Merge branch 'jk/mailsplit-maildir-muttsort' into maint
[git/jnareb-git.git] / po / vi.po
blob7d9d05d6cb0c61b6cc6f6f274faf60a9479eab42
1 # Vietnamese translation for GIT-CORE.
2 # Copyright (C) 2012-2013 Trần Ngọc Quân.
3 # This file is distributed under the same license as the git-core package.
4 # First translated by Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012-2013.
5 # Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2012.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: git-v1.8.2-rc2-4-g77995\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
11 "POT-Creation-Date: 2013-03-05 12:36+0800\n"
12 "PO-Revision-Date: 2013-03-06 13:55+0700\n"
13 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
15 "Language: vi\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=1;\n"
21 "X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
22 "X-Poedit-Basepath: ../\n"
24 #: advice.c:49
25 #, c-format
26 msgid "hint: %.*s\n"
27 msgstr "gợi ý: %.*s\n"
30 #. * Message used both when 'git commit' fails and when
31 #. * other commands doing a merge do.
33 #: advice.c:79
34 msgid ""
35 "Fix them up in the work tree,\n"
36 "and then use 'git add/rm <file>' as\n"
37 "appropriate to mark resolution and make a commit,\n"
38 "or use 'git commit -a'."
39 msgstr ""
40 "Sửa chúng trong cây làm việc,\n"
41 "và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>” dành riêng\n"
42 "cho việc đánh dấu tập tin cần giải quyết và tạo lần chuyển giao,\n"
43 "hoặc là dùng lệnh “git commit -a”."
45 #: archive.c:10
46 msgid "git archive [options] <tree-ish> [<path>...]"
47 msgstr "git archive [các-tùy-chọn] <tree-ish> [<đường-dẫn>...]"
49 #: archive.c:11
50 msgid "git archive --list"
51 msgstr "git archive --list"
53 #: archive.c:12
54 msgid ""
55 "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [options] <tree-ish> [<path>...]"
56 msgstr ""
57 "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] [các-tùy-chọn] <tree-ish> [<đường-"
58 "dẫn>...]"
60 #: archive.c:13
61 msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
62 msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
64 #: archive.c:323
65 msgid "fmt"
66 msgstr "fmt"
68 #: archive.c:323
69 msgid "archive format"
70 msgstr "định dạng lưu trữ"
72 #: archive.c:324 builtin/log.c:1115
73 msgid "prefix"
74 msgstr "tiền tố"
76 #: archive.c:325
77 msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
78 msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
80 #: archive.c:326 builtin/archive.c:91 builtin/blame.c:2366
81 #: builtin/blame.c:2367 builtin/config.c:55 builtin/fast-export.c:653
82 #: builtin/fast-export.c:655 builtin/grep.c:715 builtin/hash-object.c:77
83 #: builtin/ls-files.c:497 builtin/ls-files.c:500 builtin/notes.c:536
84 #: builtin/notes.c:693 builtin/read-tree.c:107 parse-options.h:149
85 msgid "file"
86 msgstr "tập-tin"
88 #: archive.c:327 builtin/archive.c:92
89 msgid "write the archive to this file"
90 msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
92 #: archive.c:329
93 msgid "read .gitattributes in working directory"
94 msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
96 #: archive.c:330
97 msgid "report archived files on stderr"
98 msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi chuẩn)"
100 #: archive.c:331
101 msgid "store only"
102 msgstr "chỉ lưu (không nén)"
104 #: archive.c:332
105 msgid "compress faster"
106 msgstr "nén nhanh hơn"
108 #: archive.c:340
109 msgid "compress better"
110 msgstr "nén nhỏ hơn"
112 #: archive.c:343
113 msgid "list supported archive formats"
114 msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
116 #: archive.c:345 builtin/archive.c:93 builtin/clone.c:85
117 msgid "repo"
118 msgstr "kho"
120 #: archive.c:346 builtin/archive.c:94
121 msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
122 msgstr "nhận kho lưu từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
124 #: archive.c:347 builtin/archive.c:95 builtin/notes.c:615
125 msgid "command"
126 msgstr "lệnh"
128 #: archive.c:348 builtin/archive.c:96
129 msgid "path to the remote git-upload-archive command"
130 msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
132 #: attr.c:259
133 msgid ""
134 "Negative patterns are ignored in git attributes\n"
135 "Use '\\!' for literal leading exclamation."
136 msgstr ""
137 "Các mẫu dạng phủ định bị cấm dùng cho các thuộc tính của git\n"
138 "Dùng “\\!” cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than dẫn đầu."
140 #: bundle.c:36
141 #, c-format
142 msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
143 msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump của git)"
145 #: bundle.c:63
146 #, c-format
147 msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
148 msgstr "phần đầu (header) không được thừa nhận: %s%s (%d)"
150 #: bundle.c:89 builtin/commit.c:674
151 #, c-format
152 msgid "could not open '%s'"
153 msgstr "không thể mở “%s”"
155 #: bundle.c:140
156 msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
157 msgstr "Kho chứa thiếu những lần chuyển giao (commit) cần trước hết này:"
159 #: bundle.c:164 sequencer.c:566 sequencer.c:998 builtin/log.c:299
160 #: builtin/log.c:751 builtin/log.c:1358 builtin/log.c:1574 builtin/merge.c:347
161 #: builtin/shortlog.c:157
162 msgid "revision walk setup failed"
163 msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét lại gặp lỗi"
165 #: bundle.c:186
166 #, c-format
167 msgid "The bundle contains %d ref"
168 msgid_plural "The bundle contains %d refs"
169 msgstr[0] "Bundle chứa %d tham chiếu (refs)"
170 msgstr[1] "Bundle chứa %d tham chiếu (refs)"
172 #: bundle.c:192
173 msgid "The bundle records a complete history."
174 msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
176 #: bundle.c:195
177 #, c-format
178 msgid "The bundle requires this ref"
179 msgid_plural "The bundle requires these %d refs"
180 msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu tham chiếu (refs) này"
181 msgstr[1] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu (refs) này"
183 #: bundle.c:294
184 msgid "rev-list died"
185 msgstr "rev-list đã chết"
187 #: bundle.c:300 builtin/log.c:1254 builtin/shortlog.c:260
188 #, c-format
189 msgid "unrecognized argument: %s"
190 msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
192 #: bundle.c:335
193 #, c-format
194 msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
195 msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
197 #: bundle.c:380
198 msgid "Refusing to create empty bundle."
199 msgstr "Từ chối tạo một bundle trống rỗng."
201 #: bundle.c:398
202 msgid "Could not spawn pack-objects"
203 msgstr "Không thể sản sinh pack-objects"
205 #: bundle.c:416
206 msgid "pack-objects died"
207 msgstr "pack-objects đã chết"
209 #: bundle.c:419
210 #, c-format
211 msgid "cannot create '%s'"
212 msgstr "không thể tạo “%s”"
214 #: bundle.c:441
215 msgid "index-pack died"
216 msgstr "index-pack đã chết"
218 #: commit.c:50
219 #, c-format
220 msgid "could not parse %s"
221 msgstr "không thể phân tích %s"
223 #: commit.c:52
224 #, c-format
225 msgid "%s %s is not a commit!"
226 msgstr "%s %s không phải là một lần commit!"
228 #: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
229 msgid "memory exhausted"
230 msgstr "hết bộ nhớ"
232 #: connected.c:39
233 msgid "Could not run 'git rev-list'"
234 msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
236 #: connected.c:48
237 #, c-format
238 msgid "failed write to rev-list: %s"
239 msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list: %s"
241 #: connected.c:56
242 #, c-format
243 msgid "failed to close rev-list's stdin: %s"
244 msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list: %s"
246 #: date.c:95
247 msgid "in the future"
248 msgstr "trong tương lai"
250 #: date.c:101
251 #, c-format
252 msgid "%lu second ago"
253 msgid_plural "%lu seconds ago"
254 msgstr[0] "%lu giây trước"
255 msgstr[1] "%lu giây trước"
257 #: date.c:108
258 #, c-format
259 msgid "%lu minute ago"
260 msgid_plural "%lu minutes ago"
261 msgstr[0] "%lu phút trước"
262 msgstr[1] "%lu phút trước"
264 #: date.c:115
265 #, c-format
266 msgid "%lu hour ago"
267 msgid_plural "%lu hours ago"
268 msgstr[0] "%lu giờ trước"
269 msgstr[1] "%lu giờ trước"
271 #: date.c:122
272 #, c-format
273 msgid "%lu day ago"
274 msgid_plural "%lu days ago"
275 msgstr[0] "%lu ngày trước"
276 msgstr[1] "%lu ngày trước"
278 #: date.c:128
279 #, c-format
280 msgid "%lu week ago"
281 msgid_plural "%lu weeks ago"
282 msgstr[0] "%lu tuần trước"
283 msgstr[1] "%lu tuần trước"
285 #: date.c:135
286 #, c-format
287 msgid "%lu month ago"
288 msgid_plural "%lu months ago"
289 msgstr[0] "%lu tháng trước"
290 msgstr[1] "%lu tháng trước"
292 #: date.c:146
293 #, c-format
294 msgid "%lu year"
295 msgid_plural "%lu years"
296 msgstr[0] "%lu năm"
297 msgstr[1] "%lu năm"
299 #: date.c:149
300 #, c-format
301 msgid "%s, %lu month ago"
302 msgid_plural "%s, %lu months ago"
303 msgstr[0] "%s, %lu tháng trước"
304 msgstr[1] "%s, %lu tháng trước"
306 #: date.c:154 date.c:159
307 #, c-format
308 msgid "%lu year ago"
309 msgid_plural "%lu years ago"
310 msgstr[0] "%lu năm trước"
311 msgstr[1] "%lu năm trước"
313 #: diff.c:112
314 #, c-format
315 msgid "  Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
316 msgstr "  Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm “%s”\n"
318 #: diff.c:117
319 #, c-format
320 msgid "  Unknown dirstat parameter '%s'\n"
321 msgstr "  Không hiểu đối số dirstat “%s”\n"
323 #: diff.c:210
324 #, c-format
325 msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
326 msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: “%s”"
328 #: diff.c:260
329 #, c-format
330 msgid ""
331 "Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
332 "%s"
333 msgstr ""
334 "Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
335 "%s"
337 #: diff.c:3468
338 #, c-format
339 msgid ""
340 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
341 "%s"
342 msgstr ""
343 "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
344 "%s"
346 #: diff.c:3482
347 #, c-format
348 msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
349 msgstr "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
351 #: gpg-interface.c:59 gpg-interface.c:127
352 msgid "could not run gpg."
353 msgstr "không thể chạy gpg."
355 #: gpg-interface.c:71
356 msgid "gpg did not accept the data"
357 msgstr "gpg đã không chấp nhận dữ liệu"
359 #: gpg-interface.c:82
360 msgid "gpg failed to sign the data"
361 msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
363 #: gpg-interface.c:112
364 #, c-format
365 msgid "could not create temporary file '%s': %s"
366 msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời “%s”: %s"
368 #: gpg-interface.c:115
369 #, c-format
370 msgid "failed writing detached signature to '%s': %s"
371 msgstr "gặp lỗi khi ghi chữ ký đính kèm vào “%s”: %s"
373 #: grep.c:1622
374 #, c-format
375 msgid "'%s': unable to read %s"
376 msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
378 #: grep.c:1639
379 #, c-format
380 msgid "'%s': %s"
381 msgstr "“%s”: %s"
383 #: grep.c:1650
384 #, c-format
385 msgid "'%s': short read %s"
386 msgstr "“%s”: đọc ngắn %s"
388 #: help.c:212
389 #, c-format
390 msgid "available git commands in '%s'"
391 msgstr "các lệnh git sẵn sàng để dùng trong “%s”"
393 #: help.c:219
394 msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
395 msgstr "các lệnh git sẵn sàng để dùng từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
397 #: help.c:235
398 msgid "The most commonly used git commands are:"
399 msgstr "Những lệnh git hay được sử dụng nhất là:"
401 #: help.c:292
402 #, c-format
403 msgid ""
404 "'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
405 "able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
406 msgstr ""
407 "“%s” trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
408 "thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
410 #: help.c:349
411 msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
412 msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
414 #: help.c:371
415 #, c-format
416 msgid ""
417 "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
418 "Continuing under the assumption that you meant '%s'"
419 msgstr ""
420 "CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên “%s”, mà nó lại không có sẵn.\n"
421 "Giả định rằng ý bạn là “%s”"
423 #: help.c:376
424 #, c-format
425 msgid "in %0.1f seconds automatically..."
426 msgstr "trong %0.1f giây một cách tự động..."
428 #: help.c:383
429 #, c-format
430 msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
431 msgstr "git: “%s” không phải là một lệnh của git. Xem “git --help”."
433 #: help.c:387
434 msgid ""
435 "\n"
436 "Did you mean this?"
437 msgid_plural ""
438 "\n"
439 "Did you mean one of these?"
440 msgstr[0] ""
441 "\n"
442 "Có phải ý bạn là cái này không?"
443 msgstr[1] ""
444 "\n"
445 "Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
447 #: merge.c:56
448 msgid "failed to read the cache"
449 msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ tạm"
451 #: merge.c:110 builtin/checkout.c:333 builtin/checkout.c:534
452 #: builtin/clone.c:586
453 msgid "unable to write new index file"
454 msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
456 #: merge-recursive.c:190
457 #, c-format
458 msgid "(bad commit)\n"
459 msgstr "(commit sai)\n"
461 #: merge-recursive.c:206
462 #, c-format
463 msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
464 msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
466 #: merge-recursive.c:268
467 msgid "error building trees"
468 msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
470 #: merge-recursive.c:672
471 #, c-format
472 msgid "failed to create path '%s'%s"
473 msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
475 #: merge-recursive.c:683
476 #, c-format
477 msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
478 msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
480 #. something else exists
481 #. .. but not some other error (who really cares what?)
482 #: merge-recursive.c:697 merge-recursive.c:718
483 msgid ": perhaps a D/F conflict?"
484 msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
486 #: merge-recursive.c:708
487 #, c-format
488 msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
489 msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo vết tại “%s”"
491 #: merge-recursive.c:748
492 #, c-format
493 msgid "cannot read object %s '%s'"
494 msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
496 #: merge-recursive.c:750
497 #, c-format
498 msgid "blob expected for %s '%s'"
499 msgstr "đối tượng blob được mong đợi cho %s “%s”"
501 #: merge-recursive.c:773 builtin/clone.c:302
502 #, c-format
503 msgid "failed to open '%s'"
504 msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”"
506 #: merge-recursive.c:781
507 #, c-format
508 msgid "failed to symlink '%s'"
509 msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết tượng trưng (symlink) “%s”"
511 #: merge-recursive.c:784
512 #, c-format
513 msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
514 msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
516 #: merge-recursive.c:922
517 msgid "Failed to execute internal merge"
518 msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
520 #: merge-recursive.c:926
521 #, c-format
522 msgid "Unable to add %s to database"
523 msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
525 #: merge-recursive.c:942
526 msgid "unsupported object type in the tree"
527 msgstr "kiểu đối tượng không được hỗ trợ trong cây (tree)"
529 #: merge-recursive.c:1021 merge-recursive.c:1035
530 #, c-format
531 msgid ""
532 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
533 "in tree."
534 msgstr ""
535 "XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
536 "còn lại trong cây (tree)."
538 #: merge-recursive.c:1027 merge-recursive.c:1040
539 #, c-format
540 msgid ""
541 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
542 "in tree at %s."
543 msgstr ""
544 "XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
545 "còn lại trong cây (tree) tại %s."
547 #: merge-recursive.c:1081
548 msgid "rename"
549 msgstr "đổi tên"
551 #: merge-recursive.c:1081
552 msgid "renamed"
553 msgstr "đã đổi tên"
555 #: merge-recursive.c:1137
556 #, c-format
557 msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
558 msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
560 #: merge-recursive.c:1159
561 #, c-format
562 msgid ""
563 "CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
564 "\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
565 msgstr ""
566 "XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
567 "tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
569 #: merge-recursive.c:1164
570 msgid " (left unresolved)"
571 msgstr " (cần giải quyết)"
573 #: merge-recursive.c:1218
574 #, c-format
575 msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
576 msgstr ""
577 "XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
579 #: merge-recursive.c:1248
580 #, c-format
581 msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
582 msgstr "Đang đổi tên %s thành %s thay vì %s thành %s"
584 #: merge-recursive.c:1447
585 #, c-format
586 msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
587 msgstr ""
588 "XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm vào trong %s"
590 #: merge-recursive.c:1457
591 #, c-format
592 msgid "Adding merged %s"
593 msgstr "Thêm hòa trộn %s"
595 #: merge-recursive.c:1462 merge-recursive.c:1660
596 #, c-format
597 msgid "Adding as %s instead"
598 msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
600 #: merge-recursive.c:1513
601 #, c-format
602 msgid "cannot read object %s"
603 msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
605 #: merge-recursive.c:1516
606 #, c-format
607 msgid "object %s is not a blob"
608 msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
610 #: merge-recursive.c:1564
611 msgid "modify"
612 msgstr "sửa đổi"
614 #: merge-recursive.c:1564
615 msgid "modified"
616 msgstr "đã sửa"
618 #: merge-recursive.c:1574
619 msgid "content"
620 msgstr "nội dung"
622 #: merge-recursive.c:1581
623 msgid "add/add"
624 msgstr "thêm/thêm"
626 #: merge-recursive.c:1615
627 #, c-format
628 msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
629 msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
631 #: merge-recursive.c:1629
632 #, c-format
633 msgid "Auto-merging %s"
634 msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
636 #: merge-recursive.c:1633 git-submodule.sh:942
637 msgid "submodule"
638 msgstr "mô-đun-con"
640 #: merge-recursive.c:1634
641 #, c-format
642 msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
643 msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
645 #: merge-recursive.c:1724
646 #, c-format
647 msgid "Removing %s"
648 msgstr "Đang xóa %s"
650 #: merge-recursive.c:1749
651 msgid "file/directory"
652 msgstr "tập-tin/thư-mục"
654 #: merge-recursive.c:1755
655 msgid "directory/file"
656 msgstr "thư-mục/tập tin"
658 #: merge-recursive.c:1760
659 #, c-format
660 msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
661 msgstr ""
662 "XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
663 "%s"
665 #: merge-recursive.c:1770
666 #, c-format
667 msgid "Adding %s"
668 msgstr "Thêm \"%s\""
670 #: merge-recursive.c:1787
671 msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
672 msgstr "Việc hòa trộn hỏng nghiêm trọng, không nên để xảy ra."
674 #: merge-recursive.c:1806
675 msgid "Already up-to-date!"
676 msgstr "Đã cập nhật rồi!"
678 #: merge-recursive.c:1815
679 #, c-format
680 msgid "merging of trees %s and %s failed"
681 msgstr "hòa trộn cây (tree) %s và %s gặp lỗi"
683 #: merge-recursive.c:1845
684 #, c-format
685 msgid "Unprocessed path??? %s"
686 msgstr "Đường dẫn chưa được xử lý??? %s"
688 #: merge-recursive.c:1890
689 msgid "Merging:"
690 msgstr "Đang trộn:"
692 #: merge-recursive.c:1903
693 #, c-format
694 msgid "found %u common ancestor:"
695 msgid_plural "found %u common ancestors:"
696 msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
697 msgstr[1] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
699 #: merge-recursive.c:1940
700 msgid "merge returned no commit"
701 msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao (commit) nào"
703 #: merge-recursive.c:1997
704 #, c-format
705 msgid "Could not parse object '%s'"
706 msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”"
708 #: merge-recursive.c:2009 builtin/merge.c:643
709 msgid "Unable to write index."
710 msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
712 #: parse-options.c:489
713 msgid "..."
714 msgstr "..."
716 #: parse-options.c:507
717 #, c-format
718 msgid "usage: %s"
719 msgstr "cách dùng: %s"
721 #. TRANSLATORS: the colon here should align with the
722 #. one in "usage: %s" translation
723 #: parse-options.c:511
724 #, c-format
725 msgid "   or: %s"
726 msgstr "     hoặc: %s"
728 #: parse-options.c:514
729 #, c-format
730 msgid "    %s"
731 msgstr "    %s"
733 #: parse-options.c:548
734 msgid "-NUM"
735 msgstr "-SỐ"
737 #: pathspec.c:83
738 #, c-format
739 msgid "Path '%s' is in submodule '%.*s'"
740 msgstr "Đường dẫn “%s” thì ở trong mô-đun-con “%.*s”"
742 #: pathspec.c:99
743 #, c-format
744 msgid "'%s' is beyond a symbolic link"
745 msgstr "“%s” nằm ngoài một liên kết tượng trưng"
747 #: remote.c:1653
748 #, c-format
749 msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
750 msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
751 msgstr[0] "Nhánh của bạn là đầu của “%s” bởi %d lần chuyển giao (commit).\n"
752 msgstr[1] "Nhánh của bạn là đầu của “%s” bởi %d lần chuyển giao (commit).\n"
754 #: remote.c:1659
755 msgid "  (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
756 msgstr "  (dùng \"git push\" để xuất bản các lần chuyển giao nội bộ của bạn)\n"
758 #: remote.c:1662
759 #, c-format
760 msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
761 msgid_plural ""
762 "Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
763 msgstr[0] ""
764 "Nhánh của bạn thì ở đằng sau “%s” bởi %d lần chuyển giao (commit), và có thể "
765 "được fast-forward.\n"
766 msgstr[1] ""
767 "Nhánh của bạn thì ở đằng sau “%s” bởi %d lần chuyển giao (commit), và có thể "
768 "được fast-forward.\n"
770 #: remote.c:1670
771 msgid "  (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
772 msgstr "  (dùng \"git pull\" để cập nhật nhánh nội bộ của bạn)\n"
774 #: remote.c:1673
775 #, c-format
776 msgid ""
777 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
778 "and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
779 msgid_plural ""
780 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
781 "and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
782 msgstr[0] ""
783 "Nhánh của bạn và “%s” bị phân kỳ,\n"
784 "và có %d và %d lần chuyển giao (commit) khác nhau cho từng cái,\n"
785 "tương ứng với mỗi lần.\n"
786 msgstr[1] ""
787 "Your branch and “%s” have diverged,\n"
788 "and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
790 #: remote.c:1683
791 msgid "  (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
792 msgstr ""
793 "  (dùng \"git pull\" để hòa trộn nhánh trên máy chủ vào trong nhánh của "
794 "bạn)\n"
796 #: sequencer.c:123 builtin/merge.c:761 builtin/merge.c:874 builtin/merge.c:984
797 #: builtin/merge.c:994
798 #, c-format
799 msgid "Could not open '%s' for writing"
800 msgstr "Không thể mở “%s” để ghi"
802 #: sequencer.c:125 builtin/merge.c:333 builtin/merge.c:764 builtin/merge.c:986
803 #: builtin/merge.c:999
804 #, c-format
805 msgid "Could not write to '%s'"
806 msgstr "Không thể ghi vào “%s”"
808 #: sequencer.c:146
809 msgid ""
810 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
811 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
812 msgstr ""
813 "sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
814 "với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”"
816 #: sequencer.c:149
817 msgid ""
818 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
819 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
820 "and commit the result with 'git commit'"
821 msgstr ""
822 "sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
823 "với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”\n"
824 "và chuyển giao (commit) kết quả bằng lệnh “git commit”"
826 #: sequencer.c:162 sequencer.c:774 sequencer.c:857
827 #, c-format
828 msgid "Could not write to %s"
829 msgstr "Không thể ghi vào %s"
831 #: sequencer.c:165
832 #, c-format
833 msgid "Error wrapping up %s"
834 msgstr "Lỗi bao bọc %s"
836 #: sequencer.c:180
837 msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
838 msgstr "Các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh cherry-pick."
840 #: sequencer.c:182
841 msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
842 msgstr "Các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh revert."
844 #: sequencer.c:185
845 msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
846 msgstr "Chuyển giao (commit) các thay đổi của bạn hay stash chúng để xử lý."
848 #. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
849 #: sequencer.c:236
850 #, c-format
851 msgid "%s: Unable to write new index file"
852 msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
854 #: sequencer.c:267
855 msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
856 msgstr "Không thể phân giải commit (lần chuyển giao) HEAD\n"
858 #: sequencer.c:288
859 msgid "Unable to update cache tree\n"
860 msgstr "Không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm\n"
862 #: sequencer.c:333
863 #, c-format
864 msgid "Could not parse commit %s\n"
865 msgstr "Không thể phân tích commit (lần chuyển giao) %s\n"
867 #: sequencer.c:338
868 #, c-format
869 msgid "Could not parse parent commit %s\n"
870 msgstr "Không thể phân tích commit (lần chuyển giao) cha mẹ %s\n"
872 #: sequencer.c:404
873 msgid "Your index file is unmerged."
874 msgstr "Tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
876 #: sequencer.c:423
877 #, c-format
878 msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
879 msgstr ""
880 "Lần chuyển giao (commit) %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -"
881 "m."
883 #: sequencer.c:431
884 #, c-format
885 msgid "Commit %s does not have parent %d"
886 msgstr "Lần chuyển giao (commit) %s không có cha mẹ %d"
888 #: sequencer.c:435
889 #, c-format
890 msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
891 msgstr ""
892 "Luồng chính được chỉ ra nhưng lần chuyển giao (commit) %s không phải là một "
893 "lần hòa trộn."
895 #. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
896 #. "cherry-pick", the second %s a SHA1
897 #: sequencer.c:448
898 #, c-format
899 msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
900 msgstr "%s: không thể phân tích lần chuyển giao mẹ của %s"
902 #: sequencer.c:452
903 #, c-format
904 msgid "Cannot get commit message for %s"
905 msgstr "Không thể lấy thông điệp lần chuyển giao (commit) cho %s"
907 #: sequencer.c:536
908 #, c-format
909 msgid "could not revert %s... %s"
910 msgstr "không thể revert %s... %s"
912 #: sequencer.c:537
913 #, c-format
914 msgid "could not apply %s... %s"
915 msgstr "không thể apply (áp dụng miếng vá) %s... %s"
917 #: sequencer.c:569
918 msgid "empty commit set passed"
919 msgstr "lần chuyển giao (commit) trống rỗng đặt là hợp quy cách"
921 #: sequencer.c:577
922 #, c-format
923 msgid "git %s: failed to read the index"
924 msgstr "git %s: gặp lỗi đọc bảng mục lục"
926 #: sequencer.c:582
927 #, c-format
928 msgid "git %s: failed to refresh the index"
929 msgstr "git %s: gặp lỗi khi làm tươi mới bảng mục lục"
931 #: sequencer.c:640
932 #, c-format
933 msgid "Cannot %s during a %s"
934 msgstr "Không thể %s trong khi %s"
936 #: sequencer.c:662
937 #, c-format
938 msgid "Could not parse line %d."
939 msgstr "Không phân tích được dòng %d."
941 #: sequencer.c:667
942 msgid "No commits parsed."
943 msgstr "Không có lần chuyển giao (commit) nào được phân tích."
945 #: sequencer.c:680
946 #, c-format
947 msgid "Could not open %s"
948 msgstr "Không thể mở %s"
950 #: sequencer.c:684
951 #, c-format
952 msgid "Could not read %s."
953 msgstr "Không thể đọc %s."
955 #: sequencer.c:691
956 #, c-format
957 msgid "Unusable instruction sheet: %s"
958 msgstr "Bảng chỉ thị không thể dùng được: %s"
960 #: sequencer.c:719
961 #, c-format
962 msgid "Invalid key: %s"
963 msgstr "Khóa không đúng: %s"
965 #: sequencer.c:722
966 #, c-format
967 msgid "Invalid value for %s: %s"
968 msgstr "Giá trị không hợp lệ %s: %s"
970 #: sequencer.c:734
971 #, c-format
972 msgid "Malformed options sheet: %s"
973 msgstr "Bảng tùy chọn dị hình: %s"
975 #: sequencer.c:755
976 msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
977 msgstr "một thao tác cherry-pick hoặc revert đang được thực hiện"
979 #: sequencer.c:756
980 msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
981 msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
983 #: sequencer.c:760
984 #, c-format
985 msgid "Could not create sequencer directory %s"
986 msgstr "Không thể tạo thư mục xếp dãy %s"
988 #: sequencer.c:776 sequencer.c:861
989 #, c-format
990 msgid "Error wrapping up %s."
991 msgstr "Lỗi bao bọc %s."
993 #: sequencer.c:795 sequencer.c:929
994 msgid "no cherry-pick or revert in progress"
995 msgstr "không cherry-pick hay revert trong tiến trình"
997 #: sequencer.c:797
998 msgid "cannot resolve HEAD"
999 msgstr "không thể phân giải HEAD"
1001 #: sequencer.c:799
1002 msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
1003 msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
1005 #: sequencer.c:821 builtin/apply.c:4056
1006 #, c-format
1007 msgid "cannot open %s: %s"
1008 msgstr "không thể mở %s: %s"
1010 #: sequencer.c:824
1011 #, c-format
1012 msgid "cannot read %s: %s"
1013 msgstr "không thể đọc %s: %s"
1015 #: sequencer.c:825
1016 msgid "unexpected end of file"
1017 msgstr "kết thúc tập tin đột xuất"
1019 #: sequencer.c:831
1020 #, c-format
1021 msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
1022 msgstr "tập tin HEAD “pre-cherry-pick” đã lưu “%s” bị hỏng"
1024 #: sequencer.c:854
1025 #, c-format
1026 msgid "Could not format %s."
1027 msgstr "Không thể định dạng %s."
1029 #: sequencer.c:1016
1030 msgid "Can't revert as initial commit"
1031 msgstr "Không thể revert một lần chuyển giao (commit) khởi tạo"
1033 #: sequencer.c:1017
1034 msgid "Can't cherry-pick into empty head"
1035 msgstr "Không thể cherry-pick vào một đầu (head) trống rỗng"
1037 #: sha1_name.c:1044
1038 msgid "HEAD does not point to a branch"
1039 msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
1041 #: sha1_name.c:1047
1042 #, c-format
1043 msgid "No such branch: '%s'"
1044 msgstr "Không có nhánh nào như thế: “%s”"
1046 #: sha1_name.c:1049
1047 #, c-format
1048 msgid "No upstream configured for branch '%s'"
1049 msgstr "Không có thượng nguồn (upstream) được cấu hình cho nhánh “%s”"
1051 #: sha1_name.c:1052
1052 #, c-format
1053 msgid "Upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
1054 msgstr ""
1055 "Nhánh thượng nguồn (upstream) “%s” không được lưu lại như là một nhánh "
1056 "“remote-tracking”"
1058 #: wrapper.c:408
1059 #, c-format
1060 msgid "unable to access '%s': %s"
1061 msgstr "không thể truy cập “%s”: %s"
1063 #: wrapper.c:423
1064 #, c-format
1065 msgid "unable to access '%s'"
1066 msgstr "không thể truy cập “%s”"
1068 #: wrapper.c:434
1069 #, c-format
1070 msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
1071 msgstr "không tìm thấy người dùng hiện tại trong tập tin passwd: %s"
1073 #: wrapper.c:435
1074 msgid "no such user"
1075 msgstr "không có người dùng như vậy"
1077 #: wt-status.c:140
1078 msgid "Unmerged paths:"
1079 msgstr "Những đường dẫn chưa được hòa trộn:"
1081 #: wt-status.c:167 wt-status.c:194
1082 #, c-format
1083 msgid "  (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
1084 msgstr "  (dùng \"git reset %s <tập-tin>...\" để bỏ một stage (trạng thái))"
1086 #: wt-status.c:169 wt-status.c:196
1087 msgid "  (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
1088 msgstr "  (dùng \"git rm --cached <tập-tin>...\" để bỏ trạng thái (stage))"
1090 #: wt-status.c:173
1091 msgid "  (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
1092 msgstr "  (dùng \"git add <tập-tin>...\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
1094 #: wt-status.c:175 wt-status.c:179
1095 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
1096 msgstr ""
1097 "  (dùng \"git add/rm <tập-tin>...\" như là một cách  thích hợp để đánh dấu "
1098 "là cần được giải quyết)"
1100 #: wt-status.c:177
1101 msgid "  (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
1102 msgstr "  (dùng \"git rm <tập-tin>...\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
1104 #: wt-status.c:188
1105 msgid "Changes to be committed:"
1106 msgstr "Những thay đổi sẽ được chuyển giao:"
1108 #: wt-status.c:206
1109 msgid "Changes not staged for commit:"
1110 msgstr ""
1111 "Các thay đổi không được đặt trạng thái (stage) cho lần chuyển giao (commit):"
1113 #: wt-status.c:210
1114 msgid "  (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
1115 msgstr ""
1116 "  (dùng \"git add <tập-tin>...\" để cập nhật những gì cần chuyển giao "
1117 "(commit))"
1119 #: wt-status.c:212
1120 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
1121 msgstr ""
1122 "  (dùng \"git add/rm <tập-tin>...\" để cập nhật những gì sẽ được chuyển giao)"
1124 #: wt-status.c:213
1125 msgid ""
1126 "  (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
1127 msgstr ""
1128 "  (dùng \"git checkout -- <tập-tin>...\" để bỏ thay đổi trong thư mục làm "
1129 "việc)"
1131 #: wt-status.c:215
1132 msgid "  (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
1133 msgstr ""
1134 "  (chuyển giao (commit) hoặc là loại bỏ các nội dung không-bị-theo-vết hay "
1135 "đã bị chỉnh sửa trong mô-đun-con)"
1137 #: wt-status.c:227
1138 #, c-format
1139 msgid "  (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
1140 msgstr ""
1141 "  (dùng \"git %s <tập-tin>...\" để thêm vào những gì cần chuyển giao "
1142 "(commit))"
1144 #: wt-status.c:244
1145 msgid "bug"
1146 msgstr "lỗi"
1148 #: wt-status.c:249
1149 msgid "both deleted:"
1150 msgstr "bị xóa bởi cả hai:"
1152 #: wt-status.c:250
1153 msgid "added by us:"
1154 msgstr "được thêm vào bởi chúng ta:"
1156 #: wt-status.c:251
1157 msgid "deleted by them:"
1158 msgstr "bị xóa đi bởi họ:"
1160 #: wt-status.c:252
1161 msgid "added by them:"
1162 msgstr "được thêm vào bởi họ:"
1164 #: wt-status.c:253
1165 msgid "deleted by us:"
1166 msgstr "bị xóa bởi chúng ta:"
1168 #: wt-status.c:254
1169 msgid "both added:"
1170 msgstr "được thêm vào bởi cả hai:"
1172 #: wt-status.c:255
1173 msgid "both modified:"
1174 msgstr "bị sửa bởi cả hai:"
1176 #: wt-status.c:285
1177 msgid "new commits, "
1178 msgstr "lần chuyển giao (commit) mới, "
1180 #: wt-status.c:287
1181 msgid "modified content, "
1182 msgstr "nội dung bị sửa đổi, "
1184 #: wt-status.c:289
1185 msgid "untracked content, "
1186 msgstr "nội dung chưa được theo dõi, "
1188 #: wt-status.c:303
1189 #, c-format
1190 msgid "new file:   %s"
1191 msgstr "tập tin mới:   %s"
1193 #: wt-status.c:306
1194 #, c-format
1195 msgid "copied:     %s -> %s"
1196 msgstr "đã sao chép:     %s -> %s"
1198 #: wt-status.c:309
1199 #, c-format
1200 msgid "deleted:    %s"
1201 msgstr "đã xóa:    %s"
1203 #: wt-status.c:312
1204 #, c-format
1205 msgid "modified:   %s"
1206 msgstr "đã sửa đổi:   %s"
1208 #: wt-status.c:315
1209 #, c-format
1210 msgid "renamed:    %s -> %s"
1211 msgstr "đã đổi tên:    %s -> %s"
1213 #: wt-status.c:318
1214 #, c-format
1215 msgid "typechange: %s"
1216 msgstr "đổi-kiểu: %s"
1218 #: wt-status.c:321
1219 #, c-format
1220 msgid "unknown:    %s"
1221 msgstr "không hiểu:    %s"
1223 #: wt-status.c:324
1224 #, c-format
1225 msgid "unmerged:   %s"
1226 msgstr "chưa hòa trộn:   %s"
1228 #: wt-status.c:327
1229 #, c-format
1230 msgid "bug: unhandled diff status %c"
1231 msgstr "lỗi: không lấy được trạng thái lệnh diff %c"
1233 #: wt-status.c:789
1234 msgid "You have unmerged paths."
1235 msgstr "Bạn có những đường dẫn chưa được hòa trộn."
1237 #: wt-status.c:792 wt-status.c:944
1238 msgid "  (fix conflicts and run \"git commit\")"
1239 msgstr "  (sửa các xung đột sau đó chạy \"git commit\")"
1241 #: wt-status.c:795
1242 msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
1243 msgstr "Tất cả các xung đột đã được giải quyết nhưng bạn vẫn đang hòa trộn."
1245 #: wt-status.c:798
1246 msgid "  (use \"git commit\" to conclude merge)"
1247 msgstr "  (dùng \"git commit\" để hoàn tất việc hòa trộn)"
1249 #: wt-status.c:808
1250 msgid "You are in the middle of an am session."
1251 msgstr "Bạn đang ở giữa của một phiên “am”."
1253 #: wt-status.c:811
1254 msgid "The current patch is empty."
1255 msgstr "Miếng vá hiện tại bị trống rỗng."
1257 #: wt-status.c:815
1258 msgid "  (fix conflicts and then run \"git am --resolved\")"
1259 msgstr "  (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git am --resolved\")"
1261 #: wt-status.c:817
1262 msgid "  (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
1263 msgstr "  (dùng \"git am --skip\" để bỏ qua miếng vá này)"
1265 #: wt-status.c:819
1266 msgid "  (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
1267 msgstr "  (dùng \"git am --abort\" để phục hồi lại nhánh nguyên thủy)"
1269 #: wt-status.c:879 wt-status.c:896
1270 #, c-format
1271 msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
1272 msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc rebase nhánh “%s” trên “%s”."
1274 #: wt-status.c:884 wt-status.c:901
1275 msgid "You are currently rebasing."
1276 msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc rebase (tái cấu trúc)."
1278 #: wt-status.c:887
1279 msgid "  (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
1280 msgstr "  (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git rebase --continue\")"
1282 #: wt-status.c:889
1283 msgid "  (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
1284 msgstr "  (dùng \"git rebase --skip\" để bỏ qua lần vá này)"
1286 #: wt-status.c:891
1287 msgid "  (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
1288 msgstr "  (dùng \"git rebase --abort\" để check-out nhánh nguyên thủy)"
1290 #: wt-status.c:904
1291 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
1292 msgstr ""
1293 "  (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git rebase --continue\")"
1295 #: wt-status.c:908
1296 #, c-format
1297 msgid ""
1298 "You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
1299 msgstr ""
1300 "Bạn hiện nay đang thực hiện việc chia tách một lần chuyển giao (commit) "
1301 "trong khi đang rebase nhánh “%s” trên “%s”."
1303 #: wt-status.c:913
1304 msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
1305 msgstr ""
1306 "Bạn hiện tại đang cắt đôi một lần chuyển giao trong khi đang thực hiện việc "
1307 "rebase."
1309 #: wt-status.c:916
1310 msgid "  (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
1311 msgstr ""
1312 "  (Một khi thư mục làm việc của bạn đã gọn gàng, chạy \"git rebase --continue"
1313 "\")"
1315 #: wt-status.c:920
1316 #, c-format
1317 msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
1318 msgstr ""
1319 "Bạn hiện nay đang thực hiện việc sửa chữa một lần chuyển giao (commit) trong "
1320 "khi đang rebase nhánh “%s” trên “%s”."
1322 #: wt-status.c:925
1323 msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
1324 msgstr "Bạn hiện đang sửa một lần chuyển giao trong khi bạn thực hiện rebase."
1326 #: wt-status.c:928
1327 msgid "  (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
1328 msgstr ""
1329 "  (dùng \"git commit --amend\" để tu bổ lần chuyển giao (commit) hiện tại)"
1331 #: wt-status.c:930
1332 msgid ""
1333 "  (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
1334 msgstr ""
1335 "  (dùng \"git rebase --continue\" một khi bạn cảm thấy hài lòng về những "
1336 "thay đổi của mình)"
1338 #: wt-status.c:940
1339 msgid "You are currently cherry-picking."
1340 msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc cherry-pick."
1342 #: wt-status.c:947
1343 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git commit\")"
1344 msgstr "  (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git commit\")"
1346 #: wt-status.c:958
1347 #, c-format
1348 msgid "You are currently bisecting branch '%s'."
1349 msgstr ""
1350 "Bạn hiện nay đang thực hiện thao tác di chuyển nửa bước (bisect) trên nhánh "
1351 "“%s”."
1353 #: wt-status.c:962
1354 msgid "You are currently bisecting."
1355 msgstr "Bạn hiện tại đang thực hiện việc bisect (chia đôi)."
1357 #: wt-status.c:965
1358 msgid "  (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
1359 msgstr "  (dùng \"git bisect reset\" để quay trở lại nhánh nguyên thủy)"
1361 #: wt-status.c:1064
1362 msgid "On branch "
1363 msgstr "Trên nhánh "
1365 #: wt-status.c:1071
1366 msgid "Not currently on any branch."
1367 msgstr "Hiện tại chẳng ở nhánh nào cả."
1369 #: wt-status.c:1083
1370 msgid "Initial commit"
1371 msgstr "Lần chuyển giao (commit) khởi đầu"
1373 #: wt-status.c:1097
1374 msgid "Untracked files"
1375 msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi"
1377 #: wt-status.c:1099
1378 msgid "Ignored files"
1379 msgstr "Những tập tin bị lờ đi"
1381 #: wt-status.c:1101
1382 #, c-format
1383 msgid "Untracked files not listed%s"
1384 msgstr "Những tập tin không bị theo vết không được liệt kê ra %s"
1386 #: wt-status.c:1103
1387 msgid " (use -u option to show untracked files)"
1388 msgstr " (dùng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được theo dõi)"
1390 #: wt-status.c:1109
1391 msgid "No changes"
1392 msgstr "Không có thay đổi nào"
1394 #: wt-status.c:1114
1395 #, c-format
1396 msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
1397 msgstr ""
1398 "không có thay đổi nào được thêm vào commit (dùng \"git add\" và/hoặc \"git "
1399 "commit -a\")\n"
1401 #: wt-status.c:1117
1402 #, c-format
1403 msgid "no changes added to commit\n"
1404 msgstr "không có thay đổi nào được thêm vào lần chuyển giao (commit)\n"
1406 #: wt-status.c:1120
1407 #, c-format
1408 msgid ""
1409 "nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
1410 "track)\n"
1411 msgstr ""
1412 "không có gì được thêm vào lần chuyển giao (commit) nhưng có những tập tin "
1413 "không được theo dấu vết hiện diện (dùng \"git add\" để đưa vào theo dõi)\n"
1415 #: wt-status.c:1123
1416 #, c-format
1417 msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
1418 msgstr ""
1419 "không có gì được thêm vào lần chuyển giao (commit) nhưng có những tập tin "
1420 "không được theo dấu vết hiện diện\n"
1422 #: wt-status.c:1126
1423 #, c-format
1424 msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
1425 msgstr ""
1426 " không có gì để commit (tạo/sao-chép các tập tin và dùng \"git add\" để theo "
1427 "dõi dấu vết)\n"
1429 #: wt-status.c:1129 wt-status.c:1134
1430 #, c-format
1431 msgid "nothing to commit\n"
1432 msgstr "không có gì để chuyển giao (commit)\n"
1434 #: wt-status.c:1132
1435 #, c-format
1436 msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
1437 msgstr ""
1438 "không có gì để chuyển giao (commit) (dùng -u để bỏ các tập tin cần theo dấu "
1439 "vết)\n"
1441 #: wt-status.c:1136
1442 #, c-format
1443 msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
1444 msgstr "không có gì để chuyển giao (commit), thư mục làm việc sạch sẽ\n"
1446 #: wt-status.c:1244
1447 msgid "HEAD (no branch)"
1448 msgstr "HEAD (không nhánh)"
1450 #: wt-status.c:1250
1451 msgid "Initial commit on "
1452 msgstr "Lần chuyển giao (commit) khởi tạo trên "
1454 #: wt-status.c:1265
1455 msgid "behind "
1456 msgstr "đằng sau "
1458 #: wt-status.c:1268 wt-status.c:1271
1459 msgid "ahead "
1460 msgstr "phía trước "
1462 #: wt-status.c:1273
1463 msgid ", behind "
1464 msgstr ", đằng sau "
1466 #: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:341
1467 #, c-format
1468 msgid "failed to unlink '%s'"
1469 msgstr "bỏ liên kết (unlink) %s không thành công"
1471 #: builtin/add.c:20
1472 msgid "git add [options] [--] <pathspec>..."
1473 msgstr "git add [các-tùy-chọn] [--]  <pathspec>..."
1475 #: builtin/add.c:63
1476 #, c-format
1477 msgid "unexpected diff status %c"
1478 msgstr "trạng thái lệnh diff không như mong đợi %c"
1480 #: builtin/add.c:68 builtin/commit.c:231
1481 msgid "updating files failed"
1482 msgstr "Cập nhật tập tin gặp lỗi"
1484 #: builtin/add.c:78
1485 #, c-format
1486 msgid "remove '%s'\n"
1487 msgstr "gỡ bỏ “%s”\n"
1489 #: builtin/add.c:148
1490 msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
1491 msgstr ""
1492 "Các thay đổi không được lưu trạng thái sau khi làm tươi mới lại bảng mục lục:"
1494 #: builtin/add.c:151 builtin/add.c:460 builtin/rm.c:275
1495 #, c-format
1496 msgid "pathspec '%s' did not match any files"
1497 msgstr "pathspec “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
1499 #: builtin/add.c:234
1500 msgid "Could not read the index"
1501 msgstr "Không thể đọc bảng mục lục"
1503 #: builtin/add.c:244
1504 #, c-format
1505 msgid "Could not open '%s' for writing."
1506 msgstr "Không thể mở “%s” để ghi."
1508 #: builtin/add.c:248
1509 msgid "Could not write patch"
1510 msgstr "Không thể ghi ra miếng vá"
1512 #: builtin/add.c:253
1513 #, c-format
1514 msgid "Could not stat '%s'"
1515 msgstr "không thể lấy trạng thái về “%s”"
1517 #: builtin/add.c:255
1518 msgid "Empty patch. Aborted."
1519 msgstr "Miếng vá trống rỗng. Đã bỏ qua."
1521 #: builtin/add.c:261
1522 #, c-format
1523 msgid "Could not apply '%s'"
1524 msgstr "Không thể apply (áp dụng miếng vá) “%s”"
1526 #: builtin/add.c:271
1527 msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
1528 msgstr ""
1529 "Các đường dẫn theo sau đây sẽ bị lờ đi bởi một trong các tập tin .gitignore "
1530 "của bạn:\n"
1532 #: builtin/add.c:277 builtin/clean.c:161 builtin/fetch.c:78 builtin/mv.c:63
1533 #: builtin/prune-packed.c:76 builtin/push.c:425 builtin/remote.c:1253
1534 #: builtin/rm.c:206
1535 msgid "dry run"
1536 msgstr "chạy thử"
1538 #: builtin/add.c:278 builtin/apply.c:4405 builtin/check-ignore.c:19
1539 #: builtin/commit.c:1150 builtin/count-objects.c:82 builtin/fsck.c:613
1540 #: builtin/log.c:1522 builtin/mv.c:62 builtin/read-tree.c:112
1541 msgid "be verbose"
1542 msgstr "chi tiết"
1544 #: builtin/add.c:280
1545 msgid "interactive picking"
1546 msgstr "sửa bằng cách tương tác"
1548 #: builtin/add.c:281 builtin/checkout.c:1031 builtin/reset.c:258
1549 msgid "select hunks interactively"
1550 msgstr "chọn “hunks” một cách tương tác"
1552 #: builtin/add.c:282
1553 msgid "edit current diff and apply"
1554 msgstr "sửa diff hiện nay và áp dụng nó"
1556 #: builtin/add.c:283
1557 msgid "allow adding otherwise ignored files"
1558 msgstr "cho phép thêm các tập tin bị bỏ qua khác"
1560 #: builtin/add.c:284
1561 msgid "update tracked files"
1562 msgstr "cập nhật các tập tin được theo vết"
1564 #: builtin/add.c:285
1565 msgid "record only the fact that the path will be added later"
1566 msgstr "chỉ ghi lại sự việc mà đường dẫn sẽ được thêm vào sau"
1568 #: builtin/add.c:286
1569 msgid "add changes from all tracked and untracked files"
1570 msgstr ""
1571 "thêm các thay đổi từ tất cả các tập tin có cũng như không được theo dõi dấu "
1572 "vết"
1574 #: builtin/add.c:287
1575 msgid "don't add, only refresh the index"
1576 msgstr "không thêm, chỉ làm tươi mới bảng mục lục"
1578 #: builtin/add.c:288
1579 msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
1580 msgstr "chie bỏ qua những tập tin mà nó không thể được thêm vào bởi vì gặp lỗi"
1582 #: builtin/add.c:289
1583 msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
1584 msgstr ""
1585 "kiểm tra xem - thậm chí thiếu - tập tin bị bỏ qua trong quá trình chạy thử"
1587 #: builtin/add.c:311
1588 #, c-format
1589 msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
1590 msgstr "Sử dụng tùy chọn -f nếu bạn thực sự muốn thêm chúng vào.\n"
1592 #: builtin/add.c:312
1593 msgid "no files added"
1594 msgstr "chưa có tập tin nào được thêm vào"
1596 #: builtin/add.c:318
1597 msgid "adding files failed"
1598 msgstr "thêm tập tin gặp lỗi"
1601 #. * To be consistent with "git add -p" and most Git
1602 #. * commands, we should default to being tree-wide, but
1603 #. * this is not the original behavior and can't be
1604 #. * changed until users trained themselves not to type
1605 #. * "git add -u" or "git add -A". For now, we warn and
1606 #. * keep the old behavior. Later, this warning can be
1607 #. * turned into a die(...), and eventually we may
1608 #. * reallow the command with a new behavior.
1610 #: builtin/add.c:335
1611 #, c-format
1612 msgid ""
1613 "The behavior of 'git add %s (or %s)' with no path argument from a\n"
1614 "subdirectory of the tree will change in Git 2.0 and should not be used "
1615 "anymore.\n"
1616 "To add content for the whole tree, run:\n"
1617 "\n"
1618 "  git add %s :/\n"
1619 "  (or git add %s :/)\n"
1620 "\n"
1621 "To restrict the command to the current directory, run:\n"
1622 "\n"
1623 "  git add %s .\n"
1624 "  (or git add %s .)\n"
1625 "\n"
1626 "With the current Git version, the command is restricted to the current "
1627 "directory."
1628 msgstr ""
1629 "Cách ứng xử của lệnh “git add %s (hay %s)” khi không có tham số đường dẫn "
1630 "từ\n"
1631 "thư-mục con của cây sẽ thay đổi kể từ Git 2.0 và không thể sử dụng như thế "
1632 "nữa.\n"
1633 "Để thêm nội dung cho toàn bộ cây, chạy:\n"
1634 "\n"
1635 "  git add %s :/\n"
1636 "  (hay git add %s :/)\n"
1637 "\n"
1638 "Để hạn chế lệnh cho thư-mục hiện tại, chạy:\n"
1639 "\n"
1640 "  git add %s .\n"
1641 "  (hay git add %s .)\n"
1642 "\n"
1643 "Với phiên bản hiện tại của Git, lệnh bị hạn chế cho thư-mục hiện tại."
1645 #: builtin/add.c:381
1646 msgid "-A and -u are mutually incompatible"
1647 msgstr "-A và -u xung khắc nhau"
1649 #: builtin/add.c:383
1650 msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
1651 msgstr "Tùy chọn --ignore-missing chỉ có thể được dùng cùng với --dry-run"
1653 #: builtin/add.c:414
1654 #, c-format
1655 msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
1656 msgstr "Không có gì được chỉ ra, không có gì được thêm vào.\n"
1658 #: builtin/add.c:415
1659 #, c-format
1660 msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
1661 msgstr "Có lẽ bạn muốn là “git add .” phải không?\n"
1663 #: builtin/add.c:421 builtin/check-ignore.c:67 builtin/clean.c:204
1664 #: builtin/commit.c:291 builtin/mv.c:82 builtin/rm.c:235
1665 msgid "index file corrupt"
1666 msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
1668 #: builtin/add.c:481 builtin/apply.c:4501 builtin/mv.c:229 builtin/rm.c:370
1669 msgid "Unable to write new index file"
1670 msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
1672 #: builtin/apply.c:57
1673 msgid "git apply [options] [<patch>...]"
1674 msgstr "git apply [các-tùy-chọn] [<miếng-vá>...]"
1676 #: builtin/apply.c:110
1677 #, c-format
1678 msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
1679 msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng “%s”"
1681 #: builtin/apply.c:125
1682 #, c-format
1683 msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
1684 msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng “%s”"
1686 #: builtin/apply.c:823
1687 #, c-format
1688 msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
1689 msgstr ""
1690 "Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
1691 "%s"
1693 #: builtin/apply.c:832
1694 #, c-format
1695 msgid "regexec returned %d for input: %s"
1696 msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho kết xuất: %s"
1698 #: builtin/apply.c:913
1699 #, c-format
1700 msgid "unable to find filename in patch at line %d"
1701 msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
1703 #: builtin/apply.c:945
1704 #, c-format
1705 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
1706 msgstr "git apply: git-diff sai - mong đợi /dev/null, đã nhận %s trên dòng %d"
1708 #: builtin/apply.c:949
1709 #, c-format
1710 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
1711 msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới mâu thuấn trên dòng %d"
1713 #: builtin/apply.c:950
1714 #, c-format
1715 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
1716 msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ mâu thuấn trên dòng %d"
1718 #: builtin/apply.c:957
1719 #, c-format
1720 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
1721 msgstr "git apply: git-diff sai - cần /dev/null trên dòng %d"
1723 #: builtin/apply.c:1422
1724 #, c-format
1725 msgid "recount: unexpected line: %.*s"
1726 msgstr "chi tiết: dòng không cần: %.*s"
1728 #: builtin/apply.c:1479
1729 #, c-format
1730 msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
1731 msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
1733 #: builtin/apply.c:1496
1734 #, c-format
1735 msgid ""
1736 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
1737 "component (line %d)"
1738 msgid_plural ""
1739 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
1740 "components (line %d)"
1741 msgstr[0] ""
1742 "phần đầu diff cho git  thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
1743 "thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
1744 msgstr[1] ""
1745 "phần đầu diff cho git  thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
1746 "thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
1748 #: builtin/apply.c:1656
1749 msgid "new file depends on old contents"
1750 msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
1752 #: builtin/apply.c:1658
1753 msgid "deleted file still has contents"
1754 msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
1756 #: builtin/apply.c:1684
1757 #, c-format
1758 msgid "corrupt patch at line %d"
1759 msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
1761 #: builtin/apply.c:1720
1762 #, c-format
1763 msgid "new file %s depends on old contents"
1764 msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
1766 #: builtin/apply.c:1722
1767 #, c-format
1768 msgid "deleted file %s still has contents"
1769 msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
1771 #: builtin/apply.c:1725
1772 #, c-format
1773 msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
1774 msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
1776 #: builtin/apply.c:1871
1777 #, c-format
1778 msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
1779 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
1781 #. there has to be one hunk (forward hunk)
1782 #: builtin/apply.c:1900
1783 #, c-format
1784 msgid "unrecognized binary patch at line %d"
1785 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
1787 #: builtin/apply.c:1986
1788 #, c-format
1789 msgid "patch with only garbage at line %d"
1790 msgstr "vá chỉ với “garbage” tại dòng %d"
1792 #: builtin/apply.c:2076
1793 #, c-format
1794 msgid "unable to read symlink %s"
1795 msgstr "không thể đọc liên kết tượng trưng %s"
1797 #: builtin/apply.c:2080
1798 #, c-format
1799 msgid "unable to open or read %s"
1800 msgstr "không thể mở hay đọc %s"
1802 #: builtin/apply.c:2684
1803 #, c-format
1804 msgid "invalid start of line: '%c'"
1805 msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
1807 #: builtin/apply.c:2802
1808 #, c-format
1809 msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
1810 msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
1811 msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
1812 msgstr[1] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
1814 #: builtin/apply.c:2814
1815 #, c-format
1816 msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
1817 msgstr "Nội dung bị giảm xuống (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
1819 #: builtin/apply.c:2820
1820 #, c-format
1821 msgid ""
1822 "while searching for:\n"
1823 "%.*s"
1824 msgstr ""
1825 "Trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
1826 "%.*s"
1828 #: builtin/apply.c:2839
1829 #, c-format
1830 msgid "missing binary patch data for '%s'"
1831 msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
1833 #: builtin/apply.c:2942
1834 #, c-format
1835 msgid "binary patch does not apply to '%s'"
1836 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
1838 #: builtin/apply.c:2948
1839 #, c-format
1840 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
1841 msgstr ""
1842 "vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
1843 "%s)"
1845 #: builtin/apply.c:2969
1846 #, c-format
1847 msgid "patch failed: %s:%ld"
1848 msgstr "vá gặp lỗi: %s:%ld"
1850 #: builtin/apply.c:3091
1851 #, c-format
1852 msgid "cannot checkout %s"
1853 msgstr "không thể \"checkout\" %s"
1855 #: builtin/apply.c:3136 builtin/apply.c:3145 builtin/apply.c:3189
1856 #, c-format
1857 msgid "read of %s failed"
1858 msgstr "đọc %s gặp lỗi"
1860 #: builtin/apply.c:3169 builtin/apply.c:3391
1861 #, c-format
1862 msgid "path %s has been renamed/deleted"
1863 msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa/đổi tên"
1865 #: builtin/apply.c:3250 builtin/apply.c:3405
1866 #, c-format
1867 msgid "%s: does not exist in index"
1868 msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
1870 #: builtin/apply.c:3254 builtin/apply.c:3397 builtin/apply.c:3419
1871 #, c-format
1872 msgid "%s: %s"
1873 msgstr "%s: %s"
1875 #: builtin/apply.c:3259 builtin/apply.c:3413
1876 #, c-format
1877 msgid "%s: does not match index"
1878 msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
1880 #: builtin/apply.c:3361
1881 msgid "removal patch leaves file contents"
1882 msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
1884 #: builtin/apply.c:3430
1885 #, c-format
1886 msgid "%s: wrong type"
1887 msgstr "%s: sai kiểu"
1889 #: builtin/apply.c:3432
1890 #, c-format
1891 msgid "%s has type %o, expected %o"
1892 msgstr "%s có kiểu %o, mong chờ %o"
1894 #: builtin/apply.c:3533
1895 #, c-format
1896 msgid "%s: already exists in index"
1897 msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
1899 #: builtin/apply.c:3536
1900 #, c-format
1901 msgid "%s: already exists in working directory"
1902 msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
1904 #: builtin/apply.c:3556
1905 #, c-format
1906 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
1907 msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
1909 #: builtin/apply.c:3561
1910 #, c-format
1911 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
1912 msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
1914 #: builtin/apply.c:3569
1915 #, c-format
1916 msgid "%s: patch does not apply"
1917 msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
1919 #: builtin/apply.c:3582
1920 #, c-format
1921 msgid "Checking patch %s..."
1922 msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s..."
1924 #: builtin/apply.c:3675 builtin/checkout.c:215 builtin/reset.c:124
1925 #, c-format
1926 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
1927 msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
1929 #: builtin/apply.c:3818
1930 #, c-format
1931 msgid "unable to remove %s from index"
1932 msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
1934 #: builtin/apply.c:3846
1935 #, c-format
1936 msgid "corrupt patch for subproject %s"
1937 msgstr "miếng vá sai hỏng cho dự án con (subproject) %s"
1939 #: builtin/apply.c:3850
1940 #, c-format
1941 msgid "unable to stat newly created file '%s'"
1942 msgstr "không thể lấy trạng thái về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
1944 #: builtin/apply.c:3855
1945 #, c-format
1946 msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
1947 msgstr "không thể tạo “backing store” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
1949 #: builtin/apply.c:3858 builtin/apply.c:3966
1950 #, c-format
1951 msgid "unable to add cache entry for %s"
1952 msgstr "không thể thêm mục nhớ tạm cho %s"
1954 #: builtin/apply.c:3891
1955 #, c-format
1956 msgid "closing file '%s'"
1957 msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
1959 #: builtin/apply.c:3940
1960 #, c-format
1961 msgid "unable to write file '%s' mode %o"
1962 msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ (mode) %o"
1964 #: builtin/apply.c:4027
1965 #, c-format
1966 msgid "Applied patch %s cleanly."
1967 msgstr "Đã áp dụng miếng và %s một cách sạch sẽ."
1969 #: builtin/apply.c:4035
1970 msgid "internal error"
1971 msgstr "lỗi nội bộ"
1973 #. Say this even without --verbose
1974 #: builtin/apply.c:4038
1975 #, c-format
1976 msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
1977 msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
1978 msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối..."
1979 msgstr[1] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối..."
1981 #: builtin/apply.c:4048
1982 #, c-format
1983 msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
1984 msgstr "đang cắt cụt tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
1986 #: builtin/apply.c:4069
1987 #, c-format
1988 msgid "Hunk #%d applied cleanly."
1989 msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
1991 #: builtin/apply.c:4072
1992 #, c-format
1993 msgid "Rejected hunk #%d."
1994 msgstr "hunk #%d bị từ chối."
1996 #: builtin/apply.c:4222
1997 msgid "unrecognized input"
1998 msgstr "không thừa nhận đầu vào"
2000 #: builtin/apply.c:4233
2001 msgid "unable to read index file"
2002 msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
2004 #: builtin/apply.c:4352 builtin/apply.c:4355 builtin/clone.c:91
2005 #: builtin/fetch.c:63
2006 msgid "path"
2007 msgstr "đường-dẫn"
2009 #: builtin/apply.c:4353
2010 msgid "don't apply changes matching the given path"
2011 msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
2013 #: builtin/apply.c:4356
2014 msgid "apply changes matching the given path"
2015 msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
2017 #: builtin/apply.c:4358
2018 msgid "num"
2019 msgstr "số"
2021 #: builtin/apply.c:4359
2022 msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
2023 msgstr "gỡ bỏ <số> phần dẫn đầu (slashe) từ đường dẫn diff cổ điển"
2025 #: builtin/apply.c:4362
2026 msgid "ignore additions made by the patch"
2027 msgstr "lờ đi phần phụ thêm tạo ra bởi miếng vá"
2029 #: builtin/apply.c:4364
2030 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
2031 msgstr ""
2032 "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
2034 #: builtin/apply.c:4368
2035 msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
2036 msgstr ""
2037 "hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
2039 #: builtin/apply.c:4370
2040 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
2041 msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
2043 #: builtin/apply.c:4372
2044 msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
2045 msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
2047 #: builtin/apply.c:4374
2048 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
2049 msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
2051 #: builtin/apply.c:4376
2052 msgid "apply a patch without touching the working tree"
2053 msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
2055 #: builtin/apply.c:4378
2056 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
2057 msgstr ""
2058 "đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
2060 #: builtin/apply.c:4380
2061 msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
2062 msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
2064 #: builtin/apply.c:4382
2065 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
2066 msgstr ""
2067 "xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
2069 #: builtin/apply.c:4384 builtin/checkout-index.c:197 builtin/ls-files.c:463
2070 msgid "paths are separated with NUL character"
2071 msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
2073 #: builtin/apply.c:4387
2074 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
2075 msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
2077 #: builtin/apply.c:4388
2078 msgid "action"
2079 msgstr "hành động"
2081 #: builtin/apply.c:4389
2082 msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
2083 msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
2085 #: builtin/apply.c:4392 builtin/apply.c:4395
2086 msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
2087 msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng khi quét nội dung"
2089 #: builtin/apply.c:4398
2090 msgid "apply the patch in reverse"
2091 msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
2093 #: builtin/apply.c:4400
2094 msgid "don't expect at least one line of context"
2095 msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
2097 #: builtin/apply.c:4402
2098 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
2099 msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
2101 #: builtin/apply.c:4404
2102 msgid "allow overlapping hunks"
2103 msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
2105 #: builtin/apply.c:4407
2106 msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
2107 msgstr ""
2108 "đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
2110 #: builtin/apply.c:4410
2111 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
2112 msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
2114 #: builtin/apply.c:4412
2115 msgid "root"
2116 msgstr "root"
2118 #: builtin/apply.c:4413
2119 msgid "prepend <root> to all filenames"
2120 msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
2122 #: builtin/apply.c:4435
2123 msgid "--3way outside a repository"
2124 msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
2126 #: builtin/apply.c:4443
2127 msgid "--index outside a repository"
2128 msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
2130 #: builtin/apply.c:4446
2131 msgid "--cached outside a repository"
2132 msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
2134 #: builtin/apply.c:4462
2135 #, c-format
2136 msgid "can't open patch '%s'"
2137 msgstr "không thể mở miếng vá “%s”"
2139 #: builtin/apply.c:4476
2140 #, c-format
2141 msgid "squelched %d whitespace error"
2142 msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
2143 msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
2144 msgstr[1] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
2146 #: builtin/apply.c:4482 builtin/apply.c:4492
2147 #, c-format
2148 msgid "%d line adds whitespace errors."
2149 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
2150 msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
2151 msgstr[1] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
2153 #: builtin/archive.c:17
2154 #, c-format
2155 msgid "could not create archive file '%s'"
2156 msgstr "không thể tạo tập tin kho (lưu trữ, nén) “%s”"
2158 #: builtin/archive.c:20
2159 msgid "could not redirect output"
2160 msgstr "không thể chuyển hướng kết xuất"
2162 #: builtin/archive.c:37
2163 msgid "git archive: Remote with no URL"
2164 msgstr "git archive: Máy chủ không có địa chỉ URL"
2166 #: builtin/archive.c:58
2167 msgid "git archive: expected ACK/NAK, got EOF"
2168 msgstr "git archive: mong đợi ACK/NAK, nhận EOF"
2170 #: builtin/archive.c:63
2171 #, c-format
2172 msgid "git archive: NACK %s"
2173 msgstr "git archive: NACK %s"
2175 #: builtin/archive.c:65
2176 #, c-format
2177 msgid "remote error: %s"
2178 msgstr "lỗi máy chủ: %s"
2180 #: builtin/archive.c:66
2181 msgid "git archive: protocol error"
2182 msgstr "git archive: lỗi giao thức"
2184 #: builtin/archive.c:71
2185 msgid "git archive: expected a flush"
2186 msgstr "git archive: đã mong chờ một flush"
2188 #: builtin/bisect--helper.c:7
2189 msgid "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
2190 msgstr "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
2192 #: builtin/bisect--helper.c:17
2193 msgid "perform 'git bisect next'"
2194 msgstr "thực hiện “git bisect next”"
2196 #: builtin/bisect--helper.c:19
2197 msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
2198 msgstr ""
2199 "cập nhật BISECT_HEAD thay vì lấy ra (checking out) lần chuyển giao (commit) "
2200 "hiện hành"
2202 #: builtin/blame.c:25
2203 msgid "git blame [options] [rev-opts] [rev] [--] file"
2204 msgstr "git blame [các-tùy-chọn] [rev-opts] [rev] [--] tập-tin"
2206 #: builtin/blame.c:30 builtin/shortlog.c:15
2207 msgid "[rev-opts] are documented in git-rev-list(1)"
2208 msgstr "[rev-opts] được mô tả trong git-rev-list(1)"
2210 #: builtin/blame.c:2350
2211 msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
2212 msgstr "Hiển thị các mục “blame” như là chúng ta thấy chúng, tăng dần"
2214 #: builtin/blame.c:2351
2215 msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
2216 msgstr ""
2217 "Hiển thị SHA-1 trắng cho những lần chuyển giao biên giới (Mặc định: off)"
2219 #: builtin/blame.c:2352
2220 msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
2221 msgstr "Không coi các lần chuyển giao gốc là giới hạn (Mặc định: off)"
2223 #: builtin/blame.c:2353
2224 msgid "Show work cost statistics"
2225 msgstr "Hiển thị thống kê công sức làm việc"
2227 #: builtin/blame.c:2354
2228 msgid "Show output score for blame entries"
2229 msgstr "Hiển thị kết xuất điểm số có các mục tin “blame”"
2231 #: builtin/blame.c:2355
2232 msgid "Show original filename (Default: auto)"
2233 msgstr "Hiển thị tên tập tin gốc (Mặc định: auto)"
2235 #: builtin/blame.c:2356
2236 msgid "Show original linenumber (Default: off)"
2237 msgstr "Hiển thị số dòng gốc (Mặc định: off)"
2239 #: builtin/blame.c:2357
2240 msgid "Show in a format designed for machine consumption"
2241 msgstr "Hiển thị ở định dạng đã thiết kế cho sự tiêu dùng bằng máy"
2243 #: builtin/blame.c:2358
2244 msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
2245 msgstr "Hiển thị định dạng “porcelain” với thông tin chuyển giao mỗi dòng"
2247 #: builtin/blame.c:2359
2248 msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
2249 msgstr "Dùng cùng chế độ xuất ra vóigit-annotate (Mặc định: off)"
2251 #: builtin/blame.c:2360
2252 msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
2253 msgstr "Hiển thị dấu vết thời gian dạng thô (Mặc định: off)"
2255 #: builtin/blame.c:2361
2256 msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
2257 msgstr "Hiển thị SHA1 của lần chuyển giao (commit) dạng dài (Mặc định: off)"
2259 #: builtin/blame.c:2362
2260 msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
2261 msgstr "Không hiển thị tên tác giả và dấu vết thời gian (Mặc định: off)"
2263 #: builtin/blame.c:2363
2264 msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
2265 msgstr "Hiển thị thư điện tử của tác giả thay vì tên (Mặc định: off)"
2267 #: builtin/blame.c:2364
2268 msgid "Ignore whitespace differences"
2269 msgstr "Bỏ qua các khác biệt do khoảng trắng gây ra"
2271 #: builtin/blame.c:2365
2272 msgid "Spend extra cycles to find better match"
2273 msgstr "Tiêu thụ thêm năng tài nguyên máy móc để tìm kiếm tốt hơn nữa"
2275 #: builtin/blame.c:2366
2276 msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
2277 msgstr ""
2278 "Sử dụng điểm xét duyệt (revision) từ <tập tin> thay vì gọi “git-rev-list”"
2280 #: builtin/blame.c:2367
2281 msgid "Use <file>'s contents as the final image"
2282 msgstr "Sử dụng nội dung của <tập tin> như là ảnh cuối cùng"
2284 #: builtin/blame.c:2368 builtin/blame.c:2369
2285 msgid "score"
2286 msgstr "điểm số"
2288 #: builtin/blame.c:2368
2289 msgid "Find line copies within and across files"
2290 msgstr "Tìm các bản sao chép dòng trong và ngang qua tập tin"
2292 #: builtin/blame.c:2369
2293 msgid "Find line movements within and across files"
2294 msgstr "Tìm các di chuyển dòng trong và ngang qua tập tin"
2296 #: builtin/blame.c:2370
2297 msgid "n,m"
2298 msgstr "n,m"
2300 #: builtin/blame.c:2370
2301 msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
2302 msgstr "Xử lý chỉ dòng vùng n,m, tính từ 1"
2304 #: builtin/branch.c:23
2305 msgid "git branch [options] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
2306 msgstr "git branch [các-tùy-chọn] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
2308 #: builtin/branch.c:24
2309 msgid "git branch [options] [-l] [-f] <branchname> [<start-point>]"
2310 msgstr "git branch [các-tùy-chọn] [-l] [-f] <tên-nhánh> [<điểm-đầu>]"
2312 #: builtin/branch.c:25
2313 msgid "git branch [options] [-r] (-d | -D) <branchname>..."
2314 msgstr "git branch [các-tùy-chọn] [-r] (-d | -D) <tên-nhánh> ..."
2316 #: builtin/branch.c:26
2317 msgid "git branch [options] (-m | -M) [<oldbranch>] <newbranch>"
2318 msgstr "git branch [các-tùy-chọn] (-m | -M) [<nhánh-cũ>] <nhánh-mới>"
2320 #: builtin/branch.c:145
2321 #, c-format
2322 msgid ""
2323 "deleting branch '%s' that has been merged to\n"
2324 "         '%s', but not yet merged to HEAD."
2325 msgstr ""
2326 "đang xóa nhánh “%s” mà nó lại đã được hòa trộn vào\n"
2327 "         “%s”, nhưng vẫn chưa được hòa trộn vào HEAD."
2329 #: builtin/branch.c:149
2330 #, c-format
2331 msgid ""
2332 "not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
2333 "         '%s', even though it is merged to HEAD."
2334 msgstr ""
2335 "không xóa nhánh “%s” cái mà chưa được hòa trộn vào\n"
2336 "         “%s”, cho dù là nó đã được hòa trộn vào HEAD."
2338 #: builtin/branch.c:163
2339 #, c-format
2340 msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
2341 msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao (commit) cho “%s”"
2343 #: builtin/branch.c:167
2344 #, c-format
2345 msgid ""
2346 "The branch '%s' is not fully merged.\n"
2347 "If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D %s'."
2348 msgstr ""
2349 "Nhánh “%s” không được trộn một cách đầy đủ.\n"
2350 "Nếu bạn thực sự muốn xóa nó, thì chạy lệnh “git branch -D %s”."
2352 #: builtin/branch.c:180
2353 msgid "Update of config-file failed"
2354 msgstr "Cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
2356 #: builtin/branch.c:208
2357 msgid "cannot use -a with -d"
2358 msgstr "không thể dùng tùy chọn -a với -d"
2360 #: builtin/branch.c:214
2361 msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
2362 msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao (commit) cho HEAD"
2364 #: builtin/branch.c:222
2365 #, c-format
2366 msgid "Cannot delete the branch '%s' which you are currently on."
2367 msgstr "Không thể xóa nhánh “%s” cái mà bạn hiện nay đang ở."
2369 #: builtin/branch.c:235
2370 #, c-format
2371 msgid "remote branch '%s' not found."
2372 msgstr "không tìm thấy nhánh máy chủ “%s”."
2374 #: builtin/branch.c:236
2375 #, c-format
2376 msgid "branch '%s' not found."
2377 msgstr "không tìm thấy nhánh “%s”."
2379 #: builtin/branch.c:250
2380 #, c-format
2381 msgid "Error deleting remote branch '%s'"
2382 msgstr "Gặp lỗi khi đang xóa nhánh trên máy chủ “%s”"
2384 #: builtin/branch.c:251
2385 #, c-format
2386 msgid "Error deleting branch '%s'"
2387 msgstr "Lỗi khi xoá bỏ nhánh “%s”"
2389 #: builtin/branch.c:258
2390 #, c-format
2391 msgid "Deleted remote branch %s (was %s).\n"
2392 msgstr "Nhánh trên máy chủ \"%s\" đã bị xóa (từng là %s).\n"
2394 #: builtin/branch.c:259
2395 #, c-format
2396 msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
2397 msgstr "Nhánh “%s” đã bị xóa (từng là %s)\n"
2399 #: builtin/branch.c:361
2400 #, c-format
2401 msgid "branch '%s' does not point at a commit"
2402 msgstr "nhánh “%s” không chỉ đến một lần chuyển giao (commit) nào cả"
2404 #: builtin/branch.c:433
2405 #, c-format
2406 msgid "[%s: behind %d]"
2407 msgstr "[%s: đằng sau %d]"
2409 #: builtin/branch.c:435
2410 #, c-format
2411 msgid "[behind %d]"
2412 msgstr "[đằng sau %d]"
2414 #: builtin/branch.c:439
2415 #, c-format
2416 msgid "[%s: ahead %d]"
2417 msgstr "[%s: phía trước %d]"
2419 #: builtin/branch.c:441
2420 #, c-format
2421 msgid "[ahead %d]"
2422 msgstr "[phía trước %d]"
2424 #: builtin/branch.c:444
2425 #, c-format
2426 msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
2427 msgstr "[%s: trước %d, sau %d]"
2429 #: builtin/branch.c:447
2430 #, c-format
2431 msgid "[ahead %d, behind %d]"
2432 msgstr "[trước %d, sau %d]"
2434 #: builtin/branch.c:469
2435 msgid " **** invalid ref ****"
2436 msgstr " **** tham chiếu sai ****"
2438 #: builtin/branch.c:560
2439 msgid "(no branch)"
2440 msgstr "(không nhánh)"
2442 #: builtin/branch.c:593
2443 #, c-format
2444 msgid "object '%s' does not point to a commit"
2445 msgstr "đối tượng “%s” không chỉ đến một lần chuyển giao (commit) nào cả"
2447 #: builtin/branch.c:625
2448 msgid "some refs could not be read"
2449 msgstr "một số tham chiếu đã không thể đọc được"
2451 #: builtin/branch.c:638
2452 msgid "cannot rename the current branch while not on any."
2453 msgstr "không thể đổi tên nhánh hiện hành trong khi nó chẳng ở đâu cả."
2455 #: builtin/branch.c:648
2456 #, c-format
2457 msgid "Invalid branch name: '%s'"
2458 msgstr "Sai tên nhánh: “%s”"
2460 #: builtin/branch.c:663
2461 msgid "Branch rename failed"
2462 msgstr "Đổi tên nhánh gặp lỗi"
2464 #: builtin/branch.c:667
2465 #, c-format
2466 msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
2467 msgstr "Đã đổi tên nhánh khuyết danh “%s” đi"
2469 #: builtin/branch.c:671
2470 #, c-format
2471 msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
2472 msgstr "Nhánh bị đổi tên thành %s, nhưng HEAD lại không được cập nhật!"
2474 #: builtin/branch.c:678
2475 msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
2476 msgstr "Nhánh bị đổi tên, nhưng cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
2478 #: builtin/branch.c:693
2479 #, c-format
2480 msgid "malformed object name %s"
2481 msgstr "tên đối tượng dị hình %s"
2483 #: builtin/branch.c:717
2484 #, c-format
2485 msgid "could not write branch description template: %s"
2486 msgstr "không thể ghi vào mẫu mô tả nhánh: %s"
2488 #: builtin/branch.c:747
2489 msgid "Generic options"
2490 msgstr "Tùy chọn chung"
2492 #: builtin/branch.c:749
2493 msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
2494 msgstr "hiển thị mã băm và chủ đề, đưa ra hai lần cho nhánh thượng nguồn"
2496 #: builtin/branch.c:750
2497 msgid "suppress informational messages"
2498 msgstr "Thu hồi các thông điệp thông tin"
2500 #: builtin/branch.c:751
2501 msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
2502 msgstr "cài đặt chế độ theo vết (xem git-pull(1))"
2504 #: builtin/branch.c:753
2505 msgid "change upstream info"
2506 msgstr "thay đổi thông tin thượng nguồn (upstream)"
2508 #: builtin/branch.c:757
2509 msgid "use colored output"
2510 msgstr "sử dụng kết xuất có tô màu"
2512 #: builtin/branch.c:758
2513 msgid "act on remote-tracking branches"
2514 msgstr "thao tác trên nhánh “remote-tracking”"
2516 #: builtin/branch.c:761 builtin/branch.c:767 builtin/branch.c:788
2517 #: builtin/branch.c:794 builtin/commit.c:1366 builtin/commit.c:1367
2518 #: builtin/commit.c:1368 builtin/commit.c:1369 builtin/tag.c:468
2519 msgid "commit"
2520 msgstr "commit"
2522 #: builtin/branch.c:762 builtin/branch.c:768
2523 msgid "print only branches that contain the commit"
2524 msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó chứa lần chuyển giao"
2526 #: builtin/branch.c:774
2527 msgid "Specific git-branch actions:"
2528 msgstr "Hành động git-branch:"
2530 #: builtin/branch.c:775
2531 msgid "list both remote-tracking and local branches"
2532 msgstr "liệt kê cả nhánh “remote-tracking” và nội bộ"
2534 #: builtin/branch.c:777
2535 msgid "delete fully merged branch"
2536 msgstr "xóa một cách đầy đủ nhánh đã hòa trộn"
2538 #: builtin/branch.c:778
2539 msgid "delete branch (even if not merged)"
2540 msgstr "xoá nhánh (cho dù là chưa được hòa trộn)"
2542 #: builtin/branch.c:779
2543 msgid "move/rename a branch and its reflog"
2544 msgstr "di chuyển hay đổi tên một nhánh và reflog của nó"
2546 #: builtin/branch.c:780
2547 msgid "move/rename a branch, even if target exists"
2548 msgstr "di chuyển hoặc đổi tên một nhánh, thậm chí cả khi đích đã có sẵn"
2550 #: builtin/branch.c:781
2551 msgid "list branch names"
2552 msgstr "liệt kê các tên nhánh"
2554 #: builtin/branch.c:782
2555 msgid "create the branch's reflog"
2556 msgstr "tạo reflog của nhánh"
2558 #: builtin/branch.c:784
2559 msgid "edit the description for the branch"
2560 msgstr "sửa mô tả cho nhánh"
2562 #: builtin/branch.c:785
2563 msgid "force creation (when already exists)"
2564 msgstr "ép buộc tạo (khi đã sẵn tồn tại rồi)"
2566 #: builtin/branch.c:788
2567 msgid "print only not merged branches"
2568 msgstr "chỉ hiển thị các nhánh chưa được hòa trộn"
2570 #: builtin/branch.c:794
2571 msgid "print only merged branches"
2572 msgstr "chỉ hiển thị các nhánh được hòa trộn"
2574 #: builtin/branch.c:798
2575 msgid "list branches in columns"
2576 msgstr "liệt kê các nhánh trong các cột"
2578 #: builtin/branch.c:811
2579 msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
2580 msgstr "Gặp lỗi khi phân giải HEAD như là một tham chiếu (ref) hợp lệ."
2582 #: builtin/branch.c:816 builtin/clone.c:561
2583 msgid "HEAD not found below refs/heads!"
2584 msgstr "không tìm thấy HEAD ở dưới refs/heads!"
2586 #: builtin/branch.c:839
2587 msgid "--column and --verbose are incompatible"
2588 msgstr "--column và --verbose xung khắc nhau"
2590 #: builtin/branch.c:845
2591 msgid "branch name required"
2592 msgstr "cần tên nhánh"
2594 #: builtin/branch.c:860
2595 msgid "Cannot give description to detached HEAD"
2596 msgstr "Không thể đưa ra mô tả HEAD đã tách rời"
2598 #: builtin/branch.c:865
2599 msgid "cannot edit description of more than one branch"
2600 msgstr "không thể sửa mô tả cho nhiều hơn một nhánh"
2602 #: builtin/branch.c:872
2603 #, c-format
2604 msgid "No commit on branch '%s' yet."
2605 msgstr "Vẫn chưa chuyển giao trên nhánh “%s”."
2607 #: builtin/branch.c:875
2608 #, c-format
2609 msgid "No branch named '%s'."
2610 msgstr "Không có nhánh nào có tên “%s”."
2612 #: builtin/branch.c:888
2613 msgid "too many branches for a rename operation"
2614 msgstr "quá nhiều nhánh dành cho thao tác đổi tên"
2616 #: builtin/branch.c:893
2617 #, c-format
2618 msgid "branch '%s' does not exist"
2619 msgstr "nhánh “%s” chưa sẵn có"
2621 #: builtin/branch.c:905
2622 #, c-format
2623 msgid "Branch '%s' has no upstream information"
2624 msgstr "Nhánh “%s” không có thông tin thượng nguồn (upstream)"
2626 #: builtin/branch.c:920
2627 msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
2628 msgstr ""
2629 "hai tùy chọn -a và -r áp dụng cho lệnh “git branch” không hợp lý đối với tên "
2630 "nhánh"
2632 #: builtin/branch.c:923
2633 #, c-format
2634 msgid ""
2635 "The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --"
2636 "track or --set-upstream-to\n"
2637 msgstr ""
2638 "Cờ --set-upstream bị phản đối và sẽ bị xóa bỏ. Nên dùng --track hoặc --set-"
2639 "upstream-to\n"
2641 #: builtin/branch.c:940
2642 #, c-format
2643 msgid ""
2644 "\n"
2645 "If you wanted to make '%s' track '%s', do this:\n"
2646 "\n"
2647 msgstr ""
2648 "\n"
2649 "Nếu bạn muốn “%s” theo dõi “%s”, thực hiện lệnh sau:\n"
2650 "\n"
2652 #: builtin/branch.c:941
2653 #, c-format
2654 msgid "    git branch -d %s\n"
2655 msgstr "    git branch -d %s\n"
2657 #: builtin/branch.c:942
2658 #, c-format
2659 msgid "    git branch --set-upstream-to %s\n"
2660 msgstr "    git branch --set-upstream-to %s\n"
2662 #: builtin/bundle.c:47
2663 #, c-format
2664 msgid "%s is okay\n"
2665 msgstr "“%s” tốt\n"
2667 #: builtin/bundle.c:56
2668 msgid "Need a repository to create a bundle."
2669 msgstr "Cần một kho chứa để mà tạo một bundle."
2671 #: builtin/bundle.c:60
2672 msgid "Need a repository to unbundle."
2673 msgstr "Cần một kho chứa để mà bung một bundle."
2675 #: builtin/cat-file.c:247
2676 msgid "git cat-file (-t|-s|-e|-p|<type>|--textconv) <object>"
2677 msgstr "git cat-file (-t|-s|-e|-p|<kiểu>|--textconv) <đối tượng>"
2679 #: builtin/cat-file.c:248
2680 msgid "git cat-file (--batch|--batch-check) < <list_of_objects>"
2681 msgstr "git cat-file (--batch|--batch-check) < <danh-sách-đối-tượng>"
2683 #: builtin/cat-file.c:266
2684 msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
2685 msgstr "<kiểu> là một trong số: blob, tree, commit, tag"
2687 #: builtin/cat-file.c:267
2688 msgid "show object type"
2689 msgstr "hiển thị kiểu đối tượng"
2691 #: builtin/cat-file.c:268
2692 msgid "show object size"
2693 msgstr "hiển thị kích thước đối tượng"
2695 #: builtin/cat-file.c:270
2696 msgid "exit with zero when there's no error"
2697 msgstr "thoát với 0 khi không có lỗi"
2699 #: builtin/cat-file.c:271
2700 msgid "pretty-print object's content"
2701 msgstr "in nội dung đối tượng dạng dễ đọc"
2703 #: builtin/cat-file.c:273
2704 msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
2705 msgstr "với đối tượng blob, chạy lệnh textconv trên nội dung của đối tượng"
2707 #: builtin/cat-file.c:275
2708 msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
2709 msgstr ""
2710 "hiển thị thông tin và nội dung của các đối tượng lấy từ đầu vào tiêu chuẩn"
2712 #: builtin/cat-file.c:278
2713 msgid "show info about objects fed from the standard input"
2714 msgstr "hiển thị các thông tin về đối tượng fed  từ đầu vào tiêu chuẩn"
2716 #: builtin/check-attr.c:11
2717 msgid "git check-attr [-a | --all | attr...] [--] pathname..."
2718 msgstr "git check-attr [-a | --all | attr...] [--] tên-đường-dẫn..."
2720 #: builtin/check-attr.c:12
2721 msgid "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | attr...] < <list-of-paths>"
2722 msgstr ""
2723 "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | attr...] < <danh-sách-đường-dẫn>"
2725 #: builtin/check-attr.c:19
2726 msgid "report all attributes set on file"
2727 msgstr "báo cáo tất cả các thuộc tính đặt trên tập tin"
2729 #: builtin/check-attr.c:20
2730 msgid "use .gitattributes only from the index"
2731 msgstr "chỉ sử dụng .gitattributes từ bảng mục lục"
2733 #: builtin/check-attr.c:21 builtin/check-ignore.c:22 builtin/hash-object.c:75
2734 msgid "read file names from stdin"
2735 msgstr "đọc tên tập tin từ đầu vào tiêu chuẩn"
2737 #: builtin/check-attr.c:23 builtin/check-ignore.c:24
2738 msgid "input paths are terminated by a null character"
2739 msgstr "các đường dẫn được  ngăn cách bởi ký tự null"
2741 #: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1012 builtin/gc.c:177
2742 msgid "suppress progress reporting"
2743 msgstr "chặn các báo cáo tiến trình hoạt động"
2745 #: builtin/check-ignore.c:151
2746 msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
2747 msgstr "không thể chỉ định các tên đường dẫn với --stdin"
2749 #: builtin/check-ignore.c:154
2750 msgid "-z only makes sense with --stdin"
2751 msgstr "-z chỉ hợp lý với --stdin"
2753 #: builtin/check-ignore.c:156
2754 msgid "no path specified"
2755 msgstr "chưa ghi rõ đường dẫn"
2757 #: builtin/check-ignore.c:160
2758 msgid "--quiet is only valid with a single pathname"
2759 msgstr "--quiet chỉ hợp lệ với tên đường dẫn đơn"
2761 #: builtin/check-ignore.c:162
2762 msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
2763 msgstr "không thể dùng cả hai tùy chọn --quiet và --verbose"
2765 #: builtin/checkout-index.c:126
2766 msgid "git checkout-index [options] [--] [<file>...]"
2767 msgstr "git checkout-index [các-tùy-chọn] [--] [<tập-tin>...]"
2769 #: builtin/checkout-index.c:187
2770 msgid "check out all files in the index"
2771 msgstr "lấy ra toàn bộ các tập tin trong bảng mục lục"
2773 #: builtin/checkout-index.c:188
2774 msgid "force overwrite of existing files"
2775 msgstr "ép buộc ghi đè lên tập tin đã sẵn có từ trước"
2777 #: builtin/checkout-index.c:190
2778 msgid "no warning for existing files and files not in index"
2779 msgstr ""
2780 "không cảnh báo cho những tập tin tồn tại và không có trong bảng mục lục"
2782 #: builtin/checkout-index.c:192
2783 msgid "don't checkout new files"
2784 msgstr "không checkout các tập tin mới"
2786 #: builtin/checkout-index.c:194
2787 msgid "update stat information in the index file"
2788 msgstr "cập nhật thông tin thống kê trong tập tin lưu bảng mục lục mới"
2790 #: builtin/checkout-index.c:200
2791 msgid "read list of paths from the standard input"
2792 msgstr " đọc danh sách đường dẫn từ thiết bị nhập chuẩn"
2794 #: builtin/checkout-index.c:202
2795 msgid "write the content to temporary files"
2796 msgstr "ghi nội dung vào tập tin tạm"
2798 #: builtin/checkout-index.c:203 builtin/column.c:30
2799 msgid "string"
2800 msgstr "chuỗi"
2802 #: builtin/checkout-index.c:204
2803 msgid "when creating files, prepend <string>"
2804 msgstr "khi tạo các tập tin, nối thêm <chuỗi>"
2806 #: builtin/checkout-index.c:207
2807 msgid "copy out the files from named stage"
2808 msgstr "sao chép ra các tập tin từ trạng thái được đặt tên"
2810 #: builtin/checkout.c:25
2811 msgid "git checkout [options] <branch>"
2812 msgstr "git checkout [các-tùy-chọn] <nhánh>"
2814 #: builtin/checkout.c:26
2815 msgid "git checkout [options] [<branch>] -- <file>..."
2816 msgstr "git checkout [các-tùy-chọn] [<nhánh>] -- <tập-tin>..."
2818 #: builtin/checkout.c:116 builtin/checkout.c:149
2819 #, c-format
2820 msgid "path '%s' does not have our version"
2821 msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản của chúng ta"
2823 #: builtin/checkout.c:118 builtin/checkout.c:151
2824 #, c-format
2825 msgid "path '%s' does not have their version"
2826 msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản của chúng"
2828 #: builtin/checkout.c:134
2829 #, c-format
2830 msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
2831 msgstr "đường dẫn “%s” không có tất cả các phiên bản cần thiết"
2833 #: builtin/checkout.c:178
2834 #, c-format
2835 msgid "path '%s' does not have necessary versions"
2836 msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản cần thiết"
2838 #: builtin/checkout.c:195
2839 #, c-format
2840 msgid "path '%s': cannot merge"
2841 msgstr "đường dẫn “%s”: không thể hòa trộn"
2843 #: builtin/checkout.c:212
2844 #, c-format
2845 msgid "Unable to add merge result for '%s'"
2846 msgstr "Không thể thêm kết quả hòa trộn cho “%s”"
2848 #: builtin/checkout.c:236 builtin/checkout.c:239 builtin/checkout.c:242
2849 #: builtin/checkout.c:245
2850 #, c-format
2851 msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
2852 msgstr "“%s” không thể được sử dụng với các đường dẫn cập nhật"
2854 #: builtin/checkout.c:248 builtin/checkout.c:251
2855 #, c-format
2856 msgid "'%s' cannot be used with %s"
2857 msgstr "“%s” không thể được sử dụng với %s"
2859 #: builtin/checkout.c:254
2860 #, c-format
2861 msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
2862 msgstr ""
2863 "Không thể cập nhật các đường dẫn và chuyển đến nhánh “%s” cùng một lúc."
2865 #: builtin/checkout.c:265 builtin/checkout.c:426
2866 msgid "corrupt index file"
2867 msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
2869 #: builtin/checkout.c:295 builtin/checkout.c:302
2870 #, c-format
2871 msgid "path '%s' is unmerged"
2872 msgstr "đường dẫn “%s” không được hòa trộn"
2874 #: builtin/checkout.c:448
2875 msgid "you need to resolve your current index first"
2876 msgstr "bạn cần phải phân giải bảng mục lục hiện tại của bạn trước đã"
2878 #: builtin/checkout.c:569
2879 #, c-format
2880 msgid "Can not do reflog for '%s'\n"
2881 msgstr "Không thể thực hiện reflog cho “%s”\n"
2883 #: builtin/checkout.c:602
2884 msgid "HEAD is now at"
2885 msgstr "HEAD hiện giờ tại"
2887 #: builtin/checkout.c:609
2888 #, c-format
2889 msgid "Reset branch '%s'\n"
2890 msgstr "Đặt lại nhánh “%s”\n"
2892 #: builtin/checkout.c:612
2893 #, c-format
2894 msgid "Already on '%s'\n"
2895 msgstr "Đã sẵn sàng trên “%s”\n"
2897 #: builtin/checkout.c:616
2898 #, c-format
2899 msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
2900 msgstr "Đã chuyển tới và reset nhánh “%s”\n"
2902 #: builtin/checkout.c:618 builtin/checkout.c:955
2903 #, c-format
2904 msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
2905 msgstr "Đã chuyển đến nhánh mới “%s”\n"
2907 #: builtin/checkout.c:620
2908 #, c-format
2909 msgid "Switched to branch '%s'\n"
2910 msgstr "Đã chuyển đến nhánh “%s”\n"
2912 #: builtin/checkout.c:676
2913 #, c-format
2914 msgid " ... and %d more.\n"
2915 msgstr " ... và nhiều hơn %d.\n"
2917 #. The singular version
2918 #: builtin/checkout.c:682
2919 #, c-format
2920 msgid ""
2921 "Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
2922 "any of your branches:\n"
2923 "\n"
2924 "%s\n"
2925 msgid_plural ""
2926 "Warning: you are leaving %d commits behind, not connected to\n"
2927 "any of your branches:\n"
2928 "\n"
2929 "%s\n"
2930 msgstr[0] ""
2931 "Cảnh báo: bạn đã rời bỏ %d lần chuyển giao (commit) lại đằng sau, không được "
2932 "kết nối đến\n"
2933 "bất kỳ nhánh nào của bạn:\n"
2934 "\n"
2935 "%s\n"
2936 msgstr[1] ""
2937 "Cảnh báo: bạn đã rời bỏ %d lần chuyển giao (commit) lại đằng sau, không được "
2938 "kết nối đến\n"
2939 "bất kỳ nhánh nào của bạn:\n"
2940 "\n"
2941 "%s\n"
2943 #: builtin/checkout.c:700
2944 #, c-format
2945 msgid ""
2946 "If you want to keep them by creating a new branch, this may be a good time\n"
2947 "to do so with:\n"
2948 "\n"
2949 " git branch new_branch_name %s\n"
2950 "\n"
2951 msgstr ""
2952 "Nếu bạn muốn giữ chúng bằng cách tạo ra một nhánh mới, đây có lẽ là một thời "
2953 "điểm thích hợp\n"
2954 "để làm thế bằng lệnh:\n"
2955 "\n"
2956 " git branch tên_nhánh_mới %s\n"
2957 "\n"
2959 #: builtin/checkout.c:730
2960 msgid "internal error in revision walk"
2961 msgstr "lỗi nội bộ trong khi di chuyển qua các điểm xét lại"
2963 #: builtin/checkout.c:734
2964 msgid "Previous HEAD position was"
2965 msgstr "Vị trí kế trước của HEAD là"
2967 #: builtin/checkout.c:761 builtin/checkout.c:950
2968 msgid "You are on a branch yet to be born"
2969 msgstr "Bạn tại nhánh mà nó chưa hề được sinh ra"
2971 #. case (1)
2972 #: builtin/checkout.c:886
2973 #, c-format
2974 msgid "invalid reference: %s"
2975 msgstr "tham chiếu sai: %s"
2977 #. case (1): want a tree
2978 #: builtin/checkout.c:925
2979 #, c-format
2980 msgid "reference is not a tree: %s"
2981 msgstr "tham chiếu không phải là một cây (tree):%s"
2983 #: builtin/checkout.c:964
2984 msgid "paths cannot be used with switching branches"
2985 msgstr "các đường dẫn không thể dùng cùng với các nhánh chuyển"
2987 #: builtin/checkout.c:967 builtin/checkout.c:971
2988 #, c-format
2989 msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
2990 msgstr "“%s” không thể được sử dụng với các nhánh chuyển"
2992 #: builtin/checkout.c:975 builtin/checkout.c:978 builtin/checkout.c:983
2993 #: builtin/checkout.c:986
2994 #, c-format
2995 msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
2996 msgstr "“%s” không thể được sử dụng với “%s”"
2998 #: builtin/checkout.c:991
2999 #, c-format
3000 msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
3001 msgstr "Không thể chuyển nhánh đến một non-commit “%s”"
3003 #: builtin/checkout.c:1013 builtin/checkout.c:1015 builtin/clone.c:89
3004 #: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171
3005 msgid "branch"
3006 msgstr "nhánh"
3008 #: builtin/checkout.c:1014
3009 msgid "create and checkout a new branch"
3010 msgstr "tạo và checkout một nhánh mới"
3012 #: builtin/checkout.c:1016
3013 msgid "create/reset and checkout a branch"
3014 msgstr "create/reset và checkout một nhánh"
3016 #: builtin/checkout.c:1017
3017 msgid "create reflog for new branch"
3018 msgstr "tạo reflog cho nhánh mới"
3020 #: builtin/checkout.c:1018
3021 msgid "detach the HEAD at named commit"
3022 msgstr "rời bỏ HEAD tại lần chuyển giao danh nghĩa"
3024 #: builtin/checkout.c:1019
3025 msgid "set upstream info for new branch"
3026 msgstr "đặt thông tin thượng nguồn (upstream) cho nhánh mới"
3028 #: builtin/checkout.c:1021
3029 msgid "new branch"
3030 msgstr "nhánh mới"
3032 #: builtin/checkout.c:1021
3033 msgid "new unparented branch"
3034 msgstr "nhánh mồ côi mới"
3036 #: builtin/checkout.c:1022
3037 msgid "checkout our version for unmerged files"
3038 msgstr ""
3039 "lấy ra (checkout) phiên bản của chúng ta cho các tập tin chưa được hòa trộn"
3041 #: builtin/checkout.c:1024
3042 msgid "checkout their version for unmerged files"
3043 msgstr ""
3044 "lấy ra (checkout) phiên bản của chúng họ cho các tập tin chưa được hòa trộn"
3046 #: builtin/checkout.c:1026
3047 msgid "force checkout (throw away local modifications)"
3048 msgstr "ép buộc lấy ra (checkout) (bỏ đi những thay đổi nội bộ)"
3050 #: builtin/checkout.c:1027
3051 msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
3052 msgstr "thực hiện hòa trộn kiểu 3-way với nhánh mới"
3054 #: builtin/checkout.c:1028 builtin/merge.c:215
3055 msgid "update ignored files (default)"
3056 msgstr "cập nhật các tập tin bị bỏ qua (mặc định)"
3058 #: builtin/checkout.c:1029 builtin/log.c:1147 parse-options.h:245
3059 msgid "style"
3060 msgstr "kiểu"
3062 #: builtin/checkout.c:1030
3063 msgid "conflict style (merge or diff3)"
3064 msgstr "xung đột kiểu (hòa trộn hay diff3)"
3066 #: builtin/checkout.c:1033
3067 msgid "second guess 'git checkout no-such-branch'"
3068 msgstr "gợi ý thứ hai “git checkout không-nhánh-nào-như-vậy”"
3070 #: builtin/checkout.c:1057
3071 msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
3072 msgstr "Tùy chọn -b|-B và --orphan loại từ lẫn nhau"
3074 #: builtin/checkout.c:1074
3075 msgid "--track needs a branch name"
3076 msgstr "--track cần tên một nhánh"
3078 #: builtin/checkout.c:1081
3079 msgid "Missing branch name; try -b"
3080 msgstr "Thiếu tên nhánh; hãy thử -b"
3082 #: builtin/checkout.c:1116
3083 msgid "invalid path specification"
3084 msgstr "đường dẫn đã cho không hợp lệ"
3086 #: builtin/checkout.c:1123
3087 #, c-format
3088 msgid ""
3089 "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time.\n"
3090 "Did you intend to checkout '%s' which can not be resolved as commit?"
3091 msgstr ""
3092 "Không thể cập nhật và chuyển thành nhánh “%s” cùng lúc\n"
3093 "Bạn đã có ý định checkout “%s” cái mà không thể được phân giải như là lần "
3094 "chuyển giao (commit)?"
3096 #: builtin/checkout.c:1128
3097 #, c-format
3098 msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
3099 msgstr "git checkout: --detach không nhận một đối số đường dẫn “%s”"
3101 #: builtin/checkout.c:1132
3102 msgid ""
3103 "git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
3104 "checking out of the index."
3105 msgstr ""
3106 "git checkout: --ours/--theirs, --force và --merge là xung khắc với nhau khi\n"
3107 "checkout bảng mục lục (index)."
3109 #: builtin/clean.c:20
3110 msgid "git clean [-d] [-f] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
3111 msgstr "git clean [-d] [-f] [-n] [-q] [-e <mẫu>] [-x | -X] [--] <đường-dẫn>..."
3113 #: builtin/clean.c:24
3114 #, c-format
3115 msgid "Removing %s\n"
3116 msgstr "Đang gỡ bỏ %s\n"
3118 #: builtin/clean.c:25
3119 #, c-format
3120 msgid "Would remove %s\n"
3121 msgstr "Có thể gỡ bỏ %s\n"
3123 #: builtin/clean.c:26
3124 #, c-format
3125 msgid "Skipping repository %s\n"
3126 msgstr "Đang bỏ qua kho chứa %s\n"
3128 #: builtin/clean.c:27
3129 #, c-format
3130 msgid "Would skip repository %s\n"
3131 msgstr "Nên bỏ qua kho chứa %s\n"
3133 #: builtin/clean.c:28
3134 #, c-format
3135 msgid "failed to remove %s"
3136 msgstr "gặp lỗi khi gỡ bỏ %s"
3138 #: builtin/clean.c:160
3139 msgid "do not print names of files removed"
3140 msgstr "không hiển thị tên của các tập tin đã gỡ bỏ"
3142 #: builtin/clean.c:162
3143 msgid "force"
3144 msgstr "ép buộc"
3146 #: builtin/clean.c:164
3147 msgid "remove whole directories"
3148 msgstr "gỡ bỏ toàn bộ thư mục"
3150 #: builtin/clean.c:165 builtin/describe.c:413 builtin/grep.c:717
3151 #: builtin/ls-files.c:494 builtin/name-rev.c:231 builtin/show-ref.c:182
3152 msgid "pattern"
3153 msgstr "mẫu"
3155 #: builtin/clean.c:166
3156 msgid "add <pattern> to ignore rules"
3157 msgstr "thêm <mẫu> vào trong qui tắc bỏ qua"
3159 #: builtin/clean.c:167
3160 msgid "remove ignored files, too"
3161 msgstr "đồng thời gỡ bỏ cả các tập tin bị bỏ qua"
3163 #: builtin/clean.c:169
3164 msgid "remove only ignored files"
3165 msgstr "chỉ gỡ bỏ những tập tin bị bỏ qua"
3167 #: builtin/clean.c:187
3168 msgid "-x and -X cannot be used together"
3169 msgstr "-x và -X không thể dùng cùng một lúc với nhau"
3171 #: builtin/clean.c:191
3172 msgid ""
3173 "clean.requireForce set to true and neither -n nor -f given; refusing to clean"
3174 msgstr ""
3175 "clean.requireForce được đặt thành true và không đưa ra tùy chọn  -n mà cũng "
3176 "không -f; từ chối lệnh dọn dẹp (clean)"
3178 #: builtin/clean.c:194
3179 msgid ""
3180 "clean.requireForce defaults to true and neither -n nor -f given; refusing to "
3181 "clean"
3182 msgstr ""
3183 "clean.requireForce mặc định được đặt thành true và không đưa ra tùy chọn  -n "
3184 "mà cũng không -f; từ chối lệnh dọn dẹp (clean)"
3186 #: builtin/clone.c:36
3187 msgid "git clone [options] [--] <repo> [<dir>]"
3188 msgstr "git clone [các-tùy-chọn] [--] <kho> [<t.mục>]"
3190 #: builtin/clone.c:64 builtin/fetch.c:82 builtin/merge.c:212
3191 #: builtin/push.c:436
3192 msgid "force progress reporting"
3193 msgstr "ép buộc báo cáo tiến trình"
3195 #: builtin/clone.c:66
3196 msgid "don't create a checkout"
3197 msgstr "không tạo một checkout"
3199 #: builtin/clone.c:67 builtin/clone.c:69 builtin/init-db.c:488
3200 msgid "create a bare repository"
3201 msgstr "tạo kho chứa bare"
3203 #: builtin/clone.c:72
3204 msgid "create a mirror repository (implies bare)"
3205 msgstr "tạo kho bản sao (mirror) (ngụ ý là bare)"
3207 #: builtin/clone.c:74
3208 msgid "to clone from a local repository"
3209 msgstr "để nhân bản từ kho nội bộ"
3211 #: builtin/clone.c:76
3212 msgid "don't use local hardlinks, always copy"
3213 msgstr "không sử dụng liên kết cứng nội bộ, luôn sao chép"
3215 #: builtin/clone.c:78
3216 msgid "setup as shared repository"
3217 msgstr "cài đặt đây là kho chia sẻ"
3219 #: builtin/clone.c:80 builtin/clone.c:82
3220 msgid "initialize submodules in the clone"
3221 msgstr "khởi tạo mô-đun-con trong bản sao"
3223 #: builtin/clone.c:83 builtin/init-db.c:485
3224 msgid "template-directory"
3225 msgstr "thư-mục-tạm"
3227 #: builtin/clone.c:84 builtin/init-db.c:486
3228 msgid "directory from which templates will be used"
3229 msgstr "thư mục mà tại đó các mẫu sẽ được dùng"
3231 #: builtin/clone.c:86
3232 msgid "reference repository"
3233 msgstr "kho tham chiếu"
3235 #: builtin/clone.c:87 builtin/column.c:26 builtin/merge-file.c:44
3236 msgid "name"
3237 msgstr "tên"
3239 #: builtin/clone.c:88
3240 msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
3241 msgstr "dùng <tên> thay vì “origin” để theo dõi thượng nguồn (uptream)"
3243 #: builtin/clone.c:90
3244 msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
3245 msgstr "lấy ra nhánh (checkout <nhánh>) thay vì HEAD của máy chủ"
3247 #: builtin/clone.c:92
3248 msgid "path to git-upload-pack on the remote"
3249 msgstr "đường dẫn đến git-upload-pack trên máy chủ"
3251 #: builtin/clone.c:93 builtin/fetch.c:83 builtin/grep.c:662
3252 msgid "depth"
3253 msgstr "độ sâu"
3255 #: builtin/clone.c:94
3256 msgid "create a shallow clone of that depth"
3257 msgstr "tạo bản sao không đầy đủ cho mức sâu đã cho"
3259 #: builtin/clone.c:96
3260 msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
3261 msgstr "nhân bản (clone) chỉ một nhánh, HEAD hoặc --branch"
3263 #: builtin/clone.c:97 builtin/init-db.c:494
3264 msgid "gitdir"
3265 msgstr "gitdir"
3267 #: builtin/clone.c:98 builtin/init-db.c:495
3268 msgid "separate git dir from working tree"
3269 msgstr "không dùng chung thư mục dành riêng cho git và thư mục làm việc"
3271 #: builtin/clone.c:99
3272 msgid "key=value"
3273 msgstr "khóa=giá trị"
3275 #: builtin/clone.c:100
3276 msgid "set config inside the new repository"
3277 msgstr "đặt cấu hình bên trong một kho chứa mới"
3279 #: builtin/clone.c:243
3280 #, c-format
3281 msgid "reference repository '%s' is not a local directory."
3282 msgstr "kho tham chiếu “%s” không phải là một thư mục nội bộ."
3284 #: builtin/clone.c:306
3285 #, c-format
3286 msgid "failed to create directory '%s'"
3287 msgstr "tạo thư mục \"%s\" gặp lỗi"
3289 #: builtin/clone.c:308 builtin/diff.c:77
3290 #, c-format
3291 msgid "failed to stat '%s'"
3292 msgstr "gặp lỗi stat (lấy trạng thái về) “%s”"
3294 #: builtin/clone.c:310
3295 #, c-format
3296 msgid "%s exists and is not a directory"
3297 msgstr "%s tồn tại nhưng không phải là một thư mục"
3299 #: builtin/clone.c:324
3300 #, c-format
3301 msgid "failed to stat %s\n"
3302 msgstr "lỗi stat (lấy trạng thái về) %s\n"
3304 #: builtin/clone.c:346
3305 #, c-format
3306 msgid "failed to create link '%s'"
3307 msgstr "gặp lỗi khi tạo được liên kết mềm %s"
3309 #: builtin/clone.c:350
3310 #, c-format
3311 msgid "failed to copy file to '%s'"
3312 msgstr "gặp lỗi khi chép tập tin tới “%s”"
3314 #: builtin/clone.c:373
3315 #, c-format
3316 msgid "done.\n"
3317 msgstr "hoàn tất.\n"
3319 #: builtin/clone.c:443
3320 #, c-format
3321 msgid "Could not find remote branch %s to clone."
3322 msgstr "Không tìm thấy nhánh máy chủ %s để nhân bản (clone)."
3324 #: builtin/clone.c:552
3325 msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
3326 msgstr "refers HEAD máy chủ  chỉ đến ref không tồn tại, không thể checkout.\n"
3328 #: builtin/clone.c:690
3329 msgid "Too many arguments."
3330 msgstr "Có quá nhiều đối số."
3332 #: builtin/clone.c:694
3333 msgid "You must specify a repository to clone."
3334 msgstr "Bạn phải chỉ định một kho để mà nhân bản (clone)."
3336 #: builtin/clone.c:705
3337 #, c-format
3338 msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
3339 msgstr "tùy chọn --bare và --origin %s xung khắc nhau."
3341 #: builtin/clone.c:708
3342 msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
3343 msgstr "tùy chọn --bare và --separate-git-dir xung khắc nhau."
3345 #: builtin/clone.c:721
3346 #, c-format
3347 msgid "repository '%s' does not exist"
3348 msgstr "kho chứa “%s” chưa tồn tại"
3350 #: builtin/clone.c:726
3351 msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
3352 msgstr "--depth bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay thế."
3354 #: builtin/clone.c:736
3355 #, c-format
3356 msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
3357 msgstr "đường dẫn đích “%s” đã có từ trước và không phải là một thư mục rỗng."
3359 #: builtin/clone.c:746
3360 #, c-format
3361 msgid "working tree '%s' already exists."
3362 msgstr "cây làm việc “%s” đã sẵn tồn tại rồi."
3364 #: builtin/clone.c:759 builtin/clone.c:771
3365 #, c-format
3366 msgid "could not create leading directories of '%s'"
3367 msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
3369 #: builtin/clone.c:762
3370 #, c-format
3371 msgid "could not create work tree dir '%s'."
3372 msgstr "không thể tạo cây thư mục làm việc dir “%s”."
3374 #: builtin/clone.c:781
3375 #, c-format
3376 msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
3377 msgstr "Đang nhân bản thành kho chứa bare “%s”...\n"
3379 #: builtin/clone.c:783
3380 #, c-format
3381 msgid "Cloning into '%s'...\n"
3382 msgstr "Đang nhân bản thành “%s”...\n"
3384 #: builtin/clone.c:818
3385 #, c-format
3386 msgid "Don't know how to clone %s"
3387 msgstr "Không biết làm cách nào để nhân bản (clone) %s"
3389 #: builtin/clone.c:867
3390 #, c-format
3391 msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
3392 msgstr "Nhánh máy chủ %s không tìm thấy trong thượng nguồn (upstream) %s"
3394 #: builtin/clone.c:874
3395 msgid "You appear to have cloned an empty repository."
3396 msgstr "Bạn hình như là đã nhân bản một kho trống rỗng."
3398 #: builtin/column.c:9
3399 msgid "git column [options]"
3400 msgstr "git column [các-tùy-chọn]"
3402 #: builtin/column.c:26
3403 msgid "lookup config vars"
3404 msgstr "tìm kiếm biến cấu hình"
3406 #: builtin/column.c:27 builtin/column.c:28
3407 msgid "layout to use"
3408 msgstr "bố cục để dùng"
3410 #: builtin/column.c:29
3411 msgid "Maximum width"
3412 msgstr "Độ rộng tối đa"
3414 #: builtin/column.c:30
3415 msgid "Padding space on left border"
3416 msgstr "Chèn thêm khoảng trống vào bờ bên trái"
3418 #: builtin/column.c:31
3419 msgid "Padding space on right border"
3420 msgstr "Chèn thêm khoảng trắng vào tiếp giáp bên phải"
3422 #: builtin/column.c:32
3423 msgid "Padding space between columns"
3424 msgstr "Chèn thêm khoảng trắng giữa các cột"
3426 #: builtin/column.c:51
3427 msgid "--command must be the first argument"
3428 msgstr "--command phải là đối số đầu tiên"
3430 #: builtin/commit.c:34
3431 msgid "git commit [options] [--] <pathspec>..."
3432 msgstr "git commit [các-tùy-chọn] [--] <pathspec>..."
3434 #: builtin/commit.c:39
3435 msgid "git status [options] [--] <pathspec>..."
3436 msgstr "git status [các-tùy-chọn] [--] <pathspec>..."
3438 #: builtin/commit.c:44
3439 msgid ""
3440 "Your name and email address were configured automatically based\n"
3441 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
3442 "You can suppress this message by setting them explicitly:\n"
3443 "\n"
3444 "    git config --global user.name \"Your Name\"\n"
3445 "    git config --global user.email you@example.com\n"
3446 "\n"
3447 "After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
3448 "\n"
3449 "    git commit --amend --reset-author\n"
3450 msgstr ""
3451 "Tên và địa chỉ thư điện tử của bạn được cấu hình một cách tự động trên cơ "
3452 "sở\n"
3453 "tài khoản và địa chỉ máy chủ của bạn. Xin hãy kiểm tra xem chúng có chính "
3454 "xác không.\n"
3455 "Bạn có thể chặn những thông báo kiểu này bằng cách cài đặt các thông tin "
3456 "trên một cách rõ ràng:\n"
3457 "\n"
3458 "    git config --global user.name \"Tên của bạn\"\n"
3459 "    git config --global user.email you@example.com\n"
3460 "\n"
3461 "Sau khi thực hiện xong, bạn có thể sửa chữa định danh được sử dụng cho lần "
3462 "chuyển giao (commit) này với lệnh:\n"
3463 "\n"
3464 "    git commit --amend --reset-author\n"
3466 #: builtin/commit.c:56
3467 msgid ""
3468 "You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
3469 "it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
3470 "remove the commit entirely with \"git reset HEAD^\".\n"
3471 msgstr ""
3472 "Bạn đã yêu cầu amend (tu bổ) phần lớn các lần chuyển giao (commit) gần đây, "
3473 "nhưng làm như thế\n"
3474 "có thể làm cho nó trở nên trống rỗng. Bạn có thể lặp lại lệnh của mình bằng "
3475 "--allow-empty,\n"
3476 "hoặc là bạn gỡ bỏ các lần chuyển giao một cách hoàn toàn bằng lệnh:\n"
3477 "\"git reset HEAD^\".\n"
3479 #: builtin/commit.c:61
3480 msgid ""
3481 "The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
3482 "If you wish to commit it anyway, use:\n"
3483 "\n"
3484 "    git commit --allow-empty\n"
3485 "\n"
3486 "Otherwise, please use 'git reset'\n"
3487 msgstr ""
3488 "Lần cherry-pick trước hiện nay trống rỗng, có lẽ là bởi vì sự phân giải xung "
3489 "đột.\n"
3490 "Nếu bạn muốn chuyển giao nó cho dù thế nào đi nữa, sử dụng:\n"
3491 "\n"
3492 "    git commit --allow-empty\n"
3493 "\n"
3494 "Nếu không, hãy thử dùng “git reset”\n"
3496 #: builtin/commit.c:258
3497 msgid "failed to unpack HEAD tree object"
3498 msgstr "gặp lỗi khi tháo dỡ HEAD đối tượng cây"
3500 #: builtin/commit.c:300
3501 msgid "unable to create temporary index"
3502 msgstr "không thể tạo bảng mục lục tạm thời"
3504 #: builtin/commit.c:306
3505 msgid "interactive add failed"
3506 msgstr "việc thêm tương tác gặp lỗi"
3508 #: builtin/commit.c:339 builtin/commit.c:360 builtin/commit.c:410
3509 msgid "unable to write new_index file"
3510 msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới (new_index)"
3512 #: builtin/commit.c:391
3513 msgid "cannot do a partial commit during a merge."
3514 msgstr ""
3515 "không thể thực hiện việc chuyển giao (commit) cục bộ trong khi đang được hòa "
3516 "trộn."
3518 #: builtin/commit.c:393
3519 msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
3520 msgstr ""
3521 "không thể thực hiện việc chuyển giao (commit) bộ phận trong khi đang cherry-"
3522 "pick."
3524 #: builtin/commit.c:403
3525 msgid "cannot read the index"
3526 msgstr "không đọc được bảng mục lục"
3528 #: builtin/commit.c:423
3529 msgid "unable to write temporary index file"
3530 msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục tạm thời"
3532 #: builtin/commit.c:511 builtin/commit.c:517
3533 #, c-format
3534 msgid "invalid commit: %s"
3535 msgstr "lần chuyển giao (commit) không hợp lệ: %s"
3537 #: builtin/commit.c:540
3538 msgid "malformed --author parameter"
3539 msgstr "đối số --author bị dị hình"
3541 #: builtin/commit.c:560
3542 #, c-format
3543 msgid "Malformed ident string: '%s'"
3544 msgstr "Chuỗi thụt lề đầu dòng dị hình: “%s”"
3546 #: builtin/commit.c:598 builtin/commit.c:631 builtin/commit.c:954
3547 #, c-format
3548 msgid "could not lookup commit %s"
3549 msgstr "không thể tìm kiếm commit (lần chuyển giao) %s"
3551 #: builtin/commit.c:610 builtin/shortlog.c:272
3552 #, c-format
3553 msgid "(reading log message from standard input)\n"
3554 msgstr "(đang đọc thông điệp nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn)\n"
3556 #: builtin/commit.c:612
3557 msgid "could not read log from standard input"
3558 msgstr "không thể đọc nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn"
3560 #: builtin/commit.c:616
3561 #, c-format
3562 msgid "could not read log file '%s'"
3563 msgstr "không đọc được tệp nhật ký “%s”"
3565 #: builtin/commit.c:622
3566 msgid "commit has empty message"
3567 msgstr "lần chuyển giao (commit) có ghi chú trống rỗng"
3569 #: builtin/commit.c:638
3570 msgid "could not read MERGE_MSG"
3571 msgstr "không thể đọc MERGE_MSG"
3573 #: builtin/commit.c:642
3574 msgid "could not read SQUASH_MSG"
3575 msgstr "không thể đọc SQUASH_MSG"
3577 #: builtin/commit.c:646
3578 #, c-format
3579 msgid "could not read '%s'"
3580 msgstr "Không thể đọc “%s”."
3582 #: builtin/commit.c:707
3583 msgid "could not write commit template"
3584 msgstr "không thể ghi mẫu commit"
3586 #: builtin/commit.c:718
3587 #, c-format
3588 msgid ""
3589 "\n"
3590 "It looks like you may be committing a merge.\n"
3591 "If this is not correct, please remove the file\n"
3592 "\t%s\n"
3593 "and try again.\n"
3594 msgstr ""
3595 "\n"
3596 "Nó trông giống với việc bạn đang chuyển giao một lần hòa trộn.\n"
3597 "Nếu không phải vậy, xin hãy gỡ bỏ tập tin\n"
3598 "\t%s\n"
3599 "và thử lại.\n"
3601 #: builtin/commit.c:723
3602 #, c-format
3603 msgid ""
3604 "\n"
3605 "It looks like you may be committing a cherry-pick.\n"
3606 "If this is not correct, please remove the file\n"
3607 "\t%s\n"
3608 "and try again.\n"
3609 msgstr ""
3610 "\n"
3611 "Nó trông giống với việc bạn đang chuyển giao một lần cherry-pick.\n"
3612 "Nếu không phải vậy, xin hãy gỡ bỏ tập tin\n"
3613 "\t%s\n"
3614 "và thử lại.\n"
3616 #: builtin/commit.c:735
3617 #, c-format
3618 msgid ""
3619 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
3620 "with '%c' will be ignored, and an empty message aborts the commit.\n"
3621 msgstr ""
3622 "Hãy nhập vào các thông tin để giải thích các thay đổi của bạn. Những dòng "
3623 "được\n"
3624 "bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua, nếu phần chú thích rỗng sẽ hủy bỏ lần "
3625 "chuyển giao (commit).\n"
3627 #: builtin/commit.c:740
3628 #, c-format
3629 msgid ""
3630 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
3631 "with '%c' will be kept; you may remove them yourself if you want to.\n"
3632 "An empty message aborts the commit.\n"
3633 msgstr ""
3634 "Hãy nhập vào các thông tin để giải thích các thay đổi của bạn. Những dòng "
3635 "được\n"
3636 "bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua; bạn có thể xóa chúng đi nếu muốn thế.\n"
3637 "Phần chú thích này nếu trống rỗng sẽ hủy bỏ lần chuyển giao (commit).\n"
3639 #: builtin/commit.c:753
3640 #, c-format
3641 msgid "%sAuthor:    %s"
3642 msgstr "%sTác giả:    %s"
3644 #: builtin/commit.c:760
3645 #, c-format
3646 msgid "%sCommitter: %s"
3647 msgstr "%sNgười chuyển giao (commit): %s"
3649 #: builtin/commit.c:780
3650 msgid "Cannot read index"
3651 msgstr "không đọc được bảng mục lục"
3653 #: builtin/commit.c:817
3654 msgid "Error building trees"
3655 msgstr "Gặp lỗi khi xây dựng cây"
3657 #: builtin/commit.c:832 builtin/tag.c:359
3658 #, c-format
3659 msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
3660 msgstr "Xin hãy áp dụng thông điệp sử dụng hoặc là tùy chọn -m hoặc là -F.\n"
3662 #: builtin/commit.c:929
3663 #, c-format
3664 msgid "No existing author found with '%s'"
3665 msgstr "Không tìm thấy tác giả có sẵn với “%s”"
3667 #: builtin/commit.c:944 builtin/commit.c:1138
3668 #, c-format
3669 msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
3670 msgstr "Chế độ cho các tập tin không bị theo vết không hợp lệ “%s”"
3672 #: builtin/commit.c:974
3673 msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
3674 msgstr "Sử dụng cả hai tùy chọn --reset-author và --author không hợp lý"
3676 #: builtin/commit.c:985
3677 msgid "You have nothing to amend."
3678 msgstr "Không có gì để amend (tu bổ) cả."
3680 #: builtin/commit.c:988
3681 msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
3682 msgstr ""
3683 "Bạn đang ở giữa của quá trình hòa trộn -- không thể thực hiện amend (tu bổ)."
3685 #: builtin/commit.c:990
3686 msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
3687 msgstr ""
3688 "Bạn đang ở giữa của quá trình cherry-pick -- không thể thực hiện amend (tu "
3689 "bổ)."
3691 #: builtin/commit.c:993
3692 msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
3693 msgstr "Các tùy chọn --squash và --fixup không thể sử dụng cùng với nhau"
3695 #: builtin/commit.c:1003
3696 msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
3697 msgstr "Chỉ một tùy chọn trong số -c/-C/-F/--fixup được sử dụng"
3699 #: builtin/commit.c:1005
3700 msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
3701 msgstr "Tùy chọn -m không thể được tổ hợp cùng với -c/-C/-F/--fixup."
3703 #: builtin/commit.c:1013
3704 msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
3705 msgstr ""
3706 "--reset-author chỉ có thể được sử dụng với tùy chọn -C, -c hay --amend."
3708 #: builtin/commit.c:1030
3709 msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
3710 msgstr ""
3711 "Chỉ một trong các tùy chọn --include/--only/--all/--interactive/--patch được "
3712 "sử dụng."
3714 #: builtin/commit.c:1032
3715 msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
3716 msgstr "Không đường dẫn với các tùy chọn --include/--only không hợp lý."
3718 #: builtin/commit.c:1034
3719 msgid "Clever... amending the last one with dirty index."
3720 msgstr "Giỏi...  tu bổ cái cuối với bảng mục lục phi nghĩa."
3722 #: builtin/commit.c:1036
3723 msgid "Explicit paths specified without -i nor -o; assuming --only paths..."
3724 msgstr ""
3725 "Những đường dẫn rõ ràng được chỉ ra không có tùy chọn -i cũng không -o; đang "
3726 "giả định --only những-đường-dẫn..."
3728 #: builtin/commit.c:1046 builtin/tag.c:575
3729 #, c-format
3730 msgid "Invalid cleanup mode %s"
3731 msgstr "Chế độ dọn dẹp không hợp lệ %s"
3733 #: builtin/commit.c:1051
3734 msgid "Paths with -a does not make sense."
3735 msgstr "Các đường dẫn với tùy chọn -a không hợp lý."
3737 #: builtin/commit.c:1057 builtin/commit.c:1192
3738 msgid "--long and -z are incompatible"
3739 msgstr "hai tùy chọn -long và -z không tương thích với nhau"
3741 #: builtin/commit.c:1152 builtin/commit.c:1388
3742 msgid "show status concisely"
3743 msgstr "hiển thị trạng thái ở dạng súc tích"
3745 #: builtin/commit.c:1154 builtin/commit.c:1390
3746 msgid "show branch information"
3747 msgstr "hiển thị thông tin nhánh"
3749 #: builtin/commit.c:1156 builtin/commit.c:1392 builtin/push.c:426
3750 msgid "machine-readable output"
3751 msgstr "kết xuất dạng máy-có-thể-đọc"
3753 #: builtin/commit.c:1159 builtin/commit.c:1394
3754 msgid "show status in long format (default)"
3755 msgstr "hiển thị trạng thái ở định dạng dài (mặc định)"
3757 #: builtin/commit.c:1162 builtin/commit.c:1397
3758 msgid "terminate entries with NUL"
3759 msgstr "chấm dứt các mục bằng NUL"
3761 #: builtin/commit.c:1164 builtin/commit.c:1400 builtin/fast-export.c:647
3762 #: builtin/fast-export.c:650 builtin/tag.c:459
3763 msgid "mode"
3764 msgstr "chế độ"
3766 #: builtin/commit.c:1165 builtin/commit.c:1400
3767 msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
3768 msgstr ""
3769 "hiển thị các tập tin chưa được theo dõi  dấu vết, các chế độ tùy chọn:  all, "
3770 "normal, no. (Mặc định: all)"
3772 #: builtin/commit.c:1168
3773 msgid "show ignored files"
3774 msgstr "hiển thị các tập tin ẩn"
3776 #: builtin/commit.c:1169 parse-options.h:151
3777 msgid "when"
3778 msgstr "khi"
3780 #: builtin/commit.c:1170
3781 msgid ""
3782 "ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
3783 "(Default: all)"
3784 msgstr ""
3785 "bỏ qua các thay đổi trong mô-đun con, tùy chọn khi: all, dirty, untracked. "
3786 "(Mặc định: all)"
3788 #: builtin/commit.c:1172
3789 msgid "list untracked files in columns"
3790 msgstr "hiển thị danh sách các tập-tin chưa được theo dõi trong các cột"
3792 #: builtin/commit.c:1246
3793 msgid "couldn't look up newly created commit"
3794 msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao (commit) mới hơn đã được tạo"
3796 #: builtin/commit.c:1248
3797 msgid "could not parse newly created commit"
3798 msgstr ""
3799 "không thể phân tích cú pháp của đối tượng chuyển giao mới hơn đã được tạo"
3801 #: builtin/commit.c:1289
3802 msgid "detached HEAD"
3803 msgstr "đã rời khỏi HEAD"
3805 #: builtin/commit.c:1291
3806 msgid " (root-commit)"
3807 msgstr " (root-commit)"
3809 #: builtin/commit.c:1358
3810 msgid "suppress summary after successful commit"
3811 msgstr "không hiển thị tổng kết sau khi chuyển giao thành công"
3813 #: builtin/commit.c:1359
3814 msgid "show diff in commit message template"
3815 msgstr "hiển thị sự khác biệt trong mẫu tin nhắn chuyển giao"
3817 #: builtin/commit.c:1361
3818 msgid "Commit message options"
3819 msgstr "Các tùy chọn ghi chú commit"
3821 #: builtin/commit.c:1362 builtin/tag.c:457
3822 msgid "read message from file"
3823 msgstr "đọc chú thích từ tập tin"
3825 #: builtin/commit.c:1363
3826 msgid "author"
3827 msgstr "tác giả"
3829 #: builtin/commit.c:1363
3830 msgid "override author for commit"
3831 msgstr "ghi đè tác giả cho commit"
3833 #: builtin/commit.c:1364 builtin/gc.c:178
3834 msgid "date"
3835 msgstr "ngày tháng"
3837 #: builtin/commit.c:1364
3838 msgid "override date for commit"
3839 msgstr "ghi đè ngày tháng cho commit"
3841 #: builtin/commit.c:1365 builtin/merge.c:206 builtin/notes.c:533
3842 #: builtin/notes.c:690 builtin/tag.c:455
3843 msgid "message"
3844 msgstr "thông điệp"
3846 #: builtin/commit.c:1365
3847 msgid "commit message"
3848 msgstr "chú thích của lần commit"
3850 #: builtin/commit.c:1366
3851 msgid "reuse and edit message from specified commit"
3852 msgstr ""
3853 "dùng lại các ghi chú từ lần chuyển giao (commit) đã cho nhưng có cho sửa chữa"
3855 #: builtin/commit.c:1367
3856 msgid "reuse message from specified commit"
3857 msgstr "dùng lại các ghi chú từ lần chuyển giao (commit) đã cho"
3859 #: builtin/commit.c:1368
3860 msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
3861 msgstr ""
3862 "dùng ghi chú có định dạng autosquash để sửa chữa lần chuyển giao đã chỉ ra"
3864 #: builtin/commit.c:1369
3865 msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
3866 msgstr ""
3867 "dùng lời nhắn có định dạng tự động nén để nén lại các lần chuyển giao đã chỉ "
3868 "ra"
3870 #: builtin/commit.c:1370
3871 msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
3872 msgstr ""
3873 "lần chuyển giao nhận tôi là tác giả (được dùng với tùy chọn -C/-c/--amend)"
3875 #: builtin/commit.c:1371 builtin/log.c:1102 builtin/revert.c:109
3876 msgid "add Signed-off-by:"
3877 msgstr "thêm dòng Signed-off-by:"
3879 #: builtin/commit.c:1372
3880 msgid "use specified template file"
3881 msgstr "sử dụng tập tin mẫu đã cho"
3883 #: builtin/commit.c:1373
3884 msgid "force edit of commit"
3885 msgstr "ép buộc sửa lần commit"
3887 #: builtin/commit.c:1374
3888 msgid "default"
3889 msgstr "mặc định"
3891 #: builtin/commit.c:1374 builtin/tag.c:460
3892 msgid "how to strip spaces and #comments from message"
3893 msgstr "làm thế nào để cắt bỏ khoảng trắng và #ghichú từ mẩu tin nhắn"
3895 #: builtin/commit.c:1375
3896 msgid "include status in commit message template"
3897 msgstr "bao gồm các trạng thái ghi mẫu ghi chú chuyển giao (commit)"
3899 #: builtin/commit.c:1376 builtin/merge.c:213 builtin/tag.c:461
3900 msgid "key id"
3901 msgstr "id khóa"
3903 #: builtin/commit.c:1377 builtin/merge.c:214
3904 msgid "GPG sign commit"
3905 msgstr "ký lần commit dùng GPG"
3907 #. end commit message options
3908 #: builtin/commit.c:1380
3909 msgid "Commit contents options"
3910 msgstr "Các tùy nội dung ghi chú commit"
3912 #: builtin/commit.c:1381
3913 msgid "commit all changed files"
3914 msgstr "chuyển giao tất cả các tập tin có thay đổi"
3916 #: builtin/commit.c:1382
3917 msgid "add specified files to index for commit"
3918 msgstr "thêm các tập tin đã chỉ ra vào bảng mục lục để chuyển giao (commit)"
3920 #: builtin/commit.c:1383
3921 msgid "interactively add files"
3922 msgstr "thêm các tập-tin bằng tương tác"
3924 #: builtin/commit.c:1384
3925 msgid "interactively add changes"
3926 msgstr "thêm các thay đổi bằng tương tác"
3928 #: builtin/commit.c:1385
3929 msgid "commit only specified files"
3930 msgstr "chỉ chuyển giao các tập tin đã chỉ ra"
3932 #: builtin/commit.c:1386
3933 msgid "bypass pre-commit hook"
3934 msgstr "vòng qua móc (hook) pre-commit"
3936 #: builtin/commit.c:1387
3937 msgid "show what would be committed"
3938 msgstr "hiển thị xem cái gì có thể được chuyển giao"
3940 #: builtin/commit.c:1398
3941 msgid "amend previous commit"
3942 msgstr "tu bổ (amend) lần commit trước"
3944 #: builtin/commit.c:1399
3945 msgid "bypass post-rewrite hook"
3946 msgstr "vòng qua móc (hook) post-rewrite"
3948 #: builtin/commit.c:1404
3949 msgid "ok to record an empty change"
3950 msgstr "ok để ghi lại một thay đổi trống rỗng"
3952 #: builtin/commit.c:1407
3953 msgid "ok to record a change with an empty message"
3954 msgstr "ok để ghi các thay đổi với lời nhắn trống rỗng"
3956 #: builtin/commit.c:1439
3957 msgid "could not parse HEAD commit"
3958 msgstr "không thể phân tích commit (lần chuyển giao) HEAD"
3960 #: builtin/commit.c:1477 builtin/merge.c:508
3961 #, c-format
3962 msgid "could not open '%s' for reading"
3963 msgstr "không thể mở “%s” để đọc"
3965 #: builtin/commit.c:1484
3966 #, c-format
3967 msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
3968 msgstr "Tập tin MERGE_HEAD sai hỏng (%s)"
3970 #: builtin/commit.c:1491
3971 msgid "could not read MERGE_MODE"
3972 msgstr "không thể đọc MERGE_MODE"
3974 #: builtin/commit.c:1510
3975 #, c-format
3976 msgid "could not read commit message: %s"
3977 msgstr "không thể đọc thông điệp (message) commit (lần chuyển giao): %s"
3979 #: builtin/commit.c:1524
3980 #, c-format
3981 msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
3982 msgstr ""
3983 "Đang bỏ qua việc chuyển giao (commit); bạn đã không biên soạn thông điệp "
3984 "(message).\n"
3986 #: builtin/commit.c:1529
3987 #, c-format
3988 msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
3989 msgstr ""
3990 "Đang bỏ qua lần chuyển giao (commit) bởi vì thông điệp của nó trống rỗng.\n"
3992 #: builtin/commit.c:1544 builtin/merge.c:832 builtin/merge.c:857
3993 msgid "failed to write commit object"
3994 msgstr "gặp lỗi khi ghi đối tượng chuyển giao (commit)"
3996 #: builtin/commit.c:1565
3997 msgid "cannot lock HEAD ref"
3998 msgstr "không thể khóa HEAD ref (tham chiếu)"
4000 #: builtin/commit.c:1569
4001 msgid "cannot update HEAD ref"
4002 msgstr "không thể cập nhật ref (tham chiếu) HEAD"
4004 #: builtin/commit.c:1580
4005 msgid ""
4006 "Repository has been updated, but unable to write\n"
4007 "new_index file. Check that disk is not full or quota is\n"
4008 "not exceeded, and then \"git reset HEAD\" to recover."
4009 msgstr ""
4010 "Kho chứa đã hoàn tất việc cập nhật, nhưng không thể ghi vào\n"
4011 "tập tin new_index (bảng mục lục mới). Hãy kiểm tra xem đĩa có bị đầy quá\n"
4012 "hay quota (hạn nghạch đĩa cứng) bị vượt quá, và sau đó \"git reset HEAD\" để "
4013 "khắc phục."
4015 #: builtin/config.c:7
4016 msgid "git config [options]"
4017 msgstr "git config [các-tùy-chọn]"
4019 #: builtin/config.c:51
4020 msgid "Config file location"
4021 msgstr "Vị trí tập tin cấu hình"
4023 #: builtin/config.c:52
4024 msgid "use global config file"
4025 msgstr "đặt tập tin cấu hình cần toàn cục"
4027 #: builtin/config.c:53
4028 msgid "use system config file"
4029 msgstr "sử dụng tập tin cấu hình hệ thống"
4031 #: builtin/config.c:54
4032 msgid "use repository config file"
4033 msgstr "dùng tập tin cấu hình của kho"
4035 #: builtin/config.c:55
4036 msgid "use given config file"
4037 msgstr "sử dụng tập tin cấu hình đã cho"
4039 #: builtin/config.c:56
4040 msgid "Action"
4041 msgstr "Hành động"
4043 #: builtin/config.c:57
4044 msgid "get value: name [value-regex]"
4045 msgstr "lấy giá-trị: tên [value-regex]"
4047 #: builtin/config.c:58
4048 msgid "get all values: key [value-regex]"
4049 msgstr "lấy tất cả giá-trị: khóa [value-regex]"
4051 #: builtin/config.c:59
4052 msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
4053 msgstr "lấy giá trị cho regexp: name-regex [value-regex]"
4055 #: builtin/config.c:60
4056 msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
4057 msgstr "thay thế tất cả các biến khớp mẫu: tên giá-trị [value_regex]"
4059 #: builtin/config.c:61
4060 msgid "add a new variable: name value"
4061 msgstr "thêm biến mới: tên giá-trị"
4063 #: builtin/config.c:62
4064 msgid "remove a variable: name [value-regex]"
4065 msgstr "gỡ bỏ biến: tên [value-regex]"
4067 #: builtin/config.c:63
4068 msgid "remove all matches: name [value-regex]"
4069 msgstr "gỡ bỏ mọi cái khớp: tên [value-regex]"
4071 #: builtin/config.c:64
4072 msgid "rename section: old-name new-name"
4073 msgstr "đổi tên chương: tên-cũ tên-mới"
4075 #: builtin/config.c:65
4076 msgid "remove a section: name"
4077 msgstr "gỡ bỏ chương: tên"
4079 #: builtin/config.c:66
4080 msgid "list all"
4081 msgstr "liệt kê tất"
4083 #: builtin/config.c:67
4084 msgid "open an editor"
4085 msgstr "mở một trình biên soạn"
4087 #: builtin/config.c:68 builtin/config.c:69
4088 msgid "slot"
4089 msgstr "khe"
4091 #: builtin/config.c:68
4092 msgid "find the color configured: [default]"
4093 msgstr "tìm cấu hình màu sắc: [mặc định]"
4095 #: builtin/config.c:69
4096 msgid "find the color setting: [stdout-is-tty]"
4097 msgstr "tìm các cài đặt về màu sắc: [stdout-là-tty]"
4099 #: builtin/config.c:70
4100 msgid "Type"
4101 msgstr "Kiểu"
4103 #: builtin/config.c:71
4104 msgid "value is \"true\" or \"false\""
4105 msgstr "giá trị là \"true\" hoặc \"false\""
4107 #: builtin/config.c:72
4108 msgid "value is decimal number"
4109 msgstr "giá trị ở dạng số thập phân"
4111 #: builtin/config.c:73
4112 msgid "value is --bool or --int"
4113 msgstr "giá trị là --bool hoặc --int"
4115 #: builtin/config.c:74
4116 msgid "value is a path (file or directory name)"
4117 msgstr "giá trị là đường dẫn (tên tập tin hay thư mục)"
4119 #: builtin/config.c:75
4120 msgid "Other"
4121 msgstr "Khác"
4123 #: builtin/config.c:76
4124 msgid "terminate values with NUL byte"
4125 msgstr "chấm dứt giá trị với byte NUL"
4127 #: builtin/config.c:77
4128 msgid "respect include directives on lookup"
4129 msgstr "tôn trọng kể cà các hướng trong tìm kiếm"
4131 #: builtin/count-objects.c:69
4132 msgid "git count-objects [-v]"
4133 msgstr "git count-objects [-v]"
4135 #: builtin/describe.c:15
4136 msgid "git describe [options] <committish>*"
4137 msgstr "git describe [các-tùy-chọn] <committish>*"
4139 #: builtin/describe.c:16
4140 msgid "git describe [options] --dirty"
4141 msgstr "git describe [các-tùy-chọn] --dirty"
4143 #: builtin/describe.c:234
4144 #, c-format
4145 msgid "annotated tag %s not available"
4146 msgstr "thẻ đã được ghi chú %s không sẵn để dùng"
4148 #: builtin/describe.c:238
4149 #, c-format
4150 msgid "annotated tag %s has no embedded name"
4151 msgstr "thẻ được chú giải %s không có tên nhúng"
4153 #: builtin/describe.c:240
4154 #, c-format
4155 msgid "tag '%s' is really '%s' here"
4156 msgstr "thẻ “%s” đã thực sự ở đây “%s” rồi"
4158 #: builtin/describe.c:267
4159 #, c-format
4160 msgid "Not a valid object name %s"
4161 msgstr "Không phải tên đối tượng %s hợp lệ"
4163 #: builtin/describe.c:270
4164 #, c-format
4165 msgid "%s is not a valid '%s' object"
4166 msgstr "%s không phải là một đối tượng “%s” hợp lệ"
4168 #: builtin/describe.c:287
4169 #, c-format
4170 msgid "no tag exactly matches '%s'"
4171 msgstr "không có thẻ nào khớp chính xác với “%s”"
4173 #: builtin/describe.c:289
4174 #, c-format
4175 msgid "searching to describe %s\n"
4176 msgstr "Đang tìm kiếm để mô tả %s\n"
4178 #: builtin/describe.c:329
4179 #, c-format
4180 msgid "finished search at %s\n"
4181 msgstr "việc tìm kiếm đã kết thúc tại %s\n"
4183 #: builtin/describe.c:353
4184 #, c-format
4185 msgid ""
4186 "No annotated tags can describe '%s'.\n"
4187 "However, there were unannotated tags: try --tags."
4188 msgstr ""
4189 "Không có thẻ được chú giải nào được mô tả là “%s”.\n"
4190 "Tuy nhiên, ở đây có những thẻ không được chú giải: hãy thử --tags."
4192 #: builtin/describe.c:357
4193 #, c-format
4194 msgid ""
4195 "No tags can describe '%s'.\n"
4196 "Try --always, or create some tags."
4197 msgstr ""
4198 "Không có thẻ (tag) có thể mô tả “%s”.\n"
4199 "Hãy thử --always, hoặt tạo một số thẻ."
4201 #: builtin/describe.c:378
4202 #, c-format
4203 msgid "traversed %lu commits\n"
4204 msgstr "đã xuyên %lu qua lần chuyển giao (commit)\n"
4206 #: builtin/describe.c:381
4207 #, c-format
4208 msgid ""
4209 "more than %i tags found; listed %i most recent\n"
4210 "gave up search at %s\n"
4211 msgstr ""
4212 "tìm thấy nhiều hơn %i thẻ (tag); đã liệt kê %i gần đây nhất\n"
4213 "bỏ đi tìm kiếm tại %s\n"
4215 #: builtin/describe.c:403
4216 msgid "find the tag that comes after the commit"
4217 msgstr "tìm các thẻ mà nó đến trước lần chuyển giao"
4219 #: builtin/describe.c:404
4220 msgid "debug search strategy on stderr"
4221 msgstr "chiến lược tìm kiếm trên đầu ra lỗi chuẩn stderr"
4223 #: builtin/describe.c:405
4224 msgid "use any ref in .git/refs"
4225 msgstr "sử dụng bất kỳ ref nào trong .git/refs"
4227 #: builtin/describe.c:406
4228 msgid "use any tag in .git/refs/tags"
4229 msgstr "sử dụng bất kỳ thẻ nào trong .git/refs/tags"
4231 #: builtin/describe.c:407
4232 msgid "always use long format"
4233 msgstr "luôn dùng định dạng dài"
4235 #: builtin/describe.c:410
4236 msgid "only output exact matches"
4237 msgstr "chỉ xuất những gì khớp chính xác"
4239 #: builtin/describe.c:412
4240 msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
4241 msgstr "coi như  <n> thẻ gần đây nhất (mặc định: 10)"
4243 #: builtin/describe.c:414
4244 msgid "only consider tags matching <pattern>"
4245 msgstr "chỉ cân nhắc đến những thẻ khớp với  <mẫu>"
4247 #: builtin/describe.c:416 builtin/name-rev.c:238
4248 msgid "show abbreviated commit object as fallback"
4249 msgstr "hiển thị đối tượng chuyển giao vắn tắt như là fallback"
4251 #: builtin/describe.c:417
4252 msgid "mark"
4253 msgstr "dấu"
4255 #: builtin/describe.c:418
4256 msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
4257 msgstr "thêm <dấu> trên cây thư mục làm việc bẩn (mặc định \"-dirty\")"
4259 #: builtin/describe.c:436
4260 msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
4261 msgstr "--long là xung khắc với tùy chọn --abbrev=0"
4263 #: builtin/describe.c:462
4264 msgid "No names found, cannot describe anything."
4265 msgstr "Không tìm thấy các tên, không thể mô tả gì cả."
4267 #: builtin/describe.c:482
4268 msgid "--dirty is incompatible with committishes"
4269 msgstr "--dirty là xung khắc với các tùy chọn dành cho chuyển giao (commit)"
4271 #: builtin/diff.c:79
4272 #, c-format
4273 msgid "'%s': not a regular file or symlink"
4274 msgstr "“%s”: không phải tập tin bình thường hay liên kết tượng trưng"
4276 #: builtin/diff.c:228
4277 #, c-format
4278 msgid "invalid option: %s"
4279 msgstr "tùy chọn sai: %s"
4281 #: builtin/diff.c:305
4282 msgid "Not a git repository"
4283 msgstr "Không phải là kho git"
4285 #: builtin/diff.c:348
4286 #, c-format
4287 msgid "invalid object '%s' given."
4288 msgstr "đối tượng đã cho “%s” không hợp lệ."
4290 #: builtin/diff.c:353
4291 #, c-format
4292 msgid "more than %d trees given: '%s'"
4293 msgstr "đã chỉ ra nhiều hơn %d cây (tree): “%s”"
4295 #: builtin/diff.c:363
4296 #, c-format
4297 msgid "more than two blobs given: '%s'"
4298 msgstr "đã cho nhiều hơn hai đối tượng blob: “%s”"
4300 #: builtin/diff.c:371
4301 #, c-format
4302 msgid "unhandled object '%s' given."
4303 msgstr "đã cho đối tượng không thể nắm giữ “%s”."
4305 #: builtin/fast-export.c:22
4306 msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
4307 msgstr "git fast-export [rev-list-opts]"
4309 #: builtin/fast-export.c:646
4310 msgid "show progress after <n> objects"
4311 msgstr "hiển thị tiến triển sau <n> đối tượng"
4313 #: builtin/fast-export.c:648
4314 msgid "select handling of signed tags"
4315 msgstr "chọn điều khiển của thẻ đã ký"
4317 #: builtin/fast-export.c:651
4318 msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
4319 msgstr "chọn sự xử lý của các thẻ, cái mà đánh thẻ các đối tượng được lọc ra"
4321 #: builtin/fast-export.c:654
4322 msgid "Dump marks to this file"
4323 msgstr "Đổ các đánh dấu này vào tập-tin"
4325 #: builtin/fast-export.c:656
4326 msgid "Import marks from this file"
4327 msgstr "nhập vào đánh dấu từ tập tin này"
4329 #: builtin/fast-export.c:658
4330 msgid "Fake a tagger when tags lack one"
4331 msgstr "Làm giả một cái thẻ khi thẻ bị thiếu một cái"
4333 #: builtin/fast-export.c:660
4334 msgid "Output full tree for each commit"
4335 msgstr "Xuất ra toàn bộ cây cho mỗi lần chuyển giao"
4337 #: builtin/fast-export.c:662
4338 msgid "Use the done feature to terminate the stream"
4339 msgstr "Sử dụng tính năng done để chấm dứt luồng dữ liệu"
4341 #: builtin/fast-export.c:663
4342 msgid "Skip output of blob data"
4343 msgstr "Bỏ qua kết xuất của dữ liệu blob"
4345 #: builtin/fetch.c:20
4346 msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
4347 msgstr "git fetch [<các-tùy-chọn>] [<kho-chứa> [<refspec>...]]"
4349 #: builtin/fetch.c:21
4350 msgid "git fetch [<options>] <group>"
4351 msgstr "git fetch [<các-tùy-chọn>] [<nhóm>"
4353 #: builtin/fetch.c:22
4354 msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
4355 msgstr "git fetch --multiple [<các-tùy-chọn>] [(<kho> | <nhóm>)...]"
4357 #: builtin/fetch.c:23
4358 msgid "git fetch --all [<options>]"
4359 msgstr "git fetch --all [<các-tùy-chọn>]"
4361 #: builtin/fetch.c:60
4362 msgid "fetch from all remotes"
4363 msgstr "fetch từ tất cả các máy chủ"
4365 #: builtin/fetch.c:62
4366 msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
4367 msgstr "nối thêm vào .git/FETCH_HEAD thay vì ghi đè lên nó"
4369 #: builtin/fetch.c:64
4370 msgid "path to upload pack on remote end"
4371 msgstr "đường dẫn đến gói (pack) tải lên trên máy chủ cuối"
4373 #: builtin/fetch.c:65
4374 msgid "force overwrite of local branch"
4375 msgstr "ép buộc ghi đè lên nhánh nội bộ"
4377 #: builtin/fetch.c:67
4378 msgid "fetch from multiple remotes"
4379 msgstr "fetch từ nhiều máy chủ cùng lúc"
4381 #: builtin/fetch.c:69
4382 msgid "fetch all tags and associated objects"
4383 msgstr "lấy (fetch) tất cả các thẻ cùng với các đối tượng liên quan đến nó"
4385 #: builtin/fetch.c:71
4386 msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
4387 msgstr "không lấy (fetch) tất cả các thẻ (--no-tags)"
4389 #: builtin/fetch.c:73
4390 msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
4391 msgstr ""
4392 "cắt cụt (prune) các nhánh “remote-tracking” không còn tồn tại trên máy chủ "
4393 "nữa"
4395 #: builtin/fetch.c:74
4396 msgid "on-demand"
4397 msgstr "khi-cần"
4399 #: builtin/fetch.c:75
4400 msgid "control recursive fetching of submodules"
4401 msgstr "điều khiển việc lấy về (fetch) đệ quy trong các mô-đun-con"
4403 #: builtin/fetch.c:79
4404 msgid "keep downloaded pack"
4405 msgstr "giữ các gói đã tải về"
4407 #: builtin/fetch.c:81
4408 msgid "allow updating of HEAD ref"
4409 msgstr "cho phép cập nhật ref (tham chiếu) HEAD"
4411 #: builtin/fetch.c:84
4412 msgid "deepen history of shallow clone"
4413 msgstr "làm sâu hơn lịch sử của bản sao"
4415 #: builtin/fetch.c:86
4416 msgid "convert to a complete repository"
4417 msgstr "chuyển đổi hoàn toàn sang kho git"
4419 #: builtin/fetch.c:88 builtin/log.c:1119
4420 msgid "dir"
4421 msgstr "tmục"
4423 #: builtin/fetch.c:89
4424 msgid "prepend this to submodule path output"
4425 msgstr "soạn sẵn cái này cho kết xuất đường dẫn mô-đun-con"
4427 #: builtin/fetch.c:92
4428 msgid "default mode for recursion"
4429 msgstr "chế độ mặc định cho đệ qui"
4431 #: builtin/fetch.c:204
4432 msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
4433 msgstr "Không thể tìm thấy máy chủ cho tham chiếu HEAD"
4435 #: builtin/fetch.c:257
4436 #, c-format
4437 msgid "object %s not found"
4438 msgstr "Không tìm thấy đối tượng %s"
4440 #: builtin/fetch.c:262
4441 msgid "[up to date]"
4442 msgstr "[đã cập nhật]"
4444 #: builtin/fetch.c:276
4445 #, c-format
4446 msgid "! %-*s %-*s -> %s  (can't fetch in current branch)"
4447 msgstr "! %-*s %-*s -> %s  (không thể fetch (lấy) về nhánh hiện hành)"
4449 #: builtin/fetch.c:277 builtin/fetch.c:363
4450 msgid "[rejected]"
4451 msgstr "[Bị từ chối]"
4453 #: builtin/fetch.c:288
4454 msgid "[tag update]"
4455 msgstr "[cập nhật thẻ]"
4457 #: builtin/fetch.c:290 builtin/fetch.c:325 builtin/fetch.c:343
4458 msgid "  (unable to update local ref)"
4459 msgstr "  (không thể cập nhật tham chiếu (ref) nội bộ)"
4461 #: builtin/fetch.c:308
4462 msgid "[new tag]"
4463 msgstr "[thẻ mới]"
4465 #: builtin/fetch.c:311
4466 msgid "[new branch]"
4467 msgstr "[nhánh mới]"
4469 #: builtin/fetch.c:314
4470 msgid "[new ref]"
4471 msgstr "[ref (tham chiếu) mới]"
4473 #: builtin/fetch.c:359
4474 msgid "unable to update local ref"
4475 msgstr "không thể cập nhật tham chiếu (ref) nội bộ"
4477 #: builtin/fetch.c:359
4478 msgid "forced update"
4479 msgstr "cưỡng bức cập nhật"
4481 #: builtin/fetch.c:365
4482 msgid "(non-fast-forward)"
4483 msgstr "(non-fast-forward)"
4485 #: builtin/fetch.c:396 builtin/fetch.c:688
4486 #, c-format
4487 msgid "cannot open %s: %s\n"
4488 msgstr "không thể mở %s: %s\n"
4490 #: builtin/fetch.c:405
4491 #, c-format
4492 msgid "%s did not send all necessary objects\n"
4493 msgstr "%s đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết\n"
4495 #: builtin/fetch.c:491
4496 #, c-format
4497 msgid "From %.*s\n"
4498 msgstr "Từ %.*s\n"
4500 #: builtin/fetch.c:502
4501 #, c-format
4502 msgid ""
4503 "some local refs could not be updated; try running\n"
4504 " 'git remote prune %s' to remove any old, conflicting branches"
4505 msgstr ""
4506 "một số tham chiếu (refs) nội bộ không thể được cập nhật; hãy thử chạy\n"
4507 " “git remote prune %s” để bỏ đi những nhánh cũ, hay bị xung đột"
4509 #: builtin/fetch.c:552
4510 #, c-format
4511 msgid "   (%s will become dangling)"
4512 msgstr "   (%s sẽ trở thành không đầu (không được quản lý))"
4514 #: builtin/fetch.c:553
4515 #, c-format
4516 msgid "   (%s has become dangling)"
4517 msgstr "   (%s đã trở thành không đầu (không được quản lý))"
4519 #: builtin/fetch.c:560
4520 msgid "[deleted]"
4521 msgstr "[đã xóa]"
4523 #: builtin/fetch.c:561 builtin/remote.c:1055
4524 msgid "(none)"
4525 msgstr "(không)"
4527 #: builtin/fetch.c:678
4528 #, c-format
4529 msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
4530 msgstr ""
4531 "Từ chối việc lấy (fetch) vào trong nhánh hiện tại %s của một kho chứa không "
4532 "phải kho trần (bare)"
4534 #: builtin/fetch.c:712
4535 #, c-format
4536 msgid "Don't know how to fetch from %s"
4537 msgstr "Không biết làm cách nào để lấy về (fetch) từ %s"
4539 #: builtin/fetch.c:789
4540 #, c-format
4541 msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
4542 msgstr "Tùy chọn \"%s\" có giá trị \"%s\" là không hợp lệ cho %s"
4544 #: builtin/fetch.c:792
4545 #, c-format
4546 msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
4547 msgstr "Tùy chọn \"%s\" bị bỏ qua với %s\n"
4549 #: builtin/fetch.c:894
4550 #, c-format
4551 msgid "Fetching %s\n"
4552 msgstr "Đang lấy (fetch) %s\n"
4554 #: builtin/fetch.c:896 builtin/remote.c:100
4555 #, c-format
4556 msgid "Could not fetch %s"
4557 msgstr "không thể fetch (lấy) %s"
4559 #: builtin/fetch.c:915
4560 msgid ""
4561 "No remote repository specified.  Please, specify either a URL or a\n"
4562 "remote name from which new revisions should be fetched."
4563 msgstr ""
4564 "Chưa chỉ ra kho chứa máy chủ.  Xin hãy chỉ định hoặc là URL hoặc\n"
4565 "tên máy chủ từ cái mà những điểm xét duyệt mới có thể được fetch (lấy về)."
4567 #: builtin/fetch.c:935
4568 msgid "You need to specify a tag name."
4569 msgstr "Bạn phải định rõ tên thẻ."
4571 #: builtin/fetch.c:981
4572 msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
4573 msgstr "tùy chọn --depth và --unshallow không thể sử dụng cùng với nhau"
4575 #: builtin/fetch.c:983
4576 msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
4577 msgstr "--unshallow trên kho hoàn chỉnh là không hợp lý"
4579 #: builtin/fetch.c:1002
4580 msgid "fetch --all does not take a repository argument"
4581 msgstr "lệnh lấy về \"fetch --all\" không lấy đối số kho chứa"
4583 #: builtin/fetch.c:1004
4584 msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
4585 msgstr "lệnh lấy về \"fetch --all\" không hợp lý với refspecs"
4587 #: builtin/fetch.c:1015
4588 #, c-format
4589 msgid "No such remote or remote group: %s"
4590 msgstr "không có nhóm máy chủ hay máy chủ như thế: %s"
4592 #: builtin/fetch.c:1023
4593 msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
4594 msgstr "Việc lấy về cả một nhóm và chỉ định refspecs không hợp lý"
4596 #: builtin/fmt-merge-msg.c:13
4597 msgid "git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>]|--no-log] [--file <file>]"
4598 msgstr ""
4599 "git fmt-merge-msg [-m <thông điệp>] [--log[=<n>]|--no-log] [--file <tập-tin>]"
4601 #: builtin/fmt-merge-msg.c:659 builtin/fmt-merge-msg.c:662 builtin/grep.c:701
4602 #: builtin/merge.c:188 builtin/show-branch.c:656 builtin/show-ref.c:175
4603 #: builtin/tag.c:446 parse-options.h:133 parse-options.h:239
4604 msgid "n"
4605 msgstr "n"
4607 #: builtin/fmt-merge-msg.c:660
4608 msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
4609 msgstr "gắn nhật ký với ít nhất <n> mục từ lệnh “shortlog”"
4611 #: builtin/fmt-merge-msg.c:663
4612 msgid "alias for --log (deprecated)"
4613 msgstr "bí danh cho --log (không được dùng)"
4615 #: builtin/fmt-merge-msg.c:666
4616 msgid "text"
4617 msgstr "văn bản"
4619 #: builtin/fmt-merge-msg.c:667
4620 msgid "use <text> as start of message"
4621 msgstr "dùng <văn bản thường> để bắt đầu ghi chú"
4623 #: builtin/fmt-merge-msg.c:668
4624 msgid "file to read from"
4625 msgstr "tập tin để đọc dữ liệu từ đó"
4627 #: builtin/for-each-ref.c:979
4628 msgid "git for-each-ref [options] [<pattern>]"
4629 msgstr "git for-each-ref [các-tùy-chọn] [<mẫu>]"
4631 #: builtin/for-each-ref.c:994
4632 msgid "quote placeholders suitably for shells"
4633 msgstr "trích dẫn để phù hợp cho hệ vỏ (shell)"
4635 #: builtin/for-each-ref.c:996
4636 msgid "quote placeholders suitably for perl"
4637 msgstr "trích dẫn để phù hợp cho perl"
4639 #: builtin/for-each-ref.c:998
4640 msgid "quote placeholders suitably for python"
4641 msgstr "trích dẫn để phù hợp cho python"
4643 #: builtin/for-each-ref.c:1000
4644 msgid "quote placeholders suitably for tcl"
4645 msgstr "trích dẫn để phù hợp cho tcl"
4647 #: builtin/for-each-ref.c:1003
4648 msgid "show only <n> matched refs"
4649 msgstr "hiển thị chỉ <n> tham chiếu khớp"
4651 #: builtin/for-each-ref.c:1004
4652 msgid "format"
4653 msgstr "định dạng"
4655 #: builtin/for-each-ref.c:1004
4656 msgid "format to use for the output"
4657 msgstr "định dạng sẽ dùng cho đầu ra"
4659 #: builtin/for-each-ref.c:1005
4660 msgid "key"
4661 msgstr "khóa"
4663 #: builtin/for-each-ref.c:1006
4664 msgid "field name to sort on"
4665 msgstr "tên trường cần sắp xếp"
4667 #: builtin/fsck.c:608
4668 msgid "git fsck [options] [<object>...]"
4669 msgstr "git fsck [các-tùy-chọn] [<đối-tượng>...]"
4671 #: builtin/fsck.c:614
4672 msgid "show unreachable objects"
4673 msgstr "hiển thị các đối tượng không thể đọc được"
4675 #: builtin/fsck.c:615
4676 msgid "show dangling objects"
4677 msgstr "hiển thị các đối tượng không được quản lý"
4679 #: builtin/fsck.c:616
4680 msgid "report tags"
4681 msgstr "báo cáo các thẻ"
4683 #: builtin/fsck.c:617
4684 msgid "report root nodes"
4685 msgstr "báo cáo node gốc"
4687 #: builtin/fsck.c:618
4688 msgid "make index objects head nodes"
4689 msgstr "tạo “ index objects head nodes”"
4691 #: builtin/fsck.c:619
4692 msgid "make reflogs head nodes (default)"
4693 msgstr "tạo  reflogs head nodes (mặc định)"
4695 #: builtin/fsck.c:620
4696 msgid "also consider packs and alternate objects"
4697 msgstr "cũng cân nhắc đến các đối tượng gói và thay thế"
4699 #: builtin/fsck.c:621
4700 msgid "enable more strict checking"
4701 msgstr "cho phép kiểm tra hạn chế hơn"
4703 #: builtin/fsck.c:623
4704 msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
4705 msgstr "ghi các đối tượng không được quản lý trong .git/lost-found"
4707 #: builtin/fsck.c:624 builtin/prune.c:134
4708 msgid "show progress"
4709 msgstr "hiển thị quá trình"
4711 #: builtin/gc.c:22
4712 msgid "git gc [options]"
4713 msgstr "git gc [các-tùy-chọn]"
4715 #: builtin/gc.c:63
4716 #, c-format
4717 msgid "Invalid %s: '%s'"
4718 msgstr "%s không hợp lệ: “%s”"
4720 #: builtin/gc.c:90
4721 #, c-format
4722 msgid "insanely long object directory %.*s"
4723 msgstr "thư mục đối tượng dài một cách điên rồ  %.*s"
4725 #: builtin/gc.c:179
4726 msgid "prune unreferenced objects"
4727 msgstr "xóa bỏ các đối tượng không được tham chiếu"
4729 #: builtin/gc.c:181
4730 msgid "be more thorough (increased runtime)"
4731 msgstr "cẩn thận hơn nữa (tăng thời gian chạy)"
4733 #: builtin/gc.c:182
4734 msgid "enable auto-gc mode"
4735 msgstr "bật chế độ auto-gc"
4737 #: builtin/gc.c:222
4738 #, c-format
4739 msgid ""
4740 "Auto packing the repository for optimum performance. You may also\n"
4741 "run \"git gc\" manually. See \"git help gc\" for more information.\n"
4742 msgstr ""
4743 "Tự động đóng gói kho chứa để tối ưu hóa hiệu suất làm việc.\n"
4744 "chạy lệnh \"git gc\" một cách thủ công. Hãy xem \"git help gc\" để biết thêm "
4745 "chi tiết.\n"
4747 #: builtin/gc.c:249
4748 msgid ""
4749 "There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
4750 msgstr ""
4751 "Có quá nhiều đối tượng tự do không được dùng đến; hãy chạy lệnh “git prune” "
4752 "để xóa bỏ chúng đi."
4754 #: builtin/grep.c:22
4755 msgid "git grep [options] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
4756 msgstr "git grep [các-tùy-chọn] [-e] <mẫu> [<rev>...] [[--] <đường-dẫn>...]"
4758 #: builtin/grep.c:217
4759 #, c-format
4760 msgid "grep: failed to create thread: %s"
4761 msgstr "grep: gặp lỗi tạo tuyến (thread): %s"
4763 #: builtin/grep.c:365
4764 #, c-format
4765 msgid "Failed to chdir: %s"
4766 msgstr "Gặp lỗi với lệnh chdir: %s"
4768 #: builtin/grep.c:443 builtin/grep.c:478
4769 #, c-format
4770 msgid "unable to read tree (%s)"
4771 msgstr "không thể đọc cây (%s)"
4773 #: builtin/grep.c:493
4774 #, c-format
4775 msgid "unable to grep from object of type %s"
4776 msgstr "không thể thực hiện lệnh grep (lọc tìm) từ đối tượng thuộc kiểu %s"
4778 #: builtin/grep.c:551
4779 #, c-format
4780 msgid "switch `%c' expects a numerical value"
4781 msgstr "chuyển đến “%c” cần một giá trị bằng số"
4783 #: builtin/grep.c:568
4784 #, c-format
4785 msgid "cannot open '%s'"
4786 msgstr "không mở được “%s”"
4788 #: builtin/grep.c:643
4789 msgid "search in index instead of in the work tree"
4790 msgstr "tìm trong bảng mục lục thay vì trong cây làm việc"
4792 #: builtin/grep.c:645
4793 msgid "find in contents not managed by git"
4794 msgstr "tìm trong nội dung không được quản lý bởi git"
4796 #: builtin/grep.c:647
4797 msgid "search in both tracked and untracked files"
4798 msgstr "tìm kiếm các tập tin được và chưa được theo dõi dấu vết"
4800 #: builtin/grep.c:649
4801 msgid "search also in ignored files"
4802 msgstr "tìm cả trong các tập tin đã bị lờ đi"
4804 #: builtin/grep.c:652
4805 msgid "show non-matching lines"
4806 msgstr "hiển thị  những dòng không khớp với mẫu"
4808 #: builtin/grep.c:654
4809 msgid "case insensitive matching"
4810 msgstr "phân biệt chữ hoa/thường"
4812 #: builtin/grep.c:656
4813 msgid "match patterns only at word boundaries"
4814 msgstr "chỉ khớp mẫu tại đường ranh giới từ"
4816 #: builtin/grep.c:658
4817 msgid "process binary files as text"
4818 msgstr "xử lý tập tin nhị phân như là dạng văn bản thường"
4820 #: builtin/grep.c:660
4821 msgid "don't match patterns in binary files"
4822 msgstr "không khớp mẫu trong các tập tin nhị phân"
4824 #: builtin/grep.c:663
4825 msgid "descend at most <depth> levels"
4826 msgstr "giảm xuống ít nhất mức <sâu>"
4828 #: builtin/grep.c:667
4829 msgid "use extended POSIX regular expressions"
4830 msgstr "dùng biểu thức chính qui POSIX có mở rộng"
4832 #: builtin/grep.c:670
4833 msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
4834 msgstr "sử dụng biểu thức chính quy kiểu POSIX (mặc định)"
4836 #: builtin/grep.c:673
4837 msgid "interpret patterns as fixed strings"
4838 msgstr "diễn dịch các mẫu như là chuỗi cố định"
4840 #: builtin/grep.c:676
4841 msgid "use Perl-compatible regular expressions"
4842 msgstr "sử dụng biểu thức chính quy tương thích Perl"
4844 #: builtin/grep.c:679
4845 msgid "show line numbers"
4846 msgstr "hiển thị số của dòng"
4848 #: builtin/grep.c:680
4849 msgid "don't show filenames"
4850 msgstr "không hiển thị tên tập tin"
4852 #: builtin/grep.c:681
4853 msgid "show filenames"
4854 msgstr "hiển thị các tên tập tin"
4856 #: builtin/grep.c:683
4857 msgid "show filenames relative to top directory"
4858 msgstr "hiển thị tên tập tin tương đối với thư mục đỉnh (top)"
4860 #: builtin/grep.c:685
4861 msgid "show only filenames instead of matching lines"
4862 msgstr "chỉ hiển thị tên tập tin thay vì những dòng khớp với mẫu"
4864 #: builtin/grep.c:687
4865 msgid "synonym for --files-with-matches"
4866 msgstr "đồng nghĩa với --files-with-matches"
4868 #: builtin/grep.c:690
4869 msgid "show only the names of files without match"
4870 msgstr "chỉ hiển thị tên cho những tập tin không khớp với mẫu"
4872 #: builtin/grep.c:692
4873 msgid "print NUL after filenames"
4874 msgstr "thêm NUL vào sau tên tập tin"
4876 #: builtin/grep.c:694
4877 msgid "show the number of matches instead of matching lines"
4878 msgstr "hiển thị số lượng khớp thay vì những dòng khớp với mẫu"
4880 #: builtin/grep.c:695
4881 msgid "highlight matches"
4882 msgstr "tô sáng cái khớp"
4884 #: builtin/grep.c:697
4885 msgid "print empty line between matches from different files"
4886 msgstr "hiển thị dòng trống giữa các lần khớp từ các tập tin khác biệt"
4888 #: builtin/grep.c:699
4889 msgid "show filename only once above matches from same file"
4890 msgstr ""
4891 "hiển thị tên tập tin một lần phía trên các lần khớp từ cùng một tập tin"
4893 #: builtin/grep.c:702
4894 msgid "show <n> context lines before and after matches"
4895 msgstr "hiển thị <n> dòng nội dung phía trước và sau các lần khớp"
4897 #: builtin/grep.c:705
4898 msgid "show <n> context lines before matches"
4899 msgstr "hiển thị <n> dòng nội dung trước khớp"
4901 #: builtin/grep.c:707
4902 msgid "show <n> context lines after matches"
4903 msgstr "hiển thị <n> dòng nội dung sau khớp"
4905 #: builtin/grep.c:708
4906 msgid "shortcut for -C NUM"
4907 msgstr "Dạng tắt cho -C SỐ"
4909 #: builtin/grep.c:711
4910 msgid "show a line with the function name before matches"
4911 msgstr "hiển thị dòng vói tên hàm trước các lần khớp"
4913 #: builtin/grep.c:713
4914 msgid "show the surrounding function"
4915 msgstr "hiển thị hàm bao quanh"
4917 #: builtin/grep.c:716
4918 msgid "read patterns from file"
4919 msgstr "đọc mẫu từ tập-tin"
4921 #: builtin/grep.c:718
4922 msgid "match <pattern>"
4923 msgstr "match <mẫu>"
4925 #: builtin/grep.c:720
4926 msgid "combine patterns specified with -e"
4927 msgstr "tổ hợp mẫu được chỉ ra với tùy chọn -e"
4929 #: builtin/grep.c:732
4930 msgid "indicate hit with exit status without output"
4931 msgstr "đưa ra gợi ý với trạng thái thoát mà không có kết xuất"
4933 #: builtin/grep.c:734
4934 msgid "show only matches from files that match all patterns"
4935 msgstr "chỉ hiển thị những cái khớp từ tập tin mà nó khớp toàn bộ các mẫu"
4937 #: builtin/grep.c:736
4938 msgid "show parse tree for grep expression"
4939 msgstr "hiển thị cây phân tích cú pháp cho biểu thức “grep” (tìm kiếm)"
4941 #: builtin/grep.c:740
4942 msgid "pager"
4943 msgstr "trang giấy"
4945 #: builtin/grep.c:740
4946 msgid "show matching files in the pager"
4947 msgstr "hiển thị các tập tin khớp trong trang giấy"
4949 #: builtin/grep.c:743
4950 msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
4951 msgstr "cho phép gọi grep(1) (bị bỏ qua bởi lần dịch này)"
4953 #: builtin/grep.c:744 builtin/show-ref.c:184
4954 msgid "show usage"
4955 msgstr "hiển thị cách dùng"
4957 #: builtin/grep.c:811
4958 msgid "no pattern given."
4959 msgstr "chưa chỉ ra mẫu."
4961 #: builtin/grep.c:825
4962 #, c-format
4963 msgid "bad object %s"
4964 msgstr "đối tượng sai %s"
4966 #: builtin/grep.c:868
4967 msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
4968 msgstr "--open-files-in-pager chỉ làm việc trên cây-làm-việc"
4970 #: builtin/grep.c:891
4971 msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index."
4972 msgstr "--cached hay --untracked không được sử dụng với --no-index."
4974 #: builtin/grep.c:896
4975 msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs."
4976 msgstr ""
4977 "--no-index hay --untracked không được sử dụng cùng với các tùy chọn liên "
4978 "quan đến revs."
4980 #: builtin/grep.c:899
4981 msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents."
4982 msgstr "--[no-]exclude-standard không thể sử dụng cho nội dung lưu dấu vết."
4984 #: builtin/grep.c:907
4985 msgid "both --cached and trees are given."
4986 msgstr "cả hai --cached và các cây phải được chỉ ra."
4988 #: builtin/hash-object.c:60
4989 msgid ""
4990 "git hash-object [-t <type>] [-w] [--path=<file>|--no-filters] [--stdin] [--] "
4991 "<file>..."
4992 msgstr ""
4993 "git hash-object [-t <kiểu>] [-w] [--path=<tập-tin>|--no-filters] [--stdin] "
4994 "[--] <tập-tin>..."
4996 #: builtin/hash-object.c:61
4997 msgid "git hash-object  --stdin-paths < <list-of-paths>"
4998 msgstr "git hash-object  --stdin-paths < <danh-sách-đường-dẫn>"
5000 #: builtin/hash-object.c:72
5001 msgid "type"
5002 msgstr "kiểu"
5004 #: builtin/hash-object.c:72
5005 msgid "object type"
5006 msgstr "kiểu đối tượng"
5008 #: builtin/hash-object.c:73
5009 msgid "write the object into the object database"
5010 msgstr "ghi đối tượng vào dữ liệu đối tượng"
5012 #: builtin/hash-object.c:74
5013 msgid "read the object from stdin"
5014 msgstr "đọc đối tượng từ đầu vào tiêu chuẩn stdin"
5016 #: builtin/hash-object.c:76
5017 msgid "store file as is without filters"
5018 msgstr "lưu các tập tin mà nó không có các bộ lọc"
5020 #: builtin/hash-object.c:77
5021 msgid "process file as it were from this path"
5022 msgstr "xử lý tập tin như là nó đang ở thư mục này"
5024 #: builtin/help.c:42
5025 msgid "print all available commands"
5026 msgstr "hiển thị danh sách các câu lệnh người dùng có thể sử dụng"
5028 #: builtin/help.c:43
5029 msgid "show man page"
5030 msgstr "hiển thị trang man"
5032 #: builtin/help.c:44
5033 msgid "show manual in web browser"
5034 msgstr "hiển thị hướng dẫn sử dụng trong trình duyệt web"
5036 #: builtin/help.c:46
5037 msgid "show info page"
5038 msgstr "hiện trang info"
5040 #: builtin/help.c:52
5041 msgid "git help [--all] [--man|--web|--info] [command]"
5042 msgstr "git help [--all] [--man|--web|--info] [lệnh]"
5044 #: builtin/help.c:64
5045 #, c-format
5046 msgid "unrecognized help format '%s'"
5047 msgstr "không nhận ra định dạng trợ giúp “%s”"
5049 #: builtin/help.c:92
5050 msgid "Failed to start emacsclient."
5051 msgstr "Lỗi khởi chạy emacsclient."
5053 #: builtin/help.c:105
5054 msgid "Failed to parse emacsclient version."
5055 msgstr "Gặp lỗi khi phân tích phiên bản emacsclient."
5057 #: builtin/help.c:113
5058 #, c-format
5059 msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
5060 msgstr "phiên bản của emacsclient “%d” quá cũ (< 22)."
5062 #: builtin/help.c:131 builtin/help.c:159 builtin/help.c:168 builtin/help.c:176
5063 #, c-format
5064 msgid "failed to exec '%s': %s"
5065 msgstr "gặp lỗi khi thực thi “%s”: %s"
5067 #: builtin/help.c:216
5068 #, c-format
5069 msgid ""
5070 "'%s': path for unsupported man viewer.\n"
5071 "Please consider using 'man.<tool>.cmd' instead."
5072 msgstr ""
5073 "“%s”: đường dẫn không hỗ trợ bộ trình chiếu man.\n"
5074 "Hãy cân nhắc đến việc sử dụng “man.<tool>.cmd” để thay thế."
5076 #: builtin/help.c:228
5077 #, c-format
5078 msgid ""
5079 "'%s': cmd for supported man viewer.\n"
5080 "Please consider using 'man.<tool>.path' instead."
5081 msgstr ""
5082 "“%s”: cmd (lệnh) hỗ trợ bộ trình chiếu man.\n"
5083 "Hãy cân nhắc đến việc sử dụng “man.<tool>.path” để thay thế."
5085 #: builtin/help.c:349
5086 #, c-format
5087 msgid "'%s': unknown man viewer."
5088 msgstr "“%s”: không rõ chương trình xem man."
5090 #: builtin/help.c:366
5091 msgid "no man viewer handled the request"
5092 msgstr "không có trình xem trợ giúp dạng manpage tiếp hợp với yêu cầu"
5094 #: builtin/help.c:374
5095 msgid "no info viewer handled the request"
5096 msgstr "không có trình xem trợ giúp dạng info tiếp hợp với yêu cầu"
5098 #: builtin/help.c:429 builtin/help.c:436
5099 #, c-format
5100 msgid "usage: %s%s"
5101 msgstr "cách sử dụng: %s%s"
5103 #: builtin/help.c:452
5104 #, c-format
5105 msgid "`git %s' is aliased to `%s'"
5106 msgstr "“git %s” được đặt bí danh thành “%s”"
5108 #: builtin/index-pack.c:170
5109 #, c-format
5110 msgid "object type mismatch at %s"
5111 msgstr "kiểu đối tượng không khớp tại %s"
5113 #: builtin/index-pack.c:190
5114 msgid "object of unexpected type"
5115 msgstr "đối tượng của kiểu không mong đợi"
5117 #: builtin/index-pack.c:227
5118 #, c-format
5119 msgid "cannot fill %d byte"
5120 msgid_plural "cannot fill %d bytes"
5121 msgstr[0] "không thể điền vào %d byte"
5122 msgstr[1] "không thể điền vào %d byte"
5124 #: builtin/index-pack.c:237
5125 msgid "early EOF"
5126 msgstr "vừa đúng lúc EOF"
5128 #: builtin/index-pack.c:238
5129 msgid "read