Merge branch 'cb/test-lint-cp-a'
[git.git] / po / vi.po
blobbbdeb5c58a11651af5cee2852f6dc1c539823ce3
1 # Vietnamese translation for GIT-CORE.
2 # Bản dịch tiếng Việt dành cho GIT-CORE.
3 # This file is distributed under the same license as the git-core package.
4 # Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2012.
5 # Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: git v2.20.0 round 3\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
11 "POT-Creation-Date: 2018-12-02 10:55+0800\n"
12 "PO-Revision-Date: 2018-12-02 14:12+0700\n"
13 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
15 "Language: vi\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
20 "X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
21 "X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
22 "X-Poedit-Basepath: ../\n"
23 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
25 #: advice.c:99
26 #, c-format
27 msgid "%shint: %.*s%s\n"
28 msgstr "%sgợi ý: %.*s%s\n"
30 #: advice.c:152
31 msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
32 msgstr ""
33 "Cherry-picking là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được "
34 "hòa trộn."
36 #: advice.c:154
37 msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
38 msgstr ""
39 "Commit là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
41 #: advice.c:156
42 msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
43 msgstr ""
44 "Merge là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
46 #: advice.c:158
47 msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
48 msgstr ""
49 "Pull là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
51 #: advice.c:160
52 msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
53 msgstr ""
54 "Revert là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
56 #: advice.c:162
57 #, c-format
58 msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
59 msgstr ""
60 "Nó là không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa "
61 "trộn."
63 #: advice.c:170
64 msgid ""
65 "Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
66 "as appropriate to mark resolution and make a commit."
67 msgstr ""
68 "Sửa chúng trong cây làm việc, và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
69 "dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
71 #: advice.c:178
72 msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
73 msgstr "Thoát ra bởi vì xung đột không thể giải quyết."
75 #: advice.c:183 builtin/merge.c:1289
76 msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
77 msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
79 #: advice.c:185
80 msgid "Please, commit your changes before merging."
81 msgstr "Vui lòng chuyển giao các thay đổi trước khi hòa trộn."
83 #: advice.c:186
84 msgid "Exiting because of unfinished merge."
85 msgstr "Thoát ra bởi vì việc hòa trộn không hoàn tất."
87 #: advice.c:192
88 #, c-format
89 msgid ""
90 "Note: checking out '%s'.\n"
91 "\n"
92 "You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
93 "changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
94 "state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
95 "\n"
96 "If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
97 "do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
98 "\n"
99 "  git checkout -b <new-branch-name>\n"
100 "\n"
101 msgstr ""
102 "Chú ý: đang lấy ra “%s”.\n"
103 "\n"
104 "Bạn đang ở tình trạng “detached HEAD”. Bạn có thể xem qua, tạo các thay\n"
105 "đổi thử nghiệm và chuyển giao chúng, bạn có thể loại bỏ bất kỳ lần chuyển\n"
106 "giao nào trong tình trạng này mà không cần đụng chậm đến bất kỳ nhánh nào\n"
107 "bằng cách thực hiện lần lấy ra khác nữa.\n"
108 "\n"
109 "Nếu bạn muốn tạo một nhánh mới để giữ lại các lần chuyển giao bạn tạo,\n"
110 "bạn có thể làm thế (ngay bây giờ hay sau này) bằng cách chạy lệnh checkout\n"
111 "lần nữa với tùy chọn -b. Ví dụ:\n"
112 "\n"
113 "  git checkout -b <tên-nhánh-mới>\n"
114 "\n"
116 #: apply.c:59
117 #, c-format
118 msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
119 msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng “%s”"
121 #: apply.c:75
122 #, c-format
123 msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
124 msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng “%s”"
126 #: apply.c:125
127 msgid "--reject and --3way cannot be used together."
128 msgstr "--reject và --3way không thể dùng cùng nhau."
130 #: apply.c:127
131 msgid "--cached and --3way cannot be used together."
132 msgstr "--cached và --3way không thể dùng cùng nhau."
134 #: apply.c:130
135 msgid "--3way outside a repository"
136 msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
138 #: apply.c:141
139 msgid "--index outside a repository"
140 msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
142 #: apply.c:144
143 msgid "--cached outside a repository"
144 msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
146 #: apply.c:826
147 #, c-format
148 msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
149 msgstr ""
150 "Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
151 "%s"
153 #: apply.c:835
154 #, c-format
155 msgid "regexec returned %d for input: %s"
156 msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho đầu vào: %s"
158 #: apply.c:909
159 #, c-format
160 msgid "unable to find filename in patch at line %d"
161 msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
163 #: apply.c:947
164 #, c-format
165 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
166 msgstr ""
167 "git apply: git-diff sai - cần /dev/null, nhưng lại nhận được %s trên dòng %d"
169 #: apply.c:953
170 #, c-format
171 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
172 msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới không nhất quán trên dòng %d"
174 #: apply.c:954
175 #, c-format
176 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
177 msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ không nhất quán trên dòng %d"
179 #: apply.c:959
180 #, c-format
181 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
182 msgstr "git apply: git-diff sai - cần “/dev/null” trên dòng %d"
184 #: apply.c:988
185 #, c-format
186 msgid "invalid mode on line %d: %s"
187 msgstr "chế độ không hợp lệ trên dòng %d: %s"
189 #: apply.c:1307
190 #, c-format
191 msgid "inconsistent header lines %d and %d"
192 msgstr "phần đầu mâu thuẫn dòng %d và %d"
194 #: apply.c:1479
195 #, c-format
196 msgid "recount: unexpected line: %.*s"
197 msgstr "chi tiết: dòng không cần: %.*s"
199 #: apply.c:1548
200 #, c-format
201 msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
202 msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
204 #: apply.c:1568
205 #, c-format
206 msgid ""
207 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
208 "component (line %d)"
209 msgid_plural ""
210 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
211 "components (line %d)"
212 msgstr[0] ""
213 "phần đầu diff cho git  thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
214 "thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
216 #: apply.c:1581
217 #, c-format
218 msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
219 msgstr "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin (dòng %d)"
221 #: apply.c:1769
222 msgid "new file depends on old contents"
223 msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
225 #: apply.c:1771
226 msgid "deleted file still has contents"
227 msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
229 #: apply.c:1805
230 #, c-format
231 msgid "corrupt patch at line %d"
232 msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
234 #: apply.c:1842
235 #, c-format
236 msgid "new file %s depends on old contents"
237 msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
239 #: apply.c:1844
240 #, c-format
241 msgid "deleted file %s still has contents"
242 msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
244 #: apply.c:1847
245 #, c-format
246 msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
247 msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
249 #: apply.c:1994
250 #, c-format
251 msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
252 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
254 #: apply.c:2031
255 #, c-format
256 msgid "unrecognized binary patch at line %d"
257 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
259 #: apply.c:2193
260 #, c-format
261 msgid "patch with only garbage at line %d"
262 msgstr "vá chỉ với “rác” tại dòng %d"
264 #: apply.c:2279
265 #, c-format
266 msgid "unable to read symlink %s"
267 msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
269 #: apply.c:2283
270 #, c-format
271 msgid "unable to open or read %s"
272 msgstr "không thể mở hay đọc %s"
274 #: apply.c:2942
275 #, c-format
276 msgid "invalid start of line: '%c'"
277 msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
279 #: apply.c:3063
280 #, c-format
281 msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
282 msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
283 msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
285 #: apply.c:3075
286 #, c-format
287 msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
288 msgstr "Nội dung bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
290 #: apply.c:3081
291 #, c-format
292 msgid ""
293 "while searching for:\n"
294 "%.*s"
295 msgstr ""
296 "trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
297 "%.*s"
299 #: apply.c:3103
300 #, c-format
301 msgid "missing binary patch data for '%s'"
302 msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
304 #: apply.c:3111
305 #, c-format
306 msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
307 msgstr ""
308 "không thể reverse-apply một miếng vá nhị phân mà không đảo ngược hunk thành "
309 "“%s”"
311 #: apply.c:3158
312 #, c-format
313 msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
314 msgstr ""
315 "không thể áp dụng miếng vá nhị phân thành “%s” mà không có dòng chỉ mục đầy "
316 "đủ"
318 #: apply.c:3168
319 #, c-format
320 msgid ""
321 "the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
322 msgstr ""
323 "miếng vá áp dụng cho “%s” (%s), cái mà không khớp với các nội dung hiện tại."
325 #: apply.c:3176
326 #, c-format
327 msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
328 msgstr "miếng vá áp dụng cho một “%s” trống rỗng nhưng nó lại không trống"
330 #: apply.c:3194
331 #, c-format
332 msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
333 msgstr "không thể đọc postimage %s cần thiết cho “%s”"
335 #: apply.c:3207
336 #, c-format
337 msgid "binary patch does not apply to '%s'"
338 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
340 #: apply.c:3213
341 #, c-format
342 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
343 msgstr ""
344 "vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
345 "%s)"
347 #: apply.c:3234
348 #, c-format
349 msgid "patch failed: %s:%ld"
350 msgstr "gặp lỗi khi vá: %s:%ld"
352 #: apply.c:3356
353 #, c-format
354 msgid "cannot checkout %s"
355 msgstr "không thể lấy ra %s"
357 #: apply.c:3408 apply.c:3419 apply.c:3465 midx.c:58 setup.c:278
358 #, c-format
359 msgid "failed to read %s"
360 msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
362 #: apply.c:3416
363 #, c-format
364 msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
365 msgstr "đọc từ “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
367 #: apply.c:3445 apply.c:3688
368 #, c-format
369 msgid "path %s has been renamed/deleted"
370 msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa hoặc đổi tên"
372 #: apply.c:3531 apply.c:3703
373 #, c-format
374 msgid "%s: does not exist in index"
375 msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
377 #: apply.c:3540 apply.c:3711
378 #, c-format
379 msgid "%s: does not match index"
380 msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
382 #: apply.c:3575
383 msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
384 msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
386 #: apply.c:3578
387 #, c-format
388 msgid "Falling back to three-way merge...\n"
389 msgstr "Đang trở lại hòa trộn “3-đường”…\n"
391 #: apply.c:3594 apply.c:3598
392 #, c-format
393 msgid "cannot read the current contents of '%s'"
394 msgstr "không thể đọc nội dung hiện hành của “%s”"
396 #: apply.c:3610
397 #, c-format
398 msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
399 msgstr "Gặp lỗi khi quay trở lại để hòa trộn kiểu “three-way”…\n"
401 #: apply.c:3624
402 #, c-format
403 msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
404 msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s với các xung đột.\n"
406 #: apply.c:3629
407 #, c-format
408 msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
409 msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ.\n"
411 #: apply.c:3655
412 msgid "removal patch leaves file contents"
413 msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
415 #: apply.c:3728
416 #, c-format
417 msgid "%s: wrong type"
418 msgstr "%s: sai kiểu"
420 #: apply.c:3730
421 #, c-format
422 msgid "%s has type %o, expected %o"
423 msgstr "%s có kiểu %o, cần %o"
425 #: apply.c:3881 apply.c:3883
426 #, c-format
427 msgid "invalid path '%s'"
428 msgstr "đường dẫn không hợp lệ “%s”"
430 #: apply.c:3939
431 #, c-format
432 msgid "%s: already exists in index"
433 msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
435 #: apply.c:3942
436 #, c-format
437 msgid "%s: already exists in working directory"
438 msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
440 #: apply.c:3962
441 #, c-format
442 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
443 msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
445 #: apply.c:3967
446 #, c-format
447 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
448 msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
450 #: apply.c:3987
451 #, c-format
452 msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
453 msgstr "tập tin chịu tác động “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
455 #: apply.c:3991
456 #, c-format
457 msgid "%s: patch does not apply"
458 msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
460 #: apply.c:4006
461 #, c-format
462 msgid "Checking patch %s..."
463 msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s…"
465 #: apply.c:4098
466 #, c-format
467 msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
468 msgstr "thông tin sha1 thiếu hoặc không dùng được cho mô-đun %s"
470 #: apply.c:4105
471 #, c-format
472 msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
473 msgstr "thay đổi chế độ cho %s, cái mà không phải là HEAD hiện tại"
475 #: apply.c:4108
476 #, c-format
477 msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
478 msgstr "thông tin sha1 còn thiếu hay không dùng được(%s)."
480 #: apply.c:4113 builtin/checkout.c:244 builtin/reset.c:142
481 #, c-format
482 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
483 msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
485 #: apply.c:4117
486 #, c-format
487 msgid "could not add %s to temporary index"
488 msgstr "không thể thêm %s vào chỉ mục tạm thời"
490 #: apply.c:4127
491 #, c-format
492 msgid "could not write temporary index to %s"
493 msgstr "không thểghi mục lục tạm vào %s"
495 #: apply.c:4265
496 #, c-format
497 msgid "unable to remove %s from index"
498 msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
500 #: apply.c:4299
501 #, c-format
502 msgid "corrupt patch for submodule %s"
503 msgstr "miếng vá sai hỏng cho mô-đun-con %s"
505 #: apply.c:4305
506 #, c-format
507 msgid "unable to stat newly created file '%s'"
508 msgstr "không thể lấy thống kề về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
510 #: apply.c:4313
511 #, c-format
512 msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
513 msgstr "không thể tạo “kho lưu đằng sau” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
515 #: apply.c:4319 apply.c:4464
516 #, c-format
517 msgid "unable to add cache entry for %s"
518 msgstr "không thể thêm mục nhớ đệm cho %s"
520 #: apply.c:4362
521 #, c-format
522 msgid "failed to write to '%s'"
523 msgstr "gặp lỗi khi ghi vào “%s”"
525 #: apply.c:4366
526 #, c-format
527 msgid "closing file '%s'"
528 msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
530 #: apply.c:4436
531 #, c-format
532 msgid "unable to write file '%s' mode %o"
533 msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ %o"
535 #: apply.c:4534
536 #, c-format
537 msgid "Applied patch %s cleanly."
538 msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ."
540 #: apply.c:4542
541 msgid "internal error"
542 msgstr "lỗi nội bộ"
544 #: apply.c:4545
545 #, c-format
546 msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
547 msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
548 msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối…"
550 #: apply.c:4556
551 #, c-format
552 msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
553 msgstr "đang cắt ngắn tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
555 #: apply.c:4564 builtin/fetch.c:843 builtin/fetch.c:1122
556 #, c-format
557 msgid "cannot open %s"
558 msgstr "không mở được “%s”"
560 #: apply.c:4578
561 #, c-format
562 msgid "Hunk #%d applied cleanly."
563 msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
565 #: apply.c:4582
566 #, c-format
567 msgid "Rejected hunk #%d."
568 msgstr "đoạn dữ liệu #%d bị từ chối."
570 #: apply.c:4692
571 #, c-format
572 msgid "Skipped patch '%s'."
573 msgstr "bỏ qua đường dẫn “%s”."
575 #: apply.c:4700
576 msgid "unrecognized input"
577 msgstr "không thừa nhận đầu vào"
579 #: apply.c:4719
580 msgid "unable to read index file"
581 msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
583 #: apply.c:4874
584 #, c-format
585 msgid "can't open patch '%s': %s"
586 msgstr "không thể mở miếng vá “%s”: %s"
588 #: apply.c:4901
589 #, c-format
590 msgid "squelched %d whitespace error"
591 msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
592 msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
594 #: apply.c:4907 apply.c:4922
595 #, c-format
596 msgid "%d line adds whitespace errors."
597 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
598 msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
600 #: apply.c:4915
601 #, c-format
602 msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
603 msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
604 msgstr[0] "%d dòng được áp dụng sau khi sửa các lỗi khoảng trắng."
606 #: apply.c:4931 builtin/add.c:538 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
607 msgid "Unable to write new index file"
608 msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
610 #: apply.c:4958 apply.c:4961 builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212
611 #: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:262
612 #: builtin/pull.c:199 builtin/submodule--helper.c:406
613 #: builtin/submodule--helper.c:1362 builtin/submodule--helper.c:1365
614 #: builtin/submodule--helper.c:1846 builtin/submodule--helper.c:1849
615 #: builtin/submodule--helper.c:2088 git-add--interactive.perl:197
616 msgid "path"
617 msgstr "đường-dẫn"
619 #: apply.c:4959
620 msgid "don't apply changes matching the given path"
621 msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
623 #: apply.c:4962
624 msgid "apply changes matching the given path"
625 msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
627 #: apply.c:4964 builtin/am.c:2218
628 msgid "num"
629 msgstr "số"
631 #: apply.c:4965
632 msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
633 msgstr "gỡ bỏ <số> dấu gạch chéo dẫn đầu từ đường dẫn diff cổ điển"
635 #: apply.c:4968
636 msgid "ignore additions made by the patch"
637 msgstr "lờ đi phần bổ xung được tạo ra bởi miếng vá"
639 #: apply.c:4970
640 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
641 msgstr ""
642 "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
644 #: apply.c:4974
645 msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
646 msgstr ""
647 "hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
649 #: apply.c:4976
650 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
651 msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
653 #: apply.c:4978
654 msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
655 msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
657 #: apply.c:4980
658 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
659 msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
661 #: apply.c:4982
662 msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
663 msgstr "đánh dấu các tập tin mới với “git add --intent-to-add”"
665 #: apply.c:4984
666 msgid "apply a patch without touching the working tree"
667 msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
669 #: apply.c:4986
670 msgid "accept a patch that touches outside the working area"
671 msgstr "chấp nhận một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
673 #: apply.c:4989
674 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
675 msgstr ""
676 "đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
678 #: apply.c:4991
679 msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
680 msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
682 #: apply.c:4993
683 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
684 msgstr ""
685 "xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
687 #: apply.c:4996 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:523
688 msgid "paths are separated with NUL character"
689 msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
691 #: apply.c:4998
692 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
693 msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
695 #: apply.c:4999 builtin/am.c:2197 builtin/interpret-trailers.c:97
696 #: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
697 #: builtin/pack-objects.c:3312 builtin/rebase.c:857
698 msgid "action"
699 msgstr "hành động"
701 #: apply.c:5000
702 msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
703 msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
705 #: apply.c:5003 apply.c:5006
706 msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
707 msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi quét nội dung"
709 #: apply.c:5009
710 msgid "apply the patch in reverse"
711 msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
713 #: apply.c:5011
714 msgid "don't expect at least one line of context"
715 msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
717 #: apply.c:5013
718 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
719 msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
721 #: apply.c:5015
722 msgid "allow overlapping hunks"
723 msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
725 #: apply.c:5016 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
726 #: builtin/commit.c:1309 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:698
727 #: builtin/log.c:2023 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:127
728 #: builtin/rebase--interactive.c:157
729 msgid "be verbose"
730 msgstr "chi tiết"
732 #: apply.c:5018
733 msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
734 msgstr ""
735 "đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
737 #: apply.c:5021
738 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
739 msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
741 #: apply.c:5023 builtin/am.c:2206
742 msgid "root"
743 msgstr "gốc"
745 #: apply.c:5024
746 msgid "prepend <root> to all filenames"
747 msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
749 #: archive.c:14
750 msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
751 msgstr "git archive [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> [<đường-dẫn>…]"
753 #: archive.c:15
754 msgid "git archive --list"
755 msgstr "git archive --list"
757 #: archive.c:16
758 msgid ""
759 "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
760 msgstr ""
761 "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> "
762 "[<đường-dẫn>…]"
764 #: archive.c:17
765 msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
766 msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
768 #: archive.c:370 builtin/add.c:176 builtin/add.c:514 builtin/rm.c:298
769 #, c-format
770 msgid "pathspec '%s' did not match any files"
771 msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
773 #: archive.c:453
774 msgid "fmt"
775 msgstr "định_dạng"
777 #: archive.c:453
778 msgid "archive format"
779 msgstr "định dạng lưu trữ"
781 #: archive.c:454 builtin/log.c:1536
782 msgid "prefix"
783 msgstr "tiền_tố"
785 #: archive.c:455
786 msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
787 msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
789 #: archive.c:456 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
790 #: builtin/fast-export.c:1013 builtin/fast-export.c:1015 builtin/grep.c:884
791 #: builtin/hash-object.c:104 builtin/ls-files.c:559 builtin/ls-files.c:562
792 #: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:575 builtin/read-tree.c:122
793 #: parse-options.h:162
794 msgid "file"
795 msgstr "tập_tin"
797 #: archive.c:457 builtin/archive.c:89
798 msgid "write the archive to this file"
799 msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
801 #: archive.c:459
802 msgid "read .gitattributes in working directory"
803 msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
805 #: archive.c:460
806 msgid "report archived files on stderr"
807 msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi tiêu chuẩn)"
809 #: archive.c:461
810 msgid "store only"
811 msgstr "chỉ lưu (không nén)"
813 #: archive.c:462
814 msgid "compress faster"
815 msgstr "nén nhanh hơn"
817 #: archive.c:470
818 msgid "compress better"
819 msgstr "nén nhỏ hơn"
821 #: archive.c:473
822 msgid "list supported archive formats"
823 msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
825 #: archive.c:475 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:114
826 #: builtin/submodule--helper.c:1374 builtin/submodule--helper.c:1855
827 msgid "repo"
828 msgstr "kho"
830 #: archive.c:476 builtin/archive.c:91
831 msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
832 msgstr "nhận kho nén từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
834 #: archive.c:477 builtin/archive.c:92 builtin/difftool.c:714
835 #: builtin/notes.c:496
836 msgid "command"
837 msgstr "lệnh"
839 #: archive.c:478 builtin/archive.c:93
840 msgid "path to the remote git-upload-archive command"
841 msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
843 #: archive.c:485
844 msgid "Unexpected option --remote"
845 msgstr "Gặp tùy chọn --remote không cần"
847 #: archive.c:487
848 msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
849 msgstr "Tùy chọn --exec chỉ có thể được dùng cùng với --remote"
851 #: archive.c:489
852 msgid "Unexpected option --output"
853 msgstr "Gặp tùy chọn không cần --output"
855 #: archive.c:511
856 #, c-format
857 msgid "Unknown archive format '%s'"
858 msgstr "Không hiểu định dạng “%s”"
860 #: archive.c:518
861 #, c-format
862 msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
863 msgstr "Tham số không được hỗ trợ cho định dạng “%s”: -%d"
865 #: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
866 #, c-format
867 msgid "cannot stream blob %s"
868 msgstr "không thể stream blob “%s”"
870 #: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
871 #, c-format
872 msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
873 msgstr "chế độ tập tin lục không được hỗ trợ: 0%o (SHA1: %s)"
875 #: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
876 #, c-format
877 msgid "cannot read %s"
878 msgstr "không thể đọc %s"
880 #: archive-tar.c:458
881 #, c-format
882 msgid "unable to start '%s' filter"
883 msgstr "không thể bắt đầu bộ lọc “%s”"
885 #: archive-tar.c:461
886 msgid "unable to redirect descriptor"
887 msgstr "không thể chuyển hướng mô tả"
889 #: archive-tar.c:468
890 #, c-format
891 msgid "'%s' filter reported error"
892 msgstr "bộ lọc “%s” đã báo cáo lỗi"
894 #: archive-zip.c:314
895 #, c-format
896 msgid "path is not valid UTF-8: %s"
897 msgstr "đường dẫn không hợp lệ UTF-8: %s"
899 #: archive-zip.c:318
900 #, c-format
901 msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
902 msgstr "đường dẫn quá dài (%d ký tự, SHA1: %s): %s"
904 #: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:224 builtin/pack-objects.c:227
905 #, c-format
906 msgid "deflate error (%d)"
907 msgstr "lỗi giải nén (%d)"
909 #: archive-zip.c:609
910 #, c-format
911 msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
912 msgstr "dấu vết thời gian là quá lớn cho hệ thống này: %<PRIuMAX>"
914 #: attr.c:212
915 #, c-format
916 msgid "%.*s is not a valid attribute name"
917 msgstr "%.*s không phải tên thuộc tính hợp lệ"
919 #: attr.c:409
920 msgid ""
921 "Negative patterns are ignored in git attributes\n"
922 "Use '\\!' for literal leading exclamation."
923 msgstr ""
924 "Các mẫu dạng phủ định bị cấm dùng cho các thuộc tính của git\n"
925 "Dùng “\\!” cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than dẫn đầu."
927 #: bisect.c:468
928 #, c-format
929 msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
930 msgstr "nội dung được trích dẫn sai tập tin “%s”: %s"
932 #: bisect.c:676
933 #, c-format
934 msgid "We cannot bisect more!\n"
935 msgstr "Chúng tôi không bisect thêm nữa!\n"
937 #: bisect.c:730
938 #, c-format
939 msgid "Not a valid commit name %s"
940 msgstr "Không phải tên đối tượng commit %s hợp lệ"
942 #: bisect.c:754
943 #, c-format
944 msgid ""
945 "The merge base %s is bad.\n"
946 "This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
947 msgstr ""
948 "Hòa trộn trên %s là sai.\n"
949 "Điều đó có nghĩa là lỗi đã được sửa chữa giữa %s và [%s].\n"
951 #: bisect.c:759
952 #, c-format
953 msgid ""
954 "The merge base %s is new.\n"
955 "The property has changed between %s and [%s].\n"
956 msgstr ""
957 "Hòa trộn trên %s là mới.\n"
958 "Gần như chắc chắn là có thay đổi giữa %s và [%s].\n"
960 #: bisect.c:764
961 #, c-format
962 msgid ""
963 "The merge base %s is %s.\n"
964 "This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
965 msgstr ""
966 "Hòa trộn trên %s là %s.\n"
967 "Điều đó có nghĩa là lần chuyển giao “%s” đầu tiên là giữa %s và [%s].\n"
969 #: bisect.c:772
970 #, c-format
971 msgid ""
972 "Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
973 "git bisect cannot work properly in this case.\n"
974 "Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
975 msgstr ""
976 "Một số điểm xét duyệt %s không phải tổ tiên của điểm xét duyệt %s.\n"
977 "git bisect không thể làm việc đúng đắn trong trường hợp này.\n"
978 "Liệu có phải bạn nhầm lẫn các điểm %s và %s không?\n"
980 #: bisect.c:785
981 #, c-format
982 msgid ""
983 "the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
984 "So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
985 "We continue anyway."
986 msgstr ""
987 "hòa trộn trên cơ sở giữa %s và [%s] phải bị bỏ qua.\n"
988 "Do vậy chúng tôi không thể chắc lần chuyển giao đầu tiên %s là giữa %s và "
989 "%s.\n"
990 "Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục."
992 #: bisect.c:818
993 #, c-format
994 msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
995 msgstr "Bisecting: nền hòa trộn cần phải được kiểm tra\n"
997 #: bisect.c:858
998 #, c-format
999 msgid "a %s revision is needed"
1000 msgstr "cần một điểm xét duyệt %s"
1002 #: bisect.c:877 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
1003 #, c-format
1004 msgid "could not create file '%s'"
1005 msgstr "không thể tạo tập tin “%s”"
1007 #: bisect.c:928 builtin/merge.c:138
1008 #, c-format
1009 msgid "could not read file '%s'"
1010 msgstr "không thể đọc tập tin “%s”"
1012 #: bisect.c:958
1013 msgid "reading bisect refs failed"
1014 msgstr "việc đọc tham chiếu bisect gặp lỗi"
1016 #: bisect.c:977
1017 #, c-format
1018 msgid "%s was both %s and %s\n"
1019 msgstr "%s là cả %s và %s\n"
1021 #: bisect.c:985
1022 #, c-format
1023 msgid ""
1024 "No testable commit found.\n"
1025 "Maybe you started with bad path parameters?\n"
1026 msgstr ""
1027 "không tìm thấy lần chuyển giao kiểm tra được nào.\n"
1028 "Có lẽ bạn bắt đầu với các tham số đường dẫn sai?\n"
1030 #: bisect.c:1004
1031 #, c-format
1032 msgid "(roughly %d step)"
1033 msgid_plural "(roughly %d steps)"
1034 msgstr[0] "(ước chừng %d bước)"
1036 #. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
1037 #. steps)" translation.
1039 #: bisect.c:1010
1040 #, c-format
1041 msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1042 msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1043 msgstr[0] "Bisecting: còn %d điểm xét duyệt để kiểm sau %s này\n"
1045 #: blame.c:1787
1046 msgid "--contents and --reverse do not blend well."
1047 msgstr "tùy chọn--contents và --reverse không được trộn vào nhau."
1049 #: blame.c:1801
1050 msgid "cannot use --contents with final commit object name"
1051 msgstr "không thể dùng --contents với tên đối tượng chuyển giao cuối cùng"
1053 #: blame.c:1822
1054 msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1055 msgstr ""
1056 "--reverse và --first-parent cùng nhau cần chỉ định lần chuyển giao cuối"
1058 #: blame.c:1831 bundle.c:162 ref-filter.c:2046 sequencer.c:1963
1059 #: sequencer.c:4002 builtin/commit.c:1001 builtin/log.c:377 builtin/log.c:932
1060 #: builtin/log.c:1407 builtin/log.c:1783 builtin/log.c:2072 builtin/merge.c:406
1061 #: builtin/pack-objects.c:3137 builtin/pack-objects.c:3152
1062 #: builtin/shortlog.c:192
1063 msgid "revision walk setup failed"
1064 msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
1066 #: blame.c:1849
1067 msgid ""
1068 "--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1069 msgstr ""
1070 "--reverse --first-parent cùng nhau yêu cầu vùng cùng với chuỗi cha-mẹ-đầu-"
1071 "tiên"
1073 #: blame.c:1860
1074 #, c-format
1075 msgid "no such path %s in %s"
1076 msgstr "không có đường dẫn %s trong “%s”"
1078 #: blame.c:1871
1079 #, c-format
1080 msgid "cannot read blob %s for path %s"
1081 msgstr "không thể đọc blob %s cho đường dẫn “%s”"
1083 #: branch.c:52
1084 #, c-format
1085 msgid ""
1086 "\n"
1087 "After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1088 "the remote tracking information by invoking\n"
1089 "\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1090 msgstr ""
1091 "\n"
1092 "Sau khi sửa nguyên nhân lỗi bạn có lẻ cần thử sửa\n"
1093 "thông tin theo dõi máy chủ bằng cách gọi lệnh\n"
1094 "\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1096 #: branch.c:66
1097 #, c-format
1098 msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
1099 msgstr "Chưa cài đặt nhánh %s như là thượng nguồn của nó."
1101 #: branch.c:92
1102 #, c-format
1103 msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
1104 msgstr ""
1105 "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ “%s” từ “%s” bằng cách rebase."
1107 #: branch.c:93
1108 #, c-format
1109 msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
1110 msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ “%s” từ “%s”."
1112 #: branch.c:97
1113 #, c-format
1114 msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
1115 msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ “%s” bằng cách rebase."
1117 #: branch.c:98
1118 #, c-format
1119 msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1120 msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ “%s”."
1122 #: branch.c:103
1123 #, c-format
1124 msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
1125 msgstr ""
1126 "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ “%s” bằng cách rebase."
1128 #: branch.c:104
1129 #, c-format
1130 msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
1131 msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ “%s”."
1133 #: branch.c:108
1134 #, c-format
1135 msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
1136 msgstr ""
1137 "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ “%s” bằng cách rebase."
1139 #: branch.c:109
1140 #, c-format
1141 msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
1142 msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ “%s”."
1144 #: branch.c:118
1145 msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1146 msgstr "Không thể ghi cấu hình nhánh thượng nguồn"
1148 #: branch.c:155
1149 #, c-format
1150 msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1151 msgstr "Không theo dõi: thông tin chưa rõ ràng cho tham chiếu %s"
1153 #: branch.c:188
1154 #, c-format
1155 msgid "'%s' is not a valid branch name."
1156 msgstr "“%s” không phải là một tên nhánh hợp lệ."
1158 #: branch.c:207
1159 #, c-format
1160 msgid "A branch named '%s' already exists."
1161 msgstr "Đã có nhánh mang tên “%s”."
1163 #: branch.c:212
1164 msgid "Cannot force update the current branch."
1165 msgstr "Không thể ép buộc cập nhật nhánh hiện hành."
1167 #: branch.c:232
1168 #, c-format
1169 msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1170 msgstr ""
1171 "Không thể cài đặt thông tin theo dõi; điểm bắt đầu “%s” không phải là một "
1172 "nhánh."
1174 #: branch.c:234
1175 #, c-format
1176 msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1177 msgstr "nhánh thượng nguồn đã yêu cầu “%s” không tồn tại"
1179 #: branch.c:236
1180 msgid ""
1181 "\n"
1182 "If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1183 "branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1184 "run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1185 "\n"
1186 "If you are planning to push out a new local branch that\n"
1187 "will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1188 "\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
1189 msgstr ""
1190 "\n"
1191 "Nếu bạn có ý định “cải tổ” công việc của bạn trên nhánh thượng nguồn\n"
1192 "(upstream) cái mà đã sẵn có trên máy chủ, bạn cần chạy\n"
1193 "lệnh \"git fetch\" để lấy nó về.\n"
1194 "\n"
1195 "Nếu bạn có ý định đẩy lên lên một nhánh nội bộ mới cái mà\n"
1196 "sẽ theo dõi bản đối chiếu máy chủ của nó, bạn cần dùng lệnh\n"
1197 "\"git push -u\" để đặt cấu hình thượng nguồn bạn muốn push."
1199 #: branch.c:279
1200 #, c-format
1201 msgid "Not a valid object name: '%s'."
1202 msgstr "Không phải tên đối tượng hợp lệ: “%s”."
1204 #: branch.c:299
1205 #, c-format
1206 msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1207 msgstr "Tên đối tượng chưa rõ ràng: “%s”."
1209 #: branch.c:304
1210 #, c-format
1211 msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1212 msgstr "Nhánh không hợp lệ: “%s”."
1214 #: branch.c:358
1215 #, c-format
1216 msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1217 msgstr "“%s” đã được lấy ra tại “%s” rồi"
1219 #: branch.c:381
1220 #, c-format
1221 msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1222 msgstr "HEAD của cây làm việc %s chưa được cập nhật"
1224 #: bundle.c:36
1225 #, c-format
1226 msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1227 msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump của git)"
1229 #: bundle.c:64
1230 #, c-format
1231 msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1232 msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
1234 #: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2182 sequencer.c:2722
1235 #: builtin/commit.c:774
1236 #, c-format
1237 msgid "could not open '%s'"
1238 msgstr "không thể mở “%s”"
1240 #: bundle.c:141
1241 msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1242 msgstr "Kho chứa thiếu những lần chuyển giao tiên quyết này:"
1244 #: bundle.c:192
1245 #, c-format
1246 msgid "The bundle contains this ref:"
1247 msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1248 msgstr[0] "Bó dữ liệu chứa %d tham chiếu:"
1250 #: bundle.c:199
1251 msgid "The bundle records a complete history."
1252 msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
1254 #: bundle.c:201
1255 #, c-format
1256 msgid "The bundle requires this ref:"
1257 msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1258 msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu này:"
1260 #: bundle.c:267
1261 msgid "unable to dup bundle descriptor"
1262 msgstr "không thể nhân đôi bộ mô tả bundle"
1264 #: bundle.c:274
1265 msgid "Could not spawn pack-objects"
1266 msgstr "Không thể sản sinh đối tượng gói"
1268 #: bundle.c:285
1269 msgid "pack-objects died"
1270 msgstr "đối tượng gói đã chết"
1272 #: bundle.c:327
1273 msgid "rev-list died"
1274 msgstr "rev-list đã chết"
1276 #: bundle.c:376
1277 #, c-format
1278 msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1279 msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
1281 #: bundle.c:456 builtin/log.c:192 builtin/log.c:1688 builtin/shortlog.c:304
1282 #, c-format
1283 msgid "unrecognized argument: %s"
1284 msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
1286 #: bundle.c:464
1287 msgid "Refusing to create empty bundle."
1288 msgstr "Từ chối tạo một bó dữ liệu trống rỗng."
1290 #: bundle.c:474
1291 #, c-format
1292 msgid "cannot create '%s'"
1293 msgstr "không thể tạo “%s”"
1295 #: bundle.c:498
1296 msgid "index-pack died"
1297 msgstr "mục lục gói đã chết"
1299 #: color.c:296
1300 #, c-format
1301 msgid "invalid color value: %.*s"
1302 msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
1304 #: commit.c:50 sequencer.c:2528 builtin/am.c:370 builtin/am.c:414
1305 #: builtin/am.c:1390 builtin/am.c:2025 builtin/replace.c:376
1306 #: builtin/replace.c:448
1307 #, c-format
1308 msgid "could not parse %s"
1309 msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
1311 #: commit.c:52
1312 #, c-format
1313 msgid "%s %s is not a commit!"
1314 msgstr "%s %s không phải là một lần chuyển giao!"
1316 #: commit.c:193
1317 msgid ""
1318 "Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
1319 "and will be removed in a future Git version.\n"
1320 "\n"
1321 "Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1322 "to convert the grafts into replace refs.\n"
1323 "\n"
1324 "Turn this message off by running\n"
1325 "\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1326 msgstr ""
1327 "Việc hỗ trợ cho <GIT_DIR>/info/grafts đã lạc hậu\n"
1328 "và sẽ bị xóa bỏ ở phiên bản Git tương lai.\n"
1329 "\n"
1330 "Vui lòng dùng \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1331 "để chuyển đổi các graft thành các tham chiếu thay thế.\n"
1332 "\n"
1333 "Tắt lời nhắn này bằng cách chạy\n"
1334 "\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1336 #: commit.c:1115
1337 #, c-format
1338 msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
1339 msgstr ""
1340 "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG không đáng tin, được cho là bởi %s."
1342 #: commit.c:1118
1343 #, c-format
1344 msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
1345 msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG sai, được cho là bởi %s."
1347 #: commit.c:1121
1348 #, c-format
1349 msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
1350 msgstr "Lần chuyển giao %s không có chữ ký GPG."
1352 #: commit.c:1124
1353 #, c-format
1354 msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
1355 msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG tốt bởi %s\n"
1357 #: commit.c:1378
1358 msgid ""
1359 "Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1360 "You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1361 "variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
1362 msgstr ""
1363 "Cảnh báo: ghi chú cho lần chuyển giao không hợp chuẩn UTF-8.\n"
1364 "Bạn có lẽ muốn tu bổ nó sau khi sửa lời chú thích, hoặc là đặt biến\n"
1365 "cấu hình i18n.commitencoding thành bảng mã mà dự án của bạn muốn dùng.\n"
1367 #: commit-graph.c:108
1368 #, c-format
1369 msgid "graph file %s is too small"
1370 msgstr "tập tin đồ thị %s quá nhỏ"
1372 #: commit-graph.c:115
1373 #, c-format
1374 msgid "graph signature %X does not match signature %X"
1375 msgstr "chữ ký đồ họa %X không khớp chữ ký %X"
1377 #: commit-graph.c:122
1378 #, c-format
1379 msgid "graph version %X does not match version %X"
1380 msgstr "phiên bản đồ họa %X không khớp phiên bản %X"
1382 #: commit-graph.c:129
1383 #, c-format
1384 msgid "hash version %X does not match version %X"
1385 msgstr "phiên bản băm “%X” không có phiên bản khớp %X"
1387 #: commit-graph.c:153
1388 #, c-format
1389 msgid "improper chunk offset %08x%08x"
1390 msgstr "bù mảnh không đúng chỗ %08x%08x"
1392 #: commit-graph.c:189
1393 #, c-format
1394 msgid "chunk id %08x appears multiple times"
1395 msgstr "mã mảnh %08x xuất hiện nhiều lần"
1397 #: commit-graph.c:308
1398 #, c-format
1399 msgid "could not find commit %s"
1400 msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao %s"
1402 #: commit-graph.c:617 builtin/pack-objects.c:2652
1403 #, c-format
1404 msgid "unable to get type of object %s"
1405 msgstr "không thể lấy kiểu của đối tượng “%s”"
1407 #: commit-graph.c:651
1408 msgid "Annotating commits in commit graph"
1409 msgstr "Diễn giải các lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
1411 #: commit-graph.c:691
1412 msgid "Computing commit graph generation numbers"
1413 msgstr "Đang tính toán số tạo sơ đồ các lần chuyển giao"
1415 #: commit-graph.c:803 commit-graph.c:826 commit-graph.c:852
1416 msgid "Finding commits for commit graph"
1417 msgstr "Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao"
1419 #: commit-graph.c:812
1420 #, c-format
1421 msgid "error adding pack %s"
1422 msgstr "gặp lỗi thêm gói %s"
1424 #: commit-graph.c:814
1425 #, c-format
1426 msgid "error opening index for %s"
1427 msgstr "gặp lỗi khi mở mục lục cho “%s”"
1429 #: commit-graph.c:868
1430 #, c-format
1431 msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
1432 msgstr "định dạng đồ họa các lần chuyển giao không thể ghi %d lần chuyển giao"
1434 #: commit-graph.c:895
1435 msgid "too many commits to write graph"
1436 msgstr "có quá nhiều lần chuyển giao để ghi đồ thị"
1438 #: commit-graph.c:902 midx.c:769
1439 #, c-format
1440 msgid "unable to create leading directories of %s"
1441 msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
1443 #: commit-graph.c:1002
1444 msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
1445 msgstr ""
1446 "tập tin sơ đồ chuyển giao có tổng kiểm không đúng và có vẻ như là đã hỏng"
1448 #: commit-graph.c:1046
1449 msgid "Verifying commits in commit graph"
1450 msgstr "Đang thẩm tra các lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
1452 #: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
1453 msgid "memory exhausted"
1454 msgstr "hết bộ nhớ"
1456 #: config.c:123
1457 #, c-format
1458 msgid ""
1459 "exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
1460 "\t%s\n"
1461 "from\n"
1462 "\t%s\n"
1463 "This might be due to circular includes."
1464 msgstr ""
1465 "vượt quá độ sâu bao gồm tối đa (%d) trong khi bao gồm\n"
1466 "\t%s\n"
1467 "từ\n"
1468 "\t%s\n"
1469 "Nguyên nhân có thể là gồm quẩn vòng."
1471 #: config.c:139
1472 #, c-format
1473 msgid "could not expand include path '%s'"
1474 msgstr "không thể khai triển đường dẫn “%s”"
1476 #: config.c:150
1477 msgid "relative config includes must come from files"
1478 msgstr "các bao gồm cấu hình liên quan phải đến từ các tập tin"
1480 #: config.c:190
1481 msgid "relative config include conditionals must come from files"
1482 msgstr "các điều kiện bao gồm cấu hình liên quan phải đến từ các tập tin"
1484 #: config.c:348
1485 #, c-format
1486 msgid "key does not contain a section: %s"
1487 msgstr "khóa không chứa một phần: %s"
1489 #: config.c:354
1490 #, c-format
1491 msgid "key does not contain variable name: %s"
1492 msgstr "khóa không chứa bất kỳ một tên biến nào: %s"
1494 #: config.c:378 sequencer.c:2296
1495 #, c-format
1496 msgid "invalid key: %s"
1497 msgstr "khóa không đúng: %s"
1499 #: config.c:384
1500 #, c-format
1501 msgid "invalid key (newline): %s"
1502 msgstr "khóa không hợp lệ (dòng mới): %s"
1504 #: config.c:420 config.c:432
1505 #, c-format
1506 msgid "bogus config parameter: %s"
1507 msgstr "tham số cấu hình không có thực: %s"
1509 #: config.c:467
1510 #, c-format
1511 msgid "bogus format in %s"
1512 msgstr "định dạng không có thực trong %s"
1514 #: config.c:793
1515 #, c-format
1516 msgid "bad config line %d in blob %s"
1517 msgstr "tập tin cấu hình sai tại dòng %d trong blob %s"
1519 #: config.c:797
1520 #, c-format
1521 msgid "bad config line %d in file %s"
1522 msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong tập tin %s"
1524 #: config.c:801
1525 #, c-format
1526 msgid "bad config line %d in standard input"
1527 msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong đầu vào tiêu chuẩn"
1529 #: config.c:805
1530 #, c-format
1531 msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1532 msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong blob-mô-đun-con %s"
1534 #: config.c:809
1535 #, c-format
1536 msgid "bad config line %d in command line %s"
1537 msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong dòng lệnh %s"
1539 #: config.c:813
1540 #, c-format
1541 msgid "bad config line %d in %s"
1542 msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong %s"
1544 #: config.c:952
1545 msgid "out of range"
1546 msgstr "nằm ngoài phạm vi"
1548 #: config.c:952
1549 msgid "invalid unit"
1550 msgstr "đơn vị không hợp lệ"
1552 #: config.c:958
1553 #, c-format
1554 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1555 msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s”: %s"
1557 #: config.c:963
1558 #, c-format
1559 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1560 msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong blob %s: %s"
1562 #: config.c:966
1563 #, c-format
1564 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1565 msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong tập tin %s: %s"
1567 #: config.c:969
1568 #, c-format
1569 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1570 msgstr ""
1571 "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong đầu vào tiêu chuẩn: %s"
1573 #: config.c:972
1574 #, c-format
1575 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1576 msgstr ""
1577 "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong submodule-blob %s: %s"
1579 #: config.c:975
1580 #, c-format
1581 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1582 msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong dòng lệnh %s: %s"
1584 #: config.c:978
1585 #, c-format
1586 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1587 msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong %s: %s"
1589 #: config.c:1073
1590 #, c-format
1591 msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1592 msgstr "gặp lỗi mở rộng thư mục người dùng trong: “%s”"
1594 #: config.c:1082
1595 #, c-format
1596 msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1597 msgstr "“%s” dành cho “%s” không phải là dấu vết thời gian hợp lệ"
1599 #: config.c:1173
1600 #, c-format
1601 msgid "abbrev length out of range: %d"
1602 msgstr "chiều dài abbrev nằm ngoài phạm vi: %d"
1604 #: config.c:1187 config.c:1198
1605 #, c-format
1606 msgid "bad zlib compression level %d"
1607 msgstr "mức nén zlib %d là sai"
1609 #: config.c:1290
1610 msgid "core.commentChar should only be one character"
1611 msgstr "core.commentChar chỉ được có một ký tự"
1613 #: config.c:1323
1614 #, c-format
1615 msgid "invalid mode for object creation: %s"
1616 msgstr "chế độ không hợp lệ đối với việc tạo đối tượng: %s"
1618 #: config.c:1395
1619 #, c-format
1620 msgid "malformed value for %s"
1621 msgstr "giá trị cho %s sai dạng"
1623 #: config.c:1421
1624 #, c-format
1625 msgid "malformed value for %s: %s"
1626 msgstr "giá trị cho %s sai dạng: %s"
1628 #: config.c:1422
1629 msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
1630 msgstr "phải là một trong số nothing, matching, simple, upstream hay current"
1632 #: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3391
1633 #, c-format
1634 msgid "bad pack compression level %d"
1635 msgstr "mức nén gói %d không hợp lệ"
1637 #: config.c:1602
1638 #, c-format
1639 msgid "unable to load config blob object '%s'"
1640 msgstr "không thể tải đối tượng blob cấu hình “%s”"
1642 #: config.c:1605
1643 #, c-format
1644 msgid "reference '%s' does not point to a blob"
1645 msgstr "tham chiếu “%s” không chỉ đến một blob nào cả"
1647 #: config.c:1622
1648 #, c-format
1649 msgid "unable to resolve config blob '%s'"
1650 msgstr "không thể phân giải điểm xét duyệt “%s”"
1652 #: config.c:1652
1653 #, c-format
1654 msgid "failed to parse %s"
1655 msgstr "gặp lỗi khi phân tích cú pháp %s"
1657 #: config.c:1705
1658 msgid "unable to parse command-line config"
1659 msgstr "không thể phân tích cấu hình dòng lệnh"
1661 #: config.c:2037
1662 msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1663 msgstr "đã có lỗi chưa biết xảy ra trong khi đọc các tập tin cấu hình"
1665 #: config.c:2207
1666 #, c-format
1667 msgid "Invalid %s: '%s'"
1668 msgstr "%s không hợp lệ: “%s”"
1670 #: config.c:2250
1671 #, c-format
1672 msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1673 msgstr ""
1674 "không hiểu giá trị core.untrackedCache “%s”; dùng giá trị mặc định “keep”"
1676 #: config.c:2276
1677 #, c-format
1678 msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1679 msgstr "giá trị splitIndex.maxPercentChange “%d” phải nằm giữa 0 và 100"
1681 #: config.c:2322
1682 #, c-format
1683 msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1684 msgstr "không thể phân tích “%s” từ cấu hình dòng lệnh"
1686 #: config.c:2324
1687 #, c-format
1688 msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1689 msgstr "sai biến cấu hình “%s” trong tập tin “%s” tại dòng %d"
1691 #: config.c:2405
1692 #, c-format
1693 msgid "invalid section name '%s'"
1694 msgstr "tên của phần không hợp lệ “%s”"
1696 #: config.c:2437
1697 #, c-format
1698 msgid "%s has multiple values"
1699 msgstr "%s có đa giá trị"
1701 #: config.c:2466
1702 #, c-format
1703 msgid "failed to write new configuration file %s"
1704 msgstr "gặp lỗi khi ghi tập tin cấu hình “%s”"
1706 #: config.c:2717 config.c:3041
1707 #, c-format
1708 msgid "could not lock config file %s"
1709 msgstr "không thể khóa tập tin cấu hình %s"
1711 #: config.c:2728
1712 #, c-format
1713 msgid "opening %s"
1714 msgstr "đang mở “%s”"
1716 #: config.c:2763 builtin/config.c:327
1717 #, c-format
1718 msgid "invalid pattern: %s"
1719 msgstr "mẫu không hợp lệ: %s"
1721 #: config.c:2788
1722 #, c-format
1723 msgid "invalid config file %s"
1724 msgstr "tập tin cấu hình “%s” không hợp lệ"
1726 #: config.c:2801 config.c:3054
1727 #, c-format
1728 msgid "fstat on %s failed"
1729 msgstr "fstat trên %s gặp lỗi"
1731 #: config.c:2812
1732 #, c-format
1733 msgid "unable to mmap '%s'"
1734 msgstr "không thể mmap “%s”"
1736 #: config.c:2821 config.c:3059
1737 #, c-format
1738 msgid "chmod on %s failed"
1739 msgstr "chmod trên %s gặp lỗi"
1741 #: config.c:2906 config.c:3156
1742 #, c-format
1743 msgid "could not write config file %s"
1744 msgstr "không thể ghi tập tin cấu hình “%s”"
1746 #: config.c:2940
1747 #, c-format
1748 msgid "could not set '%s' to '%s'"
1749 msgstr "không thể đặt “%s” thành “%s”"
1751 #: config.c:2942 builtin/remote.c:782
1752 #, c-format
1753 msgid "could not unset '%s'"
1754 msgstr "không thể thôi đặt “%s”"
1756 #: config.c:3032
1757 #, c-format
1758 msgid "invalid section name: %s"
1759 msgstr "tên của phần không hợp lệ: %s"
1761 #: config.c:3199
1762 #, c-format
1763 msgid "missing value for '%s'"
1764 msgstr "thiếu giá trị cho cho “%s”"
1766 #: connect.c:61
1767 msgid "the remote end hung up upon initial contact"
1768 msgstr "máy chủ bị treo trên lần tiếp xúc đầu tiên"
1770 #: connect.c:63
1771 msgid ""
1772 "Could not read from remote repository.\n"
1773 "\n"
1774 "Please make sure you have the correct access rights\n"
1775 "and the repository exists."
1776 msgstr ""
1777 "Không thể đọc từ kho trên mạng.\n"
1778 "\n"
1779 "Vui lòng chắc chắn là bạn có đủ thẩm quyền truy cập\n"
1780 "và kho chứa đã sẵn có."
1782 #: connect.c:81
1783 #, c-format
1784 msgid "server doesn't support '%s'"
1785 msgstr "máy chủ không hỗ trợ “%s”"
1787 #: connect.c:103
1788 #, c-format
1789 msgid "server doesn't support feature '%s'"
1790 msgstr "máy chủ không hỗ trợ tính năng “%s”"
1792 #: connect.c:114
1793 msgid "expected flush after capabilities"
1794 msgstr "cần đẩy dữ liệu lên đĩa sau các capabilities"
1796 #: connect.c:233
1797 #, c-format
1798 msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
1799 msgstr "bỏ qua capabilities sau dòng đầu tiên “%s”"
1801 #: connect.c:252
1802 msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
1803 msgstr "lỗi giao thức: không cần capabilities^{}"
1805 #: connect.c:273
1806 #, c-format
1807 msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
1808 msgstr "lỗi giao thức: cần sha-1 shallow, nhưng lại nhận được “%s”"
1810 #: connect.c:275
1811 msgid "repository on the other end cannot be shallow"
1812 msgstr "kho đã ở điểm cuối khoác nên không thể được shallow"
1814 #: connect.c:310 fetch-pack.c:182 builtin/archive.c:63
1815 #, c-format
1816 msgid "remote error: %s"
1817 msgstr "lỗi máy chủ: %s"
1819 #: connect.c:316
1820 msgid "invalid packet"
1821 msgstr "gói không hợp lệ"
1823 #: connect.c:336
1824 #, c-format
1825 msgid "protocol error: unexpected '%s'"
1826 msgstr "lỗi giao thức: không cần “%s”"
1828 #: connect.c:444
1829 #, c-format
1830 msgid "invalid ls-refs response: %s"
1831 msgstr "trả về của ls-refs không hợp lệ: %s"
1833 #: connect.c:448
1834 msgid "expected flush after ref listing"
1835 msgstr "cần đẩy dữ liệu lên đĩa sau khi liệt kê tham chiếu"
1837 #: connect.c:547
1838 #, c-format
1839 msgid "protocol '%s' is not supported"
1840 msgstr "giao thức “%s” chưa được hỗ trợ"
1842 #: connect.c:598
1843 msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
1844 msgstr "không thể đặt SO_KEEPALIVE trên ổ cắm"
1846 #: connect.c:638 connect.c:701
1847 #, c-format
1848 msgid "Looking up %s ... "
1849 msgstr "Đang tìm kiếm %s …"
1851 #: connect.c:642
1852 #, c-format
1853 msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
1854 msgstr "không tìm được %s (cổng %s) (%s)"
1856 #. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
1857 #: connect.c:646 connect.c:717
1858 #, c-format
1859 msgid ""
1860 "done.\n"
1861 "Connecting to %s (port %s) ... "
1862 msgstr ""
1863 "xong.\n"
1864 "Đang kết nối đến %s (cổng %s) … "
1866 #: connect.c:668 connect.c:745
1867 #, c-format
1868 msgid ""
1869 "unable to connect to %s:\n"
1870 "%s"
1871 msgstr ""
1872 "không thể kết nối đến %s:\n"
1873 "%s"
1875 #. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
1876 #: connect.c:674 connect.c:751
1877 msgid "done."
1878 msgstr "hoàn tất."
1880 #: connect.c:705
1881 #, c-format
1882 msgid "unable to look up %s (%s)"
1883 msgstr "không thể tìm thấy %s (%s)"
1885 #: connect.c:711
1886 #, c-format
1887 msgid "unknown port %s"
1888 msgstr "không hiểu cổng %s"
1890 #: connect.c:848 connect.c:1174
1891 #, c-format
1892 msgid "strange hostname '%s' blocked"
1893 msgstr "đã khóa tên máy lạ “%s”"
1895 #: connect.c:850
1896 #, c-format
1897 msgid "strange port '%s' blocked"
1898 msgstr "đã khóa cổng lạ “%s”"
1900 #: connect.c:860
1901 #, c-format
1902 msgid "cannot start proxy %s"
1903 msgstr "không thể khởi chạy ủy nhiệm “%s”"
1905 #: connect.c:927
1906 msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
1907 msgstr "chưa chỉ định đường dẫn; xem'git help pull” để biết cú pháp url hợp lệ"
1909 #: connect.c:1122
1910 msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
1911 msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ -4"
1913 #: connect.c:1134
1914 msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
1915 msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ -6"
1917 #: connect.c:1151
1918 msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
1919 msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ đặt cổng"
1921 #: connect.c:1262
1922 #, c-format
1923 msgid "strange pathname '%s' blocked"
1924 msgstr "đã khóa tên đường dẫn lạ “%s”"
1926 #: connect.c:1307
1927 msgid "unable to fork"
1928 msgstr "không thể rẽ nhánh tiến trình con"
1930 #: connected.c:68 builtin/fsck.c:202 builtin/prune.c:147
1931 msgid "Checking connectivity"
1932 msgstr "Đang kiểm tra kết nối"
1934 #: connected.c:80
1935 msgid "Could not run 'git rev-list'"
1936 msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
1938 #: connected.c:100
1939 msgid "failed write to rev-list"
1940 msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list"
1942 #: connected.c:107
1943 msgid "failed to close rev-list's stdin"
1944 msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list"
1946 #: convert.c:194
1947 #, c-format
1948 msgid "illegal crlf_action %d"
1949 msgstr "crlf_action %d không hợp lệ"
1951 #: convert.c:207
1952 #, c-format
1953 msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
1954 msgstr "CRLF nên được thay bằng LF trong %s"
1956 #: convert.c:209
1957 #, c-format
1958 msgid ""
1959 "CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
1960 "The file will have its original line endings in your working directory"
1961 msgstr ""
1962 "CRLF sẽ bị thay thế bằng LF trong %s.\n"
1963 "Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn"
1965 #: convert.c:217
1966 #, c-format
1967 msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
1968 msgstr "LF nên thay bằng CRLF trong %s"
1970 #: convert.c:219
1971 #, c-format
1972 msgid ""
1973 "LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
1974 "The file will have its original line endings in your working directory"
1975 msgstr ""
1976 "LF sẽ bị thay thế bằng CRLF trong %s.\n"
1977 "Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn"
1979 #: convert.c:280
1980 #, c-format
1981 msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
1982 msgstr "BOM bị cấm trong “%s” nếu được mã hóa là %s"
1984 #: convert.c:287
1985 #, c-format
1986 msgid ""
1987 "The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
1988 "tree-encoding."
1989 msgstr ""
1990 "Tập tin “%s” có chứa ký hiệu thứ tự byte (BOM). Vui lòng dùng UTF-%s như là "
1991 "bảng mã cây làm việc."
1993 #: convert.c:305
1994 #, c-format
1995 msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
1996 msgstr "BOM là bắt buộc trong “%s” nếu được mã hóa là %s"
1998 #: convert.c:307
1999 #, c-format
2000 msgid ""
2001 "The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
2002 "%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
2003 msgstr ""
2004 "Tập tin “%s” còn thiếu ký hiệu thứ tự byte (BOM). Vui lòng dùng UTF-%sBE hay "
2005 "UTF-%sLE (còn phục thuộc vào thứ tự byte) như là bảng mã cây làm việc."
2007 #: convert.c:425 convert.c:496
2008 #, c-format
2009 msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
2010 msgstr "gặp lỗi khi mã hóa “%s”  từ “%s” sang “%s”"
2012 #: convert.c:468
2013 #, c-format
2014 msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
2015 msgstr "mã hóa “%s” từ %s thành %s và ngược trở lại không phải là cùng"
2017 #: convert.c:674
2018 #, c-format
2019 msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
2020 msgstr "không thể rẽ nhánh tiến trình để chạy bộ lọc bên ngoài “%s”"
2022 #: convert.c:694
2023 #, c-format
2024 msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
2025 msgstr "không thể cấp đầu vào cho bộ lọc bên ngoài “%s”"
2027 #: convert.c:701
2028 #, c-format
2029 msgid "external filter '%s' failed %d"
2030 msgstr "chạy bộ lọc bên ngoài “%s” gặp lỗi %d"
2032 #: convert.c:736 convert.c:739
2033 #, c-format
2034 msgid "read from external filter '%s' failed"
2035 msgstr "đọc từ bộ lọc bên ngoài “%s” gặp lỗi"
2037 #: convert.c:742 convert.c:796
2038 #, c-format
2039 msgid "external filter '%s' failed"
2040 msgstr "gặp lỗi khi chạy bộ lọc bên ngoài “%s”"
2042 #: convert.c:844
2043 msgid "unexpected filter type"
2044 msgstr "gặp kiểu bộ lọc thừa"
2046 #: convert.c:855
2047 msgid "path name too long for external filter"
2048 msgstr "tên đường dẫn quá dài cho bộ lọc bên ngoài"
2050 #: convert.c:929
2051 #, c-format
2052 msgid ""
2053 "external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
2054 "been filtered"
2055 msgstr ""
2056 "bộ lọc bên ngoài “%s” không sẵn sàng nữa mặc dù không phải tất cả các đường "
2057 "dẫn đã được lọc"
2059 #: convert.c:1228
2060 msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
2061 msgstr "true/false là không phải bảng mã cây làm việc hợp lệ "
2063 #: convert.c:1398 convert.c:1432
2064 #, c-format
2065 msgid "%s: clean filter '%s' failed"
2066 msgstr "%s: gặp lỗi khi xóa bộ lọc “%s”"
2068 #: convert.c:1476
2069 #, c-format
2070 msgid "%s: smudge filter %s failed"
2071 msgstr "%s: smudge bộ lọc %s gặp lỗi"
2073 #: date.c:116
2074 msgid "in the future"
2075 msgstr "ở thời tương lai"
2077 #: date.c:122
2078 #, c-format
2079 msgid "%<PRIuMAX> second ago"
2080 msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
2081 msgstr[0] "%<PRIuMAX> giây trước"
2083 #: date.c:129
2084 #, c-format
2085 msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
2086 msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
2087 msgstr[0] "%<PRIuMAX> phút trước"
2089 #: date.c:136
2090 #, c-format
2091 msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
2092 msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
2093 msgstr[0] "%<PRIuMAX> giờ trước"
2095 #: date.c:143
2096 #, c-format
2097 msgid "%<PRIuMAX> day ago"
2098 msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
2099 msgstr[0] "%<PRIuMAX> ngày trước"
2101 #: date.c:149
2102 #, c-format
2103 msgid "%<PRIuMAX> week ago"
2104 msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
2105 msgstr[0] "%<PRIuMAX> tuần trước"
2107 #: date.c:156
2108 #, c-format
2109 msgid "%<PRIuMAX> month ago"
2110 msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
2111 msgstr[0] "%<PRIuMAX> tháng trước"
2113 #: date.c:167
2114 #, c-format
2115 msgid "%<PRIuMAX> year"
2116 msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
2117 msgstr[0] "%<PRIuMAX> năm"
2119 #. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
2120 #: date.c:170
2121 #, c-format
2122 msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
2123 msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
2124 msgstr[0] "%s, %<PRIuMAX> tháng trước"
2126 #: date.c:175 date.c:180
2127 #, c-format
2128 msgid "%<PRIuMAX> year ago"
2129 msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
2130 msgstr[0] "%<PRIuMAX> năm trước"
2132 #: delta-islands.c:268
2133 msgid "Propagating island marks"
2134 msgstr "Đang lan truyền các đánh dấu island"
2136 #: delta-islands.c:286
2137 #, c-format
2138 msgid "bad tree object %s"
2139 msgstr "đối tượng cây sai “%s”"
2141 #: delta-islands.c:330
2142 #, c-format
2143 msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
2144 msgstr "gặp lỗi khi tải biểu thức chính quy island cho “%s”: %s"
2146 #: delta-islands.c:386
2147 #, c-format
2148 msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
2149 msgstr ""
2150 "biểu thức chính quy island từ cấu hình có quá nhiều nhóm chụp (tối đa=%d)"
2152 #: delta-islands.c:462
2153 #, c-format
2154 msgid "Marked %d islands, done.\n"
2155 msgstr "Đã đánh dấu %d island, xong.\n"
2157 #: diffcore-order.c:24
2158 #, c-format
2159 msgid "failed to read orderfile '%s'"
2160 msgstr "gặp lỗi khi đọc tập-tin-thứ-tự “%s”"
2162 #: diffcore-rename.c:544
2163 msgid "Performing inexact rename detection"
2164 msgstr "Đang thực hiện dò tìm đổi tên không chính xác"
2166 #: diff.c:108
2167 #, c-format
2168 msgid "option '%s' requires a value"
2169 msgstr "tùy chọn “%s” yêu cầu một giá trị"
2171 #: diff.c:158
2172 #, c-format
2173 msgid "  Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
2174 msgstr "  Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm “%s”\n"
2176 #: diff.c:163
2177 #, c-format
2178 msgid "  Unknown dirstat parameter '%s'\n"
2179 msgstr "  Không hiểu đối số dirstat “%s”\n"
2181 #: diff.c:291
2182 msgid ""
2183 "color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
2184 "'dimmed-zebra', 'plain'"
2185 msgstr ""
2186 "cài đặt màu đã di chuyển phải là một trong “no”, “default”, “blocks”, "
2187 "“zebra”, “dimmed_zebra”, “plain”"
2189 #: diff.c:316
2190 #, c-format
2191 msgid "ignoring unknown color-moved-ws mode '%s'"
2192 msgstr "bỏ qua chế độ color-moved-ws chưa biết “%s”"
2194 #: diff.c:323
2195 msgid ""
2196 "color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other white "
2197 "space modes"
2198 msgstr ""
2199 "color-moved-ws: allow-indentation-change không thể tổ hợp cùng với các chế "
2200 "độ khoảng trắng khác"
2202 #: diff.c:394
2203 #, c-format
2204 msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
2205 msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: “%s”"
2207 #: diff.c:454
2208 #, c-format
2209 msgid ""
2210 "Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
2211 "%s"
2212 msgstr ""
2213 "Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
2214 "%s"
2216 #: diff.c:4140
2217 #, c-format
2218 msgid "external diff died, stopping at %s"
2219 msgstr "phần mềm diff ở bên ngoài đã chết, dừng tại %s"
2221 #: diff.c:4482
2222 msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
2223 msgstr "--name-only, --name-status, --check và -s loại từ lẫn nhau"
2225 #: diff.c:4485
2226 msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
2227 msgstr "Các tùy chọn -G, -S, và --find-object loại từ lẫn nhau"
2229 #: diff.c:4563
2230 msgid "--follow requires exactly one pathspec"
2231 msgstr "--follow cần chính xác một đặc tả đường dẫn"
2233 #: diff.c:4729
2234 #, c-format
2235 msgid ""
2236 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
2237 "%s"
2238 msgstr ""
2239 "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
2240 "%s"
2242 #: diff.c:4743
2243 #, c-format
2244 msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
2245 msgstr "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
2247 #: diff.c:5823
2248 msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
2249 msgstr ""
2250 "nhận thấy đổi tên không chính xác đã bị bỏ qua bởi có quá nhiều tập tin."
2252 #: diff.c:5826
2253 msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
2254 msgstr ""
2255 "chỉ tìm thấy các bản sao từ đường dẫn đã sửa đổi bởi vì có quá nhiều tập tin."
2257 #: diff.c:5829
2258 #, c-format
2259 msgid ""
2260 "you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
2261 msgstr ""
2262 "bạn có lẽ muốn đặt biến %s của bạn thành ít nhất là %d và thử lại lệnh lần "
2263 "nữa."
2265 #: dir.c:576
2266 #, c-format
2267 msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
2268 msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào mà git biết"
2270 #: dir.c:965
2271 #, c-format
2272 msgid "cannot use %s as an exclude file"
2273 msgstr "không thể dùng %s như là một tập tin loại trừ"
2275 #: dir.c:1880
2276 #, c-format
2277 msgid "could not open directory '%s'"
2278 msgstr "không thể mở thư mục “%s”"
2280 #: dir.c:2122
2281 msgid "failed to get kernel name and information"
2282 msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
2284 #: dir.c:2246
2285 msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
2286 msgstr "bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống hay vị trí này."
2288 #: dir.c:3047
2289 #, c-format
2290 msgid "index file corrupt in repo %s"
2291 msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng trong kho %s"
2293 #: dir.c:3092 dir.c:3097
2294 #, c-format
2295 msgid "could not create directories for %s"
2296 msgstr "không thể tạo thư mục cho %s"
2298 #: dir.c:3126
2299 #, c-format
2300 msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
2301 msgstr "không thể di cư thư mục git từ “%s” sang “%s”"
2303 #: editor.c:73
2304 #, c-format
2305 msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
2306 msgstr "gợi ý: Chờ trình biên soạn của bạn đóng tập tin…%c"
2308 #: entry.c:178
2309 msgid "Filtering content"
2310 msgstr "Nội dung lọc"
2312 #: entry.c:465
2313 #, c-format
2314 msgid "could not stat file '%s'"
2315 msgstr "không thể lấy thống kê tập tin “%s”"
2317 #: environment.c:150
2318 #, c-format
2319 msgid "bad git namespace path \"%s\""
2320 msgstr "đường dẫn không gian tên git \"%s\" sai"
2322 #: environment.c:332
2323 #, c-format
2324 msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
2325 msgstr "không thể đặt GIT_DIR thành “%s”"
2327 #: exec-cmd.c:361
2328 #, c-format
2329 msgid "too many args to run %s"
2330 msgstr "quá nhiều tham số để chạy %s"
2332 #: fetch-object.c:17
2333 msgid "Remote with no URL"
2334 msgstr "Máy chủ không có địa chỉ URL"
2336 #: fetch-pack.c:151
2337 msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
2338 msgstr "git fetch-pack: cần danh sách shallow"
2340 #: fetch-pack.c:163
2341 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
2342 msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được một gói flush"
2344 #: fetch-pack.c:183
2345 #, c-format
2346 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
2347 msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được “%s”"
2349 #: fetch-pack.c:253
2350 msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
2351 msgstr "--stateless-rpc cần multi_ack_detailed"
2353 #: fetch-pack.c:347 fetch-pack.c:1277
2354 #, c-format
2355 msgid "invalid shallow line: %s"
2356 msgstr "dòng shallow không hợp lệ: %s"
2358 #: fetch-pack.c:353 fetch-pack.c:1283
2359 #, c-format
2360 msgid "invalid unshallow line: %s"
2361 msgstr "dòng unshallow không hợp lệ: %s"
2363 #: fetch-pack.c:355 fetch-pack.c:1285
2364 #, c-format
2365 msgid "object not found: %s"
2366 msgstr "Không tìm thấy đối tượng: %s"
2368 #: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1288
2369 #, c-format
2370 msgid "error in object: %s"
2371 msgstr "lỗi trong đối tượng: %s"
2373 #: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1290
2374 #, c-format
2375 msgid "no shallow found: %s"
2376 msgstr "không tìm shallow nào: %s"
2378 #: fetch-pack.c:363 fetch-pack.c:1293
2379 #, c-format
2380 msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
2381 msgstr "cần shallow/unshallow, nhưng lại nhận được %s"
2383 #: fetch-pack.c:404
2384 #, c-format
2385 msgid "got %s %d %s"
2386 msgstr "nhận %s %d - %s"
2388 #: fetch-pack.c:421
2389 #, c-format
2390 msgid "invalid commit %s"
2391 msgstr "lần chuyển giao %s không hợp lệ"
2393 #: fetch-pack.c:452
2394 msgid "giving up"
2395 msgstr "chịu thua"
2397 #: fetch-pack.c:464 progress.c:229
2398 msgid "done"
2399 msgstr "xong"
2401 #: fetch-pack.c:476
2402 #, c-format
2403 msgid "got %s (%d) %s"
2404 msgstr "nhận %s (%d) %s"
2406 #: fetch-pack.c:522
2407 #, c-format
2408 msgid "Marking %s as complete"
2409 msgstr "Đánh dấu %s là đã hoàn thành"
2411 #: fetch-pack.c:764
2412 #, c-format
2413 msgid "already have %s (%s)"
2414 msgstr "đã sẵn có %s (%s)"
2416 #: fetch-pack.c:803
2417 msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
2418 msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh sideband demultiplexer"
2420 #: fetch-pack.c:811
2421 msgid "protocol error: bad pack header"
2422 msgstr "lỗi giao thức: phần đầu gói bị sai"
2424 #: fetch-pack.c:879
2425 #, c-format
2426 msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
2427 msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh %s"
2429 #: fetch-pack.c:895
2430 #, c-format
2431 msgid "%s failed"
2432 msgstr "%s gặp lỗi"
2434 #: fetch-pack.c:897
2435 msgid "error in sideband demultiplexer"
2436 msgstr "có lỗi trong sideband demultiplexer"
2438 #: fetch-pack.c:926
2439 msgid "Server does not support shallow clients"
2440 msgstr "Máy chủ không hỗ trợ máy khách shallow"
2442 #: fetch-pack.c:930
2443 msgid "Server supports multi_ack_detailed"
2444 msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack_detailed"
2446 #: fetch-pack.c:933
2447 msgid "Server supports no-done"
2448 msgstr "Máy chủ hỗ trợ no-done"
2450 #: fetch-pack.c:939
2451 msgid "Server supports multi_ack"
2452 msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack"
2454 #: fetch-pack.c:943
2455 msgid "Server supports side-band-64k"
2456 msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band-64k"
2458 #: fetch-pack.c:947
2459 msgid "Server supports side-band"
2460 msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band"
2462 #: fetch-pack.c:951
2463 msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
2464 msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-tip-sha1-in-want"
2466 #: fetch-pack.c:955
2467 msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
2468 msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-reachable-sha1-in-want"
2470 #: fetch-pack.c:965
2471 msgid "Server supports ofs-delta"
2472 msgstr "Máy chủ hỗ trợ ofs-delta"
2474 #: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:1158
2475 msgid "Server supports filter"
2476 msgstr "Máy chủ hỗ trợ bộ lọc"
2478 #: fetch-pack.c:979
2479 #, c-format
2480 msgid "Server version is %.*s"
2481 msgstr "Phiên bản máy chủ là %.*s"
2483 #: fetch-pack.c:985
2484 msgid "Server does not support --shallow-since"
2485 msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-since"
2487 #: fetch-pack.c:989
2488 msgid "Server does not support --shallow-exclude"
2489 msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-exclude"
2491 #: fetch-pack.c:991
2492 msgid "Server does not support --deepen"
2493 msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --deepen"
2495 #: fetch-pack.c:1008
2496 msgid "no common commits"
2497 msgstr "không có lần chuyển giao chung nào"
2499 #: fetch-pack.c:1020 fetch-pack.c:1418
2500 msgid "git fetch-pack: fetch failed."
2501 msgstr "git fetch-pack: fetch gặp lỗi."
2503 #: fetch-pack.c:1153
2504 msgid "Server does not support shallow requests"
2505 msgstr "Máy chủ không hỗ trợ yêu cầu shallow"
2507 #: fetch-pack.c:1199
2508 #, c-format
2509 msgid "error reading section header '%s'"
2510 msgstr "gặp lỗi khi đọc phần đầu của đoạn %s"
2512 #: fetch-pack.c:1205
2513 #, c-format
2514 msgid "expected '%s', received '%s'"
2515 msgstr "cần “%s”, nhưng lại nhận “%s”"
2517 #: fetch-pack.c:1244
2518 #, c-format
2519 msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
2520 msgstr "gặp dòng không được thừa nhận: “%s”"
2522 #: fetch-pack.c:1249
2523 #, c-format
2524 msgid "error processing acks: %d"
2525 msgstr "gặp lỗi khi xử lý tín hiệu trả lời: %d"
2527 #: fetch-pack.c:1259
2528 msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
2529 msgstr "cần tập tin gói để gửi sau “ready”"
2531 #: fetch-pack.c:1261
2532 msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
2533 msgstr "không cần thêm phần nào để gửi sau “ready”"
2535 #: fetch-pack.c:1298
2536 #, c-format
2537 msgid "error processing shallow info: %d"
2538 msgstr "lỗi xử lý thông tin shallow: %d"
2540 #: fetch-pack.c:1314
2541 #, c-format
2542 msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
2543 msgstr "cần wanted-ref, nhưng lại nhận được “%s”"
2545 #: fetch-pack.c:1324
2546 #, c-format
2547 msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
2548 msgstr "không cần wanted-ref: “%s”"
2550 #: fetch-pack.c:1328
2551 #, c-format
2552 msgid "error processing wanted refs: %d"
2553 msgstr "lỗi khi xử lý wanted refs: %d"
2555 #: fetch-pack.c:1642
2556 msgid "no matching remote head"
2557 msgstr "không khớp phần đầu máy chủ"
2559 #: fetch-pack.c:1660 builtin/clone.c:664
2560 msgid "remote did not send all necessary objects"
2561 msgstr "máy chủ đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết"
2563 #: fetch-pack.c:1686
2564 #, c-format
2565 msgid "no such remote ref %s"
2566 msgstr "Không có máy chủ tham chiếu nào như %s"
2568 #: fetch-pack.c:1689
2569 #, c-format
2570 msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
2571 msgstr ""
2572 "Máy phục vụ không cho phép yêu cầu cho đối tượng không được báo trước %s"
2574 #: gpg-interface.c:318
2575 msgid "gpg failed to sign the data"
2576 msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
2578 #: gpg-interface.c:344
2579 msgid "could not create temporary file"
2580 msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
2582 #: gpg-interface.c:347
2583 #, c-format
2584 msgid "failed writing detached signature to '%s'"
2585 msgstr "gặp lỗi khi ghi chữ ký đính kèm vào “%s”"
2587 #: graph.c:97
2588 #, c-format
2589 msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
2590 msgstr "bỏ qua màu không hợp lệ “%.*s” trong log.graphColors"
2592 #: grep.c:2113
2593 #, c-format
2594 msgid "'%s': unable to read %s"
2595 msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
2597 #: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:410 builtin/diff.c:81
2598 #: builtin/rm.c:134
2599 #, c-format
2600 msgid "failed to stat '%s'"
2601 msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%s”"
2603 #: grep.c:2141
2604 #, c-format
2605 msgid "'%s': short read"
2606 msgstr "“%s”: đọc ngắn"
2608 #: help.c:23
2609 msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
2610 msgstr "bắt đầu một vùng làm việc (xem thêm: git help tutorial)"
2612 #: help.c:24
2613 msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
2614 msgstr "làm việc trên thay đổi hiện tại (xem thêm: git help everyday)"
2616 #: help.c:25
2617 msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
2618 msgstr "xem xét lịch sử tình trạng (xem thêm: git help revisions)"
2620 #: help.c:26
2621 msgid "grow, mark and tweak your common history"
2622 msgstr "thêm, ghi dấu và chỉnh lịch sử chung của bạn"
2624 #: help.c:27
2625 msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
2626 msgstr "làm việc nhóm (xem thêm: git help workflows)"
2628 #: help.c:31
2629 msgid "Main Porcelain Commands"
2630 msgstr "Các lệnh Porcelain chính"
2632 #: help.c:32
2633 msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
2634 msgstr "Lệnh/thao tác thứ cấp"
2636 #: help.c:33
2637 msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
2638 msgstr "Lệnh/bộ hỏi thứ cấp"
2640 #: help.c:34
2641 msgid "Interacting with Others"
2642 msgstr "Tương tác với những cái khác"
2644 #: help.c:35
2645 msgid "Low-level Commands / Manipulators"
2646 msgstr "Lệnh/thao tác ở mức thấp"
2648 #: help.c:36
2649 msgid "Low-level Commands / Interrogators"
2650 msgstr "Lệnh/bộ hỏi ở mức thấp"
2652 #: help.c:37
2653 msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
2654 msgstr "Lệnh/Đồng bộ kho ở mức thấp"
2656 #: help.c:38
2657 msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
2658 msgstr "Lệnh/Hỗ trợ nội tại ở mức thấp"
2660 #: help.c:296
2661 #, c-format
2662 msgid "available git commands in '%s'"
2663 msgstr "các lệnh git sẵn có trong thư mục “%s”:"
2665 #: help.c:303
2666 msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
2667 msgstr "các lệnh git sẵn có từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
2669 #: help.c:312
2670 msgid "These are common Git commands used in various situations:"
2671 msgstr "Có các lệnh Git chung được sử dụng trong các tình huống khác nhau:"
2673 #: help.c:361 git.c:90
2674 #, c-format
2675 msgid "unsupported command listing type '%s'"
2676 msgstr "không hỗ trợ liệt kê lệnh kiểu “%s”"
2678 #: help.c:408
2679 msgid "The common Git guides are:"
2680 msgstr "Các chỉ dẫn chung về Git là:"
2682 #: help.c:517
2683 msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
2684 msgstr "Xem “git help <lệnh>” để đọc các đặc tả của lệnh con"
2686 #: help.c:522
2687 msgid "External commands"
2688 msgstr "Các lệnh bên ngoài"
2690 #: help.c:530
2691 msgid "Command aliases"
2692 msgstr "Các bí danh lệnh"
2694 #: help.c:594
2695 #, c-format
2696 msgid ""
2697 "'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
2698 "able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
2699 msgstr ""
2700 "“%s” trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
2701 "thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
2703 #: help.c:653
2704 msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
2705 msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
2707 #: help.c:675
2708 #, c-format
2709 msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
2710 msgstr "CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên “%s”, mà nó lại không có sẵn."
2712 #: help.c:680
2713 #, c-format
2714 msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
2715 msgstr "Tiếp tục và coi rằng ý bạn là “%s”."
2717 #: help.c:685
2718 #, c-format
2719 msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
2720 msgstr "Tiếp tục trong %0.1f giây,và coi rằng ý bạn là “%s”."
2722 #: help.c:693
2723 #, c-format
2724 msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
2725 msgstr "git: “%s” không phải là một lệnh của git. Xem “git --help”."
2727 #: help.c:697
2728 msgid ""
2729 "\n"
2730 "The most similar command is"
2731 msgid_plural ""
2732 "\n"
2733 "The most similar commands are"
2734 msgstr[0] ""
2735 "\n"
2736 "Những lệnh giống nhất là"
2738 #: help.c:712
2739 msgid "git version [<options>]"
2740 msgstr "git version [<các-tùy-chọn>]"
2742 #: help.c:780
2743 #, c-format
2744 msgid "%s: %s - %s"
2745 msgstr "%s: %s - %s"
2747 #: help.c:784
2748 msgid ""
2749 "\n"
2750 "Did you mean this?"
2751 msgid_plural ""
2752 "\n"
2753 "Did you mean one of these?"
2754 msgstr[0] ""
2755 "\n"
2756 "Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
2758 #: ident.c:345
2759 msgid ""
2760 "\n"
2761 "*** Please tell me who you are.\n"
2762 "\n"
2763 "Run\n"
2764 "\n"
2765 "  git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
2766 "  git config --global user.name \"Your Name\"\n"
2767 "\n"
2768 "to set your account's default identity.\n"
2769 "Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
2770 "\n"
2771 msgstr ""
2772 "\n"
2773 "*** Vui lòng cho biết bạn là ai.\n"
2774 "\n"
2775 "Chạy\n"
2776 "\n"
2777 "  git config --global user.email \"bạn@ví_dụ.com\"\n"
2778 "  git config --global user.name \"Tên Của Bạn\"\n"
2779 "\n"
2780 "để đặt định danh mặc định cho tài khoản của bạn.\n"
2781 "Bỏ tùy chọn --global nếu chỉ định danh riêng cho kho này.\n"
2782 "\n"
2784 #: ident.c:369
2785 msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
2786 msgstr "không đưa ra địa chỉ thư điện tử và auto-detection bị tắt"
2788 #: ident.c:374
2789 #, c-format
2790 msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
2791 msgstr "không thể tự dò tìm địa chỉ thư điện tử (nhận “%s”)"
2793 #: ident.c:384
2794 msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
2795 msgstr "chưa chỉ ra tên và tự-động-dò-tìm bị tắt"
2797 #: ident.c:390
2798 #, c-format
2799 msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
2800 msgstr "không thể dò-tìm-tự động tên (đã nhận “%s”)"
2802 #: ident.c:398
2803 #, c-format
2804 msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
2805 msgstr "không cho phép tên định danh là rỗng (cho <%s>)"
2807 #: ident.c:404
2808 #, c-format
2809 msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
2810 msgstr "tên chỉ được phép bao gồm các ký tự sau: %s"
2812 #: ident.c:419 builtin/commit.c:606
2813 #, c-format
2814 msgid "invalid date format: %s"
2815 msgstr "ngày tháng không hợp lệ: %s"
2817 #: list-objects-filter-options.c:35
2818 msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
2819 msgstr "không thể tổ hợp nhiều đặc tả kiểu lọc"
2821 #: list-objects-filter-options.c:58
2822 msgid "only 'tree:0' is supported"
2823 msgstr "chỉ “tree:0” là được hỗ trợ"
2825 #: list-objects-filter-options.c:137
2826 msgid "cannot change partial clone promisor remote"
2827 msgstr "không thể thay đổi nhân bản từng phần máy chủ promisor"
2829 #: lockfile.c:151
2830 #, c-format
2831 msgid ""
2832 "Unable to create '%s.lock': %s.\n"
2833 "\n"
2834 "Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
2835 "an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
2836 "are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
2837 "may have crashed in this repository earlier:\n"
2838 "remove the file manually to continue."
2839 msgstr ""
2840 "Không thể tạo “%s.lock”: %s.\n"
2841 "\n"
2842 "Tiến trình git khác có lẽ đang chạy ở kho này, ví dụ\n"
2843 "một trình soạn thảo được mở bởi “git commit”. Vui lòng chắc chắn\n"
2844 "rằng mọi tiến trình đã chấm dứt và sau đó thử lại. Nếu vẫn lỗi,\n"
2845 "một tiến trình git có lẽ đã đổ vỡ khi thực hiện ở kho này trước đó:\n"
2846 "gõ bỏ tập tin một cách thủ công để tiếp tục."
2848 #: lockfile.c:159
2849 #, c-format
2850 msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
2851 msgstr "Không thể tạo “%s.lock”: %s"
2853 #: merge.c:41
2854 msgid "failed to read the cache"
2855 msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ đệm"
2857 #: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1899 builtin/am.c:1933
2858 #: builtin/checkout.c:387 builtin/checkout.c:708 builtin/clone.c:764
2859 msgid "unable to write new index file"
2860 msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
2862 #: merge-recursive.c:323
2863 msgid "(bad commit)\n"
2864 msgstr "(commit sai)\n"
2866 #: merge-recursive.c:345
2867 #, c-format
2868 msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
2869 msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”; việc hòa trộn bị bãi bỏ."
2871 #: merge-recursive.c:353
2872 #, c-format
2873 msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
2874 msgstr ""
2875 "addinfo_cache gặp lỗi khi làm mới đối với đường dẫn “%s”; việc hòa trộn bị "
2876 "bãi bỏ."
2878 #: merge-recursive.c:435
2879 msgid "error building trees"
2880 msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
2882 #: merge-recursive.c:906
2883 #, c-format
2884 msgid "failed to create path '%s'%s"
2885 msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
2887 #: merge-recursive.c:917
2888 #, c-format
2889 msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
2890 msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
2892 #: merge-recursive.c:931 merge-recursive.c:950
2893 msgid ": perhaps a D/F conflict?"
2894 msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
2896 #: merge-recursive.c:940
2897 #, c-format
2898 msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
2899 msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
2901 #: merge-recursive.c:982 builtin/cat-file.c:39
2902 #, c-format
2903 msgid "cannot read object %s '%s'"
2904 msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
2906 #: merge-recursive.c:984
2907 #, c-format
2908 msgid "blob expected for %s '%s'"
2909 msgstr "mong đợi đối tượng blob cho %s “%s”"
2911 #: merge-recursive.c:1008
2912 #, c-format
2913 msgid "failed to open '%s': %s"
2914 msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”: %s"
2916 #: merge-recursive.c:1019
2917 #, c-format
2918 msgid "failed to symlink '%s': %s"
2919 msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết mềm (symlink) “%s”: %s"
2921 #: merge-recursive.c:1024
2922 #, c-format
2923 msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
2924 msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
2926 #: merge-recursive.c:1212
2927 #, c-format
2928 msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
2929 msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không lấy ra được)"
2931 #: merge-recursive.c:1219
2932 #, c-format
2933 msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
2934 msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (lần chuyển giao không hiện diện)"
2936 #: merge-recursive.c:1226
2937 #, c-format
2938 msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
2939 msgstr ""
2940 "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (lần chuyển giao không theo sau nền-hòa-"
2941 "trộn)"
2943 #: merge-recursive.c:1234 merge-recursive.c:1246
2944 #, c-format
2945 msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
2946 msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s” đến lần chuyển giao sau đây:"
2948 #: merge-recursive.c:1237 merge-recursive.c:1249
2949 #, c-format
2950 msgid "Fast-forwarding submodule %s"
2951 msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s”"
2953 #: merge-recursive.c:1271
2954 #, c-format
2955 msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
2956 msgstr ""
2957 "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không tìm thấy các lần chuyển giao "
2958 "theo sau hòa trộn)"
2960 #: merge-recursive.c:1275
2961 #, c-format
2962 msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
2963 msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không chuyển tiếp nhanh được)"
2965 #: merge-recursive.c:1276
2966 msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
2967 msgstr "Tìm thấy một giải pháp hòa trộn có thể cho mô-đun-con:\n"
2969 #: merge-recursive.c:1279
2970 #, c-format
2971 msgid ""
2972 "If this is correct simply add it to the index for example\n"
2973 "by using:\n"
2974 "\n"
2975 "  git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
2976 "\n"
2977 "which will accept this suggestion.\n"
2978 msgstr ""
2979 "Nếu đây là đúng đơn giản thêm nó vào mục lục ví dụ\n"
2980 "bằng cách dùng:\n"
2981 "\n"
2982 "  git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
2983 "\n"
2984 "cái mà sẽ chấp nhận gợi ý này.\n"
2986 #: merge-recursive.c:1288
2987 #, c-format
2988 msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
2989 msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (thấy nhiều hòa trộn đa trùng)"
2991 #: merge-recursive.c:1358
2992 msgid "Failed to execute internal merge"
2993 msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
2995 #: merge-recursive.c:1363
2996 #, c-format
2997 msgid "Unable to add %s to database"
2998 msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
3000 #: merge-recursive.c:1395
3001 #, c-format
3002 msgid "Auto-merging %s"
3003 msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
3005 #: merge-recursive.c:1416
3006 #, c-format
3007 msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
3008 msgstr ""
3009 "Lỗi: từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”; thay vào đó ghi vào "
3010 "%s."
3012 #: merge-recursive.c:1483
3013 #, c-format
3014 msgid ""
3015 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
3016 "in tree."
3017 msgstr ""
3018 "XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
3019 "còn lại trong cây (tree)."
3021 #: merge-recursive.c:1488
3022 #, c-format
3023 msgid ""
3024 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
3025 "left in tree."
3026 msgstr ""
3027 "XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
3028 "của %s còn lại trong cây (tree)."
3030 #: merge-recursive.c:1495
3031 #, c-format
3032 msgid ""
3033 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
3034 "in tree at %s."
3035 msgstr ""
3036 "XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
3037 "còn lại trong cây (tree) tại %s."
3039 #: merge-recursive.c:1500
3040 #, c-format
3041 msgid ""
3042 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
3043 "left in tree at %s."
3044 msgstr ""
3045 "XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
3046 "của %s còn lại trong cây (tree) tại %s."
3048 #: merge-recursive.c:1534
3049 msgid "rename"
3050 msgstr "đổi tên"
3052 #: merge-recursive.c:1534
3053 msgid "renamed"
3054 msgstr "đã đổi tên"
3056 #: merge-recursive.c:1588 merge-recursive.c:1737 merge-recursive.c:2369
3057 #: merge-recursive.c:3124
3058 #, c-format
3059 msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
3060 msgstr "Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
3062 #: merge-recursive.c:1602
3063 #, c-format
3064 msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
3065 msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
3067 #: merge-recursive.c:1607
3068 #, c-format
3069 msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
3070 msgstr ""
3071 "Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”; thay vào đó đang thêm "
3072 "thành %s"
3074 #: merge-recursive.c:1633
3075 #, c-format
3076 msgid ""
3077 "CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
3078 "\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
3079 msgstr ""
3080 "XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
3081 "tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
3083 #: merge-recursive.c:1638
3084 msgid " (left unresolved)"
3085 msgstr " (cần giải quyết)"
3087 #: merge-recursive.c:1699
3088 #, c-format
3089 msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
3090 msgstr ""
3091 "XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
3093 #: merge-recursive.c:1734
3094 #, c-format
3095 msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
3096 msgstr "Đang đổi tên %s thành %s thay vì %s thành %s"
3098 #: merge-recursive.c:1746
3099 #, c-format
3100 msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
3101 msgstr ""
3102 "Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”, ngay cả khi nó ở trên "
3103 "đường."
3105 #: merge-recursive.c:1952
3106 #, c-format
3107 msgid ""
3108 "CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
3109 "directory %s was renamed to multiple other directories, with no destination "
3110 "getting a majority of the files."
3111 msgstr ""
3112 "XUNG ĐỘT: (thư mục đổi tên chia tách): Không rõ ràng để đặt địa điểm %s bởi "
3113 "vì thư mục %s đã bị đổi tên thành nhiều thư mục khác, với không đích đến "
3114 "nhận một phần nhiều của các tập tin."
3116 #: merge-recursive.c:1984
3117 #, c-format
3118 msgid ""
3119 "CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
3120 "implicit directory rename(s) putting the following path(s) there: %s."
3121 msgstr ""
3122 "XUNG ĐỘT: (ngầm đổi tên thư mục): Tập tin/thư mục đã sẵn có tại %s theo cách "
3123 "của các đổi tên thư mục ngầm đặt (các) đường dẫn sau ở đây: %s."
3125 #: merge-recursive.c:1994
3126 #, c-format
3127 msgid ""
3128 "CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
3129 "implicit directory renames tried to put these paths there: %s"
3130 msgstr ""
3131 "XUNG ĐỘT: (ngầm đổi tên thư mục): Không thể ánh xạ một đường dẫn thành %s; "
3132 "các đổi tên thư mục ngầm cố đặt các đường dẫn ở đây: %s."
3134 #: merge-recursive.c:2086
3135 #, c-format
3136 msgid ""
3137 "CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
3138 ">%s in %s"
3139 msgstr ""
3140 "XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên thư mục %s->%s trong %s. Đổi tên thư mục "
3141 "%s->%s trong %s"
3143 #: merge-recursive.c:2331
3144 #, c-format
3145 msgid ""
3146 "WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
3147 "renamed."
3148 msgstr ""
3149 "CẢNH BÁO: tránh áp dụng %s -> %s đổi thên thành %s, bởi vì bản thân %s cũng "
3150 "bị đổi tên."
3152 #: merge-recursive.c:2737
3153 #, c-format
3154 msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
3155 msgstr ""
3156 "XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm vào trong %s"
3158 #: merge-recursive.c:2763
3159 #, c-format
3160 msgid "Adding merged %s"
3161 msgstr "Thêm hòa trộn %s"
3163 #: merge-recursive.c:2770 merge-recursive.c:3127
3164 #, c-format
3165 msgid "Adding as %s instead"
3166 msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
3168 #: merge-recursive.c:2934
3169 #, c-format
3170 msgid "cannot read object %s"
3171 msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
3173 #: merge-recursive.c:2937
3174 #, c-format
3175 msgid "object %s is not a blob"
3176 msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
3178 #: merge-recursive.c:3006
3179 msgid "modify"
3180 msgstr "sửa đổi"
3182 #: merge-recursive.c:3006
3183 msgid "modified"
3184 msgstr "đã sửa"
3186 #: merge-recursive.c:3017
3187 msgid "content"
3188 msgstr "nội dung"
3190 #: merge-recursive.c:3024
3191 msgid "add/add"
3192 msgstr "thêm/thêm"
3194 #: merge-recursive.c:3071
3195 #, c-format
3196 msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
3197 msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
3199 #: merge-recursive.c:3093 git-submodule.sh:858
3200 msgid "submodule"
3201 msgstr "mô-đun-con"
3203 #: merge-recursive.c:3094
3204 #, c-format
3205 msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
3206 msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
3208 #: merge-recursive.c:3216
3209 #, c-format
3210 msgid "Removing %s"
3211 msgstr "Đang xóa %s"
3213 #: merge-recursive.c:3242
3214 msgid "file/directory"
3215 msgstr "tập-tin/thư-mục"
3217 #: merge-recursive.c:3248
3218 msgid "directory/file"
3219 msgstr "thư-mục/tập-tin"
3221 #: merge-recursive.c:3255
3222 #, c-format
3223 msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
3224 msgstr ""
3225 "XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
3226 "%s"
3228 #: merge-recursive.c:3264
3229 #, c-format
3230 msgid "Adding %s"
3231 msgstr "Thêm \"%s\""
3233 #: merge-recursive.c:3300
3234 #, c-format
3235 msgid ""
3236 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
3237 "  %s"
3238 msgstr ""
3239 "Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
3240 "hòa trộn:\n"
3241 "  %s"
3243 #: merge-recursive.c:3311
3244 msgid "Already up to date!"
3245 msgstr "Đã cập nhật rồi!"
3247 #: merge-recursive.c:3320
3248 #, c-format
3249 msgid "merging of trees %s and %s failed"
3250 msgstr "hòa trộn các cây %s và %s gặp lỗi"
3252 #: merge-recursive.c:3419
3253 msgid "Merging:"
3254 msgstr "Đang trộn:"
3256 #: merge-recursive.c:3432
3257 #, c-format
3258 msgid "found %u common ancestor:"
3259 msgid_plural "found %u common ancestors:"
3260 msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
3262 #: merge-recursive.c:3471
3263 msgid "merge returned no commit"
3264 msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao nào"
3266 #: merge-recursive.c:3537
3267 #, c-format
3268 msgid "Could not parse object '%s'"
3269 msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”"
3271 #: merge-recursive.c:3553 builtin/merge.c:691 builtin/merge.c:849
3272 msgid "Unable to write index."
3273 msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
3275 #: midx.c:65
3276 #, c-format
3277 msgid "multi-pack-index file %s is too small"
3278 msgstr "tập tin đồ thị multi-pack-index %s quá nhỏ"
3280 #: midx.c:81
3281 #, c-format
3282 msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
3283 msgstr "chữ ký multi-pack-index 0x%08x không khớp chữ ký 0x%08x"
3285 #: midx.c:86
3286 #, c-format
3287 msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
3288 msgstr "không nhận ra phiên bản %d của multi-pack-index"
3290 #: midx.c:91
3291 #, c-format
3292 msgid "hash version %u does not match"
3293 msgstr "phiên bản băm “%u” không khớp"
3295 #: midx.c:105
3296 msgid "invalid chunk offset (too large)"
3297 msgstr "khoảng bù đoạn không hợp lệ (quá lớn)"
3299 #: midx.c:129
3300 msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
3301 msgstr "mã mảnh kết thúc multi-pack-index xuất hiện sớm hơn bình thường"
3303 #: midx.c:142
3304 msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
3305 msgstr "multi-pack-index thiếu mảnh pack-name cần thiết"
3307 #: midx.c:144
3308 msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
3309 msgstr "multi-pack-index thiếu mảnh OID fanout cần thiết"
3311 #: midx.c:146
3312 msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
3313 msgstr "multi-pack-index thiếu mảnh OID lookup cần thiết"
3315 #: midx.c:148
3316 msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
3317 msgstr "multi-pack-index thiếu mảnh các khoảng bù đối tượng cần thiết"
3319 #: midx.c:162
3320 #, c-format
3321 msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
3322 msgstr "các tên gói multi-pack-index không đúng thứ tự: “%s” trước “%s”"
3324 #: midx.c:205
3325 #, c-format
3326 msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
3327 msgstr "pack-int-id sai: %u (%u các gói tổng)"
3329 #: midx.c:246
3330 msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
3331 msgstr "multi-pack-index lưu trữ một khoảng bù 64-bít, nhưng off_t là quá nhỏ"
3333 #: midx.c:271
3334 msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
3335 msgstr "lỗi chuẩn bị tập tin gói từ multi-pack-index"
3337 #: midx.c:407
3338 #, c-format
3339 msgid "failed to add packfile '%s'"
3340 msgstr "gặp lỗi khi thêm tập tin gói “%s”"
3342 #: midx.c:413
3343 #, c-format
3344 msgid "failed to open pack-index '%s'"
3345 msgstr "gặp lỗi khi mở pack-index “%s”"
3347 #: midx.c:507
3348 #, c-format
3349 msgid "failed to locate object %d in packfile"
3350 msgstr "gặp lỗi khi phân bổ đối tượng “%d” trong tập tin gói"
3352 #: midx.c:943
3353 #, c-format
3354 msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
3355 msgstr "gặp lỗi khi xóa multi-pack-index tại %s"
3357 #: midx.c:981
3358 #, c-format
3359 msgid ""
3360 "oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
3361 msgstr "fanout cũ sai thứ tự: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
3363 #: midx.c:992
3364 #, c-format
3365 msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
3366 msgstr "lookup cũ sai thứ tự: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
3368 #: midx.c:996
3369 msgid "Verifying object offsets"
3370 msgstr "Đang thẩm tra các khoảng bù đối tượng"
3372 #: midx.c:1004
3373 #, c-format
3374 msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
3375 msgstr "gặp lỗi khi tải mục gói cho oid[%d] = %s"
3377 #: midx.c:1010
3378 #, c-format
3379 msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
3380 msgstr "gặp lỗi khi tải pack-index cho tập tin gói %s"
3382 #: midx.c:1019
3383 #, c-format
3384 msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
3385 msgstr ""
3386 "khoảng bù đối tượng không đúng cho oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
3388 #: name-hash.c:532
3389 #, c-format
3390 msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
3391 msgstr "không thể tạo tuyến lazy_dir: %s"
3393 #: name-hash.c:554
3394 #, c-format
3395 msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
3396 msgstr "không thể tạo tuyến lazy_name: %s"
3398 #: name-hash.c:560
3399 #, c-format
3400 msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
3401 msgstr "không thể gia nhập tuyến lazy_name: %s"
3403 #: notes-merge.c:275
3404 #, c-format
3405 msgid ""
3406 "You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
3407 "Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
3408 "commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
3409 msgstr ""
3410 "Bạn đã chưa hoàn tất hòa trộn ghi chú trước đây (%s vẫn còn).\n"
3411 "Vui lòng dùng “git notes merge --commit” hay “git notes merge --abort” để "
3412 "chuyển giao hay bãi bỏ lần hòa trộn trước đây và bắt đầu một hòa trộn ghi "
3413 "chú mới."
3415 #: notes-merge.c:282
3416 #, c-format
3417 msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
3418 msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn ghi chú (%s vẫn tồn tại)."
3420 #: notes-utils.c:45
3421 msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
3422 msgstr ""
3423 "Không thể chuyển giao cây ghi chú chưa được khởi tạo hoặc không được tham "
3424 "chiếu"
3426 #: notes-utils.c:104
3427 #, c-format
3428 msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
3429 msgstr "Giá trị notes.rewriteMode sai: “%s”"
3431 #: notes-utils.c:114
3432 #, c-format
3433 msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
3434 msgstr "Từ chối ghi đè ghi chú trong %s (nằm ngoài refs/notes/)"
3436 #. TRANSLATORS: The first %s is the name of
3437 #. the environment variable, the second %s is
3438 #. its value.
3440 #: notes-utils.c:144
3441 #, c-format
3442 msgid "Bad %s value: '%s'"
3443 msgstr "Giá trị %s sai: “%s”"
3445 #: object.c:54
3446 #, c-format
3447 msgid "invalid object type \"%s\""
3448 msgstr "kiểu đối tượng \"%s\" không hợp lệ"
3450 #: object.c:173
3451 #, c-format
3452 msgid "object %s is a %s, not a %s"
3453 msgstr "đối tượng %s là một %s, không phải là một %s"
3455 #: object.c:233
3456 #, c-format
3457 msgid "object %s has unknown type id %d"
3458 msgstr "đối tượng %s có mã kiểu %d chưa biết"
3460 #: object.c:246
3461 #, c-format
3462 msgid "unable to parse object: %s"
3463 msgstr "không thể phân tích đối tượng: “%s”"
3465 #: object.c:266 object.c:277
3466 #, c-format
3467 msgid "sha1 mismatch %s"
3468 msgstr "sha1 không khớp %s"
3470 #: packfile.c:607
3471 msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
3472 msgstr "vị trí tương đối trước điểm kết thúc của tập tin gói (.idx hỏng à?)"
3474 #: packfile.c:1864
3475 #, c-format
3476 msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
3477 msgstr "vị trí tương đối nằm trước chỉ mục gói cho %s (mục lục bị hỏng à?)"
3479 #: packfile.c:1868
3480 #, c-format
3481 msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
3482 msgstr ""
3483 "vị trí tương đối vượt quá cuối của chỉ mục gói cho %s (mục lục bị cắt cụt à?)"
3485 #: parse-options.c:672
3486 msgid "..."
3487 msgstr "…"
3489 #: parse-options.c:691
3490 #, c-format
3491 msgid "usage: %s"
3492 msgstr "cách dùng: %s"
3494 #. TRANSLATORS: the colon here should align with the
3495 #. one in "usage: %s" translation.
3497 #: parse-options.c:697
3498 #, c-format
3499 msgid "   or: %s"
3500 msgstr "     hoặc: %s"
3502 #: parse-options.c:700
3503 #, c-format
3504 msgid "    %s"
3505 msgstr "    %s"
3507 #: parse-options.c:739
3508 msgid "-NUM"
3509 msgstr "-SỐ"
3511 #: parse-options-cb.c:37
3512 #, c-format
3513 msgid "malformed expiration date '%s'"
3514 msgstr "ngày tháng hết hạn dị hình “%s”"
3516 #: parse-options-cb.c:109
3517 #, c-format
3518 msgid "malformed object name '%s'"
3519 msgstr "tên đối tượng dị hình “%s”"
3521 #: path.c:894
3522 #, c-format
3523 msgid "Could not make %s writable by group"
3524 msgstr "Không thể làm %s được ghi bởi nhóm"
3526 #: pathspec.c:129
3527 msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
3528 msgstr ""
3529 "Ký tự thoát chuỗi “\\” không được phép là ký tự cuối trong giá trị thuộc tính"
3531 #: pathspec.c:147
3532 msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
3533 msgstr "chỉ có một đặc tả “attr:” là được phép."
3535 #: pathspec.c:150
3536 msgid "attr spec must not be empty"
3537 msgstr "đặc tả attr phải không được để trống"
3539 #: pathspec.c:193
3540 #, c-format
3541 msgid "invalid attribute name %s"
3542 msgstr "tên thuộc tính không hợp lệ %s"
3544 #: pathspec.c:258
3545 msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
3546 msgstr ""
3547 "các cài đặt đặc tả đường dẫn “glob” và “noglob” toàn cục là xung khắc nhau"
3549 #: pathspec.c:265
3550 msgid ""
3551 "global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
3552 "pathspec settings"
3553 msgstr ""
3554 "cài đặt đặc tả đường dẫn “literal” toàn cục là xung khắc với các cài đặt đặc "
3555 "tả đường dẫn toàn cục khác"
3557 #: pathspec.c:305
3558 msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
3559 msgstr "tham số không hợp lệ cho “tiền tố” màu nhiệm đặc tả đường đẫn"
3561 #: pathspec.c:326
3562 #, c-format
3563 msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
3564 msgstr "Số màu nhiệm đặc tả đường dẫn không hợp lệ “%.*s” trong “%s”"
3566 #: pathspec.c:331
3567 #, c-format
3568 msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
3569 msgstr "Thiếu “)” tại cuối của số màu nhiệm đặc tả đường dẫn trong “%s”"
3571 #: pathspec.c:369
3572 #, c-format
3573 msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
3574 msgstr "Chưa viết mã cho số màu nhiệm đặc tả đường dẫn “%c” trong “%s”"
3576 #: pathspec.c:428
3577 #, c-format
3578 msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
3579 msgstr "%s: “literal” và “glob” xung khắc nhau"
3581 #: pathspec.c:441
3582 #, c-format
3583 msgid "%s: '%s' is outside repository"
3584 msgstr "%s: “%s” ngoài một kho chứa"
3586 #: pathspec.c:515
3587 #, c-format
3588 msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
3589 msgstr "“%s” (mnemonic: “%c”)"
3591 #: pathspec.c:525
3592 #, c-format
3593 msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
3594 msgstr "%s: số mầu nhiệm đặc tả đường dẫn chưa được hỗ trợ bởi lệnh này: %s"
3596 #: pathspec.c:592
3597 #, c-format
3598 msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
3599 msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
3601 #: pkt-line.c:104
3602 msgid "flush packet write failed"
3603 msgstr "gặp lỗi khi ghi vào tập tin gói lúc đẩy dữ liệu lên bộ nhớ"
3605 #: pkt-line.c:142 pkt-line.c:228
3606 msgid "protocol error: impossibly long line"
3607 msgstr "lỗi giao thức: không thể làm được dòng dài"
3609 #: pkt-line.c:158 pkt-line.c:160
3610 msgid "packet write with format failed"
3611 msgstr "gặp lỗi khi ghi gói có định dạng"
3613 #: pkt-line.c:192
3614 msgid "packet write failed - data exceeds max packet size"
3615 msgstr "gặp lỗi khi ghi gói - dữ liệu vượt quá cỡ vói tối đa"
3617 #: pkt-line.c:199 pkt-line.c:206
3618 msgid "packet write failed"
3619 msgstr "gặp lỗi khi ghi gói"
3621 #: pkt-line.c:291
3622 msgid "read error"
3623 msgstr "lỗi đọc"
3625 #: pkt-line.c:299
3626 msgid "the remote end hung up unexpectedly"
3627 msgstr "máy chủ bị treo bất ngờ"
3629 #: pkt-line.c:327
3630 #, c-format
3631 msgid "protocol error: bad line length character: %.4s"
3632 msgstr "lỗi giao thức: ký tự chiều dài dòng bị sai: %.4s"
3634 #: pkt-line.c:337 pkt-line.c:342
3635 #, c-format
3636 msgid "protocol error: bad line length %d"
3637 msgstr "lỗi giao thức: chiều dài dòng bị sai %d"
3639 #: preload-index.c:118
3640 msgid "Refreshing index"
3641 msgstr "Làm mới bảng mục lục"
3643 #: preload-index.c:137
3644 #, c-format
3645 msgid "unable to create threaded lstat: %s"
3646 msgstr "không thể tạo tuyến trình lstat: %s"
3648 #: pretty.c:962
3649 msgid "unable to parse --pretty format"
3650 msgstr "không thể phân tích định dạng --pretty"
3652 #: range-diff.c:56
3653 msgid "could not start `log`"
3654 msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “log“"
3656 #: range-diff.c:59
3657 msgid "could not read `log` output"
3658 msgstr "không thể đọc kết xuất “log”"
3660 #: range-diff.c:74 sequencer.c:4764
3661 #, c-format
3662 msgid "could not parse commit '%s'"
3663 msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao “%s”"
3665 #: range-diff.c:224
3666 msgid "failed to generate diff"
3667 msgstr "gặp lỗi khi tạo khác biệt"
3669 #: range-diff.c:455 range-diff.c:457
3670 #, c-format
3671 msgid "could not parse log for '%s'"
3672 msgstr "không thể phân tích nhật ký cho “%s”"
3674 #: read-cache.c:1490
3675 msgid "Refresh index"
3676 msgstr "Làm tươi mới bảng mục lục"
3678 #: read-cache.c:1604
3679 #, c-format
3680 msgid ""
3681 "index.version set, but the value is invalid.\n"
3682 "Using version %i"
3683 msgstr ""
3684 "index.version được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
3685 "Dùng phiên bản %i"
3687 #: read-cache.c:1614
3688 #, c-format
3689 msgid ""
3690 "GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
3691 "Using version %i"
3692 msgstr ""
3693 "GIT_INDEX_VERSION được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
3694 "Dùng phiên bản %i"
3696 #: read-cache.c:1792
3697 #, c-format
3698 msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
3699 msgstr "trường tên sai sạng trong mục lục, gần đường dẫn “%s”"
3701 #: read-cache.c:1960 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111 builtin/add.c:458
3702 #: builtin/check-ignore.c:177 builtin/checkout.c:289 builtin/checkout.c:585
3703 #: builtin/checkout.c:953 builtin/clean.c:954 builtin/commit.c:343
3704 #: builtin/diff-tree.c:115 builtin/grep.c:489 builtin/mv.c:144
3705 #: builtin/reset.c:244 builtin/rm.c:270 builtin/submodule--helper.c:329
3706 msgid "index file corrupt"
3707 msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
3709 #: read-cache.c:2101
3710 #, c-format
3711 msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
3712 msgstr "không thể tạo tuyến load_cache_entries: %s"
3714 #: read-cache.c:2114
3715 #, c-format
3716 msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
3717 msgstr "không thể gia nhập tuyến load_cache_entries: %s"
3719 #: read-cache.c:2201
3720 #, c-format
3721 msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
3722 msgstr "không thể tạo tuyến load_index_extensions: %s"
3724 #: read-cache.c:2228
3725 #, c-format
3726 msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
3727 msgstr "không thể gia nhập tuyến load_index_extensions: %s"
3729 #: read-cache.c:2982 sequencer.c:4727 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1086
3730 #, c-format
3731 msgid "could not close '%s'"
3732 msgstr "không thể đóng “%s”"
3734 #: read-cache.c:3055 sequencer.c:2203 sequencer.c:3592
3735 #, c-format
3736 msgid "could not stat '%s'"
3737 msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
3739 #: read-cache.c:3068
3740 #, c-format
3741 msgid "unable to open git dir: %s"
3742 msgstr "không thể mở thư mục git: %s"
3744 #: read-cache.c:3080
3745 #, c-format
3746 msgid "unable to unlink: %s"
3747 msgstr "không thể bỏ liên kết (unlink): “%s”"
3749 #: rebase-interactive.c:10
3750 msgid ""
3751 "\n"
3752 "Commands:\n"
3753 "p, pick <commit> = use commit\n"
3754 "r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message\n"
3755 "e, edit <commit> = use commit, but stop for amending\n"
3756 "s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit\n"
3757 "f, fixup <commit> = like \"squash\", but discard this commit's log message\n"
3758 "x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell\n"
3759 "b, break = stop here (continue rebase later with 'git rebase --continue')\n"
3760 "d, drop <commit> = remove commit\n"
3761 "l, label <label> = label current HEAD with a name\n"
3762 "t, reset <label> = reset HEAD to a label\n"
3763 "m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]\n"
3764 ".       create a merge commit using the original merge commit's\n"
3765 ".       message (or the oneline, if no original merge commit was\n"
3766 ".       specified). Use -c <commit> to reword the commit message.\n"
3767 "\n"
3768 "These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.\n"
3769 msgstr ""
3770 "\n"
3771 "Các lệnh:\n"
3772 "p, pick <commit> = dùng lần chuyển giao\n"
3773 "r, reword <commit> = dùng lần chuyển giao, nhưng sửa lại phần chú thích\n"
3774 "e, edit <commit> = dùng lần chuyển giao, nhưng dừng lại để tu bổ (amend)\n"
3775 "s, squash <commit> = dùng lần chuyển giao, nhưng meld vào lần chuyển giao kế "
3776 "trước\n"
3777 "f, fixup <commit> = giống như \"squash\", nhưng loại bỏ chú thích nhật ký "
3778 "của lần chuyển giao này\n"
3779 "x, exec <commit> = chạy lệnh (phần còn lại của dòng) dùng hệ vỏ\n"
3780 "b, break = dừng tại đây (tiếp tục cải tổ sau này bằng “git rebase --"
3781 "continue”)\n"
3782 "d, drop <commit> = xóa lần chuyển giao\n"
3783 "l, label <label> = đánh nhãn HEAD hiện tại bằng một tên\n"
3784 "t, reset <label> = đặt lại HEAD thành một nhãn\n"
3785 "m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <nhãn> [# <một_dòng>]\n"
3786 ".       tạo một lần chuyển giao hòa trộn sử dụng chú thích của lần chuyển\n"
3787 ".       giao hòa trộn gốc (hoặc một_dòng, nếu không chỉ định lần chuyển giao "
3788 "hòa\n"
3789 ".       trộn gốc). Dùng -c <commit> để reword chú thích của lần chuyển "
3790 "giao.\n"
3791 "\n"
3792 "Những dòng này có thể đảo ngược thứ tự; chúng chạy từ trên đỉnh xuống dưới "
3793 "đáy.\n"
3795 #: rebase-interactive.c:31 git-rebase--preserve-merges.sh:173
3796 msgid ""
3797 "\n"
3798 "Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
3799 msgstr ""
3800 "\n"
3801 "Đừng xóa bất kỳ dòng nào. Dùng “drop” một cách rõ ràng để xóa bỏ một lần "
3802 "chuyển giao.\n"
3804 #: rebase-interactive.c:34 git-rebase--preserve-merges.sh:177
3805 msgid ""
3806 "\n"
3807 "If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
3808 msgstr ""
3809 "\n"
3810 "Nếu bạn xóa bỏ một dòng ở đây thì LẦN CHUYỂN GIAO ĐÓ SẼ MẤT.\n"
3812 #: rebase-interactive.c:40 git-rebase--preserve-merges.sh:816
3813 msgid ""
3814 "\n"
3815 "You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
3816 "To continue rebase after editing, run:\n"
3817 "    git rebase --continue\n"
3818 "\n"
3819 msgstr ""
3820 "\n"
3821 "Bạn đang sửa tập tin todo của một lần cải tổ tương tác đang thực hiện.\n"
3822 "Để tiếp tục cải tổ sau khi sửa, chạy:\n"
3823 "    git rebase --continue\n"
3824 "\n"
3826 #: rebase-interactive.c:45 git-rebase--preserve-merges.sh:893
3827 msgid ""
3828 "\n"
3829 "However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
3830 "\n"
3831 msgstr ""
3832 "\n"
3833 "Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ mọi thứ, việc cải tổ sẽ bị bãi bỏ.\n"
3834 "\n"
3836 #: rebase-interactive.c:51 git-rebase--preserve-merges.sh:900
3837 msgid "Note that empty commits are commented out"
3838 msgstr "Chú ý rằng lần chuyển giao trống rỗng là ghi chú"
3840 #: rebase-interactive.c:62 rebase-interactive.c:75 sequencer.c:2186
3841 #: sequencer.c:4505 sequencer.c:4561 sequencer.c:4836
3842 #, c-format
3843 msgid "could not read '%s'."
3844 msgstr "không thể đọc “%s”."
3846 #: refs.c:192
3847 #, c-format
3848 msgid "%s does not point to a valid object!"
3849 msgstr "“%s” không chỉ đến một lần chuyển giao hợp lệ nào cả!"
3851 #: refs.c:583
3852 #, c-format
3853 msgid "ignoring dangling symref %s"
3854 msgstr "đang lờ đi tham chiếu mềm thừa %s"
3856 #: refs.c:585 ref-filter.c:1951
3857 #, c-format
3858 msgid "ignoring broken ref %s"
3859 msgstr "đang lờ đi tham chiếu hỏng %s"
3861 #: refs.c:711
3862 #, c-format
3863 msgid "could not open '%s' for writing: %s"
3864 msgstr "không thể mở “%s” để ghi: %s"
3866 #: refs.c:721 refs.c:772
3867 #, c-format
3868 msgid "could not read ref '%s'"
3869 msgstr "không thể đọc tham chiếu “%s”"
3871 #: refs.c:727
3872 #, c-format
3873 msgid "ref '%s' already exists"
3874 msgstr "tham chiếu “%s” đã có từ trước rồi"
3876 #: refs.c:732
3877 #, c-format
3878 msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
3879 msgstr "không cần ID đối tượng khi ghi “%s”"
3881 #: refs.c:740 sequencer.c:394 sequencer.c:2510 sequencer.c:2636
3882 #: sequencer.c:2650 sequencer.c:2877 sequencer.c:4725 sequencer.c:4788
3883 #: wrapper.c:656
3884 #, c-format
3885 msgid "could not write to '%s'"
3886 msgstr "không thể ghi vào “%s”"
3888 #: refs.c:767 sequencer.c:4723 sequencer.c:4782 wrapper.c:225 wrapper.c:395
3889 #: builtin/am.c:728
3890 #, c-format
3891 msgid "could not open '%s' for writing"
3892 msgstr "không thể mở “%s” để ghi"
3894 #: refs.c:774
3895 #, c-format
3896 msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
3897 msgstr "gặp ID đối tượng không cần khi xóa “%s”"
3899 #: refs.c:905
3900 #, c-format
3901 msgid "log for ref %s has gap after %s"
3902 msgstr "Nhật ký cho tham chiếu %s có khoảng trống sau %s"
3904 #: refs.c:911
3905 #, c-format
3906 msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
3907 msgstr "nhật ký cho tham chiếu %s kết thúc bất ngờ trên %s"
3909 #: refs.c:969
3910 #, c-format
3911 msgid "log for %s is empty"
3912 msgstr "nhật ký cho %s trống rỗng"
3914 #: refs.c:1061
3915 #, c-format
3916 msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
3917 msgstr "từ chối cập nhật tham chiếu với tên sai “%s”"
3919 #: refs.c:1137
3920 #, c-format
3921 msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
3922 msgstr "update_ref bị lỗi cho ref “%s”: %s"
3924 #: refs.c:1911
3925 #, c-format
3926 msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
3927 msgstr "không cho phép đa cập nhật cho tham chiếu “%s”"
3929 #: refs.c:1943
3930 msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
3931 msgstr "cập nhật tham chiếu bị cấm trong môi trường kiểm tra"
3933 #: refs.c:2039 refs.c:2069
3934 #, c-format
3935 msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
3936 msgstr "“%s” sẵn có; không thể tạo “%s”"
3938 #: refs.c:2045 refs.c:2080
3939 #, c-format
3940 msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
3941 msgstr "Không thể xử lý “%s” và “%s” cùng một lúc"
3943 #: refs/files-backend.c:1228
3944 #, c-format
3945 msgid "could not remove reference %s"
3946 msgstr "không thể gỡ bỏ tham chiếu: %s"
3948 #: refs/files-backend.c:1242 refs/packed-backend.c:1532
3949 #: refs/packed-backend.c:1542
3950 #, c-format
3951 msgid "could not delete reference %s: %s"
3952 msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu %s: %s"
3954 #: refs/files-backend.c:1245 refs/packed-backend.c:1545
3955 #, c-format
3956 msgid "could not delete references: %s"
3957 msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu: %s"
3959 #: refspec.c:137
3960 #, c-format
3961 msgid "invalid refspec '%s'"
3962 msgstr "refspec không hợp lệ “%s”"
3964 #: ref-filter.c:39 wt-status.c:1855
3965 msgid "gone"
3966 msgstr "đã ra đi"
3968 #: ref-filter.c:40
3969 #, c-format
3970 msgid "ahead %d"
3971 msgstr "phía trước %d"
3973 #: ref-filter.c:41
3974 #, c-format
3975 msgid "behind %d"
3976 msgstr "đằng sau %d"
3978 #: ref-filter.c:42
3979 #, c-format
3980 msgid "ahead %d, behind %d"
3981 msgstr "trước %d, sau %d"
3983 #: ref-filter.c:138
3984 #, c-format
3985 msgid "expected format: %%(color:<color>)"
3986 msgstr "cần định dạng: %%(color:<color>)"
3988 #: ref-filter.c:140
3989 #, c-format
3990 msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
3991 msgstr "không nhận ra màu: %%(màu:%s)"
3993 #: ref-filter.c:162
3994 #, c-format
3995 msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
3996 msgstr "Giá trị nguyên cần tên tham chiếu:lstrip=%s"
3998 #: ref-filter.c:166
3999 #, c-format
4000 msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
4001 msgstr "Giá trị nguyên cần tên tham chiếu:rstrip=%s"
4003 #: ref-filter.c:168
4004 #, c-format
4005 msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
4006 msgstr "đối số không được thừa nhận %%(%s): %s"
4008 #: ref-filter.c:223
4009 #, c-format
4010 msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
4011 msgstr "%%(objecttype) không nhận các đối số"
4013 #: ref-filter.c:235
4014 #, c-format
4015 msgid "%%(objectsize) does not take arguments"
4016 msgstr "%%(objectsize) không nhận các đối số"
4018 #: ref-filter.c:247
4019 #, c-format
4020 msgid "%%(body) does not take arguments"
4021 msgstr "%%(body) không nhận các đối số"
4023 #: ref-filter.c:256
4024 #, c-format
4025 msgid "%%(subject) does not take arguments"
4026 msgstr "%%(subject) không nhận các đối số"
4028 #: ref-filter.c:278
4029 #, c-format
4030 msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
4031 msgstr "không hiểu tham số %%(trailers): %s"
4033 #: ref-filter.c:307
4034 #, c-format
4035 msgid "positive value expected contents:lines=%s"
4036 msgstr "cần nội dung mang giá trị dương:lines=%s"
4038 #: ref-filter.c:309
4039 #, c-format
4040 msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
4041 msgstr "đối số không được thừa nhận %%(contents): %s"
4043 #: ref-filter.c:324
4044 #, c-format
4045 msgid "positive value expected objectname:short=%s"
4046 msgstr "cần nội dung mang giá trị dương:shot=%s"
4048 #: ref-filter.c:328
4049 #, c-format
4050 msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
4051 msgstr "đối số không được thừa nhận %%(objectname): %s"
4053 #: ref-filter.c:358
4054 #, c-format
4055 msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
4056 msgstr "cần định dạng: %%(align:<width>,<position>)"
4058 #: ref-filter.c:370
4059 #, c-format
4060 msgid "unrecognized position:%s"
4061 msgstr "vị trí không được thừa nhận:%s"
4063 #: ref-filter.c:377
4064 #, c-format
4065 msgid "unrecognized width:%s"
4066 msgstr "chiều rộng không được thừa nhận:%s"
4068 #: ref-filter.c:386
4069 #, c-format
4070 msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
4071 msgstr "đối số không được thừa nhận %%(align): %s"
4073 #: ref-filter.c:394
4074 #, c-format
4075 msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
4076 msgstr "cần giá trị độ rộng dương với nguyên tử %%(align)"
4078 #: ref-filter.c:412
4079 #, c-format
4080 msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
4081 msgstr "đối số không được thừa nhận %%(if): %s"
4083 #: ref-filter.c:508
4084 #, c-format
4085 msgid "malformed field name: %.*s"
4086 msgstr "tên trường dị hình: %.*s"
4088 #: ref-filter.c:535
4089 #, c-format
4090 msgid "unknown field name: %.*s"
4091 msgstr "không hiểu tên trường: %.*s"
4093 #: ref-filter.c:539
4094 #, c-format
4095 msgid ""
4096 "not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
4097 msgstr ""
4098 "không phải là một kho git, nhưng trường “%.*s” yêu cầu truy cập vào dữ liệu "
4099 "đối tượng"
4101 #: ref-filter.c:663
4102 #, c-format
4103 msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
4104 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(if) được dùng mà không có nguyên tử %%(then)"
4106 #: ref-filter.c:726
4107 #, c-format
4108 msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
4109 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng mà không có nguyên tử %%(if)"
4111 #: ref-filter.c:728
4112 #, c-format
4113 msgid "format: %%(then) atom used more than once"
4114 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng nhiều hơn một lần"
4116 #: ref-filter.c:730
4117 #, c-format
4118 msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
4119 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng sau %%(else)"
4121 #: ref-filter.c:758
4122 #, c-format
4123 msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
4124 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng mà không có nguyên tử %%(if)"
4126 #: ref-filter.c:760
4127 #, c-format
4128 msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
4129 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng mà không có nguyên tử %%(then)"
4131 #: ref-filter.c:762
4132 #, c-format
4133 msgid "format: %%(else) atom used more than once"
4134 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng nhiều hơn một lần"
4136 #: ref-filter.c:777
4137 #, c-format
4138 msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
4139 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(end) được dùng mà không có nguyên tử tương ứng"
4141 #: ref-filter.c:834
4142 #, c-format
4143 msgid "malformed format string %s"
4144 msgstr "chuỗi định dạng dị hình %s"
4146 #: ref-filter.c:1424
4147 #, c-format
4148 msgid "(no branch, rebasing %s)"
4149 msgstr "(không nhánh, đang cải tổ %s)"
4151 #: ref-filter.c:1427
4152 #, c-format
4153 msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
4154 msgstr "(không nhánh, đang cải tổ HEAD %s đã tách rời)"
4156 #: ref-filter.c:1430
4157 #, c-format
4158 msgid "(no branch, bisect started on %s)"
4159 msgstr "(không nhánh, di chuyển nửa bước được bắt đầu tại %s)"
4161 #. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
4162 #. detached at " in wt-status.c
4164 #: ref-filter.c:1438
4165 #, c-format
4166 msgid "(HEAD detached at %s)"
4167 msgstr "(HEAD được tách rời tại %s)"
4169 #. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
4170 #. detached from " in wt-status.c
4172 #: ref-filter.c:1445
4173 #, c-format
4174 msgid "(HEAD detached from %s)"
4175 msgstr "(HEAD được tách rời từ %s)"
4177 #: ref-filter.c:1449
4178 msgid "(no branch)"
4179 msgstr "(không nhánh)"
4181 #: ref-filter.c:1483 ref-filter.c:1638
4182 #, c-format
4183 msgid "missing object %s for %s"
4184 msgstr "thiếu đối tượng %s cho %s"
4186 #: ref-filter.c:1491
4187 #, c-format
4188 msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
4189 msgstr "parse_object_buffer gặp lỗi trên %s cho %s"
4191 #: ref-filter.c:1857
4192 #, c-format
4193 msgid "malformed object at '%s'"
4194 msgstr "đối tượng dị hình tại “%s”"
4196 #: ref-filter.c:1946
4197 #, c-format
4198 msgid "ignoring ref with broken name %s"
4199 msgstr "đang lờ đi tham chiếu với tên hỏng %s"
4201 #: ref-filter.c:2232
4202 #, c-format
4203 msgid "format: %%(end) atom missing"
4204 msgstr "định dạng: thiếu nguyên tử %%(end)"
4206 #: ref-filter.c:2338
4207 #, c-format
4208 msgid "malformed object name %s"
4209 msgstr "tên đối tượng dị hình %s"
4211 #: remote.c:607
4212 #, c-format
4213 msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
4214 msgstr "Không thể lấy về cả %s và %s cho %s"
4216 #: remote.c:611
4217 #, c-format
4218 msgid "%s usually tracks %s, not %s"
4219 msgstr "%s thường theo dõi %s, không phải %s"
4221 #: remote.c:615
4222 #, c-format
4223 msgid "%s tracks both %s and %s"
4224 msgstr "%s theo dõi cả %s và %s"
4226 #: remote.c:623
4227 msgid "Internal error"
4228 msgstr "Lỗi nội bộ"
4230 #: remote.c:1569 remote.c:1670
4231 msgid "HEAD does not point to a branch"
4232 msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
4234 #: remote.c:1578
4235 #, c-format
4236 msgid "no such branch: '%s'"
4237 msgstr "không có nhánh nào như thế: “%s”"
4239 #: remote.c:1581
4240 #, c-format
4241 msgid "no upstream configured for branch '%s'"
4242 msgstr "không có thượng nguồn được cấu hình cho nhánh “%s”"
4244 #: remote.c:1587
4245 #, c-format
4246 msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
4247 msgstr ""
4248 "nhánh thượng nguồn “%s” không được lưu lại như là một nhánh theo dõi máy chủ"
4250 #: remote.c:1602
4251 #, c-format
4252 msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
4253 msgstr "đẩy lên đích “%s” trên máy chủ “%s” không có nhánh theo dõi nội bộ"
4255 #: remote.c:1614
4256 #, c-format
4257 msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
4258 msgstr "nhánh “%s” không có máy chủ để đẩy lên"
4260 #: remote.c:1624
4261 #, c-format
4262 msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
4263 msgstr "đẩy refspecs cho “%s” không bao gồm “%s”"
4265 #: remote.c:1637
4266 msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
4267 msgstr "đẩy lên mà không có đích (push.default là “nothing”)"
4269 #: remote.c:1659
4270 msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
4271 msgstr "không thể phân giải đẩy “đơn giản” đến một đích đơn"
4273 #: remote.c:1935
4274 #, c-format
4275 msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
4276 msgstr ""
4277 "Nhánh của bạn dựa trên cơ sở là “%s”, nhưng trên thượng nguồn không còn.\n"
4279 #: remote.c:1939
4280 msgid "  (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
4281 msgstr "   (dùng \" git branch --unset-upstream\" để sửa)\n"
4283 #: remote.c:1942
4284 #, c-format
4285 msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
4286 msgstr "Nhánh của bạn đã cập nhật với “%s”.\n"
4288 #: remote.c:1946
4289 #, c-format
4290 msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
4291 msgstr "Nhánh của bạn và “%s” tham chiếu đến các lần chuyển giao khác nhau.\n"
4293 #: remote.c:1949
4294 #, c-format
4295 msgid "  (use \"%s\" for details)\n"
4296 msgstr "  (dùng \"%s\" để biết thêm chi tiết)\n"
4298 #: remote.c:1953
4299 #, c-format
4300 msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
4301 msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
4302 msgstr[0] "Nhánh của bạn đứng trước “%s” %d lần chuyển giao.\n"
4304 #: remote.c:1959
4305 msgid "  (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
4306 msgstr "  (dùng \"git push\" để xuất bản các lần chuyển giao nội bộ của bạn)\n"
4308 #: remote.c:1962
4309 #, c-format
4310 msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
4311 msgid_plural ""
4312 "Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
4313 msgstr[0] ""
4314 "Nhánh của bạn đứng đằng sau “%s” %d lần chuyển giao, và có thể được chuyển-"
4315 "tiếp-nhanh.\n"
4317 #: remote.c:1970
4318 msgid "  (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
4319 msgstr "  (dùng \"git pull\" để cập nhật nhánh nội bộ của bạn)\n"
4321 #: remote.c:1973
4322 #, c-format
4323 msgid ""
4324 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
4325 "and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
4326 msgid_plural ""
4327 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
4328 "and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
4329 msgstr[0] ""
4330 "Nhánh của bạn và “%s” bị phân kỳ,\n"
4331 "và có %d và %d lần chuyển giao khác nhau cho từng cái,\n"
4332 "tương ứng với mỗi lần.\n"
4334 #: remote.c:1983
4335 msgid "  (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
4336 msgstr ""
4337 "  (dùng \"git pull\" để hòa trộn nhánh trên máy chủ vào trong nhánh của "
4338 "bạn)\n"
4340 #: replace-object.c:21
4341 #, c-format
4342 msgid "bad replace ref name: %s"
4343 msgstr "tên tham chiếu thay thế bị sai: %s"
4345 #: replace-object.c:30
4346 #, c-format
4347 msgid "duplicate replace ref: %s"
4348 msgstr "tham chiếu thay thế bị trùng: %s"
4350 #: replace-object.c:73
4351 #, c-format
4352 msgid "replace depth too high for object %s"
4353 msgstr "độ sâu thay thế quá cao cho đối tượng %s"
4355 #: rerere.c:217 rerere.c:226 rerere.c:229
4356 msgid "corrupt MERGE_RR"
4357 msgstr "MERGE_RR sai hỏng"
4359 #: rerere.c:264 rerere.c:269
4360 msgid "unable to write rerere record"
4361 msgstr "không thể ghi bản ghi rerere"
4363 #: rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3136 sequencer.c:3162
4364 #, c-format
4365 msgid "could not write '%s'"
4366 msgstr "không thể ghi “%s”"
4368 #: rerere.c:495
4369 #, c-format
4370 msgid "there were errors while writing '%s' (%s)"
4371 msgstr "gặp lỗi đọc khi đang ghi “%s” (%s)"
4373 #: rerere.c:498
4374 #, c-format
4375 msgid "failed to flush '%s'"
4376 msgstr "gặp lỗi khi đẩy dữ liệu “%s” lên đĩa"
4378 #: rerere.c:503 rerere.c:1039
4379 #, c-format
4380 msgid "could not parse conflict hunks in '%s'"
4381 msgstr "không thể phân tích các mảnh xung đột trong “%s”"
4383 #: rerere.c:684
4384 #, c-format
4385 msgid "failed utime() on '%s'"
4386 msgstr "gặp lỗi utime() trên “%s”"
4388 #: rerere.c:694
4389 #, c-format
4390 msgid "writing '%s' failed"
4391 msgstr "gặp lỗi khi đang ghi “%s”"
4393 #: rerere.c:714
4394 #, c-format
4395 msgid "Staged '%s' using previous resolution."
4396 msgstr "Đã tạm cất “%s” sử dụng cách phân giải kế trước"
4398 #: rerere.c:753
4399 #, c-format
4400 msgid "Recorded resolution for '%s'."
4401 msgstr "Cách giải quyết đã ghi lại cho “%s”."
4403 #: rerere.c:788
4404 #, c-format
4405 msgid "Resolved '%s' using previous resolution."
4406 msgstr "Đã phân giải giải “%s” sử dụng cách giải quyết kế trước."
4408 #: rerere.c:803
4409 #, c-format
4410 msgid "cannot unlink stray '%s'"
4411 msgstr "không thể unlink stray “%s”"
4413 #: rerere.c:807
4414 #, c-format
4415 msgid "Recorded preimage for '%s'"
4416 msgstr "preimage đã được ghi lại cho “%s”"
4418 #: rerere.c:881 submodule.c:1763 builtin/submodule--helper.c:1413
4419 #: builtin/submodule--helper.c:1423
4420 #, c-format
4421 msgid "could not create directory '%s'"
4422 msgstr "không thể tạo thư mục “%s”"
4424 #: rerere.c:1057
4425 #, c-format
4426 msgid "failed to update conflicted state in '%s'"
4427 msgstr "gặp lỗi khi chạy cập nhật trạng thái bị xung đột trong “%s”"
4429 #: rerere.c:1068 rerere.c:1075
4430 #, c-format
4431 msgid "no remembered resolution for '%s'"
4432 msgstr "đừng nhó các giải quyết cho “%s”"
4434 #: rerere.c:1077
4435 #, c-format
4436 msgid "cannot unlink '%s'"
4437 msgstr "không thể unlink “%s”"
4439 #: rerere.c:1087
4440 #, c-format
4441 msgid "Updated preimage for '%s'"
4442 msgstr "Đã cập nhật preimage cho “%s”"
4444 #: rerere.c:1096
4445 #, c-format
4446 msgid "Forgot resolution for '%s'\n"
4447 msgstr "Quên phân giải cho “%s”\n"
4449 #: rerere.c:1199
4450 msgid "unable to open rr-cache directory"
4451 msgstr "không thể mở thư mục rr-cache"
4453 #: revision.c:2324
4454 msgid "your current branch appears to be broken"
4455 msgstr "nhánh hiện tại của bạn có vẻ như bị hỏng"
4457 #: revision.c:2327
4458 #, c-format
4459 msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
4460 msgstr "nhánh hiện tại của bạn “%s” không có một lần chuyển giao nào cả"
4462 #: revision.c:2523
4463 msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
4464 msgstr "--first-parent xung khắc với --bisect"
4466 #: run-command.c:740
4467 msgid "open /dev/null failed"
4468 msgstr "gặp lỗi khi mở “/dev/null”"
4470 #: run-command.c:1229
4471 #, c-format
4472 msgid "cannot create async thread: %s"
4473 msgstr "không thể tạo tuyến async: %s"
4475 #: run-command.c:1293
4476 #, c-format
4477 msgid ""
4478 "The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
4479 "You can disable this warning with `git config advice.ignoredHook false`."
4480 msgstr ""
4481 "Móc “%s” bị bỏ qua bởi vì nó không thể đặt là thực thi được.\n"
4482 "Bạn có thể tắt cảnh báo này bằng “git config advice.ignoredHook false“."
4484 #: send-pack.c:142
4485 msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
4486 msgstr ""
4487 "gặp gói flush không cần trong khi đọc tình trạng giải nén gói trên máy chủ"
4489 #: send-pack.c:144
4490 #, c-format
4491 msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
4492 msgstr "không thể phân tích tình trạng unpack máy chủ: %s"
4494 #: send-pack.c:146
4495 #, c-format
4496 msgid "remote unpack failed: %s"
4497 msgstr "máy chủ gặp lỗi unpack: %s"
4499 #: send-pack.c:308
4500 msgid "failed to sign the push certificate"
4501 msgstr "gặp lỗi khi ký chứng thực đẩy"
4503 #: send-pack.c:421
4504 msgid "the receiving end does not support --signed push"
4505 msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --signed"
4507 #: send-pack.c:423
4508 msgid ""
4509 "not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
4510 "signed push"
4511 msgstr ""
4512 "đừng gửi giấy chứng nhận đẩy trước khi kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --"
4513 "signed"
4515 #: send-pack.c:435
4516 msgid "the receiving end does not support --atomic push"
4517 msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --atomic"
4519 #: send-pack.c:440
4520 msgid "the receiving end does not support push options"
4521 msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ các tùy chọn của lệnh push"
4523 #: sequencer.c:183
4524 #, c-format
4525 msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
4526 msgstr "chế độ dọn dẹp ghi chú các lần chuyển giao không hợp lệ “%s”"
4528 #: sequencer.c:287
4529 #, c-format
4530 msgid "could not delete '%s'"
4531 msgstr "không thể xóa bỏ “%s”"
4533 #: sequencer.c:313
4534 msgid "revert"
4535 msgstr "hoàn nguyên"
4537 #: sequencer.c:315
4538 msgid "cherry-pick"
4539 msgstr "cherry-pick"
4541 #: sequencer.c:317
4542 msgid "rebase -i"
4543 msgstr "rebase -i"
4545 #: sequencer.c:319
4546 #, c-format
4547 msgid "unknown action: %d"
4548 msgstr "không nhận ra thao tác: %d"
4550 #: sequencer.c:376
4551 msgid ""
4552 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
4553 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
4554 msgstr ""
4555 "sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
4556 "với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”"
4558 #: sequencer.c:379
4559 msgid ""
4560 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
4561 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
4562 "and commit the result with 'git commit'"
4563 msgstr ""
4564 "sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
4565 "với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”\n"
4566 "và chuyển giao kết quả bằng lệnh “git commit”"
4568 #: sequencer.c:392 sequencer.c:2632
4569 #, c-format
4570 msgid "could not lock '%s'"
4571 msgstr "không thể khóa “%s”"
4573 #: sequencer.c:399
4574 #, c-format
4575 msgid "could not write eol to '%s'"
4576 msgstr "không thể ghi eol vào “%s”"
4578 #: sequencer.c:404 sequencer.c:2515 sequencer.c:2638 sequencer.c:2652
4579 #: sequencer.c:2885
4580 #, c-format
4581 msgid "failed to finalize '%s'"
4582 msgstr "gặp lỗi khi hoàn thành “%s”"
4584 #: sequencer.c:427 sequencer.c:921 sequencer.c:1594 sequencer.c:2535
4585 #: sequencer.c:2867 sequencer.c:2974 builtin/am.c:260 builtin/commit.c:746
4586 #: builtin/merge.c:1084 builtin/rebase.c:152
4587 #, c-format
4588 msgid "could not read '%s'"
4589 msgstr "Không thể đọc “%s”."
4591 #: sequencer.c:453
4592 #, c-format
4593 msgid "your local changes would be overwritten by %s."
4594 msgstr "các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh %s."
4596 #: sequencer.c:457
4597 msgid "commit your changes or stash them to proceed."
4598 msgstr "chuyển giao các thay đổi của bạn hay tạm cất (stash) chúng để xử lý."
4600 #: sequencer.c:486
4601 #, c-format
4602 msgid "%s: fast-forward"
4603 msgstr "%s: chuyển-tiếp-nhanh"
4605 #. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
4606 #. "rebase -i".
4608 #: sequencer.c:575
4609 #, c-format
4610 msgid "%s: Unable to write new index file"
4611 msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
4613 #: sequencer.c:591
4614 msgid "unable to update cache tree"
4615 msgstr "không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm"
4617 #: sequencer.c:604
4618 msgid "could not resolve HEAD commit"
4619 msgstr "không thể phân giải lần chuyển giao HEAD"
4621 #: sequencer.c:684
4622 #, c-format
4623 msgid "no key present in '%.*s'"
4624 msgstr "không có khóa hiện diện trong “%.*s”"
4626 #: sequencer.c:695
4627 #, c-format
4628 msgid "unable to dequote value of '%s'"
4629 msgstr "không thể giải trích dẫn giá trị của “%s”"
4631 #: sequencer.c:732 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:719
4632 #: builtin/am.c:811 builtin/merge.c:1081
4633 #, c-format
4634 msgid "could not open '%s' for reading"
4635 msgstr "không thể mở “%s” để đọc"
4637 #: sequencer.c:742
4638 msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
4639 msgstr "“GIT_AUTHOR_NAME” đã sẵn đưa ra rồi"
4641 #: sequencer.c:747
4642 msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
4643 msgstr "“GIT_AUTHOR_EMAIL” đã sẵn đưa ra rồi"
4645 #: sequencer.c:752
4646 msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
4647 msgstr "“GIT_AUTHOR_DATE” đã sẵn đưa ra rồi"
4649 #: sequencer.c:756
4650 #, c-format
4651 msgid "unknown variable '%s'"
4652 msgstr "không hiểu biến “%s”"
4654 #: sequencer.c:761
4655 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
4656 msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_NAME”"
4658 #: sequencer.c:763
4659 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
4660 msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_EMAIL”"
4662 #: sequencer.c:765
4663 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
4664 msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_DATE”"
4666 #: sequencer.c:825
4667 #, c-format
4668 msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
4669 msgstr "định dạng ngày tháng không hợp lệ “%s” trong “%s”"
4671 #: sequencer.c:842
4672 #, c-format
4673 msgid ""
4674 "you have staged changes in your working tree\n"
4675 "If these changes are meant to be squashed into the previous commit, run:\n"
4676 "\n"
4677 "  git commit --amend %s\n"
4678 "\n"
4679 "If they are meant to go into a new commit, run:\n"
4680 "\n"
4681 "  git commit %s\n"
4682 "\n"
4683 "In both cases, once you're done, continue with:\n"
4684 "\n"
4685 "  git rebase --continue\n"
4686 msgstr ""
4687 "bạn có các thay đổi so với trong bệ phóng trong thư mục làm việc của bạn.\n"
4688 "Nếu các thay đổi này là muốn squash vào lần chuyển giao kế trước, chạy:\n"
4689 "\n"
4690 "  git commit --amend %s\n"
4691 "\n"
4692 "Nếu chúng có ý là đi đến lần chuyển giao mới, thì chạy:\n"
4693 "\n"
4694 "  git commit %s\n"
4695 "\n"
4696 "Trong cả hai trường hợp, một khi bạn làm xong, tiếp tục bằng:\n"
4697 "\n"
4698 "  git rebase --continue\n"
4700 #: sequencer.c:935
4701 msgid "writing root commit"
4702 msgstr "ghi chuyển giao gốc"
4704 #: sequencer.c:1142
4705 msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
4706 msgstr "móc “prepare-commit-msg” bị lỗi"
4708 #: sequencer.c:1149
4709 msgid ""
4710 "Your name and email address were configured automatically based\n"
4711 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
4712 "You can suppress this message by setting them explicitly. Run the\n"
4713 "following command and follow the instructions in your editor to edit\n"
4714 "your configuration file:\n"
4715 "\n"
4716 "    git config --global --edit\n"
4717 "\n"
4718 "After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
4719 "\n"
4720 "    git commit --amend --reset-author\n"
4721 msgstr ""
4722 "Tên và địa chỉ thư điện tử của bạn được cấu hình một cách tự động trên cơ "
4723 "sở\n"
4724 "tài khoản và địa chỉ máy chủ của bạn. Xin hãy kiểm tra xem chúng có chính "
4725 "xác không.\n"
4726 "Bạn có thể chặn những thông báo kiểu này bằng cách cài đặt các thông tin "
4727 "trên\n"
4728 "một cách rõ ràng. Chạy lệnh sau đây là theo các hướng dẫn trong bộ soạn "
4729 "thảo\n"
4730 "để chỉnh sửa tập tin cấu hình của mình:\n"
4731 "\n"
4732 "    git config --global --edit\n"
4733 "\n"
4734 "Sau khi thực hiện xong, bạn có thể sửa chữa định danh được sử dụng cho\n"
4735 "lần chuyển giao này với lệnh:\n"
4736 "\n"
4737 "    git commit --amend --reset-author\n"
4739 #: sequencer.c:1162
4740 msgid ""
4741 "Your name and email address were configured automatically based\n"
4742 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
4743 "You can suppress this message by setting them explicitly:\n"
4744 "\n"
4745 "    git config --global user.name \"Your Name\"\n"
4746 "    git config --global user.email you@example.com\n"
4747 "\n"
4748 "After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
4749 "\n"
4750 "    git commit --amend --reset-author\n"
4751 msgstr ""
4752 "Tên và địa chỉ thư điện tử của bạn được cấu hình một cách tự động trên cơ "
4753 "sở\n"
4754 "tài khoản và địa chỉ máy chủ của bạn. Xin hãy kiểm tra xem chúng có chính "
4755 "xác không.\n"
4756 "Bạn có thể chặn những thông báo kiểu này bằng cách cài đặt các thông tin "
4757 "trên một cách rõ ràng:\n"
4758 "\n"
4759 "    git config --global user.name \"Tên của bạn\"\n"
4760 "    git config --global user.email you@example.com\n"
4761 "\n"
4762 "Sau khi thực hiện xong, bạn có thể sửa chữa định danh được sử dụng cho lần "
4763 "chuyển giao này với lệnh:\n"
4764 "\n"
4765 "    git commit --amend --reset-author\n"
4767 #: sequencer.c:1202
4768 msgid "couldn't look up newly created commit"
4769 msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao mới hơn đã được tạo"
4771 #: sequencer.c:1204
4772 msgid "could not parse newly created commit"
4773 msgstr ""
4774 "không thể phân tích cú pháp của đối tượng chuyển giao mới hơn đã được tạo"
4776 #: sequencer.c:1250
4777 msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
4778 msgstr "không thể phân giải HEAD sau khi tạo lần chuyển giao"
4780 #: sequencer.c:1252
4781 msgid "detached HEAD"
4782 msgstr "đã rời khỏi HEAD"
4784 #: sequencer.c:1256
4785 msgid " (root-commit)"
4786 msgstr " (root-commit)"
4788 #: sequencer.c:1277
4789 msgid "could not parse HEAD"
4790 msgstr "không thể phân tích HEAD"
4792 #: sequencer.c:1279
4793 #, c-format
4794 msgid "HEAD %s is not a commit!"
4795 msgstr "HEAD %s không phải là một lần chuyển giao!"
4797 #: sequencer.c:1283 builtin/commit.c:1543
4798 msgid "could not parse HEAD commit"
4799 msgstr "không thể phân tích commit (lần chuyển giao) HEAD"
4801 #: sequencer.c:1334 sequencer.c:1934
4802 msgid "unable to parse commit author"
4803 msgstr "không thể phân tích tác giả của lần chuyển giao"
4805 #: sequencer.c:1344 builtin/am.c:1585 builtin/merge.c:677
4806 msgid "git write-tree failed to write a tree"
4807 msgstr "lệnh git write-tree gặp lỗi khi ghi một cây"
4809 #: sequencer.c:1361 sequencer.c:1416
4810 #, c-format
4811 msgid "unable to read commit message from '%s'"
4812 msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) từ “%s”"
4814 #: sequencer.c:1383 builtin/am.c:1606 builtin/commit.c:1646 builtin/merge.c:858
4815 #: builtin/merge.c:883
4816 msgid "failed to write commit object"
4817 msgstr "gặp lỗi khi ghi đối tượng chuyển giao"
4819 #: sequencer.c:1443
4820 #, c-format
4821 msgid "could not parse commit %s"
4822 msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao %s"
4824 #: sequencer.c:1448
4825 #, c-format
4826 msgid "could not parse parent commit %s"
4827 msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao cha mẹ “%s”"
4829 #: sequencer.c:1546 sequencer.c:1654
4830 #, c-format
4831 msgid "unknown command: %d"
4832 msgstr "không hiểu câu lệnh %d"
4834 #: sequencer.c:1601 sequencer.c:1626
4835 #, c-format
4836 msgid "This is a combination of %d commits."
4837 msgstr "Đây là tổ hợp của %d lần chuyển giao."
4839 #: sequencer.c:1611 sequencer.c:4744
4840 msgid "need a HEAD to fixup"
4841 msgstr "cần một HEAD để sửa"
4843 #: sequencer.c:1613 sequencer.c:2912
4844 msgid "could not read HEAD"
4845 msgstr "không thể đọc HEAD"
4847 #: sequencer.c:1615
4848 msgid "could not read HEAD's commit message"
4849 msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của HEAD"
4851 #: sequencer.c:1621
4852 #, c-format
4853 msgid "cannot write '%s'"
4854 msgstr "không thể ghi “%s”"
4856 #: sequencer.c:1628 git-rebase--preserve-merges.sh:441
4857 msgid "This is the 1st commit message:"
4858 msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ nhất:"
4860 #: sequencer.c:1636
4861 #, c-format
4862 msgid "could not read commit message of %s"
4863 msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của %s"
4865 #: sequencer.c:1643
4866 #, c-format
4867 msgid "This is the commit message #%d:"
4868 msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ #%d:"
4870 #: sequencer.c:1649
4871 #, c-format
4872 msgid "The commit message #%d will be skipped:"
4873 msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ #%d sẽ bị bỏ qua:"
4875 #: sequencer.c:1732
4876 msgid "your index file is unmerged."
4877 msgstr "tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
4879 #: sequencer.c:1739
4880 msgid "cannot fixup root commit"
4881 msgstr "không thể sửa chữa lần chuyển giao gốc"
4883 #: sequencer.c:1758
4884 #, c-format
4885 msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
4886 msgstr "lần chuyển giao %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -m."
4888 #: sequencer.c:1766
4889 #, c-format
4890 msgid "commit %s does not have parent %d"
4891 msgstr "lần chuyển giao %s không có cha mẹ %d"
4893 #: sequencer.c:1770
4894 #, c-format
4895 msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
4896 msgstr ""
4897 "luồng chính đã được chỉ ra nhưng lần chuyển giao %s không phải là một lần "
4898 "hòa trộn."
4900 #: sequencer.c:1776
4901 #, c-format
4902 msgid "cannot get commit message for %s"
4903 msgstr "không thể lấy ghi chú lần chuyển giao cho %s"
4905 #. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
4906 #. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
4907 #: sequencer.c:1795
4908 #, c-format
4909 msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
4910 msgstr "%s: không thể phân tích lần chuyển giao mẹ của %s"
4912 #: sequencer.c:1860
4913 #, c-format
4914 msgid "could not rename '%s' to '%s'"
4915 msgstr "không thể đổi tên “%s” thành “%s”"
4917 #: sequencer.c:1915
4918 #, c-format
4919 msgid "could not revert %s... %s"
4920 msgstr "không thể hoàn nguyên %s… %s"
4922 #: sequencer.c:1916
4923 #, c-format
4924 msgid "could not apply %s... %s"
4925 msgstr "không thể áp dụng miếng vá %s… %s"
4927 #: sequencer.c:1974
4928 #, c-format
4929 msgid "git %s: failed to read the index"
4930 msgstr "git %s: gặp lỗi đọc bảng mục lục"
4932 #: sequencer.c:1981
4933 #, c-format
4934 msgid "git %s: failed to refresh the index"
4935 msgstr "git %s: gặp lỗi khi làm tươi mới bảng mục lục"
4937 #: sequencer.c:2062
4938 #, c-format
4939 msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
4940 msgstr "%s không nhận các đối số: “%s”"
4942 #: sequencer.c:2071
4943 #, c-format
4944 msgid "missing arguments for %s"
4945 msgstr "thiếu đối số cho %s"
4947 #: sequencer.c:2130
4948 #, c-format
4949 msgid "invalid line %d: %.*s"
4950 msgstr "dòng không hợp lệ %d: %.*s"
4952 #: sequencer.c:2138
4953 #, c-format
4954 msgid "cannot '%s' without a previous commit"
4955 msgstr "không thể “%s” thể mà không có lần chuyển giao kế trước"
4957 #: sequencer.c:2209
4958 msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
4959 msgstr "vui lòng sửa lỗi này bằng cách dùng “git rebase --edit-todo”."
4961 #: sequencer.c:2211
4962 #, c-format
4963 msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
4964 msgstr "bảng chỉ thị không thể dùng được: %s"
4966 #: sequencer.c:2216
4967 msgid "no commits parsed."
4968 msgstr "không có lần chuyển giao nào được phân tích."
4970 #: sequencer.c:2227
4971 msgid "cannot cherry-pick during a revert."
4972 msgstr "không thể cherry-pick trong khi hoàn nguyên."
4974 #: sequencer.c:2229
4975 msgid "cannot revert during a cherry-pick."
4976 msgstr "không thể thực hiện việc hoàn nguyên trong khi đang cherry-pick."
4978 #: sequencer.c:2299
4979 #, c-format
4980 msgid "invalid value for %s: %s"
4981 msgstr "giá trị cho %s không hợp lệ: %s"
4983 #: sequencer.c:2380
4984 msgid "unusable squash-onto"
4985 msgstr "squash-onto không dùng được"
4987 #: sequencer.c:2396
4988 #, c-format
4989 msgid "malformed options sheet: '%s'"
4990 msgstr "bảng tùy chọn dị hình: “%s”"
4992 #: sequencer.c:2479 sequencer.c:4005
4993 msgid "empty commit set passed"
4994 msgstr "lần chuyển giao trống rỗng đặt là hợp quy cách"
4996 #: sequencer.c:2487
4997 msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
4998 msgstr "có một thao tác “cherry-pick” hoặc “revert” đang được thực hiện"
5000 #: sequencer.c:2488
5001 msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
5002 msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
5004 #: sequencer.c:2491
5005 #, c-format
5006 msgid "could not create sequencer directory '%s'"
5007 msgstr "không thể tạo thư mục xếp dãy “%s”"
5009 #: sequencer.c:2505
5010 msgid "could not lock HEAD"
5011 msgstr "không thể khóa HEAD"
5013 #: sequencer.c:2560 sequencer.c:3761
5014 msgid "no cherry-pick or revert in progress"
5015 msgstr "không cherry-pick hay hoàn nguyên trong tiến trình"
5017 #: sequencer.c:2562
5018 msgid "cannot resolve HEAD"
5019 msgstr "không thể phân giải HEAD"
5021 #: sequencer.c:2564 sequencer.c:2599
5022 msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
5023 msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
5025 #: sequencer.c:2585 builtin/grep.c:721
5026 #, c-format
5027 msgid "cannot open '%s'"
5028 msgstr "không mở được “%s”"
5030 #: sequencer.c:2587
5031 #, c-format
5032 msgid "cannot read '%s': %s"
5033 msgstr "không thể đọc “%s”: %s"
5035 #: sequencer.c:2588
5036 msgid "unexpected end of file"
5037 msgstr "gặp kết thúc tập tin đột xuất"
5039 #: sequencer.c:2594
5040 #, c-format
5041 msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
5042 msgstr "tập tin HEAD “pre-cherry-pick” đã lưu “%s” bị hỏng"
5044 #: sequencer.c:2605
5045 msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
5046 msgstr ""
5047 "Bạn có lẽ đã có HEAD đã bị di chuyển đi, Không thể tua, kiểm tra HEAD của "
5048 "bạn!"
5050 #: sequencer.c:2709 sequencer.c:3679
5051 #, c-format
5052 msgid "could not update %s"
5053 msgstr "không thể cập nhật %s"
5055 #: sequencer.c:2747 sequencer.c:3659
5056 msgid "cannot read HEAD"
5057 msgstr "không thể đọc HEAD"
5059 #: sequencer.c:2762
5060 #, c-format
5061 msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
5062 msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”"
5064 #: sequencer.c:2770
5065 #, c-format
5066 msgid ""
5067 "You can amend the commit now, with\n"
5068 "\n"
5069 "  git commit --amend %s\n"
5070 "\n"
5071 "Once you are satisfied with your changes, run\n"
5072 "\n"
5073 "  git rebase --continue\n"
5074 msgstr ""
5075 "Bạn có thể tu bổ lần chuyển giao ngay bây giờ bằng:\n"
5076 "\n"
5077 "  git commit --amend %s\n"
5078 "\n"
5079 "Một khi đã hài lòng với những thay đổi của mình, thì chạy:\n"
5080 "\n"
5081 "  git rebase --continue\n"
5083 #: sequencer.c:2780
5084 #, c-format
5085 msgid "Could not apply %s... %.*s"
5086 msgstr "Không thể áp dụng %s… %.*s"
5088 #: sequencer.c:2787
5089 #, c-format
5090 msgid "Could not merge %.*s"
5091 msgstr "Không hòa trộn %.*s"
5093 #: sequencer.c:2798 sequencer.c:2802 builtin/difftool.c:640
5094 #, c-format
5095 msgid "could not copy '%s' to '%s'"
5096 msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”"
5098 #: sequencer.c:2824 sequencer.c:3242 builtin/rebase.c:580 builtin/rebase.c:1019
5099 #: builtin/rebase.c:1372 builtin/rebase.c:1426
5100 msgid "could not read index"
5101 msgstr "không thể đọc bảng mục lục"
5103 #: sequencer.c:2829
5104 #, c-format
5105 msgid ""
5106 "execution failed: %s\n"
5107 "%sYou can fix the problem, and then run\n"
5108 "\n"
5109 "  git rebase --continue\n"
5110 "\n"
5111 msgstr ""
5112 "thực thi gặp lỗi: %s\n"
5113 "%sBạn có thể sửa các trục trặc, và sau đó chạy lệnh\n"
5114 "\n"
5115 "  git rebase --continue\n"
5116 "\n"
5118 #: sequencer.c:2835
5119 msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
5120 msgstr "và tạo các thay đổi bảng mục lục và/hay cây làm việc\n"
5122 #: sequencer.c:2841
5123 #, c-format
5124 msgid ""
5125 "execution succeeded: %s\n"
5126 "but left changes to the index and/or the working tree\n"
5127 "Commit or stash your changes, and then run\n"
5128 "\n"
5129 "  git rebase --continue\n"
5130 "\n"
5131 msgstr ""
5132 "thực thi thành công: %s\n"
5133 "nhưng còn các thay đổi trong mục lục và/hoặc cây làm việc\n"
5134 "Chuyển giao hay tạm cất các thay đổi này đi, rồi chạy\n"
5135 "\n"
5136 "  git rebase --continue\n"
5137 "\n"
5139 #: sequencer.c:2902
5140 #, c-format
5141 msgid "illegal label name: '%.*s'"
5142 msgstr "tên nhãn dị hình: “%.*s”"
5144 #: sequencer.c:2954
5145 msgid "writing fake root commit"
5146 msgstr "ghi lần chuyển giao gốc giả"
5148 #: sequencer.c:2959
5149 msgid "writing squash-onto"
5150 msgstr "đang ghi squash-onto"
5152 #: sequencer.c:2997 builtin/rebase.c:585 builtin/rebase.c:591
5153 #, c-format
5154 msgid "failed to find tree of %s"
5155 msgstr "gặp lỗi khi tìm cây của %s"
5157 #: sequencer.c:3015 builtin/rebase.c:604
5158 msgid "could not write index"
5159 msgstr "không thể ghi bảng mục lục"
5161 #: sequencer.c:3042
5162 #, c-format
5163 msgid "could not resolve '%s'"
5164 msgstr "không thể phân giải “%s”"
5166 #: sequencer.c:3068
5167 msgid "cannot merge without a current revision"
5168 msgstr "không thể hòa trộn mà không có một điểm xét duyệt hiện tại"
5170 #: sequencer.c:3090
5171 #, c-format
5172 msgid "unable to parse '%.*s'"
5173 msgstr "không thể phân tích “%.*s”"
5175 #: sequencer.c:3099
5176 #, c-format
5177 msgid "nothing to merge: '%.*s'"
5178 msgstr "chẳng có gì để hòa trộn: “%.*s”"
5180 #: sequencer.c:3111
5181 msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
5182 msgstr "hòa trộn octopus không thể được thực thi trên đỉnh của một [new root]"
5184 #: sequencer.c:3126
5185 #, c-format
5186 msgid "could not get commit message of '%s'"
5187 msgstr "không thể lấy chú thích của lần chuyển giao của “%s”"
5189 #: sequencer.c:3274
5190 #, c-format
5191 msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
5192 msgstr "không thể ngay cả khi thử hòa trộn “%.*s”"
5194 #: sequencer.c:3290
5195 msgid "merge: Unable to write new index file"
5196 msgstr "merge: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
5198 #: sequencer.c:3358 builtin/rebase.c:268
5199 #, c-format
5200 msgid "Applied autostash.\n"
5201 msgstr "Đã áp dụng autostash.\n"
5203 #: sequencer.c:3370
5204 #, c-format
5205 msgid "cannot store %s"
5206 msgstr "không thử lưu “%s”"
5208 #: sequencer.c:3373 builtin/rebase.c:284
5209 #, c-format
5210 msgid ""
5211 "Applying autostash resulted in conflicts.\n"
5212 "Your changes are safe in the stash.\n"
5213 "You can run \"git stash pop\" or \"git stash drop\" at any time.\n"
5214 msgstr ""
5215 "Áp dụng autostash có hiệu quả trong các xung đột.\n"
5216 "Các thay đổi của bạn an toàn trong stash (tạm cất đi).\n"
5217 "Bạn có thể chạy lệnh \"git stash pop\" hay \"git stash drop\" bất kỳ lúc "
5218 "nào.\n"
5220 #: sequencer.c:3427
5221 #, c-format
5222 msgid "could not checkout %s"
5223 msgstr "không thể lấy ra %s"
5225 #: sequencer.c:3441
5226 #, c-format
5227 msgid "%s: not a valid OID"
5228 msgstr "%s không phải là một OID hợp lệ"
5230 #: sequencer.c:3446 git-rebase--preserve-merges.sh:724
5231 msgid "could not detach HEAD"
5232 msgstr "không thể tách rời HEAD"
5234 #: sequencer.c:3461
5235 #, c-format
5236 msgid "Stopped at HEAD\n"
5237 msgstr "Dừng lại ở HEAD\n"
5239 #: sequencer.c:3463
5240 #, c-format
5241 msgid "Stopped at %s\n"
5242 msgstr "Dừng lại ở %s\n"
5244 #: sequencer.c:3471
5245 #, c-format
5246 msgid ""
5247 "Could not execute the todo command\n"
5248 "\n"
5249 "    %.*s\n"
5250 "It has been rescheduled; To edit the command before continuing, please\n"
5251 "edit the todo list first:\n"
5252 "\n"
5253 "    git rebase --edit-todo\n"
5254 "    git rebase --continue\n"
5255 msgstr ""
5256 "Không thể thực thi lệnh todo\n"
5257 "\n"
5258 "    %.*s\n"
5259 "Nó đã được lên lịch lại: Để sửa lệnh trước khi tiếp tục, vui lòng\n"
5260 "sửa danh sách todo trước:\n"
5261 "\n"
5262 "    git rebase --edit-todo\n"
5263 "    git rebase --continue\n"
5265 #: sequencer.c:3543
5266 #, c-format
5267 msgid "Stopped at %s...  %.*s\n"
5268 msgstr "Dừng lại ở %s…  %.*s\n"
5270 #: sequencer.c:3622
5271 #, c-format
5272 msgid "unknown command %d"
5273 msgstr "không hiểu câu lệnh %d"
5275 #: sequencer.c:3667
5276 msgid "could not read orig-head"
5277 msgstr "không thể đọc orig-head"
5279 #: sequencer.c:3672 sequencer.c:4741
5280 msgid "could not read 'onto'"
5281 msgstr "không thể đọc “onto”."
5283 #: sequencer.c:3686
5284 #, c-format
5285 msgid "could not update HEAD to %s"
5286 msgstr "không thể cập nhật HEAD thành %s"
5288 #: sequencer.c:3772
5289 msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
5290 msgstr "không thể cải tổ: Bạn có các thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng."
5292 #: sequencer.c:3781
5293 msgid "cannot amend non-existing commit"
5294 msgstr "không thể tu bỏ một lần chuyển giao không tồn tại"
5296 #: sequencer.c:3783
5297 #, c-format
5298 msgid "invalid file: '%s'"
5299 msgstr "tập tin không hợp lệ: “%s”"
5301 #: sequencer.c:3785
5302 #, c-format
5303 msgid "invalid contents: '%s'"
5304 msgstr "nội dung không hợp lệ: “%s”"
5306 #: sequencer.c:3788
5307 msgid ""
5308 "\n"
5309 "You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
5310 "first and then run 'git rebase --continue' again."
5311 msgstr ""
5312 "\n"
5313 "Bạn có các thay đổi chưa chuyển giao trong thư mục làm việc. Vui lòng\n"
5314 "chuyển giao chúng trước và sau đó chạy lệnh “git rebase --continue” lần nữa."
5316 #: sequencer.c:3824 sequencer.c:3862
5317 #, c-format
5318 msgid "could not write file: '%s'"
5319 msgstr "không thể ghi tập tin: “%s”"
5321 #: sequencer.c:3877
5322 msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
5323 msgstr "không thể xóa bỏ CHERRY_PICK_HEAD"
5325 #: sequencer.c:3884
5326 msgid "could not commit staged changes."
5327 msgstr "không thể chuyển giao các thay đổi đã đưa lên bệ phóng."
5329 #: sequencer.c:3982
5330 #, c-format
5331 msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
5332 msgstr "%s: không thể cherry-pick một %s"
5334 #: sequencer.c:3986
5335 #, c-format
5336 msgid "%s: bad revision"
5337 msgstr "%s: điểm xét duyệt sai"
5339 #: sequencer.c:4021
5340 msgid "can't revert as initial commit"
5341 msgstr "không thể hoàn nguyên một lần chuyển giao khởi tạo"
5343 #: sequencer.c:4466
5344 msgid "make_script: unhandled options"
5345 msgstr "make_script: các tùy chọn được không xử lý"
5347 #: sequencer.c:4469
5348 msgid "make_script: error preparing revisions"
5349 msgstr "make_script: lỗi chuẩn bị điểm hiệu chỉnh"
5351 #: sequencer.c:4509 sequencer.c:4565 sequencer.c:4840
5352 #, c-format
5353 msgid "unusable todo list: '%s'"
5354 msgstr "danh sách cần làm không dùng được: “%s”"
5356 #: sequencer.c:4620
5357 #, c-format
5358 msgid ""
5359 "unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
5360 msgstr ""
5361 "không nhận ra cài đặt %s cho tùy chọn rebase.missingCommitsCheck. Nên bỏ qua."
5363 #: sequencer.c:4690
5364 #, c-format
5365 msgid ""
5366 "Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
5367 "Dropped commits (newer to older):\n"
5368 msgstr ""
5369 "Cảnh báo: một số lần chuyển giao có lẽ đã bị xóa một cách tình cờ.\n"
5370 "Các lần chuyển giao bị xóa (từ mới đến cũ):\n"
5372 #: sequencer.c:4697
5373 #, c-format
5374 msgid ""
5375 "To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
5376 "\n"
5377 "Use 'git config rebase.missingCommitsCheck' to change the level of "
5378 "warnings.\n"
5379 "The possible behaviours are: ignore, warn, error.\n"
5380 "\n"
5381 msgstr ""
5382 "Để tránh thông báo này, dùng \"drop\" một cách rõ ràng để xóa bỏ một lần "
5383 "chuyển giao.\n"
5384 "\n"
5385 "Dùng “git config rebase.missingCommitsCheck” để thay đổi mức độ của cảnh "
5386 "báo.\n"
5387 "Cánh ứng xử có thể là: ignore, warn, error.\n"
5388 "\n"
5390 #: sequencer.c:4710
5391 #, c-format
5392 msgid ""
5393 "You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
5394 "continue'.\n"
5395 "Or you can abort the rebase with 'git rebase --abort'.\n"
5396 msgstr ""
5397 "Bạn có thể sửa nó bằng “git rebase --edit-todo” và sau đó chạy “git rebase --"
5398 "continue”.\n"
5399 "Hoặc là bạn có thể bãi bỏ việc cải tổ bằng “git rebase --abort”.\n"
5401 #: sequencer.c:4848 sequencer.c:4886
5402 msgid "nothing to do"
5403 msgstr "không có gì để làm"
5405 #: sequencer.c:4852
5406 #, c-format
5407 msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
5408 msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
5409 msgstr[0] "Cải tổ %s vào %s (%d lệnh )"
5411 #: sequencer.c:4864
5412 #, c-format
5413 msgid "could not copy '%s' to '%s'."
5414 msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”."
5416 #: sequencer.c:4868 sequencer.c:4897
5417 msgid "could not transform the todo list"
5418 msgstr "không thể chuyển dạng danh sách cần làm"
5420 #: sequencer.c:4900
5421 msgid "could not skip unnecessary pick commands"
5422 msgstr "không thể bỏ qua các lệnh cậy (pick) không cần thiết"
5424 #: sequencer.c:4983
5425 msgid "the script was already rearranged."
5426 msgstr "văn lệnh đã sẵn được sắp đặt rồi."
5428 #: setup.c:123
5429 #, c-format
5430 msgid "'%s' is outside repository"
5431 msgstr "“%s” ở ngoài một kho chứa"
5433 #: setup.c:172
5434 #, c-format
5435 msgid ""
5436 "%s: no such path in the working tree.\n"
5437 "Use 'git <command> -- <path>...' to specify paths that do not exist locally."
5438 msgstr ""
5439 "%s: không có đường dẫn nào như thế ở trong cây làm việc.\n"
5440 "Dùng “git <lệnh> -- <đường/dẫn>…” để chỉ định đường dẫn mà nó không tồn tại "
5441 "một cách nội bộ."
5443 #: setup.c:185
5444 #, c-format
5445 msgid ""
5446 "ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"