Update Armenian translation
[wmaker-crm.git] / po / hy.po
blobe9cd9c9e6db6dddc4d851e0fd04503e27c5cc074
1 # WindowMaker armenian translation.
2 # Copyright (C) 2008 Norayr Chilingaryan
3 # This file is distributed under the same license as the Windowmaker package.
4 # Norayr Chilingarian <norayr@arnet.am>, 2008.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: WindowMaker\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-12-14 18:25+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-09-28 02:48+0400\n"
12 "Last-Translator: Norayr Chilingarian <norayr@arnet.am>\n"
13 "Language: Armenian\n"
14 "Language-Team: Armenian <norayr@arnet.am>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 #: ../src/appicon.c:415
20 #: ../src/dialog.c:295
21 #: ../src/dock.c:3335
22 #: ../src/dockedapp.c:231
23 #: ../src/main.c:271
24 #: ../src/rootmenu.c:1854
25 #: ../src/winspector.c:394
26 #: ../src/winspector.c:411
27 msgid "Error"
28 msgstr "Սխալ"
30 #: ../src/appicon.c:416
31 msgid "Could not open specified icon file"
32 msgstr "Հնարաւոր չէ բացել պատկերակը"
34 #: ../src/appicon.c:417
35 #: ../src/dialog.c:192
36 #: ../src/dialog.c:295
37 #: ../src/dialog.c:725
38 #: ../src/dialog.c:1797
39 #: ../src/dock.c:515
40 #: ../src/dock.c:523
41 #: ../src/dock.c:547
42 #: ../src/dock.c:3336
43 #: ../src/dockedapp.c:232
44 #: ../src/dockedapp.c:427
45 #: ../src/main.c:271
46 #: ../src/rootmenu.c:1858
47 #: ../src/winspector.c:395
48 #: ../src/winspector.c:412
49 msgid "OK"
50 msgstr "Լաւ"
52 #: ../src/appicon.c:445
53 #: ../src/dock.c:244
54 msgid ""
55 " will be forcibly closed.\n"
56 "Any unsaved changes will be lost.\n"
57 "Please confirm."
58 msgstr ""
59 " ստիպողաբար փակուելու է։\n"
60 "Չպահուած տուեալները կորելու են։\n"
61 "Հաստատէք։"
63 #: ../src/appicon.c:453
64 #: ../src/dock.c:263
65 #: ../src/winmenu.c:124
66 msgid "Kill Application"
67 msgstr "Սպանել յաւելուածը"
69 #: ../src/appicon.c:454
70 #: ../src/dock.c:264
71 #: ../src/winmenu.c:126
72 msgid "Yes"
73 msgstr "Այո"
75 #: ../src/appicon.c:454
76 #: ../src/dock.c:264
77 #: ../src/winmenu.c:126
78 msgid "No"
79 msgstr "Ոչ"
81 #: ../src/appicon.c:484
82 #: ../src/dock.c:1168
83 #: ../src/dock.c:3501
84 msgid "Unhide Here"
85 msgstr "Բացել այստեղ"
87 #: ../src/appicon.c:485
88 #: ../src/appicon.c:510
89 #: ../src/dock.c:1170
90 #: ../src/dock.c:1172
91 #: ../src/dock.c:3513
92 #: ../src/winmenu.c:461
93 msgid "Hide"
94 msgstr "Թաքցնել"
96 #: ../src/appicon.c:486
97 msgid "Set Icon..."
98 msgstr "Նշել պատկերակը…"
100 #: ../src/appicon.c:487
101 #: ../src/dock.c:1176
102 #: ../src/rootmenu.c:248
103 #: ../src/rootmenu.c:264
104 #: ../src/winmenu.c:508
105 msgid "Kill"
106 msgstr "Սպանել"
108 #: ../src/appicon.c:508
109 #: ../src/dock.c:3511
110 msgid "Unhide"
111 msgstr "Ապաթաքցնել"
113 #: ../src/application.c:405
114 #, c-format
115 msgid "recreating missing icon '%s'"
116 msgstr "վերստեղծուում է բացակայող '%s' պատկերակը"
118 #: ../src/defaults.c:930
119 #: ../src/defaults.c:1148
120 #, c-format
121 msgid "Domain %s (%s) of global defaults database is corrupted!"
122 msgstr "Ընդհանուր լռելեայնների տուեալների բազայի %s (%s) տիրոյթը վնասուած է"
124 #: ../src/defaults.c:935
125 #, c-format
126 msgid "could not load domain %s from global defaults database"
127 msgstr "հնարաւոր չէ բեռնել %s տիրոյթը ընդհանուր լռելեայնների տուեալների բազայից"
129 #: ../src/defaults.c:1034
130 #: ../src/defaults.c:1049
131 #, c-format
132 msgid "invalid global menu file %s"
133 msgstr "ընդհանուր ցանկի %s նիշքն անվաւեր է"
135 #: ../src/defaults.c:1077
136 #: ../src/startup.c:761
137 #: ../src/startup.c:779
138 #: ../src/startup.c:786
139 #, c-format
140 msgid "could not read domain \"%s\" from defaults database"
141 msgstr "հնարաւոր չէ կարդալ \"%s\" տիրոյթը լռելեայնների տուեալների բազայից"
143 #: ../src/defaults.c:1123
144 #: ../src/defaults.c:1237
145 #: ../src/defaults.c:1278
146 #: ../src/defaults.c:1334
147 #, c-format
148 msgid "Domain %s (%s) of defaults database is corrupted!"
149 msgstr "Լռելեայնների տուեալների բազայի %s (%s) տիրոյթը վնասուած է"
151 #: ../src/defaults.c:1137
152 #: ../src/defaults.c:1257
153 #: ../src/defaults.c:1314
154 #: ../src/defaults.c:1344
155 #, c-format
156 msgid "could not load domain %s from user defaults database"
157 msgstr "հնարաւոր չէ բեռնել %s տիրոյթը օգտատիրոջ լռելեայնների տուեալների բազայից"
159 #: ../src/defaults.c:1167
160 #, c-format
161 msgid "could not load domain %s from global defaults database (%s)"
162 msgstr "հնարաւոր չէ բեռնել %s տիրոյթը ընդհանուր լռելեայնների (%s) տուեալների բազայից"
164 #: ../src/defaults.c:1304
165 #: ../src/screen.c:419
166 #, c-format
167 msgid "could not load logo image for panels: %s"
168 msgstr "հնարաւոր չէ բեռնել %s պատկերակը վահանակների համար"
170 #. --------------------------- Local -----------------------
171 #: ../src/defaults.c:1553
172 #: ../src/defaults.c:1692
173 #: ../src/defaults.c:1812
174 #: ../src/defaults.c:2290
175 #: ../src/defaults.c:2307
176 #: ../src/defaults.c:2352
177 #: ../src/defaults.c:2399
178 #: ../src/defaults.c:2872
179 #: ../src/wdefaults.c:571
180 #: ../src/wdefaults.c:604
181 #, c-format
182 msgid "Wrong option format for key \"%s\". Should be %s."
183 msgstr "\"%s\" ստեղնի համար սխալ կարգաւորումների ձեւ։ պիտի լինի %s։"
185 #: ../src/defaults.c:1555
186 #: ../src/defaults.c:1636
187 #: ../src/defaults.c:1666
188 #: ../src/defaults.c:1697
189 #: ../src/defaults.c:1710
190 #: ../src/defaults.c:1725
191 #: ../src/defaults.c:1739
192 #: ../src/defaults.c:1817
193 #: ../src/defaults.c:1829
194 #: ../src/defaults.c:2295
195 #: ../src/defaults.c:2312
196 #: ../src/defaults.c:2325
197 #: ../src/defaults.c:2357
198 #: ../src/defaults.c:2373
199 #: ../src/defaults.c:2404
200 #: ../src/defaults.c:2491
201 #: ../src/defaults.c:2877
202 #: ../src/defaults.c:2888
203 #, c-format
204 msgid "using default \"%s\" instead"
205 msgstr "փոխարէնը օգտագործուում է լռելեայն \"%s\"֊ը"
207 #: ../src/defaults.c:1586
208 #, c-format
209 msgid "wrong option value for key \"%s\". Should be one of %s"
210 msgstr "\"%s\" ստեղնի կարգաւորման սխալ արժէք։ պիտի լինի %s֊ից մէկը"
212 #: ../src/defaults.c:1631
213 #, c-format
214 msgid "can't convert \"%s\" to boolean for key \"%s\""
215 msgstr "հնարաւոր չէ փոխակերպել \"%s\"֊ը բուլեանի՝ \"%s\" ստեղնի համար"
217 #: ../src/defaults.c:1663
218 #, c-format
219 msgid "can't convert \"%s\" to integer for key \"%s\""
220 msgstr "հնարաւոր չէ փոխակերպել \"%s\"֊ը ամբողջ թուի՝ \"%s\" ստեղնի համար"
222 #: ../src/defaults.c:1705
223 #, c-format
224 msgid "Incorrect number of elements in array for key \"%s\"."
225 msgstr "\"%s\" ստեղնի համար սխալ է զանգուածի անդամների քանակը"
227 #: ../src/defaults.c:1720
228 #, c-format
229 msgid "Wrong value for key \"%s\". Should be Coordinate."
230 msgstr "\"%s\" ստեղնի սխալ արժէք։ պէտք է լինի կոորդինատ։"
232 #: ../src/defaults.c:1735
233 #, c-format
234 msgid "can't convert array to integers for \"%s\"."
235 msgstr "հնարաւոր չէ փոխակերպել զանգուածը ամբողջ թուերի՝ \"%s\"֊ի համար։"
237 #: ../src/defaults.c:1940
238 #: ../src/defaults.c:1972
239 #: ../src/defaults.c:1988
240 #: ../src/defaults.c:2017
241 #: ../src/defaults.c:2040
242 #: ../src/defaults.c:2093
243 #: ../src/defaults.c:2133
244 #: ../src/defaults.c:2171
245 #: ../src/defaults.c:2187
246 #, c-format
247 msgid "\"%s\" is not a valid color name"
248 msgstr "\"%s\" վաւեր գոյնի անուն չէ"
250 #: ../src/defaults.c:1953
251 #: ../src/defaults.c:2005
252 msgid "bad number of arguments in gradient specification"
253 msgstr "արգումենտների քանակի սխալ՝ սահանցման յատկորոշման մէջ"
255 #: ../src/defaults.c:2066
256 msgid "too few arguments in multicolor gradient specification"
257 msgstr "պակասող արգումենտներ բազմագոյն սահանցման յատկորոշման մէջ"
259 #: ../src/defaults.c:2160
260 msgid "bad number of arguments in textured gradient specification"
261 msgstr "հիւսուածքի սահանցման յատկորոշման արգումենտների սխալ քանակ"
263 #: ../src/defaults.c:2203
264 #, c-format
265 msgid "bad opacity value for tgradient texture \"%s\". Should be [0..255]"
266 msgstr "\"%s\" հիւսուածքի սահանցման թափանցիկութեան սխալ արժէք։ պիտի լինի՝ [0..255]"
268 #: ../src/defaults.c:2263
269 #, c-format
270 msgid "could not initialize library %s"
271 msgstr "%s դարանը չի մեկնարկել"
273 #: ../src/defaults.c:2266
274 #, c-format
275 msgid "could not find function %s::%s"
276 msgstr "%s::%s ֆունկցիան չի գտնուել"
278 #: ../src/defaults.c:2273
279 #, c-format
280 msgid "invalid texture type %s"
281 msgstr "հիւսուածքի %s տիպը անվաւեր է"
283 #: ../src/defaults.c:2320
284 #, c-format
285 msgid "Error in texture specification for key \"%s\""
286 msgstr "Սխալ հիւսուածքի յատկորոշման մէջ՝ \"%s\" ստեղնի համար"
288 #: ../src/defaults.c:2369
289 msgid "Wrong type for workspace background. Should be a texture type."
290 msgstr "Տիրոյթի ետնանկարի սխալ տիպ։ Պէտք է լինի հիւսուածքի տիպ։"
292 #: ../src/defaults.c:2417
293 #, c-format
294 msgid "Wrong type for background of workspace %i. Should be a texture."
295 msgstr "Տիրոյթի ետնանկարի սխալ տիպ՝ %i։ Պէտք է լինի հիւսուածք։"
297 #: ../src/defaults.c:2459
298 msgid "could not load any usable font!!!"
299 msgstr "հնարաւո՛ր չէ բեռնել ոչ մի տառատեսակ։"
301 #: ../src/defaults.c:2486
302 #, c-format
303 msgid "could not get color for key \"%s\""
304 msgstr "հնարաւոր չէ գտնել գոյն՝ \"%s\" ստեղնի համար"
306 #: ../src/defaults.c:2544
307 #: ../src/rootmenu.c:531
308 #, c-format
309 msgid "%s: invalid key modifier \"%s\""
310 msgstr "%s՝ ստեղնի անվաւեր փոփոխիչ \"%s\""
312 #: ../src/defaults.c:2556
313 #, c-format
314 msgid "%s:invalid kbd shortcut specification \"%s\""
315 msgstr "%s՝ ստեղնաշարի կարճատի անվաւեր \"%s\" յատկորոշում"
317 #: ../src/defaults.c:2563
318 #, c-format
319 msgid "%s:invalid key in shortcut \"%s\""
320 msgstr "%s՝ անվաւեր ստեղն \"%s\" կարճատում"
322 #: ../src/defaults.c:2588
323 #, c-format
324 msgid "%s: modifier key %s is not valid"
325 msgstr "%s՝ %s փոփոխիչ ստեղնը անվաւեր է"
327 #: ../src/defaults.c:2620
328 #, c-format
329 msgid "could not load image in option %s: %s"
330 msgstr "հնարաւոր չէ բեռնել նկար %s՝ %s կարգաւորման մէջ"
332 #: ../src/defaults.c:2737
333 #, c-format
334 msgid "failed to open bitmap file \"%s\""
335 msgstr "\"%s\" կէտապատկեր նիշքի բացման անվաւեր"
337 #: ../src/defaults.c:2740
338 #, c-format
339 msgid "\"%s\" is not a valid bitmap file"
340 msgstr "\"%s\"֊ը վաւեր կէտապատկեր նիշք չէ"
342 #: ../src/defaults.c:2743
343 #, c-format
344 msgid "out of memory reading bitmap file \"%s\""
345 msgstr "\"%s\" նիշք կարդալուց յիշողութիւնը սպառուեց"
347 #: ../src/defaults.c:2782
348 #: ../src/defaults.c:2815
349 msgid "bad number of arguments in cursor specification"
350 msgstr "արգումենտների անվաւեր քանակ նշիչի յատկորոշման մէջ"
352 #: ../src/defaults.c:2798
353 #, c-format
354 msgid "unknown builtin cursor name \"%s\""
355 msgstr "անյայտ նշիչի անուն \"%s\""
357 #: ../src/defaults.c:2825
358 #: ../src/defaults.c:2837
359 #, c-format
360 msgid "could not find cursor bitmap file \"%s\""
361 msgstr "\"%s\" նշիչի կէտապատկեր նիշքը չի գտնուել"
363 #: ../src/defaults.c:2884
364 #, c-format
365 msgid "Error in cursor specification for key \"%s\""
366 msgstr "Սխալ՝ \"%s\" կոճակի համար նշիչի յատկորոշման մէջ"
368 #: ../src/defaults.c:2969
369 msgid "could not render texture for icon background"
370 msgstr "հնարաւոր չէ նիւթաւորել պատկերակի ետնանկարի հիւսուածքը"
372 #: ../src/defaults.c:3597
373 #: ../src/defaults.c:3672
374 #, c-format
375 msgid "Invalid arguments for option \"%s\""
376 msgstr "\"%s\" յատկութեան համար անվաւեր արգումենտ"
378 #: ../src/defaults.c:3604
379 #: ../src/defaults.c:3679
380 #, c-format
381 msgid "Could not find image \"%s\" for option \"%s\""
382 msgstr "\"%s\" յատկութեան \"%s\" պատկերը չգտնուեց"
384 #: ../src/defaults.c:3610
385 #: ../src/defaults.c:3687
386 #, c-format
387 msgid "Could not load image \"%s\" for option \"%s\""
388 msgstr "հնարաւոր չէ բեռնել \"%s\" յատկութեան \"%s\" պատկերը"
390 #: ../src/defaults.c:3622
391 msgid "Invalid split sizes for switch panel back image."
392 msgstr "Փոխարկչի վահանակի ետնանկարի անվաւեր բաժանիչի չափեր"
394 #: ../src/defaults.c:3695
395 #, c-format
396 msgid "Invalid number of arguments for option \"%s\""
397 msgstr "անվաւեր քանակի արգումենտներ \"%s\" յատկութեան համար"
399 #: ../src/dialog.c:147
400 msgid "Save workspace state"
401 msgstr "Յիշել տիրոյթների վիճակը"
403 #: ../src/dialog.c:192
404 #: ../src/dialog.c:732
405 #: ../src/dock.c:547
406 #: ../src/dockedapp.c:432
407 #: ../src/rootmenu.c:198
408 #: ../src/rootmenu.c:248
409 #: ../src/rootmenu.c:264
410 msgid "Cancel"
411 msgstr "Չեղարկել"
413 #: ../src/dialog.c:290
414 msgid "Could not open directory \"%s\":\n%s"
415 msgstr "Հնարաւոր չէ բացել \"%s\"՝ \n%s պանակը"
417 #: ../src/dialog.c:345
418 msgid "Could not load image file "
419 msgstr "Հնարաւոր չէ բեռնել նկարի նիշքը"
421 #: ../src/dialog.c:659
422 msgid "Directories"
423 msgstr "Պանակներ"
425 #: ../src/dialog.c:668
426 msgid "Icons"
427 msgstr "Պատկերակներ"
429 #: ../src/dialog.c:701
430 msgid "Preview"
431 msgstr "Նախադիտում"
433 #: ../src/dialog.c:714
434 msgid "File Name:"
435 msgstr "Նիշքի անունը՝"
437 #: ../src/dialog.c:738
438 msgid "Choose File"
439 msgstr "Ընտրել նիշք"
441 #: ../src/dialog.c:757
442 #: ../src/dialog.c:759
443 msgid "Icon Chooser"
444 msgstr "Պատկերակի ընտրիչ"
446 #: ../src/dialog.c:1197
447 #: ../src/dialog.c:1305
448 #, c-format
449 msgid "Version %s"
450 msgstr "Տարբերակ %s"
452 #: ../src/dialog.c:1303
453 msgid "Window Manager for X"
454 msgstr "X պատուհանների կառավարիչ"
456 #: ../src/dialog.c:1326
457 #, c-format
458 msgid "Using visual 0x%x: %s %ibpp "
459 msgstr "Կիրառուում է 0x%x: %s %ibpp տեսողականը"
461 #: ../src/dialog.c:1334
462 msgid "(32 thousand colors)\n"
463 msgstr "(32 հազար գոյն)\n"
465 #: ../src/dialog.c:1337
466 msgid "(64 thousand colors)\n"
467 msgstr "(64 հազար գոյն)\n"
469 #: ../src/dialog.c:1341
470 msgid "(16 million colors)\n"
471 msgstr "(16 միլիոն գոյն)\n"
473 #: ../src/dialog.c:1344
474 #, c-format
475 msgid "(%d colors)\n"
476 msgstr "(%d գոյն)\n"
478 #: ../src/dialog.c:1354
479 #, c-format
480 msgid "Total allocated memory: %i kB. Total memory in use: %i kB.\n"
481 msgstr "Ընդհանուր յատկացուած յիշողութիւնը՝ %i կբ․ Ընդհանուր օգտագործուող յիշողութիւնը՝ %i կբ.\n"
483 #: ../src/dialog.c:1283
484 msgid "Image formats: "
485 msgstr "Պատկերային ձեւաչափերը՝ "
487 #: ../src/dialog.c:1368
488 msgid ""
489 "\n"
490 "Additional support for: "
491 msgstr ""
492 "\n"
493 "Յաւելեալ աջակցութիւն՝ "
495 #: ../src/dialog.c:1385
496 msgid " and "
497 msgstr " եւ "
499 #: ../src/dialog.c:1395
500 msgid ""
501 "\n"
502 "Sound disabled"
503 msgstr ""
504 "\n"
505 "Ձայնն կասեցուած է"
507 #: ../src/dialog.c:1397
508 msgid ""
509 "\n"
510 "Sound enabled"
511 msgstr ""
512 "\n"
513 "Ձայնը միացուած է"
515 #: ../src/dialog.c:1402
516 msgid ", VirtualDesktop enabled"
517 msgstr ", ԿարծականՏիրոյթը միացուած է"
519 #: ../src/dialog.c:1404
520 msgid ", VirtualDesktop disabled"
521 msgstr ", ԿարծականՏիրոյթը կասեցուած է"
523 #: ../src/dialog.c:1408
524 msgid "\n"
525 msgstr "\n"
527 #: ../src/dialog.c:1410
528 msgid "Solaris "
529 msgstr "Սոլարիս"
531 #: ../src/dialog.c:1412
532 msgid "Xinerama: "
533 msgstr "Զիներամա՝"
535 #: ../src/dialog.c:1446
536 msgid "Info"
537 msgstr "Տեղեկութիւններ"
539 #: ../src/dialog.c:1470
540 msgid "Merry Christmas!"
541 msgstr "Շնորհաւոր Սուրբ Ծնունդ"
543 #: ../src/dialog.c:1417
544 msgid ""
545 "    Window Maker is free software; you can redistribute it and/or modify it "
546 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
547 "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
548 "any later version.\n"
549 "\n"
550 "    Window Maker is distributed in the hope that it will be useful, but "
551 "WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY "
552 "or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
553 "more details.\n"
554 "\n"
555 "    You should have received a copy of the GNU General Public License along "
556 "with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
557 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA02110-1301 USA."
558 msgstr ""
559 "    Window Maker֊ն ազատ ծրագրային ապահովում է; դուք կարող էք փոփոխել եւ/կամ "
560 "տարածել այն ըստ Ազատ Ծրագրային Ապահովման Հիմնադրամի (Free Software Foundation) "
561 "կողմից մշակուած GNU Ազատ ԾԱ Արտօնագրի 2֊րդ  "
562 "կամ (ըստ Ձեր ցանկութեան) իւրաքանչիւր հետագայ տարբերակի։\n"
563 "\n"
564 "    Window Maker-ը տարածուում է այն յոյսով, որ օգտակար կը լինի, "
565 "բայց ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՒԷ ԵՐԱՇԽԻՔ; նոյնիսկ առանց  ենթադրուող ԱՌԵՒՏՐԱՅԻՆ կամ"
566 "ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ ԴԷՊՔՈՒՄ ԿԻՐԱՌԵԼԻ լինելու երաշխիքի։ "
567 "Տես GNU Ազատ ԾԱ Արտօնագիրն մանրամասների համար։\n"
568 "    Դուք պէտք ա որ GNU Ազատ ԾԱ Արտօնագիրը ստացած լինէիք այս յաւելուածի հետ։ "
569 "Եթէ ոչ, դիմէք Ազատ ԾԱ֊ի Հիմնադրամ՝ "
570 "Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA "
571 "02110-1301, USA."
573 #: ../src/dialog.c:1564
574 msgid "Legal"
575 msgstr "Իրաւական"
577 #: ../src/dialog.c:1720
578 msgid "cannot open connection for crashing dialog panel. Aborting."
579 msgstr "հնարաւոր չէ կապ հաստատել խափանուող երկխօսութեան վահանակի համար։ Փորձերը դադարեցւում են։"
581 #: ../src/dialog.c:1746
582 msgid "Fatal error"
583 msgstr "Վճռորոշ սխալ"
585 #: ../src/dialog.c:1757
586 #, c-format
587 msgid ""
588 "Window Maker received signal %i\n"
589 "(%s)."
590 msgstr ""
591 "Window Maker֊ը ստացել է %i ազդանշանը\n"
592 "(%s)."
594 #: ../src/dialog.c:1760
595 #, c-format
596 msgid "Window Maker received signal %i."
597 msgstr "Window Maker֊ը ստացել է %i ազդանշանը"
599 #: ../src/dialog.c:1778
600 msgid "What do you want to do now?"
601 msgstr "Հիմա ի՞նչ անենք"
603 #: ../src/dialog.c:1784
604 msgid "Select action"
605 msgstr "Ընտրէք գործողութիւն"
607 #: ../src/dialog.c:1785
608 msgid "Abort and leave a core file"
609 msgstr "Դադարեցնել աշխատանքն ու պարպել յաւելուածի յիշողութեան նիշքը։"
611 #: ../src/dialog.c:1786
612 msgid "Restart Window Maker"
613 msgstr "Վերագործարկել Window Maker֊ը"
615 #: ../src/dialog.c:1787
616 msgid "Start alternate window manager"
617 msgstr "Միացնել այլ պատուհանային կառավարիչ"
619 #: ../src/dialog.c:1965
620 msgid ""
621 "Window Maker is part of the GNUstep project.\n"
622 "The GNUstep project aims to create a free\n"
623 "implementation of the OpenStep(tm) specification\n"
624 "which is a object-oriented framework for\n"
625 "creating advanced graphical, multi-platform\n"
626 "applications. Additionally, a development and\n"
627 "user desktop enviroment will be created on top\n"
628 "of the framework. For more information about\n"
629 "GNUstep, please visit: www.gnustep.org"
630 msgstr ""
631 "Window Maker֊ը՝ GNUstep նախագծի մասն է։\n"
632 "GNUstep նախագիծը միտուած է ստեղծելու\n"
633 "OpenStep(tm) յատկորոշման ազատ իրականացում։\n"
634 "OpenStep(tm)֊ը օբյեկտ կողմնորոշուած նախագծման համակարգ է\n"
635 "առաջադէմ գրաֆիկական, բազմահարթակ ԾԱ ստեղծելու համար։\n"
636 "Նախատեսուած է նաեւ նախագծման եւ աշխատանքային միջավայրի\n"
637 "ստեղծում այս համակարգի հիման վրայ։\n"
638 "GNUstep֊ի վերաբերող այլ տեղեկութիւնները\n"
639 "կարող էք գտնել www.gnustep.org կայքում։"
641 #: ../src/dialog.c:1988
642 msgid "About GNUstep"
643 msgstr "GNUstep֊ի մասին"
645 #: ../src/dock.c:193
646 #, c-format
647 msgid "Type the name for workspace %i:"
648 msgstr "Ներմուծէք %i տիրոյթի անուն՝"
650 #: ../src/dock.c:194
651 #: ../src/dock.c:1132
652 #: ../src/dock.c:1135
653 #: ../src/dock.c:3419
654 msgid "Rename Workspace"
655 msgstr "Վերանուանել Տիրոյթը"
657 #: ../src/dock.c:509
658 #: ../src/dock.c:517
659 msgid "Warning"
660 msgstr "Զգուշացում"
662 #: ../src/dock.c:510
663 msgid "Some icons cannot be made omnipresent. Please make sure that no other icon is docked in the same positions on the other workspaces and the Clip is not full in some workspace."
664 msgstr "Որոշ պատկերակները չեն կարող դարձուել ամէն տիրոյթում հասանելի։ Համոզուէք որ ոչ մի այլ պատկերակ յարակցուած չէ նոյն դիրքում այլ տիրոյթներում եւ որ Ամրակը չի լրացել որեւէ տիրոյթում։"
666 #: ../src/dock.c:518
667 msgid "Icon cannot be made omnipresent. Please make sure that no other icon is docked in the same position on the other workspaces and the Clip is not full in some workspace."
668 msgstr "Պատկերակը չի կարող դարձուել ամէն տիրոյթում հասանելի։ Համոզուէք որ ոչ մի այլ պատկերակ յարակցուած չէ նոյն դիրքում այլ տիրոյթներում եւ որ Ամրակը չի լրացել որեւէ տիրոյթում։"
670 #: ../src/dock.c:545
671 msgid "Workspace Clip"
672 msgstr "Տիրոյթի Ամրակ"
674 #: ../src/dock.c:546
675 msgid "All selected icons will be removed!"
676 msgstr "Բոլոր ընտրուած պատկերակները հեռացուելու են"
678 #: ../src/dock.c:598
679 #: ../src/dock.c:1147
680 #: ../src/dock.c:1149
681 #: ../src/dock.c:3455
682 msgid "Keep Icon"
683 msgstr "Պահել Պատկերակը"
685 #: ../src/dock.c:599
686 #: ../src/dock.c:2139
687 #: ../src/dock.c:2276
688 msgid "Type the command used to launch the application"
689 msgstr "Ներմուծէք յաւելուածը գործարկող հրամանը"
691 #: ../src/dock.c:954
692 #, c-format
693 msgid "could not launch application %s\n"
694 msgstr "հնարաւոր չէ գործարկել %s յաւելուածը\n"
696 #: ../src/dock.c:1010
697 msgid "could not create workspace submenu for Clip menu"
698 msgstr "հնարաւոր չէ ստեղծել Ամրակի ցանկի տիրոյթի ենթացանկ"
700 #: ../src/dock.c:1069
701 msgid "could not create options submenu for Clip menu"
702 msgstr "հնարաւոր չէ ստեղծել Ամրակի ցանկի յատկութիւնների ենթացանկ"
704 #: ../src/dock.c:1073
705 #: ../src/dock.c:1121
706 msgid "Keep on Top"
707 msgstr "Պահել վերեւից"
709 #: ../src/dock.c:1079
710 msgid "Collapsed"
711 msgstr "Կոծկուած"
713 #: ../src/dock.c:1085
714 msgid "Autocollapse"
715 msgstr "Ինքնին կոծկուել"
717 #: ../src/dock.c:1091
718 msgid "Autoraise"
719 msgstr "Ինքնին բացուել"
721 #: ../src/dock.c:1097
722 msgid "Autoattract Icons"
723 msgstr "Ինքնին գրաւել պատկերակները"
725 #: ../src/dock.c:1127
726 msgid "Clip Options"
727 msgstr "Ամրակի յատկութիւններ"
729 #: ../src/dock.c:1137
730 msgid "Selected"
731 msgstr "Ընտրուած"
733 #: ../src/dock.c:1142
734 #: ../src/dock.c:1145
735 #: ../src/dock.c:3446
736 msgid "Select All Icons"
737 msgstr "Ընտրել բոլոր պատկերակները"
739 #: ../src/dock.c:1151
740 #: ../src/dock.c:1153
741 #: ../src/dock.c:3463
742 msgid "Move Icon To"
743 msgstr "Տեղաշարժել Պատկերակը դէպի"
745 #: ../src/dock.c:1158
746 #: ../src/dock.c:1161
747 #: ../src/dock.c:3474
748 msgid "Remove Icon"
749 msgstr "Հեռացնել Պատկերակը"
751 #: ../src/dock.c:1163
752 msgid "Attract Icons"
753 msgstr "Գրաւել Պատկերակները"
755 #: ../src/dock.c:1166
756 msgid "Launch"
757 msgstr "Գործարկել"
759 #: ../src/dock.c:1174
760 msgid "Settings..."
761 msgstr "Յատկութիւններ…"
763 #: ../src/dock.c:1538
764 #: ../src/dock.c:1645
765 #, c-format
766 msgid "bad value in docked icon state info %s"
767 msgstr "յարակցուած պատկերակի վիճակի %s անվաւեր արժէք"
769 #: ../src/dock.c:1653
770 #, c-format
771 msgid "bad value in docked icon position %i,%i"
772 msgstr "յարակցուած պատկերակի տեղայնութեան %i,%i անվաւեր արժէք"
774 #: ../src/dock.c:1673
775 #, c-format
776 msgid "bad value in dock state info:%s"
777 msgstr "յարակցիչի վիճակի տեղեկատուութեան անվաւեր արժէք՝ %s"
779 #: ../src/dock.c:1923
780 msgid "there are too many icons stored in dock. Ignoring what doesn't fit"
781 msgstr "չափազանց շատ պատկերակներ են յարակցուած։ Տեղ չանողները արհամարհուում են։"
783 #. icon->forced_dock = 1;
784 #: ../src/dock.c:2138
785 #: ../src/dock.c:2275
786 msgid "Dock Icon"
787 msgstr "Յարակցիչ Պատկերակ"
789 #: ../src/dock.c:3333
790 #, c-format
791 msgid "Could not execute command \"%s\""
792 msgstr "Հնարաւոր չէ գործարկել \"%s\" հրամանը"
794 #: ../src/dock.c:3425
795 msgid "Toggle Omnipresent"
796 msgstr "Ցուցադրել բոլոր տիրոյթներում"
798 #: ../src/dock.c:3430
799 #: ../src/winmenu.c:414
800 #: ../src/winspector.c:1383
801 msgid "Omnipresent"
802 msgstr "Ցուցադրել բոլոր տիրոյթներում"
804 #: ../src/dock.c:3444
805 msgid "Unselect All Icons"
806 msgstr "Ապանշել Բոլոր Պատկերակները"
808 #: ../src/dock.c:3453
809 msgid "Keep Icons"
810 msgstr "Պահել Պատկերակները"
812 #: ../src/dock.c:3461
813 msgid "Move Icons To"
814 msgstr "Տեղաշարժել Պատկերակները դէպի"
816 #: ../src/dock.c:3472
817 msgid "Remove Icons"
818 msgstr "Հեռացնել Պատկերակները"
820 #: ../src/dock.c:3503
821 msgid "Bring Here"
822 msgstr "Բերել Այստեղ"
824 #: ../src/dockedapp.c:150
825 #, c-format
826 msgid "could not find icon %s, used in a docked application"
827 msgstr "հնարաւոր չէ գտնել %s պատկերակը, որն օգտագործուում է յարակցուած յաւելուածում"
829 #: ../src/dockedapp.c:230
830 #, c-format
831 msgid "Could not open specified icon file: %s"
832 msgstr "Հնարաւոր չէ բացել նշուած պատկերակի նիշքը՝ %s"
834 #: ../src/dockedapp.c:232
835 msgid "Ignore"
836 msgstr "Անտեսել"
838 #: ../src/dockedapp.c:334
839 msgid "Start when Window Maker is started"
840 msgstr "Գործարկել Window Maker֊ի հետ միասին"
842 #: ../src/dockedapp.c:341
843 msgid "Lock (prevent accidental removal)"
844 msgstr "Ամրացնել (կանխել պատահական հեռացումը)"
846 #: ../src/dockedapp.c:345
847 msgid "Application path and arguments"
848 msgstr "Յաւելուածի ուղին եւ արգումենտները"
850 #: ../src/dockedapp.c:358
851 msgid "Command for middle-click launch"
852 msgstr "Միջին կտոցով գործարկելու հրահանգ"
854 #: ../src/dockedapp.c:372
855 #, c-format
856 msgid "%s will be replaced with current selection"
857 msgstr "%s֊ը փոխարինուելու է ընթացիկ նշուածով"
859 #: ../src/dockedapp.c:377
860 msgid "Command for files dropped with DND"
861 msgstr "Հրահանգ Քաշել֊Գցելով նիշքերի համար"
863 #: ../src/dockedapp.c:391
864 #, c-format
865 msgid "%d will be replaced with the file name"
866 msgstr "%d֊ն փոխարինուելու է նիշքի անունով"
868 #: ../src/dockedapp.c:395
869 msgid "DND support was not compiled in"
870 msgstr "Զետեղելու հնարաւորութիւնը կազմարկուած չէ"
872 #: ../src/dockedapp.c:400
873 msgid "Icon Image"
874 msgstr "Պատկերակի Նկար"
876 #: ../src/dockedapp.c:414
877 #: ../src/winspector.c:1521
878 msgid "Browse..."
879 msgstr "Զննել…"
881 #: ../src/dockedapp.c:475
882 msgid "Docked Application Settings"
883 msgstr "Յարակցուած Յաւելուածերի Յատկութիւններ"
885 #: ../src/framewin.c:647
886 #: ../src/framewin.c:742
887 #: ../src/menu.c:463
888 #: ../src/texture.c:594
889 #, c-format
890 msgid "could not render texture: %s"
891 msgstr "հնարաւոր չէ նիւթաւորել %s հիւսուածքը"
893 #: ../src/framewin.c:670
894 #: ../src/framewin.c:681
895 #: ../src/framewin.c:697
896 #: ../src/framewin.c:708
897 #: ../src/framewin.c:715
898 #: ../src/framewin.c:722
899 #: ../src/icon.c:360
900 #: ../src/menu.c:492
901 #, c-format
902 msgid "error rendering image:%s"
903 msgstr "%s պատկեր նիւթաւորելու սխալ"
905 #: ../src/framewin.c:775
906 #, c-format
907 msgid "error rendering image: %s"
908 msgstr "%s պատկեր նիւթաւորելու սխալ"
910 #: ../src/icon.c:239
911 #: ../src/wdefaults.c:443
912 #, c-format
913 msgid "error loading image file \"%s\": %s"
914 msgstr "\"%s\"՝ %s պատկերային նիշքի բեռնման սխալ"
916 #: ../src/icon.c:503
917 #: ../src/icon.c:512
918 #, c-format
919 msgid "could not create directory %s"
920 msgstr "հնարաւոր չէ ստեղծել %s պանակը"
922 #: ../src/icon.c:782
923 #, c-format
924 msgid "could not find default icon \"%s\""
925 msgstr "հնարաւոր չէ գտնել \"%s\" լռելեայն պատկերակը"
927 #: ../src/icon.c:788
928 #, c-format
929 msgid "could not load default icon \"%s\":%s"
930 msgstr "հնարաւոր չէ բեռնել \"%s\"՝ %s լռելեայն պատկերակը"
932 #: ../src/main.c:220
933 msgid "failed to restart Window Maker."
934 msgstr "Window Maker֊ի վերագործարկումը խափանուեց"
936 #: ../src/main.c:223
937 #, c-format
938 msgid "could not exec %s"
939 msgstr "հնարաւոր չէ գործարկել %s"
941 #: ../src/main.c:269
942 msgid "Could not execute command: "
943 msgstr "Հնարաւոր չէ գործարկել հրամանը՝"
945 #: ../src/main.c:426
946 #, c-format
947 msgid "%s aborted.\n"
948 msgstr "%s֊ը խափանուեց։\n"
950 #: ../src/main.c:437
951 #, c-format
952 msgid "Usage: %s [options]\n"
953 msgstr "Օգտագործում՝ %s [options]\n"
955 #: ../src/main.c:438
956 msgid "The Window Maker window manager for the X window system"
957 msgstr "Window Maker պատուհանների կառավարիչ Էքս պատուհանային համակարգի համար"
959 #: ../src/main.c:440
960 msgid " -display host:dpy\tdisplay to use"
961 msgstr " -display host:dpy\tնշել դիսպլէյը"
963 #: ../src/main.c:442
964 msgid " --no-cpp \t\tdisable preprocessing of configuration files"
965 msgstr " --no-cpp \t\tկասեցնել կարգաւորման նիշքերի նախամշակումը"
967 #: ../src/main.c:444
968 msgid " --no-dock\t\tdo not open the application Dock"
969 msgstr " --no-dock\t\tչբացել յաւելուածերի Յարակցիչը"
971 #: ../src/main.c:445
972 msgid " --no-clip\t\tdo not open the workspace Clip"
973 msgstr " --no-clip\t\tչբացել տիրոյթի Ամրակը"
975 #: ../src/main.c:446
976 msgid " --no-autolaunch\tdo not autolaunch applications"
977 msgstr " --no-autolaunch\tյաւելուածերն ինքաշխատօրէն չգործարկել"
979 #: ../src/main.c:447
980 msgid " --dont-restore\t\tdo not restore saved session"
981 msgstr " --dont-restore\t\tչվերականգնել պահուած նիստը"
983 #: ../src/main.c:449
984 msgid " --locale locale\tlocale to use"
985 msgstr " --locale locale\tտարածաշրջանի կարգաւորումներ"
987 #: ../src/main.c:451
988 msgid " --create-stdcmap\tcreate the standard colormap hint in PseudoColor visuals"
989 msgstr " --create-stdcmap\tստեղծել ստանդարտ գունային քարտէզի ակնարկ PseudoColor տեսողականներում"
991 #: ../src/main.c:452
992 msgid " --visual-id visualid\tvisual id of visual to use"
993 msgstr " --visual-id visualid\tտեսողականի համարը"
995 #: ../src/main.c:453
996 msgid " --static\t\tdo not update or save configurations"
997 msgstr " --static\t\tչթարմացնել կամ չպահել կարգաւորումները"
999 #: ../src/main.c:454
1000 msgid " --no-polling\t\tdo not periodically check for configuration updates"
1001 msgstr " --no-polling\t\tպարբերաբար չստուգել կարաւորումների թարմացումները"
1003 #: ../src/main.c:456
1004 msgid " --synchronous\t\tturn on synchronous display mode"
1005 msgstr " --synchronous\t\tմիացնել սինքրոն ցուցադրման ռեժիմ"
1007 #: ../src/main.c:458
1008 msgid " --version\t\tprint version and exit"
1009 msgstr " --version\t\tտպել վարկածն ու դուրս գալ"
1011 #: ../src/main.c:459
1012 msgid " --help\t\t\tshow this message"
1013 msgstr " --help\t\t\tցուցադրել այս ձեռնարկը"
1015 #: ../src/main.c:473
1016 #, c-format
1017 msgid ""
1018 "could not find user GNUstep directory (%s).\n"
1019 "Make sure you have installed Window Maker correctly and run wmaker.inst"
1020 msgstr ""
1021 "հնարաւոր չէ գտնել օգտատիրոջ GNUstep պանակը (%s)։\n"
1022 "Համոզուէք որ դուք ճիշտ էք տեղակայել էք Window Maker֊ը եւ գործարկել էք wmaker.inst հրամանը"
1025 #: ../src/main.c:478
1026 #, c-format
1027 msgid "could not find user GNUstep directory (%s)."
1028 msgstr "հնարաւոր չէ գտնել օգտատիրոջ GNUstep պանակը (%s)։"
1030 #: ../src/main.c:481
1031 msgid "There was an error while creating GNUstep directory, please make sure you have installed Window Maker correctly and run wmaker.inst"
1032 msgstr "GNUstep պանակի ստեղծումը խափանուեց, համոզուէք որ ճիշտ էք տեղակայել էք Window Maker֊ը եւ գործարկէք wmaker.inst հրամանը"
1034 #: ../src/main.c:484
1035 #, c-format
1036 msgid "%s directory created with default configuration."
1037 msgstr "%s պանակը ստեղծուած է լռելեայն կարգաւորումներով։"
1039 #: ../src/main.c:506
1040 #: ../src/main.c:511
1041 #, c-format
1042 msgid "%s:could not execute initialization script"
1043 msgstr "%s՝ հնարաւոր չէ գործարկել մեկնարկման սկրիպտը"
1045 #: ../src/main.c:533
1046 #: ../src/main.c:538
1047 #, c-format
1048 msgid "%s:could not execute exit script"
1049 msgstr "%s՝ հնարաւոր չէ գործարկել ելքի սկրիպտը"
1051 #: ../src/main.c:622
1052 #: ../src/main.c:722
1053 #: ../src/main.c:730
1054 #: ../src/main.c:738
1055 #: ../src/main.c:758
1056 #, c-format
1057 msgid "too few arguments for %s"
1058 msgstr "պակասող արգումենտներ %s֊ի համար"
1060 #: ../src/main.c:742
1061 #, c-format
1062 msgid "bad value for visualid: \"%s\""
1063 msgstr "\"%s\" տեսողականի id֊ի անվաւեր արժէք"
1065 #: ../src/main.c:766
1066 #, c-format
1067 msgid "%s: invalid argument '%s'\n"
1068 msgstr "%s՝ անվաւեր արգումենտ '%s'\n"
1070 #: ../src/main.c:767
1071 #, c-format
1072 msgid "Try '%s --help' for more information\n"
1073 msgstr "Փորձէք '%s --help' տեղեկութիւնների համար\n"
1075 #: ../src/main.c:802
1076 msgid "X server does not support locale"
1077 msgstr "Էքս սպասարկիչը չի սատարում ընտրուած տարածաշրջանի կարգաւորումները"
1079 #: ../src/main.c:806
1080 msgid "cannot set locale modifiers"
1081 msgstr "հնարաւոր չէ ստեղծել տարածաշրջանի փոփոխիչները"
1083 #: ../src/main.c:822
1084 #, c-format
1085 msgid "could not open display \"%s\""
1086 msgstr "հնարաւոր չէ բացել \"%s\" դիսպլէյը"
1088 #: ../src/menu.c:1276
1089 msgid "could not grab keyboard"
1090 msgstr "հնարաւոր չէ գտնել ստեղնաշարը"
1092 #: ../src/menu.c:2615
1093 #, c-format
1094 msgid "bad value in menus state info: %s"
1095 msgstr "ցանկերի վիճակի տեղեկատուութեան անվաւեր արժէք՝ %s"
1097 #: ../src/misc.c:65
1098 #, c-format
1099 msgid "could not define value for %s for cpp"
1100 msgstr "հնարաւոր չէ որոշել %s֊ի արժէքը cpp կանխազննչի համար"
1102 #: ../src/misc.c:95
1103 #, c-format
1104 msgid "could not get password entry for UID %i"
1105 msgstr "հնարաւոր չէ ստանալ ծածկագիրը %i UID֊ի համար"
1107 #: ../src/misc.c:120
1108 #, c-format
1109 msgid "your machine is misconfigured. HOSTNAME is set to %s"
1110 msgstr "ձեր մեքենան սխալ է կարգաւորուած։ որպէս HOSTNAME նշուած է՝ %s"
1112 #: ../src/misc.c:126
1113 #, c-format
1114 msgid "your machine is misconfigured. HOST is set to %s"
1115 msgstr "ձեր մեքենան սխալ է կարգաւորուած։ որպէս HOST նշուած է՝ %s"
1117 #: ../src/misc.c:621
1118 msgid "Program Arguments"
1119 msgstr "յաւելուածի արգումենտներ"
1121 #: ../src/misc.c:622
1122 msgid "Enter command arguments:"
1123 msgstr "Ներմուծէք գործարկուող յաւելուածի արգումենտները՝"
1125 #: ../src/misc.c:736
1126 #: ../src/misc.c:874
1127 #, c-format
1128 msgid "out of memory during expansion of \"%s\""
1129 msgstr "յիշողութիւնը լրացաւ \"%s\"֊ի աւելացման ընթացքում"
1131 #: ../src/misc.c:790
1132 msgid "out of memory during expansion of \"%w\""
1133 msgstr "յիշողութիւնը լրացաւ \"%w\"֊ի աւելացման ընթացքում"
1135 #: ../src/misc.c:808
1136 msgid "out of memory during expansion of \"%W\""
1137 msgstr "յիշողուըիւնը լրացաւ \"%W\"֊ի աւելացման ընթացքում"
1139 #: ../src/misc.c:824
1140 #, c-format
1141 msgid "out of memory during expansion of \"%a\""
1142 msgstr "յիշողութիւնը լրացաւ \"%a\"֊ի աւելացման ընթացքում"
1144 #: ../src/misc.c:853
1145 #, c-format
1146 msgid "out of memory during expansion of \"%d\""
1147 msgstr "յիշողութիւնը լրացաւ \"%d\"֊ի աւելացման ընթացքում"
1149 #: ../src/misc.c:867
1150 msgid "selection not available"
1151 msgstr "նշուածը գոյութիւն չունի"
1153 #: ../src/misc.c:911
1154 #: ../src/misc.c:917
1155 #, c-format
1156 msgid "bad window name value in %s state info"
1157 msgstr "սխալ պատուհանի անուան արժէք %s վիճակի տեղեկատուութեան մէջ"
1159 #: ../src/misc.c:1156
1160 msgid "could not send message to background image helper"
1161 msgstr "հնարաւոր չէ հաղորդակցութիւն ուղարկել ետնանկարի օժանդակողին"
1163 #: ../src/pixmap.c:235
1164 #, c-format
1165 msgid "could not load mask bitmap file \"%s\". Won't use mask"
1166 msgstr "հնարաւոր չէ բեռնել \"%s\" կէտապատկեր նիշքը։ Դիմակ չի օգտագործուի"
1168 #: ../src/resources.c:44
1169 #, c-format
1170 msgid "could not parse color \"%s\""
1171 msgstr "հնարաւոր չէ հասկանալ \"%s\" գոյնը"
1173 #: ../src/resources.c:48
1174 #, c-format
1175 msgid "could not allocate color \"%s\""
1176 msgstr "հնարաւոր չէ յատկացնել \"%s\" գոյնը"
1178 #: ../src/rootmenu.c:196
1179 #: ../src/rootmenu.c:198
1180 msgid "Exit"
1181 msgstr "Ելք"
1183 #: ../src/rootmenu.c:197
1184 msgid "Exit window manager?"
1185 msgstr "Դո՞ւրս գալ"
1187 #: ../src/rootmenu.c:245
1188 msgid "Close X session"
1189 msgstr "Փակել X նիստը"
1191 #: ../src/rootmenu.c:246
1192 msgid ""
1193 "Close Window System session?\n"
1194 "Kill might close applications with unsaved data."
1195 msgstr ""
1196 "Փակե՞լ Պատուհանային Համակարգի նիստը։\n"
1197 "Հնարաւոր է որոշ տուեալներ չեն պահուի։"
1200 #. entry = wMenuAddCallback(menu, _("Select Shortcut"), NULL, NULL);
1201 #. wMenuEntrySetCascade(menu, entry, makeMakeShortcutMenu(scr));
1203 #: ../src/rootmenu.c:248
1204 #: ../src/winmenu.c:501
1205 msgid "Close"
1206 msgstr "Փակել"
1208 #: ../src/rootmenu.c:261
1209 msgid "Kill X session"
1210 msgstr "Սպանել X նիստը"
1212 #: ../src/rootmenu.c:262
1213 msgid ""
1214 "Kill Window System session?\n"
1215 "(all applications will be closed)"
1216 msgstr ""
1217 "Սպանե՞լ նիստը\n"
1218 "(բոլոր յաւելուածերը կը փակուեն)"
1220 #: ../src/rootmenu.c:544
1221 #, c-format
1222 msgid "%s:invalid kbd shortcut specification \"%s\" for entry %s"
1223 msgstr "%s՝ անվաւեր ստեղնաշարի կարճատի յատկորոշում \"%s\"՝ %s ֊ի համար"
1225 #: ../src/rootmenu.c:552
1226 #, c-format
1227 msgid "%s:invalid key in shortcut \"%s\" for entry %s"
1228 msgstr "%s՝ անվաւեր ստեղն \"%s\" կարճատում %s֊ի համար"
1230 #: ../src/rootmenu.c:605
1231 #, c-format
1232 msgid "%s: unmatched '\"' in menu file"
1233 msgstr "%s՝ չհամապատասխանող '\"' ցանկի նիշքում"
1235 #: ../src/rootmenu.c:655
1236 #, c-format
1237 msgid "%s: missing command"
1238 msgstr "%s՝ բացակայող հրահանգ"
1240 #: ../src/rootmenu.c:687
1241 #, c-format
1242 msgid "invalid OPEN_MENU specification: %s"
1243 msgstr "անվաւեր OPEN_MENU յատկորոշում՝ %s"
1245 #: ../src/rootmenu.c:738
1246 #, c-format
1247 msgid "%s:could not stat menu"
1248 msgstr "%s՝ հնարաւոր չէ գտնել ցանկը"
1250 #: ../src/rootmenu.c:746
1251 #, c-format
1252 msgid "%s:could not stat menu:%s"
1253 msgstr "%s՝ հնարաւոր չէ գտնել ցանկը՝ %s"
1255 #: ../src/rootmenu.c:764
1256 #, c-format
1257 msgid "too many parameters in OPEN_MENU: %s"
1258 msgstr "չափազանց շատ հարաչափ OPEN_MENU֊ում՝ %s"
1260 #: ../src/rootmenu.c:808
1261 msgid "There are more than one WORKSPACE_MENU commands in the applications menu. Only one is allowed."
1262 msgstr "Աւելի քան մէկ WORKSPACE_MENU հրահանգ յաւելուածերի ցանկում։ Միայն մէկն է հնարաւոր։"
1264 #: ../src/rootmenu.c:842
1265 msgid "There are more than one WINDOWS_MENU commands in the applications menu. Only one is allowed."
1266 msgstr "Աւելի քան մէկ WINDOWS_MENU հրահանգ յաւելուածերի ցանկում։ Միայն մէկն է հնարաւոր։"
1268 #: ../src/rootmenu.c:847
1269 msgid "Window List"
1270 msgstr "Պատուհանների ցանկ"
1272 #: ../src/rootmenu.c:876
1273 #: ../src/rootmenu.c:894
1274 #: ../src/rootmenu.c:904
1275 #, c-format
1276 msgid "%s:missing parameter for menu command \"%s\""
1277 msgstr "%s՝ բացակայող հարաչափ \"%s\" ցանկի հրահանգի համար"
1279 #: ../src/rootmenu.c:972
1280 #, c-format
1281 msgid "%s:unknown command \"%s\" in menu config."
1282 msgstr "%s՝ անյայտ հրահանգ \"%s\" ցանկի կարգաւորումներում։"
1284 #: ../src/rootmenu.c:980
1285 #, c-format
1286 msgid "%s:can't add shortcut for entry \"%s\""
1287 msgstr "%s՝ հնարաւոր չէ աւելացնել կարճատ \"%s\"֊ի համար"
1289 #: ../src/rootmenu.c:1117
1290 #, c-format
1291 msgid "%s:maximal line size exceeded in menu config: %s"
1292 msgstr "%s՝ առաւելագոյն տողի չափը լրացած է ցանկի կարգաւորումներում՝ %s"
1294 #: ../src/rootmenu.c:1139
1295 #: ../src/rootmenu.c:1232
1296 #: ../src/rootmenu.c:1336
1297 #, c-format
1298 msgid "%s:missing command in menu config: %s"
1299 msgstr "%s՝ ցանկի կարգաւորումներում պակասող հրահանգ՝ %s"
1301 #: ../src/rootmenu.c:1169
1302 #, c-format
1303 msgid "%s:syntax error in menu file:END declaration missing"
1304 msgstr "%s՝ շարահիւսական սխալ ցանկի նիշքում՝ բացակայում է END֊ի յայտարարութիւնը"
1306 #: ../src/rootmenu.c:1198
1307 #: ../src/rootmenu.c:1300
1308 msgid "could not make arguments for menu file preprocessor"
1309 msgstr "հնարաւոր չէ ստեղծել արգումենտներ ցանկի նիշքի նախամշակիչի համար"
1311 #: ../src/rootmenu.c:1205
1312 #: ../src/rootmenu.c:1308
1313 #, c-format
1314 msgid "%s:could not open/preprocess menu file"
1315 msgstr "%s՝ հնարաւոր չէ բացել/նախամշակել ցանկի նիշքը"
1317 #: ../src/rootmenu.c:1217
1318 #: ../src/rootmenu.c:1321
1319 #, c-format
1320 msgid "%s:could not open menu file"
1321 msgstr "%s՝ հնարաւոր չէ բացել ցանկի նիշքը"
1323 #: ../src/rootmenu.c:1244
1324 #, c-format
1325 msgid "%s:invalid menu file. MENU command is missing"
1326 msgstr "%s՝ անվաւեր ցանկի նիշք։ MENU հրահանգը բացակայում է։"
1328 #: ../src/rootmenu.c:1253
1329 msgid "error reading preprocessed menu data"
1330 msgstr "սխալ նախամշակուած ցանկի տուեալներն ընթերցելիս"
1332 #: ../src/rootmenu.c:1348
1333 #, c-format
1334 msgid "%s:no title given for the root menu"
1335 msgstr "%s՝ որոշուած չի վերնագիր հիմնական ցանկի համար"
1337 #: ../src/rootmenu.c:1439
1338 #: ../src/rootmenu.c:1512
1339 #: ../src/rootmenu.c:1553
1340 #, c-format
1341 msgid "out of memory while constructing directory menu %s"
1342 msgstr "յիշողութիւնը լրացաւ %s պանակների ցանկ կազմելիս"
1344 #: ../src/rootmenu.c:1449
1345 #, c-format
1346 msgid "%s:could not stat file \"%s\" in menu directory"
1347 msgstr "%s՝ հնարաւոր չէ գտնել \"%s\" նիշքը ցանկի պանակում"
1349 #: ../src/rootmenu.c:1607
1350 msgid "Commands"
1351 msgstr "Հրահանգներ"
1353 #: ../src/rootmenu.c:1610
1354 msgid "Restart"
1355 msgstr "Վերագործարկում"
1357 #: ../src/rootmenu.c:1611
1358 msgid "Exit..."
1359 msgstr "Ելք…"
1361 #: ../src/rootmenu.c:1656
1362 #, c-format
1363 msgid "could not find menu file \"%s\" referenced in WMRootMenu"
1364 msgstr "հնարաւոր չէ գտնել WMRootMenu֊ում նշուած \"%s\" ցանկի նիշքը"
1366 #: ../src/rootmenu.c:1663
1367 #, c-format
1368 msgid "could not access menu \"%s\" referenced in WMRootMenu"
1369 msgstr "հնարաւոր չէ դիմել WMRootMenu֊ում նշուած \"%s\" ցանկին"
1371 #: ../src/rootmenu.c:1674
1372 #, c-format
1373 msgid "using default menu file \"%s\" as the menu referenced in WMRootMenu could not be found "
1374 msgstr "կօգտագործուի \"%s\" լռելեայն ցանկի նիշքը որովհետեւ WMRootMenu֊ում նշուած ցանկը չի գտնուել"
1376 #: ../src/rootmenu.c:1697
1377 #: ../src/rootmenu.c:1773
1378 #, c-format
1379 msgid "%s:format error in root menu configuration \"%s\""
1380 msgstr "%s՝ ձեւաչափի սխալ \"%s\" հիմնական ցանկի կարգաւորումներում"
1382 #: ../src/rootmenu.c:1855
1383 msgid "The applications menu could not be loaded. Look at the console output for a detailed description of the errors."
1384 msgstr "Հնարաւոր չէ բեռնել յաւելուածերի ցանկը։ Զննէք կոնսոլի տեքստը սխալի մասին մանրամասնութիւնները գտնելու համար"
1386 #: ../src/screen.c:709
1387 #, c-format
1388 msgid "could not initialize graphics library context: %s"
1389 msgstr "հնարաւոր չէ մեկնարկել գրաֆիկական դարանի ենթատեքստ՝ %s"
1391 #: ../src/screen.c:737
1392 msgid "could not initialize WINGs widget set"
1393 msgstr "հնարաւոր չէ մեկնարկել WINGs վիջեթները"
1395 #: ../src/screen.c:1146
1396 #, c-format
1397 msgid "could not save session state in %s"
1398 msgstr "հնարաւոր չէ պահել նիստի վիճակը %s֊ում"
1400 #: ../src/session.c:183
1401 #: ../src/wdefaults.c:589
1402 #: ../src/winspector.c:459
1403 #, c-format
1404 msgid "can't convert \"%s\" to boolean"
1405 msgstr "հնարաւոր չէ փոխակերպել \"%s\"֊ը բուլեանի"
1407 #: ../src/session.c:1018
1408 msgid "out of memory while saving session state"
1409 msgstr "յիշողութիւնը լրացաւ նիստի վիճակը պահելիս"
1411 #: ../src/session.c:1101
1412 msgid "end of memory while saving session state"
1413 msgstr "յիշողութիւնը լրաւաց նիստի վիճակը պահելիս"
1415 #. This is not fatal but can mean the session manager exited.
1416 #. * If the session manager exited normally we would get a
1417 #. * Die message, so this probably means an abnormal exit.
1418 #. * If the sm was the last client of session, then we'll die
1419 #. * anyway, otherwise we can continue doing our stuff.
1421 #: ../src/session.c:1239
1422 msgid "connection to the session manager was lost"
1423 msgstr "նիստի կառավարչի հետ կապն ընդհատուեց"
1425 #: ../src/stacking.c:81
1426 msgid "could not get window list!!"
1427 msgstr "հնարաւո՛ր չէ ստանալ պատուհանների ցանկը"
1429 #: ../src/startup.c:194
1430 #, c-format
1431 msgid "internal X error: %s\n"
1432 msgstr "ներքին X սխալ՝ %s\n"
1434 #: ../src/startup.c:771
1435 #, c-format
1436 msgid "icon size is configured to %i, but it's too small. Using 16, instead\n"
1437 msgstr "պատկերակի չափը կարգաւորուած է որպէս %i, սակայն դա չափազանց փոքր արժէք է։ Փոխարէնը կօգտագործուի 16֊ը։\n"
1439 #: ../src/startup.c:800
1440 msgid "XKB is not supported. KbdModeLock is automatically disabled."
1441 msgstr "XKB֊ն չի աջակցուում։ KbdModeLock֊ը ինքնաշխատօրէն կասեցուած է"
1443 #: ../src/startup.c:819
1444 msgid "it seems that there is already a window manager running"
1445 msgstr "կարծես թէ արդէն մէկ պատուհանային կառավարիչ գործարկուած է"
1447 #: ../src/startup.c:825
1448 #, c-format
1449 msgid "could not manage screen %i"
1450 msgstr "հնարաւոր չէ կառավարել %i էկրանը"
1452 #: ../src/startup.c:884
1453 msgid "could not manage any screen"
1454 msgstr "հնարաւոր չէ կառավարել ոչ մի էկրան"
1456 #: ../src/switchmenu.c:145
1457 msgid "Windows"
1458 msgstr "Պատուհաններ"
1460 #: ../src/texture.c:329
1461 #: ../src/texture.c:371
1462 #, c-format
1463 msgid "image file \"%s\" used as texture could not be found."
1464 msgstr "\"%s\" նկարի նիշքն, որն օգտագործուում է որպէս հիւսուածք չի գտնուել։"
1466 #: ../src/texture.c:335
1467 #: ../src/texture.c:377
1468 #, c-format
1469 msgid "could not load texture pixmap \"%s\":%s"
1470 msgstr "հնարաւոր չէ բեռնել հիւսուածքի \"%s\"՝ %s կէտապատկերը։"
1472 #: ../src/texture.c:437
1473 #, c-format
1474 msgid "library \"%s\" cound not be opened."
1475 msgstr "\"%s\" դարանը հնարաւոր չէ բացել։"
1477 #: ../src/texture.c:446
1478 #, c-format
1479 msgid "function \"%s\" not found in library \"%s\""
1480 msgstr "\"%s\" ֆունկցիան գտնուած չէ \"%s\" դարանում"
1482 #: ../src/texture.c:453
1483 msgid "function textures not supported on this system, sorry."
1484 msgstr "աւաղ, ֆունկցիայի հիւսուածքները չեն աջակցուում այս համակարգում։"
1486 #: ../src/texture.c:598
1487 msgid "could not allocate image buffer"
1488 msgstr "հնարաւոր չէ յատկացնել պատկերի պահնակ"
1490 #: ../src/wdefaults.c:437
1491 #, c-format
1492 msgid "could not find icon file \"%s\""
1493 msgstr "հնարաւոր չէ գտնել \"%s\" պատկերաի նիշքը"
1495 #: ../src/window.c:3041
1496 #: ../src/window.c:3182
1497 msgid ""
1498 "the NumLock, ScrollLock or similar key seems to be turned on.\n"
1499 "Turn it off or some mouse actions and keyboard shortcuts will not work."
1500 msgstr ""
1501 "NumLock, ScrollLock կամ նման ստեղն է միացուած։\n"
1502 "Անջատիր, այլապէս որոշ մկնիկի գործողութիւններն ու ստեղնաշարային կարճատները չեն աշխատի։"
1504 #: ../src/winmenu.c:125
1505 msgid ""
1506 "This will kill the application.\n"
1507 "Any unsaved changes will be lost.\n"
1508 "Please confirm."
1509 msgstr ""
1510 "Սա սպանելու է յաւելուածը։\n"
1511 "Բոլոր չպահուած տուեալները կորելու են։\n"
1512 "Հաստատէք։"
1514 #: ../src/winmenu.c:268
1515 #: ../src/winmenu.c:277
1516 msgid "Set Shortcut"
1517 msgstr "Նշել Կարճատը"
1519 #: ../src/winmenu.c:355
1520 #: ../src/winmenu.c:400
1521 msgid "could not create submenu for window menu"
1522 msgstr "հնարաւոր չէ ստեղծել ենթացանկ պատուհանների ցանկում"
1524 #: ../src/winmenu.c:404
1525 msgid "Keep on top"
1526 msgstr "Պահել վերեւում"
1528 #: ../src/winmenu.c:409
1529 msgid "Keep at bottom"
1530 msgstr "Պահել ներքեւում"
1533 #. * Warning: If you make some change that affects the order of the
1534 #. * entries, you must update the command #defines in the top of
1535 #. * this file.
1537 #: ../src/winmenu.c:437
1538 #: ../src/winmenu.c:571
1539 msgid "Maximize"
1540 msgstr "Մեծացնել"
1542 #: ../src/winmenu.c:445
1543 #: ../src/winmenu.c:557
1544 msgid "Miniaturize"
1545 msgstr "Դարձնել մանրանկար"
1547 #: ../src/winmenu.c:453
1548 #: ../src/winmenu.c:588
1549 msgid "Shade"
1550 msgstr "Ստուերել"
1552 #: ../src/winmenu.c:469
1553 msgid "Resize/Move"
1554 msgstr "Չափափոխել/Տեղաշարժել"
1556 #: ../src/winmenu.c:477
1557 msgid "Select"
1558 msgstr "Ընտրել"
1560 #: ../src/winmenu.c:485
1561 msgid "Move To"
1562 msgstr "Տեղափոխել"
1564 #: ../src/winmenu.c:490
1565 msgid "Attributes..."
1566 msgstr "Յատկանիշներ…"
1568 #: ../src/winmenu.c:492
1569 msgid "Options"
1570 msgstr "Յատկութիւններ"
1572 #: ../src/winmenu.c:552
1573 msgid "Deminiaturize"
1574 msgstr "Ապամանրանկարեցնել"
1576 #: ../src/winmenu.c:566
1577 msgid "Unmaximize"
1578 msgstr "Ապամեծացնել"
1580 #: ../src/winmenu.c:583
1581 msgid "Unshade"
1582 msgstr "Ապաստուերել"
1584 #: ../src/winspector.c:392
1585 #, c-format
1586 msgid "Could not find icon \"%s\" specified for this window"
1587 msgstr "Հնարաւոր չէ գտնել \"%s\" պատկերակը, որ նշուած է այս պատուհանի համար"
1589 #: ../src/winspector.c:409
1590 #, c-format
1591 msgid "Could not open specified icon \"%s\":%s"
1592 msgstr "Հնարաւոր չէ բացել նշուած \"%s\"՝ %s պատկերակը։"
1594 #: ../src/winspector.c:1129
1595 #, c-format
1596 msgid "Inspecting  %s.%s"
1597 msgstr "Ստուգուում է %s.%s"
1599 #: ../src/winspector.c:1155
1600 msgid "Click in the window you wish to inspect."
1601 msgstr "Կտացրէք պատուհանին, որն ուզում էք ստուգել։"
1603 #: ../src/winspector.c:1194
1604 msgid ""
1605 "The configuration will apply to all\n"
1606 "windows that have their WM_CLASS\n"
1607 "property set to the above selected\n"
1608 "name, when saved."
1609 msgstr ""
1610 "Կարգաւորումը կիրառուելու է բոլոր\n"
1611 "պատուհաններին, որոնց WM_CLASS\n"
1612 "յատկութիւնը համապատասխանում է վերը նշուած\n"
1613 "անուանը, երբ պահուի։"
1615 #: ../src/winspector.c:1223
1616 msgid "Save"
1617 msgstr "Պահել"
1619 #: ../src/winspector.c:1231
1620 msgid "Apply"
1621 msgstr "Կիրառել"
1623 #: ../src/winspector.c:1237
1624 msgid "Reload"
1625 msgstr "Վերբեռնել"
1627 #: ../src/winspector.c:1246
1628 #: ../src/winspector.c:1256
1629 msgid "Window Specification"
1630 msgstr "Պատուհանի Բնորոշում"
1632 #: ../src/winspector.c:1247
1633 msgid "Window Attributes"
1634 msgstr "Պատուհանի Յատկանիշներ"
1636 #: ../src/winspector.c:1248
1637 msgid "Advanced Options"
1638 msgstr "Առաջադէմ Յատկութիւններ"
1640 #: ../src/winspector.c:1249
1641 msgid "Icon and Initial Workspace"
1642 msgstr "Պատկերակ եւ Մեկնարկային Տիրոյթ"
1644 #: ../src/winspector.c:1250
1645 msgid "Application Specific"
1646 msgstr "Յաւելուածին բնորոշ"
1648 #: ../src/winspector.c:1264
1649 msgid "Defaults for all windows"
1650 msgstr "Լռելեայն է բոլոր պատուհանների համար"
1652 #: ../src/winspector.c:1318
1653 msgid "Select window"
1654 msgstr "Ընտրել պատուհանը"
1656 #: ../src/winspector.c:1332
1657 msgid "Attributes"
1658 msgstr "Յատկանիշներ"
1660 #: ../src/winspector.c:1343
1661 msgid "Disable titlebar"
1662 msgstr "Կասեցնել անուանագօտին"
1664 #: ../src/winspector.c:1345
1665 msgid ""
1666 "Remove the titlebar of this window.\n"
1667 "To access the window commands menu of a window\n"
1668 "without it's titlebar, press Control+Esc (or the\n"
1669 "equivalent shortcut, if you changed the default\n"
1670 "settings)."
1671 msgstr ""
1672 "Հեռացնել սոյն պատուհանի անուանագօտին։\n"
1673 "Առանց անուանագօտու պատուհանի հրահանգային ցանկը\n"
1674 "գտնելու համար սեղմէք Control+Esc (կամ\n"
1675 "համարժէք կարճատ, եթէ փոխել էք լռելեայն\n"
1676 "կարգաւորումները)։"
1678 #: ../src/winspector.c:1352
1679 msgid "Disable resizebar"
1680 msgstr "Կասեցնել չափափոխագօտին"
1682 #: ../src/winspector.c:1354
1683 msgid "Remove the resizebar of this window."
1684 msgstr "Հեռացնել սոյն պատուհանի չափափոխագօտին։"
1686 #: ../src/winspector.c:1357
1687 msgid "Disable close button"
1688 msgstr "Կասեցնել փակելու կոճակը"
1690 #: ../src/winspector.c:1359
1691 msgid "Remove the `close window' button of this window."
1692 msgstr "Հեռացնել սոյն պատուհանի «փակել պատուհանը» կոճակը։"
1694 #: ../src/winspector.c:1362
1695 msgid "Disable miniaturize button"
1696 msgstr "Կասեցնել մանրանկար դարձնելու կոճակը"
1698 #: ../src/winspector.c:1364
1699 msgid "Remove the `miniaturize window' button of the window."
1700 msgstr "Հեռացնել սոյն պատուհանի «դարձնել պատուհանը մանրանկար» կոճակը։"
1702 #: ../src/winspector.c:1367
1703 msgid "Disable border"
1704 msgstr "Կասեցնել եզրագիծը"
1706 #: ../src/winspector.c:1369
1707 msgid "Remove the 1 pixel black border around the window."
1708 msgstr "Հեռացնել պատուհանի շուրջ 1 պիքսելանոց սեւ եզրագիծը։"
1710 #: ../src/winspector.c:1372
1711 msgid "Keep on top (floating)"
1712 msgstr "Պահել վերեւում (սաւառնող)"
1714 #: ../src/winspector.c:1374
1715 msgid ""
1716 "Keep the window over other windows, not allowing\n"
1717 "them to cover it."
1718 msgstr ""
1719 "Պահել պատուհանը այլ պատուհանների վերեւից, չթողնելով նրանց\n"
1720 "ծածկել այն։"
1722 #: ../src/winspector.c:1378
1723 msgid "Keep at bottom (sunken)"
1724 msgstr "Պահել ներքեւում (սուզուած)"
1726 #: ../src/winspector.c:1380
1727 msgid "Keep the window under all other windows."
1728 msgstr "Պահել պատուհանն այլ պատուհանների տակ։"
1730 #: ../src/winspector.c:1385
1731 msgid "Make window present in all workspaces."
1732 msgstr "Դարձնել պատուհանը բոլոր տիրոյթներում երեւացող։"
1734 #: ../src/winspector.c:1388
1735 msgid "Start miniaturized"
1736 msgstr "Մեկնարկել մանրանկարուած"
1738 #: ../src/winspector.c:1390
1739 msgid ""
1740 "Make the window be automatically miniaturized when it's\n"
1741 "first shown."
1742 msgstr ""
1743 "Դարձնել պատուհանն ինքնաշխատօրէն մանրանկարուած, երբ այն\n"
1744 "առաջին անգամ ցուցադրուում է։"
1746 #: ../src/winspector.c:1394
1747 msgid "Start maximized"
1748 msgstr "Մեկնարկել մեծացուած"
1750 #: ../src/winspector.c:1396
1751 msgid ""
1752 "Դարձնել պատուհանն ինքնաշխատօրէն մեծացուած, երբ այն\n"
1753 "առաջին անգամ ցուցադրուում է։"
1754 msgstr ""
1756 #: ../src/winspector.c:1400
1757 msgid "Full screen maximization"
1758 msgstr "Լիաէկրան"
1760 #: ../src/winspector.c:1402
1761 msgid ""
1762 "Make the window use the whole screen space when it's\n"
1763 "maximized. The titlebar and resizebar will be moved\n"
1764 "to outside the screen."
1765 msgstr ""
1766 "Պատուհանը կօգտագործի ամբողջ էկրանի, երբ այն\n"
1767 "մեծացուում է։ Անուանագօտին եւ չափափոխման գօտին տեղափոխուելու են\n"
1768 "էկրանից դուրս։"
1770 #: ../src/winspector.c:1419
1771 msgid "Advanced"
1772 msgstr "Առաջադէմ"
1774 #: ../src/winspector.c:1436
1775 msgid "Do not bind keyboard shortcuts"
1776 msgstr "Չկապել ստեղնաշարանային կարճատները"
1778 #: ../src/winspector.c:1438
1779 msgid ""
1780 "Do not bind keyboard shortcuts from Window Maker\n"
1781 "when this window is focused. This will allow the\n"
1782 "window to receive all key combinations regardless\n"
1783 "of your shortcut configuration."
1784 msgstr ""
1785 "Չկապել Window Maker֊ի ստեղնաշարանային կարճատները\n"
1786 "երբ պատուհանը կիզակէտում է։ Սա թոյլ է տալու\n"
1787 "պատուհանին ստանալ բոլոր ստեղների համադրութիւններն, անախ\n"
1788 "ձեր կարճատային կարգաւորումներից։"
1790 #: ../src/winspector.c:1444
1791 msgid "Do not bind mouse clicks"
1792 msgstr "Չկապել մկնիկի կտոցները"
1794 #: ../src/winspector.c:1446
1795 msgid ""
1796 "Do not bind mouse actions, such as `Alt'+drag\n"
1797 "in the window (when Alt is the modifier you have\n"
1798 "configured)."
1799 msgstr ""
1800 "Չկապել մկնիկի գործողութիւններն, ինչպիսին են `Alt'+drag\n"
1801 "պատուհանին (երբ Alt֊ը կերպափոխիչ է\n"
1802 "կարգաւորուած)։"
1804 #: ../src/winspector.c:1451
1805 msgid "Do not show in the window list"
1806 msgstr "Չցուցադրել պատուհանների ցանկում"
1808 #: ../src/winspector.c:1453
1809 msgid "Do not list the window in the window list menu."
1810 msgstr "Չցուցադրել պատուհանը պատուհանների ցանկում։"
1812 #: ../src/winspector.c:1456
1813 msgid "Do not let it take focus"
1814 msgstr "Կանխել կիզակէտում լինելը"
1816 #: ../src/winspector.c:1458
1817 msgid ""
1818 "Do not let the window take keyboard focus when you\n"
1819 "click on it."
1820 msgstr ""
1821 "Կանխել պատուհանի կիզակէտում լինելը, երբ դու\n"
1822 "կտացնում ես այն։"
1824 #: ../src/winspector.c:1462
1825 msgid "Keep inside screen"
1826 msgstr "Պահել էկարնի տիրոյթում"
1828 #: ../src/winspector.c:1464
1829 msgid ""
1830 "Do not allow the window to move itself completely\n"
1831 "outside the screen. For bug compatibility.\n"
1832 msgstr ""
1833 "Չթողնել պատուհանը տեղափոխի իրեն ամբողջովին\n"
1834 "էկրանից դուրս։\n"
1836 #: ../src/winspector.c:1468
1837 msgid "Ignore 'Hide Others'"
1838 msgstr "Արհամարհել «Թացքնել այլ»֊ը"
1840 #: ../src/winspector.c:1470
1841 msgid ""
1842 "Do not hide the window when issuing the\n"
1843 "`HideOthers' command."
1844 msgstr ""
1845 "Չթաքցնել պատուհանը երբ ստացուում է\n"
1846 "«Թաքցնել Այլ» հրահանգը։"
1848 #: ../src/winspector.c:1474
1849 msgid "Ignore 'Save Session'"
1850 msgstr "Արհամարհել «Պահել Նիստը»"
1852 #: ../src/winspector.c:1476
1853 msgid ""
1854 "Do not save the associated application in the\n"
1855 "session's state, so that it won't be restarted\n"
1856 "together with other applications when Window Maker\n"
1857 "starts."
1858 msgstr ""
1859 "Չպահել կապուած յաւելուածը նիստի ցանկում\n"
1860 "որպէսզի այն չվերագործարկուի\n"
1861 "այլ Window Maker֊ի յաւելուածների հետ միասին\n"
1862 "երբ նիստը սկսուում է։"
1864 #: ../src/winspector.c:1482
1865 msgid "Emulate application icon"
1866 msgstr "Նմանեցնել յաւելուածի պատկերակը"
1868 #: ../src/winspector.c:1484
1869 msgid ""
1870 "Make this window act as an application that provides\n"
1871 "enough information to Window Maker for a dockable\n"
1872 "application icon to be created."
1873 msgstr ""
1874 "Այս պատուհանը կը պահի իրեն որպէս յաւելուած, որը տրամադրում է\n"
1875 "Window Maker֊ին բաւական տեղեկատուութիւն, որ անհրաժեշտ է յարակցուող\n"
1876 "յաւելուածի պատկերակ ստեղծելու համար։"
1878 #: ../src/winspector.c:1490
1879 msgid "Disable language button"
1880 msgstr "Կասեցնել լեզուի կոճակը"
1882 #: ../src/winspector.c:1492
1883 msgid "Remove the `toggle language' button of the window."
1884 msgstr "Հեռացնել պատուհանի «փոխել լեզուն» կոճակը"
1886 #: ../src/winspector.c:1509
1887 msgid "Miniwindow Image"
1888 msgstr "Փոքրացուած պատուհանի Պատկեր"
1890 #: ../src/winspector.c:1536
1891 msgid "Icon filename:"
1892 msgstr "Պատկերակի նիշքը՝"
1894 #: ../src/winspector.c:1549
1895 msgid "Ignore client supplied icon"
1896 msgstr "Արհամարհել սպասառուի մատակարարուած պատկերակը"
1898 #: ../src/winspector.c:1556
1899 msgid "Initial Workspace"
1900 msgstr "Մեկնարկային Տիրոյթ"
1902 #: ../src/winspector.c:1558
1903 msgid "The workspace to place the window when it's first shown."
1904 msgstr "Տիրոյթ, որի վրայ մեկնարկելու է պատուհանը։"
1906 #: ../src/winspector.c:1564
1907 msgid "Nowhere in particular"
1908 msgstr "Ոչ մի տեղ"
1910 #: ../src/winspector.c:1582
1911 msgid "Application Attributes"
1912 msgstr "Յաւելուածի Յատկանիշներ"
1914 #: ../src/winspector.c:1593
1915 msgid "Start hidden"
1916 msgstr "Մեկնարկել թաքցուած"
1918 #: ../src/winspector.c:1595
1919 msgid "Automatically hide application when it's started."
1920 msgstr "Ինքնաշխատօրէն թաքցնել յաւելուածը, երբ այն մեկնարկում է։"
1922 #: ../src/winspector.c:1598
1923 msgid "No application icon"
1924 msgstr "Բացակայում է յաւելուածի պատկերակը"
1926 #: ../src/winspector.c:1600
1927 msgid ""
1928 "Disable the application icon for the application.\n"
1929 "Note that you won't be able to dock it anymore,\n"
1930 "and any icons that are already docked will stop\n"
1931 "working correctly."
1932 msgstr ""
1933 "Կասեցնել յաւելուածի պատկերակը սոյն յաւելուածի համար։\n"
1934 "Նկատի ունեցէք, որ այլեւս չէք կարողանալու այն յարակցել,\n"
1935 "եւ բոլոր այլ արդէն յարակցուած պատկերակները\n"
1936 "դադարելու են սպասելի աշխատել։"
1938 #: ../src/winspector.c:1606
1939 msgid "Shared application icon"
1940 msgstr "Համօգտագործուող պատկերակ"
1942 #: ../src/winspector.c:1608
1943 msgid ""
1944 "Use a single shared application icon for all of\n"
1945 "the instances of this application.\n"
1946 msgstr ""
1947 "Օգտագործել մէկ համօգտագործուող պատկերակ\n"
1948 "յաւելուածի բոլոր հատանմուշների համար։\n"
1950 #: ../src/workspace.c:103
1951 #: ../src/workspace.c:104
1952 #: ../src/workspace.c:1302
1953 #, c-format
1954 msgid "Workspace %i"
1955 msgstr "Տիրոյթ %i"
1957 #: ../src/workspace.c:1352
1958 msgid "Workspaces"
1959 msgstr "Տիրոյթներ"
1961 #: ../src/workspace.c:1354
1962 msgid "could not create Workspace menu"
1963 msgstr "հնարաւոր չէ ստեղծել Տիրոյթի ցանկ"
1965 #: ../src/workspace.c:1361
1966 msgid "New"
1967 msgstr "Նոր"
1969 #: ../src/workspace.c:1362
1970 msgid "Destroy Last"
1971 msgstr "Ոչնչացնել վերջինը"