Update po/mc.pot and po/*.po files.
[midnight-commander.git] / po / pl.po
blobd2b9ff1a66b6ca4ebba0d6a48878c38918cb1b42
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
5 # Translators:
6 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2012.
7 # Slava Zanko <slavazanko@gmail.com>, 2011.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Midnight Commander\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: http://www.midnight-commander.org/\n"
12 "POT-Creation-Date: 2012-12-24 11:20+0400\n"
13 "PO-Revision-Date: 2012-09-03 13:45+0000\n"
14 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
15 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/mc/language/pl/)\n"
16 "Language: pl\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
23 msgid "Warning: cannot load codepages list"
24 msgstr "Ostrzeżenie: nie można wczytać listy stron kodowych"
26 msgid "7-bit ASCII"
27 msgstr "7 bitowe ASCII"
29 #, c-format
30 msgid "Cannot translate from %s to %s"
31 msgstr "Nie można przetłumaczyć z %s na %s"
33 msgid "Event system already initialized"
34 msgstr "System zdarzeń został już zainicjowany"
36 msgid "Failed to initialize event system"
37 msgstr "Zainicjowanie systemu zdarzeń nie powiodło się"
39 msgid "Event system not initialized"
40 msgstr "System zdarzeń nie został zainicjowany"
42 msgid "Check input data! Some of parameters are NULL!"
43 msgstr "Proszę sprawdzić dane wejściowe. Niektóre parametry są PUSTE."
45 #, c-format
46 msgid "Unable to create group '%s' for events!"
47 msgstr "Nie można utworzyć grupy \"%s\" dla zdarzeń."
49 #, c-format
50 msgid "Unable to create event '%s'!"
51 msgstr "Nie można utworzyć zdarzenia \"%s\"."
53 #, c-format
54 msgid ""
55 "File \"%s\" is already being edited.\n"
56 "User: %s\n"
57 "Process ID: %d"
58 msgstr ""
59 "Plik \"%s\" jest teraz modyfikowany.\n"
60 "Użytkownik: %s\n"
61 "Identyfikator procesu: %d"
63 msgid "File locked"
64 msgstr "Zablokowany plik"
66 msgid "&Grab lock"
67 msgstr "&Ustaw blokadę"
69 msgid "&Ignore lock"
70 msgstr "Z&ignoruj blokadę"
72 #, c-format
73 msgid "Cannot create %s directory"
74 msgstr "Nie można utworzyć katalogu %s"
76 msgid "FATAL: not a directory:"
77 msgstr "KRYTYCZNE: nie jest katalogiem:"
79 #, c-format
80 msgid "An error occured while migrating user settings: %s"
81 msgstr "Wystąpił błąd podczas migrowania ustawień użytkownika: %s"
83 #, c-format
84 msgid ""
85 "Your old settings were migrated from %s\n"
86 "to Freedesktop recommended dirs.\n"
87 "To get more info, please visit\n"
88 "http://standards.freedesktop.org/basedir-spec/basedir-spec-latest.html"
89 msgstr ""
90 "Poprzednie ustawienia użytkownika zostały przeniesione z %s\n"
91 "do katalogów zalecanych przez freedesktop.org.\n"
92 "Więcej informacji znajduje się na stronie\n"
93 "http://standards.freedesktop.org/basedir-spec/basedir-spec-latest.html"
95 #, c-format
96 msgid ""
97 "Your old settings were migrated from %s\n"
98 "to %s\n"
99 msgstr ""
100 "Poprzednie ustawienia zostały przeniesione z %s\n"
101 "do %s\n"
103 msgid "Search string not found"
104 msgstr "Nie odnaleziono wyszukiwanego napisu"
106 msgid "Not implemented yet"
107 msgstr "Jeszcze nie zaimplementowane"
109 msgid "Num of replace tokens not equal to num of found tokens"
110 msgstr ""
111 "Liczba tokenów zastąpienia nie jest równa liczbie odnalezionych tokenów"
113 #, c-format
114 msgid "Invalid token number %d"
115 msgstr "Nieprawidłowy token o numerze %d"
117 msgid "Regular expression error"
118 msgstr "Błąd wyrażenia regularnego"
120 msgid "No&rmal"
121 msgstr "&Zwykły"
123 msgid "Re&gular expression"
124 msgstr "Wyrażenie re&gularne"
126 msgid "He&xadecimal"
127 msgstr "&Szesnastkowo"
129 msgid "Wil&dcard search"
130 msgstr "&Wyszuk. wieloznaczników"
132 #, c-format
133 msgid ""
134 "Unable to load '%s' skin.\n"
135 "Default skin has been loaded"
136 msgstr ""
137 "Nie można wczytać skórki \"%s\".\n"
138 "Wczytano domyślną"
140 #, c-format
141 msgid ""
142 "Unable to parse '%s' skin.\n"
143 "Default skin has been loaded"
144 msgstr ""
145 "Nie można przetworzyć skórki \"%s\".\n"
146 "Wczytano domyślną"
148 #, c-format
149 msgid ""
150 "Unable to use '%s' skin with 256 colors support\n"
151 "on non-256 colors terminal.\n"
152 "Default skin has been loaded"
153 msgstr ""
154 "Nie można użyć skórki \"%s\" za pomocą obsługi 256\n"
155 "kolorów na terminalu nie dysponującym 256 kolorami.\n"
156 "Domyślna skórka nie została wczytana"
158 msgid "Function key 1"
159 msgstr "1 klaw. funkcyjny "
161 msgid "Function key 2"
162 msgstr "2 klaw. funkcyjny "
164 msgid "Function key 3"
165 msgstr "3 klaw. funkcyjny "
167 msgid "Function key 4"
168 msgstr "4 klaw. funkcyjny "
170 msgid "Function key 5"
171 msgstr "5 klaw. funkcyjny "
173 msgid "Function key 6"
174 msgstr "6 klaw. funkcyjny "
176 msgid "Function key 7"
177 msgstr "7 klaw. funkcyjny "
179 msgid "Function key 8"
180 msgstr "8 klaw. funkcyjny "
182 msgid "Function key 9"
183 msgstr "9 klaw. funkcyjny "
185 msgid "Function key 10"
186 msgstr "10 klaw. funkcyjny"
188 msgid "Function key 11"
189 msgstr "11 klaw. funkcyjny"
191 msgid "Function key 12"
192 msgstr "12 klaw. funkcyjny"
194 msgid "Function key 13"
195 msgstr "13 klaw. funkcyjny"
197 msgid "Function key 14"
198 msgstr "14 klaw. funkcyjny"
200 msgid "Function key 15"
201 msgstr "15 klaw. funkcyjny"
203 msgid "Function key 16"
204 msgstr "16 klaw. funkcyjny"
206 msgid "Function key 17"
207 msgstr "17 klaw. funkcyjny"
209 msgid "Function key 18"
210 msgstr "18 klaw. funkcyjny"
212 msgid "Function key 19"
213 msgstr "19 klaw. funkcyjny"
215 msgid "Function key 20"
216 msgstr "20 klaw. funkcyjny"
218 msgid "Backspace key"
219 msgstr "Klawisz Backspace "
221 msgid "End key"
222 msgstr "Klawisz End       "
224 msgid "Up arrow key"
225 msgstr "Strzałka w górę   "
227 msgid "Down arrow key"
228 msgstr "Strzałka w dół    "
230 msgid "Left arrow key"
231 msgstr "Strzałka w lewo   "
233 msgid "Right arrow key"
234 msgstr "Strzałka w prawo  "
236 msgid "Home key"
237 msgstr "Klawisz Home      "
239 msgid "Page Down key"
240 msgstr "Klawisz Page Down "
242 msgid "Page Up key"
243 msgstr "Klawisz Page Up   "
245 msgid "Insert key"
246 msgstr "Klawisz Insert    "
248 msgid "Delete key"
249 msgstr "Klawisz Delete    "
251 msgid "Completion/M-tab"
252 msgstr "Uzupełnianie/M-tab"
254 msgid "Back Tabulation S-tab"
255 msgstr "Wsteczna tabulacja/S-tab"
257 msgid "+ on keypad"
258 msgstr "+ na klaw. numer. "
260 msgid "- on keypad"
261 msgstr "- na klaw. numer. "
263 msgid "Slash on keypad"
264 msgstr "Ukośnik na klaw. numer."
266 msgid "* on keypad"
267 msgstr "* na klaw. numer. "
269 msgid "Escape key"
270 msgstr "Klawisz Escape    "
272 msgid "Left arrow keypad"
273 msgstr "Strzałka w lewo na klaw. numer."
275 msgid "Right arrow keypad"
276 msgstr "Strzałka w prawo na klaw. numer."
278 msgid "Up arrow keypad"
279 msgstr "Strzałka w górę na klaw. numer."
281 msgid "Down arrow keypad"
282 msgstr "Strzałka w dół na klaw. numer."
284 msgid "Home on keypad"
285 msgstr "Home na klaw. numer."
287 msgid "End on keypad"
288 msgstr "End na klaw. numer."
290 msgid "Page Down keypad"
291 msgstr "Page Down na klaw. numer."
293 msgid "Page Up keypad"
294 msgstr "Page Up na klaw. numer."
296 msgid "Insert on keypad"
297 msgstr "Insert na klaw. numer."
299 msgid "Delete on keypad"
300 msgstr "Delete na klaw. numer."
302 msgid "Enter on keypad"
303 msgstr "Enter na klaw. numer."
305 msgid "Function key 21"
306 msgstr "21 klaw. funkcyjny"
308 msgid "Function key 22"
309 msgstr "22 klaw. funkcyjny"
311 msgid "Function key 23"
312 msgstr "23 klaw. funkcyjny"
314 msgid "Function key 24"
315 msgstr "24 klaw. funkcyjny"
317 msgid "A1 key"
318 msgstr "Klawisz A1"
320 msgid "C1 key"
321 msgstr "Klawisz C1"
323 msgid "Plus"
324 msgstr "Plus"
326 msgid "Minus"
327 msgstr "Minus"
329 msgid "Asterisk"
330 msgstr "Gwiazdka"
332 msgid "Dot"
333 msgstr "Kropka"
335 msgid "Less than"
336 msgstr "Mniej niż"
338 msgid "Great than"
339 msgstr "Więcej niż"
341 msgid "Equal"
342 msgstr "Znak równości"
344 msgid "Comma"
345 msgstr "Przecinek"
347 msgid "Apostrophe"
348 msgstr "Apostrof"
350 msgid "Colon"
351 msgstr "Dwukropek"
353 msgid "Exclamation mark"
354 msgstr "Wykrzyknik"
356 msgid "Question mark"
357 msgstr "Znak zapytania"
359 msgid "Ampersand"
360 msgstr "Et"
362 msgid "Dollar sign"
363 msgstr "Znak dolara"
365 msgid "Quotation mark"
366 msgstr "Cudzysłów"
368 msgid "Percent sign"
369 msgstr "Znak procenta"
371 msgid "Caret"
372 msgstr "Kareta"
374 msgid "Tilda"
375 msgstr "Tylda"
377 msgid "Prime"
378 msgstr "Prim"
380 msgid "Underline"
381 msgstr "Podkreślenie"
383 msgid "Understrike"
384 msgstr "Przekreślenie"
386 msgid "Pipe"
387 msgstr "Potok"
389 msgid "Left parenthesis"
390 msgstr "Lewy nawias okrągły"
392 msgid "Right parenthesis"
393 msgstr "Prawy nawias okrągły"
395 msgid "Left bracket"
396 msgstr "Lewy nawias"
398 msgid "Right bracket"
399 msgstr "Prawy nawias"
401 msgid "Left brace"
402 msgstr "Lewy nawias klamrowy"
404 msgid "Right brace"
405 msgstr "Prawy nawias klamrowy"
407 msgid "Enter"
408 msgstr "Enter"
410 msgid "Tab key"
411 msgstr "Klawisz Tab"
413 msgid "Space key"
414 msgstr "Klawisz spacji"
416 msgid "Slash key"
417 msgstr "Klawisz ukośnika"
419 msgid "Backslash key"
420 msgstr "Klawisz odwrotnego ukośnika"
422 msgid "Number sign #"
423 msgstr "Znak liczby #"
425 #. TRANSLATORS: Please translate as in "at sign" (@).
426 msgid "At sign"
427 msgstr "Znak at"
429 msgid "Ctrl"
430 msgstr "Ctrl"
432 msgid "Alt"
433 msgstr "Alt"
435 msgid "Shift"
436 msgstr "Shift"
438 msgid "The TERM environment variable is unset!\n"
439 msgstr "Zmienna środowiskowa TERM nie jest ustawiona.\n"
441 #, c-format
442 msgid ""
443 "Screen size %dx%d is not supported.\n"
444 "Check the TERM environment variable.\n"
445 msgstr ""
446 "Rozmiar ekranu %dx%d nie jest obsługiwany.\n"
447 "Proszę sprawdzić zmienną środowiskową TERM.\n"
449 msgid "Warning"
450 msgstr "Ostrzeżenie"
452 msgid "Pipe failed"
453 msgstr "Potok się nie powiódł"
455 msgid "Dup failed"
456 msgstr "Dup się nie powiodło"
458 msgid "Error dup'ing old error pipe"
459 msgstr "Błąd podczas duplikowania poprzedniego potoku błędu"
461 #, c-format
462 msgid "Directory cache expired for %s"
463 msgstr "Pamięć podręczna katalogu dla %s wygasła"
465 msgid "bytes transferred"
466 msgstr "bajtów przesłano"
468 msgid "Starting linear transfer..."
469 msgstr "Rozpoczynanie przesyłu liniowego..."
471 msgid "Getting file"
472 msgstr "Pobieranie pliku"
474 msgid "Changes to file lost"
475 msgstr "Utracono zmiany w pliku"
477 #, c-format
478 msgid "%s is not a directory\n"
479 msgstr "%s nie jest katalogiem\n"
481 #, c-format
482 msgid "Directory %s is not owned by you\n"
483 msgstr "Katalog %s nie należy do ciebie\n"
485 #, c-format
486 msgid "Cannot set correct permissions for directory %s\n"
487 msgstr "Nie można ustawić odpowiednich uprawnień dla katalogu %s\n"
489 #, c-format
490 msgid "Cannot create temporary directory %s: %s\n"
491 msgstr "Nie można utworzyć katalogu tymczasowego %s: %s\n"
493 #, c-format
494 msgid "Temporary files will be created in %s\n"
495 msgstr "Pliki tymczasowe zostaną utworzone w %s\n"
497 #, c-format
498 msgid "Temporary files will not be created\n"
499 msgstr "Pliki tymczasowe nie zostaną utworzone\n"
501 #, c-format
502 msgid "Press any key to continue..."
503 msgstr "Naciśnięcie dowolnego klawisza kontynuuje..."
505 msgid "Cannot parse:"
506 msgstr "Nie można przetworzyć:"
508 msgid "More parsing errors will be ignored."
509 msgstr "Kolejne błędy przetwarzania zostaną zignorowane."
511 msgid "Internal error:"
512 msgstr "Błąd wewnętrzny:"
514 msgid "Password:"
515 msgstr "Hasło:"
517 msgid "Screens"
518 msgstr "Ekrany"
520 msgid "History"
521 msgstr "Historia"
523 #. TRANSLATORS: no need to translate 'DialogTitle', it's just a context prefix
524 msgid "DialogTitle|History cleanup"
525 msgstr "Czyszczenie historii"
527 msgid "Do you want clean this history?"
528 msgstr "Wyczyścić tę historię?"
530 msgid "&Yes"
531 msgstr "&Tak"
533 msgid "&No"
534 msgstr "&Nie"
536 msgid "&OK"
537 msgstr "&OK"
539 msgid "&Cancel"
540 msgstr "&Anuluj"
542 msgid "Background process:"
543 msgstr "Proces w tle:"
545 msgid "Error"
546 msgstr "Błąd"
548 msgid "Displays the current version"
549 msgstr "Wyświetla bieżącą wersję"
551 msgid "Print data directory"
552 msgstr "Wyświetla katalog danych"
554 msgid "Print extended info about used data directories"
555 msgstr "Wyświetla rozszerzone informacje o używanych katalogach danych"
557 msgid "Print configure options"
558 msgstr "Wyświetla opcje konfiguracji"
560 msgid "Print last working directory to specified file"
561 msgstr "Wyświetla ostatni katalog roboczy do podanego pliku"
563 msgid "Enables subshell support (default)"
564 msgstr "Włącza obsługę podpowłoki (domyślne)"
566 msgid "Disables subshell support"
567 msgstr "Wyłącza obsługę podpowłoki"
569 msgid "Log ftp dialog to specified file"
570 msgstr "Zapisuje dziennik FTP do podanego pliku"
572 msgid "Set debug level"
573 msgstr "Ustawia poziom debugowania"
575 msgid "Launches the file viewer on a file"
576 msgstr "Uruchamia podgląd pliku"
578 msgid "Edit files"
579 msgstr "Modyfikuje pliki"
581 msgid "Forces xterm features"
582 msgstr "Wymusza funkcje programu xterm"
584 msgid "Disable X11 support"
585 msgstr "Wyłącza obsługę X11"
587 msgid "Tries to use an old highlight mouse tracking"
588 msgstr "Próbuje użyć poprzedniej metody śledzenia wyróżnienia myszy"
590 msgid "Disable mouse support in text version"
591 msgstr "Wyłącza obsługę myszy w trybie tekstowym"
593 msgid "Tries to use termcap instead of terminfo"
594 msgstr "Próbuje użyć termcap zamiast terminfo"
596 msgid "To run on slow terminals"
597 msgstr "Aby uruchomić na powolnych terminalach"
599 msgid "Use stickchars to draw"
600 msgstr "Używa prostych znaków do rysowania"
602 msgid "Resets soft keys on HP terminals"
603 msgstr "Przywraca klawisze programowe na terminalach HP"
605 msgid "Load definitions of key bindings from specified file"
606 msgstr "Wczytuje definicje skrótów klawiszowych z podanego pliku"
608 msgid "Don't load definitions of key bindings from file, use defaults"
609 msgstr ""
610 "Bez wczytywania definicji skrótów klawiszowych z podanego pliku, użycie "
611 "domyślnych"
613 msgid "Requests to run in black and white"
614 msgstr "Żąda uruchomienia w trybie czarno-białym"
616 msgid "Request to run in color mode"
617 msgstr "Żąda uruchomienia w trybie kolorowym"
619 msgid "Specifies a color configuration"
620 msgstr "Podaje konfigurację kolorów"
622 msgid "Show mc with specified skin"
623 msgstr "Wyświetla program mc za pomocą podanej skórki"
625 #. TRANSLATORS: don't translate keywords
626 msgid ""
627 "--colors KEYWORD={FORE},{BACK},{ATTR}:KEYWORD2=...\n"
628 "\n"
629 "{FORE}, {BACK} and {ATTR} can be omitted, and the default will be used\n"
630 "\n"
631 " Keywords:\n"
632 "   Global:       errors, disabled, reverse, gauge, header\n"
633 "                 input, inputmark, inputunchanged, commandlinemark\n"
634 "                 bbarhotkey, bbarbutton, statusbar\n"
635 "   File display: normal, selected, marked, markselect\n"
636 "   Dialog boxes: dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus, errdhotnormal,\n"
637 "                 errdhotfocus\n"
638 "   Menus:        menunormal, menuhot, menusel, menuhotsel, menuinactive\n"
639 "   Popup menus:  pmenunormal, pmenusel, pmenutitle\n"
640 "   Editor:       editnormal, editbold, editmarked, editwhitespace,\n"
641 "                 editlinestate, editbg, editframe, editframeactive\n"
642 "                 editframedrag\n"
643 "   Viewer:       viewbold, viewunderline, viewselected\n"
644 "   Help:         helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n"
645 msgstr ""
646 "--colors KEYWORD={TEKST},{TŁO},{ATR}:SŁOWO_KLUCZOWE2=...\n"
647 "\n"
648 "{TEKST}, {TŁO} i {ATR} można pominąć, zostaną użyte wartości domyślne\n"
649 "\n"
650 " Słowa kluczowe:\n"
651 "   Globalne:     errors, disabled, reverse, gauge, header\n"
652 "                 input, inputmark, inputunchanged, commandlinemark\n"
653 "                 bbarhotkey, bbarbutton, statusbar\n"
654 "   Wyświetlanie plików: normal, selected, marked, markselect\n"
655 "   Okna dialogowe: dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus, errdhotnormal,\n"
656 "                 errdhotfocus\n"
657 "   Menu:         menunormal, menuhot, menusel, menuhotsel, menuinactive\n"
658 "   Menu wyskakujące: pmenunormal, pmenusel, pmenutitle\n"
659 "   Edytor:       editnormal, editbold, editmarked, editwhitespace,\n"
660 "                 editlinestate, editbg, editframe, editframeactive\n"
661 "                 editframedrag\n"
662 "   Przeglądarka:       viewbold, viewunderline, viewselected\n"
663 "   Pomoc:        helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n"
665 #. TRANSLATORS: don't translate color names and attributes
666 msgid ""
667 "Standard Colors:\n"
668 "   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
669 "   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
670 "   brightcyan, lightgray and white\n"
671 "\n"
672 "Extended colors, when 256 colors are available:\n"
673 "   color16 to color255, or rgb000 to rgb555 and gray0 to gray23\n"
674 "\n"
675 "Attributes:\n"
676 "   bold, underline, reverse, blink; append more with '+'\n"
677 msgstr ""
678 "Standardowe kolory:\n"
679 "   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
680 "   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
681 "   brightcyan, lightgray i white\n"
682 "\n"
683 "Rozszerzone kolory, kiedy dostępnych jest 256 kolorów:\n"
684 "   color16 do color255 lub rgb000 do rgb555 oraz gray0 do gray23\n"
685 "\n"
686 "Atrybuty:\n"
687 "   bold, underline, reverse, blink; można dołączyć więcej za pomocą \"+\"\n"
689 msgid "Color options"
690 msgstr "Opcje kolorów"
692 msgid "+number"
693 msgstr "+numer"
695 msgid "[this_dir] [other_panel_dir]"
696 msgstr "[ten_katalog] [katalog_w_drugim_panelu]"
698 msgid "Set initial line number for the internal editor"
699 msgstr "Ustawia początkowy numer wiersza dla wewnętrznego edytora"
701 msgid ""
702 "\n"
703 "Please send any bug reports (including the output of `mc -V')\n"
704 "as tickets at www.midnight-commander.org\n"
705 msgstr ""
706 "\n"
707 "Proszę wysyłać raporty błędów (w języku angielskim, wraz z\n"
708 "wyjściem polecenia \"mc -V\") jako zgłoszenia na stronie\n"
709 "www.midnight-commander.org\n"
711 #, c-format
712 msgid "GNU Midnight Commander %s\n"
713 msgstr "GNU Midnight Commander %s\n"
715 msgid "Main options"
716 msgstr "Główne opcje"
718 msgid "Terminal options"
719 msgstr "Opcje terminala"
721 msgid "Arguments parse error!"
722 msgstr "Błąd podczas przetwarzania parametrów."
724 msgid "No arguments given to the viewer."
725 msgstr "Nie podano parametrów dla przeglądarki."
727 msgid "Two files are required to evoke the diffviewer."
728 msgstr "Wymagane są dwa pliki, aby wywołać program diffviewer."
730 msgid "Background process error"
731 msgstr "Błąd procesu w tle"
733 msgid "Unknown error in child"
734 msgstr "Nieznany błąd procesu potomnego"
736 msgid "Child died unexpectedly"
737 msgstr "Proces potomny został niespodziewanie zakończony"
739 msgid "Background protocol error"
740 msgstr "Błąd protokołu komunikacji w tle"
742 msgid "Reading failed"
743 msgstr "Odczytanie się nie powiodło"
745 msgid ""
746 "Background process sent us a request for more arguments\n"
747 "than we can handle."
748 msgstr ""
749 "Proces w tle próbuje przesłać więcej parametrów, niż\n"
750 "można obsłużyć."
752 msgid "&Dismiss"
753 msgstr "&Porzuć"
755 msgid "Enter search string:"
756 msgstr "Proszę podać wyszukiwany napis:"
758 msgid "Cas&e sensitive"
759 msgstr "Rozróżniani&e wielkości"
761 msgid "&Backwards"
762 msgstr "&Wstecz"
764 msgid "&Whole words"
765 msgstr "&Całe słowa"
767 msgid "&All charsets"
768 msgstr "W&szystkie zestawy znaków"
770 msgid "Search"
771 msgstr "Wyszukiwanie"
773 msgid "Search is disabled"
774 msgstr "Wyszukiwanie jest wyłączone"
776 #, c-format
777 msgid ""
778 "Cannot create temporary diff file\n"
779 "%s"
780 msgstr ""
781 "Nie można utworzyć tymczasowego pliku różnicy\n"
782 "%s"
784 #, c-format
785 msgid ""
786 "Cannot create backup file\n"
787 "%s%s\n"
788 "%s"
789 msgstr ""
790 "Nie można utworzyć pliku zapasowego\n"
791 "%s%s\n"
792 "%s"
794 #, c-format
795 msgid ""
796 "Cannot create temporary merge file\n"
797 "%s"
798 msgstr ""
799 "Nie można utworzyć tymczasowego pliku łączenia\n"
800 "%s"
802 msgid "&Fastest (Assume large files)"
803 msgstr "Naj&szybszy (przyjmuje duże pliki)"
805 msgid "&Minimal (Find a smaller set of change)"
806 msgstr "&Minimalny (wyszukuje mniejszy zestaw zmian"
808 msgid "Diff algorithm"
809 msgstr "Algorytm różnicy"
811 msgid "Diff extra options"
812 msgstr "Dodatkowe opcje różnicy"
814 msgid "&Ignore case"
815 msgstr "&Ignorowanie wielkości znaków"
817 msgid "Ignore tab &expansion"
818 msgstr "Ignorowanie rozsz&erzeń tabulacji"
820 msgid "Ignore &space change"
821 msgstr "Ignorowanie zmian &spacji"
823 msgid "Ignore all &whitespace"
824 msgstr "Ignorowanie &wszystkich spacji"
826 msgid "Strip &trailing carriage return"
827 msgstr "Skracanie &kończących znaków CR"
829 msgid "Diff Options"
830 msgstr "Opcje różnicy"
832 msgid "Edit"
833 msgstr "Edycja"
835 msgid "Edit is disabled"
836 msgstr "Modyfikacja jest wyłączona"
838 msgid "Goto line (left)"
839 msgstr "Przejdź do wiersza (po lewej)"
841 msgid "Goto line (right)"
842 msgstr "Przejdź do wiersza (po prawej)"
844 msgid "Enter line:"
845 msgstr "Proszę podać wiersz:"
847 msgid "ButtonBar|Help"
848 msgstr "Pomoc"
850 msgid "ButtonBar|Save"
851 msgstr "Zapisz"
853 msgid "ButtonBar|Edit"
854 msgstr "Edycja"
856 msgid "ButtonBar|Merge"
857 msgstr "Połącz"
859 msgid "ButtonBar|Search"
860 msgstr "Szukaj"
862 msgid "ButtonBar|Options"
863 msgstr "Opcje"
865 msgid "ButtonBar|Quit"
866 msgstr "Kończ"
868 msgid "Quit"
869 msgstr "Zakończ"
871 msgid "File(s) was modified. Save with exit?"
872 msgstr "Plik został zmodyfikowany. Zapisać przez zakończeniem?"
874 msgid ""
875 "Midnight Commander is being shut down.\n"
876 "Save modified file(s)?"
877 msgstr ""
878 "Program Midnight Commander jest wyłączany.\n"
879 "Zapisać zmodyfikowane pliki?"
881 msgid "Diff:"
882 msgstr "Różnica:"
884 #, c-format
885 msgid "\"%s\" is a directory"
886 msgstr "\"%s\" jest katalogiem"
888 #, c-format
889 msgid ""
890 "Cannot stat \"%s\"\n"
891 "%s"
892 msgstr ""
893 "Nie można wykonać polecenia stat na \"%s\"\n"
894 "%s"
896 msgid "Diff viewer: invalid mode"
897 msgstr "Przeglądarka różnic: nieprawidłowy tryb"
899 msgid "Two files are needed to compare"
900 msgstr "Wymagane są dwa pliki do porównania"
902 msgid "Choose syntax highlighting"
903 msgstr "Proszę wybrać wyróżnianie składni"
905 msgid "< Auto >"
906 msgstr "< Automatycznie >"
908 msgid "< Reload Current Syntax >"
909 msgstr "< Ponownie wczytaj składnię >"
911 #, c-format
912 msgid "Cannot open %s for reading"
913 msgstr "Nie można otworzyć %s do odczytania"
915 #, c-format
916 msgid "Error reading %s"
917 msgstr "Błąd podczas odczytywania %s"
919 #, c-format
920 msgid "Cannot get size/permissions for %s"
921 msgstr "Nie można uzyskać rozmiaru/uprawnień dla %s"
923 #, c-format
924 msgid "\"%s\" is not a regular file"
925 msgstr "\"%s\" nie jest zwykłym plikiem"
927 #, c-format
928 msgid "File \"%s\" is too large"
929 msgstr "Plik \"%s\" jest za duży"
931 #, c-format
932 msgid "Error reading from pipe: %s"
933 msgstr "Błąd podczas odczytywania potoku: %s"
935 #, c-format
936 msgid "Cannot open pipe for reading: %s"
937 msgstr "Nie można otworzyć potoku do odczytania: %s"
939 msgid "File has hard-links. Detach before saving?"
940 msgstr "Plik posiada twarde dowiązania. Odłączył przez zapisaniem?"
942 msgid "The file has been modified in the meantime. Save anyway?"
943 msgstr "Plik został zmodyfikowany przez inny program. Zapisać mimo to?"
945 #, c-format
946 msgid "Error writing to pipe: %s"
947 msgstr "Błąd podczas zapisywania do potoku: %s"
949 #, c-format
950 msgid "Cannot open pipe for writing: %s"
951 msgstr "Nie można otworzyć potoku do zapisywania: %s"
953 #, c-format
954 msgid "Cannot open file for writing: %s"
955 msgstr "Nie można otworzyć pliku do zapisywania: %s"
957 msgid "The file you are saving is not finished with a newline"
958 msgstr "Zapisywany plik nie kończy się nowym wierszem"
960 msgid "C&ontinue"
961 msgstr "K&ontynuuj"
963 msgid "&Do not change"
964 msgstr "Nie &zmieniaj"
966 msgid "&Unix format (LF)"
967 msgstr "Format &UNIX (LF)"
969 msgid "&Windows/DOS format (CR LF)"
970 msgstr "Format &Windows/DOS (CR LF)"
972 msgid "&Macintosh format (CR)"
973 msgstr "Format &Macintosh (CR)"
975 msgid "Enter file name:"
976 msgstr "Proszę podać nazwę pliku:"
978 msgid "Change line breaks to:"
979 msgstr "Zmień łamanie wierszy na:"
981 msgid "Save As"
982 msgstr "Zapisz jako"
984 msgid "Block is large, you may not be able to undo this action"
985 msgstr "Z powodu wielkości bloku cofnięcie działania może być niemożliwe"
987 msgid "&Quick save"
988 msgstr "Szybki &zapis"
990 msgid "&Safe save"
991 msgstr "Bezpieczny zapi&s"
993 msgid "&Do backups with following extension:"
994 msgstr "&Wykonaj kopie zapasowe za pomocą tego rozszerzenia:"
996 msgid "Check &POSIX new line"
997 msgstr "Sprawdź nowe wiersze &POSIX"
999 msgid "Edit Save Mode"
1000 msgstr "Zmodyfikuj tryb zapisu"
1002 msgid "Save as"
1003 msgstr "Zapisz jako"
1005 msgid "Cannot save: destination is not a regular file"
1006 msgstr "Nie można zapisać: cel nie jest zwykłym plikiem"
1008 msgid "A file already exists with this name"
1009 msgstr "Plik o tej nazwie już istnieje."
1011 msgid "&Overwrite"
1012 msgstr "&Zastąp"
1014 msgid "Cannot save file"
1015 msgstr "Nie można zapisać pliku"
1017 msgid "Delete macro"
1018 msgstr "Usuń makro"
1020 msgid "Press macro hotkey:"
1021 msgstr "Proszę nacisnąć skrót makra:"
1023 msgid "Macro not deleted"
1024 msgstr "Nie usunięto makra"
1026 msgid "Save macro"
1027 msgstr "Zapisz makro"
1029 msgid "Press the macro's new hotkey:"
1030 msgstr "Proszę nacisnąć nowy skrót makra:"
1032 msgid "Repeat last commands"
1033 msgstr "Powtarza ostatnie polecenia"
1035 msgid "Repeat times:"
1036 msgstr "Czas powtórzeń:"
1038 #, c-format
1039 msgid "Confirm save file: \"%s\""
1040 msgstr "Proszę potwierdzić zapis pliku: \"%s\""
1042 msgid "Save file"
1043 msgstr "Zapisz plik"
1045 msgid "&Save"
1046 msgstr "Zapi&sz"
1048 msgid "Load"
1049 msgstr "Wczytaj"
1051 msgid "Syntax file edit"
1052 msgstr "Modyfikacja pliku składni"
1054 msgid "Which syntax file you want to edit?"
1055 msgstr "Który plik składni zmodyfikować?"
1057 msgid "&User"
1058 msgstr "&Użytkownik"
1060 msgid "&System wide"
1061 msgstr "&Systemowe"
1063 msgid "Menu edit"
1064 msgstr "Modyfikacja menu"
1066 msgid "Which menu file do you want to edit?"
1067 msgstr "Który plik menu zmodyfikować? "
1069 msgid "&Local"
1070 msgstr "&Lokalne"
1072 msgid "Replace"
1073 msgstr "Zastąp"
1075 #, c-format
1076 msgid "%ld replacements made"
1077 msgstr "Wykonano %ld zastąpień"
1079 msgid "[NoName]"
1080 msgstr "[BezNazwy]"
1082 #, c-format
1083 msgid ""
1084 "File %s was modified.\n"
1085 "Save before close?"
1086 msgstr ""
1087 "Plik %s został zmodyfikowany.\n"
1088 "Zapisać przed zamknięciem?"
1090 msgid "Close file"
1091 msgstr "Zamknięcie pliku"
1093 #, c-format
1094 msgid ""
1095 "Midnight Commander is being shut down.\n"
1096 "Save modified file %s?"
1097 msgstr ""
1098 "Program Midnight Commander jest zamykany.\n"
1099 "Zapisać zmodyfikowany plik %s?"
1101 msgid "This function is not implemented"
1102 msgstr "Ta funkcja nie jest zaimplementowana."
1104 msgid "Copy to clipboard"
1105 msgstr "Skopiuj do schowka"
1107 msgid "Unable to save to file"
1108 msgstr "Nie można zapisać do pliku"
1110 msgid "Cut to clipboard"
1111 msgstr "Wytnij do schowka"
1113 msgid "Goto line"
1114 msgstr "Przejście do wiersza"
1116 msgid "Save block"
1117 msgstr "Zapisz blok"
1119 msgid "Insert file"
1120 msgstr "Wstaw plik"
1122 msgid "Cannot insert file"
1123 msgstr "Nie można wstawić pliku"
1125 msgid "Sort block"
1126 msgstr "Posortuj blok"
1128 msgid "You must first highlight a block of text"
1129 msgstr "Należy najpierw wyróżnić blok tekstu"
1131 msgid "Run sort"
1132 msgstr "Wykonaj polecenie sort"
1134 msgid "Enter sort options (see manpage) separated by whitespace:"
1135 msgstr ""
1136 "Proszę podać opcje polecenia sort (proszę zobaczyć stronę man), rozdzielone "
1137 "spacjami: "
1139 msgid "Sort"
1140 msgstr "Posortuj"
1142 msgid "Cannot execute sort command"
1143 msgstr "Nie można wykonać polecenia sort"
1145 #, c-format
1146 msgid "Sort returned non-zero: %s"
1147 msgstr "Polecenie sort zwróciło kod błędu: %s"
1149 msgid "Paste output of external command"
1150 msgstr "Wklej wyjście zewnętrznego polecenia"
1152 msgid "Enter shell command(s):"
1153 msgstr "Proszę podać polecenia powłoki:"
1155 msgid "External command"
1156 msgstr "Zewnętrzne polecenie"
1158 msgid "Cannot execute command"
1159 msgstr "Nie można wykonać polecenia"
1161 msgid "mail -s <subject> -c <cc> <to>"
1162 msgstr "mail -s <temat> -c <cc> <do>"
1164 msgid "To"
1165 msgstr "Do"
1167 msgid "Subject"
1168 msgstr "Tytuł"
1170 msgid "Copies to"
1171 msgstr "Kopie do"
1173 msgid "Mail"
1174 msgstr "Poczta"
1176 msgid "Insert literal"
1177 msgstr "Wstaw symbol"
1179 msgid "Press any key:"
1180 msgstr "Proszę nacisnąć dowolny klawisz:"
1182 msgid ""
1183 "Current text was modified without a file save.\n"
1184 "Continue discards these changes"
1185 msgstr ""
1186 "Bieżący tekst zmodyfikowano bez zapisania pliku.\n"
1187 "Kontynuacja spowoduje ich porzucenie."
1189 msgid "In se&lection"
1190 msgstr "W wy&branych"
1192 msgid "&Find all"
1193 msgstr "&Znajdź wszystkie"
1195 msgid "Enter replacement string:"
1196 msgstr "Proszę podać zastępujący napis:"
1198 msgid "Replace with:"
1199 msgstr "Zastąpienie napisem:"
1201 msgid "&Replace"
1202 msgstr "&Zastąp"
1204 msgid "A&ll"
1205 msgstr "&Wszystkie"
1207 msgid "&Skip"
1208 msgstr "&Pomiń"
1210 msgid "Confirm replace"
1211 msgstr "Potwierdź zastąpienie"
1213 msgid "Cancel"
1214 msgstr "Anuluj"
1216 msgid ""
1217 "Current text was modified without a file save.\n"
1218 "Continue discards these changes."
1219 msgstr ""
1220 "Bieżący tekst zmodyfikowano bez zapisania pliku.\n"
1221 "Kontynuacja spowoduje ich porzucenie."
1223 msgid "NoName"
1224 msgstr "BezNazwy"
1226 msgid "&Open file..."
1227 msgstr "&Otwórz plik..."
1229 msgid "&New"
1230 msgstr "&Nowy"
1232 msgid "&Close"
1233 msgstr "_Zamknij"
1235 msgid "Save &as..."
1236 msgstr "Z&apisz jako..."
1238 msgid "&Insert file..."
1239 msgstr "Wstaw pl&ik..."
1241 msgid "Cop&y to file..."
1242 msgstr "Skopiu&j do pliku..."
1244 msgid "&User menu..."
1245 msgstr "Menu &użytkownika..."
1247 msgid "A&bout..."
1248 msgstr "O &programie..."
1250 msgid "&Quit"
1251 msgstr "&Zakończ"
1253 msgid "&Undo"
1254 msgstr "Co&fnij"
1256 msgid "&Redo"
1257 msgstr "&Ponów"
1259 msgid "&Toggle ins/overw"
1260 msgstr "P&rzełącz wst/nad"
1262 msgid "To&ggle mark"
1263 msgstr "&Przełącz zaznaczenie"
1265 msgid "&Mark columns"
1266 msgstr "Zaznacz kolu&mny"
1268 msgid "Mark &all"
1269 msgstr "Zazn&acz wszystko"
1271 msgid "Unmar&k"
1272 msgstr "O&dznacz"
1274 msgid "Cop&y"
1275 msgstr "&Skopiuj"
1277 msgid "Mo&ve"
1278 msgstr "Prze&nieś"
1280 msgid "&Delete"
1281 msgstr "&Usuń"
1283 msgid "Co&py to clipfile"
1284 msgstr "Sk&opiuj do pliku schowka"
1286 msgid "&Cut to clipfile"
1287 msgstr "Wytnij do pliku s&chowka"
1289 msgid "Pa&ste from clipfile"
1290 msgstr "&Wklej z pliku schowka"
1292 msgid "&Beginning"
1293 msgstr "Począ&tek"
1295 msgid "&End"
1296 msgstr "Koni&ec"
1298 msgid "&Search..."
1299 msgstr "Wy&szukaj..."
1301 msgid "Search &again"
1302 msgstr "Wyszuka&j ponownie"
1304 msgid "&Replace..."
1305 msgstr "&Zastąp..."
1307 msgid "&Toggle bookmark"
1308 msgstr "Przełącz za&kładkę"
1310 msgid "&Next bookmark"
1311 msgstr "Następna &zakładka"
1313 msgid "&Prev bookmark"
1314 msgstr "Poprzedn&ia zakładka"
1316 msgid "&Flush bookmarks"
1317 msgstr "&Wyczyść zakładki"
1319 msgid "&Go to line..."
1320 msgstr "&Przejdź do wiersza..."
1322 msgid "&Toggle line state"
1323 msgstr "Przełącz sta&n wiersza"
1325 msgid "Go to matching &bracket"
1326 msgstr "Prze&jdź do pasującego nawiasu"
1328 msgid "Toggle s&yntax highlighting"
1329 msgstr "Przełącz w&yróżnianie składni"
1331 msgid "&Find declaration"
1332 msgstr "&Znajdź deklarację"
1334 msgid "Back from &declaration"
1335 msgstr "Poprzednia &deklaracja"
1337 msgid "For&ward to declaration"
1338 msgstr "Następna de&klaracja"
1340 msgid "Encod&ing..."
1341 msgstr "Kodowan&ie..."
1343 msgid "&Refresh screen"
1344 msgstr "Odśwież ek&ran"
1346 msgid "&Start/Stop record macro"
1347 msgstr "Roz&pocznij/zatrzymaj nagrywanie makra"
1349 msgid "Delete macr&o..."
1350 msgstr "&Usuń makro..."
1352 msgid "Record/Repeat &actions"
1353 msgstr "N&agraj/powtórz działania"
1355 msgid "S&pell check"
1356 msgstr "Spr&awdzanie pisowni"
1358 msgid "C&heck word"
1359 msgstr "&Sprawdź słowo"
1361 msgid "Change spelling &language..."
1362 msgstr "Zmień &język pisowni..."
1364 msgid "&Mail..."
1365 msgstr "Po&czta..."
1367 msgid "Insert &literal..."
1368 msgstr "Wstaw symbo&l..."
1370 msgid "Insert &date/time"
1371 msgstr "Wstaw &datę/godzinę"
1373 msgid "&Format paragraph"
1374 msgstr "S&formatuj akapit"
1376 msgid "&Sort..."
1377 msgstr "Po&sortuj..."
1379 msgid "&Paste output of..."
1380 msgstr "Wklej wynik &polecenia..."
1382 msgid "&External formatter"
1383 msgstr "Z&ewnętrzny formater"
1385 msgid "&Move"
1386 msgstr "Prze&nieś"
1388 msgid "&Resize"
1389 msgstr "Zmień &rozmiar"
1391 msgid "&Toggle fullscreen"
1392 msgstr "&Przełącz pełny ekran"
1394 msgid "&Next"
1395 msgstr "&Następny"
1397 msgid "&Previous"
1398 msgstr "&Poprzedni"
1400 msgid "&List..."
1401 msgstr "&Lista..."
1403 msgid "&General..."
1404 msgstr "&Ogólne..."
1406 msgid "Save &mode..."
1407 msgstr "&Tryb zapisu..."
1409 msgid "Learn &keys..."
1410 msgstr "Określ &klawisze..."
1412 msgid "Syntax &highlighting..."
1413 msgstr "Wyróżnianie &elementów składni..."
1415 msgid "S&yntax file"
1416 msgstr "Plik &składni"
1418 msgid "&Menu file"
1419 msgstr "Plik &menu"
1421 msgid "&Save setup"
1422 msgstr "Zapisz u&stawienia"
1424 msgid "&File"
1425 msgstr "&Plik"
1427 msgid "&Edit"
1428 msgstr "&Edycja"
1430 msgid "&Search"
1431 msgstr "Wy&szukaj"
1433 msgid "&Command"
1434 msgstr "Pole&cenie"
1436 msgid "For&mat"
1437 msgstr "For&mat"
1439 msgid "&Window"
1440 msgstr "&Okno"
1442 msgid "&Options"
1443 msgstr "&Opcje"
1445 #, fuzzy
1446 msgid "&None"
1447 msgstr "Brak"
1449 #, fuzzy
1450 msgid "&Dynamic paragraphing"
1451 msgstr "Dynamiczne akapity"
1453 #, fuzzy
1454 msgid "Type &writer wrap"
1455 msgstr "Maszyna do pisania"
1457 msgid "Wrap mode"
1458 msgstr "Tryb zawijania"
1460 #, fuzzy
1461 msgid "Tabulation"
1462 msgstr "Wsteczna tabulacja/S-tab"
1464 msgid "&Fake half tabs"
1465 msgstr "&Połówki tabulacji"
1467 msgid "&Backspace through tabs"
1468 msgstr "&Backspace przez tabulacje"
1470 msgid "Fill tabs with &spaces"
1471 msgstr "Wypełnianie tabulacji &spacjami"
1473 msgid "Tab spacing:"
1474 msgstr "Rozmiar tabulacji:"
1476 msgid "Other options"
1477 msgstr "Inne opcje"
1479 msgid "&Return does autoindent"
1480 msgstr "A&utomatyczne wcięcia"
1482 msgid "Confir&m before saving"
1483 msgstr "Potwierdzenie przed zapisanie&m"
1485 msgid "Save file &position"
1486 msgstr "Zapisanie po&zycji pliku"
1488 #, fuzzy
1489 msgid "&Visible trailing spaces"
1490 msgstr "Widoczne spacje kończące"
1492 #, fuzzy
1493 msgid "Visible &tabs"
1494 msgstr "Widoczne tabulacje"
1496 msgid "Synta&x highlighting"
1497 msgstr "&Wyróżnianie elementów składni"
1499 msgid "C&ursor after inserted block"
1500 msgstr ""
1502 msgid "Pers&istent selection"
1503 msgstr "Trwałe zaznaczen&ie"
1505 #, fuzzy
1506 msgid "Cursor be&yond end of line"
1507 msgstr "Kursor poza końcem wiersza"
1509 msgid "&Group undo"
1510 msgstr "&Grupowe cofnięcie"
1512 msgid "Word wrap line length:"
1513 msgstr "Punkt łamania wiersza:"
1515 msgid "Editor options"
1516 msgstr "Opcje edytora"
1518 #, fuzzy
1519 msgid ""
1520 "A user friendly text editor\n"
1521 "written for the Midnight Commander."
1522 msgstr "Na pewno zakończyć program Midnight Commander?"
1524 msgid "Copyright (C) 1996-2012 the Free Software Foundation"
1525 msgstr ""
1527 msgid "About"
1528 msgstr "O programie"
1530 msgid "Open files"
1531 msgstr "Otwarcie plików"
1533 msgid "Edit: "
1534 msgstr "Edycja: "
1536 msgid "ButtonBar|Mark"
1537 msgstr "Zazncz"
1539 msgid "ButtonBar|Replac"
1540 msgstr "Zastąp"
1542 msgid "ButtonBar|Copy"
1543 msgstr "Kopiuj"
1545 msgid "ButtonBar|Move"
1546 msgstr "Przen"
1548 msgid "ButtonBar|Delete"
1549 msgstr "Usuń"
1551 msgid "ButtonBar|PullDn"
1552 msgstr "WDół"
1554 msgid "&Add word"
1555 msgstr "&Dodaj słowo"
1557 msgid "Language"
1558 msgstr "Język"
1560 msgid "Misspelled"
1561 msgstr "Błędna pisownia"
1563 msgid "Check word"
1564 msgstr "Sprawdź słowo"
1566 msgid "Suggest"
1567 msgstr "Sugestia"
1569 msgid "Select language"
1570 msgstr "Wybierz język"
1572 msgid "Load syntax file"
1573 msgstr "Wczytaj plik składni"
1575 #, c-format
1576 msgid ""
1577 "Cannot open file %s\n"
1578 "%s"
1579 msgstr ""
1580 "Nie można otworzyć pliku %s\n"
1581 "%s"
1583 #, c-format
1584 msgid "Error in file %s on line %d"
1585 msgstr "Błąd w pliku %s w wierszu %d"
1587 msgid ""
1588 "The Commander can't change to the directory that\n"
1589 "the subshell claims you are in. Perhaps you have\n"
1590 "deleted your working directory, or given yourself\n"
1591 "extra access permissions with the \"su\" command?"
1592 msgstr ""
1593 "Nie można zmienić katalogu na wskazywany przez\n"
1594 "podpowłokę. Prawdopodobnie katalog roboczy został\n"
1595 "usunięty lub użyte zostało polecenie \"su\"."
1597 msgid "The shell is already running a command"
1598 msgstr "Powłoka wykonuje już polecenie"
1600 #, c-format
1601 msgid "Type `exit' to return to the Midnight Commander"
1602 msgstr "Wpisanie \"exit\" powróci do programu Midnight Commander"
1604 #, c-format
1605 msgid "Cannot fetch a local copy of %s"
1606 msgstr "Nie można pobrać lokalnej kopii %s"
1608 msgid "Set &all"
1609 msgstr "Ust&aw wszystkie"
1611 msgid "S&kip"
1612 msgstr "&Pomiń"
1614 msgid "&Set"
1615 msgstr "U&staw"
1617 msgid "owner"
1618 msgstr "właśc."
1620 msgid "group"
1621 msgstr "grupa"
1623 msgid "other"
1624 msgstr "inni"
1626 msgid "Flag"
1627 msgstr "Flaga"
1629 msgid "Chown advanced command"
1630 msgstr "Zaawansowane polecenie chown"
1632 #, c-format
1633 msgid ""
1634 "Cannot chmod \"%s\"\n"
1635 "%s"
1636 msgstr ""
1637 "Nie można wykonać chmod na \"%s\"\n"
1638 "%s"
1640 #, c-format
1641 msgid ""
1642 "Cannot chown \"%s\"\n"
1643 "%s"
1644 msgstr ""
1645 "Nie można wykonać chown na \"%s\"\n"
1646 "%s"
1648 msgid "Other 8 bit"
1649 msgstr "Inne 8 bitowe"
1651 msgid "Running"
1652 msgstr "Wykonywanie"
1654 msgid "Stopped"
1655 msgstr "Zatrzymano"
1657 msgid "&Full file list"
1658 msgstr "&Pełna lista plików"
1660 msgid "&Brief file list"
1661 msgstr "&Skrócona lista plików"
1663 msgid "&Long file list"
1664 msgstr "&Długa lista plików"
1666 msgid "&User defined:"
1667 msgstr "Określony przez &użytkownika:"
1669 msgid "User &mini status"
1670 msgstr "&Krótki stan użytkownika"
1672 msgid "Listing mode"
1673 msgstr "Tryb wyświetlania"
1675 msgid "Executable &first"
1676 msgstr "Najpierw &pliki wykonywalne"
1678 msgid "&Reverse"
1679 msgstr "Od&wrócony"
1681 msgid "Sort order"
1682 msgstr "Porządek sortowania"
1684 #. TRANSLATORS: no need to translate 'Confirmation', it's just a context prefix
1685 msgid "Confirmation|&Delete"
1686 msgstr "&Usunięcie"
1688 msgid "Confirmation|O&verwrite"
1689 msgstr "Za&stąpienie"
1691 msgid "Confirmation|&Execute"
1692 msgstr "Wykonani&e"
1694 msgid "Confirmation|E&xit"
1695 msgstr "&Zakończenie"
1697 msgid "Confirmation|Di&rectory hotlist delete"
1698 msgstr "Usunięcie listy po&dręcznych katalogów"
1700 msgid "Confirmation|&History cleanup"
1701 msgstr "Wyczyszczenie &historii"
1703 msgid "Confirmation"
1704 msgstr "Potwierdzenia"
1706 #, fuzzy
1707 msgid "&UTF-8 output"
1708 msgstr "Wyjście UTF-8"
1710 #, fuzzy
1711 msgid "&Full 8 bits output"
1712 msgstr "Pełne wyjście 8 bitowe"
1714 #, fuzzy
1715 msgid "&ISO 8859-1"
1716 msgstr "ISO 8859-1"
1718 #, fuzzy
1719 msgid "7 &bits"
1720 msgstr "7 bitowe"
1722 msgid "F&ull 8 bits input"
1723 msgstr "P&ełne wejście 8 bitowe"
1725 msgid "Display bits"
1726 msgstr "Wyświetlane bity"
1728 msgid "Input / display codepage:"
1729 msgstr "Strona kodowa wejściowa/wyjściowa:"
1731 msgid "&Select"
1732 msgstr "&Wybierz"
1734 msgid "Directory tree"
1735 msgstr "Drzewo katalogów"
1737 #, fuzzy
1738 msgid "Timeout for freeing VFSs (sec):"
1739 msgstr "Opóźnienie zwalniania VFS:"
1741 #, fuzzy
1742 msgid "FTP anonymous password:"
1743 msgstr "Hasło anonimowego FTP:"
1745 #, fuzzy
1746 msgid "FTP directory cache timeout (sec):"
1747 msgstr "Czas katalogów w pamięci podręcznej:"
1749 #, fuzzy
1750 msgid "&Always use ftp proxy:"
1751 msgstr "Za&wsze używaj pośrednika FTP"
1753 msgid "&Use ~/.netrc"
1754 msgstr "&Użycie pliku ~/.netrc"
1756 msgid "Use &passive mode"
1757 msgstr "Użycie trybu &pasywnego"
1759 msgid "Use passive mode over pro&xy"
1760 msgstr "Użycie trybu pasywnego przez poś&rednika"
1762 msgid "Virtual File System Setting"
1763 msgstr "Ustawienia wirtualnego systemu plików"
1765 msgid "cd"
1766 msgstr "cd"
1768 msgid "Quick cd"
1769 msgstr "Szybka zmiana katalogu"
1771 msgid "Existing filename (filename symlink will point to):"
1772 msgstr "Istniejąca nazwa pliku (plik docelowy dowiązania):"
1774 msgid "Symbolic link filename:"
1775 msgstr "Nazwa dowiązania symbolicznego:"
1777 msgid "Symbolic link"
1778 msgstr "Dowiązanie symboliczne"
1780 msgid "&Stop"
1781 msgstr "&Zatrzymaj"
1783 msgid "&Resume"
1784 msgstr "&Wznów"
1786 msgid "&Kill"
1787 msgstr "Za&bij"
1789 #, fuzzy
1790 msgid "Background jobs"
1791 msgstr "Zadania w &tle"
1793 #, c-format
1794 msgid "Password for \\\\%s\\%s"
1795 msgstr "Hasło dla \\\\%s\\%s"
1797 msgid "Domain:"
1798 msgstr "Domena:"
1800 msgid "Username:"
1801 msgstr "Nazwa użytkownika:"
1803 #, fuzzy
1804 msgid "SMB authentication"
1805 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
1807 #, fuzzy
1808 msgid "set &user ID on execution"
1809 msgstr "ustaw UID przy wykonaniu"
1811 #, fuzzy
1812 msgid "set &group ID on execution"
1813 msgstr "ustaw GID przy wykonaniu"
1815 #, fuzzy
1816 msgid "stick&y bit"
1817 msgstr "bit \"lepkości\""
1819 #, fuzzy
1820 msgid "&read by owner"
1821 msgstr "odczytywanie przez właśc."
1823 #, fuzzy
1824 msgid "&write by owner"
1825 msgstr "zapisywanie przez właśc."
1827 #, fuzzy
1828 msgid "e&xecute/search by owner"
1829 msgstr "wykonywanie przez właśc."
1831 #, fuzzy
1832 msgid "rea&d by group"
1833 msgstr "odczytywanie przez grupę"
1835 #, fuzzy
1836 msgid "write by grou&p"
1837 msgstr "zapisywanie przez grupę"
1839 #, fuzzy
1840 msgid "execu&te/search by group"
1841 msgstr "wykonywanie przez grupę"
1843 #, fuzzy
1844 msgid "read &by others"
1845 msgstr "odczytywanie przez innych"
1847 #, fuzzy
1848 msgid "wr&ite by others"
1849 msgstr "zapisywanie przez innych"
1851 #, fuzzy
1852 msgid "execute/searc&h by others"
1853 msgstr "wykonywanie przez innych"
1855 msgid "Name:"
1856 msgstr "Nazwa:"
1858 msgid "Permissions (octal):"
1859 msgstr "Uprawnienia (ósemkowe):"
1861 msgid "Owner name:"
1862 msgstr "Nazwa właściciela:"
1864 msgid "Group name:"
1865 msgstr "Nazwa grupy:"
1867 msgid "&Marked all"
1868 msgstr "Wszystkie zaz&naczone"
1870 msgid "S&et marked"
1871 msgstr "Ustaw zaznaczon&e"
1873 msgid "C&lear marked"
1874 msgstr "&Wyczyść zaznaczone"
1876 msgid "Chmod command"
1877 msgstr "Polecenie chmod"
1879 msgid "Permission"
1880 msgstr "Uprawnienia"
1882 msgid "File"
1883 msgstr "Plik"
1885 msgid "Set &groups"
1886 msgstr "Ustaw &grupy"
1888 msgid "Set &users"
1889 msgstr "Ustaw &użytkowników"
1891 msgid "Name"
1892 msgstr "Nazwa"
1894 msgid "Owner name"
1895 msgstr "Nazwa właściciela"
1897 msgid "Group name"
1898 msgstr "Nazwa grupy"
1900 msgid "Size"
1901 msgstr "Rozmiar"
1903 msgid "Chown command"
1904 msgstr "Polecenie chown"
1906 msgid "User name"
1907 msgstr "Nazwa użytkownika"
1909 msgid "<Unknown user>"
1910 msgstr "<Nieznany użytkownik>"
1912 msgid "<Unknown group>"
1913 msgstr "<Nieznana grupa>"
1915 msgid "Enter machine name (F1 for details):"
1916 msgstr "Proszę podać nazwę komputera (F1, aby uzyskać szczegóły):"
1918 msgid "Files tagged, want to cd?"
1919 msgstr "Zaznaczono pliki, zmienić katalog?"
1921 msgid "Cannot change directory"
1922 msgstr "Nie można zmienić katalogu"
1924 msgid "Filter"
1925 msgstr "Filtr"
1927 msgid "Set expression for filtering filenames"
1928 msgstr "Proszę ustawić wyrażenie filtrujące nazwy plików"
1930 msgid "&Files only"
1931 msgstr "&Tylko pliki"
1933 msgid "&Using shell patterns"
1934 msgstr "&Użycie wzorców dopasowywania"
1936 msgid "&Case sensitive"
1937 msgstr "&Rozróż. wielkości"
1939 #, c-format
1940 msgid "Link %s to:"
1941 msgstr "Dowiązanie %s do:"
1943 msgid "Link"
1944 msgstr "Dowiąż"
1946 #, c-format
1947 msgid "link: %s"
1948 msgstr "dowiązanie: %s"
1950 #, c-format
1951 msgid "symlink: %s"
1952 msgstr "dowiązanie symboliczne: %s"
1954 #, c-format
1955 msgid "Cannot chdir to \"%s\""
1956 msgstr "Nie można zmienić katalogu na \"%s\""
1958 msgid "View file"
1959 msgstr "Podgląd pliku"
1961 msgid "Filename:"
1962 msgstr "Nazwa pliku:"
1964 msgid "Filtered view"
1965 msgstr "Widok filtrowany"
1967 msgid "Filter command and arguments:"
1968 msgstr "Polecenie i parametry filtra:"
1970 msgid "Create a new Directory"
1971 msgstr "Tworzenie nowego katalogu"
1973 msgid "Enter directory name:"
1974 msgstr "Proszę podać nazwę katalogu:"
1976 msgid "Select"
1977 msgstr "Wybierz"
1979 msgid "Unselect"
1980 msgstr "Odznacz"
1982 msgid "Extension file edit"
1983 msgstr "Modyfikacja pliku rozszerzeń"
1985 msgid "Which extension file you want to edit?"
1986 msgstr "Który plik rozszerzeń zmodyfikować? "
1988 msgid "&System Wide"
1989 msgstr "&Systemowe"
1991 msgid "Highlighting groups file edit"
1992 msgstr "Modyfikacja pliku wyróżniania grup"
1994 msgid "Which highlighting file you want to edit?"
1995 msgstr "Który plik wyróżniania zmodyfikować? "
1997 msgid "Compare directories"
1998 msgstr "Porównanie katalogów"
2000 msgid "Select compare method:"
2001 msgstr "Proszę wybrać metodę porównywania:"
2003 msgid "&Quick"
2004 msgstr "&Szybka"
2006 msgid "&Size only"
2007 msgstr "Tylko &rozmiar"
2009 msgid "&Thorough"
2010 msgstr "&Dokładna"
2012 msgid ""
2013 "Both panels should be in the listing mode\n"
2014 "to use this command"
2015 msgstr ""
2016 "Aby wykorzystać to polecenie, należy ustawić\n"
2017 "oba okna na wyświetlanie listy plików"
2019 msgid ""
2020 "Not an xterm or Linux console;\n"
2021 "the panels cannot be toggled."
2022 msgstr ""
2023 "Panele mogą być przełączane tylko\n"
2024 "na konsoli xterm lub Linux."
2026 #, c-format
2027 msgid "Symlink `%s' points to:"
2028 msgstr "Dowiązanie symboliczne \"%s\" wskazuje na:"
2030 msgid "Edit symlink"
2031 msgstr "Zmodyfikuj dowiązanie symboliczne"
2033 #, c-format
2034 msgid "edit symlink, unable to remove %s: %s"
2035 msgstr "modyfikacja dowiązania symbolicznego, nie można usunąć %s: %s"
2037 #, c-format
2038 msgid "edit symlink: %s"
2039 msgstr "modyfikacja dowiązania symbolicznego: %s"
2041 #, c-format
2042 msgid "`%s' is not a symbolic link"
2043 msgstr "\"%s\" nie jest dowiązaniem symbolicznym"
2045 msgid "FTP to machine"
2046 msgstr "Połączenie FTP z komputerem"
2048 msgid "SFTP to machine"
2049 msgstr "Połączenie SFTP z komputerem"
2051 msgid "Shell link to machine"
2052 msgstr "Połączenie po powłoce z komputerem"
2054 msgid "SMB link to machine"
2055 msgstr "Połączenie SMB z komputerem"
2057 msgid "Undelete files on an ext2 file system"
2058 msgstr "Odtwórz pliki na systemie plików ext2"
2060 msgid ""
2061 "Enter device (without /dev/) to undelete\n"
2062 "files on: (F1 for details)"
2063 msgstr ""
2064 "Proszę podać urządzenie (bez /dev/), na którym\n"
2065 "są pliki do odzyskania (F1, aby uzyskać szczegóły):"
2067 msgid "Setup"
2068 msgstr "Ustawienia"
2070 #, c-format
2071 msgid "Setup saved to %s"
2072 msgstr "Ustawienia zapisano do %s"
2074 #, c-format
2075 msgid "Unable to save setup to %s"
2076 msgstr "Nie można zapisać ustawień do %s"
2078 msgid "Cannot execute commands on non-local filesystems"
2079 msgstr "Polecenia można wykonywać tylko na lokalnym systemie plików"
2081 #, c-format
2082 msgid ""
2083 "Cannot chdir to \"%s\"\n"
2084 "%s"
2085 msgstr ""
2086 "Nie można zmienić katalogu na \"%s\"\n"
2087 "%s"
2089 msgid "Cannot read directory contents"
2090 msgstr "Nie można odczytać zawartości katalogu"
2092 msgid "Parameter"
2093 msgstr "Parametr"
2095 #, c-format
2096 msgid ""
2097 "Cannot create temporary command file\n"
2098 "%s"
2099 msgstr ""
2100 "Nie można utworzyć tymczasowego pliku polecenia\n"
2101 "%s"
2103 #, c-format
2104 msgid " %s%s file error"
2105 msgstr " Błąd pliku %s%s"
2107 #, c-format
2108 msgid ""
2109 "The format of the %smc.ext file has changed with version 3.0. It seems that "
2110 "the installation failed. Please fetch a fresh copy from the Midnight "
2111 "Commander package."
2112 msgstr ""
2113 "Format pliku %smc.ext uległ zmianie wraz z wersją 3.0. Wygląda na to, że "
2114 "instalacja się nie powiodła. Proszę pobrać nową wersję tego pliku z pakietu "
2115 "programu Midnight Commander."
2117 #, c-format
2118 msgid "%s file error"
2119 msgstr "Błąd pliku %s"
2121 #, c-format
2122 msgid ""
2123 "The format of the %s file has changed with version 3.0. You may either want "
2124 "to copy it from %smc.ext or use that file as an example of how to write it."
2125 msgstr ""
2126 "Format pliku %s został zmieniony w wersji 3.0. Można skopiować go z %smc.ext "
2127 "lub użyć tego pliku jako przykład."
2129 msgid "DialogTitle|Copy"
2130 msgstr "Kopiowanie"
2132 msgid "DialogTitle|Move"
2133 msgstr "Przenoszenie"
2135 msgid "DialogTitle|Delete"
2136 msgstr "Usuwanie"
2138 msgid "FileOperation|Copy"
2139 msgstr "Kopiowanie"
2141 msgid "FileOperation|Move"
2142 msgstr "Przenoszenie"
2144 msgid "FileOperation|Delete"
2145 msgstr "Usuwanie"
2147 #, no-c-format
2148 msgid "%o %f \"%s\"%m"
2149 msgstr "%o %f \"%s\"%m"
2151 #, no-c-format
2152 msgid "%o %d %f%m"
2153 msgstr "%o %d %f%m"
2155 msgid "file"
2156 msgstr "pliku"
2158 msgid "files"
2159 msgstr "plików"
2161 msgid "directory"
2162 msgstr "katalogu"
2164 msgid "directories"
2165 msgstr "katalogów"
2167 msgid "files/directories"
2168 msgstr "plików/katalogów"
2170 #. TRANSLATORS: keep leading space here to split words in Copy/Move dialog
2171 msgid " with source mask:"
2172 msgstr " z maską źródłową:"
2174 msgid "to:"
2175 msgstr "do:"
2177 #, c-format
2178 msgid "%s?"
2179 msgstr "%s?"
2181 msgid "Cannot make the hardlink"
2182 msgstr "Nie można utworzyć dowiązania"
2184 #, c-format
2185 msgid ""
2186 "Cannot read source link \"%s\"\n"
2187 "%s"
2188 msgstr ""
2189 "Nie można odczytać dowiązania źródłowego \"%s\"\n"
2190 "%s "
2192 msgid ""
2193 "Cannot make stable symlinks acrossnon-local filesystems:\n"
2194 "\n"
2195 "Option Stable Symlinks will be disabled"
2196 msgstr ""
2197 "Dowiązania symboliczne można utworzyć tylko na lokalnym systemie plików:\n"
2198 "\n"
2199 "Opcja \"Zachowanie dowiązań symbolicznych\" zostanie wyłączona"
2201 #, c-format
2202 msgid ""
2203 "Cannot create target symlink \"%s\"\n"
2204 "%s"
2205 msgstr ""
2206 "Nie można utworzyć docelowego dowiązania symbolicznego \"%s\"\n"
2207 "%s"
2209 msgid "&Abort"
2210 msgstr "&Przerwij"
2212 msgid "Ski&p all"
2213 msgstr "&Pomiń wszystko"
2215 msgid "&Retry"
2216 msgstr "P&onów"
2218 #, fuzzy, c-format
2219 msgid ""
2220 "Directory \"%s\" not empty.\n"
2221 "Delete it recursively?"
2222 msgstr ""
2223 "\n"
2224 "Katalog nie jest pusty.\n"
2225 "Usunąć go rekurencyjnie?"
2227 #, fuzzy, c-format
2228 msgid ""
2229 "Background process:\n"
2230 "Directory \"%s\" not empty.\n"
2231 "Delete it recursively?"
2232 msgstr ""
2233 "\n"
2234 "Proces w tle: katalog nie jest pusty.\n"
2235 "Usunąć go rekurencyjnie? "
2237 msgid "Non&e"
2238 msgstr "Br&ak"
2240 #, c-format
2241 msgid ""
2242 "Cannot stat file \"%s\"\n"
2243 "%s"
2244 msgstr ""
2245 "Nie można wykonać polecenia stat na pliku \"%s\"\n"
2246 "%s"
2248 #, c-format
2249 msgid ""
2250 "\"%s\"\n"
2251 "and\n"
2252 "\"%s\"\n"
2253 "are the same file"
2254 msgstr ""
2255 "\"%s\"\n"
2256 "i\n"
2257 "\"%s\"\n"
2258 "to ten sam plik"
2260 #, c-format
2261 msgid "Cannot overwrite directory \"%s\""
2262 msgstr "Nie można zastąpić katalogu \"%s\""
2264 #, c-format
2265 msgid ""
2266 "Cannot move file \"%s\" to \"%s\"\n"
2267 "%s"
2268 msgstr ""
2269 "Nie można przenieść pliku \"%s\" do \"%s\"\n"
2270 "%s"
2272 #, c-format
2273 msgid ""
2274 "Cannot remove file \"%s\"\n"
2275 "%s"
2276 msgstr ""
2277 "Nie można usunąć pliku \"%s\"\n"
2278 "%s"
2280 #, c-format
2281 msgid ""
2282 "Cannot delete file \"%s\"\n"
2283 "%s"
2284 msgstr ""
2285 "Nie można usunąć pliku \"%s\"\n"
2286 "%s"
2288 #, c-format
2289 msgid ""
2290 "Cannot remove directory \"%s\"\n"
2291 "%s"
2292 msgstr ""
2293 "Nie można usunąć katalogu \"%s\"\n"
2294 "%s"
2296 #, c-format
2297 msgid ""
2298 "Cannot overwrite directory \"%s\"\n"
2299 "%s"
2300 msgstr ""
2301 "Nie można zastąpić katalogu \"%s\"\n"
2302 "%s"
2304 #, c-format
2305 msgid ""
2306 "Cannot stat source file \"%s\"\n"
2307 "%s"
2308 msgstr ""
2309 "Nie można wykonać polecenia stat na pliku źródłowym \"%s\"\n"
2310 "%s"
2312 #, c-format
2313 msgid ""
2314 "Cannot create special file \"%s\"\n"
2315 "%s"
2316 msgstr ""
2317 "Nie można utworzyć specjalnego pliku \"%s\"\n"
2318 "%s"
2320 #, c-format
2321 msgid ""
2322 "Cannot chown target file \"%s\"\n"
2323 "%s"
2324 msgstr ""
2325 "Nie można zmienić właściciela pliku docelowego \"%s\"\n"
2326 "%s"
2328 #, c-format
2329 msgid ""
2330 "Cannot chmod target file \"%s\"\n"
2331 "%s"
2332 msgstr ""
2333 "Nie można zmienić uprawnień pliku docelowego \"%s\"\n"
2334 "%s"
2336 #, c-format
2337 msgid ""
2338 "Cannot open source file \"%s\"\n"
2339 "%s"
2340 msgstr ""
2341 "Nie można otworzyć pliku źródłowego \"%s\"\n"
2342 "%s"
2344 msgid "Reget failed, about to overwrite file"
2345 msgstr "Polecenie reget się nie powiodło, plik zostanie zastąpiony"
2347 #, c-format
2348 msgid ""
2349 "Cannot fstat source file \"%s\"\n"
2350 "%s"
2351 msgstr ""
2352 "Nie można wykonać polecenia fstat na pliku źródłowym \"%s\"\n"
2353 "%s"
2355 #, c-format
2356 msgid ""
2357 "Cannot create target file \"%s\"\n"
2358 "%s"
2359 msgstr ""
2360 "Nie można utworzyć pliku docelowego \"%s\"\n"
2361 "%s"
2363 #, c-format
2364 msgid ""
2365 "Cannot fstat target file \"%s\"\n"
2366 "%s"
2367 msgstr ""
2368 "Nie można wykonać polecenia stat na pliku docelowym \"%s\"\n"
2369 "%s"
2371 #, c-format
2372 msgid ""
2373 "Cannot preallocate space for target file \"%s\"\n"
2374 "%s"
2375 msgstr ""
2376 "Nie można wcześniej przydzielić miejsca dla pliku docelowego \"%s\"\n"
2377 "%s"
2379 #, c-format
2380 msgid ""
2381 "Cannot read source file\"%s\"\n"
2382 "%s"
2383 msgstr ""
2384 "Nie można odczytać pliku źródłowego \"%s\"\n"
2385 "%s"
2387 #, c-format
2388 msgid ""
2389 "Cannot write target file \"%s\"\n"
2390 "%s"
2391 msgstr ""
2392 "Nie można zapisać do pliku docelowego \"%s\"\n"
2393 "%s"
2395 msgid "(stalled)"
2396 msgstr "(wstrzymany)"
2398 #, c-format
2399 msgid ""
2400 "Cannot close source file \"%s\"\n"
2401 "%s"
2402 msgstr ""
2403 "Nie można zamknąć pliku źródłowego \"%s\"\n"
2404 "%s"
2406 #, c-format
2407 msgid ""
2408 "Cannot close target file \"%s\"\n"
2409 "%s"
2410 msgstr ""
2411 "Nie można zamknąć pliku docelowego \"%s\"\n"
2412 "%s"
2414 msgid "Incomplete file was retrieved. Keep it?"
2415 msgstr "Pobrano niepełny plik. Zachować go?"
2417 msgid "&Keep"
2418 msgstr "&Zachowaj"
2420 #, c-format
2421 msgid ""
2422 "Cannot stat source directory \"%s\"\n"
2423 "%s"
2424 msgstr ""
2425 "Nie można wykonać polecenia stat na katalogu źródłowym \"%s\"\n"
2426 "%s"
2428 #, c-format
2429 msgid ""
2430 "Source \"%s\" is not a directory\n"
2431 "%s"
2432 msgstr ""
2433 "Katalog źródłowy \"%s\" nie jest katalogiem\n"
2434 "%s"
2436 #, c-format
2437 msgid ""
2438 "Cannot copy cyclic symbolic link\n"
2439 "\"%s\""
2440 msgstr ""
2441 "Nie można skopiować zapętlonego dowiązania symbolicznego\n"
2442 "\"%s\""
2444 #, c-format
2445 msgid ""
2446 "Destination \"%s\" must be a directory\n"
2447 "%s"
2448 msgstr ""
2449 "Plik docelowy \"%s\" musi być katalogiem\n"
2450 "%s"
2452 #, c-format
2453 msgid ""
2454 "Cannot create target directory \"%s\"\n"
2455 "%s"
2456 msgstr ""
2457 "Nie można utworzyć katalogu docelowego \"%s\"\n"
2458 "%s"
2460 #, c-format
2461 msgid ""
2462 "Cannot chown target directory \"%s\"\n"
2463 "%s"
2464 msgstr ""
2465 "Nie można zmienić właściciela katalogu docelowego \"%s\"\n"
2466 "%s"
2468 #, c-format
2469 msgid ""
2470 "\"%s\"\n"
2471 "and\n"
2472 "\"%s\"\n"
2473 "are the same directory"
2474 msgstr ""
2475 "\"%s\"\n"
2476 "i\n"
2477 "\"%s\"\n"
2478 "to ten sam katalog"
2480 #, c-format
2481 msgid ""
2482 "Cannot overwrite file \"%s\"\n"
2483 "%s"
2484 msgstr ""
2485 "Nie można zastąpić pliku \"%s\"\n"
2486 "%s"
2488 #, c-format
2489 msgid ""
2490 "Cannot move directory \"%s\" to \"%s\"\n"
2491 "%s"
2492 msgstr ""
2493 "Nie można przenieść katalogu \"%s\" do \"%s\"\n"
2494 "%s"
2496 msgid "Directory scanning"
2497 msgstr "Skanowanie katalogu"
2499 msgid "Cannot operate on \"..\"!"
2500 msgstr "Nie można wykonać działania na \"..\"."
2502 msgid "Sorry, I could not put the job in background"
2503 msgstr "Nie można umieścić zadania w tle"
2505 #, fuzzy
2506 msgid "S&uspend"
2507 msgstr "W&strzymaj"
2509 msgid "Con&tinue"
2510 msgstr "Kon&tynuuj"
2512 #, c-format
2513 msgid "%d:%02d.%02d"
2514 msgstr "%d:%02d.%02d"
2516 #, c-format
2517 msgid "ETA %s"
2518 msgstr "ETA %s"
2520 #, c-format
2521 msgid "%.2f MB/s"
2522 msgstr "%.2f MB/s"
2524 #, c-format
2525 msgid "%.2f KB/s"
2526 msgstr "%.2f KB/s"
2528 #, c-format
2529 msgid "%ld B/s"
2530 msgstr "%ld B/s"
2532 msgid "Target file already exists!"
2533 msgstr "Plik docelowy już istnieje."
2535 #, fuzzy, c-format
2536 msgid "New     : %s, size %llu"
2537 msgstr "Data źródłowa: %s, rozmiar %llu"
2539 #, fuzzy, c-format
2540 msgid "Existing: %s, size %llu"
2541 msgstr "Data źródłowa: %s, rozmiar %llu"
2543 msgid "Overwrite this target?"
2544 msgstr "Zastąpić ten plik docelowy?"
2546 msgid "A&ppend"
2547 msgstr "&Dołącz"
2549 msgid "&Reget"
2550 msgstr "&Wznów"
2552 msgid "Overwrite all targets?"
2553 msgstr "Zastąpić wszystkie pliki docelowe?"
2555 msgid "&Update"
2556 msgstr "Zakt&ualizuj"
2558 msgid "If &size differs"
2559 msgstr "Jeśli różni się &rozmiar"
2561 msgid "File exists"
2562 msgstr "Plik istnieje"
2564 msgid "Background process: File exists"
2565 msgstr "Proces w tle: plik istnieje"
2567 #, c-format
2568 msgid "Files processed: %zu/%zu"
2569 msgstr "Przetworzono plików: %zu/%zu"
2571 #, c-format
2572 msgid "Files processed: %zu"
2573 msgstr "Przetworzono plików: %zu"
2575 #, c-format
2576 msgid "Time: %s %s"
2577 msgstr "Czas: %s %s"
2579 #, c-format
2580 msgid "Time: %s %s (%s)"
2581 msgstr "Czas: %s %s (%s)"
2583 #, c-format
2584 msgid "Time: %s"
2585 msgstr "Czas: %s"
2587 #, c-format
2588 msgid "Time: %s (%s)"
2589 msgstr "Czas: %s (%s)"
2591 #, c-format
2592 msgid " Total: %s "
2593 msgstr " Razem: %s "
2595 #, c-format
2596 msgid " Total: %s/%s "
2597 msgstr " Razem: %s/%s "
2599 msgid "Source"
2600 msgstr "Źródło"
2602 msgid "Target"
2603 msgstr "Cel"
2605 msgid "Deleting"
2606 msgstr "Usuwanie"
2608 msgid "Follow &links"
2609 msgstr "Podążanie za &dowiązaniami"
2611 msgid "Preserve &attributes"
2612 msgstr "&Zachowanie atrybutów"
2614 msgid "Di&ve into subdir if exists"
2615 msgstr "&Schodzenie do podkat., jeśli istnieją"
2617 #, fuzzy
2618 msgid "&Stable symlinks"
2619 msgstr "Zachowanie dowiązań s&ymbolicznych"
2621 msgid "&Background"
2622 msgstr "&W tle"
2624 #, c-format
2625 msgid "Invalid source pattern `%s'"
2626 msgstr "Nieprawidłowy wzór źródłowy \"%s\""
2628 msgid "&Chdir"
2629 msgstr "&Zmień katalog"
2631 msgid "&Again"
2632 msgstr "&Ponownie"
2634 msgid "Pane&lize"
2635 msgstr "Fi&ltruj"
2637 msgid "&View - F3"
2638 msgstr "&Podgląd - F3"
2640 msgid "&Edit - F4"
2641 msgstr "&Edycja - F4"
2643 #, c-format
2644 msgid "Found: %ld"
2645 msgstr "Odnaleziono: %ld"
2647 msgid "Malformed regular expression"
2648 msgstr "Błędnie sformatowane wyrażenie regularne"
2650 msgid "File name:"
2651 msgstr "Nazwa pliku:"
2653 msgid "&Find recursively"
2654 msgstr "&Znajdź rekurencyjnie"
2656 msgid "S&kip hidden"
2657 msgstr "Pomiń u&kryte"
2659 msgid "Content:"
2660 msgstr "Zawartość:"
2662 msgid "Sea&rch for content"
2663 msgstr "Wyszukiwanie &treści"
2665 msgid "Case sens&itive"
2666 msgstr "Rozróżn&ianie wielkości"
2668 msgid "A&ll charsets"
2669 msgstr "Wszystkie &zest. znaków"
2671 msgid "Fir&st hit"
2672 msgstr "Pier&wsze trafienie"
2674 msgid "&Tree"
2675 msgstr "&Drzewo"
2677 msgid "Find File"
2678 msgstr "Znajdź plik"
2680 msgid "Start at:"
2681 msgstr "Rozpoczęcie w:"
2683 msgid "Ena&ble ignore directories:"
2684 msgstr "Włączenie i&gnorowania katalogów:"
2686 #, c-format
2687 msgid "Grepping in %s"
2688 msgstr "Wyszukiwanie w %s"
2690 msgid "Finished"
2691 msgstr "Ukończono"
2693 #, c-format
2694 msgid "Finished (ignored %zd directory)"
2695 msgid_plural "Finished (ignored %zd directories)"
2696 msgstr[0] "Ukończono (zignorowano %zd katalog)"
2697 msgstr[1] "Ukończono (zignorowano %zd katalogi)"
2698 msgstr[2] "Ukończono (zignorowano %zd katalogów)"
2700 #, c-format
2701 msgid "Searching %s"
2702 msgstr "Wyszukiwanie %s"
2704 msgid "Searching"
2705 msgstr "Wyszukiwanie"
2707 msgid "Change &to"
2708 msgstr "Zmień &na"
2710 #, fuzzy
2711 msgid "&Free VFSs now"
2712 msgstr "Zwolnij &VFS"
2714 msgid "&Refresh"
2715 msgstr "&Odśwież"
2717 msgid "&Add current"
2718 msgstr "Doda&j bieżący"
2720 msgid "&Up"
2721 msgstr "&W górę"
2723 msgid "New &group"
2724 msgstr "Nowa &grupa"
2726 msgid "New &entry"
2727 msgstr "Nowy wpi&s"
2729 msgid "&Insert"
2730 msgstr "&Wstaw"
2732 msgid "&Remove"
2733 msgstr "&Usuń"
2735 msgid "Subgroup - press ENTER to see list"
2736 msgstr "Podgrupa - ENTER wyświetla listę"
2738 msgid "Active VFS directories"
2739 msgstr "Aktywne katalogi VFS"
2741 msgid "Directory hotlist"
2742 msgstr "Lista podręcznych katalogów"
2744 msgid "Top level group"
2745 msgstr "Grupa główna"
2747 msgid "Directory path"
2748 msgstr "Ścieżka katalogu"
2750 #, c-format
2751 msgid "Moving %s"
2752 msgstr "Przenoszenie %s"
2754 msgid "Directory label"
2755 msgstr "Etykieta katalogu"
2757 msgid "&Append"
2758 msgstr "D&ołącz"
2760 msgid "New hotlist entry"
2761 msgstr "Nowy wpis podręczny"
2763 msgid "Directory label:"
2764 msgstr "Etykieta katalogu:"
2766 msgid "Directory path:"
2767 msgstr "Ścieżka katalogu:"
2769 msgid "New hotlist group"
2770 msgstr "Nowa grupa podręczna"
2772 msgid "Name of new group:"
2773 msgstr "Nazwa nowej grupy:"
2775 #, c-format
2776 msgid "Are you sure you want to remove entry \"%s\"?"
2777 msgstr "Na pewno usunąć wpis \"%s\"?"
2779 #, c-format
2780 msgid ""
2781 "Group \"%s\" is not empty.\n"
2782 "Remove it?"
2783 msgstr ""
2784 "Grupa \"%s\" nie jest pusta.\n"
2785 "Usunąć ją?"
2787 msgid "Hotlist Load"
2788 msgstr "Wczytaj listę podręcznych katalogów"
2790 #, c-format
2791 msgid ""
2792 "MC was unable to write %s file,\n"
2793 "your old hotlist entries were not deleted"
2794 msgstr ""
2795 "Program MC nie może zapisać pliku %s.\n"
2796 "Poprzednie wpisy listy podręcznych katalogów\n"
2797 "nie zostały usunięte"
2799 #, c-format
2800 msgid "Label for \"%s\":"
2801 msgstr "Etykieta dla \"%s\":"
2803 msgid "Add to hotlist"
2804 msgstr "Dodaj do podręcznych"
2806 msgid "Information"
2807 msgstr "Informacje"
2809 #, c-format
2810 msgid "Midnight Commander %s"
2811 msgstr "Midnight Commander %s"
2813 #, c-format
2814 msgid "File: %s"
2815 msgstr "Plik: %s"
2817 msgid "No node information"
2818 msgstr "Brak informacji o węźle"
2820 msgid "Free nodes:"
2821 msgstr "Wolne węzły:"
2823 msgid "No space information"
2824 msgstr "Brak informacji o miejscu"
2826 #, c-format
2827 msgid "Free space: %s/%s (%d%%)"
2828 msgstr "Wolne miejsce: %s/%s (%d%%)"
2830 #, c-format
2831 msgid "Type:      %s"
2832 msgstr "Typ:      %s"
2834 msgid "non-local vfs"
2835 msgstr "zdalny VFS"
2837 #, c-format
2838 msgid "Device:    %s"
2839 msgstr "Urządzenie:    %s"
2841 #, c-format
2842 msgid "Filesystem: %s"
2843 msgstr "System plików: %s"
2845 #, c-format
2846 msgid "Accessed:  %s"
2847 msgstr "Ostatni dostęp:  %s"
2849 #, c-format
2850 msgid "Modified:  %s"
2851 msgstr "Zmodyfikowany:  %s"
2853 #. TRANSLATORS: Time of last status change as in stat(2) man.
2854 #, c-format
2855 msgid "Changed:   %s"
2856 msgstr "Zmieniony:   %s"
2858 #, c-format
2859 msgid "Dev. type: major %lu, minor %lu"
2860 msgstr "Urządzenie: numer %lu, podnumer %lu"
2862 #, c-format
2863 msgid "Size:      %s"
2864 msgstr "Rozmiar:      %s"
2866 #, c-format
2867 msgid " (%ld block)"
2868 msgid_plural " (%ld blocks)"
2869 msgstr[0] " (%ld blok)"
2870 msgstr[1] " (%ld bloki)"
2871 msgstr[2] " (%ld bloków)"
2873 #, c-format
2874 msgid "Owner:     %s/%s"
2875 msgstr "Właściciel:     %s/%s"
2877 #, c-format
2878 msgid "Links:     %d"
2879 msgstr "Dowiązania:     %d"
2881 #, c-format
2882 msgid "Mode:      %s (%04o)"
2883 msgstr "Tryb:      %s (%04o)"
2885 #, c-format
2886 msgid "Location:  %Xh:%Xh"
2887 msgstr "Położenie:  %Xh:%Xh"
2889 msgid "&Equal split"
2890 msgstr "Równy &podział"
2892 #, fuzzy
2893 msgid "&Menubar visible"
2894 msgstr "Pasek &menu"
2896 msgid "Command &prompt"
2897 msgstr "&Znak zachęty"
2899 msgid "&Keybar visible"
2900 msgstr "Pasek &klawiszy"
2902 msgid "H&intbar visible"
2903 msgstr "Pasek &porad"
2905 msgid "&XTerm window title"
2906 msgstr "Tytuł okna &Xterm"
2908 #, fuzzy
2909 msgid "&Show free space"
2910 msgstr "Wyświetla&nie wolnego miejsca"
2912 msgid "Panel split"
2913 msgstr "Podział na panele"
2915 msgid "Console output"
2916 msgstr "Wyjście konsoli"
2918 msgid "&Vertical"
2919 msgstr "P&ionowy"
2921 msgid "&Horizontal"
2922 msgstr "Poziom&y"
2924 msgid "Output lines:"
2925 msgstr "Wiersze wyjścia:"
2927 msgid "Layout"
2928 msgstr "Układ"
2930 msgid "File listin&g"
2931 msgstr "&Lista plików"
2933 msgid "&Quick view"
2934 msgstr "&Szybki widok"
2936 msgid "&Info"
2937 msgstr "&Informacje"
2939 msgid "&Listing mode..."
2940 msgstr "&Tryb wyświetlania..."
2942 msgid "&Sort order..."
2943 msgstr "Porządek s&ortowania..."
2945 msgid "&Filter..."
2946 msgstr "&Filtr..."
2948 msgid "&Encoding..."
2949 msgstr "&Kodowanie..."
2951 msgid "FT&P link..."
2952 msgstr "Połączenie FT&P..."
2954 msgid "S&hell link..."
2955 msgstr "Połączenie po po&włoce..."
2957 msgid "S&FTP link..."
2958 msgstr "Połączenie S&FTP..."
2960 msgid "SM&B link..."
2961 msgstr "Połączenie SM&B..."
2963 msgid "Paneli&ze"
2964 msgstr "Filtru&j"
2966 msgid "&Rescan"
2967 msgstr "Odświ&eż"
2969 msgid "&View"
2970 msgstr "&Podgląd"
2972 msgid "Vie&w file..."
2973 msgstr "Pod&gląd pliku..."
2975 msgid "&Filtered view"
2976 msgstr "Widok &filtrowany"
2978 msgid "&Copy"
2979 msgstr "&Skopiuj"
2981 msgid "C&hmod"
2982 msgstr "Z&mień uprawnienia"
2984 msgid "&Link"
2985 msgstr "&Dowiąż"
2987 msgid "&Symlink"
2988 msgstr "Dowiąż symbo&licznie"
2990 msgid "Relative symlin&k"
2991 msgstr "&Względne dowiązanie symboliczne"
2993 msgid "Edit s&ymlink"
2994 msgstr "Zmodyfikuj dowiązanie s&ymboliczne"
2996 msgid "Ch&own"
2997 msgstr "Zm&ień właściciela"
2999 msgid "&Advanced chown"
3000 msgstr "Z&aawansowana zmiana właściciela"
3002 msgid "&Rename/Move"
3003 msgstr "Zmień nazwę/p&rzenieś"
3005 msgid "&Mkdir"
3006 msgstr "Utwórz &katalog"
3008 msgid "&Quick cd"
3009 msgstr "Szybka zmiana kata&logu"
3011 msgid "Select &group"
3012 msgstr "&Zaznacz grupę"
3014 msgid "U&nselect group"
3015 msgstr "Odz&nacz grupę"
3017 msgid "&Invert selection"
3018 msgstr "&Odwróć zaznaczenie"
3020 msgid "E&xit"
3021 msgstr "Zakoń&cz"
3023 msgid "&User menu"
3024 msgstr "Menu &użytkownika"
3026 msgid "&Directory tree"
3027 msgstr "&Drzewo katalogów"
3029 msgid "&Find file"
3030 msgstr "&Znajdź plik"
3032 msgid "S&wap panels"
3033 msgstr "&Przełącz panele"
3035 msgid "Switch &panels on/off"
3036 msgstr "Prz&ełącz wyświetlanie paneli"
3038 msgid "&Compare directories"
3039 msgstr "P&orównanie katalogów"
3041 msgid "C&ompare files"
3042 msgstr "P&orównaj pliki"
3044 msgid "E&xternal panelize"
3045 msgstr "Panele ze&wnętrzne"
3047 msgid "Show directory s&izes"
3048 msgstr "Wyśw&ietl rozmiary katalogów"
3050 msgid "Command &history"
3051 msgstr "&Historia poleceń"
3053 msgid "Di&rectory hotlist"
3054 msgstr "Lista pod&ręcznych katalogów"
3056 msgid "&Active VFS list"
3057 msgstr "Lista &aktywnych VFS"
3059 msgid "&Background jobs"
3060 msgstr "Zadania w &tle"
3062 msgid "Screen lis&t"
3063 msgstr "Li&sta ekranów"
3065 msgid "&Undelete files (ext2fs only)"
3066 msgstr "&Odtwórz pliki (tylko system plików ext2)"
3068 msgid "&Listing format edit"
3069 msgstr "Modyfikacja &formatu wyświetlania"
3071 msgid "Edit &extension file"
3072 msgstr "Zmodyfikuj plik rozsz&erzeń"
3074 msgid "Edit &menu file"
3075 msgstr "Zmodyfikuj plik &menu"
3077 msgid "Edit hi&ghlighting group file"
3078 msgstr "Zmodyfikuj plik wyróżniania &grup"
3080 msgid "&Configuration..."
3081 msgstr "&Konfiguracja..."
3083 msgid "&Layout..."
3084 msgstr "&Układ..."
3086 msgid "&Panel options..."
3087 msgstr "Opcje &panelu..."
3089 msgid "C&onfirmation..."
3090 msgstr "P&otwierdzenie..."
3092 msgid "&Display bits..."
3093 msgstr "&Wyświetlane bity..."
3095 msgid "&Virtual FS..."
3096 msgstr "Wirtualny &system plików..."
3098 msgid "Panels:"
3099 msgstr "Panele:"
3101 #, c-format
3102 msgid "You have %zd opened screen. Quit anyway?"
3103 msgid_plural "You have %zd opened screens. Quit anyway?"
3104 msgstr[0] "Pozostał %zd otwarty ekran. Zakończyć mimo to?"
3105 msgstr[1] "Pozostały %zd otwarte ekrany. Zakończyć mimo to?"
3106 msgstr[2] "Pozostało %zd otwartych ekranów. Zakończyć mimo to?"
3108 msgid "The Midnight Commander"
3109 msgstr "Midnight Commander"
3111 msgid "Do you really want to quit the Midnight Commander?"
3112 msgstr "Na pewno zakończyć program Midnight Commander?"
3114 msgid "&Above"
3115 msgstr "P&owyżej"
3117 msgid "&Left"
3118 msgstr "&Lewy"
3120 msgid "&Below"
3121 msgstr "&Poniżej"
3123 msgid "&Right"
3124 msgstr "P&rawy"
3126 msgid "ButtonBar|Menu"
3127 msgstr "Menu"
3129 msgid "ButtonBar|View"
3130 msgstr "Podgld"
3132 msgid "ButtonBar|RenMov"
3133 msgstr "Przen"
3135 msgid "ButtonBar|Mkdir"
3136 msgstr "UtwKat"
3138 msgid "Memory exhausted!"
3139 msgstr "Wyczerpano pamięć"
3141 msgid "&Never"
3142 msgstr "&Nigdy"
3144 msgid "On dum&b terminals"
3145 msgstr "Na prostych &terminalach"
3147 msgid "Alwa&ys"
3148 msgstr "&Zawsze"
3150 #, fuzzy
3151 msgid "File operations"
3152 msgstr "Opcje działań na plikach"
3154 msgid "&Verbose operation"
3155 msgstr "&Więcej informacje o działaniu"
3157 msgid "Compute tota&ls"
3158 msgstr "Obliczanie &objętości"
3160 msgid "Classic pro&gressbar"
3161 msgstr "&Klasyczny pasek postępu"
3163 msgid "Mkdi&r autoname"
3164 msgstr "Automatyczna nazwa przy \"mkdi&r\""
3166 msgid "Preallocate &space"
3167 msgstr "Przydzielanie &miejsca z wyprzedzeniem"
3169 msgid "Esc key mode"
3170 msgstr "Tryb klawisza Escape"
3172 msgid "S&ingle press"
3173 msgstr "Po&jedyncze naciśnięcie"
3175 msgid "Timeout:"
3176 msgstr "Czas oczekiwania:"
3178 msgid "Pause after run"
3179 msgstr "Wstrzymanie po uruchomieniu"
3181 msgid "Use internal edi&t"
3182 msgstr "Użyc&ie wewnętrznego edytora"
3184 msgid "Use internal vie&w"
3185 msgstr "Uży&cie wewnętrznej przeglądarki"
3187 msgid "Auto m&enus"
3188 msgstr "Automatyczne m&enu"
3190 msgid "&Drop down menus"
3191 msgstr "Rozwi&janie menu"
3193 msgid "Shell &patterns"
3194 msgstr "Wzorce &powłoki"
3196 msgid "Co&mplete: show all"
3197 msgstr "Uzupełnianie: wyśw. wszystkic&h"
3199 msgid "Rotating d&ash"
3200 msgstr "O&bracająca się kreska"
3202 msgid "Cd follows lin&ks"
3203 msgstr "\"cd\" podąża za &dowiązaniami"
3205 msgid "Sa&fe delete"
3206 msgstr "Bezpieczne &usuwanie"
3208 msgid "A&uto save setup"
3209 msgstr "Auto&matyczny zapis ustawień"
3211 msgid "Configure options"
3212 msgstr "Konfiguracja opcji"
3214 msgid "Case &insensitive"
3215 msgstr "Bez rozróżniania w&ielkości"
3217 msgid "Use panel sort mo&de"
3218 msgstr "Użycie trybu sortowania &panelu"
3220 msgid "Show mi&ni-status"
3221 msgstr "Wyświetla&nie ministanu"
3223 msgid "Use SI si&ze units"
3224 msgstr "Użycie je&dnostek rozmiaru SI"
3226 msgid "Mi&x all files"
3227 msgstr "&Mieszanie wszystkich plików"
3229 msgid "Show &backup files"
3230 msgstr "Wyświetlanie p&lików zapasowych"
3232 msgid "Show &hidden files"
3233 msgstr "Wyświetlanie u&krytych plików"
3235 msgid "&Fast dir reload"
3236 msgstr "Szy&bkie odświeżanie katalogów"
3238 msgid "Ma&rk moves down"
3239 msgstr "Zaznaczenie p&rzesuwa w dół"
3241 msgid "Re&verse files only"
3242 msgstr "&Tylko odwrotne pliki"
3244 msgid "Simple s&wap"
3245 msgstr "Proste &przełączenie"
3247 msgid "A&uto save panels setup"
3248 msgstr "Auto&matyczny zapis ustawień paneli"
3250 msgid "Navigation"
3251 msgstr "Nawigacja"
3253 msgid "L&ynx-like motion"
3254 msgstr "Obsługa w stylu programu L&ynx"
3256 msgid "Pa&ge scrolling"
3257 msgstr "Przewijanie &stron"
3259 msgid "&Mouse page scrolling"
3260 msgstr "Przewijanie stron &myszą"
3262 msgid "File highlight"
3263 msgstr "Wyróżnianie plików"
3265 msgid "File &types"
3266 msgstr "Typy p&lików"
3268 msgid "&Permissions"
3269 msgstr "&Uprawnienia"
3271 msgid "Quick search"
3272 msgstr "Szybkie wyszukiwanie"
3274 msgid "Panel options"
3275 msgstr "Opcje panelu"
3277 msgid ""
3278 "Using the fast reload option may not reflect the exact\n"
3279 "directory contents. In this case you'll need to do a\n"
3280 "manual reload of the directory. See the man page for\n"
3281 "the details."
3282 msgstr ""
3283 "Używając opcji szybkiego odświeżenia katalogów ich\n"
3284 "ich zawartość może nie być wiernie przedstawiana.\n"
3285 "W tym przypadku należy ręcznie odświeżyć katalog.\n"
3286 "Proszę zobaczyć stronę man, aby poznać szczegóły."
3288 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'unsorted' sort mode
3289 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3290 msgid "sort|u"
3291 msgstr "u"
3293 msgid "&Unsorted"
3294 msgstr "Nie&uporządkowane"
3296 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'name' sort mode
3297 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3298 msgid "sort|n"
3299 msgstr "n"
3301 msgid "&Name"
3302 msgstr "&Nazwa"
3304 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'version' sort mode
3305 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3306 msgid "sort|v"
3307 msgstr "w"
3309 msgid "&Version"
3310 msgstr "&Wersja"
3312 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'extension' sort mode
3313 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3314 msgid "sort|e"
3315 msgstr "e"
3317 #, fuzzy
3318 msgid "E&xtension"
3319 msgstr "Rozsz&erzenie"
3321 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'size' sort mode
3322 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3323 msgid "sort|s"
3324 msgstr "r"
3326 msgid "&Size"
3327 msgstr "&Rozmiar"
3329 msgid "Block Size"
3330 msgstr "Rozmiar bloku"
3332 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'Modify time' sort mode
3333 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3334 msgid "sort|m"
3335 msgstr "m"
3337 msgid "&Modify time"
3338 msgstr "Czas &modyfikacji"
3340 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'Access time' sort mode
3341 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3342 msgid "sort|a"
3343 msgstr "d"
3345 msgid "&Access time"
3346 msgstr "Czas &dostępu"
3348 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'Change time' sort mode
3349 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3350 msgid "sort|h"
3351 msgstr "z"
3353 msgid "C&hange time"
3354 msgstr "Czas &zmiany"
3356 msgid "Perm"
3357 msgstr "Prawa"
3359 msgid "Nl"
3360 msgstr "Ld"
3362 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'inode' sort mode
3363 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3364 msgid "sort|i"
3365 msgstr "i"
3367 msgid "&Inode"
3368 msgstr "&I-węzeł"
3370 msgid "UID"
3371 msgstr "UID"
3373 msgid "GID"
3374 msgstr "GID"
3376 msgid "Owner"
3377 msgstr "Właściciel"
3379 msgid "Group"
3380 msgstr "Grupa"
3382 msgid "[dev]"
3383 msgstr "[urz]"
3385 msgid "UP--DIR"
3386 msgstr "NADRZĘD"
3388 msgid "SYMLINK"
3389 msgstr "DOW-SYM"
3391 msgid "SUB-DIR"
3392 msgstr "PODKAT"
3394 msgid "<readlink failed>"
3395 msgstr "<readlink się nie powiodło>"
3397 #, c-format
3398 msgid "%s byte"
3399 msgid_plural "%s bytes"
3400 msgstr[0] "%s bajt"
3401 msgstr[1] "%s bajty"
3402 msgstr[2] "%s bajtów"
3404 #, c-format
3405 msgid "%s in %d file"
3406 msgid_plural "%s in %d files"
3407 msgstr[0] "%s w %d pliku"
3408 msgstr[1] "%s w %d plikach"
3409 msgstr[2] "%s w %d plikach"
3411 msgid "Panelize"
3412 msgstr "Filtruj"
3414 msgid "Unknown tag on display format:"
3415 msgstr "Nieznany znacznik w formacie wyświetlania:"
3417 msgid "Do you really want to execute?"
3418 msgstr "Na pewno wykonać?"
3420 msgid "User supplied format looks invalid, reverting to default."
3421 msgstr "Format użytkownika jest nieprawidłowy, przywrócono domyślny."
3423 msgid "&Add new"
3424 msgstr "Dod&aj nowy"
3426 msgid "External panelize"
3427 msgstr "Filtr zewnętrzny"
3429 msgid "Other command"
3430 msgstr "Inne polecenie"
3432 msgid "Command"
3433 msgstr "Polecenie"
3435 msgid "Add to external panelize"
3436 msgstr "Dodaj do filtrów zewnętrznych"
3438 msgid "Enter command label:"
3439 msgstr "Proszę podać etykietę polecenia:"
3441 msgid "Cannot invoke command."
3442 msgstr "Nie można wywołać polecenia."
3444 msgid "Pipe close failed"
3445 msgstr "Zamknięcie potoku się nie powiodło"
3447 msgid "Cannot run external panelize in a non-local directory"
3448 msgstr "Filtr zewnętrzny można uruchamiać tylko w lokalnym katalogu"
3450 msgid "Modified git files"
3451 msgstr "Zmodyfikowane pliki git"
3453 msgid "Find rejects after patching"
3454 msgstr "Znajdź odrzuty po łataniu"
3456 msgid "Find *.orig after patching"
3457 msgstr "Znajdź pliki *.orig po łataniu"
3459 msgid "Find SUID and SGID programs"
3460 msgstr "Znajdź programy SUID i SGID"
3462 #, c-format
3463 msgid ""
3464 "Cannot open the %s file for writing:\n"
3465 "%s\n"
3466 msgstr ""
3467 "Nie można otworzyć pliku %s do zapisania:\n"
3468 "%s\n"
3470 #, c-format
3471 msgid "Copy \"%s\" directory to:"
3472 msgstr "Skopiuj katalog \"%s\" do:"
3474 #, c-format
3475 msgid "Move \"%s\" directory to:"
3476 msgstr "Przenieś katalog \"%s\" do:"
3478 #, c-format
3479 msgid ""
3480 "Cannot stat the destination\n"
3481 "%s"
3482 msgstr ""
3483 "Nie można wykonać polecenia stat na pliku docelowym\n"
3484 "%s"
3486 #, c-format
3487 msgid "Delete %s?"
3488 msgstr "Usunąć %s?"
3490 msgid "ButtonBar|Static"
3491 msgstr "Statyc"
3493 msgid "ButtonBar|Dynamc"
3494 msgstr "Dynam"
3496 msgid "ButtonBar|Rescan"
3497 msgstr "Odśwż"
3499 msgid "ButtonBar|Forget"
3500 msgstr "Porzuć"
3502 msgid "ButtonBar|Rmdir"
3503 msgstr "UsuńKt"
3505 #, c-format
3506 msgid ""
3507 "Cannot write to the %s file:\n"
3508 "%s\n"
3509 msgstr ""
3510 "Nie można zapisać do pliku %s:\n"
3511 "%s\n"
3513 msgid "Debug"
3514 msgstr "Debugowanie"
3516 msgid "ERROR:"
3517 msgstr "BŁĄD:"
3519 msgid "True:"
3520 msgstr "Prawda:"
3522 msgid "False:"
3523 msgstr "Fałsz:"
3525 msgid "Error calling program"
3526 msgstr "Błąd podczas wywoływania programu"
3528 msgid "Warning -- ignoring file"
3529 msgstr "Ostrzeżenie - ignorowanie pliku"
3531 #, c-format
3532 msgid ""
3533 "File %s is not owned by root or you or is world writable.\n"
3534 "Using it may compromise your security"
3535 msgstr ""
3536 "Właścicielem pliku %s jest root i jest on zapisywalny przez\n"
3537 "wszystkich. Użycie go może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo"
3539 msgid "Format error on file Extensions File"
3540 msgstr "Błąd formatu pliku rozszerzeń"
3542 #, c-format
3543 msgid "The %%var macro has no default"
3544 msgstr "Makro %%var nie posiada wartości domyślnej"
3546 #, c-format
3547 msgid "The %%var macro has no variable"
3548 msgstr "Makro %%var nie posiada zmiennych"
3550 #, c-format
3551 msgid ""
3552 "Cannot open file%s\n"
3553 "%s"
3554 msgstr ""
3555 "Nie można otworzyć pliku %s\n"
3556 "%s"
3558 #, c-format
3559 msgid "No suitable entries found in %s"
3560 msgstr "Nie odnaleziono odpowiednich wpisów w %s"
3562 msgid "User menu"
3563 msgstr "Menu użytkownika"
3565 msgid "Help file format error\n"
3566 msgstr "Błąd formatu pliku pomocy\n"
3568 msgid "Internal bug: Double start of link area"
3569 msgstr "Błąd wewnętrzny: zagnieżdżony początek obszaru odsyłacza"
3571 #, c-format
3572 msgid "Cannot find node %s in help file"
3573 msgstr "Nie można odnaleźć węzła %s w pliku pomocy"
3575 msgid "Help"
3576 msgstr "Pomoc"
3578 msgid "ButtonBar|Index"
3579 msgstr "Indeks"
3581 msgid "ButtonBar|Prev"
3582 msgstr "Poprz"
3584 msgid "Learn keys"
3585 msgstr "Określ klawisze"
3587 msgid "Teach me a key"
3588 msgstr "Nauka klawiszy"
3590 #, c-format
3591 msgid ""
3592 "Please press the %s\n"
3593 "and then wait until this message disappears.\n"
3594 "\n"
3595 "Then, press it again to see if OK appears\n"
3596 "next to its button.\n"
3597 "\n"
3598 "If you want to escape, press a single Escape key\n"
3599 "and wait as well."
3600 msgstr ""
3601 "Proszę nacisnąć klawisz %s\n"
3602 "i poczekaj na zniknięcie tej wiadomości.\n"
3603 "\n"
3604 "Następnie proszę nacisnąć ponownie, aby przy\n"
3605 "odpowiednim klawiszu pojawił się napis OK.\n"
3606 "\n"
3607 "Aby zrezygnować, należy nacisnąć klawisz Escape\n"
3608 "i poczekać."
3610 msgid "Cannot accept this key"
3611 msgstr "Nie można zaakceptować tego klawisza"
3613 #, c-format
3614 msgid "You have entered \"%s\""
3615 msgstr "Wprowadzono \"%s\""
3617 #. TRANSLATORS: This label appears near learned keys.  Keep it short.
3618 msgid "OK"
3619 msgstr "OK"
3621 msgid ""
3622 "It seems that all your keys already\n"
3623 "work fine. That's great."
3624 msgstr ""
3625 "Wygląda na to, że klawisze działają\n"
3626 "już poprawnie."
3628 msgid "&Discard"
3629 msgstr "&Porzuć"
3631 msgid ""
3632 "Great! You have a complete terminal database!\n"
3633 "All your keys work well."
3634 msgstr ""
3635 "Uzyskano pełną bazę danych terminali.\n"
3636 "Wszystkie klawisze działają właściwie."
3638 msgid ""
3639 "Press all the keys mentioned here. After you have done it, check\n"
3640 "which keys are not marked with OK. Press space on the missing\n"
3641 "key, or click with the mouse to define it. Move around with Tab."
3642 msgstr ""
3644 #, c-format
3645 msgid ""
3646 "Failed to run:\n"
3647 "%s\n"
3648 msgstr ""
3649 "Wykonanie nie powiodło się:\n"
3650 "%s\n"
3652 msgid "Home directory path is not absolute"
3653 msgstr "Ścieżka do katalogu domowego nie jest bezwzględna"
3655 #, c-format
3656 msgid ""
3657 "\n"
3658 "Failed while close:\n"
3659 "%s\n"
3660 msgstr ""
3661 "\n"
3662 "Niepowodzenie podczas zamykania:\n"
3663 "%s\n"
3665 msgid "Choose codepage"
3666 msgstr "Wybór strony kodowej"
3668 msgid "-  < No translation >"
3669 msgstr "-  < Bez tłumaczenia >"
3671 msgid "%b %e  %Y"
3672 msgstr "%e.%m.%Y "
3674 msgid "%b %e %H:%M"
3675 msgstr "%e.%m %H:%M"
3677 #, c-format
3678 msgid ""
3679 "Cannot save file %s:\n"
3680 "%s"
3681 msgstr ""
3682 "Nie można zapisać pliku %s:\n"
3683 "%s"
3685 msgid ""
3686 "GNU Midnight Commander is already\n"
3687 "running on this terminal.\n"
3688 "Subshell support will be disabled."
3689 msgstr ""
3690 "Program GNU Midnight Commander jest\n"
3691 "już uruchomiony w tym terminalu.\n"
3692 "Obsługa podpowłoki będzie wyłączona."
3694 #, c-format
3695 msgid "Cannot open named pipe %s\n"
3696 msgstr "Nie można otworzyć nazwanego potoku %s\n"
3698 msgid "The shell is still active. Quit anyway?"
3699 msgstr "Powłoka jest wciąż aktywna. Zakończyć mimo to?"
3701 #, c-format
3702 msgid "Warning: Cannot change to %s.\n"
3703 msgstr "Ostrzeżenie: nie można zmienić katalogu na %s.\n"
3705 msgid "Using the S-Lang library with terminfo database\n"
3706 msgstr "Używanie biblioteki S-Lang z bazą danych terminfo\n"
3708 msgid "Using the ncurses library\n"
3709 msgstr "Używanie biblioteki ncurses\n"
3711 msgid "Using the ncursesw library\n"
3712 msgstr "Używanie biblioteki ncursesw\n"
3714 msgid "With builtin Editor\n"
3715 msgstr "Z wbudowanym edytorem\n"
3717 msgid "With optional subshell support\n"
3718 msgstr "Z opcjonalną obsługą podpowłoki\n"
3720 msgid "With subshell support as default\n"
3721 msgstr "Z domyślną obsługą podpowłoki\n"
3723 msgid "With support for background operations\n"
3724 msgstr "Z obsługą wykonywania działań w tle\n"
3726 msgid "With mouse support on xterm and Linux console\n"
3727 msgstr "Z obsługą myszy w xterm i konsoli Linux\n"
3729 msgid "With mouse support on xterm\n"
3730 msgstr "Z obsługą myszy w xterm\n"
3732 msgid "With support for X11 events\n"
3733 msgstr "Z obsługą zdarzeń X11\n"
3735 msgid "With internationalization support\n"
3736 msgstr "Z obsługą wielu języków\n"
3738 msgid "With multiple codepages support\n"
3739 msgstr "Z obsługą wielu stron kodowych\n"
3741 #, c-format
3742 msgid "Built with GLib %d.%d.%d\n"
3743 msgstr "Zbudowano za pomocą biblioteki GLib %d.%d.%d\n"
3745 #, c-format
3746 msgid "Virtual File Systems:"
3747 msgstr "Wirtualne systemy plików:"
3749 #, c-format
3750 msgid "Data types:"
3751 msgstr "Typy danych:"
3753 msgid "Root directory:"
3754 msgstr "Katalog główny:"
3756 msgid "System data"
3757 msgstr "Dane systemu"
3759 msgid "Config directory:"
3760 msgstr "Katalog konfiguracji:"
3762 msgid "Data directory:"
3763 msgstr "Katalog danych:"
3765 #, fuzzy
3766 msgid "File extension handlers:"
3767 msgstr "Zmodyfikuj plik rozsz&erzeń"
3769 msgid "VFS plugins and scripts:"
3770 msgstr "Wtyczki i skrypty VFS:"
3772 msgid "User data"
3773 msgstr "Dane użytkownika"
3775 msgid "Cache directory:"
3776 msgstr "Katalog pamięci podręcznej:"
3778 #, c-format
3779 msgid ""
3780 "Cannot open cpio archive\n"
3781 "%s"
3782 msgstr ""
3783 "Nie można otworzyć archiwum cpio\n"
3784 "%s"
3786 #, c-format
3787 msgid ""
3788 "Premature end of cpio archive\n"
3789 "%s"
3790 msgstr ""
3791 "Przedwczesny koniec archiwum cpio\n"
3792 "%s"
3794 #, c-format
3795 msgid ""
3796 "Inconsistent hardlinks of\n"
3797 "%s\n"
3798 "in cpio archive\n"
3799 "%s"
3800 msgstr ""
3801 "Niespójne dowiązania pliku\n"
3802 "%s\n"
3803 "w archiwum cpio\n"
3804 "%s"
3806 #, c-format
3807 msgid "%s contains duplicate entries! Skipping!"
3808 msgstr "%s zawiera podwójne wpisy. Pomijanie."
3810 #, c-format
3811 msgid ""
3812 "Corrupted cpio header encountered in\n"
3813 "%s"
3814 msgstr ""
3815 "Wystąpił uszkodzony nagłówek cpio w\n"
3816 "%s"
3818 #, c-format
3819 msgid ""
3820 "Unexpected end of file\n"
3821 "%s"
3822 msgstr ""
3823 "Nieoczekiwany koniec pliku\n"
3824 "%s"
3826 #, c-format
3827 msgid ""
3828 "Cannot open %s archive\n"
3829 "%s"
3830 msgstr ""
3831 "Nie można otworzyć archiwum %s\n"
3832 "%s"
3834 msgid "Inconsistent extfs archive"
3835 msgstr "Niespójne archiwum extfs"
3837 #, c-format
3838 msgid "Warning: cannot open %s directory\n"
3839 msgstr "Ostrzeżenie: nie można utworzyć katalogu %s\n"
3841 #, c-format
3842 msgid "fish: Disconnecting from %s"
3843 msgstr "fish: rozłączanie z %s"
3845 msgid "fish: Waiting for initial line..."
3846 msgstr "fish: oczekiwanie na wiersz początkowy..."
3848 msgid "Sorry, we cannot do password authenticated connections for now."
3849 msgstr "Połączenia uwierzytelniane hasłem nie są na razie obsługiwane."
3851 #, c-format
3852 msgid "fish: Password is required for %s"
3853 msgstr "fish: wymagane jest hasło dla %s"
3855 msgid "fish: Sending password..."
3856 msgstr "fish: wysyłanie hasła..."
3858 msgid "fish: Sending initial line..."
3859 msgstr "fish: wysyłanie wiersza początkowego..."
3861 msgid "fish: Handshaking version..."
3862 msgstr "fish: ustalanie wersji..."
3864 msgid "fish: Getting host info..."
3865 msgstr "fish: pobieranie informacji o komputerze..."
3867 #, c-format
3868 msgid "fish: Reading directory %s..."
3869 msgstr "fish: odczytywanie katalogu %s..."
3871 #, c-format
3872 msgid "%s: done."
3873 msgstr "%s: ukończono."
3875 #, c-format
3876 msgid "%s: failure"
3877 msgstr "%s: niepowodzenie"
3879 #, c-format
3880 msgid "fish: store %s: sending command..."
3881 msgstr "fish: zapis %s: wysyłanie polecenia..."
3883 msgid "fish: Local read failed, sending zeros"
3884 msgstr "fish: lokalny odczyt się nie powiódł, wysyłanie zer"
3886 msgid "fish: storing file"
3887 msgstr "fish: wysyłanie pliku"
3889 msgid "Aborting transfer..."
3890 msgstr "Przerywanie przesyłania..."
3892 msgid "Error reported after abort."
3893 msgstr "Zgłoszono błąd po przerwaniu."
3895 msgid "Aborted transfer would be successful."
3896 msgstr "Przerwane przesyłanie zostałoby pomyślnie zakończone."
3898 #, c-format
3899 msgid "ftpfs: Disconnecting from %s"
3900 msgstr "ftpfs: rozłączanie z %s"
3902 #, c-format
3903 msgid "FTP: Password required for %s"
3904 msgstr "FTP: wymagane jest hasło dla %s"
3906 msgid "ftpfs: sending login name"
3907 msgstr "ftpfs: wysyłanie nazwy użytkownika"
3909 msgid "ftpfs: sending user password"
3910 msgstr "ftpfs: wysyłanie hasła użytkownika"
3912 #, c-format
3913 msgid "FTP: Account required for user %s"
3914 msgstr "FTP: wymagane jest konto dla użytkownika %s"
3916 msgid "Account:"
3917 msgstr "Konto:"
3919 msgid "ftpfs: sending user account"
3920 msgstr "ftpfs: wysyłanie konta użytkownika"
3922 msgid "ftpfs: logged in"
3923 msgstr "ftpfs: zalogowano"
3925 #, c-format
3926 msgid "ftpfs: Login incorrect for user %s "
3927 msgstr "ftpfs: niepoprawny login dla użytkownika %s "
3929 msgid "ftpfs: Invalid host name."
3930 msgstr "ftpfs: nieprawidłowa nazwa komputera."
3932 #, c-format
3933 msgid "ftpfs: %s"
3934 msgstr "ftpfs: %s"
3936 #, c-format
3937 msgid "ftpfs: making connection to %s"
3938 msgstr "ftpfs: nawiązywanie połączenia z %s"
3940 msgid "ftpfs: connection interrupted by user"
3941 msgstr "ftpfs: połączenie przerwane przez użytkownika"
3943 #, c-format
3944 msgid "ftpfs: connection to server failed: %s"
3945 msgstr "ftpfs: połączenie z serwerem się nie powiodło: %s"
3947 #, c-format
3948 msgid "Waiting to retry... %d (Control-G to cancel)"
3949 msgstr "Oczekiwanie na ponowienie... %d (Ctrl-G anuluje)"
3951 msgid "ftpfs: invalid address family"
3952 msgstr "ftpfs: nieprawidłowa rodzina adresów"
3954 #, c-format
3955 msgid "ftpfs: could not create socket: %s"
3956 msgstr "ftpfs: nie można utworzyć gniazda: %s"
3958 msgid "ftpfs: could not setup passive mode"
3959 msgstr "ftpfs: nie można ustawić trybu pasywnego"
3961 msgid "ftpfs: aborting transfer."
3962 msgstr "ftpfs: przerywanie przesyłania."
3964 #, c-format
3965 msgid "ftpfs: abort error: %s"
3966 msgstr "ftpfs: błąd przerywania: %s"
3968 msgid "ftpfs: abort failed"
3969 msgstr "ftpfs: przerwanie się nie powiodło"
3971 msgid "ftpfs: CWD failed."
3972 msgstr "ftpfs: CWD się nie powiodło."
3974 msgid "ftpfs: couldn't resolve symlink"
3975 msgstr "ftpts: nie można rozwiązać dowiązania symbolicznego"
3977 msgid "Resolving symlink..."
3978 msgstr "Rozwiązywanie dowiązania symbolicznego..."
3980 #, c-format
3981 msgid "ftpfs: Reading FTP directory %s... %s%s"
3982 msgstr "ftpfs: odczytywanie katalogu FTP %s... %s%s"
3984 msgid "(strict rfc959)"
3985 msgstr "(ścisły RFC959)"
3987 msgid "(chdir first)"
3988 msgstr "(najpierw chdir)"
3990 msgid "ftpfs: failed; nowhere to fallback to"
3991 msgstr "ftpfs: niepowodzenie; brak możliwości wycofania"
3993 msgid "ftpfs: storing file"
3994 msgstr "ftpfs: wysyłanie pliku"
3996 msgid ""
3997 "~/.netrc file has incorrect mode\n"
3998 "Remove password or correct mode"
3999 msgstr ""
4000 "Plik ~/.netrc posiada niepoprawny tryb\n"
4001 "Proszę usunąć hasło lub poprawić tryb"
4003 #, c-format
4004 msgid "%s: Warning: file %s not found\n"
4005 msgstr "%s: ostrzeżenie: nie odnaleziono pliku %s\n"
4007 #, c-format
4008 msgid ""
4009 "Warning: Invalid line in %s:\n"
4010 "%s\n"
4011 msgstr ""
4012 "Ostrzeżenie: nieprawidłowy wiersz w %s:\n"
4013 "%s\n"
4015 #, c-format
4016 msgid ""
4017 "Warning: Invalid flag %c in %s:\n"
4018 "%s\n"
4019 msgstr ""
4020 "Ostrzeżenie: nieprawidłowa flaga %c w %s:\n"
4021 "%s\n"
4023 #, c-format
4024 msgid "sftp: an error occured while reading %s: %s"
4025 msgstr "sftp: wystąpił błąd podczas odczytywania %s: %s"
4027 msgid "sftp: Unable to get current user name."
4028 msgstr "sftp: nie można uzyskać bieżącej nazwy użytkownika."
4030 msgid "sftp: Invalid host name."
4031 msgstr "sftp: nieprawidłowa nazwa komputera."
4033 msgid "sftp: Invalid port value."
4034 msgstr "sftp: nieprawidłowa wartość portu."
4036 #, c-format
4037 msgid "sftp: %s"
4038 msgstr "sftp: %s"
4040 #, c-format
4041 msgid "sftp: making connection to %s"
4042 msgstr "sftp: tworzenie połączenia z %s"
4044 msgid "sftp: connection interrupted by user"
4045 msgstr "sftp: połączenie zostało przerwane przez użytkownika"
4047 #, c-format
4048 msgid "sftp: connection to server failed: %s"
4049 msgstr "sftp: połączenie z serwerem się nie powiodło: %s"
4051 #, c-format
4052 msgid "sftp: Enter passphrase for %s "
4053 msgstr "sftp: proszę podać hasło dla %s "
4055 msgid "sftp: Passphrase is empty."
4056 msgstr "sftp: hasło jest puste."
4058 #, c-format
4059 msgid "sftp: Enter password for %s "
4060 msgstr "sftp: proszę podać hasło dla %s "
4062 msgid "sftp: Password is empty."
4063 msgstr "sftp: hasło jest puste."
4065 #, c-format
4066 msgid "sftp: Failure establishing SSH session: (%d)"
4067 msgstr "sftp: niepowodzenie podczas nawiązywania sesji SSH: (%d)"
4069 msgid "sftp: No file handler data present for reading file"
4070 msgstr "sftp: brak danych obsługi pliku do odczytania pliku"
4072 #, c-format
4073 msgid "sftp: (Ctrl-G break) Listing... %s"
4074 msgstr "sftp: (Ctrl-G przerywa) wyświetlanie listy... %s"
4076 msgid "sftp: Listing done."
4077 msgstr "sftp: ukończono wyświetlanie listy."
4079 #, c-format
4080 msgid "reconnect to %s failed"
4081 msgstr "ponowne połączenie z %s się nie powiodło"
4083 msgid "Authentication failed"
4084 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
4086 #, c-format
4087 msgid "Error %s creating directory %s"
4088 msgstr "Błąd %s podczas tworzenia katalogu %s"
4090 #, c-format
4091 msgid "Error %s removing directory %s"
4092 msgstr "Błąd %s podczas usuwania katalogu %s"
4094 #, c-format
4095 msgid "%s opening remote file %s"
4096 msgstr "%s podczas otwierania zdalnego pliku %s"
4098 #, c-format
4099 msgid "%s removing remote file %s"
4100 msgstr "%s podczas usuwania zdalnego pliku %s"
4102 #, c-format
4103 msgid "%s renaming files\n"
4104 msgstr "%s podczas zmieniania nazw plików\n"
4106 #, c-format
4107 msgid ""
4108 "Cannot open tar archive\n"
4109 "%s"
4110 msgstr ""
4111 "Nie można otworzyć archiwum tar\n"
4112 "%s"
4114 msgid "Inconsistent tar archive"
4115 msgstr "Niespójne archiwum tar"
4117 msgid "Unexpected EOF on archive file"
4118 msgstr "Nieoczekiwany koniec pliku archiwum"
4120 #, c-format
4121 msgid ""
4122 "%s\n"
4123 "doesn't look like a tar archive."
4124 msgstr ""
4125 "%s\n"
4126 "nie wygląda na archiwum tar."
4128 msgid "undelfs: error"
4129 msgstr "undelfs: błąd"
4131 msgid "not enough memory"
4132 msgstr "brak pamięci"
4134 msgid "while allocating block buffer"
4135 msgstr "podczas przydzielania bufora bloku"
4137 #, c-format
4138 msgid "open_inode_scan: %d"
4139 msgstr "open_inode_scan: %d"
4141 #, c-format
4142 msgid "while starting inode scan %d"
4143 msgstr "podczas rozpoczynaniu skanowania i-węzłów %d"
4145 #, c-format
4146 msgid "undelfs: loading deleted files information %d inodes"
4147 msgstr "undelfs: wczytywanie informacji o usuniętych plikach %d i-węzłów"
4149 #, c-format
4150 msgid "while calling ext2_block_iterate %d"
4151 msgstr "podczas wywoływania ext2_block_iterate %d"
4153 msgid "no more memory while reallocating array"
4154 msgstr "brak pamięci podczas ponownego przydzielania tablicy"
4156 #, c-format
4157 msgid "while doing inode scan %d"
4158 msgstr "podczas skanowania i-węzłów %d"
4160 #, c-format
4161 msgid "Cannot open file %s"
4162 msgstr "Nie można otworzyć pliku %s"
4164 msgid "undelfs: reading inode bitmap..."
4165 msgstr "undelfs: odczytywanie mapy bitowej i-węzłów..."
4167 #, c-format
4168 msgid ""
4169 "Cannot load inode bitmap from:\n"
4170 "%s"
4171 msgstr ""
4172 "Nie można odczytać mapy bitowej i-węzłów z:\n"
4173 "%s"
4175 msgid "undelfs: reading block bitmap..."
4176 msgstr "undelfs: odczytywanie mapy bitowej bloków..."
4178 #, c-format
4179 msgid ""
4180 "Cannot load block bitmap from:\n"
4181 "%s"
4182 msgstr ""
4183 "Nie można wczytać mapy bitowej bloków z:\n"
4184 "%s"
4186 msgid "vfs_info is not fs!"
4187 msgstr "vfs_info nie systemem plików."
4189 msgid "You have to chdir to extract files first"
4190 msgstr "Przed rozpakowaniem plików należy zmienić katalog"
4192 msgid "while iterating over blocks"
4193 msgstr "podczas iterowania po blokach"
4195 #, c-format
4196 msgid "Cannot open file \"%s\""
4197 msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\""
4199 msgid "Ext2lib error"
4200 msgstr "Błąd ext2lib"
4202 msgid "Invalid value"
4203 msgstr "Nieprawidłowa wartość"
4205 msgid "Cannot spawn child process"
4206 msgstr "Nie można utworzyć procesu potomnego"
4208 msgid "Empty output from child filter"
4209 msgstr "Puste wyjście filtru potomnego"
4211 msgid "&Line number (decimal)"
4212 msgstr "&Numer wiersza (dziesiętny)"
4214 msgid "Pe&rcents"
4215 msgstr "P&rocenty"
4217 msgid "&Decimal offset"
4218 msgstr "Wyrównanie &dziesiętne"
4220 msgid "He&xadecimal offset"
4221 msgstr "&Wyrównanie ósemkowe"
4223 msgid "Goto"
4224 msgstr "Idź do"
4226 msgid "ButtonBar|Ascii"
4227 msgstr "ASCII"
4229 msgid "ButtonBar|HxSrch"
4230 msgstr "SzukSz"
4232 msgid "ButtonBar|UnWrap"
4233 msgstr "Odwiń"
4235 msgid "ButtonBar|Wrap"
4236 msgstr "Zawiń"
4238 msgid "ButtonBar|Hex"
4239 msgstr "Szesn"
4241 msgid "ButtonBar|Goto"
4242 msgstr "Idź do"
4244 msgid "ButtonBar|Raw"
4245 msgstr "Orygnł"
4247 msgid "ButtonBar|Parse"
4248 msgstr "Przetw"
4250 msgid "ButtonBar|Unform"
4251 msgstr "BezFrm"
4253 msgid "ButtonBar|Format"
4254 msgstr "Format"
4256 #, c-format
4257 msgid ""
4258 "Error while closing the file:\n"
4259 "%s\n"
4260 "Data may have been written or not"
4261 msgstr ""
4262 "Błąd podczas zamykania pliku \n"
4263 "%s\n"
4264 "Dane mogły nie zostać zapisane"
4266 #, c-format
4267 msgid ""
4268 "Cannot save file:\n"
4269 "%s"
4270 msgstr ""
4271 "Nie można zapisać pliku:\n"
4272 "%s"
4274 msgid "File was modified. Save with exit?"
4275 msgstr "Plik został zmodyfikowany. Zapisać przed zakończeniem?"
4277 msgid "&Cancel quit"
4278 msgstr "N&ie zamykaj"
4280 msgid ""
4281 "Midnight Commander is being shut down.\n"
4282 "Save modified file?"
4283 msgstr ""
4284 "Program Midnight Commander kończy działanie.\n"
4285 "Zapisać zmodyfikowany plik?"
4287 msgid "View: "
4288 msgstr "Podgląd: "
4290 #, c-format
4291 msgid ""
4292 "Cannot open \"%s\"\n"
4293 "%s"
4294 msgstr ""
4295 "Nie można otworzyć \"%s\"\n"
4296 "%s"
4298 msgid "Cannot view: not a regular file"
4299 msgstr "Nie można wyświetlić: nie jest zwykłym plikiem"
4301 msgid "Seeking to search result"
4302 msgstr "Przechodzenie do wyników wyszukiwania"
4304 msgid "Search done"
4305 msgstr "Ukończono wyszukiwanie"
4307 msgid "Continue from beginning?"
4308 msgstr "Kontynuować od początku?"
4310 #~ msgid ""
4311 #~ "Copyright (C) 1996-2012 the Free Software Foundation\n"
4312 #~ "\n"
4313 #~ "            A user friendly text editor\n"
4314 #~ "         written for the Midnight Commander"
4315 #~ msgstr ""
4316 #~ " Copyright (C) 1996-2012 Free Software Foundation\n"
4317 #~ "\n"
4318 #~ "    Przyjazny dla użytkownika edytor tekstu, napisany\n"
4319 #~ "         dla programu Midnight Commander"
4321 #~ msgid "On"
4322 #~ msgstr "Na"
4324 #~ msgid "Mode"
4325 #~ msgstr "Tryb"
4327 #~ msgid "%6d of %d"
4328 #~ msgstr "%6d z %d"
4330 #~ msgid "Case sensi&tive"
4331 #~ msgstr "Rozróżnianie wielkości"
4333 #~ msgid "sec"
4334 #~ msgstr "sek."
4336 #~ msgid "Background Jobs"
4337 #~ msgstr "Zadania w tle"
4339 #~ msgid "Delete:"
4340 #~ msgstr "Usunięcie:"
4342 #~ msgid "Target date: %s, size %llu"
4343 #~ msgstr "Data docelowa: %s, rozmiar %llu"
4345 #~ msgid "Case s&ensitive"
4346 #~ msgstr "Rozróżnianie wi&elkości"
4348 #~ msgid "Press all the keys mentioned here. After you have done it, check"
4349 #~ msgstr ""
4350 #~ "Należy nacisnąć każdy z wypisanych tu klawiszy, a następnie sprawdzić,"
4352 #~ msgid "which keys are not marked with OK.  Press space on the missing"
4353 #~ msgstr ""
4354 #~ "które nie są oznaczone jako \"OK\". Naciśnięcie spacji na brakującym"
4356 #~ msgid "key, or click with the mouse to define it. Move around with Tab."
4357 #~ msgstr ""
4358 #~ "klawiszu lub kliknięcie określi go. Poruszanie za pomocą klawisza Tab."
4360 #~ msgid "fish: storing zeros"
4361 #~ msgstr "fish: wysyłanie zer"