git-remote-hg: add hgexport, an hg-fast-export equivalent
[git/dscho.git] / config.mak.in
blob802d34223a2859ee1341d94ee722d7939b7276aa
1 # git Makefile configuration, included in main Makefile
2 # @configure_input@
4 CC = @CC@
5 CFLAGS = @CFLAGS@
6 CPPFLAGS = @CPPFLAGS@
7 LDFLAGS = @LDFLAGS@
8 CC_LD_DYNPATH = @CC_LD_DYNPATH@
9 AR = @AR@
10 TAR = @TAR@
11 DIFF = @DIFF@
12 #INSTALL = @INSTALL@ # needs install-sh or install.sh in sources
13 TCLTK_PATH = @TCLTK_PATH@
15 prefix = @prefix@
16 exec_prefix = @exec_prefix@
17 bindir = @bindir@
18 gitexecdir = @libexecdir@/git-core
19 datarootdir = @datarootdir@
20 template_dir = @datadir@/git-core/templates
21 sysconfdir = @sysconfdir@
23 mandir=@mandir@
25 srcdir = @srcdir@
26 VPATH = @srcdir@
28 export exec_prefix mandir
29 export srcdir VPATH
31 NEEDS_SSL_WITH_CRYPTO=@NEEDS_SSL_WITH_CRYPTO@
32 NO_OPENSSL=@NO_OPENSSL@
33 NO_CURL=@NO_CURL@
34 NO_EXPAT=@NO_EXPAT@
35 NO_LIBGEN_H=@NO_LIBGEN_H@
36 HAVE_PATHS_H=@HAVE_PATHS_H@
37 HAVE_LIBCHARSET_H=@HAVE_LIBCHARSET_H@
38 NO_GETTEXT=@NO_GETTEXT@
39 LIBC_CONTAINS_LIBINTL=@LIBC_CONTAINS_LIBINTL@
40 NEEDS_LIBICONV=@NEEDS_LIBICONV@
41 NEEDS_SOCKET=@NEEDS_SOCKET@
42 NEEDS_RESOLV=@NEEDS_RESOLV@
43 NEEDS_LIBGEN=@NEEDS_LIBGEN@
44 NO_SYS_SELECT_H=@NO_SYS_SELECT_H@
45 NO_D_INO_IN_DIRENT=@NO_D_INO_IN_DIRENT@
46 NO_D_TYPE_IN_DIRENT=@NO_D_TYPE_IN_DIRENT@
47 NO_SOCKADDR_STORAGE=@NO_SOCKADDR_STORAGE@
48 NO_IPV6=@NO_IPV6@
49 NO_HSTRERROR=@NO_HSTRERROR@
50 NO_STRCASESTR=@NO_STRCASESTR@
51 NO_STRTOK_R=@NO_STRTOK_R@
52 NO_FNMATCH=@NO_FNMATCH@
53 NO_FNMATCH_CASEFOLD=@NO_FNMATCH_CASEFOLD@
54 NO_MEMMEM=@NO_MEMMEM@
55 NO_STRLCPY=@NO_STRLCPY@
56 NO_UINTMAX_T=@NO_UINTMAX_T@
57 NO_STRTOUMAX=@NO_STRTOUMAX@
58 NO_SETENV=@NO_SETENV@
59 NO_UNSETENV=@NO_UNSETENV@
60 NO_MKDTEMP=@NO_MKDTEMP@
61 NO_MKSTEMPS=@NO_MKSTEMPS@
62 NO_INET_NTOP=@NO_INET_NTOP@
63 NO_INET_PTON=@NO_INET_PTON@
64 NO_ICONV=@NO_ICONV@
65 OLD_ICONV=@OLD_ICONV@
66 NO_REGEX=@NO_REGEX@
67 USE_LIBPCRE=@USE_LIBPCRE@
68 NO_DEFLATE_BOUND=@NO_DEFLATE_BOUND@
69 INLINE=@INLINE@
70 SOCKLEN_T=@SOCKLEN_T@
71 FREAD_READS_DIRECTORIES=@FREAD_READS_DIRECTORIES@
72 SNPRINTF_RETURNS_BOGUS=@SNPRINTF_RETURNS_BOGUS@
73 NO_PTHREADS=@NO_PTHREADS@
74 PTHREAD_CFLAGS=@PTHREAD_CFLAGS@
75 PTHREAD_LIBS=@PTHREAD_LIBS@
76 CHARSET_LIB=@CHARSET_LIB@