Update po/mc.pot and po/*.po files.
[midnight-commander.git] / po / sl.po
blob1784ecbec3ac997cdb4d6305e05243180089ad90
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
5 # Translators:
6 #   <>, 2012.
7 # mateju <>, 2011.
8 # Slava Zanko <slavazanko@gmail.com>, 2011.
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Midnight Commander\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: http://www.midnight-commander.org/\n"
13 "POT-Creation-Date: 2012-12-24 11:20+0400\n"
14 "PO-Revision-Date: 2012-09-03 08:41+0000\n"
15 "Last-Translator: Slava Zanko <slavazanko@gmail.com>\n"
16 "Language-Team: Slovenian (http://www.transifex.com/projects/p/mc/language/"
17 "sl/)\n"
18 "Language: sl\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n"
23 "%100==4 ? 2 : 3);\n"
25 msgid "Warning: cannot load codepages list"
26 msgstr "Opozorilo: ni mogoče naložiti seznama nabora znakov"
28 msgid "7-bit ASCII"
29 msgstr "7-bitni ASCII"
31 #, c-format
32 msgid "Cannot translate from %s to %s"
33 msgstr "Ni mogoče prevesti iz %s v %s"
35 msgid "Event system already initialized"
36 msgstr ""
38 msgid "Failed to initialize event system"
39 msgstr ""
41 msgid "Event system not initialized"
42 msgstr ""
44 msgid "Check input data! Some of parameters are NULL!"
45 msgstr ""
47 #, c-format
48 msgid "Unable to create group '%s' for events!"
49 msgstr ""
51 #, c-format
52 msgid "Unable to create event '%s'!"
53 msgstr ""
55 #, c-format
56 msgid ""
57 "File \"%s\" is already being edited.\n"
58 "User: %s\n"
59 "Process ID: %d"
60 msgstr ""
61 "Datoteka \"%s\" je že odprta za urejanje.\n"
62 "Uporabnik:%s\n"
63 "ID opravila:%d"
65 msgid "File locked"
66 msgstr "Datoteka je zaklenjena"
68 msgid "&Grab lock"
69 msgstr "&Zakleni"
71 msgid "&Ignore lock"
72 msgstr "&Prezri zaklep"
74 #, c-format
75 msgid "Cannot create %s directory"
76 msgstr ""
78 msgid "FATAL: not a directory:"
79 msgstr ""
81 #, c-format
82 msgid "An error occured while migrating user settings: %s"
83 msgstr ""
85 #, c-format
86 msgid ""
87 "Your old settings were migrated from %s\n"
88 "to Freedesktop recommended dirs.\n"
89 "To get more info, please visit\n"
90 "http://standards.freedesktop.org/basedir-spec/basedir-spec-latest.html"
91 msgstr ""
93 #, c-format
94 msgid ""
95 "Your old settings were migrated from %s\n"
96 "to %s\n"
97 msgstr ""
99 msgid "Search string not found"
100 msgstr "Iskanega niza ni mogoče najti"
102 msgid "Not implemented yet"
103 msgstr "Možnost še ni na voljo"
105 msgid "Num of replace tokens not equal to num of found tokens"
106 msgstr "Število zamenjanih žetonov ni enako številu najdenih."
108 #, c-format
109 msgid "Invalid token number %d"
110 msgstr "Neveljavno število žetona %d"
112 msgid "Regular expression error"
113 msgstr ""
115 msgid "No&rmal"
116 msgstr ""
118 msgid "Re&gular expression"
119 msgstr ""
121 msgid "He&xadecimal"
122 msgstr ""
124 msgid "Wil&dcard search"
125 msgstr ""
127 #, c-format
128 msgid ""
129 "Unable to load '%s' skin.\n"
130 "Default skin has been loaded"
131 msgstr ""
132 "Ni mogoče naložiti preobleke '%s'.\n"
133 "Naložena je privzeta preobleka."
135 #, c-format
136 msgid ""
137 "Unable to parse '%s' skin.\n"
138 "Default skin has been loaded"
139 msgstr ""
140 "Ni mogoče razčleniti preobleke '%s'.\n"
141 "Naložena je privzeta preobleka."
143 #, c-format
144 msgid ""
145 "Unable to use '%s' skin with 256 colors support\n"
146 "on non-256 colors terminal.\n"
147 "Default skin has been loaded"
148 msgstr ""
150 msgid "Function key 1"
151 msgstr "Funkcijska tipka 1"
153 msgid "Function key 2"
154 msgstr "Funkcijska tipka 2"
156 msgid "Function key 3"
157 msgstr "Funkcijska tipka 3"
159 msgid "Function key 4"
160 msgstr "Funkcijska tipka 4"
162 msgid "Function key 5"
163 msgstr "Funkcijska tipka 5"
165 msgid "Function key 6"
166 msgstr "Funkcijska tipka 6"
168 msgid "Function key 7"
169 msgstr "Funkcijska tipka 7"
171 msgid "Function key 8"
172 msgstr "Funkcijska tipka 8"
174 msgid "Function key 9"
175 msgstr "Funkcijska tipka 9"
177 msgid "Function key 10"
178 msgstr "Funkcijska tipka 10"
180 msgid "Function key 11"
181 msgstr "Funkcijska tipka 11"
183 msgid "Function key 12"
184 msgstr "Funkcijska tipka 12"
186 msgid "Function key 13"
187 msgstr "Funkcijska tipka 13"
189 msgid "Function key 14"
190 msgstr "Funkcijska tipka 14"
192 msgid "Function key 15"
193 msgstr "Funkcijska tipka 15"
195 msgid "Function key 16"
196 msgstr "Funkcijska tipka 16"
198 msgid "Function key 17"
199 msgstr "Funkcijska tipka 17"
201 msgid "Function key 18"
202 msgstr "Funkcijska tipka 18"
204 msgid "Function key 19"
205 msgstr "Funkcijska tipka 19"
207 msgid "Function key 20"
208 msgstr "Funkcijska tipka 20"
210 msgid "Backspace key"
211 msgstr "Vračalka"
213 msgid "End key"
214 msgstr "Tipka Konec"
216 msgid "Up arrow key"
217 msgstr "Smerna tipka navzgor"
219 msgid "Down arrow key"
220 msgstr "Smerna tipka navzdol"
222 msgid "Left arrow key"
223 msgstr "Smerna tipka levo"
225 msgid "Right arrow key"
226 msgstr "Smerna tipka desno"
228 msgid "Home key"
229 msgstr "Tipka Domov"
231 msgid "Page Down key"
232 msgstr "Tipka Stran navzdol"
234 msgid "Page Up key"
235 msgstr "Tipka Stran navzgor"
237 msgid "Insert key"
238 msgstr "Tipka Vstavi"
240 msgid "Delete key"
241 msgstr "Tipka Izbriši"
243 msgid "Completion/M-tab"
244 msgstr "Dopolni/predelčnica"
246 msgid "Back Tabulation S-tab"
247 msgstr ""
249 msgid "+ on keypad"
250 msgstr "+ na številčni tipkovnici"
252 msgid "- on keypad"
253 msgstr "- na številčni tipkovnici"
255 msgid "Slash on keypad"
256 msgstr "Poševnica na številčni tipkovnici"
258 msgid "* on keypad"
259 msgstr "* na številčni tipkovnici"
261 msgid "Escape key"
262 msgstr "Ubežna tipka"
264 msgid "Left arrow keypad"
265 msgstr "Smerna tipka levo na številčni tipkovnici"
267 msgid "Right arrow keypad"
268 msgstr "Smerna tipka desno na številčni tipkovnici"
270 msgid "Up arrow keypad"
271 msgstr "Smerna tipka navzgor na številčni tipkovnici"
273 msgid "Down arrow keypad"
274 msgstr "Smerna tipka navzdol na številčni tipkovnici"
276 msgid "Home on keypad"
277 msgstr "Tipka Domov na številčni tipkovnici"
279 msgid "End on keypad"
280 msgstr "Tipka Konec na številčni tipkovnici"
282 msgid "Page Down keypad"
283 msgstr "Tipka Stran dol na številčni tipkovnici"
285 msgid "Page Up keypad"
286 msgstr "Tipka Stran gor na številčni tipkovnici"
288 msgid "Insert on keypad"
289 msgstr "Tipka Vstavi na številčni tipkovnici"
291 msgid "Delete on keypad"
292 msgstr "Tipka Izbriši na številčni tipkovnici"
294 msgid "Enter on keypad"
295 msgstr "Vnosna tipka na številčni tipkovnici"
297 msgid "Function key 21"
298 msgstr "Funkcijska tipka 21"
300 msgid "Function key 22"
301 msgstr "Funkcijska tipka 22"
303 msgid "Function key 23"
304 msgstr "Funkcijska tipka 23"
306 msgid "Function key 24"
307 msgstr "Funkcijska tipka 24"
309 msgid "A1 key"
310 msgstr "Tipka A1"
312 msgid "C1 key"
313 msgstr "Tipka C1"
315 msgid "Plus"
316 msgstr "Plus"
318 msgid "Minus"
319 msgstr "Minus"
321 msgid "Asterisk"
322 msgstr "Zvezdica"
324 msgid "Dot"
325 msgstr "Pika"
327 msgid "Less than"
328 msgstr "Manj kot"
330 msgid "Great than"
331 msgstr "Več kot"
333 msgid "Equal"
334 msgstr "Je enako"
336 msgid "Comma"
337 msgstr "Vejica"
339 msgid "Apostrophe"
340 msgstr "Narekovaj"
342 msgid "Colon"
343 msgstr "Podpičje"
345 msgid "Exclamation mark"
346 msgstr "Klicaj"
348 msgid "Question mark"
349 msgstr "Vprašaj"
351 msgid "Ampersand"
352 msgstr ""
354 msgid "Dollar sign"
355 msgstr ""
357 msgid "Quotation mark"
358 msgstr ""
360 msgid "Percent sign"
361 msgstr ""
363 msgid "Caret"
364 msgstr ""
366 msgid "Tilda"
367 msgstr ""
369 msgid "Prime"
370 msgstr ""
372 msgid "Underline"
373 msgstr ""
375 msgid "Understrike"
376 msgstr ""
378 msgid "Pipe"
379 msgstr ""
381 msgid "Left parenthesis"
382 msgstr ""
384 msgid "Right parenthesis"
385 msgstr ""
387 msgid "Left bracket"
388 msgstr ""
390 msgid "Right bracket"
391 msgstr ""
393 msgid "Left brace"
394 msgstr ""
396 msgid "Right brace"
397 msgstr ""
399 msgid "Enter"
400 msgstr ""
402 msgid "Tab key"
403 msgstr ""
405 msgid "Space key"
406 msgstr ""
408 msgid "Slash key"
409 msgstr ""
411 msgid "Backslash key"
412 msgstr ""
414 msgid "Number sign #"
415 msgstr ""
417 #. TRANSLATORS: Please translate as in "at sign" (@).
418 msgid "At sign"
419 msgstr ""
421 msgid "Ctrl"
422 msgstr "Ctrl"
424 msgid "Alt"
425 msgstr "Alt"
427 msgid "Shift"
428 msgstr "Shift"
430 msgid "The TERM environment variable is unset!\n"
431 msgstr "TERM okoljska spremenljivka ni nastavljena!\n"
433 #, c-format
434 msgid ""
435 "Screen size %dx%d is not supported.\n"
436 "Check the TERM environment variable.\n"
437 msgstr ""
438 "Velikost zaslona %dx%d ni podprta.\n"
439 "Preverite okoljsko spremenljivko TERM.\n"
441 msgid "Warning"
442 msgstr "Opozorilo"
444 msgid "Pipe failed"
445 msgstr ""
447 msgid "Dup failed"
448 msgstr ""
450 msgid "Error dup'ing old error pipe"
451 msgstr ""
453 #, c-format
454 msgid "Directory cache expired for %s"
455 msgstr "Predpomnilnik imenika za %s je potekel"
457 msgid "bytes transferred"
458 msgstr ""
460 msgid "Starting linear transfer..."
461 msgstr "Začenjam linearen prenos..."
463 msgid "Getting file"
464 msgstr "Dobivam datoteko"
466 msgid "Changes to file lost"
467 msgstr "Spremembe v datoteki izgubljene"
469 #, c-format
470 msgid "%s is not a directory\n"
471 msgstr "%s ni imenik\n"
473 #, c-format
474 msgid "Directory %s is not owned by you\n"
475 msgstr "Niste lastnik imenika %s\n"
477 #, c-format
478 msgid "Cannot set correct permissions for directory %s\n"
479 msgstr "Ne morem nastaviti pravilnih dovoljenj za imenik %s\n"
481 #, c-format
482 msgid "Cannot create temporary directory %s: %s\n"
483 msgstr " Ne morem ustvariti začasnega imenika %s: %s\n"
485 #, c-format
486 msgid "Temporary files will be created in %s\n"
487 msgstr "Začasne datoteke bodo ustvarjene v %s\n"
489 #, c-format
490 msgid "Temporary files will not be created\n"
491 msgstr "Začasne datoteke ne bodo ustvarjene\n"
493 #, c-format
494 msgid "Press any key to continue..."
495 msgstr "Pritisnite katerokoli tipko za nadaljevanje..."
497 msgid "Cannot parse:"
498 msgstr "Ne morem razčleniti:"
500 msgid "More parsing errors will be ignored."
501 msgstr "Nadalnje napake pri razčlenitvi bodo ignorirane."
503 msgid "Internal error:"
504 msgstr "Interna napaka:"
506 msgid "Password:"
507 msgstr "Geslo:"
509 msgid "Screens"
510 msgstr ""
512 msgid "History"
513 msgstr ""
515 #. TRANSLATORS: no need to translate 'DialogTitle', it's just a context prefix
516 msgid "DialogTitle|History cleanup"
517 msgstr ""
519 msgid "Do you want clean this history?"
520 msgstr ""
522 msgid "&Yes"
523 msgstr "&Da"
525 msgid "&No"
526 msgstr "&Ne"
528 msgid "&OK"
529 msgstr "&V redu"
531 msgid "&Cancel"
532 msgstr "&Prekliči"
534 msgid "Background process:"
535 msgstr "Proces v ozadju:"
537 msgid "Error"
538 msgstr "Napaka"
540 msgid "Displays the current version"
541 msgstr "Pokaže trenutno različico"
543 msgid "Print data directory"
544 msgstr "Natisne podatkovni imenik"
546 msgid "Print extended info about used data directories"
547 msgstr ""
549 msgid "Print configure options"
550 msgstr ""
552 msgid "Print last working directory to specified file"
553 msgstr "Izpiše zadnji delavni imenik v navedeno datoteko"
555 msgid "Enables subshell support (default)"
556 msgstr "Vklopi podporo za podlupino (privzeto)"
558 msgid "Disables subshell support"
559 msgstr "Izključi podporo za podlupine"
561 msgid "Log ftp dialog to specified file"
562 msgstr "Zapiše dnevnik ftp dialogov v določeno datoteko"
564 msgid "Set debug level"
565 msgstr "Nastavi stopnjo razhroščevanja"
567 msgid "Launches the file viewer on a file"
568 msgstr "Zažene pogled datoteke"
570 msgid "Edit files"
571 msgstr ""
573 msgid "Forces xterm features"
574 msgstr "Prisili uporabo xterm dodatkov"
576 msgid "Disable X11 support"
577 msgstr ""
579 msgid "Tries to use an old highlight mouse tracking"
580 msgstr ""
582 msgid "Disable mouse support in text version"
583 msgstr "Izključi podporo za miško v tekstovni različici"
585 msgid "Tries to use termcap instead of terminfo"
586 msgstr "Poskuša uporabiti termcap namesto terminfa"
588 msgid "To run on slow terminals"
589 msgstr "Za poganjanje na počasnih terminalih"
591 msgid "Use stickchars to draw"
592 msgstr "Uporabi lepljive znake za risanje"
594 msgid "Resets soft keys on HP terminals"
595 msgstr "Ponastavi mehke tipke na HP terminalih"
597 msgid "Load definitions of key bindings from specified file"
598 msgstr ""
600 msgid "Don't load definitions of key bindings from file, use defaults"
601 msgstr ""
603 msgid "Requests to run in black and white"
604 msgstr "Prošnja za izvajanje v črnobelem načinu"
606 msgid "Request to run in color mode"
607 msgstr "Prošnja za izvajanje v barvnem načinu"
609 msgid "Specifies a color configuration"
610 msgstr "Določi nastavitve barv"
612 msgid "Show mc with specified skin"
613 msgstr ""
615 #. TRANSLATORS: don't translate keywords
616 msgid ""
617 "--colors KEYWORD={FORE},{BACK},{ATTR}:KEYWORD2=...\n"
618 "\n"
619 "{FORE}, {BACK} and {ATTR} can be omitted, and the default will be used\n"
620 "\n"
621 " Keywords:\n"
622 "   Global:       errors, disabled, reverse, gauge, header\n"
623 "                 input, inputmark, inputunchanged, commandlinemark\n"
624 "                 bbarhotkey, bbarbutton, statusbar\n"
625 "   File display: normal, selected, marked, markselect\n"
626 "   Dialog boxes: dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus, errdhotnormal,\n"
627 "                 errdhotfocus\n"
628 "   Menus:        menunormal, menuhot, menusel, menuhotsel, menuinactive\n"
629 "   Popup menus:  pmenunormal, pmenusel, pmenutitle\n"
630 "   Editor:       editnormal, editbold, editmarked, editwhitespace,\n"
631 "                 editlinestate, editbg, editframe, editframeactive\n"
632 "                 editframedrag\n"
633 "   Viewer:       viewbold, viewunderline, viewselected\n"
634 "   Help:         helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n"
635 msgstr ""
637 #. TRANSLATORS: don't translate color names and attributes
638 msgid ""
639 "Standard Colors:\n"
640 "   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
641 "   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
642 "   brightcyan, lightgray and white\n"
643 "\n"
644 "Extended colors, when 256 colors are available:\n"
645 "   color16 to color255, or rgb000 to rgb555 and gray0 to gray23\n"
646 "\n"
647 "Attributes:\n"
648 "   bold, underline, reverse, blink; append more with '+'\n"
649 msgstr ""
651 msgid "Color options"
652 msgstr ""
654 msgid "+number"
655 msgstr "+številka"
657 msgid "[this_dir] [other_panel_dir]"
658 msgstr ""
660 msgid "Set initial line number for the internal editor"
661 msgstr "Nastavi začetno številko vrstice za vgrajen urejevalnik"
663 msgid ""
664 "\n"
665 "Please send any bug reports (including the output of `mc -V')\n"
666 "as tickets at www.midnight-commander.org\n"
667 msgstr ""
669 #, c-format
670 msgid "GNU Midnight Commander %s\n"
671 msgstr "Polnočni poveljnik GNU %s\n"
673 msgid "Main options"
674 msgstr ""
676 msgid "Terminal options"
677 msgstr ""
679 msgid "Arguments parse error!"
680 msgstr ""
682 msgid "No arguments given to the viewer."
683 msgstr ""
685 msgid "Two files are required to evoke the diffviewer."
686 msgstr ""
688 msgid "Background process error"
689 msgstr ""
691 msgid "Unknown error in child"
692 msgstr ""
694 msgid "Child died unexpectedly"
695 msgstr ""
697 msgid "Background protocol error"
698 msgstr ""
700 msgid "Reading failed"
701 msgstr ""
703 msgid ""
704 "Background process sent us a request for more arguments\n"
705 "than we can handle."
706 msgstr ""
708 msgid "&Dismiss"
709 msgstr "&Opusti"
711 msgid "Enter search string:"
712 msgstr ""
714 msgid "Cas&e sensitive"
715 msgstr ""
717 msgid "&Backwards"
718 msgstr "&Nazaj"
720 msgid "&Whole words"
721 msgstr ""
723 msgid "&All charsets"
724 msgstr ""
726 msgid "Search"
727 msgstr "Iskanje"
729 msgid "Search is disabled"
730 msgstr ""
732 #, c-format
733 msgid ""
734 "Cannot create temporary diff file\n"
735 "%s"
736 msgstr ""
738 #, c-format
739 msgid ""
740 "Cannot create backup file\n"
741 "%s%s\n"
742 "%s"
743 msgstr ""
745 #, c-format
746 msgid ""
747 "Cannot create temporary merge file\n"
748 "%s"
749 msgstr ""
751 msgid "&Fastest (Assume large files)"
752 msgstr ""
754 msgid "&Minimal (Find a smaller set of change)"
755 msgstr ""
757 msgid "Diff algorithm"
758 msgstr ""
760 msgid "Diff extra options"
761 msgstr ""
763 msgid "&Ignore case"
764 msgstr ""
766 msgid "Ignore tab &expansion"
767 msgstr ""
769 msgid "Ignore &space change"
770 msgstr ""
772 msgid "Ignore all &whitespace"
773 msgstr ""
775 msgid "Strip &trailing carriage return"
776 msgstr ""
778 msgid "Diff Options"
779 msgstr ""
781 msgid "Edit"
782 msgstr ""
784 msgid "Edit is disabled"
785 msgstr ""
787 msgid "Goto line (left)"
788 msgstr ""
790 msgid "Goto line (right)"
791 msgstr ""
793 msgid "Enter line:"
794 msgstr ""
796 msgid "ButtonBar|Help"
797 msgstr ""
799 msgid "ButtonBar|Save"
800 msgstr ""
802 msgid "ButtonBar|Edit"
803 msgstr ""
805 msgid "ButtonBar|Merge"
806 msgstr ""
808 msgid "ButtonBar|Search"
809 msgstr ""
811 msgid "ButtonBar|Options"
812 msgstr ""
814 msgid "ButtonBar|Quit"
815 msgstr ""
817 msgid "Quit"
818 msgstr "Končaj"
820 msgid "File(s) was modified. Save with exit?"
821 msgstr ""
823 msgid ""
824 "Midnight Commander is being shut down.\n"
825 "Save modified file(s)?"
826 msgstr ""
828 msgid "Diff:"
829 msgstr ""
831 #, c-format
832 msgid "\"%s\" is a directory"
833 msgstr ""
835 #, c-format
836 msgid ""
837 "Cannot stat \"%s\"\n"
838 "%s"
839 msgstr ""
841 msgid "Diff viewer: invalid mode"
842 msgstr ""
844 msgid "Two files are needed to compare"
845 msgstr ""
847 msgid "Choose syntax highlighting"
848 msgstr ""
850 msgid "< Auto >"
851 msgstr ""
853 msgid "< Reload Current Syntax >"
854 msgstr ""
856 #, c-format
857 msgid "Cannot open %s for reading"
858 msgstr ""
860 #, c-format
861 msgid "Error reading %s"
862 msgstr ""
864 #, c-format
865 msgid "Cannot get size/permissions for %s"
866 msgstr ""
868 #, c-format
869 msgid "\"%s\" is not a regular file"
870 msgstr ""
872 #, c-format
873 msgid "File \"%s\" is too large"
874 msgstr ""
876 #, c-format
877 msgid "Error reading from pipe: %s"
878 msgstr ""
880 #, c-format
881 msgid "Cannot open pipe for reading: %s"
882 msgstr ""
884 msgid "File has hard-links. Detach before saving?"
885 msgstr ""
887 msgid "The file has been modified in the meantime. Save anyway?"
888 msgstr ""
890 #, c-format
891 msgid "Error writing to pipe: %s"
892 msgstr ""
894 #, c-format
895 msgid "Cannot open pipe for writing: %s"
896 msgstr ""
898 #, c-format
899 msgid "Cannot open file for writing: %s"
900 msgstr ""
902 msgid "The file you are saving is not finished with a newline"
903 msgstr ""
905 msgid "C&ontinue"
906 msgstr ""
908 msgid "&Do not change"
909 msgstr ""
911 msgid "&Unix format (LF)"
912 msgstr ""
914 msgid "&Windows/DOS format (CR LF)"
915 msgstr ""
917 msgid "&Macintosh format (CR)"
918 msgstr ""
920 msgid "Enter file name:"
921 msgstr ""
923 msgid "Change line breaks to:"
924 msgstr ""
926 msgid "Save As"
927 msgstr ""
929 msgid "Block is large, you may not be able to undo this action"
930 msgstr ""
932 msgid "&Quick save"
933 msgstr ""
935 msgid "&Safe save"
936 msgstr ""
938 msgid "&Do backups with following extension:"
939 msgstr ""
941 msgid "Check &POSIX new line"
942 msgstr ""
944 msgid "Edit Save Mode"
945 msgstr ""
947 msgid "Save as"
948 msgstr ""
950 msgid "Cannot save: destination is not a regular file"
951 msgstr ""
953 msgid "A file already exists with this name"
954 msgstr ""
956 msgid "&Overwrite"
957 msgstr ""
959 msgid "Cannot save file"
960 msgstr ""
962 msgid "Delete macro"
963 msgstr ""
965 msgid "Press macro hotkey:"
966 msgstr ""
968 msgid "Macro not deleted"
969 msgstr ""
971 msgid "Save macro"
972 msgstr ""
974 msgid "Press the macro's new hotkey:"
975 msgstr ""
977 msgid "Repeat last commands"
978 msgstr ""
980 msgid "Repeat times:"
981 msgstr ""
983 #, c-format
984 msgid "Confirm save file: \"%s\""
985 msgstr ""
987 msgid "Save file"
988 msgstr ""
990 msgid "&Save"
991 msgstr "&Shrani"
993 msgid "Load"
994 msgstr ""
996 msgid "Syntax file edit"
997 msgstr "Urejanje datoteke s sintakso"
999 msgid "Which syntax file you want to edit?"
1000 msgstr ""
1002 msgid "&User"
1003 msgstr "&Uporabnik"
1005 msgid "&System wide"
1006 msgstr ""
1008 msgid "Menu edit"
1009 msgstr ""
1011 msgid "Which menu file do you want to edit?"
1012 msgstr ""
1014 msgid "&Local"
1015 msgstr "&Krajevno"
1017 msgid "Replace"
1018 msgstr ""
1020 #, c-format
1021 msgid "%ld replacements made"
1022 msgstr ""
1024 msgid "[NoName]"
1025 msgstr ""
1027 #, c-format
1028 msgid ""
1029 "File %s was modified.\n"
1030 "Save before close?"
1031 msgstr ""
1033 msgid "Close file"
1034 msgstr ""
1036 #, c-format
1037 msgid ""
1038 "Midnight Commander is being shut down.\n"
1039 "Save modified file %s?"
1040 msgstr ""
1042 msgid "This function is not implemented"
1043 msgstr ""
1045 msgid "Copy to clipboard"
1046 msgstr ""
1048 msgid "Unable to save to file"
1049 msgstr ""
1051 msgid "Cut to clipboard"
1052 msgstr ""
1054 msgid "Goto line"
1055 msgstr ""
1057 msgid "Save block"
1058 msgstr ""
1060 msgid "Insert file"
1061 msgstr ""
1063 msgid "Cannot insert file"
1064 msgstr ""
1066 msgid "Sort block"
1067 msgstr ""
1069 msgid "You must first highlight a block of text"
1070 msgstr ""
1072 msgid "Run sort"
1073 msgstr ""
1075 msgid "Enter sort options (see manpage) separated by whitespace:"
1076 msgstr ""
1078 msgid "Sort"
1079 msgstr ""
1081 msgid "Cannot execute sort command"
1082 msgstr ""
1084 #, c-format
1085 msgid "Sort returned non-zero: %s"
1086 msgstr ""
1088 msgid "Paste output of external command"
1089 msgstr ""
1091 msgid "Enter shell command(s):"
1092 msgstr ""
1094 msgid "External command"
1095 msgstr ""
1097 msgid "Cannot execute command"
1098 msgstr ""
1100 msgid "mail -s <subject> -c <cc> <to>"
1101 msgstr ""
1103 msgid "To"
1104 msgstr ""
1106 msgid "Subject"
1107 msgstr ""
1109 msgid "Copies to"
1110 msgstr ""
1112 msgid "Mail"
1113 msgstr ""
1115 msgid "Insert literal"
1116 msgstr ""
1118 msgid "Press any key:"
1119 msgstr ""
1121 msgid ""
1122 "Current text was modified without a file save.\n"
1123 "Continue discards these changes"
1124 msgstr ""
1126 msgid "In se&lection"
1127 msgstr ""
1129 msgid "&Find all"
1130 msgstr ""
1132 msgid "Enter replacement string:"
1133 msgstr ""
1135 msgid "Replace with:"
1136 msgstr ""
1138 msgid "&Replace"
1139 msgstr "&Zamenjaj"
1141 msgid "A&ll"
1142 msgstr "&Vse"
1144 msgid "&Skip"
1145 msgstr "Pre&skoči"
1147 msgid "Confirm replace"
1148 msgstr ""
1150 msgid "Cancel"
1151 msgstr "Prekliči"
1153 msgid ""
1154 "Current text was modified without a file save.\n"
1155 "Continue discards these changes."
1156 msgstr ""
1158 msgid "NoName"
1159 msgstr ""
1161 msgid "&Open file..."
1162 msgstr "&Odpri datoteko..."
1164 msgid "&New"
1165 msgstr ""
1167 msgid "&Close"
1168 msgstr ""
1170 msgid "Save &as..."
1171 msgstr ""
1173 msgid "&Insert file..."
1174 msgstr ""
1176 msgid "Cop&y to file..."
1177 msgstr ""
1179 msgid "&User menu..."
1180 msgstr ""
1182 msgid "A&bout..."
1183 msgstr ""
1185 msgid "&Quit"
1186 msgstr "&Končaj"
1188 msgid "&Undo"
1189 msgstr ""
1191 msgid "&Redo"
1192 msgstr ""
1194 msgid "&Toggle ins/overw"
1195 msgstr ""
1197 msgid "To&ggle mark"
1198 msgstr ""
1200 msgid "&Mark columns"
1201 msgstr ""
1203 msgid "Mark &all"
1204 msgstr ""
1206 msgid "Unmar&k"
1207 msgstr ""
1209 msgid "Cop&y"
1210 msgstr ""
1212 msgid "Mo&ve"
1213 msgstr ""
1215 msgid "&Delete"
1216 msgstr "&Zbriši"
1218 msgid "Co&py to clipfile"
1219 msgstr ""
1221 msgid "&Cut to clipfile"
1222 msgstr ""
1224 msgid "Pa&ste from clipfile"
1225 msgstr ""
1227 msgid "&Beginning"
1228 msgstr ""
1230 msgid "&End"
1231 msgstr ""
1233 msgid "&Search..."
1234 msgstr ""
1236 msgid "Search &again"
1237 msgstr ""
1239 msgid "&Replace..."
1240 msgstr ""
1242 msgid "&Toggle bookmark"
1243 msgstr ""
1245 msgid "&Next bookmark"
1246 msgstr ""
1248 msgid "&Prev bookmark"
1249 msgstr ""
1251 msgid "&Flush bookmarks"
1252 msgstr ""
1254 msgid "&Go to line..."
1255 msgstr ""
1257 msgid "&Toggle line state"
1258 msgstr ""
1260 msgid "Go to matching &bracket"
1261 msgstr ""
1263 msgid "Toggle s&yntax highlighting"
1264 msgstr ""
1266 msgid "&Find declaration"
1267 msgstr ""
1269 msgid "Back from &declaration"
1270 msgstr ""
1272 msgid "For&ward to declaration"
1273 msgstr ""
1275 msgid "Encod&ing..."
1276 msgstr ""
1278 msgid "&Refresh screen"
1279 msgstr ""
1281 msgid "&Start/Stop record macro"
1282 msgstr ""
1284 msgid "Delete macr&o..."
1285 msgstr ""
1287 msgid "Record/Repeat &actions"
1288 msgstr ""
1290 msgid "S&pell check"
1291 msgstr ""
1293 msgid "C&heck word"
1294 msgstr ""
1296 msgid "Change spelling &language..."
1297 msgstr ""
1299 msgid "&Mail..."
1300 msgstr ""
1302 msgid "Insert &literal..."
1303 msgstr ""
1305 msgid "Insert &date/time"
1306 msgstr ""
1308 msgid "&Format paragraph"
1309 msgstr ""
1311 msgid "&Sort..."
1312 msgstr ""
1314 msgid "&Paste output of..."
1315 msgstr ""
1317 msgid "&External formatter"
1318 msgstr ""
1320 msgid "&Move"
1321 msgstr "&Prestavi"
1323 msgid "&Resize"
1324 msgstr ""
1326 msgid "&Toggle fullscreen"
1327 msgstr ""
1329 msgid "&Next"
1330 msgstr ""
1332 msgid "&Previous"
1333 msgstr ""
1335 msgid "&List..."
1336 msgstr ""
1338 msgid "&General..."
1339 msgstr ""
1341 msgid "Save &mode..."
1342 msgstr ""
1344 msgid "Learn &keys..."
1345 msgstr ""
1347 msgid "Syntax &highlighting..."
1348 msgstr ""
1350 msgid "S&yntax file"
1351 msgstr ""
1353 msgid "&Menu file"
1354 msgstr ""
1356 msgid "&Save setup"
1357 msgstr "&Shrani nastavitve"
1359 msgid "&File"
1360 msgstr ""
1362 msgid "&Edit"
1363 msgstr ""
1365 msgid "&Search"
1366 msgstr ""
1368 msgid "&Command"
1369 msgstr ""
1371 msgid "For&mat"
1372 msgstr ""
1374 msgid "&Window"
1375 msgstr ""
1377 msgid "&Options"
1378 msgstr ""
1380 #, fuzzy
1381 msgid "&None"
1382 msgstr "Brez"
1384 #, fuzzy
1385 msgid "&Dynamic paragraphing"
1386 msgstr "Dinamični odstavki"
1388 #, fuzzy
1389 msgid "Type &writer wrap"
1390 msgstr "Prevoj tipkalnega stroja"
1392 msgid "Wrap mode"
1393 msgstr "Način zavijanja"
1395 msgid "Tabulation"
1396 msgstr ""
1398 msgid "&Fake half tabs"
1399 msgstr "&Ponaredi polovične tabulatorje"
1401 msgid "&Backspace through tabs"
1402 msgstr "&Vračalka skozi tabulatorje"
1404 msgid "Fill tabs with &spaces"
1405 msgstr "Zapolni tabulatorje s pre&sledki"
1407 msgid "Tab spacing:"
1408 msgstr ""
1410 msgid "Other options"
1411 msgstr ""
1413 msgid "&Return does autoindent"
1414 msgstr "ente&R samodejno zamika"
1416 msgid "Confir&m before saving"
1417 msgstr "&Potrdi pred shranitvijo"
1419 msgid "Save file &position"
1420 msgstr " Shrani &mesto datoteke"
1422 msgid "&Visible trailing spaces"
1423 msgstr ""
1425 msgid "Visible &tabs"
1426 msgstr ""
1428 msgid "Synta&x highlighting"
1429 msgstr "Osvetlitev &sintakse"
1431 msgid "C&ursor after inserted block"
1432 msgstr ""
1434 msgid "Pers&istent selection"
1435 msgstr ""
1437 msgid "Cursor be&yond end of line"
1438 msgstr ""
1440 msgid "&Group undo"
1441 msgstr ""
1443 msgid "Word wrap line length:"
1444 msgstr ""
1446 msgid "Editor options"
1447 msgstr ""
1449 #, fuzzy
1450 msgid ""
1451 "A user friendly text editor\n"
1452 "written for the Midnight Commander."
1453 msgstr "Napišite `exit' za vrnitev v Polnočnega poveljnika"
1455 msgid "Copyright (C) 1996-2012 the Free Software Foundation"
1456 msgstr ""
1458 msgid "About"
1459 msgstr ""
1461 msgid "Open files"
1462 msgstr ""
1464 msgid "Edit: "
1465 msgstr ""
1467 msgid "ButtonBar|Mark"
1468 msgstr ""
1470 msgid "ButtonBar|Replac"
1471 msgstr ""
1473 msgid "ButtonBar|Copy"
1474 msgstr ""
1476 msgid "ButtonBar|Move"
1477 msgstr ""
1479 msgid "ButtonBar|Delete"
1480 msgstr ""
1482 msgid "ButtonBar|PullDn"
1483 msgstr ""
1485 msgid "&Add word"
1486 msgstr ""
1488 msgid "Language"
1489 msgstr ""
1491 msgid "Misspelled"
1492 msgstr ""
1494 msgid "Check word"
1495 msgstr ""
1497 msgid "Suggest"
1498 msgstr ""
1500 msgid "Select language"
1501 msgstr ""
1503 msgid "Load syntax file"
1504 msgstr ""
1506 #, c-format
1507 msgid ""
1508 "Cannot open file %s\n"
1509 "%s"
1510 msgstr ""
1512 #, c-format
1513 msgid "Error in file %s on line %d"
1514 msgstr ""
1516 msgid ""
1517 "The Commander can't change to the directory that\n"
1518 "the subshell claims you are in. Perhaps you have\n"
1519 "deleted your working directory, or given yourself\n"
1520 "extra access permissions with the \"su\" command?"
1521 msgstr ""
1523 msgid "The shell is already running a command"
1524 msgstr ""
1526 #, c-format
1527 msgid "Type `exit' to return to the Midnight Commander"
1528 msgstr "Napišite `exit' za vrnitev v Polnočnega poveljnika"
1530 #, c-format
1531 msgid "Cannot fetch a local copy of %s"
1532 msgstr ""
1534 msgid "Set &all"
1535 msgstr "Nastavi &vse"
1537 msgid "S&kip"
1538 msgstr "Pres&koči"
1540 msgid "&Set"
1541 msgstr "&Nastavi"
1543 msgid "owner"
1544 msgstr "lastnik"
1546 msgid "group"
1547 msgstr "skupina"
1549 msgid "other"
1550 msgstr "drugo"
1552 msgid "Flag"
1553 msgstr "Zastavica"
1555 msgid "Chown advanced command"
1556 msgstr ""
1558 #, c-format
1559 msgid ""
1560 "Cannot chmod \"%s\"\n"
1561 "%s"
1562 msgstr ""
1564 #, c-format
1565 msgid ""
1566 "Cannot chown \"%s\"\n"
1567 "%s"
1568 msgstr ""
1570 msgid "Other 8 bit"
1571 msgstr "Drugo 8 bitno"
1573 msgid "Running"
1574 msgstr ""
1576 msgid "Stopped"
1577 msgstr "Ustavljen"
1579 msgid "&Full file list"
1580 msgstr "&Polni seznam datotek"
1582 msgid "&Brief file list"
1583 msgstr "&Hitri seznam datotek"
1585 msgid "&Long file list"
1586 msgstr "&Dolgi seznam datotek"
1588 msgid "&User defined:"
1589 msgstr "&Prikorjeno:"
1591 msgid "User &mini status"
1592 msgstr ""
1594 msgid "Listing mode"
1595 msgstr "Seznamski način"
1597 msgid "Executable &first"
1598 msgstr ""
1600 msgid "&Reverse"
1601 msgstr "&Obrnjeno"
1603 msgid "Sort order"
1604 msgstr "Vrstni red sortiranja"
1606 #. TRANSLATORS: no need to translate 'Confirmation', it's just a context prefix
1607 msgid "Confirmation|&Delete"
1608 msgstr ""
1610 msgid "Confirmation|O&verwrite"
1611 msgstr ""
1613 msgid "Confirmation|&Execute"
1614 msgstr ""
1616 msgid "Confirmation|E&xit"
1617 msgstr ""
1619 msgid "Confirmation|Di&rectory hotlist delete"
1620 msgstr ""
1622 msgid "Confirmation|&History cleanup"
1623 msgstr ""
1625 msgid "Confirmation"
1626 msgstr ""
1628 msgid "&UTF-8 output"
1629 msgstr ""
1631 #, fuzzy
1632 msgid "&Full 8 bits output"
1633 msgstr "Polni 8 bitni izhod"
1635 #, fuzzy
1636 msgid "&ISO 8859-1"
1637 msgstr "ISO 8859-1"
1639 #, fuzzy
1640 msgid "7 &bits"
1641 msgstr "7 bitni"
1643 msgid "F&ull 8 bits input"
1644 msgstr "P&olni 8 bitni vhod"
1646 msgid "Display bits"
1647 msgstr ""
1649 msgid "Input / display codepage:"
1650 msgstr "Vhodni / zaslonski nabor znakov:"
1652 msgid "&Select"
1653 msgstr "&Izberi"
1655 msgid "Directory tree"
1656 msgstr ""
1658 #, fuzzy
1659 msgid "Timeout for freeing VFSs (sec):"
1660 msgstr "Časovna omejitev za sprostitev VFS-jev:"
1662 #, fuzzy
1663 msgid "FTP anonymous password:"
1664 msgstr "geslo za anonimni ftp:"
1666 #, fuzzy
1667 msgid "FTP directory cache timeout (sec):"
1668 msgstr "Časovna omejitev za predpomnilnik ftpfs imenikov:"
1670 #, fuzzy
1671 msgid "&Always use ftp proxy:"
1672 msgstr "&Vedno uporabi posrednika za FTP"
1674 msgid "&Use ~/.netrc"
1675 msgstr "&Uporabi ~/.netrc"
1677 msgid "Use &passive mode"
1678 msgstr "Uporabi &pasivni način..."
1680 msgid "Use passive mode over pro&xy"
1681 msgstr ""
1683 msgid "Virtual File System Setting"
1684 msgstr ""
1686 msgid "cd"
1687 msgstr "cd"
1689 msgid "Quick cd"
1690 msgstr "Hitri cd"
1692 msgid "Existing filename (filename symlink will point to):"
1693 msgstr "Ime obstoječe datoteke (tja bo simbolična povezava kazala):"
1695 msgid "Symbolic link filename:"
1696 msgstr "Ime simbolične povezave:"
1698 msgid "Symbolic link"
1699 msgstr "Simbolična povezava"
1701 msgid "&Stop"
1702 msgstr "&Ustavi"
1704 msgid "&Resume"
1705 msgstr "&Nadaljuj"
1707 msgid "&Kill"
1708 msgstr "&Ubij"
1710 #, fuzzy
1711 msgid "Background jobs"
1712 msgstr "Posli v ozadju"
1714 #, c-format
1715 msgid "Password for \\\\%s\\%s"
1716 msgstr "Geslo za \\\\%s\\%s"
1718 msgid "Domain:"
1719 msgstr "Domena:"
1721 msgid "Username:"
1722 msgstr "Uporabniško ime:"
1724 msgid "SMB authentication"
1725 msgstr ""
1727 #, fuzzy
1728 msgid "set &user ID on execution"
1729 msgstr "nastavi uporabnikov ID ob zagonu"
1731 #, fuzzy
1732 msgid "set &group ID on execution"
1733 msgstr "nastavi skupinski ID ob zagonu"
1735 #, fuzzy
1736 msgid "stick&y bit"
1737 msgstr "lepljiv bit"
1739 #, fuzzy
1740 msgid "&read by owner"
1741 msgstr "berljiv za lastnika"
1743 #, fuzzy
1744 msgid "&write by owner"
1745 msgstr "pisljiv za lastnika"
1747 #, fuzzy
1748 msgid "e&xecute/search by owner"
1749 msgstr "izvedljiv/iskljiv za lastnika"
1751 #, fuzzy
1752 msgid "rea&d by group"
1753 msgstr "berljiv za skupino"
1755 #, fuzzy
1756 msgid "write by grou&p"
1757 msgstr "pisljiv za skupino"
1759 #, fuzzy
1760 msgid "execu&te/search by group"
1761 msgstr "izvedi/iskljiv za skupino"
1763 #, fuzzy
1764 msgid "read &by others"
1765 msgstr "berljiv za ostale"
1767 #, fuzzy
1768 msgid "wr&ite by others"
1769 msgstr "pisljiv za ostale"
1771 #, fuzzy
1772 msgid "execute/searc&h by others"
1773 msgstr "izvedljiv/iskljiv za ostale"
1775 msgid "Name:"
1776 msgstr ""
1778 msgid "Permissions (octal):"
1779 msgstr ""
1781 msgid "Owner name:"
1782 msgstr ""
1784 msgid "Group name:"
1785 msgstr ""
1787 msgid "&Marked all"
1788 msgstr "&Označi vse"
1790 msgid "S&et marked"
1791 msgstr "&Nastavi oznako"
1793 msgid "C&lear marked"
1794 msgstr "&Počisti označeno"
1796 msgid "Chmod command"
1797 msgstr "Chmod ukaz"
1799 msgid "Permission"
1800 msgstr "Dovoljenje"
1802 msgid "File"
1803 msgstr "Datoteka"
1805 msgid "Set &groups"
1806 msgstr "Nastavi &skupine"
1808 msgid "Set &users"
1809 msgstr "Nastavi &uporabnike"
1811 msgid "Name"
1812 msgstr "Imenu"
1814 msgid "Owner name"
1815 msgstr "Ime lastnika"
1817 msgid "Group name"
1818 msgstr "Ime skupine"
1820 msgid "Size"
1821 msgstr "Velikost"
1823 msgid "Chown command"
1824 msgstr ""
1826 msgid "User name"
1827 msgstr ""
1829 msgid "<Unknown user>"
1830 msgstr "<Neznan uporabnik>"
1832 msgid "<Unknown group>"
1833 msgstr "<Neznana skupina>"
1835 msgid "Enter machine name (F1 for details):"
1836 msgstr ""
1838 msgid "Files tagged, want to cd?"
1839 msgstr "Datoteke označene, želite spremeniti imenik"
1841 msgid "Cannot change directory"
1842 msgstr "Ne morem spremeniti imenika"
1844 msgid "Filter"
1845 msgstr ""
1847 msgid "Set expression for filtering filenames"
1848 msgstr ""
1850 msgid "&Files only"
1851 msgstr ""
1853 msgid "&Using shell patterns"
1854 msgstr "&Uporabi vzorce lupine"
1856 msgid "&Case sensitive"
1857 msgstr ""
1859 #, c-format
1860 msgid "Link %s to:"
1861 msgstr "Poveži %s na:"
1863 msgid "Link"
1864 msgstr ""
1866 #, c-format
1867 msgid "link: %s"
1868 msgstr ""
1870 #, c-format
1871 msgid "symlink: %s"
1872 msgstr ""
1874 #, c-format
1875 msgid "Cannot chdir to \"%s\""
1876 msgstr ""
1878 msgid "View file"
1879 msgstr ""
1881 msgid "Filename:"
1882 msgstr ""
1884 msgid "Filtered view"
1885 msgstr ""
1887 msgid "Filter command and arguments:"
1888 msgstr ""
1890 msgid "Create a new Directory"
1891 msgstr "Ustvari nov Imenik"
1893 msgid "Enter directory name:"
1894 msgstr ""
1896 msgid "Select"
1897 msgstr ""
1899 msgid "Unselect"
1900 msgstr ""
1902 msgid "Extension file edit"
1903 msgstr "Uredi datoteko s priponami"
1905 msgid "Which extension file you want to edit?"
1906 msgstr ""
1908 msgid "&System Wide"
1909 msgstr "&Sistemsko"
1911 msgid "Highlighting groups file edit"
1912 msgstr ""
1914 msgid "Which highlighting file you want to edit?"
1915 msgstr ""
1917 msgid "Compare directories"
1918 msgstr ""
1920 msgid "Select compare method:"
1921 msgstr ""
1923 msgid "&Quick"
1924 msgstr "&Hitro"
1926 msgid "&Size only"
1927 msgstr "Le &Velikost"
1929 msgid "&Thorough"
1930 msgstr "&Popolno"
1932 msgid ""
1933 "Both panels should be in the listing mode\n"
1934 "to use this command"
1935 msgstr ""
1937 msgid ""
1938 "Not an xterm or Linux console;\n"
1939 "the panels cannot be toggled."
1940 msgstr ""
1942 #, c-format
1943 msgid "Symlink `%s' points to:"
1944 msgstr ""
1946 msgid "Edit symlink"
1947 msgstr ""
1949 #, c-format
1950 msgid "edit symlink, unable to remove %s: %s"
1951 msgstr ""
1953 #, c-format
1954 msgid "edit symlink: %s"
1955 msgstr ""
1957 #, c-format
1958 msgid "`%s' is not a symbolic link"
1959 msgstr "`%s' ni simbolična povezava"
1961 msgid "FTP to machine"
1962 msgstr ""
1964 msgid "SFTP to machine"
1965 msgstr ""
1967 msgid "Shell link to machine"
1968 msgstr ""
1970 msgid "SMB link to machine"
1971 msgstr ""
1973 msgid "Undelete files on an ext2 file system"
1974 msgstr ""
1976 msgid ""
1977 "Enter device (without /dev/) to undelete\n"
1978 "files on: (F1 for details)"
1979 msgstr ""
1981 msgid "Setup"
1982 msgstr ""
1984 #, c-format
1985 msgid "Setup saved to %s"
1986 msgstr ""
1988 #, c-format
1989 msgid "Unable to save setup to %s"
1990 msgstr ""
1992 msgid "Cannot execute commands on non-local filesystems"
1993 msgstr ""
1995 #, c-format
1996 msgid ""
1997 "Cannot chdir to \"%s\"\n"
1998 "%s"
1999 msgstr ""
2001 msgid "Cannot read directory contents"
2002 msgstr "Ne morem prebrati vsebine imenika"
2004 msgid "Parameter"
2005 msgstr ""
2007 #, c-format
2008 msgid ""
2009 "Cannot create temporary command file\n"
2010 "%s"
2011 msgstr ""
2013 #, c-format
2014 msgid " %s%s file error"
2015 msgstr ""
2017 #, c-format
2018 msgid ""
2019 "The format of the %smc.ext file has changed with version 3.0. It seems that "
2020 "the installation failed. Please fetch a fresh copy from the Midnight "
2021 "Commander package."
2022 msgstr ""
2024 #, c-format
2025 msgid "%s file error"
2026 msgstr ""
2028 #, c-format
2029 msgid ""
2030 "The format of the %s file has changed with version 3.0. You may either want "
2031 "to copy it from %smc.ext or use that file as an example of how to write it."
2032 msgstr ""
2034 msgid "DialogTitle|Copy"
2035 msgstr ""
2037 msgid "DialogTitle|Move"
2038 msgstr ""
2040 msgid "DialogTitle|Delete"
2041 msgstr ""
2043 msgid "FileOperation|Copy"
2044 msgstr ""
2046 msgid "FileOperation|Move"
2047 msgstr ""
2049 msgid "FileOperation|Delete"
2050 msgstr ""
2052 #, no-c-format
2053 msgid "%o %f \"%s\"%m"
2054 msgstr "%o %f \"%s\"%m"
2056 #, no-c-format
2057 msgid "%o %d %f%m"
2058 msgstr "%o %d %f%m"
2060 msgid "file"
2061 msgstr "datoteko"
2063 msgid "files"
2064 msgstr "datoteke"
2066 msgid "directory"
2067 msgstr "imenik"
2069 msgid "directories"
2070 msgstr "imenike"
2072 msgid "files/directories"
2073 msgstr "datoteke/imeniki"
2075 #. TRANSLATORS: keep leading space here to split words in Copy/Move dialog
2076 msgid " with source mask:"
2077 msgstr " z masko izvira:"
2079 msgid "to:"
2080 msgstr "v:"
2082 #, c-format
2083 msgid "%s?"
2084 msgstr ""
2086 msgid "Cannot make the hardlink"
2087 msgstr ""
2089 #, c-format
2090 msgid ""
2091 "Cannot read source link \"%s\"\n"
2092 "%s"
2093 msgstr ""
2095 msgid ""
2096 "Cannot make stable symlinks acrossnon-local filesystems:\n"
2097 "\n"
2098 "Option Stable Symlinks will be disabled"
2099 msgstr ""
2101 #, c-format
2102 msgid ""
2103 "Cannot create target symlink \"%s\"\n"
2104 "%s"
2105 msgstr ""
2107 msgid "&Abort"
2108 msgstr "&Prekini"
2110 msgid "Ski&p all"
2111 msgstr ""
2113 msgid "&Retry"
2114 msgstr "Poskusi &znova"
2116 #, c-format
2117 msgid ""
2118 "Directory \"%s\" not empty.\n"
2119 "Delete it recursively?"
2120 msgstr ""
2122 #, c-format
2123 msgid ""
2124 "Background process:\n"
2125 "Directory \"%s\" not empty.\n"
2126 "Delete it recursively?"
2127 msgstr ""
2129 msgid "Non&e"
2130 msgstr "&Brez"
2132 #, c-format
2133 msgid ""
2134 "Cannot stat file \"%s\"\n"
2135 "%s"
2136 msgstr ""
2138 #, c-format
2139 msgid ""
2140 "\"%s\"\n"
2141 "and\n"
2142 "\"%s\"\n"
2143 "are the same file"
2144 msgstr ""
2146 #, c-format
2147 msgid "Cannot overwrite directory \"%s\""
2148 msgstr ""
2150 #, c-format
2151 msgid ""
2152 "Cannot move file \"%s\" to \"%s\"\n"
2153 "%s"
2154 msgstr ""
2156 #, c-format
2157 msgid ""
2158 "Cannot remove file \"%s\"\n"
2159 "%s"
2160 msgstr ""
2162 #, c-format
2163 msgid ""
2164 "Cannot delete file \"%s\"\n"
2165 "%s"
2166 msgstr ""
2168 #, c-format
2169 msgid ""
2170 "Cannot remove directory \"%s\"\n"
2171 "%s"
2172 msgstr ""
2174 #, c-format
2175 msgid ""
2176 "Cannot overwrite directory \"%s\"\n"
2177 "%s"
2178 msgstr ""
2180 #, c-format
2181 msgid ""
2182 "Cannot stat source file \"%s\"\n"
2183 "%s"
2184 msgstr ""
2186 #, c-format
2187 msgid ""
2188 "Cannot create special file \"%s\"\n"
2189 "%s"
2190 msgstr ""
2192 #, c-format
2193 msgid ""
2194 "Cannot chown target file \"%s\"\n"
2195 "%s"
2196 msgstr ""
2198 #, c-format
2199 msgid ""
2200 "Cannot chmod target file \"%s\"\n"
2201 "%s"
2202 msgstr ""
2204 #, c-format
2205 msgid ""
2206 "Cannot open source file \"%s\"\n"
2207 "%s"
2208 msgstr ""
2210 msgid "Reget failed, about to overwrite file"
2211 msgstr ""
2213 #, c-format
2214 msgid ""
2215 "Cannot fstat source file \"%s\"\n"
2216 "%s"
2217 msgstr ""
2219 #, c-format
2220 msgid ""
2221 "Cannot create target file \"%s\"\n"
2222 "%s"
2223 msgstr ""
2225 #, c-format
2226 msgid ""
2227 "Cannot fstat target file \"%s\"\n"
2228 "%s"
2229 msgstr ""
2231 #, c-format
2232 msgid ""
2233 "Cannot preallocate space for target file \"%s\"\n"
2234 "%s"
2235 msgstr ""
2237 #, c-format
2238 msgid ""
2239 "Cannot read source file\"%s\"\n"
2240 "%s"
2241 msgstr ""
2243 #, c-format
2244 msgid ""
2245 "Cannot write target file \"%s\"\n"
2246 "%s"
2247 msgstr ""
2249 msgid "(stalled)"
2250 msgstr "(zastoj)"
2252 #, c-format
2253 msgid ""
2254 "Cannot close source file \"%s\"\n"
2255 "%s"
2256 msgstr ""
2258 #, c-format
2259 msgid ""
2260 "Cannot close target file \"%s\"\n"
2261 "%s"
2262 msgstr ""
2264 msgid "Incomplete file was retrieved. Keep it?"
2265 msgstr "Datoteka je bila prenešena nepopolno. Naj ostane?"
2267 msgid "&Keep"
2268 msgstr "&Obdrži"
2270 #, c-format
2271 msgid ""
2272 "Cannot stat source directory \"%s\"\n"
2273 "%s"
2274 msgstr ""
2276 #, c-format
2277 msgid ""
2278 "Source \"%s\" is not a directory\n"
2279 "%s"
2280 msgstr ""
2282 #, c-format
2283 msgid ""
2284 "Cannot copy cyclic symbolic link\n"
2285 "\"%s\""
2286 msgstr ""
2288 #, c-format
2289 msgid ""
2290 "Destination \"%s\" must be a directory\n"
2291 "%s"
2292 msgstr ""
2294 #, c-format
2295 msgid ""
2296 "Cannot create target directory \"%s\"\n"
2297 "%s"
2298 msgstr ""
2300 #, c-format
2301 msgid ""
2302 "Cannot chown target directory \"%s\"\n"
2303 "%s"
2304 msgstr ""
2306 #, c-format
2307 msgid ""
2308 "\"%s\"\n"
2309 "and\n"
2310 "\"%s\"\n"
2311 "are the same directory"
2312 msgstr ""
2314 #, c-format
2315 msgid ""
2316 "Cannot overwrite file \"%s\"\n"
2317 "%s"
2318 msgstr ""
2320 #, c-format
2321 msgid ""
2322 "Cannot move directory \"%s\" to \"%s\"\n"
2323 "%s"
2324 msgstr ""
2326 msgid "Directory scanning"
2327 msgstr ""
2329 msgid "Cannot operate on \"..\"!"
2330 msgstr ""
2332 msgid "Sorry, I could not put the job in background"
2333 msgstr ""
2335 #, fuzzy
2336 msgid "S&uspend"
2337 msgstr "&Izključi"
2339 msgid "Con&tinue"
2340 msgstr "&Nadaljuj"
2342 #, c-format
2343 msgid "%d:%02d.%02d"
2344 msgstr ""
2346 #, c-format
2347 msgid "ETA %s"
2348 msgstr ""
2350 #, c-format
2351 msgid "%.2f MB/s"
2352 msgstr "%.2f MB/s"
2354 #, c-format
2355 msgid "%.2f KB/s"
2356 msgstr "%.2f KB/s"
2358 #, c-format
2359 msgid "%ld B/s"
2360 msgstr "%ld B/s"
2362 msgid "Target file already exists!"
2363 msgstr ""
2365 #, c-format
2366 msgid "New     : %s, size %llu"
2367 msgstr ""
2369 #, c-format
2370 msgid "Existing: %s, size %llu"
2371 msgstr ""
2373 msgid "Overwrite this target?"
2374 msgstr "Prepiši ta cilj"
2376 msgid "A&ppend"
2377 msgstr "&Pripni"
2379 msgid "&Reget"
2380 msgstr "&Znova dobi"
2382 msgid "Overwrite all targets?"
2383 msgstr "Prepiši vse cilje?"
2385 msgid "&Update"
2386 msgstr "&Osveži"
2388 msgid "If &size differs"
2389 msgstr "Če se &velikost razlikuje"
2391 msgid "File exists"
2392 msgstr ""
2394 msgid "Background process: File exists"
2395 msgstr ""
2397 #, c-format
2398 msgid "Files processed: %zu/%zu"
2399 msgstr ""
2401 #, c-format
2402 msgid "Files processed: %zu"
2403 msgstr ""
2405 #, c-format
2406 msgid "Time: %s %s"
2407 msgstr ""
2409 #, c-format
2410 msgid "Time: %s %s (%s)"
2411 msgstr ""
2413 #, c-format
2414 msgid "Time: %s"
2415 msgstr ""
2417 #, c-format
2418 msgid "Time: %s (%s)"
2419 msgstr ""
2421 #, c-format
2422 msgid " Total: %s "
2423 msgstr ""
2425 #, c-format
2426 msgid " Total: %s/%s "
2427 msgstr ""
2429 msgid "Source"
2430 msgstr "Izvor"
2432 msgid "Target"
2433 msgstr "Cilj"
2435 msgid "Deleting"
2436 msgstr "Brišem"
2438 msgid "Follow &links"
2439 msgstr ""
2441 msgid "Preserve &attributes"
2442 msgstr ""
2444 msgid "Di&ve into subdir if exists"
2445 msgstr ""
2447 #, fuzzy
2448 msgid "&Stable symlinks"
2449 msgstr "&Stabilne simbolične povezave"
2451 msgid "&Background"
2452 msgstr "&Ozadje"
2454 #, c-format
2455 msgid "Invalid source pattern `%s'"
2456 msgstr ""
2458 msgid "&Chdir"
2459 msgstr "&Chdir"
2461 msgid "&Again"
2462 msgstr "&Znova"
2464 msgid "Pane&lize"
2465 msgstr "Daj v Pu&lt"
2467 msgid "&View - F3"
2468 msgstr "&Pogled - F3"
2470 msgid "&Edit - F4"
2471 msgstr "&Uredi - F4"
2473 #, c-format
2474 msgid "Found: %ld"
2475 msgstr ""
2477 msgid "Malformed regular expression"
2478 msgstr ""
2480 msgid "File name:"
2481 msgstr ""
2483 msgid "&Find recursively"
2484 msgstr ""
2486 msgid "S&kip hidden"
2487 msgstr ""
2489 msgid "Content:"
2490 msgstr ""
2492 msgid "Sea&rch for content"
2493 msgstr ""
2495 msgid "Case sens&itive"
2496 msgstr ""
2498 msgid "A&ll charsets"
2499 msgstr ""
2501 msgid "Fir&st hit"
2502 msgstr ""
2504 msgid "&Tree"
2505 msgstr "&Drevo"
2507 msgid "Find File"
2508 msgstr "Poišči datoteko"
2510 msgid "Start at:"
2511 msgstr "Začni pri:"
2513 msgid "Ena&ble ignore directories:"
2514 msgstr ""
2516 #, c-format
2517 msgid "Grepping in %s"
2518 msgstr "Iščem v %s"
2520 msgid "Finished"
2521 msgstr "Končano"
2523 #, c-format
2524 msgid "Finished (ignored %zd directory)"
2525 msgid_plural "Finished (ignored %zd directories)"
2526 msgstr[0] ""
2527 msgstr[1] ""
2528 msgstr[2] ""
2529 msgstr[3] ""
2531 #, c-format
2532 msgid "Searching %s"
2533 msgstr "Iščem %s"
2535 msgid "Searching"
2536 msgstr "Iščem"
2538 msgid "Change &to"
2539 msgstr ""
2541 #, fuzzy
2542 msgid "&Free VFSs now"
2543 msgstr "&Takoj sprosti VFS-je"
2545 msgid "&Refresh"
2546 msgstr ""
2548 msgid "&Add current"
2549 msgstr "&Dodaj trenutno"
2551 msgid "&Up"
2552 msgstr "&Gor"
2554 msgid "New &group"
2555 msgstr ""
2557 msgid "New &entry"
2558 msgstr ""
2560 msgid "&Insert"
2561 msgstr "&Vstavi"
2563 msgid "&Remove"
2564 msgstr "&Odstrani"
2566 msgid "Subgroup - press ENTER to see list"
2567 msgstr "Podskupina - pritisnite ENTER za ogled seznama"
2569 msgid "Active VFS directories"
2570 msgstr "Dejavni VFS imeniki"
2572 msgid "Directory hotlist"
2573 msgstr " Vroča lista imenikov"
2575 msgid "Top level group"
2576 msgstr ""
2578 msgid "Directory path"
2579 msgstr "Pot imenika"
2581 #, c-format
2582 msgid "Moving %s"
2583 msgstr "Prestavljam %s"
2585 msgid "Directory label"
2586 msgstr "Oznaka imenika"
2588 msgid "&Append"
2589 msgstr "&Pripni"
2591 msgid "New hotlist entry"
2592 msgstr "Nov vpis v vroč seznam"
2594 msgid "Directory label:"
2595 msgstr ""
2597 msgid "Directory path:"
2598 msgstr ""
2600 msgid "New hotlist group"
2601 msgstr ""
2603 msgid "Name of new group:"
2604 msgstr ""
2606 #, c-format
2607 msgid "Are you sure you want to remove entry \"%s\"?"
2608 msgstr ""
2610 #, c-format
2611 msgid ""
2612 "Group \"%s\" is not empty.\n"
2613 "Remove it?"
2614 msgstr ""
2616 msgid "Hotlist Load"
2617 msgstr ""
2619 #, c-format
2620 msgid ""
2621 "MC was unable to write %s file,\n"
2622 "your old hotlist entries were not deleted"
2623 msgstr ""
2625 #, c-format
2626 msgid "Label for \"%s\":"
2627 msgstr "Oznaka za \"%s\":"
2629 msgid "Add to hotlist"
2630 msgstr ""
2632 msgid "Information"
2633 msgstr ""
2635 #, c-format
2636 msgid "Midnight Commander %s"
2637 msgstr "Polnočni Poveljnik %s"
2639 #, c-format
2640 msgid "File: %s"
2641 msgstr "Datoteka: %s"
2643 msgid "No node information"
2644 msgstr "Ni podatka o nodih"
2646 msgid "Free nodes:"
2647 msgstr ""
2649 msgid "No space information"
2650 msgstr "Ni podatkov o prostoru"
2652 #, c-format
2653 msgid "Free space: %s/%s (%d%%)"
2654 msgstr ""
2656 #, c-format
2657 msgid "Type:      %s"
2658 msgstr ""
2660 msgid "non-local vfs"
2661 msgstr "ne-krajeven navidezni datotečni sistem (vfs)"
2663 #, c-format
2664 msgid "Device:    %s"
2665 msgstr "Naprava:   %s"
2667 #, c-format
2668 msgid "Filesystem: %s"
2669 msgstr "Datotečni sistem: %s"
2671 #, c-format
2672 msgid "Accessed:  %s"
2673 msgstr "Dostopan:  %s"
2675 #, c-format
2676 msgid "Modified:  %s"
2677 msgstr "Modificiran %s"
2679 #. TRANSLATORS: Time of last status change as in stat(2) man.
2680 #, c-format
2681 msgid "Changed:   %s"
2682 msgstr ""
2684 #, c-format
2685 msgid "Dev. type: major %lu, minor %lu"
2686 msgstr ""
2688 #, c-format
2689 msgid "Size:      %s"
2690 msgstr "Velikost:  %s"
2692 #, c-format
2693 msgid " (%ld block)"
2694 msgid_plural " (%ld blocks)"
2695 msgstr[0] ""
2696 msgstr[1] ""
2697 msgstr[2] ""
2698 msgstr[3] ""
2700 #, c-format
2701 msgid "Owner:     %s/%s"
2702 msgstr "Lastnik:   %s/%s"
2704 #, c-format
2705 msgid "Links:     %d"
2706 msgstr "Povezave:  %d"
2708 #, c-format
2709 msgid "Mode:      %s (%04o)"
2710 msgstr "Način:     %s (%04o)"
2712 #, c-format
2713 msgid "Location:  %Xh:%Xh"
2714 msgstr "Lokacija:  %Xh:%Xh"
2716 msgid "&Equal split"
2717 msgstr "&Enakomerni razrez"
2719 #, fuzzy
2720 msgid "&Menubar visible"
2721 msgstr "vidna vrstica s &Tipkami"
2723 msgid "Command &prompt"
2724 msgstr ""
2726 msgid "&Keybar visible"
2727 msgstr "vidna vrstica s &Tipkami"
2729 msgid "H&intbar visible"
2730 msgstr ""
2732 msgid "&XTerm window title"
2733 msgstr ""
2735 msgid "&Show free space"
2736 msgstr ""
2738 msgid "Panel split"
2739 msgstr ""
2741 msgid "Console output"
2742 msgstr ""
2744 msgid "&Vertical"
2745 msgstr "&Navpično"
2747 msgid "&Horizontal"
2748 msgstr "&Vodoravno"
2750 msgid "Output lines:"
2751 msgstr ""
2753 msgid "Layout"
2754 msgstr "Postavitev"
2756 msgid "File listin&g"
2757 msgstr ""
2759 msgid "&Quick view"
2760 msgstr ""
2762 msgid "&Info"
2763 msgstr ""
2765 msgid "&Listing mode..."
2766 msgstr "&Seznamski način..."
2768 msgid "&Sort order..."
2769 msgstr "&Vrstni red..."
2771 msgid "&Filter..."
2772 msgstr "&Filter..."
2774 msgid "&Encoding..."
2775 msgstr ""
2777 msgid "FT&P link..."
2778 msgstr "FT&P povezava..."
2780 msgid "S&hell link..."
2781 msgstr "&Lupinska povezava..."
2783 msgid "S&FTP link..."
2784 msgstr ""
2786 msgid "SM&B link..."
2787 msgstr "SM&B povezava..."
2789 msgid "Paneli&ze"
2790 msgstr ""
2792 msgid "&Rescan"
2793 msgstr ""
2795 msgid "&View"
2796 msgstr ""
2798 msgid "Vie&w file..."
2799 msgstr ""
2801 msgid "&Filtered view"
2802 msgstr ""
2804 msgid "&Copy"
2805 msgstr ""
2807 msgid "C&hmod"
2808 msgstr ""
2810 msgid "&Link"
2811 msgstr ""
2813 msgid "&Symlink"
2814 msgstr ""
2816 msgid "Relative symlin&k"
2817 msgstr ""
2819 msgid "Edit s&ymlink"
2820 msgstr ""
2822 msgid "Ch&own"
2823 msgstr ""
2825 msgid "&Advanced chown"
2826 msgstr ""
2828 msgid "&Rename/Move"
2829 msgstr ""
2831 msgid "&Mkdir"
2832 msgstr ""
2834 msgid "&Quick cd"
2835 msgstr ""
2837 msgid "Select &group"
2838 msgstr ""
2840 msgid "U&nselect group"
2841 msgstr ""
2843 msgid "&Invert selection"
2844 msgstr ""
2846 msgid "E&xit"
2847 msgstr ""
2849 msgid "&User menu"
2850 msgstr ""
2852 msgid "&Directory tree"
2853 msgstr "&Drevo imenikov"
2855 msgid "&Find file"
2856 msgstr ""
2858 msgid "S&wap panels"
2859 msgstr ""
2861 msgid "Switch &panels on/off"
2862 msgstr ""
2864 msgid "&Compare directories"
2865 msgstr ""
2867 msgid "C&ompare files"
2868 msgstr ""
2870 msgid "E&xternal panelize"
2871 msgstr ""
2873 msgid "Show directory s&izes"
2874 msgstr ""
2876 msgid "Command &history"
2877 msgstr ""
2879 msgid "Di&rectory hotlist"
2880 msgstr ""
2882 msgid "&Active VFS list"
2883 msgstr ""
2885 msgid "&Background jobs"
2886 msgstr ""
2888 msgid "Screen lis&t"
2889 msgstr ""
2891 msgid "&Undelete files (ext2fs only)"
2892 msgstr "&Odbriši datoteke (samo ext2fs)"
2894 msgid "&Listing format edit"
2895 msgstr "uredi izpis &Seznama"
2897 msgid "Edit &extension file"
2898 msgstr "Uredi &priponsko datoteko"
2900 msgid "Edit &menu file"
2901 msgstr "Uredi &menujsko datoteko"
2903 msgid "Edit hi&ghlighting group file"
2904 msgstr ""
2906 msgid "&Configuration..."
2907 msgstr "&Nastavitve..."
2909 msgid "&Layout..."
2910 msgstr "&Postavitev..."
2912 msgid "&Panel options..."
2913 msgstr ""
2915 msgid "C&onfirmation..."
2916 msgstr ""
2918 msgid "&Display bits..."
2919 msgstr "&Kaži bite..."
2921 msgid "&Virtual FS..."
2922 msgstr "&Navidezni Datotečni Sistem..."
2924 msgid "Panels:"
2925 msgstr ""
2927 #, c-format
2928 msgid "You have %zd opened screen. Quit anyway?"
2929 msgid_plural "You have %zd opened screens. Quit anyway?"
2930 msgstr[0] ""
2931 msgstr[1] ""
2932 msgstr[2] ""
2933 msgstr[3] ""
2935 msgid "The Midnight Commander"
2936 msgstr ""
2938 msgid "Do you really want to quit the Midnight Commander?"
2939 msgstr ""
2941 msgid "&Above"
2942 msgstr ""
2944 msgid "&Left"
2945 msgstr ""
2947 msgid "&Below"
2948 msgstr ""
2950 msgid "&Right"
2951 msgstr ""
2953 msgid "ButtonBar|Menu"
2954 msgstr ""
2956 msgid "ButtonBar|View"
2957 msgstr ""
2959 msgid "ButtonBar|RenMov"
2960 msgstr ""
2962 msgid "ButtonBar|Mkdir"
2963 msgstr ""
2965 msgid "Memory exhausted!"
2966 msgstr ""
2968 msgid "&Never"
2969 msgstr "&Nikoli"
2971 msgid "On dum&b terminals"
2972 msgstr ""
2974 msgid "Alwa&ys"
2975 msgstr "&Vedno"
2977 #, fuzzy
2978 msgid "File operations"
2979 msgstr "&Podrobno obveščanje"
2981 msgid "&Verbose operation"
2982 msgstr "&Podrobno obveščanje"
2984 msgid "Compute tota&ls"
2985 msgstr ""
2987 msgid "Classic pro&gressbar"
2988 msgstr ""
2990 msgid "Mkdi&r autoname"
2991 msgstr ""
2993 msgid "Preallocate &space"
2994 msgstr ""
2996 msgid "Esc key mode"
2997 msgstr ""
2999 msgid "S&ingle press"
3000 msgstr ""
3002 msgid "Timeout:"
3003 msgstr ""
3005 msgid "Pause after run"
3006 msgstr ""
3008 msgid "Use internal edi&t"
3009 msgstr ""
3011 msgid "Use internal vie&w"
3012 msgstr ""
3014 msgid "Auto m&enus"
3015 msgstr ""
3017 msgid "&Drop down menus"
3018 msgstr "&Spustni menuji"
3020 msgid "Shell &patterns"
3021 msgstr ""
3023 msgid "Co&mplete: show all"
3024 msgstr ""
3026 msgid "Rotating d&ash"
3027 msgstr ""
3029 msgid "Cd follows lin&ks"
3030 msgstr ""
3032 msgid "Sa&fe delete"
3033 msgstr ""
3035 msgid "A&uto save setup"
3036 msgstr ""
3038 msgid "Configure options"
3039 msgstr "Nastavi"
3041 msgid "Case &insensitive"
3042 msgstr ""
3044 msgid "Use panel sort mo&de"
3045 msgstr ""
3047 msgid "Show mi&ni-status"
3048 msgstr ""
3050 msgid "Use SI si&ze units"
3051 msgstr ""
3053 msgid "Mi&x all files"
3054 msgstr ""
3056 msgid "Show &backup files"
3057 msgstr ""
3059 msgid "Show &hidden files"
3060 msgstr ""
3062 msgid "&Fast dir reload"
3063 msgstr "&Hitro osveževanje imenikov"
3065 msgid "Ma&rk moves down"
3066 msgstr ""
3068 msgid "Re&verse files only"
3069 msgstr ""
3071 msgid "Simple s&wap"
3072 msgstr ""
3074 msgid "A&uto save panels setup"
3075 msgstr ""
3077 msgid "Navigation"
3078 msgstr ""
3080 msgid "L&ynx-like motion"
3081 msgstr "Premikanje kot v l&ynx-u"
3083 msgid "Pa&ge scrolling"
3084 msgstr ""
3086 msgid "&Mouse page scrolling"
3087 msgstr ""
3089 msgid "File highlight"
3090 msgstr ""
3092 msgid "File &types"
3093 msgstr ""
3095 msgid "&Permissions"
3096 msgstr ""
3098 msgid "Quick search"
3099 msgstr ""
3101 msgid "Panel options"
3102 msgstr ""
3104 msgid ""
3105 "Using the fast reload option may not reflect the exact\n"
3106 "directory contents. In this case you'll need to do a\n"
3107 "manual reload of the directory. See the man page for\n"
3108 "the details."
3109 msgstr ""
3111 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'unsorted' sort mode
3112 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3113 msgid "sort|u"
3114 msgstr ""
3116 msgid "&Unsorted"
3117 msgstr "ne&Sortirano"
3119 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'name' sort mode
3120 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3121 msgid "sort|n"
3122 msgstr ""
3124 msgid "&Name"
3125 msgstr "&Ime"
3127 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'version' sort mode
3128 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3129 msgid "sort|v"
3130 msgstr ""
3132 msgid "&Version"
3133 msgstr ""
3135 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'extension' sort mode
3136 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3137 msgid "sort|e"
3138 msgstr ""
3140 #, fuzzy
3141 msgid "E&xtension"
3142 msgstr "&Pripona"
3144 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'size' sort mode
3145 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3146 msgid "sort|s"
3147 msgstr ""
3149 msgid "&Size"
3150 msgstr "&Velikost"
3152 msgid "Block Size"
3153 msgstr ""
3155 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'Modify time' sort mode
3156 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3157 msgid "sort|m"
3158 msgstr ""
3160 msgid "&Modify time"
3161 msgstr "Čas &Modifikacije"
3163 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'Access time' sort mode
3164 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3165 msgid "sort|a"
3166 msgstr ""
3168 msgid "&Access time"
3169 msgstr "čas &Dostopa"
3171 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'Change time' sort mode
3172 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3173 msgid "sort|h"
3174 msgstr ""
3176 msgid "C&hange time"
3177 msgstr ""
3179 msgid "Perm"
3180 msgstr "Dovo"
3182 msgid "Nl"
3183 msgstr "Nl"
3185 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'inode' sort mode
3186 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3187 msgid "sort|i"
3188 msgstr ""
3190 msgid "&Inode"
3191 msgstr "&Inode"
3193 msgid "UID"
3194 msgstr "UID"
3196 msgid "GID"
3197 msgstr "GID"
3199 msgid "Owner"
3200 msgstr "Lastnik"
3202 msgid "Group"
3203 msgstr "Skupina"
3205 msgid "[dev]"
3206 msgstr ""
3208 msgid "UP--DIR"
3209 msgstr "NAD--IMENIK"
3211 msgid "SYMLINK"
3212 msgstr "SIMBLINK"
3214 msgid "SUB-DIR"
3215 msgstr "POD-IMENIK"
3217 msgid "<readlink failed>"
3218 msgstr "<branje povezave neuspešno>"
3220 #, c-format
3221 msgid "%s byte"
3222 msgid_plural "%s bytes"
3223 msgstr[0] ""
3224 msgstr[1] ""
3225 msgstr[2] ""
3226 msgstr[3] ""
3228 #, c-format
3229 msgid "%s in %d file"
3230 msgid_plural "%s in %d files"
3231 msgstr[0] ""
3232 msgstr[1] ""
3233 msgstr[2] ""
3234 msgstr[3] ""
3236 msgid "Panelize"
3237 msgstr ""
3239 msgid "Unknown tag on display format:"
3240 msgstr ""
3242 msgid "Do you really want to execute?"
3243 msgstr ""
3245 msgid "User supplied format looks invalid, reverting to default."
3246 msgstr ""
3247 "Uporabniško podano oblikovanje izgleda neveljavno, uporabljam privzeto."
3249 msgid "&Add new"
3250 msgstr "&Dodaj novo"
3252 msgid "External panelize"
3253 msgstr "V pult od zunaj"
3255 msgid "Other command"
3256 msgstr "Drug ukaz"
3258 msgid "Command"
3259 msgstr "Ukaz"
3261 msgid "Add to external panelize"
3262 msgstr ""
3264 msgid "Enter command label:"
3265 msgstr ""
3267 msgid "Cannot invoke command."
3268 msgstr "Ne morem izvesti ukaza."
3270 msgid "Pipe close failed"
3271 msgstr "Zaprtje cevi neuspešno"
3273 msgid "Cannot run external panelize in a non-local directory"
3274 msgstr ""
3276 msgid "Modified git files"
3277 msgstr ""
3279 msgid "Find rejects after patching"
3280 msgstr "Poišči zavrnjene po patchingu"
3282 msgid "Find *.orig after patching"
3283 msgstr "Poišči *.orig po patchanju"
3285 msgid "Find SUID and SGID programs"
3286 msgstr "Poišči SUID in SGID programe"
3288 #, c-format
3289 msgid ""
3290 "Cannot open the %s file for writing:\n"
3291 "%s\n"
3292 msgstr ""
3293 "Ne morem odpreti datoteke %s za pisanje:\n"
3294 "%s\n"
3296 #, c-format
3297 msgid "Copy \"%s\" directory to:"
3298 msgstr "Kopiraj imenik \"%s\" v:"
3300 #, c-format
3301 msgid "Move \"%s\" directory to:"
3302 msgstr "Prestavi imenik \"%s\" v:"
3304 #, c-format
3305 msgid ""
3306 "Cannot stat the destination\n"
3307 "%s"
3308 msgstr ""
3310 #, c-format
3311 msgid "Delete %s?"
3312 msgstr ""
3314 msgid "ButtonBar|Static"
3315 msgstr ""
3317 msgid "ButtonBar|Dynamc"
3318 msgstr ""
3320 msgid "ButtonBar|Rescan"
3321 msgstr ""
3323 msgid "ButtonBar|Forget"
3324 msgstr ""
3326 msgid "ButtonBar|Rmdir"
3327 msgstr ""
3329 #, c-format
3330 msgid ""
3331 "Cannot write to the %s file:\n"
3332 "%s\n"
3333 msgstr ""
3334 "Ne morem pisati v datoteko %s:\n"
3335 "%s\n"
3337 msgid "Debug"
3338 msgstr ""
3340 msgid "ERROR:"
3341 msgstr ""
3343 msgid "True:"
3344 msgstr ""
3346 msgid "False:"
3347 msgstr ""
3349 msgid "Error calling program"
3350 msgstr ""
3352 msgid "Warning -- ignoring file"
3353 msgstr ""
3355 #, c-format
3356 msgid ""
3357 "File %s is not owned by root or you or is world writable.\n"
3358 "Using it may compromise your security"
3359 msgstr ""
3360 "Lastnik datoteke %s niste vi in ni pisljiva za vse.\n"
3361 "Njena uporaba lahko ošibi varnost sistema"
3363 msgid "Format error on file Extensions File"
3364 msgstr ""
3366 #, c-format
3367 msgid "The %%var macro has no default"
3368 msgstr ""
3370 #, c-format
3371 msgid "The %%var macro has no variable"
3372 msgstr ""
3374 #, c-format
3375 msgid ""
3376 "Cannot open file%s\n"
3377 "%s"
3378 msgstr ""
3380 #, c-format
3381 msgid "No suitable entries found in %s"
3382 msgstr ""
3384 msgid "User menu"
3385 msgstr ""
3387 msgid "Help file format error\n"
3388 msgstr ""
3390 msgid "Internal bug: Double start of link area"
3391 msgstr ""
3393 #, c-format
3394 msgid "Cannot find node %s in help file"
3395 msgstr ""
3397 msgid "Help"
3398 msgstr "Pomoč"
3400 msgid "ButtonBar|Index"
3401 msgstr ""
3403 msgid "ButtonBar|Prev"
3404 msgstr ""
3406 msgid "Learn keys"
3407 msgstr "Nauči se tipk"
3409 msgid "Teach me a key"
3410 msgstr ""
3412 #, c-format
3413 msgid ""
3414 "Please press the %s\n"
3415 "and then wait until this message disappears.\n"
3416 "\n"
3417 "Then, press it again to see if OK appears\n"
3418 "next to its button.\n"
3419 "\n"
3420 "If you want to escape, press a single Escape key\n"
3421 "and wait as well."
3422 msgstr ""
3423 "Prosim pritisnite %s\n"
3424 "in počakajte dokler to sporočilo ne izgine.\n"
3425 "\n"
3426 "Nato jo pritisnite znova, da vidite ali se pojavi V redu\n"
3427 "zraven njenega gumba.\n"
3428 "\n"
3429 "Če želite ven, pritisnite tipko Escape\n"
3430 "in prav tako počakajte."
3432 msgid "Cannot accept this key"
3433 msgstr ""
3435 #, c-format
3436 msgid "You have entered \"%s\""
3437 msgstr ""
3439 #. TRANSLATORS: This label appears near learned keys.  Keep it short.
3440 msgid "OK"
3441 msgstr "V redu"
3443 msgid ""
3444 "It seems that all your keys already\n"
3445 "work fine. That's great."
3446 msgstr ""
3447 "Kaže, da vse vaše tipke že dobro delujejo.\n"
3448 "To je odlično."
3450 msgid "&Discard"
3451 msgstr "&Zavrzi"
3453 msgid ""
3454 "Great! You have a complete terminal database!\n"
3455 "All your keys work well."
3456 msgstr ""
3457 "Odlično! Imate popolno terminalsko zbirko podatkov\n"
3458 "Vse vaše tipke delujejo dobro."
3460 msgid ""
3461 "Press all the keys mentioned here. After you have done it, check\n"
3462 "which keys are not marked with OK. Press space on the missing\n"
3463 "key, or click with the mouse to define it. Move around with Tab."
3464 msgstr ""
3466 #, c-format
3467 msgid ""
3468 "Failed to run:\n"
3469 "%s\n"
3470 msgstr ""
3472 msgid "Home directory path is not absolute"
3473 msgstr ""
3475 #, c-format
3476 msgid ""
3477 "\n"
3478 "Failed while close:\n"
3479 "%s\n"
3480 msgstr ""
3482 msgid "Choose codepage"
3483 msgstr ""
3485 msgid "-  < No translation >"
3486 msgstr "- < Brez prevoda >"
3488 msgid "%b %e  %Y"
3489 msgstr "%b %e  %Y"
3491 msgid "%b %e %H:%M"
3492 msgstr "%b %e %H:%M"
3494 #, c-format
3495 msgid ""
3496 "Cannot save file %s:\n"
3497 "%s"
3498 msgstr ""
3500 msgid ""
3501 "GNU Midnight Commander is already\n"
3502 "running on this terminal.\n"
3503 "Subshell support will be disabled."
3504 msgstr ""
3506 #, c-format
3507 msgid "Cannot open named pipe %s\n"
3508 msgstr "Ne morem odpreti imenovane cevi %s\n"
3510 msgid "The shell is still active. Quit anyway?"
3511 msgstr ""
3513 #, c-format
3514 msgid "Warning: Cannot change to %s.\n"
3515 msgstr "Opozorilo: Ne morem iti v %s.\n"
3517 msgid "Using the S-Lang library with terminfo database\n"
3518 msgstr ""
3520 msgid "Using the ncurses library\n"
3521 msgstr ""
3523 msgid "Using the ncursesw library\n"
3524 msgstr ""
3526 msgid "With builtin Editor\n"
3527 msgstr "Z vgrajenim urejevalnikom\n"
3529 msgid "With optional subshell support\n"
3530 msgstr ""
3532 msgid "With subshell support as default\n"
3533 msgstr ""
3535 msgid "With support for background operations\n"
3536 msgstr "S podporo operacijam v ozadju\n"
3538 msgid "With mouse support on xterm and Linux console\n"
3539 msgstr "S podporo za miško v programu xterm in konzoli Linux\n"
3541 msgid "With mouse support on xterm\n"
3542 msgstr "S podporo za miško v programu xterm\n"
3544 msgid "With support for X11 events\n"
3545 msgstr "S podporo za dogodke X11\n"
3547 msgid "With internationalization support\n"
3548 msgstr "Z mednarodno podporo\n"
3550 msgid "With multiple codepages support\n"
3551 msgstr "Z podporo večim naborom znakov\n"
3553 #, c-format
3554 msgid "Built with GLib %d.%d.%d\n"
3555 msgstr ""
3557 #, c-format
3558 msgid "Virtual File Systems:"
3559 msgstr ""
3561 #, c-format
3562 msgid "Data types:"
3563 msgstr ""
3565 msgid "Root directory:"
3566 msgstr ""
3568 msgid "System data"
3569 msgstr ""
3571 msgid "Config directory:"
3572 msgstr ""
3574 msgid "Data directory:"
3575 msgstr ""
3577 #, fuzzy
3578 msgid "File extension handlers:"
3579 msgstr "Uredi &priponsko datoteko"
3581 msgid "VFS plugins and scripts:"
3582 msgstr ""
3584 msgid "User data"
3585 msgstr ""
3587 msgid "Cache directory:"
3588 msgstr ""
3590 #, c-format
3591 msgid ""
3592 "Cannot open cpio archive\n"
3593 "%s"
3594 msgstr ""
3595 "Ne morem odpreti cpio arhiva\n"
3596 "%s"
3598 #, c-format
3599 msgid ""
3600 "Premature end of cpio archive\n"
3601 "%s"
3602 msgstr ""
3603 "Prezgoden konec cpio arhiva\n"
3604 "%s"
3606 #, c-format
3607 msgid ""
3608 "Inconsistent hardlinks of\n"
3609 "%s\n"
3610 "in cpio archive\n"
3611 "%s"
3612 msgstr ""
3613 "Nekonsistentne močne povezave \n"
3614 "%s\n"
3615 "v cpio archivu\n"
3616 "%s"
3618 #, c-format
3619 msgid "%s contains duplicate entries! Skipping!"
3620 msgstr "%s vsebuje podvojene vnose! Preskakujem!"
3622 #, c-format
3623 msgid ""
3624 "Corrupted cpio header encountered in\n"
3625 "%s"
3626 msgstr ""
3627 "Pokvarjena cpio glava v\n"
3628 "%s"
3630 #, c-format
3631 msgid ""
3632 "Unexpected end of file\n"
3633 "%s"
3634 msgstr ""
3635 "Nepričakovan konec datoteke\n"
3636 "%s"
3638 #, c-format
3639 msgid ""
3640 "Cannot open %s archive\n"
3641 "%s"
3642 msgstr ""
3643 "Ne morem odpreti arhiva %s\n"
3644 "%s"
3646 msgid "Inconsistent extfs archive"
3647 msgstr "Nekonsistenten extfs arhiv"
3649 #, c-format
3650 msgid "Warning: cannot open %s directory\n"
3651 msgstr ""
3653 #, c-format
3654 msgid "fish: Disconnecting from %s"
3655 msgstr "fish: Prekinjam povezavo z %s"
3657 msgid "fish: Waiting for initial line..."
3658 msgstr "fish: Čakam na inicializacijsko vrstico..."
3660 msgid "Sorry, we cannot do password authenticated connections for now."
3661 msgstr ""
3662 "Oprostite, zaenkrat ne znamo ustvarjati z geslom avtentificiranih povezav."
3664 #, c-format
3665 msgid "fish: Password is required for %s"
3666 msgstr ""
3668 msgid "fish: Sending password..."
3669 msgstr "fish: Pošiljam geslo..."
3671 msgid "fish: Sending initial line..."
3672 msgstr "fish: Pošiljam inicializacijsko vrstico..."
3674 msgid "fish: Handshaking version..."
3675 msgstr "fish: Rovanje različic..."
3677 msgid "fish: Getting host info..."
3678 msgstr ""
3680 #, c-format
3681 msgid "fish: Reading directory %s..."
3682 msgstr "fish: Berem imenik %s..."
3684 #, c-format
3685 msgid "%s: done."
3686 msgstr "%s: opravljeno."
3688 #, c-format
3689 msgid "%s: failure"
3690 msgstr "%s: napaka"
3692 #, c-format
3693 msgid "fish: store %s: sending command..."
3694 msgstr "fish: shranjujem %s: pošiljnam ukaz..."
3696 msgid "fish: Local read failed, sending zeros"
3697 msgstr "fish: Krajevno branje ni uspelo, pošiljam nule"
3699 msgid "fish: storing file"
3700 msgstr ""
3702 msgid "Aborting transfer..."
3703 msgstr "Prekinjam prenos..."
3705 msgid "Error reported after abort."
3706 msgstr "Napaka sporočena po prekinitvi."
3708 msgid "Aborted transfer would be successful."
3709 msgstr "Prekinjen prenos bi bil uspešen."
3711 #, c-format
3712 msgid "ftpfs: Disconnecting from %s"
3713 msgstr "ftpfs: Prekinjam povezavo z %s"
3715 #, c-format
3716 msgid "FTP: Password required for %s"
3717 msgstr ""
3719 msgid "ftpfs: sending login name"
3720 msgstr "ftpfs: pošiljam ime za prijavo"
3722 msgid "ftpfs: sending user password"
3723 msgstr "ftpfs: pošiljam uporabnikovo geslo"
3725 #, c-format
3726 msgid "FTP: Account required for user %s"
3727 msgstr ""
3729 msgid "Account:"
3730 msgstr ""
3732 msgid "ftpfs: sending user account"
3733 msgstr ""
3735 msgid "ftpfs: logged in"
3736 msgstr "ftpfs: prijavljen sem"
3738 #, c-format
3739 msgid "ftpfs: Login incorrect for user %s "
3740 msgstr "ftpfs: Napačna prijava za uporabnika %s "
3742 msgid "ftpfs: Invalid host name."
3743 msgstr "ftpfs: Neveljavno ime gostitelja."
3745 #, c-format
3746 msgid "ftpfs: %s"
3747 msgstr ""
3749 #, c-format
3750 msgid "ftpfs: making connection to %s"
3751 msgstr "ftpfs: ustvarjam povezavo z %s"
3753 msgid "ftpfs: connection interrupted by user"
3754 msgstr "ftpfs: uporabnik je prekinil povezavo"
3756 #, c-format
3757 msgid "ftpfs: connection to server failed: %s"
3758 msgstr "ftpfs: povezava do strežnika ni bila uspešna: %s"
3760 #, c-format
3761 msgid "Waiting to retry... %d (Control-G to cancel)"
3762 msgstr ""
3764 msgid "ftpfs: invalid address family"
3765 msgstr ""
3767 #, c-format
3768 msgid "ftpfs: could not create socket: %s"
3769 msgstr ""
3771 msgid "ftpfs: could not setup passive mode"
3772 msgstr "ftpfs: ne morem nastaviti pasivnega načina"
3774 msgid "ftpfs: aborting transfer."
3775 msgstr "ftpfs: prekinjam prenos."
3777 #, c-format
3778 msgid "ftpfs: abort error: %s"
3779 msgstr "ftpfs: prekinitvena napaka: %s"
3781 msgid "ftpfs: abort failed"
3782 msgstr "ftpfs: prekinitev ni uspela"
3784 msgid "ftpfs: CWD failed."
3785 msgstr "ftpfs: CWD (sprememba delavnega imenika) ni uspela."
3787 msgid "ftpfs: couldn't resolve symlink"
3788 msgstr "ftpfs: ne morem razvozlati simbolične povezave"
3790 msgid "Resolving symlink..."
3791 msgstr "Razvozljujem simbolično povezavo..."
3793 #, c-format
3794 msgid "ftpfs: Reading FTP directory %s... %s%s"
3795 msgstr "ftpfs: Berem FTP imenik %s... %s%s"
3797 msgid "(strict rfc959)"
3798 msgstr "(striktni rfc959)"
3800 msgid "(chdir first)"
3801 msgstr "(najprej spremeni imenik)"
3803 msgid "ftpfs: failed; nowhere to fallback to"
3804 msgstr "ftpfs: spodletel; ni več možnih rešitev"
3806 msgid "ftpfs: storing file"
3807 msgstr ""
3809 msgid ""
3810 "~/.netrc file has incorrect mode\n"
3811 "Remove password or correct mode"
3812 msgstr ""
3814 #, c-format
3815 msgid "%s: Warning: file %s not found\n"
3816 msgstr ""
3818 #, c-format
3819 msgid ""
3820 "Warning: Invalid line in %s:\n"
3821 "%s\n"
3822 msgstr ""
3823 "Opozorilo: Neveljavna vrstica v %s:\n"
3824 "%s\n"
3826 #, c-format
3827 msgid ""
3828 "Warning: Invalid flag %c in %s:\n"
3829 "%s\n"
3830 msgstr ""
3831 "Opozorilo: Neveljavna zastavica %c v %s:\n"
3832 "%s\n"
3834 #, c-format
3835 msgid "sftp: an error occured while reading %s: %s"
3836 msgstr ""
3838 msgid "sftp: Unable to get current user name."
3839 msgstr ""
3841 msgid "sftp: Invalid host name."
3842 msgstr ""
3844 msgid "sftp: Invalid port value."
3845 msgstr ""
3847 #, c-format
3848 msgid "sftp: %s"
3849 msgstr ""
3851 #, c-format
3852 msgid "sftp: making connection to %s"
3853 msgstr ""
3855 msgid "sftp: connection interrupted by user"
3856 msgstr ""
3858 #, c-format
3859 msgid "sftp: connection to server failed: %s"
3860 msgstr ""
3862 #, c-format
3863 msgid "sftp: Enter passphrase for %s "
3864 msgstr ""
3866 msgid "sftp: Passphrase is empty."
3867 msgstr ""
3869 #, c-format
3870 msgid "sftp: Enter password for %s "
3871 msgstr ""
3873 msgid "sftp: Password is empty."
3874 msgstr ""
3876 #, c-format
3877 msgid "sftp: Failure establishing SSH session: (%d)"
3878 msgstr ""
3880 msgid "sftp: No file handler data present for reading file"
3881 msgstr ""
3883 #, c-format
3884 msgid "sftp: (Ctrl-G break) Listing... %s"
3885 msgstr ""
3887 msgid "sftp: Listing done."
3888 msgstr ""
3890 #, c-format
3891 msgid "reconnect to %s failed"
3892 msgstr ""
3894 msgid "Authentication failed"
3895 msgstr ""
3897 #, c-format
3898 msgid "Error %s creating directory %s"
3899 msgstr ""
3901 #, c-format
3902 msgid "Error %s removing directory %s"
3903 msgstr ""
3905 #, c-format
3906 msgid "%s opening remote file %s"
3907 msgstr ""
3909 #, c-format
3910 msgid "%s removing remote file %s"
3911 msgstr ""
3913 #, c-format
3914 msgid "%s renaming files\n"
3915 msgstr ""
3917 #, c-format
3918 msgid ""
3919 "Cannot open tar archive\n"
3920 "%s"
3921 msgstr ""
3922 "Ne morem odpreti tar arhiva\n"
3923 "%s"
3925 msgid "Inconsistent tar archive"
3926 msgstr "Nekonsistenten tar arhiv"
3928 msgid "Unexpected EOF on archive file"
3929 msgstr "Nepričakovan EOF (konec vrstice) v datoteki arhiva"
3931 #, c-format
3932 msgid ""
3933 "%s\n"
3934 "doesn't look like a tar archive."
3935 msgstr ""
3937 msgid "undelfs: error"
3938 msgstr ""
3940 msgid "not enough memory"
3941 msgstr ""
3943 msgid "while allocating block buffer"
3944 msgstr ""
3946 #, c-format
3947 msgid "open_inode_scan: %d"
3948 msgstr ""
3950 #, c-format
3951 msgid "while starting inode scan %d"
3952 msgstr ""
3954 #, c-format
3955 msgid "undelfs: loading deleted files information %d inodes"
3956 msgstr "undelfs: nalagam podatke o zbrisanih datotekah %d inovod"
3958 #, c-format
3959 msgid "while calling ext2_block_iterate %d"
3960 msgstr ""
3962 msgid "no more memory while reallocating array"
3963 msgstr ""
3965 #, c-format
3966 msgid "while doing inode scan %d"
3967 msgstr ""
3969 #, c-format
3970 msgid "Cannot open file %s"
3971 msgstr ""
3973 msgid "undelfs: reading inode bitmap..."
3974 msgstr "undelfs: berem inode sliko..."
3976 #, c-format
3977 msgid ""
3978 "Cannot load inode bitmap from:\n"
3979 "%s"
3980 msgstr ""
3982 msgid "undelfs: reading block bitmap..."
3983 msgstr "undelfs: berem sliko blokov..."
3985 #, c-format
3986 msgid ""
3987 "Cannot load block bitmap from:\n"
3988 "%s"
3989 msgstr ""
3991 msgid "vfs_info is not fs!"
3992 msgstr ""
3994 msgid "You have to chdir to extract files first"
3995 msgstr ""
3997 msgid "while iterating over blocks"
3998 msgstr ""
4000 #, c-format
4001 msgid "Cannot open file \"%s\""
4002 msgstr ""
4004 msgid "Ext2lib error"
4005 msgstr ""
4007 msgid "Invalid value"
4008 msgstr ""
4010 msgid "Cannot spawn child process"
4011 msgstr ""
4013 msgid "Empty output from child filter"
4014 msgstr "Prazen izhod iz podprograma - filtra"
4016 msgid "&Line number (decimal)"
4017 msgstr ""
4019 msgid "Pe&rcents"
4020 msgstr ""
4022 msgid "&Decimal offset"
4023 msgstr ""
4025 msgid "He&xadecimal offset"
4026 msgstr ""
4028 msgid "Goto"
4029 msgstr "Pojdi v"
4031 msgid "ButtonBar|Ascii"
4032 msgstr ""
4034 msgid "ButtonBar|HxSrch"
4035 msgstr ""
4037 msgid "ButtonBar|UnWrap"
4038 msgstr ""
4040 msgid "ButtonBar|Wrap"
4041 msgstr ""
4043 msgid "ButtonBar|Hex"
4044 msgstr ""
4046 msgid "ButtonBar|Goto"
4047 msgstr ""
4049 msgid "ButtonBar|Raw"
4050 msgstr ""
4052 msgid "ButtonBar|Parse"
4053 msgstr ""
4055 msgid "ButtonBar|Unform"
4056 msgstr ""
4058 msgid "ButtonBar|Format"
4059 msgstr ""
4061 #, c-format
4062 msgid ""
4063 "Error while closing the file:\n"
4064 "%s\n"
4065 "Data may have been written or not"
4066 msgstr ""
4068 #, c-format
4069 msgid ""
4070 "Cannot save file:\n"
4071 "%s"
4072 msgstr ""
4074 msgid "File was modified. Save with exit?"
4075 msgstr ""
4077 msgid "&Cancel quit"
4078 msgstr ""
4080 msgid ""
4081 "Midnight Commander is being shut down.\n"
4082 "Save modified file?"
4083 msgstr ""
4085 msgid "View: "
4086 msgstr ""
4088 #, c-format
4089 msgid ""
4090 "Cannot open \"%s\"\n"
4091 "%s"
4092 msgstr ""
4094 msgid "Cannot view: not a regular file"
4095 msgstr ""
4097 msgid "Seeking to search result"
4098 msgstr ""
4100 msgid "Search done"
4101 msgstr ""
4103 msgid "Continue from beginning?"
4104 msgstr ""
4106 #~ msgid "On"
4107 #~ msgstr "Vklopljeno"
4109 #~ msgid "Mode"
4110 #~ msgstr "Način"
4112 #~ msgid "%6d of %d"
4113 #~ msgstr "%6d od %d"
4115 #~ msgid "sec"
4116 #~ msgstr "sek"
4118 #~ msgid "Press all the keys mentioned here. After you have done it, check"
4119 #~ msgstr "Pritisnite vse tipke omenjene tu. Ko ste končali preverite"
4121 #~ msgid "which keys are not marked with OK.  Press space on the missing"
4122 #~ msgstr "katere tipke niso označene z V redu. Pritisnite preslednico na"
4124 #~ msgid "key, or click with the mouse to define it. Move around with Tab."
4125 #~ msgstr ""
4126 #~ "manjkajoči tipki ali jo kliknite z miško, da jo definirate. Okoli se "
4127 #~ "premikate s Tabulatorjem."