tgupdate: merge girocco base into girocco
[git/gitweb.git] / po / vi.po
blob1d9544fd7803faefc0a8af559146aa2ccc1f1c3e
1 # Vietnamese translation for GIT-CORE.
2 # Bản dịch tiếng Việt dành cho GIT-CORE.
3 # This file is distributed under the same license as the git-core package.
4 # Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2012.
5 # Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: git v2.11.0\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
11 "POT-Creation-Date: 2016-11-25 22:50+0800\n"
12 "PO-Revision-Date: 2016-11-25 23:00+0800\n"
13 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
15 "Language: vi\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
20 "X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
21 "X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
22 "X-Poedit-Basepath: ../\n"
23 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
25 #: advice.c:55
26 #, c-format
27 msgid "hint: %.*s\n"
28 msgstr "gợi ý: %.*s\n"
30 #: advice.c:83
31 msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
32 msgstr ""
33 "Cherry là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
35 #: advice.c:85
36 msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
37 msgstr ""
38 "Commit là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
40 #: advice.c:87
41 msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
42 msgstr ""
43 "Merge là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
45 #: advice.c:89
46 msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
47 msgstr ""
48 "Pull là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
50 #: advice.c:91
51 msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
52 msgstr ""
53 "Revert là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
55 #: advice.c:93
56 #, c-format
57 msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
58 msgstr ""
59 "Nó là không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa "
60 "trộn."
62 #: advice.c:101
63 msgid ""
64 "Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
65 "as appropriate to mark resolution and make a commit."
66 msgstr ""
67 "Sửa chúng trong cây làm việc,\n"
68 "và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
69 "dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
71 #: advice.c:109
72 msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
73 msgstr "Thoát ra bởi vì xung đột không thể giải quyết."
75 #: advice.c:114 builtin/merge.c:1181
76 msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
77 msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
79 #: advice.c:116
80 msgid "Please, commit your changes before merging."
81 msgstr "Vui lòng chuyển giao các thay đổi trước khi hòa trộn."
83 #: advice.c:117
84 msgid "Exiting because of unfinished merge."
85 msgstr "Thoát ra bởi vì việc hòa trộn không hoàn tất."
87 #: advice.c:123
88 #, c-format
89 msgid ""
90 "Note: checking out '%s'.\n"
91 "\n"
92 "You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
93 "changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
94 "state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
95 "\n"
96 "If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
97 "do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
98 "\n"
99 "  git checkout -b <new-branch-name>\n"
100 "\n"
101 msgstr ""
102 "Chú ý: đang lấy ra “%s”.\n"
103 "\n"
104 "Bạn đang ở tình trạng “detached HEAD”. Bạn có thể xem qua, tạo các thay\n"
105 "đổi thử nghiệm và chuyển giao chúng, bạn có thể loại bỏ bất kỳ lần chuyển\n"
106 "giao nào trong tình trạng này mà không cần đụng chậm đến bất kỳ nhánh nào\n"
107 "bằng cách thực hiện lần lấy ra khác nữa.\n"
108 "\n"
109 "Nếu bạn muốn tạo một nhánh mới để giữ lại các lần chuyển giao bạn tạo,\n"
110 "bạn có thể làm thế (ngay bây giờ hay sau này) bằng cách chạy lệnh checkout\n"
111 "lần nữa với tùy chọn -b. Ví dụ:\n"
112 "\n"
113 "  git checkout -b <tên-nhánh-mới>\n"
114 "\n"
116 #: apply.c:57
117 #, c-format
118 msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
119 msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng “%s”"
121 #: apply.c:73
122 #, c-format
123 msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
124 msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng “%s”"
126 #: apply.c:125
127 msgid "--reject and --3way cannot be used together."
128 msgstr "--reject và --3way không thể dùng cùng nhau."
130 #: apply.c:127
131 msgid "--cached and --3way cannot be used together."
132 msgstr "--cached và --3way không thể dùng cùng nhau."
134 #: apply.c:130
135 msgid "--3way outside a repository"
136 msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
138 #: apply.c:141
139 msgid "--index outside a repository"
140 msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
142 #: apply.c:144
143 msgid "--cached outside a repository"
144 msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
146 #: apply.c:845
147 #, c-format
148 msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
149 msgstr ""
150 "Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
151 "%s"
153 #: apply.c:854
154 #, c-format
155 msgid "regexec returned %d for input: %s"
156 msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho đầu vào: %s"
158 #: apply.c:938
159 #, c-format
160 msgid "unable to find filename in patch at line %d"
161 msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
163 #: apply.c:977
164 #, c-format
165 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
166 msgstr ""
167 "git apply: git-diff sai - cần /dev/null, nhưng lại nhận được %s trên dòng %d"
169 #: apply.c:983
170 #, c-format
171 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
172 msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới không nhất quán trên dòng %d"
174 #: apply.c:984
175 #, c-format
176 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
177 msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ không nhất quán trên dòng %d"
179 #: apply.c:990
180 #, c-format
181 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
182 msgstr "git apply: git-diff sai - cần “/dev/null” trên dòng %d"
184 #: apply.c:1488
185 #, c-format
186 msgid "recount: unexpected line: %.*s"
187 msgstr "chi tiết: dòng không cần: %.*s"
189 #: apply.c:1557
190 #, c-format
191 msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
192 msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
194 #: apply.c:1577
195 #, c-format
196 msgid ""
197 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
198 "component (line %d)"
199 msgid_plural ""
200 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
201 "components (line %d)"
202 msgstr[0] ""
203 "phần đầu diff cho git  thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
204 "thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
206 #: apply.c:1589
207 #, c-format
208 msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
209 msgstr "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin (dòng %d)"
211 #: apply.c:1759
212 msgid "new file depends on old contents"
213 msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
215 #: apply.c:1761
216 msgid "deleted file still has contents"
217 msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
219 #: apply.c:1795
220 #, c-format
221 msgid "corrupt patch at line %d"
222 msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
224 #: apply.c:1832
225 #, c-format
226 msgid "new file %s depends on old contents"
227 msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
229 #: apply.c:1834
230 #, c-format
231 msgid "deleted file %s still has contents"
232 msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
234 #: apply.c:1837
235 #, c-format
236 msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
237 msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
239 #: apply.c:1984
240 #, c-format
241 msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
242 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
244 #: apply.c:2021
245 #, c-format
246 msgid "unrecognized binary patch at line %d"
247 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
249 #: apply.c:2182
250 #, c-format
251 msgid "patch with only garbage at line %d"
252 msgstr "vá chỉ với “rác” tại dòng %d"
254 #: apply.c:2274
255 #, c-format
256 msgid "unable to read symlink %s"
257 msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
259 #: apply.c:2278
260 #, c-format
261 msgid "unable to open or read %s"
262 msgstr "không thể mở hay đọc %s"
264 #: apply.c:2931
265 #, c-format
266 msgid "invalid start of line: '%c'"
267 msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
269 #: apply.c:3050
270 #, c-format
271 msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
272 msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
273 msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
275 #: apply.c:3062
276 #, c-format
277 msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
278 msgstr "Nội dung bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
280 #: apply.c:3068
281 #, c-format
282 msgid ""
283 "while searching for:\n"
284 "%.*s"
285 msgstr ""
286 "trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
287 "%.*s"
289 #: apply.c:3090
290 #, c-format
291 msgid "missing binary patch data for '%s'"
292 msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
294 #: apply.c:3098
295 #, c-format
296 msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
297 msgstr ""
298 "không thể reverse-apply một miếng vá nhị phân mà không đảo ngược hunk thành "
299 "“%s”"
301 #: apply.c:3144
302 #, c-format
303 msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
304 msgstr ""
305 "không thể áp dụng miếng vá nhị phân thành “%s” mà không có dòng chỉ mục đầy "
306 "đủ"
308 #: apply.c:3154
309 #, c-format
310 msgid ""
311 "the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
312 msgstr ""
313 "miếng vá áp dụng cho “%s” (%s), cái mà không khớp với các nội dung hiện tại."
315 #: apply.c:3162
316 #, c-format
317 msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
318 msgstr "miếng vá áp dụng cho một “%s” trống rỗng nhưng nó lại không trống"
320 #: apply.c:3180
321 #, c-format
322 msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
323 msgstr "không thể đọc postimage %s cần thiết cho “%s”"
325 #: apply.c:3193
326 #, c-format
327 msgid "binary patch does not apply to '%s'"
328 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
330 #: apply.c:3199
331 #, c-format
332 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
333 msgstr ""
334 "vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
335 "%s)"
337 #: apply.c:3220
338 #, c-format
339 msgid "patch failed: %s:%ld"
340 msgstr "gặp lỗi khi vá: %s:%ld"
342 #: apply.c:3342
343 #, c-format
344 msgid "cannot checkout %s"
345 msgstr "không thể lấy ra %s"
347 #: apply.c:3390 apply.c:3401 apply.c:3447 setup.c:248
348 #, c-format
349 msgid "failed to read %s"
350 msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
352 #: apply.c:3398
353 #, c-format
354 msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
355 msgstr "đọc từ “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
357 #: apply.c:3427 apply.c:3667
358 #, c-format
359 msgid "path %s has been renamed/deleted"
360 msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa hoặc đổi tên"
362 #: apply.c:3510 apply.c:3681
363 #, c-format
364 msgid "%s: does not exist in index"
365 msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
367 #: apply.c:3519 apply.c:3689
368 #, c-format
369 msgid "%s: does not match index"
370 msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
372 #: apply.c:3554
373 msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
374 msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
376 #: apply.c:3557
377 #, c-format
378 msgid "Falling back to three-way merge...\n"
379 msgstr "Đang trở lại hòa trộn “3-đường”…\n"
381 #: apply.c:3573 apply.c:3577
382 #, c-format
383 msgid "cannot read the current contents of '%s'"
384 msgstr "không thể đọc nội dung hiện hành của “%s”"
386 #: apply.c:3589
387 #, c-format
388 msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
389 msgstr "Gặp lỗi khi quay trở lại để hòa trộn kiểu “three-way”…\n"
391 #: apply.c:3603
392 #, c-format
393 msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
394 msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s với các xung đột.\n"
396 #: apply.c:3608
397 #, c-format
398 msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
399 msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ.\n"
401 #: apply.c:3634
402 msgid "removal patch leaves file contents"
403 msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
405 #: apply.c:3706
406 #, c-format
407 msgid "%s: wrong type"
408 msgstr "%s: sai kiểu"
410 #: apply.c:3708
411 #, c-format
412 msgid "%s has type %o, expected %o"
413 msgstr "%s có kiểu %o, cần %o"
415 #: apply.c:3859 apply.c:3861
416 #, c-format
417 msgid "invalid path '%s'"
418 msgstr "đường dẫn không hợp lệ “%s”"
420 #: apply.c:3917
421 #, c-format
422 msgid "%s: already exists in index"
423 msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
425 #: apply.c:3920
426 #, c-format
427 msgid "%s: already exists in working directory"
428 msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
430 #: apply.c:3940
431 #, c-format
432 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
433 msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
435 #: apply.c:3945
436 #, c-format
437 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
438 msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
440 #: apply.c:3965
441 #, c-format
442 msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
443 msgstr "tập tin chịu tác động “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
445 #: apply.c:3969
446 #, c-format
447 msgid "%s: patch does not apply"
448 msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
450 #: apply.c:3984
451 #, c-format
452 msgid "Checking patch %s..."
453 msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s…"
455 #: apply.c:4075
456 #, c-format
457 msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
458 msgstr "thông tin sha1 thiếu hoặc không dùng được cho mô-đun %s"
460 #: apply.c:4082
461 #, c-format
462 msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
463 msgstr "thay đổi chế độ cho %s, cái mà không phải là HEAD hiện tại"
465 #: apply.c:4085
466 #, c-format
467 msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
468 msgstr "thông tin sha1 còn thiếu hay không dùng được(%s)."
470 #: apply.c:4090 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
471 #, c-format
472 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
473 msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
475 #: apply.c:4094
476 #, c-format
477 msgid "could not add %s to temporary index"
478 msgstr "không thể thêm %s vào chỉ mục tạm thời"
480 #: apply.c:4104
481 #, c-format
482 msgid "could not write temporary index to %s"
483 msgstr "không thểghi mục lục tạm vào %s"
485 #: apply.c:4242
486 #, c-format
487 msgid "unable to remove %s from index"
488 msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
490 #: apply.c:4277
491 #, c-format
492 msgid "corrupt patch for submodule %s"
493 msgstr "miếng vá sai hỏng cho mô-đun-con %s"
495 #: apply.c:4283
496 #, c-format
497 msgid "unable to stat newly created file '%s'"
498 msgstr "không thể lấy thống kề về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
500 #: apply.c:4291
501 #, c-format
502 msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
503 msgstr "không thể tạo “kho lưu đằng sau” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
505 #: apply.c:4297 apply.c:4441
506 #, c-format
507 msgid "unable to add cache entry for %s"
508 msgstr "không thể thêm mục nhớ đệm cho %s"
510 #: apply.c:4338
511 #, c-format
512 msgid "failed to write to '%s'"
513 msgstr "gặp lỗi khi ghi vào “%s”"
515 #: apply.c:4342
516 #, c-format
517 msgid "closing file '%s'"
518 msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
520 #: apply.c:4412
521 #, c-format
522 msgid "unable to write file '%s' mode %o"
523 msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ %o"
525 #: apply.c:4510
526 #, c-format
527 msgid "Applied patch %s cleanly."
528 msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ."
530 #: apply.c:4518
531 msgid "internal error"
532 msgstr "lỗi nội bộ"
534 #: apply.c:4521
535 #, c-format
536 msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
537 msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
538 msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối…"
540 #: apply.c:4532
541 #, c-format
542 msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
543 msgstr "đang cắt ngắn tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
545 #: apply.c:4540 builtin/fetch.c:740 builtin/fetch.c:989
546 #, c-format
547 msgid "cannot open %s"
548 msgstr "không mở được “%s”"
550 #: apply.c:4554
551 #, c-format
552 msgid "Hunk #%d applied cleanly."
553 msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
555 #: apply.c:4558
556 #, c-format
557 msgid "Rejected hunk #%d."
558 msgstr "đoạn dữ liệu #%d bị từ chối."
560 #: apply.c:4668
561 #, c-format
562 msgid "Skipped patch '%s'."
563 msgstr "bỏ qua đường dẫn “%s”."
565 #: apply.c:4676
566 msgid "unrecognized input"
567 msgstr "không thừa nhận đầu vào"
569 #: apply.c:4695
570 msgid "unable to read index file"
571 msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
573 #: apply.c:4833
574 #, c-format
575 msgid "can't open patch '%s': %s"
576 msgstr "không thể mở miếng vá “%s”: %s"
578 #: apply.c:4858
579 #, c-format
580 msgid "squelched %d whitespace error"
581 msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
582 msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
584 #: apply.c:4864 apply.c:4879
585 #, c-format
586 msgid "%d line adds whitespace errors."
587 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
588 msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
590 #: apply.c:4872
591 #, c-format
592 msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
593 msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
594 msgstr[0] "%d dòng được áp dụng sau khi sửa các lỗi khoảng trắng."
596 #: apply.c:4888 builtin/add.c:463 builtin/mv.c:286 builtin/rm.c:431
597 msgid "Unable to write new index file"
598 msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
600 #: apply.c:4919 apply.c:4922 builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280
601 #: builtin/clone.c:95 builtin/fetch.c:98 builtin/pull.c:180
602 #: builtin/submodule--helper.c:281 builtin/submodule--helper.c:407
603 #: builtin/submodule--helper.c:589 builtin/submodule--helper.c:592
604 #: builtin/submodule--helper.c:944 builtin/submodule--helper.c:947
605 msgid "path"
606 msgstr "đường-dẫn"
608 #: apply.c:4920
609 msgid "don't apply changes matching the given path"
610 msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
612 #: apply.c:4923
613 msgid "apply changes matching the given path"
614 msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
616 #: apply.c:4925 builtin/am.c:2286
617 msgid "num"
618 msgstr "số"
620 #: apply.c:4926
621 msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
622 msgstr "gỡ bỏ <số> dấu gạch chéo dẫn đầu từ đường dẫn diff cổ điển"
624 #: apply.c:4929
625 msgid "ignore additions made by the patch"
626 msgstr "lờ đi phần bổ xung được tạo ra bởi miếng vá"
628 #: apply.c:4931
629 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
630 msgstr ""
631 "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
633 #: apply.c:4935
634 msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
635 msgstr ""
636 "hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
638 #: apply.c:4937
639 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
640 msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
642 #: apply.c:4939
643 msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
644 msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
646 #: apply.c:4941
647 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
648 msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
650 #: apply.c:4943
651 msgid "apply a patch without touching the working tree"
652 msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
654 #: apply.c:4945
655 msgid "accept a patch that touches outside the working area"
656 msgstr "chấp nhận một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
658 #: apply.c:4947
659 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
660 msgstr ""
661 "đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
663 #: apply.c:4949
664 msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
665 msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
667 #: apply.c:4951
668 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
669 msgstr ""
670 "xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
672 #: apply.c:4954 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:505
673 msgid "paths are separated with NUL character"
674 msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
676 #: apply.c:4956
677 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
678 msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
680 #: apply.c:4957 builtin/am.c:2265
681 msgid "action"
682 msgstr "hành động"
684 #: apply.c:4958
685 msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
686 msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
688 #: apply.c:4961 apply.c:4964
689 msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
690 msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi quét nội dung"
692 #: apply.c:4967
693 msgid "apply the patch in reverse"
694 msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
696 #: apply.c:4969
697 msgid "don't expect at least one line of context"
698 msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
700 #: apply.c:4971
701 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
702 msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
704 #: apply.c:4973
705 msgid "allow overlapping hunks"
706 msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
708 #: apply.c:4974 builtin/add.c:267 builtin/check-ignore.c:19
709 #: builtin/commit.c:1339 builtin/count-objects.c:94 builtin/fsck.c:593
710 #: builtin/log.c:1860 builtin/mv.c:110 builtin/read-tree.c:114
711 msgid "be verbose"
712 msgstr "chi tiết"
714 #: apply.c:4976
715 msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
716 msgstr ""
717 "đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
719 #: apply.c:4979
720 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
721 msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
723 #: apply.c:4981 builtin/am.c:2274
724 msgid "root"
725 msgstr "gốc"
727 #: apply.c:4982
728 msgid "prepend <root> to all filenames"
729 msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
731 #: archive.c:12
732 msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
733 msgstr "git archive [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> [<đường-dẫn>…]"
735 #: archive.c:13
736 msgid "git archive --list"
737 msgstr "git archive --list"
739 #: archive.c:14
740 msgid ""
741 "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
742 msgstr ""
743 "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> "
744 "[<đường-dẫn>…]"
746 #: archive.c:15
747 msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
748 msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
750 #: archive.c:344 builtin/add.c:152 builtin/add.c:442 builtin/rm.c:327
751 #, c-format
752 msgid "pathspec '%s' did not match any files"
753 msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
755 #: archive.c:429
756 msgid "fmt"
757 msgstr "định_dạng"
759 #: archive.c:429
760 msgid "archive format"
761 msgstr "định dạng lưu trữ"
763 #: archive.c:430 builtin/log.c:1429
764 msgid "prefix"
765 msgstr "tiền_tố"
767 #: archive.c:431
768 msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
769 msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
771 #: archive.c:432 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2603
772 #: builtin/blame.c:2604 builtin/config.c:59 builtin/fast-export.c:987
773 #: builtin/fast-export.c:989 builtin/grep.c:723 builtin/hash-object.c:101
774 #: builtin/ls-files.c:539 builtin/ls-files.c:542 builtin/notes.c:401
775 #: builtin/notes.c:564 builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:153
776 msgid "file"
777 msgstr "tập_tin"
779 #: archive.c:433 builtin/archive.c:89
780 msgid "write the archive to this file"
781 msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
783 #: archive.c:435
784 msgid "read .gitattributes in working directory"
785 msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
787 #: archive.c:436
788 msgid "report archived files on stderr"
789 msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi tiêu chuẩn)"
791 #: archive.c:437
792 msgid "store only"
793 msgstr "chỉ lưu (không nén)"
795 #: archive.c:438
796 msgid "compress faster"
797 msgstr "nén nhanh hơn"
799 #: archive.c:446
800 msgid "compress better"
801 msgstr "nén nhỏ hơn"
803 #: archive.c:449
804 msgid "list supported archive formats"
805 msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
807 #: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:85 builtin/clone.c:88
808 #: builtin/submodule--helper.c:601 builtin/submodule--helper.c:953
809 msgid "repo"
810 msgstr "kho"
812 #: archive.c:452 builtin/archive.c:91
813 msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
814 msgstr "nhận kho nén từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
816 #: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:485
817 msgid "command"
818 msgstr "lệnh"
820 #: archive.c:454 builtin/archive.c:93
821 msgid "path to the remote git-upload-archive command"
822 msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
824 #: archive.c:461
825 msgid "Unexpected option --remote"
826 msgstr "Gặp tùy chọn --remote không cần"
828 #: archive.c:463
829 msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
830 msgstr "Tùy chọn --exec chỉ có thể được dùng cùng với --remote"
832 #: archive.c:465
833 msgid "Unexpected option --output"
834 msgstr "Gặp tùy chọn không cần --output"
836 #: archive.c:487
837 #, c-format
838 msgid "Unknown archive format '%s'"
839 msgstr "Không hiểu định dạng “%s”"
841 #: archive.c:494
842 #, c-format
843 msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
844 msgstr "Tham số không được hỗ trợ cho định dạng “%s”: -%d"
846 #: attr.c:263
847 msgid ""
848 "Negative patterns are ignored in git attributes\n"
849 "Use '\\!' for literal leading exclamation."
850 msgstr ""
851 "Các mẫu dạng phủ định bị cấm dùng cho các thuộc tính của git\n"
852 "Dùng “\\!” cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than dẫn đầu."
854 #: bisect.c:441
855 #, c-format
856 msgid "Could not open file '%s'"
857 msgstr "Không thể mở tập tin “%s”"
859 #: bisect.c:446
860 #, c-format
861 msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
862 msgstr "nội dung được trích dẫn sai tập tin “%s”: %s"
864 #: bisect.c:655
865 #, c-format
866 msgid "We cannot bisect more!\n"
867 msgstr "Chúng tôi không bisect thêm nữa!\n"
869 #: bisect.c:708
870 #, c-format
871 msgid "Not a valid commit name %s"
872 msgstr "Không phải tên đối tượng commit %s hợp lệ"
874 #: bisect.c:732
875 #, c-format
876 msgid ""
877 "The merge base %s is bad.\n"
878 "This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
879 msgstr ""
880 "Hòa trộn trên %s là sai.\n"
881 "Điều đó có nghĩa là lỗi đã được sửa chữa giữa %s và [%s].\n"
883 #: bisect.c:737
884 #, c-format
885 msgid ""
886 "The merge base %s is new.\n"
887 "The property has changed between %s and [%s].\n"
888 msgstr ""
889 "Hòa trộn trên %s là mới.\n"
890 "Gần như chắc chắn là có thay đổi giữa %s và [%s].\n"
892 #: bisect.c:742
893 #, c-format
894 msgid ""
895 "The merge base %s is %s.\n"
896 "This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
897 msgstr ""
898 "Hòa trộn trên %s là %s.\n"
899 "Điều đó có nghĩa là lần chuyển giao “%s” đầu tiên là giữa %s và [%s].\n"
901 #: bisect.c:750
902 #, c-format
903 msgid ""
904 "Some %s revs are not ancestor of the %s rev.\n"
905 "git bisect cannot work properly in this case.\n"
906 "Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
907 msgstr ""
908 "Một số điểm xét duyệt %s không phải tổ tiên của %s.\n"
909 "git bisect không thể làm việc đúng đắn trong trường hợp này.\n"
910 "Liệu có phải bạn nhầm lẫn các điểm %s và %s không?\n"
912 #: bisect.c:763
913 #, c-format
914 msgid ""
915 "the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
916 "So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
917 "We continue anyway."
918 msgstr ""
919 "hòa trộn trên cơ sở giữa %s và [%s] phải bị bỏ qua.\n"
920 "Do vậy chúng tôi không thể chắc lần chuyển giao đầu tiên %s là giữa %s và "
921 "%s.\n"
922 "Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục."
924 #: bisect.c:798
925 #, c-format
926 msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
927 msgstr "Bisecting: nền hòa trộn cần phải được kiểm tra\n"
929 #: bisect.c:849
930 #, c-format
931 msgid "a %s revision is needed"
932 msgstr "cần một điểm xét duyệt %s"
934 #: bisect.c:866 builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:248
935 #, c-format
936 msgid "could not create file '%s'"
937 msgstr "không thể tạo tập tin “%s”"
939 #: bisect.c:917
940 #, c-format
941 msgid "could not read file '%s'"
942 msgstr "không thể đọc tập tin “%s”"
944 #: bisect.c:947
945 msgid "reading bisect refs failed"
946 msgstr "việc đọc tham chiếu bisect gặp lỗi"
948 #: bisect.c:967
949 #, c-format
950 msgid "%s was both %s and %s\n"
951 msgstr "%s là cả %s và %s\n"
953 #: bisect.c:975
954 #, c-format
955 msgid ""
956 "No testable commit found.\n"
957 "Maybe you started with bad path parameters?\n"
958 msgstr ""
959 "không tìm thấy lần chuyển giao kiểm tra được nào.\n"
960 "Có lẽ bạn bắt đầu với các tham số đường dẫn sai?\n"
962 #: bisect.c:994
963 #, c-format
964 msgid "(roughly %d step)"
965 msgid_plural "(roughly %d steps)"
966 msgstr[0] "(ước chừng %d bước)"
968 #. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with
969 #. "(roughly %d steps)" translation
970 #: bisect.c:998
971 #, c-format
972 msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
973 msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
974 msgstr[0] "Bisecting: còn %d điểm xét duyệt để kiểm sau %s này\n"
976 #: branch.c:53
977 #, c-format
978 msgid ""
979 "\n"
980 "After fixing the error cause you may try to fix up\n"
981 "the remote tracking information by invoking\n"
982 "\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
983 msgstr ""
984 "\n"
985 "Sau khi sửa nguyên nhân lỗi bạn có lẻ cần thử sửa\n"
986 "thông tin theo dõi máy chủ bằng cách gọi lệnh\n"
987 "\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
989 #: branch.c:67
990 #, c-format
991 msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
992 msgstr "Chưa cài đặt nhánh %s như là thượng nguồn của nó."
994 #: branch.c:93
995 #, c-format
996 msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
997 msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ %s từ %s bằng cách rebase."
999 #: branch.c:94
1000 #, c-format
1001 msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
1002 msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ %s từ %s."
1004 #: branch.c:98
1005 #, c-format
1006 msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
1007 msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ %s bằng cách rebase."
1009 #: branch.c:99
1010 #, c-format
1011 msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
1012 msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ %s."
1014 #: branch.c:104
1015 #, c-format
1016 msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
1017 msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ %s bằng cách rebase."
1019 #: branch.c:105
1020 #, c-format
1021 msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
1022 msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ %s."
1024 #: branch.c:109
1025 #, c-format
1026 msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
1027 msgstr ""
1028 "Nhánh %s cài đặt để theo dõi vết tham chiếu nội bộ %s bằng cách rebase."
1030 #: branch.c:110
1031 #, c-format
1032 msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
1033 msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ %s."
1035 #: branch.c:119
1036 msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1037 msgstr "Không thể ghi cấu hình nhánh thượng nguồn"
1039 #: branch.c:156
1040 #, c-format
1041 msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1042 msgstr "Không theo dõi: thông tin chưa rõ ràng cho tham chiếu %s"
1044 #: branch.c:185
1045 #, c-format
1046 msgid "'%s' is not a valid branch name."
1047 msgstr "“%s” không phải là một tên nhánh hợp lệ."
1049 #: branch.c:190
1050 #, c-format
1051 msgid "A branch named '%s' already exists."
1052 msgstr "Đã có nhánh mang tên “%s”."
1054 #: branch.c:198
1055 msgid "Cannot force update the current branch."
1056 msgstr "Không thể ép buộc cập nhật nhánh hiện hành."
1058 #: branch.c:218
1059 #, c-format
1060 msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1061 msgstr ""
1062 "Không thể cài đặt thông tin theo dõi; điểm bắt đầu “%s” không phải là một "
1063 "nhánh."
1065 #: branch.c:220
1066 #, c-format
1067 msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1068 msgstr "nhánh thượng nguồn đã yêu cầu “%s” không tồn tại"
1070 #: branch.c:222
1071 msgid ""
1072 "\n"
1073 "If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1074 "branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1075 "run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1076 "\n"
1077 "If you are planning to push out a new local branch that\n"
1078 "will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1079 "\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
1080 msgstr ""
1081 "\n"
1082 "Nếu bạn có ý định “cải tổ” công việc của bạn trên nhánh thượng nguồn\n"
1083 "(upstream) cái mà đã sẵn có trên máy chủ, bạn cần chạy\n"
1084 "lệnh \"git fetch\" để lấy nó về.\n"
1085 "\n"
1086 "Nếu bạn có ý định đẩy lên lên một nhánh nội bộ mới cái mà\n"
1087 "sẽ theo dõi bản đối chiếu máy chủ của nó, bạn cần dùng lệnh\n"
1088 "\"git push -u\" để đặt cấu hình thượng nguồn bạn muốn push."
1090 #: branch.c:265
1091 #, c-format
1092 msgid "Not a valid object name: '%s'."
1093 msgstr "Không phải tên đối tượng hợp lệ: “%s”."
1095 #: branch.c:285
1096 #, c-format
1097 msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1098 msgstr "Tên đối tượng chưa rõ ràng: “%s”."
1100 #: branch.c:290
1101 #, c-format
1102 msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1103 msgstr "Nhánh không hợp lệ: “%s”."
1105 #: branch.c:344
1106 #, c-format
1107 msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1108 msgstr "“%s” đã được lấy ra tại “%s” rồi"
1110 #: branch.c:363
1111 #, c-format
1112 msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1113 msgstr "HEAD của cây làm việc %s chưa được cập nhật"
1115 #: bundle.c:34
1116 #, c-format
1117 msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1118 msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump của git)"
1120 #: bundle.c:61
1121 #, c-format
1122 msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1123 msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
1125 #: bundle.c:87 sequencer.c:963 builtin/commit.c:777
1126 #, c-format
1127 msgid "could not open '%s'"
1128 msgstr "không thể mở “%s”"
1130 #: bundle.c:139
1131 msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1132 msgstr "Kho chứa thiếu những lần chuyển giao tiên quyết này:"
1134 #: bundle.c:163 ref-filter.c:1462 sequencer.c:830 sequencer.c:1374
1135 #: builtin/blame.c:2814 builtin/commit.c:1061 builtin/log.c:348
1136 #: builtin/log.c:890 builtin/log.c:1340 builtin/log.c:1666 builtin/log.c:1909
1137 #: builtin/merge.c:356 builtin/shortlog.c:170
1138 msgid "revision walk setup failed"
1139 msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
1141 #: bundle.c:185
1142 #, c-format
1143 msgid "The bundle contains this ref:"
1144 msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1145 msgstr[0] "Bó dữ liệu chứa %d tham chiếu:"
1147 #: bundle.c:192
1148 msgid "The bundle records a complete history."
1149 msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
1151 #: bundle.c:194
1152 #, c-format
1153 msgid "The bundle requires this ref:"
1154 msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1155 msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu này:"
1157 #: bundle.c:253
1158 msgid "Could not spawn pack-objects"
1159 msgstr "Không thể sản sinh đối tượng gói"
1161 #: bundle.c:264
1162 msgid "pack-objects died"
1163 msgstr "đối tượng gói đã chết"
1165 #: bundle.c:304
1166 msgid "rev-list died"
1167 msgstr "rev-list đã chết"
1169 #: bundle.c:353
1170 #, c-format
1171 msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1172 msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
1174 #: bundle.c:443 builtin/log.c:165 builtin/log.c:1572 builtin/shortlog.c:273
1175 #, c-format
1176 msgid "unrecognized argument: %s"
1177 msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
1179 #: bundle.c:451
1180 msgid "Refusing to create empty bundle."
1181 msgstr "Từ chối tạo một bó dữ liệu trống rỗng."
1183 #: bundle.c:463
1184 #, c-format
1185 msgid "cannot create '%s'"
1186 msgstr "không thể tạo “%s”"
1188 #: bundle.c:491
1189 msgid "index-pack died"
1190 msgstr "mục lục gói đã chết"
1192 #: color.c:290
1193 #, c-format
1194 msgid "invalid color value: %.*s"
1195 msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
1197 #: commit.c:40 builtin/am.c:421 builtin/am.c:457 builtin/am.c:1493
1198 #: builtin/am.c:2127
1199 #, c-format
1200 msgid "could not parse %s"
1201 msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
1203 #: commit.c:42
1204 #, c-format
1205 msgid "%s %s is not a commit!"
1206 msgstr "%s %s không phải là một lần chuyển giao!"
1208 #: commit.c:1514
1209 msgid ""
1210 "Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1211 "You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1212 "variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
1213 msgstr ""
1214 "Cảnh báo: ghi chú cho lần chuyển giao không hợp chuẩn UTF-8.\n"
1215 "Bạn có lẽ muốn tu bổ nó sau khi sửa lời chú thích, hoặc là đặt biến\n"
1216 "cấu hình i18n.commitencoding thành bảng mã mà dự án của bạn muốn dùng.\n"
1218 #: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
1219 msgid "memory exhausted"
1220 msgstr "hết bộ nhớ"
1222 #: config.c:516
1223 #, c-format
1224 msgid "bad config line %d in blob %s"
1225 msgstr "tập tin cấu hình sai tại dòng %d trong blob %s"
1227 #: config.c:520
1228 #, c-format
1229 msgid "bad config line %d in file %s"
1230 msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong tập tin %s"
1232 #: config.c:524
1233 #, c-format
1234 msgid "bad config line %d in standard input"
1235 msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong đầu vào tiêu chuẩn"
1237 #: config.c:528
1238 #, c-format
1239 msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1240 msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong blob-mô-đun-con %s"
1242 #: config.c:532
1243 #, c-format
1244 msgid "bad config line %d in command line %s"
1245 msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong dòng lệnh %s"
1247 #: config.c:536
1248 #, c-format
1249 msgid "bad config line %d in %s"
1250 msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong %s"
1252 #: config.c:655
1253 msgid "out of range"
1254 msgstr "nằm ngoài phạm vi"
1256 #: config.c:655
1257 msgid "invalid unit"
1258 msgstr "đơn vị không hợp lệ"
1260 #: config.c:661
1261 #, c-format
1262 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1263 msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s”: %s"
1265 #: config.c:666
1266 #, c-format
1267 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1268 msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong blob %s: %s"
1270 #: config.c:669
1271 #, c-format
1272 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1273 msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong tập tin %s: %s"
1275 #: config.c:672
1276 #, c-format
1277 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1278 msgstr ""
1279 "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong đầu vào tiêu chuẩn: %s"
1281 #: config.c:675
1282 #, c-format
1283 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1284 msgstr ""
1285 "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong submodule-blob %s: %s"
1287 #: config.c:678
1288 #, c-format
1289 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1290 msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong dòng lệnh %s: %s"
1292 #: config.c:681
1293 #, c-format
1294 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1295 msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong %s: %s"
1297 #: config.c:768
1298 #, c-format
1299 msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1300 msgstr "gặp lỗi mở rộng thư mục người dùng trong: “%s”"
1302 #: config.c:852 config.c:863
1303 #, c-format
1304 msgid "bad zlib compression level %d"
1305 msgstr "mức nén zlib %d là sai"
1307 #: config.c:978
1308 #, c-format
1309 msgid "invalid mode for object creation: %s"
1310 msgstr "chế độ không hợp lệ đối với việc tạo đối tượng: %s"
1312 #: config.c:1312
1313 msgid "unable to parse command-line config"
1314 msgstr "không thể phân tích cấu hình dòng lệnh"
1316 #: config.c:1362
1317 msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1318 msgstr "đã có lỗi chưa biết xảy ra trong khi đọc các tập tin cấu hình"
1320 #: config.c:1716
1321 #, c-format
1322 msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1323 msgstr "không thể phân tích “%s” từ cấu hình dòng lệnh"
1325 #: config.c:1718
1326 #, c-format
1327 msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1328 msgstr "sai biến cấu hình “%s” trong tập tin “%s” tại dòng %d"
1330 #: config.c:1777
1331 #, c-format
1332 msgid "%s has multiple values"
1333 msgstr "%s có đa giá trị"
1335 #: config.c:2311
1336 #, c-format
1337 msgid "could not set '%s' to '%s'"
1338 msgstr "không thể đặt “%s” thành “%s”"
1340 #: config.c:2313
1341 #, c-format
1342 msgid "could not unset '%s'"
1343 msgstr "không thể thôi đặt “%s”"
1345 #: connect.c:49
1346 msgid "The remote end hung up upon initial contact"
1347 msgstr "Máy chủ bị treo trên lần tiếp xúc đầu tiên"
1349 #: connect.c:51
1350 msgid ""
1351 "Could not read from remote repository.\n"
1352 "\n"
1353 "Please make sure you have the correct access rights\n"
1354 "and the repository exists."
1355 msgstr ""
1356 "Không thể đọc từ kho trên mạng.\n"
1357 "\n"
1358 "Vui lòng chắc chắn là bạn có đủ thẩm quyền truy cập\n"
1359 "và kho chứa đã sẵn có."
1361 #: connected.c:63 builtin/fsck.c:173 builtin/prune.c:140
1362 msgid "Checking connectivity"
1363 msgstr "Đang kiểm tra kết nối"
1365 #: connected.c:75
1366 msgid "Could not run 'git rev-list'"
1367 msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
1369 #: connected.c:95
1370 msgid "failed write to rev-list"
1371 msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list"
1373 #: connected.c:102
1374 msgid "failed to close rev-list's stdin"
1375 msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list"
1377 #: convert.c:201
1378 #, c-format
1379 msgid ""
1380 "CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
1381 "The file will have its original line endings in your working directory."
1382 msgstr ""
1383 "CRLF sẽ bị thay thế bằng LF trong %s.\n"
1384 "Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn."
1386 #: convert.c:205
1387 #, c-format
1388 msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
1389 msgstr "CRLF nên được thay bằng LF trong %s."
1391 #: convert.c:211
1392 #, c-format
1393 msgid ""
1394 "LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
1395 "The file will have its original line endings in your working directory."
1396 msgstr ""
1397 "LF sẽ bị thay thế bằng CRLF trong %s.\n"
1398 "Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn."
1400 #: convert.c:215
1401 #, c-format
1402 msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
1403 msgstr "LF nên thay bằng CRLF trong %s"
1405 #: date.c:97
1406 msgid "in the future"
1407 msgstr "trong tương lai"
1409 #: date.c:103
1410 #, c-format
1411 msgid "%lu second ago"
1412 msgid_plural "%lu seconds ago"
1413 msgstr[0] "%lu giây trước"
1415 #: date.c:110
1416 #, c-format
1417 msgid "%lu minute ago"
1418 msgid_plural "%lu minutes ago"
1419 msgstr[0] "%lu phút trước"
1421 #: date.c:117
1422 #, c-format
1423 msgid "%lu hour ago"
1424 msgid_plural "%lu hours ago"
1425 msgstr[0] "%lu giờ trước"
1427 #: date.c:124
1428 #, c-format
1429 msgid "%lu day ago"
1430 msgid_plural "%lu days ago"
1431 msgstr[0] "%lu ngày trước"
1433 #: date.c:130
1434 #, c-format
1435 msgid "%lu week ago"
1436 msgid_plural "%lu weeks ago"
1437 msgstr[0] "%lu tuần trước"
1439 #: date.c:137
1440 #, c-format
1441 msgid "%lu month ago"
1442 msgid_plural "%lu months ago"
1443 msgstr[0] "%lu tháng trước"
1445 #: date.c:148
1446 #, c-format
1447 msgid "%lu year"
1448 msgid_plural "%lu years"
1449 msgstr[0] "%lu năm"
1451 #. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
1452 #: date.c:151
1453 #, c-format
1454 msgid "%s, %lu month ago"
1455 msgid_plural "%s, %lu months ago"
1456 msgstr[0] "%s, %lu tháng trước"
1458 #: date.c:156 date.c:161
1459 #, c-format
1460 msgid "%lu year ago"
1461 msgid_plural "%lu years ago"
1462 msgstr[0] "%lu năm trước"
1464 #: diffcore-order.c:24
1465 #, c-format
1466 msgid "failed to read orderfile '%s'"
1467 msgstr "gặp lỗi khi đọc tập-tin-thứ-tự “%s”"
1469 #: diffcore-rename.c:536
1470 msgid "Performing inexact rename detection"
1471 msgstr "Đang thực hiện dò tìm đổi tên không chính xác"
1473 #: diff.c:62
1474 #, c-format
1475 msgid "option '%s' requires a value"
1476 msgstr "tùy chọn “%s” yêu cầu một giá trị"
1478 #: diff.c:124
1479 #, c-format
1480 msgid "  Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
1481 msgstr "  Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm “%s”\n"
1483 #: diff.c:129
1484 #, c-format
1485 msgid "  Unknown dirstat parameter '%s'\n"
1486 msgstr "  Không hiểu đối số dirstat “%s”\n"
1488 #: diff.c:283
1489 #, c-format
1490 msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
1491 msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: “%s”"
1493 #: diff.c:346
1494 #, c-format
1495 msgid ""
1496 "Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
1497 "%s"
1498 msgstr ""
1499 "Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
1500 "%s"
1502 #: diff.c:3087
1503 #, c-format
1504 msgid "external diff died, stopping at %s"
1505 msgstr "phần mềm diff ở bên ngoài đã chết, dừng tại %s"
1507 #: diff.c:3412
1508 msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
1509 msgstr "--name-only, --name-status, --check và -s loại từ lẫn nhau"
1511 #: diff.c:3502
1512 msgid "--follow requires exactly one pathspec"
1513 msgstr "--follow cần chính xác một đặc tả đường dẫn"
1515 #: diff.c:3665
1516 #, c-format
1517 msgid ""
1518 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
1519 "%s"
1520 msgstr ""
1521 "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
1522 "%s"
1524 #: diff.c:3679
1525 #, c-format
1526 msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
1527 msgstr "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
1529 #: diff.c:4700
1530 msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
1531 msgstr ""
1532 "nhận thấy đổi tên không chính xác đã bị bỏ qua bởi có quá nhiều tập tin."
1534 #: diff.c:4703
1535 msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
1536 msgstr ""
1537 "chỉ tìm thấy các bản sao từ đường dẫn đã sửa đổi bởi vì có quá nhiều tập tin."
1539 #: diff.c:4706
1540 #, c-format
1541 msgid ""
1542 "you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
1543 msgstr ""
1544 "bạn có lẽ muốn đặt biến %s của bạn thành ít nhất là %d và thử lại lệnh lần "
1545 "nữa."
1547 #: dir.c:1866
1548 msgid "failed to get kernel name and information"
1549 msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
1551 #: dir.c:1985
1552 msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
1553 msgstr "Bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống hay vị trí này."
1555 #: fetch-pack.c:213
1556 msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
1557 msgstr "git fetch-pack: cần danh sách shallow"
1559 #: fetch-pack.c:225
1560 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
1561 msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được EOF"
1563 #: fetch-pack.c:243
1564 #, c-format
1565 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
1566 msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được “%s”"
1568 #: fetch-pack.c:295
1569 msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
1570 msgstr "--stateless-rpc cần multi_ack_detailed"
1572 #: fetch-pack.c:381
1573 #, c-format
1574 msgid "invalid shallow line: %s"
1575 msgstr "dòng shallow không hợp lệ: %s"
1577 #: fetch-pack.c:387
1578 #, c-format
1579 msgid "invalid unshallow line: %s"
1580 msgstr "dòng unshallow không hợp lệ: %s"
1582 #: fetch-pack.c:389
1583 #, c-format
1584 msgid "object not found: %s"
1585 msgstr "Không tìm thấy đối tượng: %s"
1587 #: fetch-pack.c:392
1588 #, c-format
1589 msgid "error in object: %s"
1590 msgstr "lỗi trong đối tượng: %s"
1592 #: fetch-pack.c:394
1593 #, c-format
1594 msgid "no shallow found: %s"
1595 msgstr "không tìm shallow nào: %s"
1597 #: fetch-pack.c:397
1598 #, c-format
1599 msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
1600 msgstr "cần shallow/unshallow, nhưng lại nhận được %s"
1602 #: fetch-pack.c:436
1603 #, c-format
1604 msgid "got %s %d %s"
1605 msgstr "nhận %s %d - %s"
1607 #: fetch-pack.c:450
1608 #, c-format
1609 msgid "invalid commit %s"
1610 msgstr "lần chuyển giao %s không hợp lệ"
1612 #: fetch-pack.c:483
1613 msgid "giving up"
1614 msgstr "chịu thua"
1616 #: fetch-pack.c:493 progress.c:235
1617 msgid "done"
1618 msgstr "xong"
1620 #: fetch-pack.c:505
1621 #, c-format
1622 msgid "got %s (%d) %s"
1623 msgstr "nhận %s (%d) %s"
1625 #: fetch-pack.c:551
1626 #, c-format
1627 msgid "Marking %s as complete"
1628 msgstr "Đánh dấu %s là đã hoàn thành"
1630 #: fetch-pack.c:697
1631 #, c-format
1632 msgid "already have %s (%s)"
1633 msgstr "đã sẵn có %s (%s)"
1635 #: fetch-pack.c:735
1636 msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
1637 msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh sideband demultiplexer"
1639 #: fetch-pack.c:743
1640 msgid "protocol error: bad pack header"
1641 msgstr "lỗi giao thức: phần đầu gói bị sai"
1643 #: fetch-pack.c:799
1644 #, c-format
1645 msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
1646 msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh %s"
1648 #: fetch-pack.c:815
1649 #, c-format
1650 msgid "%s failed"
1651 msgstr "%s gặp lỗi"
1653 #: fetch-pack.c:817
1654 msgid "error in sideband demultiplexer"
1655 msgstr "có lỗi trong sideband demultiplexer"
1657 #: fetch-pack.c:844
1658 msgid "Server does not support shallow clients"
1659 msgstr "Máy chủ không hỗ trợ máy khách shallow"
1661 #: fetch-pack.c:848
1662 msgid "Server supports multi_ack_detailed"
1663 msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack_detailed"
1665 #: fetch-pack.c:851
1666 msgid "Server supports no-done"
1667 msgstr "Máy chủ hỗ trợ no-done"
1669 #: fetch-pack.c:857
1670 msgid "Server supports multi_ack"
1671 msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack"
1673 #: fetch-pack.c:861
1674 msgid "Server supports side-band-64k"
1675 msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band-64k"
1677 #: fetch-pack.c:865
1678 msgid "Server supports side-band"
1679 msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band"
1681 #: fetch-pack.c:869
1682 msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
1683 msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-tip-sha1-in-want"
1685 #: fetch-pack.c:873
1686 msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
1687 msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-reachable-sha1-in-want"
1689 #: fetch-pack.c:883
1690 msgid "Server supports ofs-delta"
1691 msgstr "Máy chủ hỗ trợ ofs-delta"
1693 #: fetch-pack.c:890
1694 #, c-format
1695 msgid "Server version is %.*s"
1696 msgstr "Phiên bản máy chủ là %.*s"
1698 #: fetch-pack.c:896
1699 msgid "Server does not support --shallow-since"
1700 msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-since"
1702 #: fetch-pack.c:900
1703 msgid "Server does not support --shallow-exclude"
1704 msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-exclude"
1706 #: fetch-pack.c:902
1707 msgid "Server does not support --deepen"
1708 msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --deepen"
1710 #: fetch-pack.c:913
1711 msgid "no common commits"
1712 msgstr "không có lần chuyển giao chung nào"
1714 #: fetch-pack.c:925
1715 msgid "git fetch-pack: fetch failed."
1716 msgstr "git fetch-pack: fetch gặp lỗi."
1718 #: fetch-pack.c:1087
1719 msgid "no matching remote head"
1720 msgstr "không khớp phần đầu máy chủ"
1722 #: gpg-interface.c:185
1723 msgid "gpg failed to sign the data"
1724 msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
1726 #: gpg-interface.c:215
1727 msgid "could not create temporary file"
1728 msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
1730 #: gpg-interface.c:217
1731 #, c-format
1732 msgid "failed writing detached signature to '%s'"
1733 msgstr "gặp lỗi khi ghi chữ ký đính kèm vào “%s”"
1735 #: grep.c:1782
1736 #, c-format
1737 msgid "'%s': unable to read %s"
1738 msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
1740 #: grep.c:1799 builtin/clone.c:381 builtin/diff.c:84 builtin/rm.c:155
1741 #, c-format
1742 msgid "failed to stat '%s'"
1743 msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%s”"
1745 #: grep.c:1810
1746 #, c-format
1747 msgid "'%s': short read"
1748 msgstr "“%s”: đọc ngắn"
1750 #: help.c:203
1751 #, c-format
1752 msgid "available git commands in '%s'"
1753 msgstr "các lệnh git sẵn có trong thư mục “%s”:"
1755 #: help.c:210
1756 msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
1757 msgstr "các lệnh git sẵn có từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
1759 #: help.c:241
1760 msgid "These are common Git commands used in various situations:"
1761 msgstr "Có các lệnh Git chung được sử dụng trong các tình huống khác nhau:"
1763 #: help.c:306
1764 #, c-format
1765 msgid ""
1766 "'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
1767 "able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
1768 msgstr ""
1769 "“%s” trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
1770 "thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
1772 #: help.c:361
1773 msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
1774 msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
1776 #: help.c:383
1777 #, c-format
1778 msgid ""
1779 "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
1780 "Continuing under the assumption that you meant '%s'"
1781 msgstr ""
1782 "CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên “%s”, mà nó lại không có sẵn.\n"
1783 "Tiếp tục và coi rằng ý bạn là “%s”"
1785 #: help.c:388
1786 #, c-format
1787 msgid "in %0.1f seconds automatically..."
1788 msgstr "trong %0.1f giây một cách tự động…"
1790 #: help.c:395
1791 #, c-format
1792 msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
1793 msgstr "git: “%s” không phải là một lệnh của git. Xem “git --help”."
1795 #: help.c:399 help.c:465
1796 msgid ""
1797 "\n"
1798 "Did you mean this?"
1799 msgid_plural ""
1800 "\n"
1801 "Did you mean one of these?"
1802 msgstr[0] ""
1803 "\n"
1804 "Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
1806 #: help.c:461
1807 #, c-format
1808 msgid "%s: %s - %s"
1809 msgstr "%s: %s - %s"
1811 #: ident.c:334
1812 msgid ""
1813 "\n"
1814 "*** Please tell me who you are.\n"
1815 "\n"
1816 "Run\n"
1817 "\n"
1818 "  git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
1819 "  git config --global user.name \"Your Name\"\n"
1820 "\n"
1821 "to set your account's default identity.\n"
1822 "Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
1823 "\n"
1824 msgstr ""
1825 "\n"
1826 "*** Vui lòng cho biết bạn là ai.\n"
1827 "\n"
1828 "Chạy\n"
1829 "\n"
1830 "  git config --global user.email \"bạn@ví_dụ.com\"\n"
1831 "  git config --global user.name \"Tên Của Bạn\"\n"
1832 "\n"
1833 "để đặt định danh mặc định cho tài khoản của bạn.\n"
1834 "Bỏ tùy chọn --global nếu chỉ định danh riêng cho kho này.\n"
1835 "\n"
1837 #: lockfile.c:152
1838 #, c-format
1839 msgid ""
1840 "Unable to create '%s.lock': %s.\n"
1841 "\n"
1842 "Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
1843 "an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
1844 "are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
1845 "may have crashed in this repository earlier:\n"
1846 "remove the file manually to continue."
1847 msgstr ""
1848 "Không thể tạo “%s.lock”: %s.\n"
1849 "\n"
1850 "Tiến trình git khác có lẽ đang chạy ở kho này, ví dụ\n"
1851 "một trình soạn thảo được mở bởi “git commit”. Vui lòng chắc chắn\n"
1852 "rằng mọi tiến trình đã chấm dứt và sau đó thử lại. Nếu vẫn lỗi,\n"
1853 "một tiến trình git có lẽ đã đổ vỡ khi thực hiện ở kho này trước đó:\n"
1854 "gõ bỏ tập tin một cách thủ công để tiếp tục."
1856 #: lockfile.c:160
1857 #, c-format
1858 msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
1859 msgstr "Không thể tạo “%s.lock”: %s"
1861 #: merge.c:41
1862 msgid "failed to read the cache"
1863 msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ đệm"
1865 #: merge.c:96 builtin/am.c:2000 builtin/am.c:2035 builtin/checkout.c:374
1866 #: builtin/checkout.c:588 builtin/clone.c:731
1867 msgid "unable to write new index file"
1868 msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
1870 #: merge-recursive.c:209
1871 msgid "(bad commit)\n"
1872 msgstr "(commit sai)\n"
1874 #: merge-recursive.c:231
1875 #, c-format
1876 msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
1877 msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
1879 #: merge-recursive.c:301
1880 msgid "error building trees"
1881 msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
1883 #: merge-recursive.c:720
1884 #, c-format
1885 msgid "failed to create path '%s'%s"
1886 msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
1888 #: merge-recursive.c:731
1889 #, c-format
1890 msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
1891 msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
1893 #: merge-recursive.c:745 merge-recursive.c:764
1894 msgid ": perhaps a D/F conflict?"
1895 msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
1897 #: merge-recursive.c:754
1898 #, c-format
1899 msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
1900 msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
1902 #: merge-recursive.c:796 builtin/cat-file.c:34
1903 #, c-format
1904 msgid "cannot read object %s '%s'"
1905 msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
1907 #: merge-recursive.c:798
1908 #, c-format
1909 msgid "blob expected for %s '%s'"
1910 msgstr "đối tượng blob được mong đợi cho %s “%s”"
1912 #: merge-recursive.c:822
1913 #, c-format
1914 msgid "failed to open '%s': %s"
1915 msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”: %s"
1917 #: merge-recursive.c:833
1918 #, c-format
1919 msgid "failed to symlink '%s': %s"
1920 msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết mềm (symlink) “%s”: %s"
1922 #: merge-recursive.c:838
1923 #, c-format
1924 msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
1925 msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
1927 #: merge-recursive.c:978
1928 msgid "Failed to execute internal merge"
1929 msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
1931 #: merge-recursive.c:982
1932 #, c-format
1933 msgid "Unable to add %s to database"
1934 msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
1936 #: merge-recursive.c:1081 merge-recursive.c:1095
1937 #, c-format
1938 msgid ""
1939 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
1940 "in tree."
1941 msgstr ""
1942 "XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
1943 "còn lại trong cây (tree)."
1945 #: merge-recursive.c:1087 merge-recursive.c:1100
1946 #, c-format
1947 msgid ""
1948 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
1949 "in tree at %s."
1950 msgstr ""
1951 "XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
1952 "còn lại trong cây (tree) tại %s."
1954 #: merge-recursive.c:1143
1955 msgid "rename"
1956 msgstr "đổi tên"
1958 #: merge-recursive.c:1143
1959 msgid "renamed"
1960 msgstr "đã đổi tên"
1962 #: merge-recursive.c:1200
1963 #, c-format
1964 msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
1965 msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
1967 #: merge-recursive.c:1225
1968 #, c-format
1969 msgid ""
1970 "CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
1971 "\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
1972 msgstr ""
1973 "XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
1974 "tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
1976 #: merge-recursive.c:1230
1977 msgid " (left unresolved)"
1978 msgstr " (cần giải quyết)"
1980 #: merge-recursive.c:1292
1981 #, c-format
1982 msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
1983 msgstr ""
1984 "XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
1986 #: merge-recursive.c:1325
1987 #, c-format
1988 msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
1989 msgstr "Đang đổi tên %s thành %s thay vì %s thành %s"
1991 #: merge-recursive.c:1531
1992 #, c-format
1993 msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
1994 msgstr ""
1995 "XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm vào trong %s"
1997 #: merge-recursive.c:1546
1998 #, c-format
1999 msgid "Adding merged %s"
2000 msgstr "Thêm hòa trộn %s"
2002 #: merge-recursive.c:1553 merge-recursive.c:1766
2003 #, c-format
2004 msgid "Adding as %s instead"
2005 msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
2007 #: merge-recursive.c:1610
2008 #, c-format
2009 msgid "cannot read object %s"
2010 msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
2012 #: merge-recursive.c:1613
2013 #, c-format
2014 msgid "object %s is not a blob"
2015 msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
2017 #: merge-recursive.c:1666
2018 msgid "modify"
2019 msgstr "sửa đổi"
2021 #: merge-recursive.c:1666
2022 msgid "modified"
2023 msgstr "đã sửa"
2025 #: merge-recursive.c:1676
2026 msgid "content"
2027 msgstr "nội dung"
2029 #: merge-recursive.c:1683
2030 msgid "add/add"
2031 msgstr "thêm/thêm"
2033 #: merge-recursive.c:1718
2034 #, c-format
2035 msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
2036 msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
2038 #: merge-recursive.c:1732
2039 #, c-format
2040 msgid "Auto-merging %s"
2041 msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
2043 #: merge-recursive.c:1736 git-submodule.sh:924
2044 msgid "submodule"
2045 msgstr "mô-đun-con"
2047 #: merge-recursive.c:1737
2048 #, c-format
2049 msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
2050 msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
2052 #: merge-recursive.c:1831
2053 #, c-format
2054 msgid "Removing %s"
2055 msgstr "Đang xóa %s"
2057 #: merge-recursive.c:1857
2058 msgid "file/directory"
2059 msgstr "tập-tin/thư-mục"
2061 #: merge-recursive.c:1863
2062 msgid "directory/file"
2063 msgstr "thư-mục/tập-tin"
2065 #: merge-recursive.c:1868
2066 #, c-format
2067 msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
2068 msgstr ""
2069 "XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
2070 "%s"
2072 #: merge-recursive.c:1877
2073 #, c-format
2074 msgid "Adding %s"
2075 msgstr "Thêm \"%s\""
2077 #: merge-recursive.c:1914
2078 msgid "Already up-to-date!"
2079 msgstr "Đã cập nhật rồi!"
2081 #: merge-recursive.c:1923
2082 #, c-format
2083 msgid "merging of trees %s and %s failed"
2084 msgstr "hòa trộn các cây %s và %s gặp lỗi"
2086 #: merge-recursive.c:2006
2087 msgid "Merging:"
2088 msgstr "Đang trộn:"
2090 #: merge-recursive.c:2019
2091 #, c-format
2092 msgid "found %u common ancestor:"
2093 msgid_plural "found %u common ancestors:"
2094 msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
2096 #: merge-recursive.c:2058
2097 msgid "merge returned no commit"
2098 msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao nào"
2100 #: merge-recursive.c:2121
2101 #, c-format
2102 msgid "Could not parse object '%s'"
2103 msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”"
2105 #: merge-recursive.c:2135 builtin/merge.c:641 builtin/merge.c:788
2106 msgid "Unable to write index."
2107 msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
2109 #: notes-merge.c:273
2110 #, c-format
2111 msgid ""
2112 "You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
2113 "Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
2114 "commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
2115 msgstr ""
2116 "Bạn đã chưa hoàn tất hòa trộn ghi chú trước đây (%s vẫn còn).\n"
2117 "Vui lòng dùng “git notes merge --commit” hay “git notes merge --abort” để "
2118 "chuyển giao hay bãi bỏ lần hòa trộn trước đây và bắt đầu một hòa trộn ghi "
2119 "chú mới."
2121 #: notes-merge.c:280
2122 #, c-format
2123 msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
2124 msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn ghi chú (%s vẫn tồn tại)."
2126 #: notes-utils.c:41
2127 msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
2128 msgstr ""
2129 "Không thể chuyển giao cây ghi chú chưa được khởi tạo hoặc không được tham "
2130 "chiếu"
2132 #: notes-utils.c:100
2133 #, c-format
2134 msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
2135 msgstr "Giá trị notes.rewriteMode sai: “%s”"
2137 #: notes-utils.c:110
2138 #, c-format
2139 msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
2140 msgstr "Từ chối ghi đè ghi chú trong %s (nằm ngoài refs/notes/)"
2142 #. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
2143 #. environment variable, the second %s is its value
2144 #: notes-utils.c:137
2145 #, c-format
2146 msgid "Bad %s value: '%s'"
2147 msgstr "Giá trị %s sai: “%s”"
2149 #: object.c:242
2150 #, c-format
2151 msgid "unable to parse object: %s"
2152 msgstr "không thể phân tích đối tượng: “%s”"
2154 #: parse-options.c:572
2155 msgid "..."
2156 msgstr "…"
2158 #: parse-options.c:590
2159 #, c-format
2160 msgid "usage: %s"
2161 msgstr "cách dùng: %s"
2163 #. TRANSLATORS: the colon here should align with the
2164 #. one in "usage: %s" translation
2165 #: parse-options.c:594
2166 #, c-format
2167 msgid "   or: %s"
2168 msgstr "     hoặc: %s"
2170 #: parse-options.c:597
2171 #, c-format
2172 msgid "    %s"
2173 msgstr "    %s"
2175 #: parse-options.c:631
2176 msgid "-NUM"
2177 msgstr "-SỐ"
2179 #: parse-options-cb.c:108
2180 #, c-format
2181 msgid "malformed object name '%s'"
2182 msgstr "tên đối tượng dị hình “%s”"
2184 #: path.c:826
2185 #, c-format
2186 msgid "Could not make %s writable by group"
2187 msgstr "Không thể làm %s được ghi bởi nhóm"
2189 #: pathspec.c:133
2190 msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
2191 msgstr ""
2192 "các cài đặt đặc tả đường dẫn “glob” và “noglob” toàn cục là xung khắc nhau"
2194 #: pathspec.c:143
2195 msgid ""
2196 "global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
2197 "pathspec settings"
2198 msgstr ""
2199 "cài đặt đặc tả đường dẫn “literal” toàn cục là xung khắc với các cài đặt đặc "
2200 "tả đường dẫn toàn cục khác"
2202 #: pathspec.c:177
2203 msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
2204 msgstr "tham số không hợp lệ cho “tiền tố” màu nhiệm đặc tả đường đẫn"
2206 #: pathspec.c:183
2207 #, c-format
2208 msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
2209 msgstr "Số màu nhiệm đặc tả đường dẫn không hợp lệ “%.*s” trong “%s”"
2211 #: pathspec.c:187
2212 #, c-format
2213 msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
2214 msgstr "Thiếu “)” tại cuối của số màu nhiệm đặc tả đường dẫn trong “%s”"
2216 #: pathspec.c:205
2217 #, c-format
2218 msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
2219 msgstr "Chưa viết mã cho số màu nhiệm đặc tả đường dẫn “%c” trong “%s”"
2221 #: pathspec.c:230
2222 #, c-format
2223 msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
2224 msgstr "%s: “literal” và “glob” xung khắc nhau"
2226 #: pathspec.c:241
2227 #, c-format
2228 msgid "%s: '%s' is outside repository"
2229 msgstr "%s: “%s” ngoài một kho chứa"
2231 #: pathspec.c:291
2232 #, c-format
2233 msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
2234 msgstr "Đặc tả đường dẫn “%s” thì ở trong mô-đun-con “%.*s”"
2236 #: pathspec.c:353
2237 #, c-format
2238 msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
2239 msgstr "%s: số mầu nhiệm đặc tả đường dẫn chưa được hỗ trợ bởi lệnh này: %s"
2241 #: pathspec.c:408
2242 msgid ""
2243 "empty strings as pathspecs will be made invalid in upcoming releases. please "
2244 "use . instead if you meant to match all paths"
2245 msgstr ""
2246 "chuỗi rỗng làm đặc tả đường dẫn không hợp lệ ở lần phát hành kế tiếp. Vui "
2247 "lòng dùng . để thay thế nếu ý bạn là khớp mọi đường dẫn"
2249 #: pathspec.c:440
2250 #, c-format
2251 msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
2252 msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
2254 #: pathspec.c:449
2255 msgid ""
2256 "There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
2257 "Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
2258 msgstr ""
2259 "Ở đây không có gì bị loại trừ bởi: các mẫu (loại trừ).\n"
2260 "Có lẽ bạn đã quên thêm hoặc là “:/” hoặc là “.”?"
2262 #: pretty.c:971
2263 msgid "unable to parse --pretty format"
2264 msgstr "không thể phân tích định dạng --pretty"
2266 #: read-cache.c:1315
2267 #, c-format
2268 msgid ""
2269 "index.version set, but the value is invalid.\n"
2270 "Using version %i"
2271 msgstr ""
2272 "index.version được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
2273 "Dùng phiên bản %i"
2275 #: read-cache.c:1325
2276 #, c-format
2277 msgid ""
2278 "GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
2279 "Using version %i"
2280 msgstr ""
2281 "GIT_INDEX_VERSION được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
2282 "Dùng phiên bản %i"
2284 #: refs.c:576 builtin/merge.c:840
2285 #, c-format
2286 msgid "Could not open '%s' for writing"
2287 msgstr "Không thể mở “%s” để ghi"
2289 #: refs/files-backend.c:2481
2290 #, c-format
2291 msgid "could not delete reference %s: %s"
2292 msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu %s: %s"
2294 #: refs/files-backend.c:2484
2295 #, c-format
2296 msgid "could not delete references: %s"
2297 msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu: %s"
2299 #: refs/files-backend.c:2493
2300 #, c-format
2301 msgid "could not remove reference %s"
2302 msgstr "không thể gỡ bỏ tham chiếu: %s"
2304 #: ref-filter.c:55
2305 #, c-format
2306 msgid "expected format: %%(color:<color>)"
2307 msgstr "cần định dạng: %%(color:<color>)"
2309 #: ref-filter.c:57
2310 #, c-format
2311 msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
2312 msgstr "không nhận ra màu: %%(màu:%s)"
2314 #: ref-filter.c:71
2315 #, c-format
2316 msgid "unrecognized format: %%(%s)"
2317 msgstr "không nhận ra định dạng: %%(%s)"
2319 #: ref-filter.c:77
2320 #, c-format
2321 msgid "%%(body) does not take arguments"
2322 msgstr "%%(body) không nhận các đối số"
2324 #: ref-filter.c:84
2325 #, c-format
2326 msgid "%%(subject) does not take arguments"
2327 msgstr "%%(subject) không nhận các đối số"
2329 #: ref-filter.c:101
2330 #, c-format
2331 msgid "positive value expected contents:lines=%s"
2332 msgstr "cần nội dung mang giá trị dương:lines=%s"
2334 #: ref-filter.c:103
2335 #, c-format
2336 msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
2337 msgstr "đối số không được thừa nhận %%(contents): %s"
2339 #: ref-filter.c:113
2340 #, c-format
2341 msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
2342 msgstr "đối số không được thừa nhận %%(objectname): %s"
2344 #: ref-filter.c:135
2345 #, c-format
2346 msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
2347 msgstr "cần định dạng: %%(align:<width>,<position>)"
2349 #: ref-filter.c:147
2350 #, c-format
2351 msgid "unrecognized position:%s"
2352 msgstr "vị trí không được thừa nhận:%s"
2354 #: ref-filter.c:151
2355 #, c-format
2356 msgid "unrecognized width:%s"
2357 msgstr "chiều rộng không được thừa nhận:%s"
2359 #: ref-filter.c:157
2360 #, c-format
2361 msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
2362 msgstr "đối số không được thừa nhận %%(align): %s"
2364 #: ref-filter.c:161
2365 #, c-format
2366 msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
2367 msgstr "cần giá trị độ rộng dương với nguyên tử %%(align)"
2369 #: ref-filter.c:244
2370 #, c-format
2371 msgid "malformed field name: %.*s"
2372 msgstr "tên trường dị hình: %.*s"
2374 #: ref-filter.c:270
2375 #, c-format
2376 msgid "unknown field name: %.*s"
2377 msgstr "không hiểu tên trường: %.*s"
2379 #: ref-filter.c:372
2380 #, c-format
2381 msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
2382 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(end) được dùng mà không có nguyên tử tương ứng"
2384 #: ref-filter.c:424
2385 #, c-format
2386 msgid "malformed format string %s"
2387 msgstr "chuỗi định dạng dị hình %s"
2389 #: ref-filter.c:878
2390 msgid ":strip= requires a positive integer argument"
2391 msgstr ":strip= cần một đối số nguyên dương"
2393 #: ref-filter.c:883
2394 #, c-format
2395 msgid "ref '%s' does not have %ld components to :strip"
2396 msgstr "tham chiếu “%s” không có %ld thành phần để mà :strip"
2398 #: ref-filter.c:1046
2399 #, c-format
2400 msgid "unknown %.*s format %s"
2401 msgstr "Không hiểu định dạng %.*s %s"
2403 #: ref-filter.c:1066 ref-filter.c:1097
2404 #, c-format
2405 msgid "missing object %s for %s"
2406 msgstr "thiếu đối tượng %s cho %s"
2408 #: ref-filter.c:1069 ref-filter.c:1100
2409 #, c-format
2410 msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
2411 msgstr "parse_object_buffer gặp lỗi trên %s cho %s"
2413 #: ref-filter.c:1311
2414 #, c-format
2415 msgid "malformed object at '%s'"
2416 msgstr "đối tượng dị hình tại “%s”"
2418 #: ref-filter.c:1373
2419 #, c-format
2420 msgid "ignoring ref with broken name %s"
2421 msgstr "đang lờ đi tham chiếu với tên hỏng %s"
2423 #: ref-filter.c:1378
2424 #, c-format
2425 msgid "ignoring broken ref %s"
2426 msgstr "đang lờ đi tham chiếu hỏng %s"
2428 #: ref-filter.c:1633
2429 #, c-format
2430 msgid "format: %%(end) atom missing"
2431 msgstr "định dạng: thiếu nguyên tử %%(end)"
2433 #: ref-filter.c:1687
2434 #, c-format
2435 msgid "malformed object name %s"
2436 msgstr "tên đối tượng dị hình %s"
2438 #: remote.c:746
2439 #, c-format
2440 msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
2441 msgstr "Không thể lấy về cả %s và %s cho %s"
2443 #: remote.c:750
2444 #, c-format
2445 msgid "%s usually tracks %s, not %s"
2446 msgstr "%s thường theo dõi %s, không phải %s"
2448 #: remote.c:754
2449 #, c-format
2450 msgid "%s tracks both %s and %s"
2451 msgstr "%s theo dõi cả %s và %s"
2453 #: remote.c:762
2454 msgid "Internal error"
2455 msgstr "Lỗi nội bộ"
2457 #: remote.c:1677 remote.c:1720
2458 msgid "HEAD does not point to a branch"
2459 msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
2461 #: remote.c:1686
2462 #, c-format
2463 msgid "no such branch: '%s'"
2464 msgstr "không có nhánh nào như thế: “%s”"
2466 #: remote.c:1689
2467 #, c-format
2468 msgid "no upstream configured for branch '%s'"
2469 msgstr "không có thượng nguồn được cấu hình cho nhánh “%s”"
2471 #: remote.c:1695
2472 #, c-format
2473 msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
2474 msgstr ""
2475 "nhánh thượng nguồn “%s” không được lưu lại như là một nhánh theo dõi máy chủ"
2477 #: remote.c:1710
2478 #, c-format
2479 msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
2480 msgstr "đẩy lên đích “%s” trên máy chủ “%s” không có nhánh theo dõi nội bộ"
2482 #: remote.c:1725
2483 #, c-format
2484 msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
2485 msgstr "nhánh “%s” không có máy chủ để đẩy lên"
2487 #: remote.c:1736
2488 #, c-format
2489 msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
2490 msgstr "đẩy refspecs cho “%s” không bao gồm “%s”"
2492 #: remote.c:1749
2493 msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
2494 msgstr "đẩy lên mà không có đích (push.default là “nothing”)"
2496 #: remote.c:1771
2497 msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
2498 msgstr "không thể phân giải đẩy “đơn giản” đến một đích đơn"
2500 #: remote.c:2073
2501 #, c-format
2502 msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
2503 msgstr ""
2504 "Nhánh của bạn dựa trên cơ sở là “%s”, nhưng trên thượng nguồn không còn.\n"
2506 #: remote.c:2077
2507 msgid "  (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
2508 msgstr "   (dùng \" git branch --unset-upstream\" để sửa)\n"
2510 #: remote.c:2080
2511 #, c-format
2512 msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
2513 msgstr "Nhánh của bạn đã cập nhật với “%s”.\n"
2515 #: remote.c:2084
2516 #, c-format
2517 msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
2518 msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
2519 msgstr[0] "Nhánh của bạn đứng trước “%s” %d lần chuyển giao.\n"
2521 #: remote.c:2090
2522 msgid "  (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
2523 msgstr "  (dùng \"git push\" để xuất bản các lần chuyển giao nội bộ của bạn)\n"
2525 #: remote.c:2093
2526 #, c-format
2527 msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
2528 msgid_plural ""
2529 "Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
2530 msgstr[0] ""
2531 "Nhánh của bạn đứng đằng sau “%s” %d lần chuyển giao, và có thể được chuyển-"
2532 "tiếp-nhanh.\n"
2534 #: remote.c:2101
2535 msgid "  (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
2536 msgstr "  (dùng \"git pull\" để cập nhật nhánh nội bộ của bạn)\n"
2538 #: remote.c:2104
2539 #, c-format
2540 msgid ""
2541 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
2542 "and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
2543 msgid_plural ""
2544 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
2545 "and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
2546 msgstr[0] ""
2547 "Nhánh của bạn và “%s” bị phân kỳ,\n"
2548 "và có %d và %d lần chuyển giao khác nhau cho từng cái,\n"
2549 "tương ứng với mỗi lần.\n"
2551 #: remote.c:2114
2552 msgid "  (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
2553 msgstr ""
2554 "  (dùng \"git pull\" để hòa trộn nhánh trên máy chủ vào trong nhánh của "
2555 "bạn)\n"
2557 #: revision.c:2158
2558 msgid "your current branch appears to be broken"
2559 msgstr "nhánh hiện tại của bạn có vẻ như bị hỏng"
2561 #: revision.c:2161
2562 #, c-format
2563 msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
2564 msgstr "nhánh hiện tại của bạn “%s” không có một lần chuyển giao nào cả"
2566 #: revision.c:2355
2567 msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
2568 msgstr "--first-parent xung khắc với --bisect"
2570 #: run-command.c:106
2571 msgid "open /dev/null failed"
2572 msgstr "gặp lỗi khi mở “/dev/null”"
2574 #: run-command.c:108
2575 #, c-format
2576 msgid "dup2(%d,%d) failed"
2577 msgstr "dup2(%d,%d) gặp lỗi"
2579 #: send-pack.c:297
2580 msgid "failed to sign the push certificate"
2581 msgstr "gặp lỗi khi ký chứng thực đẩy"
2583 #: send-pack.c:410
2584 msgid "the receiving end does not support --signed push"
2585 msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --signed"
2587 #: send-pack.c:412
2588 msgid ""
2589 "not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
2590 "signed push"
2591 msgstr ""
2592 "đừng gửi giấy chứng nhận đẩy trước khi kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --"
2593 "signed"
2595 #: send-pack.c:424
2596 msgid "the receiving end does not support --atomic push"
2597 msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --atomic"
2599 #: send-pack.c:429
2600 msgid "the receiving end does not support push options"
2601 msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ các tùy chọn của lệnh push"
2603 #: sequencer.c:171
2604 msgid "revert"
2605 msgstr "hoàn nguyên"
2607 #: sequencer.c:171
2608 msgid "cherry-pick"
2609 msgstr "cherry-pick"
2611 #: sequencer.c:228
2612 msgid ""
2613 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
2614 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
2615 msgstr ""
2616 "sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
2617 "với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”"
2619 #: sequencer.c:231
2620 msgid ""
2621 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
2622 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
2623 "and commit the result with 'git commit'"
2624 msgstr ""
2625 "sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
2626 "với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”\n"
2627 "và chuyển giao kết quả bằng lệnh “git commit”"
2629 #: sequencer.c:244 sequencer.c:1209
2630 #, c-format
2631 msgid "could not lock '%s'"
2632 msgstr "không thể khóa “%s”"
2634 #: sequencer.c:247 sequencer.c:1125 sequencer.c:1214
2635 #, c-format
2636 msgid "could not write to '%s'"
2637 msgstr "không thể ghi vào “%s”"
2639 #: sequencer.c:251
2640 #, c-format
2641 msgid "could not write eol to '%s'"
2642 msgstr "không thể ghi eol vào “%s”"
2644 #: sequencer.c:255 sequencer.c:1130 sequencer.c:1216
2645 #, c-format
2646 msgid "failed to finalize '%s'."
2647 msgstr "gặp lỗi khi finalize “%s”"
2649 #: sequencer.c:279 builtin/am.c:259 builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1032
2650 #, c-format
2651 msgid "could not read '%s'"
2652 msgstr "Không thể đọc “%s”."
2654 #: sequencer.c:305
2655 #, c-format
2656 msgid "your local changes would be overwritten by %s."
2657 msgstr "các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh %s."
2659 #: sequencer.c:309
2660 msgid "commit your changes or stash them to proceed."
2661 msgstr "chuyển giao các thay đổi của bạn hay tạm cất (stash) chúng để xử lý."
2663 #: sequencer.c:324
2664 #, c-format
2665 msgid "%s: fast-forward"
2666 msgstr "%s: chuyển-tiếp-nhanh"
2668 #. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
2669 #: sequencer.c:399
2670 #, c-format
2671 msgid "%s: Unable to write new index file"
2672 msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
2674 #: sequencer.c:418
2675 msgid "could not resolve HEAD commit\n"
2676 msgstr "không thể phân giải lần chuyển giao HEAD\n"
2678 #: sequencer.c:438
2679 msgid "unable to update cache tree\n"
2680 msgstr "không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm\n"
2682 #: sequencer.c:483
2683 #, c-format
2684 msgid ""
2685 "you have staged changes in your working tree\n"
2686 "If these changes are meant to be squashed into the previous commit, run:\n"
2687 "\n"
2688 "  git commit --amend %s\n"
2689 "\n"
2690 "If they are meant to go into a new commit, run:\n"
2691 "\n"
2692 "  git commit %s\n"
2693 "\n"
2694 "In both cases, once you're done, continue with:\n"
2695 "\n"
2696 "  git rebase --continue\n"
2697 msgstr ""
2698 "bạn có các thay đổi so với trong bệ phóng trong thư mục làm việc của bạn.\n"
2699 "Nếu các thay đổi này là muốn squash vào lần chuyển giao kế trước, chạy:\n"
2700 "\n"
2701 "  git commit --amend %s\n"
2702 "\n"
2703 "Nếu chúng có ý là đi đến lần chuyển giao mới, thì chạy:\n"
2704 "\n"
2705 "  git commit %s\n"
2706 "\n"
2707 "Trong cả hai trường hợp, một khi bạn làm xong, tiếp tục bằng:\n"
2708 "\n"
2709 "  git rebase --continue\n"
2711 #: sequencer.c:567
2712 #, c-format
2713 msgid "could not parse commit %s\n"
2714 msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao %s\n"
2716 #: sequencer.c:572
2717 #, c-format
2718 msgid "could not parse parent commit %s\n"
2719 msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao cha mẹ “%s”\n"
2721 #: sequencer.c:656
2722 msgid "your index file is unmerged."
2723 msgstr "tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
2725 #: sequencer.c:675
2726 #, c-format
2727 msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
2728 msgstr "lần chuyển giao %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -m."
2730 #: sequencer.c:683
2731 #, c-format
2732 msgid "commit %s does not have parent %d"
2733 msgstr "lần chuyển giao %s không có cha mẹ %d"
2735 #: sequencer.c:687
2736 #, c-format
2737 msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
2738 msgstr ""
2739 "luồng chính đã được chỉ ra nhưng lần chuyển giao %s không phải là một lần "
2740 "hòa trộn."
2742 #. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
2743 #. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
2744 #: sequencer.c:700
2745 #, c-format
2746 msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
2747 msgstr "%s: không thể phân tích lần chuyển giao mẹ của %s"
2749 #: sequencer.c:705
2750 #, c-format
2751 msgid "cannot get commit message for %s"
2752 msgstr "không thể lấy ghi chú lần chuyển giao cho %s"
2754 #: sequencer.c:797
2755 #, c-format
2756 msgid "could not revert %s... %s"
2757 msgstr "không thể hoàn nguyên %s… %s"
2759 #: sequencer.c:798
2760 #, c-format
2761 msgid "could not apply %s... %s"
2762 msgstr "không thể áp dụng miếng vá %s… %s"
2764 #: sequencer.c:833
2765 msgid "empty commit set passed"
2766 msgstr "lần chuyển giao trống rỗng đặt là hợp quy cách"
2768 #: sequencer.c:843
2769 #, c-format
2770 msgid "git %s: failed to read the index"
2771 msgstr "git %s: gặp lỗi đọc bảng mục lục"
2773 #: sequencer.c:850
2774 #, c-format
2775 msgid "git %s: failed to refresh the index"
2776 msgstr "git %s: gặp lỗi khi làm tươi mới bảng mục lục"
2778 #: sequencer.c:944
2779 #, c-format
2780 msgid "invalid line %d: %.*s"
2781 msgstr "dòng không hợp lệ %d: %.*s"
2783 #: sequencer.c:950
2784 msgid "no commits parsed."
2785 msgstr "không có lần chuyển giao nào được phân tích."
2787 #: sequencer.c:966
2788 #, c-format
2789 msgid "could not read '%s'."
2790 msgstr "không thể đọc “%s”."
2792 #: sequencer.c:972
2793 #, c-format
2794 msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
2795 msgstr "bảng chỉ thị không thể dùng được: %s"
2797 #: sequencer.c:983
2798 msgid "cannot cherry-pick during a revert."
2799 msgstr "không thể cherry-pick trong khi hoàn nguyên."
2801 #: sequencer.c:985
2802 msgid "cannot revert during a cherry-pick."
2803 msgstr "không thể thực hiện việc hoàn nguyên trong khi đang cherry-pick."
2805 #: sequencer.c:1028
2806 #, c-format
2807 msgid "invalid key: %s"
2808 msgstr "khóa không đúng: %s"
2810 #: sequencer.c:1031
2811 #, c-format
2812 msgid "invalid value for %s: %s"
2813 msgstr "giá trị cho %s không hợp lệ: %s"
2815 #: sequencer.c:1063
2816 #, c-format
2817 msgid "malformed options sheet: '%s'"
2818 msgstr "bảng tùy chọn dị hình: “%s”"
2820 #: sequencer.c:1101
2821 msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
2822 msgstr "có một thao tác “cherry-pick” hoặc “revert” đang được thực hiện"
2824 #: sequencer.c:1102
2825 msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
2826 msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
2828 #: sequencer.c:1106
2829 #, c-format
2830 msgid "could not create sequencer directory '%s'"
2831 msgstr "không thể tạo thư mục xếp dãy “%s”"
2833 #: sequencer.c:1120
2834 msgid "could not lock HEAD"
2835 msgstr "không thể khóa HEAD"
2837 #: sequencer.c:1151 sequencer.c:1289
2838 msgid "no cherry-pick or revert in progress"
2839 msgstr "không cherry-pick hay hoàn nguyên trong tiến trình"
2841 #: sequencer.c:1153
2842 msgid "cannot resolve HEAD"
2843 msgstr "không thể phân giải HEAD"
2845 #: sequencer.c:1155 sequencer.c:1189
2846 msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
2847 msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
2849 #: sequencer.c:1175 builtin/grep.c:578
2850 #, c-format
2851 msgid "cannot open '%s'"
2852 msgstr "không mở được “%s”"
2854 #: sequencer.c:1177
2855 #, c-format
2856 msgid "cannot read '%s': %s"
2857 msgstr "không thể đọc “%s”: %s"
2859 #: sequencer.c:1178
2860 msgid "unexpected end of file"
2861 msgstr "gặp kết thúc tập tin đột xuất"
2863 #: sequencer.c:1184
2864 #, c-format
2865 msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
2866 msgstr "tập tin HEAD “pre-cherry-pick” đã lưu “%s” bị hỏng"
2868 #: sequencer.c:1354
2869 #, c-format
2870 msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
2871 msgstr "%s: không thể cherry-pick một %s"
2873 #: sequencer.c:1358
2874 #, c-format
2875 msgid "%s: bad revision"
2876 msgstr "%s: điểm xét duyệt sai"
2878 #: sequencer.c:1391
2879 msgid "can't revert as initial commit"
2880 msgstr "không thể hoàn nguyên một lần chuyển giao khởi tạo"
2882 #: setup.c:160
2883 #, c-format
2884 msgid ""
2885 "%s: no such path in the working tree.\n"
2886 "Use 'git <command> -- <path>...' to specify paths that do not exist locally."
2887 msgstr ""
2888 "%s: không có đường dẫn nào như thế ở trong cây làm việc.\n"
2889 "Dùng “git <lệnh> -- <đường/dẫn>…” để chỉ định đường dẫn mà nó không tồn tại "
2890 "một cách nội bộ."
2892 #: setup.c:173
2893 #, c-format
2894 msgid ""
2895 "ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
2896 "Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
2897 "'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
2898 msgstr ""
2899 "tham số chưa rõ ràng “%s”: chưa biết điểm xem xét hay đường dẫn không trong "
2900 "cây làm việc.\n"
2901 "Dùng “--” để ngăn cách các đường dẫn khỏi điểm xem xét, như thế này:\n"
2902 "“git <lệnh> [<điểm xem xét>…] -- [<tập tin>…]”"
2904 #: setup.c:223
2905 #, c-format
2906 msgid ""
2907 "ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
2908 "Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
2909 "'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
2910 msgstr ""
2911 "tham số chưa rõ ràng “%s”: cả điểm xem xét và tên tập tin.\n"
2912 "Dùng “--” để ngăn cách các đường dẫn khỏi điểm xem xét, như thế này:\n"
2913 "“git <lệnh> [<điểm xem xét>…] -- [<tập tin>…]”"
2915 #: setup.c:468
2916 #, c-format
2917 msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
2918 msgstr "Cần phiên bản kho git <= %d, nhưng lại nhận được %d"
2920 #: setup.c:476
2921 msgid "unknown repository extensions found:"
2922 msgstr "tìm thấy phần mở rộng kho chưa biết:"
2924 #: setup.c:762
2925 #, c-format
2926 msgid "Not a git repository (or any of the parent directories): %s"
2927 msgstr "Không phải là kho git (hoặc bất kỳ thư mục cha mẹ nào): %s"
2929 #: setup.c:764 setup.c:915 builtin/index-pack.c:1641
2930 msgid "Cannot come back to cwd"
2931 msgstr "Không thể quay lại cwd"
2933 #: setup.c:845
2934 msgid "Unable to read current working directory"
2935 msgstr "Không thể đọc thư mục làm việc hiện hành"
2937 #: setup.c:920
2938 #, c-format
2939 msgid ""
2940 "Not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
2941 "Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set)."
2942 msgstr ""
2943 "Không phải là kho git (hay bất kỳ cha mẹ nào đến điểm gắn kết %s)\n"
2944 "Dừng tại biên của hệ thống tập tin (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM chưa "
2945 "đặt)."
2947 #: setup.c:927
2948 #, c-format
2949 msgid "Cannot change to '%s/..'"
2950 msgstr "Không thể chuyển sang “%s/..”"
2952 #: setup.c:989
2953 #, c-format
2954 msgid ""
2955 "Problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
2956 "The owner of files must always have read and write permissions."
2957 msgstr ""
2958 "Gặp vấn đề với gía trị chế độ tập tin core.sharedRepository (0%.3o).\n"
2959 "người sở hữu tập tin phải luôn có quyền đọc và ghi."
2961 #: sha1_file.c:473
2962 #, c-format
2963 msgid "path '%s' does not exist"
2964 msgstr "đường dẫn “%s” không tồn tại"
2966 #: sha1_file.c:499
2967 #, c-format
2968 msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
2969 msgstr "kho tham chiếu “%s” như là lấy ra liên kết vẫn chưa được hỗ trợ."
2971 #: sha1_file.c:505
2972 #, c-format
2973 msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
2974 msgstr "kho tham chiếu “%s” không phải là một kho nội bộ."
2976 #: sha1_file.c:511
2977 #, c-format
2978 msgid "reference repository '%s' is shallow"
2979 msgstr "kho tham chiếu “%s” là nông"
2981 #: sha1_file.c:519
2982 #, c-format
2983 msgid "reference repository '%s' is grafted"
2984 msgstr "kho tham chiếu “%s” bị cấy ghép"
2986 #: sha1_file.c:1159
2987 msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
2988 msgstr "vị trí tương đối trước điểm kết thúc của tập tin gói (.idx hỏng à?)"
2990 #: sha1_file.c:2592
2991 #, c-format
2992 msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
2993 msgstr "vị trí tương đối nằm trước chỉ mục gói cho %s (mục lục bị hỏng à?)"
2995 #: sha1_file.c:2596
2996 #, c-format
2997 msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
2998 msgstr ""
2999 "vị trí tương đối vượt quá cuối của chỉ mục gói cho %s (mục lục bị cắt cụt à?)"
3001 #: sha1_name.c:407
3002 #, c-format
3003 msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
3004 msgstr "tóm lược SHA1 %s chưa rõ ràng"
3006 #: sha1_name.c:418
3007 msgid "The candidates are:"
3008 msgstr "Các ứng cử là:"
3010 #: sha1_name.c:578
3011 msgid ""
3012 "Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
3013 "because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
3014 "may be created by mistake. For example,\n"
3015 "\n"
3016 "  git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
3017 "\n"
3018 "where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
3019 "examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
3020 "running \"git config advice.objectNameWarning false\""
3021 msgstr ""
3022 "Git thường không bao giờ tạo tham chiếu mà nó kết thúc với 40 ký tự hex\n"
3023 "bởi vì nó sẽ bị bỏ qua khi bạn chỉ định 40-hex. Những tham chiếu này\n"
3024 "có lẽ được tạo ra bởi một sai sót nào đó. Ví dụ,\n"
3025 "\n"
3026 "  git checkout -b $br $(git rev-parse …)\n"
3027 "\n"
3028 "với \"$br\" không hiểu lý do vì sao trống rỗng và một tham chiếu 40-hex được "
3029 "tạo ra.\n"
3030 "Xin hãy kiểm tra những tham chiếu này và có thể xóa chúng đi. Tắt lời nhắn "
3031 "này\n"
3032 "bằng cách chạy lệnh \"git config advice.objectNameWarning false\""
3034 #: submodule.c:64 submodule.c:98
3035 msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
3036 msgstr ""
3037 "Không thể thay đổi .gitmodules chưa hòa trộn, hãy giải quyết xung đột trộn "
3038 "trước"
3040 #: submodule.c:68 submodule.c:102
3041 #, c-format
3042 msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
3043 msgstr "Không thể tìm thấy phần trong .gitmodules nơi mà đường_dẫn=%s"
3045 #: submodule.c:76
3046 #, c-format
3047 msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
3048 msgstr "Không thể cập nhật mục .gitmodules %s"
3050 #: submodule.c:109
3051 #, c-format
3052 msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
3053 msgstr "Không thể gỡ bỏ mục .gitmodules dành cho %s"
3055 #: submodule.c:120
3056 msgid "staging updated .gitmodules failed"
3057 msgstr "gặp lỗi khi tổ chức .gitmodules đã cập nhật"
3059 #: submodule.c:158
3060 msgid "negative values not allowed for submodule.fetchJobs"
3061 msgstr "không cho phép giá trị âm ở submodule.fetchJobs"
3063 #: submodule-config.c:358
3064 #, c-format
3065 msgid "invalid value for %s"
3066 msgstr "giá trị cho %s không hợp lệ"
3068 #: trailer.c:238
3069 #, c-format
3070 msgid "running trailer command '%s' failed"
3071 msgstr "chạy lệnh kéo theo “%s” gặp lỗi"
3073 #: trailer.c:471 trailer.c:475 trailer.c:479 trailer.c:533 trailer.c:537
3074 #: trailer.c:541
3075 #, c-format
3076 msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
3077 msgstr "không hiểu giá trị “%s” cho khóa “%s”"
3079 #: trailer.c:523 trailer.c:528 builtin/remote.c:289
3080 #, c-format
3081 msgid "more than one %s"
3082 msgstr "nhiều hơn một %s"
3084 #: trailer.c:672
3085 #, c-format
3086 msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
3087 msgstr "thẻ thừa trống rỗng trong phần thừa “%.*s”"
3089 #: trailer.c:695
3090 #, c-format
3091 msgid "could not read input file '%s'"
3092 msgstr "không đọc được tập tin đầu vào “%s”"
3094 #: trailer.c:698
3095 msgid "could not read from stdin"
3096 msgstr "không thể đọc từ đầu vào tiêu chuẩn"
3098 #: trailer.c:929 builtin/am.c:44
3099 #, c-format
3100 msgid "could not stat %s"
3101 msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về %s"
3103 #: trailer.c:931
3104 #, c-format
3105 msgid "file %s is not a regular file"
3106 msgstr "\"%s\" không phải là tập tin bình thường"
3108 #: trailer.c:933
3109 #, c-format
3110 msgid "file %s is not writable by user"
3111 msgstr "tập tin %s người dùng không thể ghi được"
3113 #: trailer.c:945
3114 msgid "could not open temporary file"
3115 msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
3117 #: trailer.c:983
3118 #, c-format
3119 msgid "could not rename temporary file to %s"
3120 msgstr "không thể đổi tên tập tin tạm thời thành %s"
3122 #: transport.c:62
3123 #, c-format
3124 msgid "Would set upstream of '%s' to '%s' of '%s'\n"
3125 msgstr "Không thể đặt thượng nguồn của “%s” thành “%s” của “%s”\n"
3127 #: transport.c:151
3128 #, c-format
3129 msgid "transport: invalid depth option '%s'"
3130 msgstr "vận chuyển: tùy chọn độ sâu “%s” không hợp lệ"
3132 #: transport.c:817
3133 #, c-format
3134 msgid ""
3135 "The following submodule paths contain changes that can\n"
3136 "not be found on any remote:\n"
3137 msgstr ""
3138 "Các đường dẫn mô-đun-con sau đây có chứa các thay đổi cái mà\n"
3139 "có thể được tìm thấy trên mọi máy phục vụ:\n"
3141 #: transport.c:821
3142 #, c-format
3143 msgid ""
3144 "\n"
3145 "Please try\n"
3146 "\n"
3147 "\tgit push --recurse-submodules=on-demand\n"
3148 "\n"
3149 "or cd to the path and use\n"
3150 "\n"
3151 "\tgit push\n"
3152 "\n"
3153 "to push them to a remote.\n"
3154 "\n"
3155 msgstr ""
3156 "\n"
3157 "Hãy thử\n"
3158 "\n"
3159 "\tgit push --recurse-submodules=on-demand\n"
3160 "\n"
3161 "hoặc cd đến đường dẫn và dùng\n"
3162 "\n"
3163 "\tgit push\n"
3164 "\n"
3165 "để đẩy chúng lên máy phục vụ.\n"
3166 "\n"
3168 #: transport.c:829
3169 msgid "Aborting."
3170 msgstr "Bãi bỏ."
3172 #: transport-helper.c:1075
3173 #, c-format
3174 msgid "Could not read ref %s"
3175 msgstr "Không thể đọc tham chiếu %s"
3177 #: tree-walk.c:31
3178 msgid "too-short tree object"
3179 msgstr "đối tượng cây quá ngắn"
3181 #: tree-walk.c:37
3182 msgid "malformed mode in tree entry"
3183 msgstr "chế độ dị hình trong đề mục cây"
3185 #: tree-walk.c:41
3186 msgid "empty filename in tree entry"
3187 msgstr "tên tập tin trống rỗng trong mục tin cây"
3189 #: tree-walk.c:113
3190 msgid "too-short tree file"
3191 msgstr "tập tin cây quá ngắn"
3193 #: unpack-trees.c:64
3194 #, c-format
3195 msgid ""
3196 "Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
3197 "%%sPlease commit your changes or stash them before you switch branches."
3198 msgstr ""
3199 "Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
3200 "checkout:\n"
3201 "%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn "
3202 "chuyển nhánh."
3204 #: unpack-trees.c:66
3205 #, c-format
3206 msgid ""
3207 "Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
3208 "%%s"
3209 msgstr ""
3210 "Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
3211 "checkout:\n"
3212 "%%s"
3214 #: unpack-trees.c:69
3215 #, c-format
3216 msgid ""
3217 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
3218 "%%sPlease commit your changes or stash them before you merge."
3219 msgstr ""
3220 "Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
3221 "hòa trộn:\n"
3222 "%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn hòa "
3223 "trộn."
3225 #: unpack-trees.c:71
3226 #, c-format
3227 msgid ""
3228 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
3229 "%%s"
3230 msgstr ""
3231 "Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
3232 "hòa trộn:\n"
3233 "%%s"
3235 #: unpack-trees.c:74
3236 #, c-format
3237 msgid ""
3238 "Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
3239 "%%sPlease commit your changes or stash them before you %s."
3240 msgstr ""
3241 "Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
3242 "%s:\n"
3243 "%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn %s."
3245 #: unpack-trees.c:76
3246 #, c-format
3247 msgid ""
3248 "Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
3249 "%%s"
3250 msgstr ""
3251 "Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
3252 "%s:\n"
3253 "%%s"
3255 #: unpack-trees.c:81
3256 #, c-format
3257 msgid ""
3258 "Updating the following directories would lose untracked files in it:\n"
3259 "%s"
3260 msgstr ""
3261 "Việc cập nhật các thư mục sau đây có thể làm mất các tập tin theo dõi trong "
3262 "nó:\n"
3263 "%s"
3265 #: unpack-trees.c:85
3266 #, c-format
3267 msgid ""
3268 "The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
3269 "%%sPlease move or remove them before you switch branches."
3270 msgstr ""
3271 "Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị gỡ bỏ bởi lệnh "
3272 "checkout:\n"
3273 "%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn chuyển nhánh."
3275 #: unpack-trees.c:87
3276 #, c-format
3277 msgid ""
3278 "The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
3279 "%%s"
3280 msgstr ""
3281 "Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị gỡ bỏ bởi lệnh "
3282 "checkout:\n"
3283 "%%s"
3285 #: unpack-trees.c:90
3286 #, c-format
3287 msgid ""
3288 "The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
3289 "%%sPlease move or remove them before you merge."
3290 msgstr ""
3291 "Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị gỡ bỏ bởi lệnh hòa "
3292 "trộn:\n"
3293 "%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn hòa trộn."
3295 #: unpack-trees.c:92
3296 #, c-format
3297 msgid ""
3298 "The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
3299 "%%s"
3300 msgstr ""
3301 "Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị gỡ bỏ bởi lệnh hòa "
3302 "trộn:\n"
3303 "%%s"
3305 #: unpack-trees.c:95
3306 #, c-format
3307 msgid ""
3308 "The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
3309 "%%sPlease move or remove them before you %s."
3310 msgstr ""
3311 "Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị gỡ bỏ bởi %s:\n"
3312 "%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn %s."
3314 #: unpack-trees.c:97
3315 #, c-format
3316 msgid ""
3317 "The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
3318 "%%s"
3319 msgstr ""
3320 "Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị gỡ bỏ bởi %s:\n"
3321 "%%s"
3323 #: unpack-trees.c:102
3324 #, c-format
3325 msgid ""
3326 "The following untracked working tree files would be overwritten by "
3327 "checkout:\n"
3328 "%%sPlease move or remove them before you switch branches."
3329 msgstr ""
3330 "Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
3331 "checkout:\n"
3332 "%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn chuyển nhánh."
3334 #: unpack-trees.c:104
3335 #, c-format
3336 msgid ""
3337 "The following untracked working tree files would be overwritten by "
3338 "checkout:\n"
3339 "%%s"
3340 msgstr ""
3341 "Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
3342 "checkout:\n"
3343 "%%s"
3345 #: unpack-trees.c:107
3346 #, c-format
3347 msgid ""
3348 "The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
3349 "%%sPlease move or remove them before you merge."
3350 msgstr ""
3351 "Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
3352 "hòa trộn:\n"
3353 "%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn hòa trộn."
3355 #: unpack-trees.c:109
3356 #, c-format
3357 msgid ""
3358 "The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
3359 "%%s"
3360 msgstr ""
3361 "Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
3362 "hòa trộn:\n"
3363 "%%s"
3365 #: unpack-trees.c:112
3366 #, c-format
3367 msgid ""
3368 "The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
3369 "%%sPlease move or remove them before you %s."
3370 msgstr ""
3371 "Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
3372 "%s:\n"
3373 "%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn %s."
3375 #: unpack-trees.c:114
3376 #, c-format
3377 msgid ""
3378 "The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
3379 "%%s"
3380 msgstr ""
3381 "Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
3382 "%s:\n"
3383 "%%s"
3385 #: unpack-trees.c:121
3386 #, c-format
3387 msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'.  Cannot bind."
3388 msgstr "Mục “%s” đè lên “%s”. Không thể buộc."
3390 #: unpack-trees.c:124
3391 #, c-format
3392 msgid ""
3393 "Cannot update sparse checkout: the following entries are not up-to-date:\n"
3394 "%s"
3395 msgstr ""
3396 "Không thể cập nhật checkout rải rác: các mục tin sau đây chưa cập nhật:\n"
3397 "%s"
3399 #: unpack-trees.c:126
3400 #, c-format
3401 msgid ""
3402 "The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
3403 "update:\n"
3404 "%s"
3405 msgstr ""
3406 "Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị ghi đè bởi cập "
3407 "nhật checkout rải rác:\n"
3408 "%s"
3410 #: unpack-trees.c:128
3411 #, c-format
3412 msgid ""
3413 "The following working tree files would be removed by sparse checkout "
3414 "update:\n"
3415 "%s"
3416 msgstr ""
3417 "Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị xóa bỏ bởi cập "
3418 "nhật checkout rải rác:\n"
3419 "%s"
3421 #: unpack-trees.c:205
3422 #, c-format
3423 msgid "Aborting\n"
3424 msgstr "Bãi bỏ\n"
3426 #: unpack-trees.c:237
3427 msgid "Checking out files"
3428 msgstr "Đang lấy ra các tập tin"
3430 #: urlmatch.c:120
3431 msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
3432 msgstr "tên lược đồ URL không hợp lệ, hoặc thiếu hậu tố “://”"
3434 #: urlmatch.c:144 urlmatch.c:297 urlmatch.c:356
3435 #, c-format
3436 msgid "invalid %XX escape sequence"
3437 msgstr "thoát chuỗi %XX không hợp lệ"
3439 #: urlmatch.c:172
3440 msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
3441 msgstr "thiếu máy chủ và lược đồ thì không phải là giao thức “file:”"
3443 #: urlmatch.c:189
3444 msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
3445 msgstr "URL kiểu “file:” không được chứa cổng"
3447 #: urlmatch.c:199
3448 msgid "invalid characters in host name"
3449 msgstr "có các ký tự không hợp lệ trong tên máy"
3451 #: urlmatch.c:244 urlmatch.c:255
3452 msgid "invalid port number"
3453 msgstr "tên cổng không hợp lệ"
3455 #: urlmatch.c:322
3456 msgid "invalid '..' path segment"
3457 msgstr "đoạn đường dẫn “..” không hợp lệ"
3459 #: worktree.c:282
3460 #, c-format
3461 msgid "failed to read '%s'"
3462 msgstr "gặp lỗi khi đọc “%s”"
3464 #: wrapper.c:222 wrapper.c:392
3465 #, c-format
3466 msgid "could not open '%s' for reading and writing"
3467 msgstr "không thể mở “%s” để đọc và ghi"
3469 #: wrapper.c:224 wrapper.c:394 builtin/am.c:766
3470 #, c-format
3471 msgid "could not open '%s' for writing"
3472 msgstr "không thể mở “%s” để ghi"
3474 #: wrapper.c:226 wrapper.c:396 builtin/am.c:320 builtin/am.c:759
3475 #: builtin/am.c:847 builtin/commit.c:1705 builtin/merge.c:1029
3476 #: builtin/pull.c:341
3477 #, c-format
3478 msgid "could not open '%s' for reading"
3479 msgstr "không thể mở “%s” để đọc"
3481 #: wrapper.c:605 wrapper.c:626
3482 #, c-format
3483 msgid "unable to access '%s'"
3484 msgstr "không thể truy cập “%s”"
3486 #: wrapper.c:634
3487 msgid "unable to get current working directory"
3488 msgstr "Không thể lấy thư mục làm việc hiện hành"
3490 #: wrapper.c:658
3491 #, c-format
3492 msgid "could not write to %s"
3493 msgstr "không thể ghi vào %s"
3495 #: wrapper.c:660
3496 #, c-format
3497 msgid "could not close %s"
3498 msgstr "không thể đóng %s"
3500 #: wt-status.c:151
3501 msgid "Unmerged paths:"
3502 msgstr "Những đường dẫn chưa được hòa trộn:"
3504 #: wt-status.c:178 wt-status.c:205
3505 #, c-format
3506 msgid "  (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
3507 msgstr "  (dùng \"git reset %s <tập-tin>…\" để bỏ ra khỏi bệ phóng)"
3509 #: wt-status.c:180 wt-status.c:207
3510 msgid "  (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
3511 msgstr "  (dùng \"git rm --cached <tập-tin>…\" để bỏ ra khỏi bệ phóng)"
3513 #: wt-status.c:184
3514 msgid "  (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
3515 msgstr "  (dùng \"git add <tập-tin>…\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
3517 #: wt-status.c:186 wt-status.c:190
3518 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
3519 msgstr ""
3520 "  (dùng \"git add/rm <tập-tin>…\" như là một cách thích hợp để đánh dấu là "
3521 "cần được giải quyết)"
3523 #: wt-status.c:188
3524 msgid "  (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
3525 msgstr "  (dùng \"git rm <tập-tin>…\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
3527 #: wt-status.c:199 wt-status.c:945
3528 msgid "Changes to be committed:"
3529 msgstr "Những thay đổi sẽ được chuyển giao:"
3531 #: wt-status.c:217 wt-status.c:954
3532 msgid "Changes not staged for commit:"
3533 msgstr "Các thay đổi chưa được đặt lên bệ phóng để chuyển giao:"
3535 #: wt-status.c:221
3536 msgid "  (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
3537 msgstr "  (dùng \"git add <tập-tin>…\" để cập nhật những gì sẽ chuyển giao)"
3539 #: wt-status.c:223
3540 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
3541 msgstr ""
3542 "  (dùng \"git add/rm <tập-tin>…\" để cập nhật những gì sẽ được chuyển giao)"
3544 #: wt-status.c:224
3545 msgid ""
3546 "  (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
3547 msgstr ""
3548 "  (dùng \"git checkout -- <tập-tin>…\" để loại bỏ các thay đổi trong thư mục "
3549 "làm việc)"
3551 #: wt-status.c:226
3552 msgid "  (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
3553 msgstr ""
3554 "  (chuyển giao hoặc là loại bỏ các nội dung chưa được theo dõi hay đã sửa "
3555 "chữa trong mô-đun-con)"
3557 #: wt-status.c:238
3558 #, c-format
3559 msgid "  (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
3560 msgstr ""
3561 "  (dùng \"git %s <tập-tin>…\" để thêm vào những gì cần được chuyển giao)"
3563 #: wt-status.c:253
3564 msgid "both deleted:"
3565 msgstr "bị xóa bởi cả hai:"
3567 #: wt-status.c:255
3568 msgid "added by us:"
3569 msgstr "được thêm vào bởi chúng ta:"
3571 #: wt-status.c:257
3572 msgid "deleted by them:"
3573 msgstr "bị xóa đi bởi họ:"
3575 #: wt-status.c:259
3576 msgid "added by them:"
3577 msgstr "được thêm vào bởi họ:"
3579 #: wt-status.c:261
3580 msgid "deleted by us:"
3581 msgstr "bị xóa bởi chúng ta:"
3583 #: wt-status.c:263
3584 msgid "both added:"
3585 msgstr "được thêm vào bởi cả hai:"
3587 #: wt-status.c:265
3588 msgid "both modified:"
3589 msgstr "bị sửa bởi cả hai:"
3591 #: wt-status.c:275
3592 msgid "new file:"
3593 msgstr "tập tin mới:"
3595 #: wt-status.c:277
3596 msgid "copied:"
3597 msgstr "đã chép:"
3599 #: wt-status.c:279
3600 msgid "deleted:"
3601 msgstr "đã xóa:"
3603 #: wt-status.c:281
3604 msgid "modified:"
3605 msgstr "đã sửa:"
3607 #: wt-status.c:283
3608 msgid "renamed:"
3609 msgstr "đã đổi tên:"
3611 #: wt-status.c:285
3612 msgid "typechange:"
3613 msgstr "đổi-kiểu:"
3615 #: wt-status.c:287
3616 msgid "unknown:"
3617 msgstr "không hiểu:"
3619 #: wt-status.c:289
3620 msgid "unmerged:"
3621 msgstr "chưa hòa trộn:"
3623 #: wt-status.c:371
3624 msgid "new commits, "
3625 msgstr "lần chuyển giao mới, "
3627 #: wt-status.c:373
3628 msgid "modified content, "
3629 msgstr "nội dung bị sửa đổi, "
3631 #: wt-status.c:375
3632 msgid "untracked content, "
3633 msgstr "nội dung chưa được theo dõi, "
3635 #: wt-status.c:818
3636 msgid "Submodules changed but not updated:"
3637 msgstr "Những mô-đun-con đã bị thay đổi nhưng chưa được cập nhật:"
3639 #: wt-status.c:820
3640 msgid "Submodule changes to be committed:"
3641 msgstr "Những mô-đun-con thay đổi đã được chuyển giao:"
3643 #: wt-status.c:901
3644 msgid ""
3645 "Do not touch the line above.\n"
3646 "Everything below will be removed."
3647 msgstr ""
3648 "Không động đến đường ở trên.\n"
3649 "Mọi thứ phía dưới sẽ được xóa bỏ."
3651 #: wt-status.c:1013
3652 msgid "You have unmerged paths."
3653 msgstr "Bạn có những đường dẫn chưa được hòa trộn."
3655 #: wt-status.c:1016
3656 msgid "  (fix conflicts and run \"git commit\")"
3657 msgstr "  (sửa các xung đột rồi chạy \"git commit\")"
3659 #: wt-status.c:1018
3660 msgid "  (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
3661 msgstr "  (dùng \"git merge --abort\" để bãi bỏ việc hòa trộn)"
3663 #: wt-status.c:1023
3664 msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
3665 msgstr "Tất cả các xung đột đã được giải quyết nhưng bạn vẫn đang hòa trộn."
3667 #: wt-status.c:1026
3668 msgid "  (use \"git commit\" to conclude merge)"
3669 msgstr "  (dùng \"git commit\" để hoàn tất việc hòa trộn)"
3671 #: wt-status.c:1036
3672 msgid "You are in the middle of an am session."
3673 msgstr "Bạn đang ở giữa của một phiên “am”."
3675 #: wt-status.c:1039
3676 msgid "The current patch is empty."
3677 msgstr "Miếng vá hiện tại bị trống rỗng."
3679 #: wt-status.c:1043
3680 msgid "  (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
3681 msgstr "  (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git am --continue\")"
3683 #: wt-status.c:1045
3684 msgid "  (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
3685 msgstr "  (dùng \"git am --skip\" để bỏ qua miếng vá này)"
3687 #: wt-status.c:1047
3688 msgid "  (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
3689 msgstr "  (dùng \"git am --abort\" để phục hồi lại nhánh nguyên thủy)"
3691 #: wt-status.c:1172
3692 msgid "No commands done."
3693 msgstr "Không thực hiện lệnh nào."
3695 #: wt-status.c:1175
3696 #, c-format
3697 msgid "Last command done (%d command done):"
3698 msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
3699 msgstr[0] "Lệnh thực hiện cuối (%d lệnh được thực thi):"
3701 #: wt-status.c:1186
3702 #, c-format
3703 msgid "  (see more in file %s)"
3704 msgstr "  (xem thêm trong %s)"
3706 #: wt-status.c:1191
3707 msgid "No commands remaining."
3708 msgstr "Không có lệnh nào còn lại."
3710 #: wt-status.c:1194
3711 #, c-format
3712 msgid "Next command to do (%d remaining command):"
3713 msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
3714 msgstr[0] "Lệnh cần làm kế tiếp (%d lệnh còn lại):"
3716 #: wt-status.c:1202
3717 msgid "  (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
3718 msgstr "  (dùng lệnh \"git rebase --edit-todo\" để xem và sửa)"
3720 #: wt-status.c:1215
3721 #, c-format
3722 msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
3723 msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc “rebase” nhánh “%s” trên “%s”."
3725 #: wt-status.c:1220
3726 msgid "You are currently rebasing."
3727 msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc “rebase” (“cải tổ”)."
3729 #: wt-status.c:1234
3730 msgid "  (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
3731 msgstr ""
3732 "  (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --continue\")"
3734 #: wt-status.c:1236
3735 msgid "  (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
3736 msgstr "  (dùng lệnh “cải tổ” \"git rebase --skip\" để bỏ qua lần vá này)"
3738 #: wt-status.c:1238
3739 msgid "  (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
3740 msgstr ""
3741 "  (dùng lệnh “cải tổ” \"git rebase --abort\" để check-out nhánh nguyên thủy)"
3743 #: wt-status.c:1244
3744 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
3745 msgstr ""
3746 "  (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --"
3747 "continue\")"
3749 #: wt-status.c:1248
3750 #, c-format
3751 msgid ""
3752 "You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
3753 msgstr ""
3754 "Bạn hiện nay đang thực hiện việc chia tách một lần chuyển giao trong khi "
3755 "đang “rebase” nhánh “%s” trên “%s”."
3757 #: wt-status.c:1253
3758 msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
3759 msgstr ""
3760 "Bạn hiện tại đang cắt đôi một lần chuyển giao trong khi đang thực hiện việc "
3761 "rebase."
3763 #: wt-status.c:1256
3764 msgid "  (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
3765 msgstr ""
3766 "  (Một khi thư mục làm việc của bạn đã gọn gàng, chạy lệnh “cải tổ” \"git "
3767 "rebase --continue\")"
3769 #: wt-status.c:1260
3770 #, c-format
3771 msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
3772 msgstr ""
3773 "Bạn hiện nay đang thực hiện việc sửa chữa một lần chuyển giao trong khi đang "
3774 "rebase nhánh “%s” trên “%s”."
3776 #: wt-status.c:1265
3777 msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
3778 msgstr "Bạn hiện đang sửa một lần chuyển giao trong khi bạn thực hiện rebase."
3780 #: wt-status.c:1268
3781 msgid "  (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
3782 msgstr "  (dùng \"git commit --amend\" để “tu bổ” lần chuyển giao hiện tại)"
3784 #: wt-status.c:1270
3785 msgid ""
3786 "  (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
3787 msgstr ""
3788 "  (chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --continue\" một khi bạn cảm thấy hài "
3789 "lòng về những thay đổi của mình)"
3791 #: wt-status.c:1280
3792 #, c-format
3793 msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
3794 msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc cherry-pick lần chuyển giao %s."
3796 #: wt-status.c:1285
3797 msgid "  (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
3798 msgstr ""
3799 "  (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git cherry-pick --continue\")"
3801 #: wt-status.c:1288
3802 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
3803 msgstr ""
3804 "  (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git cherry-pick --"
3805 "continue\")"
3807 #: wt-status.c:1290
3808 msgid "  (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
3809 msgstr "  (dùng \"git cherry-pick --abort\" để hủy bỏ thao tác cherry-pick)"
3811 #: wt-status.c:1299
3812 #, c-format
3813 msgid "You are currently reverting commit %s."
3814 msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện thao tác hoàn nguyên lần chuyển giao “%s”."
3816 #: wt-status.c:1304
3817 msgid "  (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
3818 msgstr "  (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git revert --continue\")"
3820 #: wt-status.c:1307
3821 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
3822 msgstr ""
3823 "  (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git revert --continue\")"
3825 #: wt-status.c:1309
3826 msgid "  (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
3827 msgstr "  (dùng \"git revert --abort\" để hủy bỏ thao tác hoàn nguyên)"
3829 #: wt-status.c:1320
3830 #, c-format
3831 msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
3832 msgstr ""
3833 "Bạn hiện nay đang thực hiện thao tác di chuyển nửa bước (bisect), bắt đầu từ "
3834 "nhánh “%s”."
3836 #: wt-status.c:1324
3837 msgid "You are currently bisecting."
3838 msgstr "Bạn hiện tại đang thực hiện việc bisect (di chuyển nửa bước)."
3840 #: wt-status.c:1327
3841 msgid "  (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
3842 msgstr "  (dùng \"git bisect reset\" để quay trở lại nhánh nguyên thủy)"
3844 #: wt-status.c:1524
3845 msgid "On branch "
3846 msgstr "Trên nhánh "
3848 #: wt-status.c:1530
3849 msgid "interactive rebase in progress; onto "
3850 msgstr "rebase ở chế độ tương tác đang được thực hiện; lên trên "
3852 #: wt-status.c:1532
3853 msgid "rebase in progress; onto "
3854 msgstr "rebase đang được thực hiện: lên trên "
3856 #: wt-status.c:1537
3857 msgid "HEAD detached at "
3858 msgstr "HEAD được tách rời tại "
3860 #: wt-status.c:1539
3861 msgid "HEAD detached from "
3862 msgstr "HEAD được tách rời từ "
3864 #: wt-status.c:1542
3865 msgid "Not currently on any branch."
3866 msgstr "Hiện tại chẳng ở nhánh nào cả."
3868 #: wt-status.c:1560
3869 msgid "Initial commit"
3870 msgstr "Lần chuyển giao khởi tạo"
3872 #: wt-status.c:1574
3873 msgid "Untracked files"
3874 msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi"
3876 #: wt-status.c:1576
3877 msgid "Ignored files"
3878 msgstr "Những tập tin bị lờ đi"
3880 #: wt-status.c:1580
3881 #, c-format
3882 msgid ""
3883 "It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
3884 "may speed it up, but you have to be careful not to forget to add\n"
3885 "new files yourself (see 'git help status')."
3886 msgstr ""
3887 "Cần %.2f giây để liệt kê tất cả các tập tin chưa được theo dõi. “status -"
3888 "uno”\n"
3889 "có lẽ làm nó nhanh hơn, nhưng bạn phải cẩn thận đừng quên mình phải\n"
3890 "tự thêm các tập tin mới (xem “git help status”.."
3892 #: wt-status.c:1586
3893 #, c-format
3894 msgid "Untracked files not listed%s"
3895 msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi không được liệt kê ra %s"
3897 #: wt-status.c:1588
3898 msgid " (use -u option to show untracked files)"
3899 msgstr " (dùng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được theo dõi)"
3901 #: wt-status.c:1594
3902 msgid "No changes"
3903 msgstr "Không có thay đổi nào"
3905 #: wt-status.c:1599
3906 #, c-format
3907 msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
3908 msgstr ""
3909 "không có thay đổi nào được thêm vào để chuyển giao (dùng \"git add\" và/hoặc "
3910 "\"git commit -a\")\n"
3912 #: wt-status.c:1602
3913 #, c-format
3914 msgid "no changes added to commit\n"
3915 msgstr "không có thay đổi nào được thêm vào để chuyển giao\n"
3917 #: wt-status.c:1605
3918 #, c-format
3919 msgid ""
3920 "nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
3921 "track)\n"
3922 msgstr ""
3923 "không có gì được thêm vào lần chuyển giao nhưng có những tập tin chưa được "
3924 "theo dõi hiện diện (dùng \"git add\" để đưa vào theo dõi)\n"
3926 #: wt-status.c:1608
3927 #, c-format
3928 msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
3929 msgstr ""
3930 "không có gì được thêm vào lần chuyển giao nhưng có những tập tin chưa được "
3931 "theo dõi hiện diện\n"
3933 #: wt-status.c:1611
3934 #, c-format
3935 msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
3936 msgstr ""
3937 "không có gì để chuyển giao (tạo/sao-chép các tập tin và dùng \"git add\" để "
3938 "đưa vào theo dõi)\n"
3940 #: wt-status.c:1614 wt-status.c:1619
3941 #, c-format
3942 msgid "nothing to commit\n"
3943 msgstr "không có gì để chuyển giao\n"
3945 #: wt-status.c:1617
3946 #, c-format
3947 msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
3948 msgstr ""
3949 "không có gì để chuyển giao (dùng -u xem các tập tin chưa được theo dõi)\n"
3951 #: wt-status.c:1621
3952 #, c-format
3953 msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
3954 msgstr "không có gì để chuyển giao, thư mục làm việc sạch sẽ\n"
3956 #: wt-status.c:1728
3957 msgid "Initial commit on "
3958 msgstr "Lần chuyển giao khởi tạo trên "
3960 #: wt-status.c:1732
3961 msgid "HEAD (no branch)"
3962 msgstr "HEAD (không nhánh)"
3964 #: wt-status.c:1761
3965 msgid "gone"
3966 msgstr "đã ra đi"
3968 #: wt-status.c:1763 wt-status.c:1771
3969 msgid "behind "
3970 msgstr "đằng sau "
3972 #: wt-status.c:1766 wt-status.c:1769
3973 msgid "ahead "
3974 msgstr "phía trước "
3976 #. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
3977 #: wt-status.c:2270
3978 #, c-format
3979 msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
3980 msgstr "không thể %s: Bạn có các thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng."
3982 #: wt-status.c:2276
3983 msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
3984 msgstr ""
3985 "thêm vào đó, bảng mục lục của bạn có chứa các thay đổi chưa được chuyển giao."
3987 #: wt-status.c:2278
3988 #, c-format
3989 msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
3990 msgstr ""
3991 "không thể %s: Mục lục của bạn có chứa các thay đổi chưa được chuyển giao."
3993 #: compat/precompose_utf8.c:57 builtin/clone.c:414
3994 #, c-format
3995 msgid "failed to unlink '%s'"
3996 msgstr "gặp lỗi khi bỏ liên kết (unlink) “%s”"
3998 #: builtin/add.c:22
3999 msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
4000 msgstr "git add [<các-tùy-chọn>] [--]  <pathspec>…"
4002 #: builtin/add.c:80
4003 #, c-format
4004 msgid "unexpected diff status %c"
4005 msgstr "trạng thái lệnh diff không như mong đợi %c"
4007 #: builtin/add.c:85 builtin/commit.c:291
4008 msgid "updating files failed"
4009 msgstr "Cập nhật tập tin gặp lỗi"
4011 #: builtin/add.c:95
4012 #, c-format
4013 msgid "remove '%s'\n"
4014 msgstr "gỡ bỏ “%s”\n"
4016 #: builtin/add.c:149
4017 msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
4018 msgstr ""
4019 "Đưa ra khỏi bệ phóng các thay đổi sau khi làm tươi mới lại bảng mục lục:"
4021 #: builtin/add.c:209 builtin/rev-parse.c:840
4022 msgid "Could not read the index"
4023 msgstr "Không thể đọc bảng mục lục"
4025 #: builtin/add.c:220
4026 #, c-format
4027 msgid "Could not open '%s' for writing."
4028 msgstr "Không thể mở “%s” để ghi."
4030 #: builtin/add.c:224
4031 msgid "Could not write patch"
4032 msgstr "Không thể ghi ra miếng vá"
4034 #: builtin/add.c:227
4035 msgid "editing patch failed"
4036 msgstr "gặp lỗi khi sửa miếng vá"
4038 #: builtin/add.c:230
4039 #, c-format
4040 msgid "Could not stat '%s'"
4041 msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
4043 #: builtin/add.c:232
4044 msgid "Empty patch. Aborted."
4045 msgstr "Miếng vá trống rỗng. Nên bỏ qua."
4047 #: builtin/add.c:237
4048 #, c-format
4049 msgid "Could not apply '%s'"
4050 msgstr "Không thể áp dụng miếng vá “%s”"
4052 #: builtin/add.c:247
4053 msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
4054 msgstr ""
4055 "Các đường dẫn theo sau đây sẽ bị lờ đi bởi một trong các tập tin .gitignore "
4056 "của bạn:\n"
4058 #: builtin/add.c:266 builtin/clean.c:870 builtin/fetch.c:115 builtin/mv.c:111
4059 #: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:198 builtin/push.c:521
4060 #: builtin/remote.c:1326 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
4061 msgid "dry run"
4062 msgstr "chạy thử"
4064 #: builtin/add.c:269
4065 msgid "interactive picking"
4066 msgstr "sửa bằng cách tương tác"
4068 #: builtin/add.c:270 builtin/checkout.c:1156 builtin/reset.c:286
4069 msgid "select hunks interactively"
4070 msgstr "chọn “hunks” theo kiểu tương tác"
4072 #: builtin/add.c:271
4073 msgid "edit current diff and apply"
4074 msgstr "sửa diff hiện nay và áp dụng nó"
4076 #: builtin/add.c:272
4077 msgid "allow adding otherwise ignored files"
4078 msgstr "cho phép thêm các tập tin bị bỏ qua khác"
4080 #: builtin/add.c:273
4081 msgid "update tracked files"
4082 msgstr "cập nhật các tập tin được theo dõi"
4084 #: builtin/add.c:274
4085 msgid "record only the fact that the path will be added later"
4086 msgstr "chỉ ghi lại sự việc mà đường dẫn sẽ được thêm vào sau"
4088 #: builtin/add.c:275
4089 msgid "add changes from all tracked and untracked files"
4090 msgstr ""
4091 "thêm các thay đổi từ tất cả các tập tin có cũng như không được theo dõi dấu "
4092 "vết"
4094 #: builtin/add.c:278
4095 msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
4096 msgstr ""
4097 "lờ đi các đường dẫn bị gỡ bỏ trong cây thư mục làm việc (giống với --no-all)"
4099 #: builtin/add.c:280
4100 msgid "don't add, only refresh the index"
4101 msgstr "không thêm, chỉ làm tươi mới bảng mục lục"
4103 #: builtin/add.c:281
4104 msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
4105 msgstr "chie bỏ qua những tập tin mà nó không thể được thêm vào bởi vì gặp lỗi"
4107 #: builtin/add.c:282
4108 msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
4109 msgstr ""
4110 "kiểm tra xem - thậm chí thiếu - tập tin bị bỏ qua trong quá trình chạy thử"
4112 #: builtin/add.c:283 builtin/update-index.c:947
4113 msgid "(+/-)x"
4114 msgstr "(+/-)x"
4116 #: builtin/add.c:283 builtin/update-index.c:948
4117 msgid "override the executable bit of the listed files"
4118 msgstr "ghi đè lên bít thi hành của các tập tin được liệt kê"
4120 #: builtin/add.c:305
4121 #, c-format
4122 msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
4123 msgstr "Sử dụng tùy chọn -f nếu bạn thực sự muốn thêm chúng vào.\n"
4125 #: builtin/add.c:312
4126 msgid "adding files failed"
4127 msgstr "thêm tập tin gặp lỗi"
4129 #: builtin/add.c:348
4130 msgid "-A and -u are mutually incompatible"
4131 msgstr "-A và -u xung khắc nhau"
4133 #: builtin/add.c:355
4134 msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
4135 msgstr "Tùy chọn --ignore-missing chỉ có thể được dùng cùng với --dry-run"
4137 #: builtin/add.c:359
4138 #, c-format
4139 msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
4140 msgstr "--chmod tham số “%s” phải hoặc là -x hay +x"
4142 #: builtin/add.c:374
4143 #, c-format
4144 msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
4145 msgstr "Không có gì được chỉ ra, không có gì được thêm vào.\n"
4147 #: builtin/add.c:375
4148 #, c-format
4149 msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
4150 msgstr "Có lẽ ý bạn là “git add .” phải không?\n"
4152 #: builtin/add.c:380 builtin/check-ignore.c:172 builtin/checkout.c:279
4153 #: builtin/checkout.c:472 builtin/clean.c:914 builtin/commit.c:350
4154 #: builtin/mv.c:131 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
4155 #: builtin/submodule--helper.c:244
4156 msgid "index file corrupt"
4157 msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
4159 #: builtin/am.c:414
4160 msgid "could not parse author script"
4161 msgstr "không thể phân tích cú pháp văn lệnh tác giả"
4163 #: builtin/am.c:491
4164 #, c-format
4165 msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
4166 msgstr "“%s” bị xóa bởi móc applypatch-msg"
4168 #: builtin/am.c:532
4169 #, c-format
4170 msgid "Malformed input line: '%s'."
4171 msgstr "Dòng đầu vào dị hình: “%s”."
4173 #: builtin/am.c:569
4174 #, c-format
4175 msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
4176 msgstr "Gặp lỗi khi sao chép ghi chú (note) từ “%s” tới “%s”"
4178 #: builtin/am.c:595
4179 msgid "fseek failed"
4180 msgstr "fseek gặp lỗi"
4182 #: builtin/am.c:775
4183 #, c-format
4184 msgid "could not parse patch '%s'"
4185 msgstr "không thể phân tích cú pháp “%s”"
4187 #: builtin/am.c:840
4188 msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
4189 msgstr "Chỉ có một sê-ri miếng vá StGIT được áp dụng một lúc"
4191 #: builtin/am.c:887
4192 msgid "invalid timestamp"
4193 msgstr "dấu thời gian không hợp lệ"
4195 #: builtin/am.c:890 builtin/am.c:898
4196 msgid "invalid Date line"
4197 msgstr "dòng Ngày tháng không hợp lệ"
4199 #: builtin/am.c:895
4200 msgid "invalid timezone offset"
4201 msgstr "độ lệch múi giờ không hợp lệ"
4203 #: builtin/am.c:984
4204 msgid "Patch format detection failed."
4205 msgstr "Dò tìm định dạng miếng vá gặp lỗi."
4207 #: builtin/am.c:989 builtin/clone.c:379
4208 #, c-format
4209 msgid "failed to create directory '%s'"
4210 msgstr "tạo thư mục \"%s\" gặp lỗi"
4212 #: builtin/am.c:993
4213 msgid "Failed to split patches."
4214 msgstr "Gặp lỗi khi chia nhỏ các miếng vá."
4216 #: builtin/am.c:1125 builtin/commit.c:376
4217 msgid "unable to write index file"
4218 msgstr "không thể ghi tập tin lưu mục lục"
4220 #: builtin/am.c:1176
4221 #, c-format
4222 msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
4223 msgstr "Khi bạn đã phân giải xong trục trặc này, hãy chạy \"%s --continue\"."
4225 #: builtin/am.c:1177
4226 #, c-format
4227 msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
4228 msgstr ""
4229 "Nếu bạn muốn bỏ qua miếng vá này, hãy chạy lệnh \"%s --skip\" để thay thế."
4231 #: builtin/am.c:1178
4232 #, c-format
4233 msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
4234 msgstr "Để phục hồi lại nhánh gốc và dừng vá, hãy chạy \"%s --abort\"."
4236 #: builtin/am.c:1316
4237 msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
4238 msgstr "Miếng vá trống rỗng. Quá trình chia nhỏ miếng vá có lỗi?"
4240 #: builtin/am.c:1390 builtin/log.c:1550
4241 #, c-format
4242 msgid "invalid ident line: %s"
4243 msgstr "dòng thụt lề không hợp lệ: %s"
4245 #: builtin/am.c:1417
4246 #, c-format
4247 msgid "unable to parse commit %s"
4248 msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao “%s”"
4250 #: builtin/am.c:1610
4251 msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
4252 msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
4254 #: builtin/am.c:1612
4255 msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
4256 msgstr ""
4257 "Sử dụng thông tin trong bảng mục lục để cấu trúc lại một cây (tree) cơ sở…"
4259 #: builtin/am.c:1631
4260 msgid ""
4261 "Did you hand edit your patch?\n"
4262 "It does not apply to blobs recorded in its index."
4263 msgstr ""
4264 "Bạn đã sửa miếng vá của mình bằng cách thủ công à?\n"
4265 "Nó không thể áp dụng các blob đã được ghi lại trong bảng mục lục của nó."
4267 #: builtin/am.c:1637
4268 msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
4269 msgstr "Đang trở lại để vá cơ sở và “hòa trộn 3-đường”…"
4271 #: builtin/am.c:1662
4272 msgid "Failed to merge in the changes."
4273 msgstr "Gặp lỗi khi trộn vào các thay đổi."
4275 #: builtin/am.c:1686 builtin/merge.c:628
4276 msgid "git write-tree failed to write a tree"
4277 msgstr "lệnh git write-tree gặp lỗi khi ghi một cây"
4279 #: builtin/am.c:1693
4280 msgid "applying to an empty history"
4281 msgstr "áp dụng vào một lịch sử trống rỗng"
4283 #: builtin/am.c:1706 builtin/commit.c:1769 builtin/merge.c:798
4284 #: builtin/merge.c:823
4285 msgid "failed to write commit object"
4286 msgstr "gặp lỗi khi ghi đối tượng chuyển giao"
4288 #: builtin/am.c:1739 builtin/am.c:1743
4289 #, c-format
4290 msgid "cannot resume: %s does not exist."
4291 msgstr "không thể phục hồi: %s không tồn tại."
4293 #: builtin/am.c:1759
4294 msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
4295 msgstr ""
4296 "không thể được tương tác mà không có stdin kết nối với một thiết bị cuối"
4298 #: builtin/am.c:1764
4299 msgid "Commit Body is:"
4300 msgstr "Thân của lần chuyển giao là:"
4302 #. TRANSLATORS: Make sure to include [y], [n], [e], [v] and [a]
4303 #. in your translation. The program will only accept English
4304 #. input at this point.
4306 #: builtin/am.c:1774
4307 msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
4308 msgstr ""
4309 "Áp dụng? đồng ý [y]/khô[n]g/chỉnh sửa [e]/hiển thị miếng [v]á/chấp nhận tất "
4310 "cả [a]: "
4312 #: builtin/am.c:1824
4313 #, c-format
4314 msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
4315 msgstr "Bảng mục lục bẩn: không thể áp dụng các miếng vá (bẩn: %s)"
4317 #: builtin/am.c:1861 builtin/am.c:1933
4318 #, c-format
4319 msgid "Applying: %.*s"
4320 msgstr "Áp dụng: %.*s"
4322 #: builtin/am.c:1877
4323 msgid "No changes -- Patch already applied."
4324 msgstr "Không thay đổi gì cả -- Miếng vá đã được áp dụng rồi."
4326 #: builtin/am.c:1885
4327 #, c-format
4328 msgid "Patch failed at %s %.*s"
4329 msgstr "Gặp lỗi khi vá tại %s %.*s"
4331 #: builtin/am.c:1891
4332 #, c-format
4333 msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
4334 msgstr "Bản sao chép của miếng vá mà nó gặp lỗi thì được tìm thấy trong: %s"
4336 #: builtin/am.c:1936
4337 msgid ""
4338 "No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
4339 "If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
4340 "already introduced the same changes; you might want to skip this patch."
4341 msgstr ""
4342 "Không có thay đổi nào - bạn đã quên sử dụng lệnh “git add” à?\n"
4343 "Nếu ở đây không có gì còn lại stage, tình cờ là có một số thứ khác\n"
4344 "đã sẵn được đưa vào với cùng nội dung thay đổi; bạn có lẽ muốn bỏ qua miếng "
4345 "vá này."
4347 #: builtin/am.c:1943
4348 msgid ""
4349 "You still have unmerged paths in your index.\n"
4350 "Did you forget to use 'git add'?"
4351 msgstr ""
4352 "Bạn vẫn có những đường dẫn chưa được hòa trộn trong bảng mục lục của mình.\n"
4353 "Bạn đã quên sử dụng lệnh “git add” à?"
4355 #: builtin/am.c:2051 builtin/am.c:2055 builtin/am.c:2067 builtin/reset.c:308
4356 #: builtin/reset.c:316
4357 #, c-format
4358 msgid "Could not parse object '%s'."
4359 msgstr "không thể phân tích đối tượng “%s”."
4361 #: builtin/am.c:2103
4362 msgid "failed to clean index"
4363 msgstr "gặp lỗi khi dọn bảng mục lục"
4365 #: builtin/am.c:2137
4366 msgid ""
4367 "You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
4368 "Not rewinding to ORIG_HEAD"
4369 msgstr ""
4370 "Bạn có lẽ đã có HEAD đã bị di chuyển đi kể từ lần “am” thất bại cuối cùng.\n"
4371 "Không thể chuyển tới ORIG_HEAD"
4373 #: builtin/am.c:2200
4374 #, c-format
4375 msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
4376 msgstr "Giá trị không hợp lệ cho --patch-format: %s"
4378 #: builtin/am.c:2233
4379 msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
4380 msgstr "git am [<các-tùy-chọn>] [(<mbox>|<Maildir>)…]"
4382 #: builtin/am.c:2234
4383 msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
4384 msgstr "git am [<các-tùy-chọn>] (--continue | --skip | --abort)"
4386 #: builtin/am.c:2240
4387 msgid "run interactively"
4388 msgstr "chạy kiểu tương tác"
4390 #: builtin/am.c:2242
4391 msgid "historical option -- no-op"
4392 msgstr "tùy chọn lịch sử -- không-toán-tử"
4394 #: builtin/am.c:2244
4395 msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
4396 msgstr "cho phép quay trở lại để hòa trộn kiểu “3way” nếu cần"
4398 #: builtin/am.c:2245 builtin/init-db.c:483 builtin/prune-packed.c:57
4399 #: builtin/repack.c:172
4400 msgid "be quiet"
4401 msgstr "im lặng"
4403 #: builtin/am.c:2247
4404 msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
4405 msgstr "Thêm dòng Signed-off-by cho ghi chú của lần chuyển giao"
4407 #: builtin/am.c:2250
4408 msgid "recode into utf8 (default)"
4409 msgstr "chuyển mã thành utf8 (mặc định)"
4411 #: builtin/am.c:2252
4412 msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
4413 msgstr "chuyển cờ -k cho git-mailinfo"
4415 #: builtin/am.c:2254
4416 msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
4417 msgstr "chuyển cờ -b cho git-mailinfo"
4419 #: builtin/am.c:2256
4420 msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
4421 msgstr "chuyển cờ -m cho git-mailinfo"
4423 #: builtin/am.c:2258
4424 msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
4425 msgstr "chuyển cờ --keep-cr cho git-mailsplit với định dạng mbox"
4427 #: builtin/am.c:2261
4428 msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
4429 msgstr ""
4430 "đừng chuyển cờ --keep-cr cho git-mailsplit không phụ thuộc vào am.keepcr"
4432 #: builtin/am.c:2264
4433 msgid "strip everything before a scissors line"
4434 msgstr "cắt mọi thứ trước dòng scissors"
4436 #: builtin/am.c:2266 builtin/am.c:2269 builtin/am.c:2272 builtin/am.c:2275
4437 #: builtin/am.c:2278 builtin/am.c:2281 builtin/am.c:2284 builtin/am.c:2287
4438 #: builtin/am.c:2293
4439 msgid "pass it through git-apply"
4440 msgstr "chuyển nó qua git-apply"
4442 #: builtin/am.c:2283 builtin/fmt-merge-msg.c:662 builtin/fmt-merge-msg.c:665
4443 #: builtin/grep.c:707 builtin/merge.c:200 builtin/pull.c:135
4444 #: builtin/pull.c:194 builtin/repack.c:181 builtin/repack.c:185
4445 #: builtin/show-branch.c:644 builtin/show-ref.c:175 builtin/tag.c:340
4446 #: parse-options.h:132 parse-options.h:134 parse-options.h:245
4447 msgid "n"
4448 msgstr "n"
4450 #: builtin/am.c:2289 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:438
4451 #: builtin/tag.c:372
4452 msgid "format"
4453 msgstr "định dạng"
4455 #: builtin/am.c:2290
4456 msgid "format the patch(es) are in"
4457 msgstr "định dạng (các) miếng vá theo"
4459 #: builtin/am.c:2296
4460 msgid "override error message when patch failure occurs"
4461 msgstr "đè lên các lời nhắn lỗi khi xảy ra lỗi vá nghiêm trọng"
4463 #: builtin/am.c:2298
4464 msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
4465 msgstr "tiếp tục áp dụng các miếng vá sau khi giải quyết xung đột"
4467 #: builtin/am.c:2301
4468 msgid "synonyms for --continue"
4469 msgstr "đồng nghĩa với --continue"
4471 #: builtin/am.c:2304
4472 msgid "skip the current patch"
4473 msgstr "bỏ qua miếng vá hiện hành"
4475 #: builtin/am.c:2307
4476 msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
4477 msgstr "phục hồi lại nhánh gốc và loại bỏ thao tác vá."
4479 #: builtin/am.c:2311
4480 msgid "lie about committer date"
4481 msgstr "nói dối về ngày chuyển giao"
4483 #: builtin/am.c:2313
4484 msgid "use current timestamp for author date"
4485 msgstr "dùng dấu thời gian hiện tại cho ngày tác giả"
4487 #: builtin/am.c:2315 builtin/commit.c:1605 builtin/merge.c:229
4488 #: builtin/pull.c:165 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:355
4489 msgid "key-id"
4490 msgstr "mã-số-khóa"
4492 #: builtin/am.c:2316
4493 msgid "GPG-sign commits"
4494 msgstr "lần chuyển giao ký-GPG"
4496 #: builtin/am.c:2319
4497 msgid "(internal use for git-rebase)"
4498 msgstr "(dùng nội bộ cho git-rebase)"
4500 #: builtin/am.c:2334
4501 msgid ""
4502 "The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
4503 "it will be removed. Please do not use it anymore."
4504 msgstr ""
4505 "Tùy chọn -b/--binary đã không dùng từ lâu rồi, và\n"
4506 "nó sẽ được bỏ đi. Xin đừng sử dụng nó thêm nữa."
4508 #: builtin/am.c:2341
4509 msgid "failed to read the index"
4510 msgstr "gặp lỗi đọc bảng mục lục"
4512 #: builtin/am.c:2356
4513 #, c-format
4514 msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
4515 msgstr "thư mục rebase trước %s không sẵn có nhưng mbox lại đưa ra."
4517 #: builtin/am.c:2380
4518 #, c-format
4519 msgid ""
4520 "Stray %s directory found.\n"
4521 "Use \"git am --abort\" to remove it."
4522 msgstr ""
4523 "Tìm thấy thư mục lạc %s.\n"
4524 "Dùng \"git am --abort\" để loại bỏ nó đi."
4526 #: builtin/am.c:2386
4527 msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
4528 msgstr "Thao tác phân giải không được tiến hành, chúng ta không phục hồi lại."
4530 #: builtin/apply.c:8
4531 msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
4532 msgstr "git apply [<các-tùy-chọn>] [<miếng-vá>…]"
4534 #: builtin/archive.c:17
4535 #, c-format
4536 msgid "could not create archive file '%s'"
4537 msgstr "không thể tạo tập tin kho (lưu trữ, nén) “%s”"
4539 #: builtin/archive.c:20
4540 msgid "could not redirect output"
4541 msgstr "không thể chuyển hướng kết xuất"
4543 #: builtin/archive.c:37
4544 msgid "git archive: Remote with no URL"
4545 msgstr "git archive: Máy chủ không có địa chỉ URL"
4547 #: builtin/archive.c:58
4548 msgid "git archive: expected ACK/NAK, got EOF"
4549 msgstr "git archive: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được EOF"
4551 #: builtin/archive.c:61
4552 #, c-format
4553 msgid "git archive: NACK %s"
4554 msgstr "git archive: NACK %s"
4556 #: builtin/archive.c:63
4557 #, c-format
4558 msgid "remote error: %s"
4559 msgstr "lỗi máy chủ: %s"
4561 #: builtin/archive.c:64
4562 msgid "git archive: protocol error"
4563 msgstr "git archive: lỗi giao thức"
4565 #: builtin/archive.c:68
4566 msgid "git archive: expected a flush"
4567 msgstr "git archive: cần một flush (đẩy dữ liệu lên đĩa)"
4569 #: builtin/bisect--helper.c:7
4570 msgid "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
4571 msgstr "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
4573 #: builtin/bisect--helper.c:17
4574 msgid "perform 'git bisect next'"
4575 msgstr "thực hiện “git bisect next”"
4577 #: builtin/bisect--helper.c:19
4578 msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
4579 msgstr ""
4580 "cập nhật BISECT_HEAD thay vì lấy ra (checking out) lần chuyển giao hiện hành"
4582 #: builtin/blame.c:33
4583 msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
4584 msgstr "git blame [<các-tùy-chọn>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <tập-tin>"
4586 #: builtin/blame.c:38
4587 msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
4588 msgstr "<rev-opts> được mô tả trong tài liệu git-rev-list(1)"
4590 #: builtin/blame.c:1781
4591 msgid "Blaming lines"
4592 msgstr "Các dòng blame"
4594 #: builtin/blame.c:2577
4595 msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
4596 msgstr "Hiển thị các mục “blame” như là chúng ta thấy chúng, tăng dần"
4598 #: builtin/blame.c:2578
4599 msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
4600 msgstr ""
4601 "Hiển thị SHA-1 trắng cho những lần chuyển giao biên giới (Mặc định: off)"
4603 #: builtin/blame.c:2579
4604 msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
4605 msgstr "Không coi các lần chuyển giao gốc là giới hạn (Mặc định: off)"
4607 #: builtin/blame.c:2580
4608 msgid "Show work cost statistics"
4609 msgstr "Hiển thị thống kê công sức làm việc"
4611 #: builtin/blame.c:2581
4612 msgid "Force progress reporting"
4613 msgstr "Ép buộc báo cáo tiến triển công việc"
4615 #: builtin/blame.c:2582
4616 msgid "Show output score for blame entries"
4617 msgstr "Hiển thị kết xuất điểm số có các mục tin “blame”"
4619 #: builtin/blame.c:2583
4620 msgid "Show original filename (Default: auto)"
4621 msgstr "Hiển thị tên tập tin gốc (Mặc định: auto)"
4623 #: builtin/blame.c:2584
4624 msgid "Show original linenumber (Default: off)"
4625 msgstr "Hiển thị số dòng gốc (Mặc định: off)"
4627 #: builtin/blame.c:2585
4628 msgid "Show in a format designed for machine consumption"
4629 msgstr "Hiển thị ở định dạng đã thiết kế cho sự tiêu dùng bằng máy"
4631 #: builtin/blame.c:2586
4632 msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
4633 msgstr "Hiển thị định dạng “porcelain” với thông tin chuyển giao mỗi dòng"
4635 #: builtin/blame.c:2587
4636 msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
4637 msgstr "Dùng cùng chế độ xuất ra với git-annotate (Mặc định: off)"
4639 #: builtin/blame.c:2588
4640 msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
4641 msgstr "Hiển thị dấu vết thời gian dạng thô (Mặc định: off)"
4643 #: builtin/blame.c:2589
4644 msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
4645 msgstr "Hiển thị SHA1 của lần chuyển giao dạng dài (Mặc định: off)"
4647 #: builtin/blame.c:2590
4648 msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
4649 msgstr "Không hiển thị tên tác giả và dấu vết thời gian (Mặc định: off)"
4651 #: builtin/blame.c:2591
4652 msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
4653 msgstr "Hiển thị thư điện tử của tác giả thay vì tên (Mặc định: off)"
4655 #: builtin/blame.c:2592
4656 msgid "Ignore whitespace differences"
4657 msgstr "Bỏ qua các khác biệt do khoảng trắng gây ra"
4659 #: builtin/blame.c:2599
4660 msgid "Use an experimental indent-based heuristic to improve diffs"
4661 msgstr "Dùng một phỏng đoán dựa trên thụt lề thử nghiệm để tăng cường các diff"
4663 #: builtin/blame.c:2600
4664 msgid "Use an experimental blank-line-based heuristic to improve diffs"
4665 msgstr ""
4666 "Dùng một phỏng đoán dựa trên dòng trắng thử nghiệm để tăng cường các diff"
4668 #: builtin/blame.c:2602
4669 msgid "Spend extra cycles to find better match"
4670 msgstr "Tiêu thụ thêm năng tài nguyên máy móc để tìm kiếm tốt hơn nữa"
4672 #: builtin/blame.c:2603
4673 msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
4674 msgstr ""
4675 "Sử dụng điểm xét duyệt (revision) từ <tập tin> thay vì gọi “git-rev-list”"
4677 #: builtin/blame.c:2604
4678 msgid "Use <file>'s contents as the final image"
4679 msgstr "Sử dụng nội dung của <tập tin> như là ảnh cuối cùng"
4681 #: builtin/blame.c:2605 builtin/blame.c:2606
4682 msgid "score"
4683 msgstr "điểm số"
4685 #: builtin/blame.c:2605
4686 msgid "Find line copies within and across files"
4687 msgstr "Tìm các bản sao chép dòng trong và ngang qua tập tin"
4689 #: builtin/blame.c:2606
4690 msgid "Find line movements within and across files"
4691 msgstr "Tìm các di chuyển dòng trong và ngang qua tập tin"
4693 #: builtin/blame.c:2607
4694 msgid "n,m"
4695 msgstr "n,m"
4697 #: builtin/blame.c:2607
4698 msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
4699 msgstr "Xử lý chỉ dòng vùng n,m, tính từ 1"
4701 #: builtin/blame.c:2654
4702 msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
4703 msgstr ""
4704 "--progress không được dùng cùng với --incremental hay các định dạng porcelain"
4706 #. TRANSLATORS: This string is used to tell us the maximum
4707 #. display width for a relative timestamp in "git blame"
4708 #. output.  For C locale, "4 years, 11 months ago", which
4709 #. takes 22 places, is the longest among various forms of
4710 #. relative timestamps, but your language may need more or
4711 #. fewer display columns.
4712 #: builtin/blame.c:2700
4713 msgid "4 years, 11 months ago"
4714 msgstr "4 năm, 11 tháng trước"
4716 #: builtin/blame.c:2780
4717 msgid "--contents and --reverse do not blend well."
4718 msgstr "tùy chọn--contents và --reverse không được trộn vào nhau."
4720 #: builtin/blame.c:2800
4721 msgid "cannot use --contents with final commit object name"
4722 msgstr "không thể dùng --contents với tên đối tượng chuyển giao cuối cùng"
4724 #: builtin/blame.c:2805
4725 msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
4726 msgstr ""
4727 "--reverse và --first-parent cùng nhau cần chỉ định lần chuyển giao cuối"
4729 #: builtin/blame.c:2832
4730 msgid ""
4731 "--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
4732 msgstr ""
4733 "--reverse --first-parent cùng nhau yêu cầu vùng cùng với chuỗi cha-mẹ-đầu-"
4734 "tiên"
4736 #: builtin/blame.c:2843
4737 #, c-format
4738 msgid "no such path %s in %s"
4739 msgstr "không có đường dẫn %s trong “%s”"
4741 #: builtin/blame.c:2854
4742 #, c-format
4743 msgid "cannot read blob %s for path %s"
4744 msgstr "không thể đọc blob %s cho đường dẫn “%s”"
4746 #: builtin/blame.c:2873
4747 #, c-format
4748 msgid "file %s has only %lu line"
4749 msgid_plural "file %s has only %lu lines"
4750 msgstr[0] "tập tin %s chỉ có %lu dòng"
4752 #: builtin/branch.c:26
4753 msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
4754 msgstr "git branch [<các-tùy-chọn>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
4756 #: builtin/branch.c:27
4757 msgid "git branch [<options>] [-l] [-f] <branch-name> [<start-point>]"
4758 msgstr "git branch [<các-tùy-chọn>] [-l] [-f] <tên-nhánh> [<điểm-đầu>]"
4760 #: builtin/branch.c:28
4761 msgid "git branch [<options>] [-r] (-d | -D) <branch-name>..."
4762 msgstr "git branch [<các-tùy-chọn>] [-r] (-d | -D) <tên-nhánh> …"
4764 #: builtin/branch.c:29
4765 msgid "git branch [<options>] (-m | -M) [<old-branch>] <new-branch>"
4766 msgstr "git branch [<các-tùy-chọn>] (-m | -M) [<nhánh-cũ>] <nhánh-mới>"
4768 #: builtin/branch.c:30
4769 msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--points-at]"
4770 msgstr "git branch [<các-tùy-chọn>] [-r | -a] [--points-at]"
4772 #: builtin/branch.c:143
4773 #, c-format
4774 msgid ""
4775 "deleting branch '%s' that has been merged to\n"
4776 "         '%s', but not yet merged to HEAD."
4777 msgstr ""
4778 "đang xóa nhánh “%s” mà nó lại đã được hòa trộn vào\n"
4779 "         “%s”, nhưng vẫn chưa được hòa trộn vào HEAD."
4781 #: builtin/branch.c:147
4782 #, c-format
4783 msgid ""
4784 "not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
4785 "         '%s', even though it is merged to HEAD."
4786 msgstr ""
4787 "không xóa nhánh “%s” cái mà chưa được hòa trộn vào\n"
4788 "         “%s”, cho dù là nó đã được hòa trộn vào HEAD."
4790 #: builtin/branch.c:161
4791 #, c-format
4792 msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
4793 msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao cho “%s”"
4795 #: builtin/branch.c:165
4796 #, c-format
4797 msgid ""
4798 "The branch '%s' is not fully merged.\n"
4799 "If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D %s'."
4800 msgstr ""
4801 "Nhánh “%s” không được trộn một cách đầy đủ.\n"
4802 "Nếu bạn thực sự muốn xóa nó, thì chạy lệnh “git branch -D %s”."
4804 #: builtin/branch.c:178
4805 msgid "Update of config-file failed"
4806 msgstr "Cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
4808 #: builtin/branch.c:206
4809 msgid "cannot use -a with -d"
4810 msgstr "không thể dùng tùy chọn -a với -d"
4812 #: builtin/branch.c:212
4813 msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
4814 msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao cho HEAD"
4816 #: builtin/branch.c:226
4817 #, c-format
4818 msgid "Cannot delete branch '%s' checked out at '%s'"
4819 msgstr "Không thể xóa nhánh “%s” đã được lấy ra tại “%s”"
4821 #: builtin/branch.c:241
4822 #, c-format
4823 msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
4824 msgstr "không tìm thấy nhánh theo dõi máy chủ “%s”."
4826 #: builtin/branch.c:242
4827 #, c-format
4828 msgid "branch '%s' not found."
4829 msgstr "không tìm thấy nhánh “%s”."
4831 #: builtin/branch.c:257
4832 #, c-format
4833 msgid "Error deleting remote-tracking branch '%s'"
4834 msgstr "Gặp lỗi khi đang xóa nhánh theo dõi máy chủ “%s”"
4836 #: builtin/branch.c:258
4837 #, c-format
4838 msgid "Error deleting branch '%s'"
4839 msgstr "Gặp lỗi khi xóa bỏ nhánh “%s”"
4841 #: builtin/branch.c:265
4842 #, c-format
4843 msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
4844 msgstr "Đã xóa nhánh theo dõi máy chủ \"%s\" (từng là %s).\n"
4846 #: builtin/branch.c:266
4847 #, c-format
4848 msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
4849 msgstr "Nhánh “%s” đã bị xóa (từng là %s)\n"
4851 #: builtin/branch.c:312
4852 #, c-format
4853 msgid "[%s: gone]"
4854 msgstr "[%s: đã ra đi]"
4856 #: builtin/branch.c:317
4857 #, c-format
4858 msgid "[%s]"
4859 msgstr "[%s]"
4861 #: builtin/branch.c:322
4862 #, c-format
4863 msgid "[%s: behind %d]"
4864 msgstr "[%s: đứng sau %d]"
4866 #: builtin/branch.c:324
4867 #, c-format
4868 msgid "[behind %d]"
4869 msgstr "[đằng sau %d]"
4871 #: builtin/branch.c:328
4872 #, c-format
4873 msgid "[%s: ahead %d]"
4874 msgstr "[%s: phía trước %d]"
4876 #: builtin/branch.c:330
4877 #, c-format
4878 msgid "[ahead %d]"
4879 msgstr "[phía trước %d]"
4881 #: builtin/branch.c:333
4882 #, c-format
4883 msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
4884 msgstr "[%s: trước %d, sau %d]"
4886 #: builtin/branch.c:336
4887 #, c-format
4888 msgid "[ahead %d, behind %d]"
4889 msgstr "[trước %d, sau %d]"
4891 #: builtin/branch.c:349
4892 msgid " **** invalid ref ****"
4893 msgstr " **** tham chiếu không hợp lệ ****"
4895 #: builtin/branch.c:375
4896 #, c-format
4897 msgid "(no branch, rebasing %s)"
4898 msgstr "(không nhánh, đang cải tổ %s)"
4900 #: builtin/branch.c:378
4901 #, c-format
4902 msgid "(no branch, bisect started on %s)"
4903 msgstr "(không nhánh, di chuyển nửa bước được bắt đầu tại %s)"
4905 #. TRANSLATORS: make sure this matches
4906 #. "HEAD detached at " in wt-status.c
4907 #: builtin/branch.c:384
4908 #, c-format
4909 msgid "(HEAD detached at %s)"
4910 msgstr "(HEAD được tách rời tại %s)"
4912 #. TRANSLATORS: make sure this matches
4913 #. "HEAD detached from " in wt-status.c
4914 #: builtin/branch.c:389
4915 #, c-format
4916 msgid "(HEAD detached from %s)"
4917 msgstr "(HEAD được tách rời từ %s)"
4919 #: builtin/branch.c:393
4920 msgid "(no branch)"
4921 msgstr "(không nhánh)"
4923 #: builtin/branch.c:544
4924 #, c-format
4925 msgid "Branch %s is being rebased at %s"
4926 msgstr "Nhánh %s đang được cải tổ lại tại %s"
4928 #: builtin/branch.c:548
4929 #, c-format
4930 msgid "Branch %s is being bisected at %s"
4931 msgstr "Nhánh %s đang được di chuyển phân đôi (bisect) tại %s"
4933 #: builtin/branch.c:563
4934 msgid "cannot rename the current branch while not on any."
4935 msgstr "không thể đổi tên nhánh hiện hành trong khi nó chẳng ở đâu cả."
4937 #: builtin/branch.c:573
4938 #, c-format
4939 msgid "Invalid branch name: '%s'"
4940 msgstr "Tên nhánh không hợp lệ: “%s”"
4942 #: builtin/branch.c:590
4943 msgid "Branch rename failed"
4944 msgstr "Gặp lỗi khi đổi tên nhánh"
4946 #: builtin/branch.c:594
4947 #, c-format
4948 msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
4949 msgstr "Đã đổi tên nhánh khuyết danh “%s” đi"
4951 #: builtin/branch.c:597
4952 #, c-format
4953 msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
4954 msgstr "Nhánh bị đổi tên thành %s, nhưng HEAD lại không được cập nhật!"
4956 #: builtin/branch.c:604
4957 msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
4958 msgstr "Nhánh bị đổi tên, nhưng cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
4960 #: builtin/branch.c:620
4961 #, c-format
4962 msgid ""
4963 "Please edit the description for the branch\n"
4964 "  %s\n"
4965 "Lines starting with '%c' will be stripped.\n"
4966 msgstr ""
4967 "Viết các ghi chú cho nhánh:\n"
4968 "  %s\n"
4969 "Những dòng được bắt đầu bằng “%c” sẽ được cắt bỏ.\n"
4971 #: builtin/branch.c:651
4972 msgid "Generic options"
4973 msgstr "Tùy chọn chung"
4975 #: builtin/branch.c:653
4976 msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
4977 msgstr "hiển thị mã băm và chủ đề, đưa ra hai lần cho nhánh thượng nguồn"
4979 #: builtin/branch.c:654
4980 msgid "suppress informational messages"
4981 msgstr "không xuất các thông tin"
4983 #: builtin/branch.c:655
4984 msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
4985 msgstr "cài đặt chế độ theo dõi (xem git-pull(1))"
4987 #: builtin/branch.c:657
4988 msgid "change upstream info"
4989 msgstr "thay đổi thông tin thượng nguồn"
4991 #: builtin/branch.c:659
4992 msgid "upstream"
4993 msgstr "thượng nguồn"
4995 #: builtin/branch.c:659
4996 msgid "change the upstream info"
4997 msgstr "thay đổi thông tin thượng nguồn"
4999 #: builtin/branch.c:660
5000 msgid "Unset the upstream info"
5001 msgstr "Bỏ đặt thông tin thượng nguồn"
5003 #: builtin/branch.c:661
5004 msgid "use colored output"
5005 msgstr "tô màu kết xuất"
5007 #: builtin/branch.c:662
5008 msgid "act on remote-tracking branches"
5009 msgstr "thao tác trên nhánh “remote-tracking”"
5011 #: builtin/branch.c:664 builtin/branch.c:665
5012 msgid "print only branches that contain the commit"
5013 msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó chứa lần chuyển giao"
5015 #: builtin/branch.c:668
5016 msgid "Specific git-branch actions:"
5017 msgstr "Hành động git-branch:"
5019 #: builtin/branch.c:669
5020 msgid "list both remote-tracking and local branches"
5021 msgstr "liệt kê cả nhánh “remote-tracking” và nội bộ"
5023 #: builtin/branch.c:671
5024 msgid "delete fully merged branch"
5025 msgstr "xóa một toàn bộ nhánh đã hòa trộn"
5027 #: builtin/branch.c:672
5028 msgid "delete branch (even if not merged)"
5029 msgstr "xóa nhánh (cho dù là chưa được hòa trộn)"
5031 #: builtin/branch.c:673
5032 msgid "move/rename a branch and its reflog"
5033 msgstr "di chuyển hay đổi tên một nhánh và reflog của nó"
5035 #: builtin/branch.c:674
5036 msgid "move/rename a branch, even if target exists"
5037 msgstr "di chuyển hoặc đổi tên một nhánh ngay cả khi đích đã có sẵn"
5039 #: builtin/branch.c:675
5040 msgid "list branch names"
5041 msgstr "liệt kê các tên nhánh"
5043 #: builtin/branch.c:676
5044 msgid "create the branch's reflog"
5045 msgstr "tạo reflog của nhánh"
5047 #: builtin/branch.c:678
5048 msgid "edit the description for the branch"
5049 msgstr "sửa mô tả cho nhánh"
5051 #: builtin/branch.c:679
5052 msgid "force creation, move/rename, deletion"
5053 msgstr "buộc tạo, di chuyển/đổi tên, xóa"
5055 #: builtin/branch.c:680
5056 msgid "print only branches that are merged"
5057 msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó được hòa trộn"
5059 #: builtin/branch.c:681
5060 msgid "print only branches that are not merged"
5061 msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó không được hòa trộn"
5063 #: builtin/branch.c:682
5064 msgid "list branches in columns"
5065 msgstr "liệt kê các nhánh trong các cột"
5067 #: builtin/branch.c:683 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:366
5068 msgid "key"
5069 msgstr "khóa"
5071 #: builtin/branch.c:684 builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:367
5072 msgid "field name to sort on"
5073 msgstr "tên trường cần sắp xếp"
5075 #: builtin/branch.c:686 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:404
5076 #: builtin/notes.c:407 builtin/notes.c:567 builtin/notes.c:570
5077 #: builtin/tag.c:369
5078 msgid "object"
5079 msgstr "đối tượng"
5081 #: builtin/branch.c:687
5082 msgid "print only branches of the object"
5083 msgstr "chỉ hiển thị các nhánh của đối tượng"
5085 #: builtin/branch.c:705
5086 msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
5087 msgstr "Gặp lỗi khi phân giải HEAD như là một tham chiếu hợp lệ."
5089 #: builtin/branch.c:709 builtin/clone.c:706
5090 msgid "HEAD not found below refs/heads!"
5091 msgstr "không tìm thấy HEAD ở dưới refs/heads!"
5093 #: builtin/branch.c:729
5094 msgid "--column and --verbose are incompatible"
5095 msgstr "tùy chọn --column và --verbose xung khắc nhau"
5097 #: builtin/branch.c:740 builtin/branch.c:782
5098 msgid "branch name required"
5099 msgstr "cần chỉ ra tên nhánh"
5101 #: builtin/branch.c:758
5102 msgid "Cannot give description to detached HEAD"
5103 msgstr "Không thể đưa ra mô tả HEAD đã tách rời"
5105 #: builtin/branch.c:763
5106 msgid "cannot edit description of more than one branch"
5107 msgstr "không thể sửa mô tả cho nhiều hơn một nhánh"
5109 #: builtin/branch.c:770
5110 #, c-format
5111 msgid "No commit on branch '%s' yet."
5112 msgstr "Vẫn chưa chuyển giao trên nhánh “%s”."
5114 #: builtin/branch.c:773
5115 #, c-format
5116 msgid "No branch named '%s'."
5117 msgstr "Không có nhánh nào có tên “%s”."
5119 #: builtin/branch.c:788
5120 msgid "too many branches for a rename operation"
5121 msgstr "quá nhiều nhánh dành cho thao tác đổi tên"
5123 #: builtin/branch.c:793
5124 msgid "too many branches to set new upstream"
5125 msgstr "quá nhiều nhánh được đặt cho thượng nguồn mới"
5127 #: builtin/branch.c:797
5128 #, c-format
5129 msgid ""
5130 "could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
5131 msgstr ""
5132 "không thể đặt thượng nguồn của HEAD thành %s khi mà nó chẳng chỉ đến nhánh "
5133 "nào cả."
5135 #: builtin/branch.c:800 builtin/branch.c:822 builtin/branch.c:843
5136 #, c-format
5137 msgid "no such branch '%s'"
5138 msgstr "không có nhánh nào như thế “%s”"
5140 #: builtin/branch.c:804
5141 #, c-format
5142 msgid "branch '%s' does not exist"
5143 msgstr "chưa có nhánh “%s”"
5145 #: builtin/branch.c:816
5146 msgid "too many branches to unset upstream"
5147 msgstr "quá nhiều nhánh để bỏ đặt thượng nguồn"
5149 #: builtin/branch.c:820
5150 msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
5151 msgstr "không thể bỏ đặt thượng nguồn của HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả."
5153 #: builtin/branch.c:826
5154 #, c-format
5155 msgid "Branch '%s' has no upstream information"
5156 msgstr "Nhánh “%s” không có thông tin thượng nguồn"
5158 #: builtin/branch.c:840
5159 msgid "it does not make sense to create 'HEAD' manually"
5160 msgstr "không hợp lý khi tạo “HEAD” thủ công"
5162 #: builtin/branch.c:846
5163 msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
5164 msgstr ""
5165 "hai tùy chọn -a và -r áp dụng cho lệnh “git branch” không hợp lý đối với tên "
5166 "nhánh"
5168 #: builtin/branch.c:849
5169 #, c-format
5170 msgid ""
5171 "The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --"
5172 "track or --set-upstream-to\n"
5173 msgstr ""
5174 "Cờ --set-upstream đã lạc hậu và sẽ bị xóa bỏ. Nên dùng --track hoặc --set-"
5175 "upstream-to\n"
5177 #: builtin/branch.c:866
5178 #, c-format
5179 msgid ""
5180 "\n"
5181 "If you wanted to make '%s' track '%s', do this:\n"
5182 "\n"
5183 msgstr ""
5184 "\n"
5185 "Nếu bạn muốn “%s” theo dõi “%s”, thực hiện lệnh sau:\n"
5186 "\n"
5188 #: builtin/bundle.c:51
5189 #, c-format
5190 msgid "%s is okay\n"
5191 msgstr "“%s” tốt\n"
5193 #: builtin/bundle.c:64
5194 msgid "Need a repository to create a bundle."
5195 msgstr "Cần một kho chứa để có thể tạo một bundle."
5197 #: builtin/bundle.c:68
5198 msgid "Need a repository to unbundle."
5199 msgstr "Cần một kho chứa để có thể giải nén một bundle."
5201 #: builtin/cat-file.c:513
5202 msgid ""
5203 "git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
5204 "p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
5205 msgstr ""
5206 "git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
5207 "p | <kiểu> | --textconv) | --filters) [--path=<đường/dẫn>] <đối_tượng>"
5209 #: builtin/cat-file.c:514
5210 msgid ""
5211 "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
5212 "filters]"
5213 msgstr ""
5214 "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
5215 "filters]"
5217 #: builtin/cat-file.c:551
5218 msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
5219 msgstr "<kiểu> là một trong số: blob, tree, commit hoặc tag"
5221 #: builtin/cat-file.c:552
5222 msgid "show object type"
5223 msgstr "hiển thị kiểu đối tượng"
5225 #: builtin/cat-file.c:553
5226 msgid "show object size"
5227 msgstr "hiển thị kích thước đối tượng"
5229 #: builtin/cat-file.c:555
5230 msgid "exit with zero when there's no error"
5231 msgstr "thoát với 0 khi không có lỗi"
5233 #: builtin/cat-file.c:556
5234 msgid "pretty-print object's content"
5235 msgstr "in nội dung đối tượng dạng dễ đọc"
5237 #: builtin/cat-file.c:558
5238 msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
5239 msgstr "với đối tượng blob, chạy lệnh textconv trên nội dung của đối tượng"
5241 #: builtin/cat-file.c:560
5242 msgid "for blob objects, run filters on object's content"
5243 msgstr "với đối tượng blob, chạy lệnh filters trên nội dung của đối tượng"
5245 #: builtin/cat-file.c:561 git-submodule.sh:923
5246 msgid "blob"
5247 msgstr "blob"
5249 #: builtin/cat-file.c:562
5250 msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
5251 msgstr "dùng một đường dẫn rõ ràng cho --textconv/--filters"
5253 #: builtin/cat-file.c:564
5254 msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
5255 msgstr "cho phép -s và -t để làm việc với các đối tượng sai/hỏng"
5257 #: builtin/cat-file.c:565
5258 msgid "buffer --batch output"
5259 msgstr "đệm kết xuất --batch"
5261 #: builtin/cat-file.c:567
5262 msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
5263 msgstr ""
5264 "hiển thị thông tin và nội dung của các đối tượng lấy từ đầu vào tiêu chuẩn"
5266 #: builtin/cat-file.c:570
5267 msgid "show info about objects fed from the standard input"
5268 msgstr "hiển thị các thông tin về đối tượng fed  từ đầu vào tiêu chuẩn"
5270 #: builtin/cat-file.c:573
5271 msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
5272 msgstr "theo liên kết mềm trong-cây (được dùng với --batch hay --batch-check)"
5274 #: builtin/cat-file.c:575
5275 msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
5276 msgstr "hiển thị mọi đối tượng với --batch hay --batch-check"
5278 #: builtin/check-attr.c:11
5279 msgid "git check-attr [-a | --all | <attr>...] [--] <pathname>..."
5280 msgstr "git check-attr [-a | --all | <attr>…] [--] tên-đường-dẫn…"
5282 #: builtin/check-attr.c:12
5283 msgid "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <attr>...]"
5284 msgstr "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <attr>…]"
5286 #: builtin/check-attr.c:19
5287 msgid "report all attributes set on file"
5288 msgstr "báo cáo tất cả các thuộc tính đặt trên tập tin"
5290 #: builtin/check-attr.c:20
5291 msgid "use .gitattributes only from the index"
5292 msgstr "chỉ dùng .gitattributes từ bảng mục lục"
5294 #: builtin/check-attr.c:21 builtin/check-ignore.c:22 builtin/hash-object.c:98
5295 msgid "read file names from stdin"
5296 msgstr "đọc tên tập tin từ đầu vào tiêu chuẩn"
5298 #: builtin/check-attr.c:23 builtin/check-ignore.c:24
5299 msgid "terminate input and output records by a NUL character"
5300 msgstr "chấm dứt các bản ghi vào và ra bằng ký tự NULL"
5302 #: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1137 builtin/gc.c:325
5303 msgid "suppress progress reporting"
5304 msgstr "chặn các báo cáo tiến trình hoạt động"
5306 #: builtin/check-ignore.c:26
5307 msgid "show non-matching input paths"
5308 msgstr "hiển thị những đường dẫn đầu vào không khớp với mẫu"
5310 #: builtin/check-ignore.c:28
5311 msgid "ignore index when checking"
5312 msgstr "bỏ qua mục lục khi kiểm tra"
5314 #: builtin/check-ignore.c:154
5315 msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
5316 msgstr "không thể chỉ định các tên đường dẫn với --stdin"
5318 #: builtin/check-ignore.c:157
5319 msgid "-z only makes sense with --stdin"
5320 msgstr "-z chỉ hợp lý với --stdin"
5322 #: builtin/check-ignore.c:159
5323 msgid "no path specified"
5324 msgstr "chưa chỉ ra đường dẫn"
5326 #: builtin/check-ignore.c:163
5327 msgid "--quiet is only valid with a single pathname"
5328 msgstr "--quiet chỉ hợp lệ với tên đường dẫn đơn"
5330 #: builtin/check-ignore.c:165
5331 msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
5332 msgstr "không thể dùng cả hai tùy chọn --quiet và --verbose"
5334 #: builtin/check-ignore.c:168
5335 msgid "--non-matching is only valid with --verbose"
5336 msgstr "tùy-chọn --non-matching chỉ hợp lệ khi dùng với --verbose"
5338 #: builtin/check-mailmap.c:8
5339 msgid "git check-mailmap [<options>] <contact>..."
5340 msgstr "git check-mailmap [<các-tùy-chọn>] <danh-bạ>…"
5342 #: builtin/check-mailmap.c:13
5343 msgid "also read contacts from stdin"
5344 msgstr "đồng thời đọc các danh bạ từ đầu vào tiêu chuẩn"
5346 #: builtin/check-mailmap.c:24
5347 #, c-format
5348 msgid "unable to parse contact: %s"
5349 msgstr "không thể phân tích danh bạ: “%s”"
5351 #: builtin/check-mailmap.c:47
5352 msgid "no contacts specified"
5353 msgstr "chưa chỉ ra danh bạ"
5355 #: builtin/checkout-index.c:127
5356 msgid "git checkout-index [<options>] [--] [<file>...]"
5357 msgstr "git checkout-index [<các-tùy-chọn>] [--] [<tập-tin>…]"
5359 #: builtin/checkout-index.c:144
5360 msgid "stage should be between 1 and 3 or all"
5361 msgstr "stage nên giữa 1 và 3 hay all"
5363 #: builtin/checkout-index.c:160
5364 msgid "check out all files in the index"
5365 msgstr "lấy ra toàn bộ các tập tin trong bảng mục lục"
5367 #: builtin/checkout-index.c:161
5368 msgid "force overwrite of existing files"
5369 msgstr "ép buộc ghi đè lên tập tin đã sẵn có từ trước"
5371 #: builtin/checkout-index.c:163
5372 msgid "no warning for existing files and files not in index"
5373 msgstr ""
5374 "không cảnh báo cho những tập tin tồn tại và không có trong bảng mục lục"
5376 #: builtin/checkout-index.c:165
5377 msgid "don't checkout new files"
5378 msgstr "không checkout các tập tin mới"
5380 #: builtin/checkout-index.c:167
5381 msgid "update stat information in the index file"
5382 msgstr "cập nhật thông tin thống kê trong tập tin lưu bảng mục lục mới"
5384 #: builtin/checkout-index.c:171
5385 msgid "read list of paths from the standard input"
5386 msgstr "đọc danh sách đường dẫn từ đầu vào tiêu chuẩn"
5388 #: builtin/checkout-index.c:173
5389 msgid "write the content to temporary files"
5390 msgstr "ghi nội dung vào tập tin tạm"
5392 #: builtin/checkout-index.c:174 builtin/column.c:30
5393 #: builtin/submodule--helper.c:595 builtin/submodule--helper.c:598
5394 #: builtin/submodule--helper.c:604 builtin/submodule--helper.c:951
5395 #: builtin/worktree.c:469
5396 msgid "string"
5397 msgstr "chuỗi"
5399 #: builtin/checkout-index.c:175
5400 msgid "when creating files, prepend <string>"
5401 msgstr "khi tạo các tập tin, nối thêm <chuỗi>"
5403 #: builtin/checkout-index.c:177
5404 msgid "copy out the files from named stage"
5405 msgstr "sao chép ra các tập tin từ bệ phóng có tên"
5407 #: builtin/checkout.c:25
5408 msgid "git checkout [<options>] <branch>"
5409 msgstr "git checkout [<các-tùy-chọn>] <nhánh>"
5411 #: builtin/checkout.c:26
5412 msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
5413 msgstr "git checkout [<các-tùy-chọn>] [<nhánh>] -- <tập-tin>…"
5415 #: builtin/checkout.c:134 builtin/checkout.c:167
5416 #, c-format
5417 msgid "path '%s' does not have our version"
5418 msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản của chúng ta"
5420 #: builtin/checkout.c:136 builtin/checkout.c:169
5421 #, c-format
5422 msgid "path '%s' does not have their version"
5423 msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản của chúng"
5425 #: builtin/checkout.c:152
5426 #, c-format
5427 msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
5428 msgstr "đường dẫn “%s” không có tất cả các phiên bản cần thiết"
5430 #: builtin/checkout.c:196
5431 #, c-format
5432 msgid "path '%s' does not have necessary versions"
5433 msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản cần thiết"
5435 #: builtin/checkout.c:213
5436 #, c-format
5437 msgid "path '%s': cannot merge"
5438 msgstr "đường dẫn “%s”: không thể hòa trộn"
5440 #: builtin/checkout.c:230
5441 #, c-format
5442 msgid "Unable to add merge result for '%s'"
5443 msgstr "Không thể thêm kết quả hòa trộn cho “%s”"
5445 #: builtin/checkout.c:250 builtin/checkout.c:253 builtin/checkout.c:256
5446 #: builtin/checkout.c:259
5447 #, c-format
5448 msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
5449 msgstr "không được dùng “%s” với các đường dẫn cập nhật"
5451 #: builtin/checkout.c:262 builtin/checkout.c:265
5452 #, c-format
5453 msgid "'%s' cannot be used with %s"
5454 msgstr "không được dùng “%s” với %s"
5456 #: builtin/checkout.c:268
5457 #, c-format
5458 msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
5459 msgstr ""
5460 "Không thể cập nhật các đường dẫn và chuyển đến nhánh “%s” cùng một lúc."
5462 #: builtin/checkout.c:339 builtin/checkout.c:346
5463 #, c-format
5464 msgid "path '%s' is unmerged"
5465 msgstr "đường dẫn “%s” không được hòa trộn"
5467 #: builtin/checkout.c:494
5468 msgid "you need to resolve your current index first"
5469 msgstr "bạn cần phải giải quyết bảng mục lục hiện tại của bạn trước đã"
5471 #: builtin/checkout.c:624
5472 #, c-format
5473 msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
5474 msgstr "Không thể thực hiện reflog cho “%s”: %s\n"
5476 #: builtin/checkout.c:663
5477 msgid "HEAD is now at"
5478 msgstr "HEAD hiện giờ tại"
5480 #: builtin/checkout.c:667 builtin/clone.c:660
5481 msgid "unable to update HEAD"
5482 msgstr "không thể cập nhật HEAD"
5484 #: builtin/checkout.c:671
5485 #, c-format
5486 msgid "Reset branch '%s'\n"
5487 msgstr "Đặt lại nhánh “%s”\n"
5489 #: builtin/checkout.c:674
5490 #, c-format
5491 msgid "Already on '%s'\n"
5492 msgstr "Đã sẵn sàng trên “%s”\n"
5494 #: builtin/checkout.c:678
5495 #, c-format
5496 msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
5497 msgstr "Đã chuyển tới và đặt lại nhánh “%s”\n"
5499 #: builtin/checkout.c:680 builtin/checkout.c:1069
5500 #, c-format
5501 msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
5502 msgstr "Đã chuyển đến nhánh mới “%s”\n"
5504 #: builtin/checkout.c:682
5505 #, c-format
5506 msgid "Switched to branch '%s'\n"
5507 msgstr "Đã chuyển đến nhánh “%s”\n"
5509 #: builtin/checkout.c:733
5510 #, c-format
5511 msgid " ... and %d more.\n"
5512 msgstr " … và nhiều hơn %d.\n"
5514 #: builtin/checkout.c:739
5515 #, c-format
5516 msgid ""
5517 "Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
5518 "any of your branches:\n"
5519 "\n"
5520 "%s\n"
5521 msgid_plural ""
5522 "Warning: you are leaving %d commits behind, not connected to\n"
5523 "any of your branches:\n"
5524 "\n"
5525 "%s\n"
5526 msgstr[0] ""
5527 "Cảnh báo: bạn đã rời bỏ %d lần chuyển giao lại đằng sau, không được kết nối "
5528 "đến\n"
5529 "bất kỳ nhánh nào của bạn:\n"
5530 "\n"
5531 "%s\n"
5533 #: builtin/checkout.c:758
5534 #, c-format
5535 msgid ""
5536 "If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
5537 "to do so with:\n"
5538 "\n"
5539 " git branch <new-branch-name> %s\n"
5540 "\n"
5541 msgid_plural ""
5542 "If you want to keep them by creating a new branch, this may be a good time\n"
5543 "to do so with:\n"
5544 "\n"
5545 " git branch <new-branch-name> %s\n"
5546 "\n"
5547 msgstr[0] ""
5548 "Nếu bạn muốn giữ (chúng) nó bằng cách tạo ra một nhánh mới, đây có lẽ là\n"
5549 "một thời điểm thích hợp để làm thế bằng lệnh:\n"
5550 "\n"
5551 " git branch <tên_nhánh_mới> %s\n"
5552 "\n"
5554 #: builtin/checkout.c:794
5555 msgid "internal error in revision walk"
5556 msgstr "lỗi nội bộ trong khi di chuyển qua các điểm xét duyệt"
5558 #: builtin/checkout.c:798
5559 msgid "Previous HEAD position was"
5560 msgstr "Vị trí trước kia của HEAD là"
5562 #: builtin/checkout.c:825 builtin/checkout.c:1064
5563 msgid "You are on a branch yet to be born"
5564 msgstr "Bạn tại nhánh mà nó chưa hề được sinh ra"
5566 #: builtin/checkout.c:970
5567 #, c-format
5568 msgid "only one reference expected, %d given."
5569 msgstr "chỉ cần một tham chiếu, nhưng lại đưa ra %d."
5571 #: builtin/checkout.c:1010 builtin/worktree.c:214
5572 #, c-format
5573 msgid "invalid reference: %s"
5574 msgstr "tham chiếu không hợp lệ: %s"
5576 #: builtin/checkout.c:1039
5577 #, c-format
5578 msgid "reference is not a tree: %s"
5579 msgstr "tham chiếu không phải là một cây:%s"
5581 #: builtin/checkout.c:1078
5582 msgid "paths cannot be used with switching branches"
5583 msgstr "các đường dẫn không thể dùng cùng với các nhánh chuyển"
5585 #: builtin/checkout.c:1081 builtin/checkout.c:1085
5586 #, c-format
5587 msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
5588 msgstr "“%s” không thể được sử dụng với các nhánh chuyển"
5590 #: builtin/checkout.c:1089 builtin/checkout.c:1092 builtin/checkout.c:1097
5591 #: builtin/checkout.c:1100
5592 #, c-format
5593 msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
5594 msgstr "“%s” không thể được dùng với “%s”"
5596 #: builtin/checkout.c:1105
5597 #, c-format
5598 msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
5599 msgstr "Không thể chuyển nhánh đến một thứ không phải là lần chuyển giao “%s”"
5601 #: builtin/checkout.c:1138 builtin/checkout.c:1140 builtin/clone.c:93
5602 #: builtin/remote.c:165 builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:324
5603 #: builtin/worktree.c:326
5604 msgid "branch"
5605 msgstr "nhánh"
5607 #: builtin/checkout.c:1139
5608 msgid "create and checkout a new branch"
5609 msgstr "tạo và checkout một nhánh mới"
5611 #: builtin/checkout.c:1141
5612 msgid "create/reset and checkout a branch"
5613 msgstr "tạo/đặt_lại và checkout một nhánh"
5615 #: builtin/checkout.c:1142
5616 msgid "create reflog for new branch"
5617 msgstr "tạo reflog cho nhánh mới"
5619 #: builtin/checkout.c:1143 builtin/worktree.c:328
5620 msgid "detach HEAD at named commit"
5621 msgstr "rời bỏ HEAD tại lần chuyển giao theo tên"
5623 #: builtin/checkout.c:1144
5624 msgid "set upstream info for new branch"
5625 msgstr "đặt thông tin thượng nguồn cho nhánh mới"
5627 #: builtin/checkout.c:1146
5628 msgid "new-branch"
5629 msgstr "nhánh-mới"
5631 #: builtin/checkout.c:1146
5632 msgid "new unparented branch"
5633 msgstr "nhánh không cha mới"
5635 #: builtin/checkout.c:1147
5636 msgid "checkout our version for unmerged files"
5637 msgstr ""
5638 "lấy ra (checkout) phiên bản của chúng ta cho các tập tin chưa được hòa trộn"
5640 #: builtin/checkout.c:1149
5641 msgid "checkout their version for unmerged files"
5642 msgstr ""
5643 "lấy ra (checkout) phiên bản của chúng họ cho các tập tin chưa được hòa trộn"
5645 #: builtin/checkout.c:1151
5646 msgid "force checkout (throw away local modifications)"
5647 msgstr "ép buộc lấy ra (bỏ đi những thay đổi nội bộ)"
5649 #: builtin/checkout.c:1152
5650 msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
5651 msgstr "thực hiện hòa trộn kiểu 3-way với nhánh mới"
5653 #: builtin/checkout.c:1153 builtin/merge.c:231
5654 msgid "update ignored files (default)"
5655 msgstr "cập nhật các tập tin bị bỏ qua (mặc định)"
5657 #: builtin/checkout.c:1154 builtin/log.c:1466 parse-options.h:251
5658 msgid "style"
5659 msgstr "kiểu"
5661 #: builtin/checkout.c:1155
5662 msgid "conflict style (merge or diff3)"
5663 msgstr "xung đột kiểu (hòa trộn hoặc diff3)"
5665 #: builtin/checkout.c:1158
5666 msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
5667 msgstr "không giới hạn đặc tả đường dẫn thành chỉ các mục thưa thớt"
5669 #: builtin/checkout.c:1160
5670 msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
5671 msgstr "gợi ý thứ hai \"git checkout <không-nhánh-nào-như-vậy>\""
5673 #: builtin/checkout.c:1162
5674 msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
5675 msgstr "không kiểm tra nếu cây làm việc khác đang giữ tham chiếu đã cho"
5677 #: builtin/checkout.c:1163 builtin/clone.c:63 builtin/fetch.c:119
5678 #: builtin/merge.c:228 builtin/pull.c:117 builtin/push.c:536
5679 #: builtin/send-pack.c:168
5680 msgid "force progress reporting"
5681 msgstr "ép buộc báo cáo tiến triển công việc"
5683 #: builtin/checkout.c:1194
5684 msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
5685 msgstr "Các tùy chọn -b, -B và --orphan loại từ lẫn nhau"
5687 #: builtin/checkout.c:1211
5688 msgid "--track needs a branch name"
5689 msgstr "--track cần tên một nhánh"
5691 #: builtin/checkout.c:1216
5692 msgid "Missing branch name; try -b"
5693 msgstr "Thiếu tên nhánh; hãy thử -b"
5695 #: builtin/checkout.c:1252
5696 msgid "invalid path specification"
5697 msgstr "đường dẫn đã cho không hợp lệ"
5699 #: builtin/checkout.c:1259
5700 #, c-format
5701 msgid ""
5702 "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time.\n"
5703 "Did you intend to checkout '%s' which can not be resolved as commit?"
5704 msgstr ""
5705 "Không thể cập nhật và chuyển thành nhánh “%s” cùng lúc\n"
5706 "Bạn đã có ý định checkout “%s” cái mà không thể được phân giải như là lần "
5707 "chuyển giao?"
5709 #: builtin/checkout.c:1264
5710 #, c-format
5711 msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
5712 msgstr "git checkout: --detach không nhận một đối số đường dẫn “%s”"
5714 #: builtin/checkout.c:1268
5715 msgid ""
5716 "git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
5717 "checking out of the index."
5718 msgstr ""
5719 "git checkout: --ours/--theirs, --force và --merge là xung khắc với nhau khi\n"
5720 "checkout bảng mục lục (index)."
5722 #: builtin/clean.c:25
5723 msgid ""
5724 "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
5725 msgstr ""
5726 "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <mẫu>] [-x | -X] [--] <đường-dẫn>…"
5728 #: builtin/clean.c:29
5729 #, c-format
5730 msgid "Removing %s\n"
5731 msgstr "Đang gỡ bỏ %s\n"
5733 #: builtin/clean.c:30
5734 #, c-format
5735 msgid "Would remove %s\n"
5736 msgstr "Có thể gỡ bỏ %s\n"
5738 #: builtin/clean.c:31
5739 #, c-format
5740 msgid "Skipping repository %s\n"
5741 msgstr "Đang bỏ qua kho chứa %s\n"
5743 #: builtin/clean.c:32
5744 #, c-format
5745 msgid "Would skip repository %s\n"
5746 msgstr "Nên bỏ qua kho chứa %s\n"
5748 #: builtin/clean.c:33
5749 #, c-format
5750 msgid "failed to remove %s"
5751 msgstr "gặp lỗi khi gỡ bỏ %s"
5753 #: builtin/clean.c:291
5754 msgid ""
5755 "Prompt help:\n"
5756 "1          - select a numbered item\n"
5757 "foo        - select item based on unique prefix\n"
5758 "           - (empty) select nothing"
5759 msgstr ""
5760 "Trợ giúp về nhắc:\n"
5761 "1          - chọn một mục được đánh số\n"
5762 "foo        - chọn mục trên cơ sở tiền tố duy nhất\n"
5763 "           - (để trống) không chọn gì cả"
5765 #: builtin/clean.c:295
5766 msgid ""
5767 "Prompt help:\n"
5768 "1          - select a single item\n"
5769 "3-5        - select a range of items\n"
5770 "2-3,6-9    - select multiple ranges\n"
5771 "foo        - select item based on unique prefix\n"
5772 "-...       - unselect specified items\n"
5773 "*          - choose all items\n"
5774 "           - (empty) finish selecting"
5775 msgstr ""
5776 "Trợ giúp về nhắc:\n"
5777 "1          - chọn một mục đơn\n"
5778 "3-5        - chọn một vùng\n"
5779 "2-3,6-9    - chọn nhiều vùng\n"
5780 "foo        - chọn mục dựa trên tiền tố duy nhất\n"
5781 "-…       - không chọn các mục đã chỉ ra\n"
5782 "*          - chọn tất\n"
5783 "           - (để trống) kết thúc việc chọn"
5785 #: builtin/clean.c:511
5786 #, c-format
5787 msgid "Huh (%s)?"
5788 msgstr "Hả (%s)?"
5790 #: builtin/clean.c:653
5791 #, c-format
5792 msgid "Input ignore patterns>> "
5793 msgstr "Mẫu để lọc các tập tin đầu vào cần lờ đi>> "
5795 #: builtin/clean.c:690
5796 #, c-format
5797 msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
5798 msgstr "CẢNH BÁO: Không tìm thấy các mục được khớp bởi: %s"
5800 #: builtin/clean.c:711
5801 msgid "Select items to delete"
5802 msgstr "Chọn mục muốn xóa"
5804 #. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
5805 #: builtin/clean.c:752
5806 #, c-format
5807 msgid "Remove %s [y/N]? "
5808 msgstr "Xóa bỏ “%s” [y/N]? "
5810 #: builtin/clean.c:777
5811 msgid "Bye."
5812 msgstr "Tạm biệt."
5814 #: builtin/clean.c:785
5815 msgid ""
5816 "clean               - start cleaning\n"
5817 "filter by pattern   - exclude items from deletion\n"
5818 "select by numbers   - select items to be deleted by numbers\n"
5819 "ask each            - confirm each deletion (like \"rm -i\")\n"
5820 "quit                - stop cleaning\n"
5821 "help                - this screen\n"
5822 "?                   - help for prompt selection"
5823 msgstr ""
5824 "clean               - bắt đầu dọn dẹp\n"
5825 "filter by pattern   - loại trừ các mục khỏi việc xóa\n"
5826 "select by numbers   - chọn các mục cần xóa bằng số\n"
5827 "ask each            - xác nhận trước mỗi lần xóa (giống như \"rm -i\")\n"
5828 "quit                - dừng việc dọn dẹp lại\n"
5829 "help                - hiển thị chính trợ giúp này\n"
5830 "?                   - trợ giúp dành cho chọn bằng cách nhắc"
5832 #: builtin/clean.c:812
5833 msgid "*** Commands ***"
5834 msgstr "*** Lệnh ***"
5836 #: builtin/clean.c:813
5837 msgid "What now"
5838 msgstr "Giờ thì sao"
5840 #: builtin/clean.c:821
5841 msgid "Would remove the following item:"
5842 msgid_plural "Would remove the following items:"
5843 msgstr[0] "Có muốn gỡ bỏ (các) mục sau đây không:"
5845 #: builtin/clean.c:838
5846 msgid "No more files to clean, exiting."
5847 msgstr "Không còn tập-tin nào để dọn dẹp, đang thoát ra."
5849 #: builtin/clean.c:869
5850 msgid "do not print names of files removed"
5851 msgstr "không hiển thị tên của các tập tin đã gỡ bỏ"
5853 #: builtin/clean.c:871
5854 msgid "force"
5855 msgstr "ép buộc"
5857 #: builtin/clean.c:872
5858 msgid "interactive cleaning"
5859 msgstr "dọn bằng kiểu tương tác"
5861 #: builtin/clean.c:874
5862 msgid "remove whole directories"
5863 msgstr "gỡ bỏ toàn bộ thư mục"
5865 #: builtin/clean.c:875 builtin/describe.c:407 builtin/grep.c:725
5866 #: builtin/ls-files.c:536 builtin/name-rev.c:313 builtin/show-ref.c:182
5867 msgid "pattern"
5868 msgstr "mẫu"
5870 #: builtin/clean.c:876
5871 msgid "add <pattern> to ignore rules"
5872 msgstr "thêm <mẫu> vào trong qui tắc bỏ qua"
5874 #: builtin/clean.c:877
5875 msgid "remove ignored files, too"
5876 msgstr "đồng thời gỡ bỏ cả các tập tin bị bỏ qua"
5878 #: builtin/clean.c:879
5879 msgid "remove only ignored files"
5880 msgstr "chỉ gỡ bỏ những tập tin bị bỏ qua"
5882 #: builtin/clean.c:897
5883 msgid "-x and -X cannot be used together"
5884 msgstr "-x và -X không thể dùng cùng nhau"
5886 #: builtin/clean.c:901
5887 msgid ""
5888 "clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
5889 "clean"
5890 msgstr ""
5891 "clean.requireForce được đặt thành true và không đưa ra tùy chọn -i, -n mà "
5892 "cũng không -f; từ chối lệnh dọn dẹp (clean)"
5894 #: builtin/clean.c:904
5895 msgid ""
5896 "clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
5897 "refusing to clean"
5898 msgstr ""
5899 "clean.requireForce mặc định được đặt là true và không đưa ra tùy chọn -i, -n "
5900 "mà cũng không -f; từ chối lệnh dọn dẹp (clean)"
5902 #: builtin/clone.c:37
5903 msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
5904 msgstr "git clone [<các-tùy-chọn>] [--] <kho> [<t.mục>]"
5906 #: builtin/clone.c:65
5907 msgid "don't create a checkout"
5908 msgstr "không tạo một checkout"
5910 #: builtin/clone.c:66 builtin/clone.c:68 builtin/init-db.c:478
5911 msgid "create a bare repository"
5912 msgstr "tạo kho thuần"
5914 #: builtin/clone.c:70
5915 msgid "create a mirror repository (implies bare)"
5916 msgstr "tạo kho bản sao (ý là kho thuần)"
5918 #: builtin/clone.c:72
5919 msgid "to clone from a local repository"
5920 msgstr "để nhân bản từ kho nội bộ"
5922 #: builtin/clone.c:74
5923 msgid "don't use local hardlinks, always copy"
5924 msgstr "không sử dụng liên kết cứng nội bộ, luôn sao chép"
5926 #: builtin/clone.c:76
5927 msgid "setup as shared repository"
5928 msgstr "cài đặt đây là kho chia sẻ"
5930 #: builtin/clone.c:78 builtin/clone.c:80
5931 msgid "initialize submodules in the clone"
5932 msgstr "khởi tạo mô-đun-con trong bản sao"
5934 #: builtin/clone.c:82
5935 msgid "number of submodules cloned in parallel"
5936 msgstr "số lượng mô-đun-con được nhân bản đồng thời"
5938 #: builtin/clone.c:83 builtin/init-db.c:475
5939 msgid "template-directory"
5940 msgstr "thư-mục-mẫu"
5942 #: builtin/clone.c:84 builtin/init-db.c:476
5943 msgid "directory from which templates will be used"
5944 msgstr "thư mục mà tại đó các mẫu sẽ được dùng"
5946 #: builtin/clone.c:86 builtin/clone.c:88 builtin/submodule--helper.c:602
5947 #: builtin/submodule--helper.c:954
5948 msgid "reference repository"
5949 msgstr "kho tham chiếu"
5951 #: builtin/clone.c:90
5952 msgid "use --reference only while cloning"
5953 msgstr "chỉ dùng --reference khi nhân bản"
5955 #: builtin/clone.c:91 builtin/column.c:26 builtin/merge-file.c:44
5956 msgid "name"
5957 msgstr "tên"
5959 #: builtin/clone.c:92
5960 msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
5961 msgstr "dùng <tên> thay cho “origin” để theo dõi thượng nguồn"
5963 #: builtin/clone.c:94
5964 msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
5965 msgstr "lấy ra <nhánh> thay cho HEAD của máy chủ"
5967 #: builtin/clone.c:96
5968 msgid "path to git-upload-pack on the remote"
5969 msgstr "đường dẫn đến git-upload-pack trên máy chủ"
5971 #: builtin/clone.c:97 builtin/fetch.c:120 builtin/grep.c:668
5972 #: builtin/pull.c:202
5973 msgid "depth"
5974 msgstr "độ-sâu"
5976 #: builtin/clone.c:98
5977 msgid "create a shallow clone of that depth"
5978 msgstr "tạo bản sao không đầy đủ cho mức sâu đã cho"
5980 #: builtin/clone.c:99 builtin/fetch.c:122 builtin/pack-objects.c:2848
5981 #: parse-options.h:142
5982 msgid "time"
5983 msgstr "thời-gian"
5985 #: builtin/clone.c:100
5986 msgid "create a shallow clone since a specific time"
5987 msgstr "tạo bản sao không đầy đủ từ thời điểm đã cho"
5989 #: builtin/clone.c:101 builtin/fetch.c:124
5990 msgid "revision"
5991 msgstr "điểm xét duyệt"
5993 #: builtin/clone.c:102 builtin/fetch.c:125
5994 msgid "deepen history of shallow clone by excluding rev"
5995 msgstr "làm sâu hơn lịch sử của bản sao shallow bằng điểm xét duyệt loại trừ"
5997 #: builtin/clone.c:104
5998 msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
5999 msgstr "chỉ nhân bản một nhánh, HEAD hoặc --branch"
6001 #: builtin/clone.c:106
6002 msgid "any cloned submodules will be shallow"
6003 msgstr "mọi mô-đun-con nhân bản sẽ là shallow (nông)"
6005 #: builtin/clone.c:107 builtin/init-db.c:484
6006 msgid "gitdir"
6007 msgstr "gitdir"
6009 #: builtin/clone.c:108 builtin/init-db.c:485
6010 msgid "separate git dir from working tree"
6011 msgstr "không dùng chung thư mục dành riêng cho git và thư mục làm việc"
6013 #: builtin/clone.c:109
6014 msgid "key=value"
6015 msgstr "khóa=giá_trị"
6017 #: builtin/clone.c:110
6018 msgid "set config inside the new repository"
6019 msgstr "đặt cấu hình bên trong một kho chứa mới"
6021 #: builtin/clone.c:111 builtin/fetch.c:140 builtin/push.c:547
6022 msgid "use IPv4 addresses only"
6023 msgstr "chỉ dùng địa chỉ IPv4"
6025 #: builtin/clone.c:113 builtin/fetch.c:142 builtin/push.c:549
6026 msgid "use IPv6 addresses only"
6027 msgstr "chỉ dùng địa chỉ IPv6"
6029 #: builtin/clone.c:250
6030 msgid ""
6031 "No directory name could be guessed.\n"
6032 "Please specify a directory on the command line"
6033 msgstr ""
6034 "Không đoán được thư mục tên là gì.\n"
6035 "Vui lòng chỉ định tên một thư mục trên dòng lệnh"
6037 #: builtin/clone.c:303
6038 #, c-format
6039 msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
6040 msgstr "thông tin: không thể thêm thay thế cho “%s”: %s\n"
6042 #: builtin/clone.c:375
6043 #, c-format
6044 msgid "failed to open '%s'"
6045 msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”"
6047 #: builtin/clone.c:383
6048 #, c-format
6049 msgid "%s exists and is not a directory"
6050 msgstr "%s có tồn tại nhưng lại không phải là một thư mục"
6052 #: builtin/clone.c:397
6053 #, c-format
6054 msgid "failed to stat %s\n"
6055 msgstr "gặp lỗi khi lấy thông tin thống kê về %s\n"
6057 #: builtin/clone.c:419
6058 #, c-format
6059 msgid "failed to create link '%s'"
6060 msgstr "gặp lỗi khi tạo được liên kết mềm %s"
6062 #: builtin/clone.c:423
6063 #, c-format
6064 msgid "failed to copy file to '%s'"
6065 msgstr "gặp lỗi khi sao chép tập tin và “%s”"
6067 #: builtin/clone.c:448
6068 #, c-format
6069 msgid "done.\n"
6070 msgstr "hoàn tất.\n"
6072 #: builtin/clone.c:460
6073 msgid ""
6074 "Clone succeeded, but checkout failed.\n"
6075 "You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
6076 "and retry the checkout with 'git checkout -f HEAD'\n"
6077 msgstr ""
6078 "Việc nhân bản thành công, nhưng checkout gặp lỗi.\n"
6079 "Bạn kiểm tra kỹ xem cái gì được lấy ra bằng lệnh “git status”\n"
6080 "và thử lấy ra với lệnh “git checkout -f HEAD”\n"
6082 #: builtin/clone.c:537
6083 #, c-format
6084 msgid "Could not find remote branch %s to clone."
6085 msgstr "Không tìm thấy nhánh máy chủ %s để nhân bản (clone)."
6087 #: builtin/clone.c:632
6088 msgid "remote did not send all necessary objects"
6089 msgstr "máy chủ đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết"
6091 #: builtin/clone.c:648
6092 #, c-format
6093 msgid "unable to update %s"
6094 msgstr "không thể cập nhật %s"
6096 #: builtin/clone.c:697
6097 msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
6098 msgstr "refers HEAD máy chủ  chỉ đến ref không tồn tại, không thể lấy ra.\n"
6100 #: builtin/clone.c:728
6101 msgid "unable to checkout working tree"
6102 msgstr "không thể lấy ra (checkout) cây làm việc"
6104 #: builtin/clone.c:768
6105 msgid "unable to write parameters to config file"
6106 msgstr "không thể ghi các tham số vào tập tin cấu hình"
6108 #: builtin/clone.c:831
6109 msgid "cannot repack to clean up"
6110 msgstr "không thể đóng gói để dọn dẹp"
6112 #: builtin/clone.c:833
6113 msgid "cannot unlink temporary alternates file"
6114 msgstr "không thể bỏ liên kết tập tin thay thế tạm thời"
6116 #: builtin/clone.c:866 builtin/receive-pack.c:1895
6117 msgid "Too many arguments."
6118 msgstr "Có quá nhiều đối số."
6120 #: builtin/clone.c:870
6121 msgid "You must specify a repository to clone."
6122 msgstr "Bạn phải chỉ định một kho để mà nhân bản (clone)."
6124 #: builtin/clone.c:883
6125 #, c-format
6126 msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
6127 msgstr "tùy chọn --bare và --origin %s xung khắc nhau."
6129 #: builtin/clone.c:886
6130 msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
6131 msgstr "tùy chọn --bare và --separate-git-dir xung khắc nhau."
6133 #: builtin/clone.c:899
6134 #, c-format
6135 msgid "repository '%s' does not exist"
6136 msgstr "kho chứa “%s” chưa tồn tại"
6138 #: builtin/clone.c:905 builtin/fetch.c:1338
6139 #, c-format
6140 msgid "depth %s is not a positive number"
6141 msgstr "độ sâu %s không phải là một số nguyên dương"
6143 #: builtin/clone.c:915
6144 #, c-format
6145 msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
6146 msgstr "đường dẫn đích “%s” đã có từ trước và không phải là một thư mục rỗng."
6148 #: builtin/clone.c:925
6149 #, c-format
6150 msgid "working tree '%s' already exists."
6151 msgstr "cây làm việc “%s” đã sẵn tồn tại rồi."
6153 #: builtin/clone.c:940 builtin/clone.c:951 builtin/submodule--helper.c:657
6154 #: builtin/worktree.c:222 builtin/worktree.c:249
6155 #, c-format
6156 msgid "could not create leading directories of '%s'"
6157 msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
6159 #: builtin/clone.c:943
6160 #, c-format
6161 msgid "could not create work tree dir '%s'"
6162 msgstr "không thể tạo cây thư mục làm việc dir “%s”"
6164 #: builtin/clone.c:955
6165 #, c-format
6166 msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
6167 msgstr "Đang nhân bản thành kho chứa bare “%s”…\n"
6169 #: builtin/clone.c:957
6170 #, c-format
6171 msgid "Cloning into '%s'...\n"
6172 msgstr "Đang nhân bản thành “%s”…\n"
6174 #: builtin/clone.c:963
6175 msgid ""
6176 "clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
6177 "able"
6178 msgstr ""
6179 "nhân bản --recursive không tương thích với cả hai --reference và --reference-"
6180 "if-able"
6182 #: builtin/clone.c:1019
6183 msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
6184 msgstr "--depth bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay thế."
6186 #: builtin/clone.c:1021
6187 msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
6188 msgstr ""
6189 "--shallow-since bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay "
6190 "thế."
6192 #: builtin/clone.c:1023
6193 msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
6194 msgstr ""
6195 "--shallow-exclude bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay "
6196 "thế."
6198 #: builtin/clone.c:1026
6199 msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
6200 msgstr "kho nguồn là nông, nên bỏ qua --local"
6202 #: builtin/clone.c:1031
6203 msgid "--local is ignored"
6204 msgstr "--local bị lờ đi"
6206 #: builtin/clone.c:1035
6207 #, c-format
6208 msgid "Don't know how to clone %s"
6209 msgstr "Không biết làm cách nào để nhân bản (clone) %s"
6211 #: builtin/clone.c:1090 builtin/clone.c:1098
6212 #, c-format
6213 msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
6214 msgstr "Nhánh máy chủ %s không tìm thấy trong thượng nguồn %s"
6216 #: builtin/clone.c:1101
6217 msgid "You appear to have cloned an empty repository."
6218 msgstr "Bạn hình như là đã nhân bản một kho trống rỗng."
6220 #: builtin/column.c:9
6221 msgid "git column [<options>]"
6222 msgstr "git column [<các-tùy-chọn>]"
6224 #: builtin/column.c:26
6225 msgid "lookup config vars"
6226 msgstr "tìm kiếm biến cấu hình"
6228 #: builtin/column.c:27 builtin/column.c:28
6229 msgid "layout to use"
6230 msgstr "bố cục để dùng"
6232 #: builtin/column.c:29
6233 msgid "Maximum width"
6234 msgstr "Độ rộng tối đa"
6236 #: builtin/column.c:30
6237 msgid "Padding space on left border"
6238 msgstr "Chèn thêm khoảng trống vào bên trái"
6240 #: builtin/column.c:31
6241 msgid "Padding space on right border"
6242 msgstr "Chèn thêm khoảng trắng vào bên phải"
6244 #: builtin/column.c:32
6245 msgid "Padding space between columns"
6246 msgstr "Chèn thêm khoảng trắng giữa các cột"
6248 #: builtin/column.c:51
6249 msgid "--command must be the first argument"
6250 msgstr "--command phải là đối số đầu tiên"
6252 #: builtin/commit.c:38
6253 msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
6254 msgstr "git commit [<các-tùy-chọn>] [--] <pathspec>…"
6256 #: builtin/commit.c:43
6257 msgid "git status [<options>] [--] <pathspec>..."
6258 msgstr "git status [<các-tùy-chọn>] [--] <pathspec>…"
6260 #: builtin/commit.c:48
6261 msgid ""
6262 "Your name and email address were configured automatically based\n"
6263 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
6264 "You can suppress this message by setting them explicitly. Run the\n"
6265 "following command and follow the instructions in your editor to edit\n"
6266 "your configuration file:\n"
6267 "\n"
6268 "    git config --global --edit\n"
6269 "\n"
6270 "After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
6271 "\n"
6272 "    git commit --amend --reset-author\n"
6273 msgstr ""
6274 "Tên và địa chỉ thư điện tử của bạn được cấu hình một cách tự động trên cơ "
6275 "sở\n"
6276 "tài khoản và địa chỉ máy chủ của bạn. Xin hãy kiểm tra xem chúng có chính "
6277 "xác không.\n"
6278 "Bạn có thể chặn những thông báo kiểu này bằng cách cài đặt các thông tin "
6279 "trên\n"
6280 "một cách rõ ràng. Chạy lệnh sau đây là theo các hướng dẫn trong bộ soạn "
6281 "thảo\n"
6282 "để chỉnh sửa tập tin cấu hình của mình:\n"
6283 "\n"
6284 "    git config --global --edit\n"
6285 "\n"
6286 "Sau khi thực hiện xong, bạn có thể sửa chữa định danh được sử dụng cho\n"
6287 "lần chuyển giao này với lệnh:\n"
6288 "\n"
6289 "    git commit --amend --reset-author\n"
6291 #: builtin/commit.c:61
6292 msgid ""
6293 "Your name and email address were configured automatically based\n"
6294 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
6295 "You can suppress this message by setting them explicitly:\n"
6296 "\n"
6297 "    git config --global user.name \"Your Name\"\n"
6298 "    git config --global user.email you@example.com\n"
6299 "\n"
6300 "After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
6301 "\n"
6302 "    git commit --amend --reset-author\n"
6303 msgstr ""
6304 "Tên và địa chỉ thư điện tử của bạn được cấu hình một cách tự động trên cơ "
6305 "sở\n"
6306 "tài khoản và địa chỉ máy chủ của bạn. Xin hãy kiểm tra xem chúng có chính "
6307 "xác không.\n"
6308 "Bạn có thể chặn những thông báo kiểu này bằng cách cài đặt các thông tin "
6309 "trên một cách rõ ràng:\n"
6310 "\n"
6311 "    git config --global user.name \"Tên của bạn\"\n"
6312 "    git config --global user.email you@example.com\n"
6313 "\n"
6314 "Sau khi thực hiện xong, bạn có thể sửa chữa định danh được sử dụng cho lần "
6315 "chuyển giao này với lệnh:\n"
6316 "\n"
6317 "    git commit --amend --reset-author\n"
6319 #: builtin/commit.c:73
6320 msgid ""
6321 "You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
6322 "it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
6323 "remove the commit entirely with \"git reset HEAD^\".\n"
6324 msgstr ""
6325 "Bạn đã yêu cầu amend (“tu bổ”) phần lớn các lần chuyển giao gần đây, nhưng "
6326 "làm như thế\n"
6327 "có thể làm cho nó trở nên trống rỗng. Bạn có thể lặp lại lệnh của mình bằng "
6328 "--allow-empty,\n"
6329 "hoặc là bạn gỡ bỏ các lần chuyển giao một cách hoàn toàn bằng lệnh:\n"
6330 "\"git reset HEAD^\".\n"
6332 #: builtin/commit.c:78