Merge branch 'cb/test-lint-cp-a'
[git.git] / po / sv.po
blob98244c0e99a6dcbef1d8c2b8b1cb161d6f57a795
1 # Swedish translations for Git.
2 # Copyright (C) 2010-2018 Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>
3 # This file is distributed under the same license as the Git package.
4 # Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: git 2.20.0\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2018-12-02 10:55+0800\n"
11 "PO-Revision-Date: 2018-12-02 15:41+0100\n"
12 "Last-Translator: Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>\n"
13 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
14 "Language: sv\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
21 #: advice.c:99
22 #, c-format
23 msgid "%shint: %.*s%s\n"
24 msgstr "%stips: %.*s%s\n"
26 #: advice.c:152
27 msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
28 msgstr ""
29 "Du kan inte utföra en cherry-pick eftersom du har filer som inte slagits "
30 "samman."
32 #: advice.c:154
33 msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
34 msgstr ""
35 "Du kan inte utföra en incheckning eftersom du har filer som inte slagits "
36 "samman."
38 #: advice.c:156
39 msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
40 msgstr ""
41 "Du kan inte utföra en sammanslagning eftersom du har filer som inte slagits "
42 "samman."
44 #: advice.c:158
45 msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
46 msgstr ""
47 "Du kan inte utföra en \"pull\" eftersom du har filer som inte slagits samman."
49 #: advice.c:160
50 msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
51 msgstr ""
52 "Du kan inte utföra en \"revert\" eftersom du har filer som inte slagits "
53 "samman."
55 #: advice.c:162
56 #, c-format
57 msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
58 msgstr ""
59 "Du kan inte utföra en \"%s\" eftersom du har filer som inte slagits samman."
61 #: advice.c:170
62 msgid ""
63 "Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
64 "as appropriate to mark resolution and make a commit."
65 msgstr ""
66 "Rätta dem i din arbetskatalog och använd sedan \"git add/rm <fil>\"\n"
67 "som lämpligt för att ange lösning och checka in."
69 #: advice.c:178
70 msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
71 msgstr "Avslutar på grund av olöst konflikgt."
73 #: advice.c:183 builtin/merge.c:1289
74 msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
75 msgstr "Du har inte avslutat sammanslagningen (MERGE_HEAD finns)."
77 #: advice.c:185
78 msgid "Please, commit your changes before merging."
79 msgstr "Checka in dina ändringar innan du utför sammanslagningen."
81 #: advice.c:186
82 msgid "Exiting because of unfinished merge."
83 msgstr "Avslutar på grund av ofullbordad sammanslagning."
85 #: advice.c:192
86 #, c-format
87 msgid ""
88 "Note: checking out '%s'.\n"
89 "\n"
90 "You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
91 "changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
92 "state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
93 "\n"
94 "If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
95 "do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
96 "\n"
97 "  git checkout -b <new-branch-name>\n"
98 "\n"
99 msgstr ""
100 "Observera: checkar ut \"%s\".\n"
101 "\n"
102 "Du har nu ett \"frånkopplat HEAD\". Du kan se dig omkring, experimentera\n"
103 "med ändringar och checka in dem, och du kan kasta incheckningar du gör\n"
104 "i det här läget utan att det påverkar grenar genom att checka ut på\n"
105 "nytt.\n"
106 "\n"
107 "Om du vill skapa en ny gren för att behålla ändringarna du skapar, kan\n"
108 "du göra det (nu eller senare) genom att använda checkout-kommandot igen\n"
109 "med -b. Till exempel:\n"
110 "\n"
111 "  git checkout -b <namn-på-ny-gren>\n"
112 "\n"
114 #: apply.c:59
115 #, c-format
116 msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
117 msgstr "okänt alternativ för whitespace: \"%s\""
119 #: apply.c:75
120 #, c-format
121 msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
122 msgstr "okänt alternativ för ignore-whitespace: \"%s\""
124 #: apply.c:125
125 msgid "--reject and --3way cannot be used together."
126 msgstr "--reject och --3way kan inte användas samtidigt."
128 #: apply.c:127
129 msgid "--cached and --3way cannot be used together."
130 msgstr "--cached och --3way kan inte användas samtidigt."
132 #: apply.c:130
133 msgid "--3way outside a repository"
134 msgstr "--3way utanför arkiv"
136 #: apply.c:141
137 msgid "--index outside a repository"
138 msgstr "--index utanför arkiv"
140 #: apply.c:144
141 msgid "--cached outside a repository"
142 msgstr "--cached utanför arkiv"
144 #: apply.c:826
145 #, c-format
146 msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
147 msgstr "Kan inte förbereda reguljärt uttryck för tidsstämpeln %s"
149 #: apply.c:835
150 #, c-format
151 msgid "regexec returned %d for input: %s"
152 msgstr "regexec returnerade %d för indata: %s"
154 #: apply.c:909
155 #, c-format
156 msgid "unable to find filename in patch at line %d"
157 msgstr "kan inte hitta filnamn i patchen på rad %d"
159 #: apply.c:947
160 #, c-format
161 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
162 msgstr "git apply: dålig git-diff - förväntade /dev/null, fick %s på rad %d"
164 #: apply.c:953
165 #, c-format
166 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
167 msgstr "git apply: dålig git-diff - motsägande nytt filnamn på rad %d"
169 #: apply.c:954
170 #, c-format
171 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
172 msgstr "git apply: dålig git-diff - motsägande gammalt filnamn på rad %d"
174 #: apply.c:959
175 #, c-format
176 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
177 msgstr "git apply: dålig git-diff - förväntade /dev/null på rad %d"
179 #: apply.c:988
180 #, c-format
181 msgid "invalid mode on line %d: %s"
182 msgstr "ogiltigt läge på rad %d: %s"
184 #: apply.c:1307
185 #, c-format
186 msgid "inconsistent header lines %d and %d"
187 msgstr "huvudet är inkonsekvent mellan rad %d och %d"
189 #: apply.c:1479
190 #, c-format
191 msgid "recount: unexpected line: %.*s"
192 msgstr "recount: förväntade rad: %.*s"
194 #: apply.c:1548
195 #, c-format
196 msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
197 msgstr "patch-fragment utan huvud på rad %d: %.*s"
199 #: apply.c:1568
200 #, c-format
201 msgid ""
202 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
203 "component (line %d)"
204 msgid_plural ""
205 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
206 "components (line %d)"
207 msgstr[0] ""
208 "git-diff-huvudet saknar filnamnsinformation när %d ledande sökvägskomponent\n"
209 "tas bort (rad %d)"
210 msgstr[1] ""
211 "git-diff-huvudet saknar filnamnsinformation när %d ledande "
212 "sökvägskomponenter\n"
213 "tas bort (rad %d)"
215 #: apply.c:1581
216 #, c-format
217 msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
218 msgstr "git-diff-huvudet saknar filnamnsinformation (rad %d)"
220 #: apply.c:1769
221 msgid "new file depends on old contents"
222 msgstr "ny fil beror på gammalt innehåll"
224 #: apply.c:1771
225 msgid "deleted file still has contents"
226 msgstr "borttagen fil har fortfarande innehåll"
228 #: apply.c:1805
229 #, c-format
230 msgid "corrupt patch at line %d"
231 msgstr "trasig patch på rad %d"
233 #: apply.c:1842
234 #, c-format
235 msgid "new file %s depends on old contents"
236 msgstr "nya filen %s beror på gammalt innehåll"
238 #: apply.c:1844
239 #, c-format
240 msgid "deleted file %s still has contents"
241 msgstr "borttagna filen %s har fortfarande innehåll"
243 #: apply.c:1847
244 #, c-format
245 msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
246 msgstr "** varning: filen %s blir tom men har inte tagits bort"
248 #: apply.c:1994
249 #, c-format
250 msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
251 msgstr "trasig binärpatch på rad %d: %.*s"
253 #: apply.c:2031
254 #, c-format
255 msgid "unrecognized binary patch at line %d"
256 msgstr "binärpatchen på rad %d känns inte igen"
258 #: apply.c:2193
259 #, c-format
260 msgid "patch with only garbage at line %d"
261 msgstr "patch med bara skräp på rad %d"
263 #: apply.c:2279
264 #, c-format
265 msgid "unable to read symlink %s"
266 msgstr "kunde inte läsa symboliska länken %s"
268 #: apply.c:2283
269 #, c-format
270 msgid "unable to open or read %s"
271 msgstr "kunde inte öppna eller läsa %s"
273 #: apply.c:2942
274 #, c-format
275 msgid "invalid start of line: '%c'"
276 msgstr "felaktig inledning på rad: \"%c\""
278 #: apply.c:3063
279 #, c-format
280 msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
281 msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
282 msgstr[0] "Stycke %d lyckades på %d (offset %d rad)."
283 msgstr[1] "Stycke %d lyckades på %d (offset %d rader)."
285 #: apply.c:3075
286 #, c-format
287 msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
288 msgstr "Sammanhang reducerat till (%ld/%ld) för att tillämpa fragment vid %d"
290 #: apply.c:3081
291 #, c-format
292 msgid ""
293 "while searching for:\n"
294 "%.*s"
295 msgstr ""
296 "vid sökning efter:\n"
297 "%.*s"
299 #: apply.c:3103
300 #, c-format
301 msgid "missing binary patch data for '%s'"
302 msgstr "saknar binära patchdata för \"%s\""
304 #: apply.c:3111
305 #, c-format
306 msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
307 msgstr ""
308 "kan inte applicera en binärpatch baklänges utan den omvända patchen för \"%s"
309 "\""
311 #: apply.c:3158
312 #, c-format
313 msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
314 msgstr ""
315 "kan inte applicera binärpatch på \"%s\" utan den fullständiga indexraden"
317 #: apply.c:3168
318 #, c-format
319 msgid ""
320 "the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
321 msgstr ""
322 "patchen appliceras på \"%s\" (%s), som inte motsvarar det nuvarande "
323 "innehållet."
325 #: apply.c:3176
326 #, c-format
327 msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
328 msgstr "patchen appliceras på en tom \"%s\", men den är inte tom"
330 #: apply.c:3194
331 #, c-format
332 msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
333 msgstr "nödvändig efterbild %s för \"%s\" kan inte läsas"
335 #: apply.c:3207
336 #, c-format
337 msgid "binary patch does not apply to '%s'"
338 msgstr "binärpatchen kan inte tillämpas på \"%s\""
340 #: apply.c:3213
341 #, c-format
342 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
343 msgstr "binärpatchen på \"%s\" ger felaktigt resultat (förväntade %s, fick %s)"
345 #: apply.c:3234
346 #, c-format
347 msgid "patch failed: %s:%ld"
348 msgstr "patch misslyckades: %s:%ld"
350 #: apply.c:3356
351 #, c-format
352 msgid "cannot checkout %s"
353 msgstr "kan inte checka ut %s"
355 #: apply.c:3408 apply.c:3419 apply.c:3465 midx.c:58 setup.c:278
356 #, c-format
357 msgid "failed to read %s"
358 msgstr "misslyckades läsa %s"
360 #: apply.c:3416
361 #, c-format
362 msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
363 msgstr "läser från \"%s\" som är på andra sidan av en symbolisk länk"
365 #: apply.c:3445 apply.c:3688
366 #, c-format
367 msgid "path %s has been renamed/deleted"
368 msgstr "sökvägen %s har ändrat namn/tagits bort"
370 #: apply.c:3531 apply.c:3703
371 #, c-format
372 msgid "%s: does not exist in index"
373 msgstr "%s: finns inte i indexet"
375 #: apply.c:3540 apply.c:3711
376 #, c-format
377 msgid "%s: does not match index"
378 msgstr "%s: motsvarar inte indexet"
380 #: apply.c:3575
381 msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
382 msgstr ""
383 "arkivet saknar objekt som behövs för att falla tillbaka på 3-"
384 "vägssammanslagning."
386 #: apply.c:3578
387 #, c-format
388 msgid "Falling back to three-way merge...\n"
389 msgstr "Faller tillbaka på trevägssammanslagning...\n"
391 #: apply.c:3594 apply.c:3598
392 #, c-format
393 msgid "cannot read the current contents of '%s'"
394 msgstr "kunde inte läsa aktuellt innehåll i \"%s\""
396 #: apply.c:3610
397 #, c-format
398 msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
399 msgstr "Misslyckades falla tillbaka på trevägssammanslagning...\n"
401 #: apply.c:3624
402 #, c-format
403 msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
404 msgstr "Applicerade patchen på \"%s\" med konflikter.\n"
406 #: apply.c:3629
407 #, c-format
408 msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
409 msgstr "Tillämpade patchen på  \"%s\" rent.\n"
411 #: apply.c:3655
412 msgid "removal patch leaves file contents"
413 msgstr "patch för borttagning lämnar kvar filinnehåll"
415 #: apply.c:3728
416 #, c-format
417 msgid "%s: wrong type"
418 msgstr "%s: fel typ"
420 #: apply.c:3730
421 #, c-format
422 msgid "%s has type %o, expected %o"
423 msgstr "%s har typen %o, förväntade %o"
425 #: apply.c:3881 apply.c:3883
426 #, c-format
427 msgid "invalid path '%s'"
428 msgstr "ogiltig sökväg ”%s”"
430 #: apply.c:3939
431 #, c-format
432 msgid "%s: already exists in index"
433 msgstr "%s: finns redan i indexet"
435 #: apply.c:3942
436 #, c-format
437 msgid "%s: already exists in working directory"
438 msgstr "%s: finns redan i arbetskatalogen"
440 #: apply.c:3962
441 #, c-format
442 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
443 msgstr "nytt läge (%o) för %s motsvarar inte gammalt läge (%o)"
445 #: apply.c:3967
446 #, c-format
447 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
448 msgstr "nytt läge (%o) för %s motsvarar inte gammalt läge (%o) för %s"
450 #: apply.c:3987
451 #, c-format
452 msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
453 msgstr "den berörda filen \"%s\" är på andra sidan av en symbolisk länk"
455 #: apply.c:3991
456 #, c-format
457 msgid "%s: patch does not apply"
458 msgstr "%s: patchen kan inte tillämpas"
460 #: apply.c:4006
461 #, c-format
462 msgid "Checking patch %s..."
463 msgstr "Kontrollerar patchen %s..."
465 #: apply.c:4098
466 #, c-format
467 msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
468 msgstr "sha1-informationen saknas eller är oanvändbar för undermodulen %s"
470 #: apply.c:4105
471 #, c-format
472 msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
473 msgstr "nytt läge för %s, som inte finns i nuvarande HEAD"
475 #: apply.c:4108
476 #, c-format
477 msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
478 msgstr "sha1-informationen saknas eller är oanvändbar (%s)."
480 #: apply.c:4113 builtin/checkout.c:244 builtin/reset.c:142
481 #, c-format
482 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
483 msgstr "make_cache_entry misslyckades för sökvägen \"%s\""
485 #: apply.c:4117
486 #, c-format
487 msgid "could not add %s to temporary index"
488 msgstr "kunde inte lägga till %s till temporärt index"
490 #: apply.c:4127
491 #, c-format
492 msgid "could not write temporary index to %s"
493 msgstr "kunde inte skriva temporärt index till %s"
495 #: apply.c:4265
496 #, c-format
497 msgid "unable to remove %s from index"
498 msgstr "kan inte ta bort %s från indexet"
500 #: apply.c:4299
501 #, c-format
502 msgid "corrupt patch for submodule %s"
503 msgstr "trasig patch för undermodulen %s"
505 #: apply.c:4305
506 #, c-format
507 msgid "unable to stat newly created file '%s'"
508 msgstr "kan inte ta status på nyligen skapade filen \"%s\""
510 #: apply.c:4313
511 #, c-format
512 msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
513 msgstr "kan inte skapa säkerhetsminne för nyligen skapade filen %s"
515 #: apply.c:4319 apply.c:4464
516 #, c-format
517 msgid "unable to add cache entry for %s"
518 msgstr "kan inte lägga till cachepost för %s"
520 #: apply.c:4362
521 #, c-format
522 msgid "failed to write to '%s'"
523 msgstr "misslyckades skriva till \"%s\""
525 #: apply.c:4366
526 #, c-format
527 msgid "closing file '%s'"
528 msgstr "stänger filen \"%s\""
530 #: apply.c:4436
531 #, c-format
532 msgid "unable to write file '%s' mode %o"
533 msgstr "kan inte skriva filen \"%s\" läge %o"
535 #: apply.c:4534
536 #, c-format
537 msgid "Applied patch %s cleanly."
538 msgstr "Tillämpade patchen %s rent."
540 #: apply.c:4542
541 msgid "internal error"
542 msgstr "internt fel"
544 #: apply.c:4545
545 #, c-format
546 msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
547 msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
548 msgstr[0] "Tillämpade patchen %%s med %d refuserad..."
549 msgstr[1] "Tillämpade patchen %%s med %d refuserade..."
551 #: apply.c:4556
552 #, c-format
553 msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
554 msgstr "trunkerar .rej-filnamnet till %.*s.rej"
556 #: apply.c:4564 builtin/fetch.c:843 builtin/fetch.c:1122
557 #, c-format
558 msgid "cannot open %s"
559 msgstr "kan inte öppna %s"
561 #: apply.c:4578
562 #, c-format
563 msgid "Hunk #%d applied cleanly."
564 msgstr "Stycke %d tillämpades rent."
566 #: apply.c:4582
567 #, c-format
568 msgid "Rejected hunk #%d."
569 msgstr "Refuserar stycke %d."
571 #: apply.c:4692
572 #, c-format
573 msgid "Skipped patch '%s'."
574 msgstr "Ignorerar patch \"%s\"."
576 #: apply.c:4700
577 msgid "unrecognized input"
578 msgstr "indata känns inte igen"
580 #: apply.c:4719
581 msgid "unable to read index file"
582 msgstr "kan inte läsa indexfilen"
584 #: apply.c:4874
585 #, c-format
586 msgid "can't open patch '%s': %s"
587 msgstr "kan inte öppna patchen \"%s\": %s"
589 #: apply.c:4901
590 #, c-format
591 msgid "squelched %d whitespace error"
592 msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
593 msgstr[0] "undertryckte %d fel i blanksteg"
594 msgstr[1] "undertryckte %d fel i blanksteg"
596 #: apply.c:4907 apply.c:4922
597 #, c-format
598 msgid "%d line adds whitespace errors."
599 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
600 msgstr[0] "%d rad lägger till fel i blanksteg."
601 msgstr[1] "%d rader lägger till fel i blanksteg."
603 #: apply.c:4915
604 #, c-format
605 msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
606 msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
607 msgstr[0] "%d rad applicerade efter att ha rättat fel i blanksteg."
608 msgstr[1] "%d rader applicerade efter att ha rättat fel i blanksteg."
610 #: apply.c:4931 builtin/add.c:538 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
611 msgid "Unable to write new index file"
612 msgstr "Kunde inte skriva ny indexfil"
614 #: apply.c:4958 apply.c:4961 builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212
615 #: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:262
616 #: builtin/pull.c:199 builtin/submodule--helper.c:406
617 #: builtin/submodule--helper.c:1362 builtin/submodule--helper.c:1365
618 #: builtin/submodule--helper.c:1846 builtin/submodule--helper.c:1849
619 #: builtin/submodule--helper.c:2088 git-add--interactive.perl:197
620 msgid "path"
621 msgstr "sökväg"
623 #: apply.c:4959
624 msgid "don't apply changes matching the given path"
625 msgstr "tillämpa inte ändringar som motsvarar given sökväg"
627 #: apply.c:4962
628 msgid "apply changes matching the given path"
629 msgstr "tillämpa ändringar som motsvarar given sökväg"
631 #: apply.c:4964 builtin/am.c:2218
632 msgid "num"
633 msgstr "antal"
635 #: apply.c:4965
636 msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
637 msgstr "ta bort <antal> inledande snedstreck från traditionella diff-sökvägar"
639 #: apply.c:4968
640 msgid "ignore additions made by the patch"
641 msgstr "ignorera tillägg gjorda av patchen"
643 #: apply.c:4970
644 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
645 msgstr "istället för att tillämpa patchen, skriv ut diffstat för indata"
647 #: apply.c:4974
648 msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
649 msgstr "visa antal tillagda och borttagna rader decimalt"
651 #: apply.c:4976
652 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
653 msgstr "istället för att tillämpa patchen, skriv ut en summering av indata"
655 #: apply.c:4978
656 msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
657 msgstr "istället för att tillämpa patchen, se om patchen kan tillämpas"
659 #: apply.c:4980
660 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
661 msgstr "se till att patchen kan tillämpas på aktuellt index"
663 #: apply.c:4982
664 msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
665 msgstr "markera nya filer med \"git add --intent-to-add\""
667 #: apply.c:4984
668 msgid "apply a patch without touching the working tree"
669 msgstr "tillämpa en patch utan att röra arbetskatalogen"
671 #: apply.c:4986
672 msgid "accept a patch that touches outside the working area"
673 msgstr "godta en patch som rör filer utanför arbetskatalogen"
675 #: apply.c:4989
676 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
677 msgstr "tillämpa också patchen (använd med --stat/--summary/--check)"
679 #: apply.c:4991
680 msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
681 msgstr "försök en trevägssammanslagning om patchen inte kan tillämpas"
683 #: apply.c:4993
684 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
685 msgstr "bygg ett temporärt index baserat på inbyggd indexinformation"
687 #: apply.c:4996 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:523
688 msgid "paths are separated with NUL character"
689 msgstr "sökvägar avdelas med NUL-tecken"
691 #: apply.c:4998
692 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
693 msgstr "se till att åtminstone <n> rader sammanhang är lika"
695 #: apply.c:4999 builtin/am.c:2197 builtin/interpret-trailers.c:97
696 #: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
697 #: builtin/pack-objects.c:3312 builtin/rebase.c:857
698 msgid "action"
699 msgstr "åtgärd"
701 #: apply.c:5000
702 msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
703 msgstr "detektera nya eller ändrade rader som har fel i blanktecken"
705 #: apply.c:5003 apply.c:5006
706 msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
707 msgstr "ignorera ändringar i blanktecken för sammanhang"
709 #: apply.c:5009
710 msgid "apply the patch in reverse"
711 msgstr "tillämpa patchen baklänges"
713 #: apply.c:5011
714 msgid "don't expect at least one line of context"
715 msgstr "förvänta inte minst en rad sammanhang"
717 #: apply.c:5013
718 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
719 msgstr "lämna refuserade stycken i motsvarande *.rej-filer"
721 #: apply.c:5015
722 msgid "allow overlapping hunks"
723 msgstr "tillåt överlappande stycken"
725 #: apply.c:5016 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
726 #: builtin/commit.c:1309 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:698
727 #: builtin/log.c:2023 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:127
728 #: builtin/rebase--interactive.c:157
729 msgid "be verbose"
730 msgstr "var pratsam"
732 #: apply.c:5018
733 msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
734 msgstr "tolerera felaktigt detekterade saknade nyradstecken vid filslut"
736 #: apply.c:5021
737 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
738 msgstr "lite inte på antalet linjer i styckehuvuden"
740 #: apply.c:5023 builtin/am.c:2206
741 msgid "root"
742 msgstr "rot"
744 #: apply.c:5024
745 msgid "prepend <root> to all filenames"
746 msgstr "lägg till <rot> i alla filnamn"
748 #: archive.c:14
749 msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
750 msgstr "git archive [<flaggor>] <träd-igt> [<sökväg>...]"
752 #: archive.c:15
753 msgid "git archive --list"
754 msgstr "git archive --list"
756 #: archive.c:16
757 msgid ""
758 "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
759 msgstr ""
760 "git archive --remote <arkiv> [--exec <kmd>] [<flaggor>] <träd-igt> "
761 "[<sökväg>...]"
763 #: archive.c:17
764 msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
765 msgstr "git archive --remote <arkiv> [--exec <kmd>] --list"
767 #: archive.c:370 builtin/add.c:176 builtin/add.c:514 builtin/rm.c:298
768 #, c-format
769 msgid "pathspec '%s' did not match any files"
770 msgstr "sökvägsangivelsen \"%s\" motsvarade inte några filer"
772 #: archive.c:453
773 msgid "fmt"
774 msgstr "fmt"
776 #: archive.c:453
777 msgid "archive format"
778 msgstr "arkivformat"
780 #: archive.c:454 builtin/log.c:1536
781 msgid "prefix"
782 msgstr "prefix"
784 #: archive.c:455
785 msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
786 msgstr "lägg till prefix till varje sökväg i arkivet"
788 #: archive.c:456 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
789 #: builtin/fast-export.c:1013 builtin/fast-export.c:1015 builtin/grep.c:884
790 #: builtin/hash-object.c:104 builtin/ls-files.c:559 builtin/ls-files.c:562
791 #: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:575 builtin/read-tree.c:122
792 #: parse-options.h:162
793 msgid "file"
794 msgstr "fil"
796 #: archive.c:457 builtin/archive.c:89
797 msgid "write the archive to this file"
798 msgstr "skriv arkivet till filen"
800 #: archive.c:459
801 msgid "read .gitattributes in working directory"
802 msgstr "läs .gitattributes i arbetskatalogen"
804 #: archive.c:460
805 msgid "report archived files on stderr"
806 msgstr "rapportera arkiverade filer på standard fel"
808 #: archive.c:461
809 msgid "store only"
810 msgstr "endast spara"
812 #: archive.c:462
813 msgid "compress faster"
814 msgstr "komprimera snabbare"
816 #: archive.c:470
817 msgid "compress better"
818 msgstr "komprimera bättre"
820 #: archive.c:473
821 msgid "list supported archive formats"
822 msgstr "visa understödda arkivformat"
824 #: archive.c:475 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:114
825 #: builtin/submodule--helper.c:1374 builtin/submodule--helper.c:1855
826 msgid "repo"
827 msgstr "arkiv"
829 #: archive.c:476 builtin/archive.c:91
830 msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
831 msgstr "hämta arkivet från fjärrarkivet <arkiv>"
833 #: archive.c:477 builtin/archive.c:92 builtin/difftool.c:714
834 #: builtin/notes.c:496
835 msgid "command"
836 msgstr "kommando"
838 #: archive.c:478 builtin/archive.c:93
839 msgid "path to the remote git-upload-archive command"
840 msgstr "sökväg till kommandot git-upload-archive på fjärren"
842 #: archive.c:485
843 msgid "Unexpected option --remote"
844 msgstr "Oväntad flagga --remote"
846 #: archive.c:487
847 msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
848 msgstr "Flaggan --exec kan endast användas tillsammans med --remote"
850 #: archive.c:489
851 msgid "Unexpected option --output"
852 msgstr "Oväntad flagga --output"
854 #: archive.c:511
855 #, c-format
856 msgid "Unknown archive format '%s'"
857 msgstr "Okänt arkivformat \"%s\""
859 #: archive.c:518
860 #, c-format
861 msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
862 msgstr "Argumentet stöd inte för formatet \"%s\": -%d"
864 #: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
865 #, c-format
866 msgid "cannot stream blob %s"
867 msgstr "kan inte strömma blob:en %s"
869 #: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
870 #, c-format
871 msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
872 msgstr "filens läge stöds ej: 0%o (SHA1: %s)"
874 #: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
875 #, c-format
876 msgid "cannot read %s"
877 msgstr "kan inte läsa %s"
879 #: archive-tar.c:458
880 #, c-format
881 msgid "unable to start '%s' filter"
882 msgstr "kunde inte starta filtret \"%s\""
884 #: archive-tar.c:461
885 msgid "unable to redirect descriptor"
886 msgstr "kan inte omdirigera handtag"
888 #: archive-tar.c:468
889 #, c-format
890 msgid "'%s' filter reported error"
891 msgstr "filtret \"%s\" rapporterade fel"
893 #: archive-zip.c:314
894 #, c-format
895 msgid "path is not valid UTF-8: %s"
896 msgstr "sökvägen är inte giltig UTF-8: %s"
898 #: archive-zip.c:318
899 #, c-format
900 msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
901 msgstr "sökvägen för lång (%d tecken, SHA1: %s): %s"
903 #: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:224 builtin/pack-objects.c:227
904 #, c-format
905 msgid "deflate error (%d)"
906 msgstr "fel i deflate (%d)"
908 #: archive-zip.c:609
909 #, c-format
910 msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
911 msgstr "tidsstämpeln för stor för detta system: %<PRIuMAX>"
913 #: attr.c:212
914 #, c-format
915 msgid "%.*s is not a valid attribute name"
916 msgstr "%-*s är inte ett giltigt namn på attribut"
918 #: attr.c:409
919 msgid ""
920 "Negative patterns are ignored in git attributes\n"
921 "Use '\\!' for literal leading exclamation."
922 msgstr ""
923 "Negativa mönster ignoreras i git-attribut\n"
924 "Använd '\\!' för att inleda med ett utropstecken."
926 #: bisect.c:468
927 #, c-format
928 msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
929 msgstr "Felaktigt citerat innehåll i filen \"%s\": %s"
931 #: bisect.c:676
932 #, c-format
933 msgid "We cannot bisect more!\n"
934 msgstr "Det finns inte mer att göra \"bisect\" på!\n"
936 #: bisect.c:730
937 #, c-format
938 msgid "Not a valid commit name %s"
939 msgstr "Namnet på incheckningen är inte giltigt: %s"
941 #: bisect.c:754
942 #, c-format
943 msgid ""
944 "The merge base %s is bad.\n"
945 "This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
946 msgstr ""
947 "Sammanslagningsbasen %s är trasig.\n"
948 "Det betyder att felet har rättats mellan %s och [%s].\n"
950 #: bisect.c:759
951 #, c-format
952 msgid ""
953 "The merge base %s is new.\n"
954 "The property has changed between %s and [%s].\n"
955 msgstr ""
956 "Sammanslagningsbasen %s är ny.\n"
957 "Egenskapen har ändrats mellan %s och [%s].\n"
959 #: bisect.c:764
960 #, c-format
961 msgid ""
962 "The merge base %s is %s.\n"
963 "This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
964 msgstr ""
965 "Sammanslagningsbasen %s är %s.\n"
966 "Det betyder att den första \"%s\" incheckningen är mellan %s och [%s].\n"
968 #: bisect.c:772
969 #, c-format
970 msgid ""
971 "Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
972 "git bisect cannot work properly in this case.\n"
973 "Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
974 msgstr ""
975 "Några %s-revisioner är inte föräldrar till %s-revisionen.\n"
976 "git bisect kan inte fungera korrekt i detta fall.\n"
977 "Kanske du skrev fel %s- och %s-revisioner?\n"
979 #: bisect.c:785
980 #, c-format
981 msgid ""
982 "the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
983 "So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
984 "We continue anyway."
985 msgstr ""
986 "sammanslagningsbasen mellan %s och [%s] måste hoppas över.\n"
987 "Vi kan inte vara säkra på att den första %s incheckningen är mellan %s och "
988 "%s.\n"
989 "Vi fortsätter ändå."
991 #: bisect.c:818
992 #, c-format
993 msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
994 msgstr "Bisect: en sammanslagningsbas måste testas\n"
996 #: bisect.c:858
997 #, c-format
998 msgid "a %s revision is needed"
999 msgstr "en %s-revision behövs"
1001 #: bisect.c:877 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
1002 #, c-format
1003 msgid "could not create file '%s'"
1004 msgstr "kunde inte skapa filen \"%s\""
1006 #: bisect.c:928 builtin/merge.c:138
1007 #, c-format
1008 msgid "could not read file '%s'"
1009 msgstr "kunde inte läsa filen \"%s\""
1011 #: bisect.c:958
1012 msgid "reading bisect refs failed"
1013 msgstr "misslyckades läsa bisect-referenser"
1015 #: bisect.c:977
1016 #, c-format
1017 msgid "%s was both %s and %s\n"
1018 msgstr "%s var både %s och %s\n"
1020 #: bisect.c:985
1021 #, c-format
1022 msgid ""
1023 "No testable commit found.\n"
1024 "Maybe you started with bad path parameters?\n"
1025 msgstr ""
1026 "Ingen testbar incheckning hittades.\n"
1027 "Kanske du startade med felaktiga sökvägsparametrar?\n"
1029 #: bisect.c:1004
1030 #, c-format
1031 msgid "(roughly %d step)"
1032 msgid_plural "(roughly %d steps)"
1033 msgstr[0] "(ungefär %d steg)"
1034 msgstr[1] "(ungefär %d steg)"
1036 #. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
1037 #. steps)" translation.
1039 #: bisect.c:1010
1040 #, c-format
1041 msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1042 msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1043 msgstr[0] "Bisect: %d revision kvar att testa efter denna %s\n"
1044 msgstr[1] "Bisect: %d revisioner kvar att testa efter denna %s\n"
1046 #: blame.c:1787
1047 msgid "--contents and --reverse do not blend well."
1048 msgstr "--contents och --reverse fungerar inte så bra tillsammans."
1050 #: blame.c:1801
1051 msgid "cannot use --contents with final commit object name"
1052 msgstr "kan inte använda --contents med namn på slutgiltigt incheckningsobjekt"
1054 #: blame.c:1822
1055 msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1056 msgstr ""
1057 "--reverse och --first-parent tillsammans kräver att du anger senaste "
1058 "incheckningen"
1060 #: blame.c:1831 bundle.c:162 ref-filter.c:2046 sequencer.c:1963
1061 #: sequencer.c:4002 builtin/commit.c:1001 builtin/log.c:377 builtin/log.c:932
1062 #: builtin/log.c:1407 builtin/log.c:1783 builtin/log.c:2072 builtin/merge.c:406
1063 #: builtin/pack-objects.c:3137 builtin/pack-objects.c:3152
1064 #: builtin/shortlog.c:192
1065 msgid "revision walk setup failed"
1066 msgstr "misslyckades skapa revisionstraversering"
1068 #: blame.c:1849
1069 msgid ""
1070 "--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1071 msgstr ""
1072 "--reverse --first-parent tillsammans kräver ett intervall på första-förälder-"
1073 "kedjan"
1075 #: blame.c:1860
1076 #, c-format
1077 msgid "no such path %s in %s"
1078 msgstr "sökvägen %s i %s finns inte"
1080 #: blame.c:1871
1081 #, c-format
1082 msgid "cannot read blob %s for path %s"
1083 msgstr "kan inte läsa objektet %s för sökvägen %s"
1085 #: branch.c:52
1086 #, c-format
1087 msgid ""
1088 "\n"
1089 "After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1090 "the remote tracking information by invoking\n"
1091 "\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1092 msgstr ""
1093 "\n"
1094 "När du har rättat felorsaken kan du försöka rätta\n"
1095 "fjärrspårningsinformationen genom att utföra\n"
1096 "\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1098 #: branch.c:66
1099 #, c-format
1100 msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
1101 msgstr "Ställer inte in grenen %s som sin egen uppströmsgren."
1103 #: branch.c:92
1104 #, c-format
1105 msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
1106 msgstr ""
1107 "Grenen %s ställdes in att spåra fjärrgrenen \"%s\" från \"%s\" genom "
1108 "ombasering."
1110 #: branch.c:93
1111 #, c-format
1112 msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
1113 msgstr "Grenen %s ställdes in att spåra fjärrgrenen \"%s\" från \"%s\"."
1115 #: branch.c:97
1116 #, c-format
1117 msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
1118 msgstr ""
1119 "Grenen \"%s\" ställdes in att spåra den lokala grenen \"%s\"  genom "
1120 "ombasering."
1122 #: branch.c:98
1123 #, c-format
1124 msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1125 msgstr "Grenen \"%s\" ställdes in att spåra den lokala grenen \"%s\"."
1127 #: branch.c:103
1128 #, c-format
1129 msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
1130 msgstr ""
1131 "Grenen \"%s\" ställdes in att spåra fjärreferensen \"%s\" genom ombasering."
1133 #: branch.c:104
1134 #, c-format
1135 msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
1136 msgstr "Grenen \"%s\" ställdes in att spåra fjärreferensen \"%s\"."
1138 #: branch.c:108
1139 #, c-format
1140 msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
1141 msgstr ""
1142 "Grenen \"%s\" ställdes in att spåra den lokala referensen \"%s\" genom "
1143 "ombasering."
1145 #: branch.c:109
1146 #, c-format
1147 msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
1148 msgstr "Grenen \"%s\" ställdes in att spåra den lokala referensen \"%s\"."
1150 #: branch.c:118
1151 msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1152 msgstr "Kan inte skriva inställningar för uppströmsgren"
1154 #: branch.c:155
1155 #, c-format
1156 msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1157 msgstr "Spårar inte: tvetydig information för referensen %s"
1159 #: branch.c:188
1160 #, c-format
1161 msgid "'%s' is not a valid branch name."
1162 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt grennamn."
1164 #: branch.c:207
1165 #, c-format
1166 msgid "A branch named '%s' already exists."
1167 msgstr "Det finns redan en gren som heter ”%s”."
1169 #: branch.c:212
1170 msgid "Cannot force update the current branch."
1171 msgstr "Kan inte tvinga uppdatering av aktuell gren."
1173 #: branch.c:232
1174 #, c-format
1175 msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1176 msgstr "Kan inte ställa in spårning; startpunkten \"%s\" är inte en gren."
1178 #: branch.c:234
1179 #, c-format
1180 msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1181 msgstr "den efterfrågade uppströmsgrenen \"%s\" finns inte"
1183 #: branch.c:236
1184 msgid ""
1185 "\n"
1186 "If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1187 "branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1188 "run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1189 "\n"
1190 "If you are planning to push out a new local branch that\n"
1191 "will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1192 "\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
1193 msgstr ""
1194 "\n"
1195 "Om du har tänkt basera ditt arbete på en uppströmsgren\n"
1196 "som redan finns på fjärren kan du behöva köra \"git fetch\"\n"
1197 "för att hämta den.\n"
1198 "\n"
1199 "Om du har tänkt sända in en ny lokal gren som skall\n"
1200 "spåra dess fjärrmotsvarighet kan du använda \"git push -u\"\n"
1201 "för att ställa in uppströmskonfigurationen när du sänder in."
1203 #: branch.c:279
1204 #, c-format
1205 msgid "Not a valid object name: '%s'."
1206 msgstr "Objektnamnet är inte giltigt: \"%s\"."
1208 #: branch.c:299
1209 #, c-format
1210 msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1211 msgstr "Objektnamnet är tvetydigt: \"%s\"."
1213 #: branch.c:304
1214 #, c-format
1215 msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1216 msgstr "Avgreningspunkten är inte giltig: ”%s”."
1218 #: branch.c:358
1219 #, c-format
1220 msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1221 msgstr "\"%s\" är redan utcheckad på \"%s\""
1223 #: branch.c:381
1224 #, c-format
1225 msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1226 msgstr "HEAD i arbetskatalogen %s har inte uppdaterats"
1228 #: bundle.c:36
1229 #, c-format
1230 msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1231 msgstr "'%s' ser inte ut som en v2-bundle-fil"
1233 #: bundle.c:64
1234 #, c-format
1235 msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1236 msgstr "okänt huvud: %s%s (%d)"
1238 #: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2182 sequencer.c:2722
1239 #: builtin/commit.c:774
1240 #, c-format
1241 msgid "could not open '%s'"
1242 msgstr "kunde inte öppna \"%s\""
1244 #: bundle.c:141
1245 msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1246 msgstr "Arkivet saknar dessa nödvändiga incheckningar:"
1248 #: bundle.c:192
1249 #, c-format
1250 msgid "The bundle contains this ref:"
1251 msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1252 msgstr[0] "Paketet (bundlen) innehåller denna referens:"
1253 msgstr[1] "Paketet (bundlen) innehåller dessa %d referenser:"
1255 #: bundle.c:199
1256 msgid "The bundle records a complete history."
1257 msgstr "Paketet (bundlen) beskriver en komplett historik."
1259 #: bundle.c:201
1260 #, c-format
1261 msgid "The bundle requires this ref:"
1262 msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1263 msgstr[0] "Paketet (bundlen) kräver denna referens:"
1264 msgstr[1] "Paketet (bundlen) kräver dessa %d referenser:"
1266 #: bundle.c:267
1267 msgid "unable to dup bundle descriptor"
1268 msgstr "kan inte duplicera pakethandtag"
1270 #: bundle.c:274
1271 msgid "Could not spawn pack-objects"
1272 msgstr "Kunde inte starta pack-objects"
1274 #: bundle.c:285
1275 msgid "pack-objects died"
1276 msgstr "pack-objects misslyckades"
1278 #: bundle.c:327
1279 msgid "rev-list died"
1280 msgstr "rev-list dog"
1282 #: bundle.c:376
1283 #, c-format
1284 msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1285 msgstr "referensen \"%s\" exkluderas av argumenten till rev-list"
1287 #: bundle.c:456 builtin/log.c:192 builtin/log.c:1688 builtin/shortlog.c:304
1288 #, c-format
1289 msgid "unrecognized argument: %s"
1290 msgstr "okänt argument: %s"
1292 #: bundle.c:464
1293 msgid "Refusing to create empty bundle."
1294 msgstr "Vägrar skapa ett tomt paket (bundle)."
1296 #: bundle.c:474
1297 #, c-format
1298 msgid "cannot create '%s'"
1299 msgstr "kan inte skapa \"%s\""
1301 #: bundle.c:498
1302 msgid "index-pack died"
1303 msgstr "index-pack dog"
1305 #: color.c:296
1306 #, c-format
1307 msgid "invalid color value: %.*s"
1308 msgstr "felaktigt färgvärde: %.*s"
1310 #: commit.c:50 sequencer.c:2528 builtin/am.c:370 builtin/am.c:414
1311 #: builtin/am.c:1390 builtin/am.c:2025 builtin/replace.c:376
1312 #: builtin/replace.c:448
1313 #, c-format
1314 msgid "could not parse %s"
1315 msgstr "kunde inte tolka %s"
1317 #: commit.c:52
1318 #, c-format
1319 msgid "%s %s is not a commit!"
1320 msgstr "%s %s är inte en incheckning!"
1322 #: commit.c:193
1323 msgid ""
1324 "Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
1325 "and will be removed in a future Git version.\n"
1326 "\n"
1327 "Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1328 "to convert the grafts into replace refs.\n"
1329 "\n"
1330 "Turn this message off by running\n"
1331 "\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1332 msgstr ""
1333 "Stöd för <GIT_DIR>/info/grafts avråds från och\n"
1334 "kommer tas bort i en framtida version av Git.\n"
1335 "\n"
1336 "Använd \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1337 "för att omvandla grafts till ersättningsreferenser.\n"
1338 "\n"
1339 "Slå av detta meddelande genom att skriva\n"
1340 "\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1342 #: commit.c:1115
1343 #, c-format
1344 msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
1345 msgstr ""
1346 "Incheckningen %s har en obetrodd GPG-signatur som påstås vara gjord av %s."
1348 #: commit.c:1118
1349 #, c-format
1350 msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
1351 msgstr ""
1352 "Incheckningen %s har en felaktig GPG-signatur som påstås vara gjord av %s."
1354 #: commit.c:1121
1355 #, c-format
1356 msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
1357 msgstr "Incheckning %s har inte någon GPG-signatur."
1359 #: commit.c:1124
1360 #, c-format
1361 msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
1362 msgstr "Incheckningen %s har en korrekt GPG-signatur av %s\n"
1364 #: commit.c:1378
1365 msgid ""
1366 "Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1367 "You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1368 "variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
1369 msgstr ""
1370 "Varning: incheckningsmeddelandet är inte korrekt UTF-8.\n"
1371 "Uppdatera det efter att ha rättat meddelandet, eller ändra variabeln\n"
1372 "i18n.commitencoding till den teckenkodning som används i ditt projekt.\n"
1374 #: commit-graph.c:108
1375 #, c-format
1376 msgid "graph file %s is too small"
1377 msgstr "graffilen %s är för liten"
1379 #: commit-graph.c:115
1380 #, c-format
1381 msgid "graph signature %X does not match signature %X"
1382 msgstr "grafsignaturen %X stämmer inte med signaturen %X"
1384 #: commit-graph.c:122
1385 #, c-format
1386 msgid "graph version %X does not match version %X"
1387 msgstr "grafversionen %X stämmer inte med versionen %X"
1389 #: commit-graph.c:129
1390 #, c-format
1391 msgid "hash version %X does not match version %X"
1392 msgstr "hash-versionen %X stämmer inte med versionen %X"
1394 #: commit-graph.c:153
1395 #, c-format
1396 msgid "improper chunk offset %08x%08x"
1397 msgstr "felaktigt offset för stycke %08x%08x"
1399 #: commit-graph.c:189
1400 #, c-format
1401 msgid "chunk id %08x appears multiple times"
1402 msgstr "stycke-id %08x förekommer flera gånger"
1404 #: commit-graph.c:308
1405 #, c-format
1406 msgid "could not find commit %s"
1407 msgstr "kunde inte hitta incheckningen %s"
1409 #: commit-graph.c:617 builtin/pack-objects.c:2652
1410 #, c-format
1411 msgid "unable to get type of object %s"
1412 msgstr "kunde inte hämta typ för objektet %s"
1414 #: commit-graph.c:651
1415 msgid "Annotating commits in commit graph"
1416 msgstr "Dekorerar incheckningar i incheckningsgraf"
1418 #: commit-graph.c:691
1419 msgid "Computing commit graph generation numbers"
1420 msgstr "Beräknar generationsvärden för incheckningsgraf"
1422 #: commit-graph.c:803 commit-graph.c:826 commit-graph.c:852
1423 msgid "Finding commits for commit graph"
1424 msgstr "Söker incheckningar för incheckingsgraf"
1426 #: commit-graph.c:812
1427 #, c-format
1428 msgid "error adding pack %s"
1429 msgstr "fel vid tillägg av paketet %s"
1431 #: commit-graph.c:814
1432 #, c-format
1433 msgid "error opening index for %s"
1434 msgstr "fel vid öppning av indexet för %s"
1436 #: commit-graph.c:868
1437 #, c-format
1438 msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
1439 msgstr "formatet på incheckningsgrafen kan inte visa %d incheckningar"
1441 #: commit-graph.c:895
1442 msgid "too many commits to write graph"
1443 msgstr "för många incheckningar för att skriva graf"
1445 #: commit-graph.c:902 midx.c:769
1446 #, c-format
1447 msgid "unable to create leading directories of %s"
1448 msgstr "kunde inte skapa inledande kataloger för %s"
1450 #: commit-graph.c:1002
1451 msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
1452 msgstr ""
1453 "filen med incheckningsgraf har felaktig checksumma och är troligtvis trasig"
1455 #: commit-graph.c:1046
1456 msgid "Verifying commits in commit graph"
1457 msgstr "Bekräftar incheckningar i incheckningsgraf"
1459 #: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
1460 msgid "memory exhausted"
1461 msgstr "minnet slut"
1463 #: config.c:123
1464 #, c-format
1465 msgid ""
1466 "exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
1467 "\t%s\n"
1468 "from\n"
1469 "\t%s\n"
1470 "This might be due to circular includes."
1471 msgstr ""
1472 "överskred maximalt inkluderingsdjup (%d) när\n"
1473 "\t%s\n"
1474 "inkluderades från\n"
1475 "\t%s\n"
1476 "Det kan bero på cirkulära inkluderingar."
1478 #: config.c:139
1479 #, c-format
1480 msgid "could not expand include path '%s'"
1481 msgstr "kunde inte expandera inkluderingssökväg \"%s\""
1483 #: config.c:150
1484 msgid "relative config includes must come from files"
1485 msgstr "relativa konfigureringsinkluderingar måste komma från filer"
1487 #: config.c:190
1488 msgid "relative config include conditionals must come from files"
1489 msgstr "relativa konfigureringsinkluderingsvillkor måste komma från filer"
1491 #: config.c:348
1492 #, c-format
1493 msgid "key does not contain a section: %s"
1494 msgstr "nyckeln innehåller inte ett stycke: %s"
1496 #: config.c:354
1497 #, c-format
1498 msgid "key does not contain variable name: %s"
1499 msgstr "nyckeln innehåller inte variabelnamn: %s"
1501 #: config.c:378 sequencer.c:2296
1502 #, c-format
1503 msgid "invalid key: %s"
1504 msgstr "felaktig nyckel: %s"
1506 #: config.c:384
1507 #, c-format
1508 msgid "invalid key (newline): %s"
1509 msgstr "ogiltig nyckel (nyradstecken): %s"
1511 #: config.c:420 config.c:432
1512 #, c-format
1513 msgid "bogus config parameter: %s"
1514 msgstr "falsk konfigureringsparameter: %s"
1516 #: config.c:467
1517 #, c-format
1518 msgid "bogus format in %s"
1519 msgstr "felaktigt format i %s"
1521 #: config.c:793
1522 #, c-format
1523 msgid "bad config line %d in blob %s"
1524 msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i blob:en %s"
1526 #: config.c:797
1527 #, c-format
1528 msgid "bad config line %d in file %s"
1529 msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i filen %s"
1531 #: config.c:801
1532 #, c-format
1533 msgid "bad config line %d in standard input"
1534 msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i standard in"
1536 #: config.c:805
1537 #, c-format
1538 msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1539 msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i undermoduls-blob:en %s"
1541 #: config.c:809
1542 #, c-format
1543 msgid "bad config line %d in command line %s"
1544 msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i kommandoraden %s"
1546 #: config.c:813
1547 #, c-format
1548 msgid "bad config line %d in %s"
1549 msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i %s"
1551 #: config.c:952
1552 msgid "out of range"
1553 msgstr "utanför intervallet"
1555 #: config.c:952
1556 msgid "invalid unit"
1557 msgstr "ogiltig enhet"
1559 #: config.c:958
1560 #, c-format
1561 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1562 msgstr "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\": %s"
1564 #: config.c:963
1565 #, c-format
1566 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1567 msgstr ""
1568 "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i blob:en %s: %s"
1570 #: config.c:966
1571 #, c-format
1572 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1573 msgstr ""
1574 "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i filen %s: %s"
1576 #: config.c:969
1577 #, c-format
1578 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1579 msgstr ""
1580 "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i standard in: %s"
1582 #: config.c:972
1583 #, c-format
1584 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1585 msgstr ""
1586 "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i undermodul-blob:"
1587 "en %s: %s"
1589 #: config.c:975
1590 #, c-format
1591 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1592 msgstr ""
1593 "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i kommandoraden "
1594 "%s: %s"
1596 #: config.c:978
1597 #, c-format
1598 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1599 msgstr "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i %s: %s"
1601 #: config.c:1073
1602 #, c-format
1603 msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1604 msgstr "misslyckades expandera användarkatalog i: \"%s\""
1606 #: config.c:1082
1607 #, c-format
1608 msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1609 msgstr "\"%s\" för \"%s\" är inte en giltig tidsstämpel"
1611 #: config.c:1173
1612 #, c-format
1613 msgid "abbrev length out of range: %d"
1614 msgstr "förkortningslängd utanför intervallet: %d"
1616 #: config.c:1187 config.c:1198
1617 #, c-format
1618 msgid "bad zlib compression level %d"
1619 msgstr "felaktigt zlib-komprimeringsgrad %d"
1621 #: config.c:1290
1622 msgid "core.commentChar should only be one character"
1623 msgstr "core.commentChar kan bara vara ett tecken"
1625 #: config.c:1323
1626 #, c-format
1627 msgid "invalid mode for object creation: %s"
1628 msgstr "felaktigt läge för skapande av objekt: %s"
1630 #: config.c:1395
1631 #, c-format
1632 msgid "malformed value for %s"
1633 msgstr "felformat värde för %s"
1635 #: config.c:1421
1636 #, c-format
1637 msgid "malformed value for %s: %s"
1638 msgstr "felformat värde för %s: %s"
1640 #: config.c:1422
1641 msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
1642 msgstr "måste vara en av nothing, matching, simple, upstream eller current"
1644 #: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3391
1645 #, c-format
1646 msgid "bad pack compression level %d"
1647 msgstr "felaktig paketkomprimeringsgrad %d"
1649 #: config.c:1602
1650 #, c-format
1651 msgid "unable to load config blob object '%s'"
1652 msgstr "kunde inte läsa konfigurerings-blobobjektet \"%s\""
1654 #: config.c:1605
1655 #, c-format
1656 msgid "reference '%s' does not point to a blob"
1657 msgstr "referensen \"%s\" pekar inte på en blob"
1659 #: config.c:1622
1660 #, c-format
1661 msgid "unable to resolve config blob '%s'"
1662 msgstr "kan inte slå upp konfigurerings-bloben \"%s\""
1664 #: config.c:1652
1665 #, c-format
1666 msgid "failed to parse %s"
1667 msgstr "kunde inte tolka %s"
1669 #: config.c:1705
1670 msgid "unable to parse command-line config"
1671 msgstr "kan inte tolka kommandoradskonfiguration"
1673 #: config.c:2037
1674 msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1675 msgstr "okänt fel uppstod vid läsning av konfigurationsfilerna"
1677 #: config.c:2207
1678 #, c-format
1679 msgid "Invalid %s: '%s'"
1680 msgstr "Felaktigt %s: \"%s\""
1682 #: config.c:2250
1683 #, c-format
1684 msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1685 msgstr ""
1686 "okänt värde \"%s\" för core.untrackedCache; använder standardvärdet \"keep\""
1688 #: config.c:2276
1689 #, c-format
1690 msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1691 msgstr "värdet \"%d\" för splitIndex.maxPercentage borde vara mellan 0 och 100"
1693 #: config.c:2322
1694 #, c-format
1695 msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1696 msgstr "kunde inte tolka värdet \"%s\" från kommandoradskonfiguration"
1698 #: config.c:2324
1699 #, c-format
1700 msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1701 msgstr "felaktig konfigurationsvariabel \"%s\" i filen \"%s\" på rad %d"
1703 #: config.c:2405
1704 #, c-format
1705 msgid "invalid section name '%s'"
1706 msgstr "felaktigt sektionsnamn \"%s\""
1708 #: config.c:2437
1709 #, c-format
1710 msgid "%s has multiple values"
1711 msgstr "%s har flera värden"
1713 #: config.c:2466
1714 #, c-format
1715 msgid "failed to write new configuration file %s"
1716 msgstr "kan inte skriva nya konfigurationsfilen \"%s\""
1718 #: config.c:2717 config.c:3041
1719 #, c-format
1720 msgid "could not lock config file %s"
1721 msgstr "kunde inte låsa konfigurationsfilen %s"
1723 #: config.c:2728
1724 #, c-format
1725 msgid "opening %s"
1726 msgstr "öppnar %s"
1728 #: config.c:2763 builtin/config.c:327
1729 #, c-format
1730 msgid "invalid pattern: %s"
1731 msgstr "ogiltigt mönster: %s"
1733 #: config.c:2788
1734 #, c-format
1735 msgid "invalid config file %s"
1736 msgstr "ogiltig konfigurationsfil: \"%s\""
1738 #: config.c:2801 config.c:3054
1739 #, c-format
1740 msgid "fstat on %s failed"
1741 msgstr "fstat misslyckades på %s"
1743 #: config.c:2812
1744 #, c-format
1745 msgid "unable to mmap '%s'"
1746 msgstr "kunde inte utföra mmap på \"%s\""
1748 #: config.c:2821 config.c:3059
1749 #, c-format
1750 msgid "chmod on %s failed"
1751 msgstr "chmod misslyckades på %s"
1753 #: config.c:2906 config.c:3156
1754 #, c-format
1755 msgid "could not write config file %s"
1756 msgstr "kunde inte skriva konfigurationsfilen %s"
1758 #: config.c:2940
1759 #, c-format
1760 msgid "could not set '%s' to '%s'"
1761 msgstr "kunde inte ställa in \"%s\" till \"%s\""
1763 #: config.c:2942 builtin/remote.c:782
1764 #, c-format
1765 msgid "could not unset '%s'"
1766 msgstr "kunde inte ta bort inställning för \"%s\""
1768 #: config.c:3032
1769 #, c-format
1770 msgid "invalid section name: %s"
1771 msgstr "felaktigt namn på stycke: %s"
1773 #: config.c:3199
1774 #, c-format
1775 msgid "missing value for '%s'"
1776 msgstr "värde saknas för \"%s\""
1778 #: connect.c:61
1779 msgid "the remote end hung up upon initial contact"
1780 msgstr "fjärren lade på vid inledande kontakt"
1782 #: connect.c:63
1783 msgid ""
1784 "Could not read from remote repository.\n"
1785 "\n"
1786 "Please make sure you have the correct access rights\n"
1787 "and the repository exists."
1788 msgstr ""
1789 "Kunde inte läsa från fjärrarkiv.\n"
1790 "\n"
1791 "Se till att du har korrekt åtkomstbehörighet\n"
1792 "och att arkivet existerar."
1794 #: connect.c:81
1795 #, c-format
1796 msgid "server doesn't support '%s'"
1797 msgstr "Servern stöder inte \"%s\""
1799 #: connect.c:103
1800 #, c-format
1801 msgid "server doesn't support feature '%s'"
1802 msgstr "servern stöder inte funktionen \"%s\""
1804 #: connect.c:114
1805 msgid "expected flush after capabilities"
1806 msgstr "förväntade \"flush\" efter förmågor"
1808 #: connect.c:233
1809 #, c-format
1810 msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
1811 msgstr "ignorerar förmågor efter första raden \"%s\""
1813 #: connect.c:252
1814 msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
1815 msgstr "protokollfel: förväntade inte capabilities^{}"
1817 #: connect.c:273
1818 #, c-format
1819 msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
1820 msgstr "protokollfel: förväntade \"shallow sha-1\" fick \"%s\""
1822 #: connect.c:275
1823 msgid "repository on the other end cannot be shallow"
1824 msgstr "arkivet på andra sidan kan inte vara grunt"
1826 #: connect.c:310 fetch-pack.c:182 builtin/archive.c:63
1827 #, c-format
1828 msgid "remote error: %s"
1829 msgstr "fjärrfel: %s"
1831 #: connect.c:316
1832 msgid "invalid packet"
1833 msgstr "ogiltigt paket"
1835 #: connect.c:336
1836 #, c-format
1837 msgid "protocol error: unexpected '%s'"
1838 msgstr "protokollfel: förväntade inte \"%s\""
1840 #: connect.c:444
1841 #, c-format
1842 msgid "invalid ls-refs response: %s"
1843 msgstr "ogiltigt svar på ls-refs: %s"
1845 #: connect.c:448
1846 msgid "expected flush after ref listing"
1847 msgstr "oväntad \"flush\" efter ref-listan"
1849 #: connect.c:547
1850 #, c-format
1851 msgid "protocol '%s' is not supported"
1852 msgstr "protokollet \"%s\" stöds inte"
1854 #: connect.c:598
1855 msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
1856 msgstr "kunde inte sätta SO_KEEPALIVE på uttaget"
1858 #: connect.c:638 connect.c:701
1859 #, c-format
1860 msgid "Looking up %s ... "
1861 msgstr "Slår upp %s..."
1863 #: connect.c:642
1864 #, c-format
1865 msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
1866 msgstr "kan inte slå upp %s (port %s) (%s)"
1868 #. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
1869 #: connect.c:646 connect.c:717
1870 #, c-format
1871 msgid ""
1872 "done.\n"
1873 "Connecting to %s (port %s) ... "
1874 msgstr ""
1875 "klart.\n"
1876 "Ansluter till %s (port %s)..."
1878 #: connect.c:668 connect.c:745
1879 #, c-format
1880 msgid ""
1881 "unable to connect to %s:\n"
1882 "%s"
1883 msgstr ""
1884 "kunde inte ansluta till %s:\n"
1885 "%s"
1887 #. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
1888 #: connect.c:674 connect.c:751
1889 msgid "done."
1890 msgstr "klart."
1892 #: connect.c:705
1893 #, c-format
1894 msgid "unable to look up %s (%s)"
1895 msgstr "kunde inte slå upp %s (%s)"
1897 #: connect.c:711
1898 #, c-format
1899 msgid "unknown port %s"
1900 msgstr "okänd port %s"
1902 #: connect.c:848 connect.c:1174
1903 #, c-format
1904 msgid "strange hostname '%s' blocked"
1905 msgstr "konstigt värdnamn \"%s\" blockerat"
1907 #: connect.c:850
1908 #, c-format
1909 msgid "strange port '%s' blocked"
1910 msgstr "konstig port \"%s\" blockerad"
1912 #: connect.c:860
1913 #, c-format
1914 msgid "cannot start proxy %s"
1915 msgstr "kan inte starta mellanserver (proxy) %s"
1917 #: connect.c:927
1918 msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
1919 msgstr "ingen sökväg angavs; se \"git help pull\" för giltig URL-syntax"
1921 #: connect.c:1122
1922 msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
1923 msgstr "ssh-varianten \"simple\" stöder inte -4"
1925 #: connect.c:1134
1926 msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
1927 msgstr "ssh-varianten \"simple\" stöder inte -6"
1929 #: connect.c:1151
1930 msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
1931 msgstr "ssh-varianten \"simple\" stöder inte val av port"
1933 #: connect.c:1262
1934 #, c-format
1935 msgid "strange pathname '%s' blocked"
1936 msgstr "konstigt sökvägsnamn \"%s\" blockerat"
1938 #: connect.c:1307
1939 msgid "unable to fork"
1940 msgstr "kunde inte grena (fork)"
1942 # Vague original, not networking-related, but rather related to the actual
1943 # objects in the database.
1944 #: connected.c:68 builtin/fsck.c:202 builtin/prune.c:147
1945 msgid "Checking connectivity"
1946 msgstr "Kontrollerar konnektivitet"
1948 #: connected.c:80
1949 msgid "Could not run 'git rev-list'"
1950 msgstr "Kunde inte köra \"git rev-list\""
1952 #: connected.c:100
1953 msgid "failed write to rev-list"
1954 msgstr "kunde inte skriva till rev-list"
1956 #: connected.c:107
1957 msgid "failed to close rev-list's stdin"
1958 msgstr "kunde inte stänga rev-list:s standard in"
1960 #: convert.c:194
1961 #, c-format
1962 msgid "illegal crlf_action %d"
1963 msgstr "felaktig crlf_action %d"
1965 #: convert.c:207
1966 #, c-format
1967 msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
1968 msgstr "CRLF skulle ersättas av LF i %s"
1970 #: convert.c:209
1971 #, c-format
1972 msgid ""
1973 "CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
1974 "The file will have its original line endings in your working directory"
1975 msgstr ""
1976 "CRLF kommer att ersättas av LF i %s.\n"
1977 "Filen kommer att ha sina ursprungliga radbrytningar i din arbetskatalog"
1979 #: convert.c:217
1980 #, c-format
1981 msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
1982 msgstr "LF skulle ersättas av CRLF i %s"
1984 #: convert.c:219
1985 #, c-format
1986 msgid ""
1987 "LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
1988 "The file will have its original line endings in your working directory"
1989 msgstr ""
1990 "LF kommer att ersättas av CRLF i %s.\n"
1991 "Filen kommer att ha sina ursprungliga radbrytningar i din arbetskatalog"
1993 #: convert.c:280
1994 #, c-format
1995 msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
1996 msgstr "BOM är förbjudet i \"%s\" om kodat som %s"
1998 #: convert.c:287
1999 #, c-format
2000 msgid ""
2001 "The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
2002 "tree-encoding."
2003 msgstr ""
2004 "Filen \"%s\" innehåller byte order mark (BOM). Använd UTF-%s som "
2005 "teckenkodning i arbetskatalogen."
2007 #: convert.c:305
2008 #, c-format
2009 msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
2010 msgstr "BOM krävs om \"%s\" kodas som %s"
2012 #: convert.c:307
2013 #, c-format
2014 msgid ""
2015 "The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
2016 "%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
2017 msgstr ""
2018 "Filen \"%s\" saknar byte order mark (BOM). Använd UTF-%sBE eller UTF-%sLE "
2019 "(beroende på byteordning) som teckenkodning i arbetskatalogen."
2021 #: convert.c:425 convert.c:496
2022 #, c-format
2023 msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
2024 msgstr "misslyckades omkoda \"%s\" från %s till %s"
2026 #: convert.c:468
2027 #, c-format
2028 msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
2029 msgstr ""
2030 "omkodning av \"%s\" från %s till %s och tillbaka ger inte samma resultat"
2032 #: convert.c:674
2033 #, c-format
2034 msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
2035 msgstr "kan inte grena (fork) för att köra externt filter \"%s\""
2037 #: convert.c:694
2038 #, c-format
2039 msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
2040 msgstr "kunde inte skicka indata till externt filter \"%s\""
2042 #: convert.c:701
2043 #, c-format
2044 msgid "external filter '%s' failed %d"
2045 msgstr "externt filter \"%s\" misslyckades %d"
2047 #: convert.c:736 convert.c:739
2048 #, c-format
2049 msgid "read from external filter '%s' failed"
2050 msgstr "läsning från externt filter \"%s\" misslyckades"
2052 #: convert.c:742 convert.c:796
2053 #, c-format
2054 msgid "external filter '%s' failed"
2055 msgstr "externt filter \"%s\" misslyckades"
2057 #: convert.c:844
2058 msgid "unexpected filter type"
2059 msgstr "oväntad filtertyp"
2061 #: convert.c:855
2062 msgid "path name too long for external filter"
2063 msgstr "sökvägen för lång för externt filter"
2065 #: convert.c:929
2066 #, c-format
2067 msgid ""
2068 "external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
2069 "been filtered"
2070 msgstr ""
2071 "externt filter \"%s\" är inte längre tillgängligt trots att alla sökvägar "
2072 "inte har filtrerats"
2074 #: convert.c:1228
2075 msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
2076 msgstr "true/false är inte giltig teckenkodning för arbetskatalogen"
2078 #: convert.c:1398 convert.c:1432
2079 #, c-format
2080 msgid "%s: clean filter '%s' failed"
2081 msgstr "%s: \"clean\"-filtret \"%s\" misslyckades"
2083 #: convert.c:1476
2084 #, c-format
2085 msgid "%s: smudge filter %s failed"
2086 msgstr "%s: \"smudge\"-filtret \"%s\" misslyckades"
2088 #: date.c:116
2089 msgid "in the future"
2090 msgstr "i framtiden"
2092 #: date.c:122
2093 #, c-format
2094 msgid "%<PRIuMAX> second ago"
2095 msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
2096 msgstr[0] "%<PRIuMAX> sekund sedan"
2097 msgstr[1] "%<PRIuMAX> sekunder sedan"
2099 #: date.c:129
2100 #, c-format
2101 msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
2102 msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
2103 msgstr[0] "%<PRIuMAX> minut sedan"
2104 msgstr[1] "%<PRIuMAX> minuter sedan"
2106 #: date.c:136
2107 #, c-format
2108 msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
2109 msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
2110 msgstr[0] "%<PRIuMAX> timme sedan"
2111 msgstr[1] "%<PRIuMAX> timmar sedan"
2113 #: date.c:143
2114 #, c-format
2115 msgid "%<PRIuMAX> day ago"
2116 msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
2117 msgstr[0] "%<PRIuMAX> dag sedan"
2118 msgstr[1] "%<PRIuMAX> dagar sedan"
2120 #: date.c:149
2121 #, c-format
2122 msgid "%<PRIuMAX> week ago"
2123 msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
2124 msgstr[0] "%<PRIuMAX> vecka sedan"
2125 msgstr[1] "%<PRIuMAX> veckor sedan"
2127 #: date.c:156
2128 #, c-format
2129 msgid "%<PRIuMAX> month ago"
2130 msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
2131 msgstr[0] "%<PRIuMAX> månad sedan"
2132 msgstr[1] "%<PRIuMAX> månader sedan"
2134 #: date.c:167
2135 #, c-format
2136 msgid "%<PRIuMAX> year"
2137 msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
2138 msgstr[0] "%<PRIuMAX> år"
2139 msgstr[1] "%<PRIuMAX> år"
2141 #. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
2142 #: date.c:170
2143 #, c-format
2144 msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
2145 msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
2146 msgstr[0] "%s, %<PRIuMAX> månad sedan"
2147 msgstr[1] "%s, %<PRIuMAX> månader sedan"
2149 #: date.c:175 date.c:180
2150 #, c-format
2151 msgid "%<PRIuMAX> year ago"
2152 msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
2153 msgstr[0] "%<PRIuMAX> år sedan"
2154 msgstr[1] "%<PRIuMAX> år sedan"
2156 #: delta-islands.c:268
2157 msgid "Propagating island marks"
2158 msgstr "Sprider ö-markeringar"
2160 #: delta-islands.c:286
2161 #, c-format
2162 msgid "bad tree object %s"
2163 msgstr "felaktigt trädobjektet %s"
2165 #: delta-islands.c:330
2166 #, c-format
2167 msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
2168 msgstr "kunde inte hämta ö-regex för \"%s\": %s"
2170 #: delta-islands.c:386
2171 #, c-format
2172 msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
2173 msgstr "ö-regex från konfiguration har för många fångstgrupper (max=%d)"
2175 #: delta-islands.c:462
2176 #, c-format
2177 msgid "Marked %d islands, done.\n"
2178 msgstr "Markerade %d öar, klar.\n"
2180 #: diffcore-order.c:24
2181 #, c-format
2182 msgid "failed to read orderfile '%s'"
2183 msgstr "kunde inte läsa orderfilen \"%s\""
2185 #: diffcore-rename.c:544
2186 msgid "Performing inexact rename detection"
2187 msgstr "Utför onöjaktig namnbytesdetektering"
2189 #: diff.c:108
2190 #, c-format
2191 msgid "option '%s' requires a value"
2192 msgstr "flaggan \"%s\" behöver ett värde"
2194 #: diff.c:158
2195 #, c-format
2196 msgid "  Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
2197 msgstr "  Misslyckades tolka dirstat-avskärningsprocentandel \"%s\"\n"
2199 #: diff.c:163
2200 #, c-format
2201 msgid "  Unknown dirstat parameter '%s'\n"
2202 msgstr "  Okänd dirstat-parameter \"%s\"\n"
2204 #: diff.c:291
2205 msgid ""
2206 "color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
2207 "'dimmed-zebra', 'plain'"
2208 msgstr ""
2209 "färginställningen för flyttade block måste vara en av \"no\", \"default\", "
2210 "\"blocks\", \"zebra\", \"dimmed_zebra\", \"plain\""
2212 #: diff.c:316
2213 #, c-format
2214 msgid "ignoring unknown color-moved-ws mode '%s'"
2215 msgstr "ignorerar okänt läge för color-mode-ws \"%s\""
2217 #: diff.c:323
2218 msgid ""
2219 "color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other white "
2220 "space modes"
2221 msgstr ""
2222 "color-moved-ws: allow-indentation-change kan inte kombineras med andra "
2223 "blankstegslägen"
2225 #: diff.c:394
2226 #, c-format
2227 msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
2228 msgstr "Okänt värde för konfigurationsvariabeln \"diff.submodule\": \"%s\""
2230 #: diff.c:454
2231 #, c-format
2232 msgid ""
2233 "Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
2234 "%s"
2235 msgstr ""
2236 "Hittade fel i konfigurationsvariabeln \"diff.dirstat\":\n"
2237 "%s"
2239 #: diff.c:4140
2240 #, c-format
2241 msgid "external diff died, stopping at %s"
2242 msgstr "extern diff dog, stannar vid %s"
2244 #: diff.c:4482
2245 msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
2246 msgstr "--name-only, --name-status, -check och -s är ömsesidigt uteslutande"
2248 #: diff.c:4485
2249 msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
2250 msgstr "-G, -S och --find-object är ömsesidigt uteslutande"
2252 #: diff.c:4563
2253 msgid "--follow requires exactly one pathspec"
2254 msgstr "--follow kräver exakt en sökvägsangivelse"
2256 #: diff.c:4729
2257 #, c-format
2258 msgid ""
2259 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
2260 "%s"
2261 msgstr ""
2262 "Misslyckades tolka argument till flaggan --dirstat/-X;\n"
2263 "%s"
2265 #: diff.c:4743
2266 #, c-format
2267 msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
2268 msgstr "Misslyckades tolka argument till flaggan --submodule: \"%s\""
2270 #: diff.c:5823
2271 msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
2272 msgstr ""
2273 "onöjaktig namnbytesdetektering utfördes inte på grund av för många filer."
2275 #: diff.c:5826
2276 msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
2277 msgstr "hittade bara kopior från ändrade sökvägar på grund av för många filer."
2279 #: diff.c:5829
2280 #, c-format
2281 msgid ""
2282 "you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
2283 msgstr ""
2284 "du kan sätta variabeln %s till åtminstone %d och försöka kommandot på nytt."
2286 #: dir.c:576
2287 #, c-format
2288 msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
2289 msgstr "sökvägsangivelsen \"%s\" motsvarade inte några av git kända filer"
2291 #: dir.c:965
2292 #, c-format
2293 msgid "cannot use %s as an exclude file"
2294 msgstr "kan inte använda %s som exkluderingsfil"
2296 #: dir.c:1880
2297 #, c-format
2298 msgid "could not open directory '%s'"
2299 msgstr "kunde inte öppna katalogen \"%s\""
2301 #: dir.c:2122
2302 msgid "failed to get kernel name and information"
2303 msgstr "misslyckades hämta kärnans namn och information"
2305 #: dir.c:2246
2306 msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
2307 msgstr "ospårad cache är inaktiverad på systemet eller platsen"
2309 #: dir.c:3047
2310 #, c-format
2311 msgid "index file corrupt in repo %s"
2312 msgstr "indexfilen trasig i arkivet %s"
2314 #: dir.c:3092 dir.c:3097
2315 #, c-format
2316 msgid "could not create directories for %s"
2317 msgstr "kunde inte skapa kataloger för %s"
2319 #: dir.c:3126
2320 #, c-format
2321 msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
2322 msgstr "kunde inte migrera git-katalog från \"%s\" till \"%s\""
2324 #: editor.c:73
2325 #, c-format
2326 msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
2327 msgstr "tips: Väntar på att textredigeringsprogrammet skall stänga filen...%c"
2329 #: entry.c:178
2330 msgid "Filtering content"
2331 msgstr "Filtrerar innehåll"
2333 #: entry.c:465
2334 #, c-format
2335 msgid "could not stat file '%s'"
2336 msgstr "kunde inte ta status på filen \"%s\""
2338 #: environment.c:150
2339 #, c-format
2340 msgid "bad git namespace path \"%s\""
2341 msgstr "felaktig git-namnrymdssökväg \"%s\""
2343 #: environment.c:332
2344 #, c-format
2345 msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
2346 msgstr "kunde inte ställa in GIT_DIR till \"%s\""
2348 #: exec-cmd.c:361
2349 #, c-format
2350 msgid "too many args to run %s"
2351 msgstr "för många flaggor för att köra %s"
2353 #: fetch-object.c:17
2354 msgid "Remote with no URL"
2355 msgstr "Fjärr utan URL"
2357 #: fetch-pack.c:151
2358 msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
2359 msgstr "git fetch-pack: förväntade grund lista"
2361 #: fetch-pack.c:163
2362 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
2363 msgstr "git fetch-pack: förväntade ACK/NAK, fick flush-paket"
2365 #: fetch-pack.c:183
2366 #, c-format
2367 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
2368 msgstr "git fetch-pack: förväntade ACK/NAK, fick \"%s\""
2370 #: fetch-pack.c:253
2371 msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
2372 msgstr "--stateless-rpc kräver ”multi_ack_detailed”"
2374 #: fetch-pack.c:347 fetch-pack.c:1277
2375 #, c-format
2376 msgid "invalid shallow line: %s"
2377 msgstr "ogiltig \"shallow\"-rad: %s"
2379 #: fetch-pack.c:353 fetch-pack.c:1283
2380 #, c-format
2381 msgid "invalid unshallow line: %s"
2382 msgstr "ogiltig \"unshallow\"-rad: %s"
2384 #: fetch-pack.c:355 fetch-pack.c:1285
2385 #, c-format
2386 msgid "object not found: %s"
2387 msgstr "objektet hittades inte: %s"
2389 #: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1288
2390 #, c-format
2391 msgid "error in object: %s"
2392 msgstr "fel i objekt: %s"
2394 #: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1290
2395 #, c-format
2396 msgid "no shallow found: %s"
2397 msgstr "ingen \"shallow\" hittades: %s"
2399 #: fetch-pack.c:363 fetch-pack.c:1293
2400 #, c-format
2401 msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
2402 msgstr "förväntade shallow/unshallow, fick %s"
2404 #: fetch-pack.c:404
2405 #, c-format
2406 msgid "got %s %d %s"
2407 msgstr "fick %s %d %s"
2409 #: fetch-pack.c:421
2410 #, c-format
2411 msgid "invalid commit %s"
2412 msgstr "ogiltig incheckning %s"
2414 #: fetch-pack.c:452
2415 msgid "giving up"
2416 msgstr "ger upp"
2418 #: fetch-pack.c:464 progress.c:229
2419 msgid "done"
2420 msgstr "klart"
2422 #: fetch-pack.c:476
2423 #, c-format
2424 msgid "got %s (%d) %s"
2425 msgstr "fick %s (%d) %s"
2427 #: fetch-pack.c:522
2428 #, c-format
2429 msgid "Marking %s as complete"
2430 msgstr "Markerar %s som komplett"
2432 #: fetch-pack.c:764
2433 #, c-format
2434 msgid "already have %s (%s)"
2435 msgstr "har redan %s (%s)"
2437 #: fetch-pack.c:803
2438 msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
2439 msgstr "fetch-patch: kunde inte grena av sidbandsmultiplexare"
2441 #: fetch-pack.c:811
2442 msgid "protocol error: bad pack header"
2443 msgstr "protokollfel: felaktigt packhuvud"
2445 #: fetch-pack.c:879
2446 #, c-format
2447 msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
2448 msgstr "fetch-patch: kunde inte grena av %s"
2450 #: fetch-pack.c:895
2451 #, c-format
2452 msgid "%s failed"
2453 msgstr "%s misslyckades"
2455 #: fetch-pack.c:897
2456 msgid "error in sideband demultiplexer"
2457 msgstr "fel i sidbands-avmultiplexare"
2459 #: fetch-pack.c:926
2460 msgid "Server does not support shallow clients"
2461 msgstr "Servern stöder inte klienter med grunda arkiv"
2463 #: fetch-pack.c:930
2464 msgid "Server supports multi_ack_detailed"
2465 msgstr "Servern stöder \"multi_ack_detailed\""
2467 #: fetch-pack.c:933
2468 msgid "Server supports no-done"
2469 msgstr "Servern stöder \"no-done\""
2471 #: fetch-pack.c:939
2472 msgid "Server supports multi_ack"
2473 msgstr "Servern stöder \"multi_ack\""
2475 #: fetch-pack.c:943
2476 msgid "Server supports side-band-64k"
2477 msgstr "Servern stöder \"side-band-64k\""
2479 #: fetch-pack.c:947
2480 msgid "Server supports side-band"
2481 msgstr "Servern stöder \"side-band\""
2483 #: fetch-pack.c:951
2484 msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
2485 msgstr "Servern stöder \"allow-tip-sha1-in-want\""
2487 #: fetch-pack.c:955
2488 msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
2489 msgstr "Servern stöder \"allow-reachable-sha1-in-want\""
2491 #: fetch-pack.c:965
2492 msgid "Server supports ofs-delta"
2493 msgstr "Servern stöder \"ofs-delta\""
2495 #: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:1158
2496 msgid "Server supports filter"
2497 msgstr "Servern stöder filter"
2499 #: fetch-pack.c:979
2500 #, c-format
2501 msgid "Server version is %.*s"
2502 msgstr "Serverversionen är %.*s"
2504 #: fetch-pack.c:985
2505 msgid "Server does not support --shallow-since"
2506 msgstr "Servern stöder inte --shallow-since"
2508 #: fetch-pack.c:989
2509 msgid "Server does not support --shallow-exclude"
2510 msgstr "Servern stöder inte --shallow-exclude"
2512 #: fetch-pack.c:991
2513 msgid "Server does not support --deepen"
2514 msgstr "Servern stöder inte --deepen"
2516 #: fetch-pack.c:1008
2517 msgid "no common commits"
2518 msgstr "inga gemensamma incheckningar"
2520 #: fetch-pack.c:1020 fetch-pack.c:1418
2521 msgid "git fetch-pack: fetch failed."
2522 msgstr "git fetch-patch: hämtning misslyckades."
2524 #: fetch-pack.c:1153
2525 msgid "Server does not support shallow requests"
2526 msgstr "Servern stöder inte grunda förfrågningar"
2528 #: fetch-pack.c:1199
2529 #, c-format
2530 msgid "error reading section header '%s'"
2531 msgstr "fel vid läsning av styckehuvudet \"%s\""
2533 #: fetch-pack.c:1205
2534 #, c-format
2535 msgid "expected '%s', received '%s'"
2536 msgstr "förväntade \"%s\", tog emot \"%s\""
2538 #: fetch-pack.c:1244
2539 #, c-format
2540 msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
2541 msgstr "förväntade bekräftelserad: \"%s\""
2543 #: fetch-pack.c:1249
2544 #, c-format
2545 msgid "error processing acks: %d"
2546 msgstr "fel vid hantering av bekräftelser: %d"
2548 #: fetch-pack.c:1259
2549 msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
2550 msgstr "väntade att paketfil skulle sändas efter \"ready\""
2552 #: fetch-pack.c:1261
2553 msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
2554 msgstr ""
2555 "väntade inte att några ytterligare sektioner skulle sändas efter \"ready\""
2557 #: fetch-pack.c:1298
2558 #, c-format
2559 msgid "error processing shallow info: %d"
2560 msgstr "fel vid hantering av grund (\"shallow\") info: %d"
2562 #: fetch-pack.c:1314
2563 #, c-format
2564 msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
2565 msgstr "förväntade wanted-ref, fick %s"
2567 #: fetch-pack.c:1324
2568 #, c-format
2569 msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
2570 msgstr "oväntad wanted-ref: \"%s\""
2572 #: fetch-pack.c:1328
2573 #, c-format
2574 msgid "error processing wanted refs: %d"
2575 msgstr "fel vid hantering av önskade referenser: %d"
2577 #: fetch-pack.c:1642
2578 msgid "no matching remote head"
2579 msgstr "inget motsvarande fjärrhuvud"
2581 #: fetch-pack.c:1660 builtin/clone.c:664
2582 msgid "remote did not send all necessary objects"
2583 msgstr "fjärren sände inte alla nödvändiga objekt"
2585 #: fetch-pack.c:1686
2586 #, c-format
2587 msgid "no such remote ref %s"
2588 msgstr "ingen sådan fjärreferens: %s"
2590 #: fetch-pack.c:1689
2591 #, c-format
2592 msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
2593 msgstr "Servern tillåter inte förfrågan om ej tillkännagivet objekt %s"
2595 #: gpg-interface.c:318
2596 msgid "gpg failed to sign the data"
2597 msgstr "gpg misslyckades signera data"
2599 #: gpg-interface.c:344
2600 msgid "could not create temporary file"
2601 msgstr "kunde inte skapa temporära fil"
2603 #: gpg-interface.c:347
2604 #, c-format
2605 msgid "failed writing detached signature to '%s'"
2606 msgstr "misslyckades skriva fristående signatur till \"%s\""
2608 #: graph.c:97
2609 #, c-format
2610 msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
2611 msgstr "ignorera felaktig färg \"%.*s\" i log.graphColors"
2613 #: grep.c:2113
2614 #, c-format
2615 msgid "'%s': unable to read %s"
2616 msgstr "\"%s\" kunde inte läsa %s"
2618 #: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:410 builtin/diff.c:81
2619 #: builtin/rm.c:134
2620 #, c-format
2621 msgid "failed to stat '%s'"
2622 msgstr "misslyckades ta status på \"%s\""
2624 #: grep.c:2141
2625 #, c-format
2626 msgid "'%s': short read"
2627 msgstr "\"%s\": kort läsning"
2629 #: help.c:23
2630 msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
2631 msgstr "starta arbetskatalog (se också: git help tutorial)"
2633 #: help.c:24
2634 msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
2635 msgstr "jobba med aktuell förändring (se också: git help everyday)"
2637 #: help.c:25
2638 msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
2639 msgstr "utforska historiken och tillståndet (se också: git help revisions)"
2641 #: help.c:26
2642 msgid "grow, mark and tweak your common history"
2643 msgstr "utöka, markera och justera din gemensamma historik"
2645 #: help.c:27
2646 msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
2647 msgstr "samarbeta (se också: git help workflows)"
2649 #: help.c:31
2650 msgid "Main Porcelain Commands"
2651 msgstr "Huvudsakliga porslinskommandon"
2653 #: help.c:32
2654 msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
2655 msgstr "Tilläggskommandon / manipulerare"
2657 #: help.c:33
2658 msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
2659 msgstr "Tilläggskommandon / frågare"
2661 #: help.c:34
2662 msgid "Interacting with Others"
2663 msgstr "Interaktion med andra"
2665 #: help.c:35
2666 msgid "Low-level Commands / Manipulators"
2667 msgstr "Lågnivåkommandon / maniupulerare"
2669 #: help.c:36
2670 msgid "Low-level Commands / Interrogators"
2671 msgstr "Lågnivåkommandon / frågare"
2673 #: help.c:37
2674 msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
2675 msgstr "Lågnivåkommandon / synka arkiv"
2677 #: help.c:38
2678 msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
2679 msgstr "Lågnivåkommandon / interna hjälpare"
2681 #: help.c:296
2682 #, c-format
2683 msgid "available git commands in '%s'"
2684 msgstr "git-kommandon tillgängliga i \"%s\""
2686 #: help.c:303
2687 msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
2688 msgstr "git-kommandon från andra platser i din $PATH"
2690 #: help.c:312
2691 msgid "These are common Git commands used in various situations:"
2692 msgstr "Dessa vanliga Git-kommandon används i olika situationer:"
2694 #: help.c:361 git.c:90
2695 #, c-format
2696 msgid "unsupported command listing type '%s'"
2697 msgstr "okänd kommandolisttyp \"%s\""
2699 #: help.c:408
2700 msgid "The common Git guides are:"
2701 msgstr "De vanliga Git-vägledningarna är:"
2703 #: help.c:517
2704 msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
2705 msgstr "Se \"git help <kommando>\" för att läsa om ett specifikt underkommando"
2707 #: help.c:522
2708 msgid "External commands"
2709 msgstr "Externa kommandon"
2711 #: help.c:530
2712 msgid "Command aliases"
2713 msgstr "Kommadoalias"
2715 #: help.c:594
2716 #, c-format
2717 msgid ""
2718 "'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
2719 "able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
2720 msgstr ""
2721 "\"%s\" verkar vara ett git-kommando, men vi kan inte\n"
2722 "köra det. Kanske git-%s är trasigt?"
2724 #: help.c:653
2725 msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
2726 msgstr "Oj då. Ditt system rapporterar inga Git-kommandon alls."
2728 #: help.c:675
2729 #, c-format
2730 msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
2731 msgstr "VARNING: Du anropade ett Git-kommando vid namn \"%s\", som inte finns."
2733 #: help.c:680
2734 #, c-format
2735 msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
2736 msgstr "Fortsätter under förutsättningen att du menade ”%s”."
2738 #: help.c:685
2739 #, c-format
2740 msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
2741 msgstr ""
2742 "Fortsätter om %0.1f sekunder, under förutsättningen att du menade ”%s”."
2744 #: help.c:693
2745 #, c-format
2746 msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
2747 msgstr "git: \"%s\" är inte ett git-kommando. Se \"git --help\"."
2749 #: help.c:697
2750 msgid ""
2751 "\n"
2752 "The most similar command is"
2753 msgid_plural ""
2754 "\n"
2755 "The most similar commands are"
2756 msgstr[0] ""
2757 "\n"
2758 "Mest likt kommando är"
2759 msgstr[1] ""
2760 "\n"
2761 "Mest lika kommandon är"
2763 #: help.c:712
2764 msgid "git version [<options>]"
2765 msgstr "git version [<flaggor>]"
2767 #: help.c:780
2768 #, c-format
2769 msgid "%s: %s - %s"
2770 msgstr "%s: %s - %s"
2772 #: help.c:784
2773 msgid ""
2774 "\n"
2775 "Did you mean this?"
2776 msgid_plural ""
2777 "\n"
2778 "Did you mean one of these?"
2779 msgstr[0] ""
2780 "\n"
2781 "Menade du detta?"
2782 msgstr[1] ""
2783 "\n"
2784 "Menade du ett av dessa?"
2786 #: ident.c:345
2787 msgid ""
2788 "\n"
2789 "*** Please tell me who you are.\n"
2790 "\n"
2791 "Run\n"
2792 "\n"
2793 "  git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
2794 "  git config --global user.name \"Your Name\"\n"
2795 "\n"
2796 "to set your account's default identity.\n"
2797 "Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
2798 "\n"
2799 msgstr ""
2800 "\n"
2801 "*** Vänligen berätta vem du är.\n"
2802 "\n"
2803 "Kör\n"
2804 "\n"
2805 "  git config --global user.email \"du@example.com\"\n"
2806 "  git config --global user.name \"Ditt Namn\"\n"
2807 "\n"
2808 "för att ställa in ditt kontos standardidentitet.\n"
2809 "Kör utan --global för att endast ändra i aktuellt arkiv.\n"
2810 "\n"
2812 #: ident.c:369
2813 msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
2814 msgstr "ingen e-post angavs och autodetektering är inaktiverad"
2816 #: ident.c:374
2817 #, c-format
2818 msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
2819 msgstr "kunde inte autodetektera e-postadress (fick \"%s\")"
2821 #: ident.c:384
2822 msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
2823 msgstr "inget namn angavs och autodetektering är inaktiverad"
2825 #: ident.c:390
2826 #, c-format
2827 msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
2828 msgstr "kunde inte autodetektera namn (fick \"%s\")"
2830 #: ident.c:398
2831 #, c-format
2832 msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
2833 msgstr "tomt ident-namn (för <%s>) ej tillåtet"
2835 #: ident.c:404
2836 #, c-format
2837 msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
2838 msgstr "namnet består enbart av ej tillåtna tecken: %s"
2840 #: ident.c:419 builtin/commit.c:606
2841 #, c-format
2842 msgid "invalid date format: %s"
2843 msgstr "felaktigt datumformat: %s"
2845 #: list-objects-filter-options.c:35
2846 msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
2847 msgstr "flera filterspecifikationer kan inte kombineras"
2849 #: list-objects-filter-options.c:58
2850 msgid "only 'tree:0' is supported"
2851 msgstr "endast \"tree:0\" stöds"
2853 #: list-objects-filter-options.c:137
2854 msgid "cannot change partial clone promisor remote"
2855 msgstr "kan inte ändra kontraktsfjärr för delvis kloning"
2857 #: lockfile.c:151
2858 #, c-format
2859 msgid ""
2860 "Unable to create '%s.lock': %s.\n"
2861 "\n"
2862 "Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
2863 "an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
2864 "are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
2865 "may have crashed in this repository earlier:\n"
2866 "remove the file manually to continue."
2867 msgstr ""
2868 "Kunde inte skapa \"%s.lock\": %s.\n"
2869 "\n"
2870 "Det verkar som en annan git-process kör i det här arkivet, t.ex.\n"
2871 "ett textredigeringsprogram startat av \"git commit\". Se till att\n"
2872 "alla processer avslutats och försök sedan igen. Om det fortfarande\n"
2873 "misslyckas kanske en git-process har kraschat i det här arkivet\n"
2874 "tidigare:\n"
2875 "ta bort filen manuellt för att fortsätta."
2877 #: lockfile.c:159
2878 #, c-format
2879 msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
2880 msgstr "Kunde inte skapa \"%s.lock\": %s"
2882 #: merge.c:41
2883 msgid "failed to read the cache"
2884 msgstr "misslyckades läsa cachen"
2886 #: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1899 builtin/am.c:1933
2887 #: builtin/checkout.c:387 builtin/checkout.c:708 builtin/clone.c:764
2888 msgid "unable to write new index file"
2889 msgstr "kunde inte skriva ny indexfil"
2891 #: merge-recursive.c:323
2892 msgid "(bad commit)\n"
2893 msgstr "(felaktig incheckning)\n"
2895 #: merge-recursive.c:345
2896 #, c-format
2897 msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
2898 msgstr ""
2899 "add_cahceinfo misslyckades för sökvägen \"%s\"; avslutar sammanslagningen."
2901 #: merge-recursive.c:353
2902 #, c-format
2903 msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
2904 msgstr ""
2905 "add_cacheinfo misslyckades uppdatera för sökvägen \"%s\"; avslutar "
2906 "sammanslagningen."
2908 #: merge-recursive.c:435
2909 msgid "error building trees"
2910 msgstr "fel vid byggande av träd"
2912 #: merge-recursive.c:906
2913 #, c-format
2914 msgid "failed to create path '%s'%s"
2915 msgstr "misslyckades skapa sökvägen \"%s\"%s"
2917 #: merge-recursive.c:917
2918 #, c-format
2919 msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
2920 msgstr "Tar bort %s för att göra plats för underkatalog\n"
2922 #: merge-recursive.c:931 merge-recursive.c:950
2923 msgid ": perhaps a D/F conflict?"
2924 msgstr ": kanske en K/F-konflikt?"
2926 #: merge-recursive.c:940
2927 #, c-format
2928 msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
2929 msgstr "vägrar förlora ospårad fil vid \"%s\""
2931 #: merge-recursive.c:982 builtin/cat-file.c:39
2932 #, c-format
2933 msgid "cannot read object %s '%s'"
2934 msgstr "kan inte läsa objektet %s: \"%s\""
2936 #: merge-recursive.c:984
2937 #, c-format
2938 msgid "blob expected for %s '%s'"
2939 msgstr "blob förväntades för %s \"%s\""
2941 #: merge-recursive.c:1008
2942 #, c-format
2943 msgid "failed to open '%s': %s"
2944 msgstr "misslyckades öppna \"%s\": %s"
2946 #: merge-recursive.c:1019
2947 #, c-format
2948 msgid "failed to symlink '%s': %s"
2949 msgstr "misslyckades skapa symboliska länken \"%s\": %s"
2951 #: merge-recursive.c:1024
2952 #, c-format
2953 msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
2954 msgstr "vet inte hur %06o %s \"%s\" skall hanteras"
2956 #: merge-recursive.c:1212
2957 #, c-format
2958 msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
2959 msgstr "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (ej utcheckad)"
2961 #: merge-recursive.c:1219
2962 #, c-format
2963 msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
2964 msgstr "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (incheckningar saknas)"
2966 #: merge-recursive.c:1226
2967 #, c-format
2968 msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
2969 msgstr ""
2970 "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (incheckningar följer inte "
2971 "sammanslagningsbasen)"
2973 #: merge-recursive.c:1234 merge-recursive.c:1246
2974 #, c-format
2975 msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
2976 msgstr "Snabbspolar undermodulen %s till följande incheckning:"
2978 #: merge-recursive.c:1237 merge-recursive.c:1249
2979 #, c-format
2980 msgid "Fast-forwarding submodule %s"
2981 msgstr "Snabbspolar undermodulen %s"
2983 #: merge-recursive.c:1271
2984 #, c-format
2985 msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
2986 msgstr ""
2987 "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (sammanslagning efter incheckningar "
2988 "hittades inte)"
2990 #: merge-recursive.c:1275
2991 #, c-format
2992 msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
2993 msgstr "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (ej snabbspolning)"
2995 #: merge-recursive.c:1276
2996 msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
2997 msgstr "Hittade en möjlig lösning av sammanslagning för undermodulen:\n"
2999 #: merge-recursive.c:1279
3000 #, c-format
3001 msgid ""
3002 "If this is correct simply add it to the index for example\n"
3003 "by using:\n"
3004 "\n"
3005 "  git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
3006 "\n"
3007 "which will accept this suggestion.\n"
3008 msgstr ""
3009 "Om detta är riktigt lägger du bara till det i indexet, till\n"
3010 "exempel så här:\n"
3011 "\n"
3012 "  git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
3013 "\n"
3014 "vilket godtar lösningen.\n"
3016 #: merge-recursive.c:1288
3017 #, c-format
3018 msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
3019 msgstr ""
3020 "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (flera sammanslagningar hittades)"
3022 #: merge-recursive.c:1358
3023 msgid "Failed to execute internal merge"
3024 msgstr "Misslyckades exekvera intern sammanslagning"
3026 #: merge-recursive.c:1363
3027 #, c-format
3028 msgid "Unable to add %s to database"
3029 msgstr "Kunde inte lägga till %s till databasen"
3031 #: merge-recursive.c:1395
3032 #, c-format
3033 msgid "Auto-merging %s"
3034 msgstr "Slår ihop %s automatiskt"
3036 #: merge-recursive.c:1416
3037 #, c-format
3038 msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
3039 msgstr "Fel: Vägrar förlora ospårad fil vid %s; skriver till %s istället."
3041 #: merge-recursive.c:1483
3042 #, c-format
3043 msgid ""
3044 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
3045 "in tree."
3046 msgstr ""
3047 "KONFLIKT (%s/radera): %s raderad i %s och %s i %s. Versionen %s av %s lämnad "
3048 "i trädet."
3050 #: merge-recursive.c:1488
3051 #, c-format
3052 msgid ""
3053 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
3054 "left in tree."
3055 msgstr ""
3056 "KONFLIKT (%s/radera): %s raderad i %s och %s till %s i %s. Versionen %s av "
3057 "%s lämnad i trädet."
3059 #: merge-recursive.c:1495
3060 #, c-format
3061 msgid ""
3062 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
3063 "in tree at %s."
3064 msgstr ""
3065 "KONFLIKT (%s/radera): %s raderad i %s och %s i %s. Versionen %s av %s lämnad "
3066 "i trädet vid %s."
3068 #: merge-recursive.c:1500
3069 #, c-format
3070 msgid ""
3071 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
3072 "left in tree at %s."
3073 msgstr ""
3074 "KONFLIKT (%s/radera): %s raderad i %s och %s till %s i %s. Versionen %s av "
3075 "%s lämnad i trädet vid %s."
3077 #: merge-recursive.c:1534
3078 msgid "rename"
3079 msgstr "namnbyte"
3081 #: merge-recursive.c:1534
3082 msgid "renamed"
3083 msgstr "namnbytt"
3085 #: merge-recursive.c:1588 merge-recursive.c:1737 merge-recursive.c:2369
3086 #: merge-recursive.c:3124
3087 #, c-format
3088 msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
3089 msgstr "Vägrar förlora lortig fil vid \"%s\""
3091 #: merge-recursive.c:1602
3092 #, c-format
3093 msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
3094 msgstr "%s är en katalog i %s lägger till som %s istället"
3096 #: merge-recursive.c:1607
3097 #, c-format
3098 msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
3099 msgstr "Vägrar förlora ospårad fil vid %s; lägger till som %s istället"
3101 #: merge-recursive.c:1633
3102 #, c-format
3103 msgid ""
3104 "CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
3105 "\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
3106 msgstr ""
3107 "KONFLIKT (namnbyte/namnbyte): Namnbyte \"%s\"->\"%s\" på grenen \"%s\" "
3108 "namnbyte \"%s\"->\"%s\" i \"%s\"%s"
3110 #: merge-recursive.c:1638
3111 msgid " (left unresolved)"
3112 msgstr " (lämnad olöst)"
3114 #: merge-recursive.c:1699
3115 #, c-format
3116 msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
3117 msgstr ""
3118 "KONFLIKT (namnbyte/namnbyte): Namnbyte %s->%s i %s. Namnbyte %s->%s i %s"
3120 #: merge-recursive.c:1734
3121 #, c-format
3122 msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
3123 msgstr "Byter namn på %s till %s och %s till %s istället"
3125 #: merge-recursive.c:1746
3126 #, c-format
3127 msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
3128 msgstr "Vägrar förlora ospårad fil vid %s, trots att den är i vägen."
3130 #: merge-recursive.c:1952
3131 #, c-format
3132 msgid ""
3133 "CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
3134 "directory %s was renamed to multiple other directories, with no destination "
3135 "getting a majority of the files."
3136 msgstr ""
3137 "KONFLIKT (namnändrad delad katalog): Osäker på var %s skall placeras då "
3138 "katalogen %s bytte namn till flera andra kataloger, utan att någon "
3139 "destination fick en majoritet av filerna."
3141 #: merge-recursive.c:1984
3142 #, c-format
3143 msgid ""
3144 "CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
3145 "implicit directory rename(s) putting the following path(s) there: %s."
3146 msgstr ""
3147 "KONFLIKT (implicit nämnändrad kat): Befintlig fil/kat vid %s är i vägen för "
3148 "implicit namnändrad(e) katalog(er) som lägger dit följande sökväg(ar): %s."
3150 #: merge-recursive.c:1994
3151 #, c-format
3152 msgid ""
3153 "CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
3154 "implicit directory renames tried to put these paths there: %s"
3155 msgstr ""
3156 "KONFLIKT (implicit namnändrad kat): Kan inte koppla mer än en sökväg till "
3157 "%s; implicita katalognamnändringar försökte lägga följande sökvägar där: %s"
3159 #: merge-recursive.c:2086
3160 #, c-format
3161 msgid ""
3162 "CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
3163 ">%s in %s"
3164 msgstr ""
3165 "KONFLIKT (namnbyte/namnbyte): Namnbytt katalog %s->%s i %s. Namnbytt katalog "
3166 "%s->%s i %s"
3168 #: merge-recursive.c:2331
3169 #, c-format
3170 msgid ""
3171 "WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
3172 "renamed."
3173 msgstr ""
3174 "VARNING: Undviker att applicera namnändring %s -> %s på %s, då %s själv har "
3175 "bytt namn."
3177 #: merge-recursive.c:2737
3178 #, c-format
3179 msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
3180 msgstr "KONFLIKT (namnbyte/tillägg): Namnbyte %s->%s i %s. %s tillagd i %s"
3182 #: merge-recursive.c:2763
3183 #, c-format
3184 msgid "Adding merged %s"
3185 msgstr "Lägger till sammanslagen %s"
3187 #: merge-recursive.c:2770 merge-recursive.c:3127
3188 #, c-format
3189 msgid "Adding as %s instead"
3190 msgstr "Lägger till som %s istället"
3192 #: merge-recursive.c:2934
3193 #, c-format
3194 msgid "cannot read object %s"
3195 msgstr "kan inte läsa objektet %s"
3197 #: merge-recursive.c:2937
3198 #, c-format
3199 msgid "object %s is not a blob"
3200 msgstr "objektet %s är inte en blob"
3202 #: merge-recursive.c:3006
3203 msgid "modify"
3204 msgstr "ändra"
3206 #: merge-recursive.c:3006
3207 msgid "modified"
3208 msgstr "ändrad"
3210 #: merge-recursive.c:3017
3211 msgid "content"
3212 msgstr "innehåll"
3214 #: merge-recursive.c:3024
3215 msgid "add/add"
3216 msgstr "tillägg/tillägg"
3218 #: merge-recursive.c:3071
3219 #, c-format
3220 msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
3221 msgstr "Hoppade över %s (sammanslagen samma som befintlig)"
3223 #: merge-recursive.c:3093 git-submodule.sh:858
3224 msgid "submodule"
3225 msgstr "undermodul"
3227 #: merge-recursive.c:3094
3228 #, c-format
3229 msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
3230 msgstr "KONFLIKT (%s): Sammanslagningskonflikt i %s"
3232 #: merge-recursive.c:3216
3233 #, c-format
3234 msgid "Removing %s"
3235 msgstr "Tar bort %s"
3237 #: merge-recursive.c:3242
3238 msgid "file/directory"
3239 msgstr "fil/katalog"
3241 #: merge-recursive.c:3248
3242 msgid "directory/file"
3243 msgstr "katalog/fil"
3245 #: merge-recursive.c:3255
3246 #, c-format
3247 msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
3248 msgstr ""
3249 "KONFLIKT (%s): Det finns en katalog med namnet %s i %s. Lägger till %s som %s"
3251 #: merge-recursive.c:3264
3252 #, c-format
3253 msgid "Adding %s"
3254 msgstr "Lägger till %s"
3256 #: merge-recursive.c:3300
3257 #, c-format
3258 msgid ""
3259 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
3260 "  %s"
3261 msgstr ""
3262 "Dina lokala ändringar av följande filer skulle skrivas över av "
3263 "sammanslagning:\n"
3264 "  %s"
3266 #: merge-recursive.c:3311
3267 msgid "Already up to date!"
3268 msgstr "Redan à jour!"
3270 #: merge-recursive.c:3320
3271 #, c-format
3272 msgid "merging of trees %s and %s failed"
3273 msgstr "sammanslagning av träden %s och %s misslyckades"
3275 #: merge-recursive.c:3419
3276 msgid "Merging:"
3277 msgstr "Slår ihop:"
3279 #: merge-recursive.c:3432
3280 #, c-format
3281 msgid "found %u common ancestor:"
3282 msgid_plural "found %u common ancestors:"
3283 msgstr[0] "hittade %u gemensam förfader:"
3284 msgstr[1] "hittade %u gemensamma förfäder:"
3286 #: merge-recursive.c:3471
3287 msgid "merge returned no commit"
3288 msgstr "sammanslagningen returnerade ingen incheckning"
3290 #: merge-recursive.c:3537
3291 #, c-format
3292 msgid "Could not parse object '%s'"
3293 msgstr "Kunde inte tolka objektet \"%s\""
3295 #: merge-recursive.c:3553 builtin/merge.c:691 builtin/merge.c:849
3296 msgid "Unable to write index."
3297 msgstr "Kunde inte skriva indexet."
3299 #: midx.c:65
3300 #, c-format
3301 msgid "multi-pack-index file %s is too small"
3302 msgstr "multi-pack-indexfilen %s är för liten"
3304 #: midx.c:81
3305 #, c-format
3306 msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
3307 msgstr "multi-pack-indexsignaturen 0x%08x stämmer inte med signaturen 0x%08x"
3309 #: midx.c:86
3310 #, c-format
3311 msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
3312 msgstr "multi-pack-indexversionen %d stöds inte"
3314 #: midx.c:91
3315 #, c-format
3316 msgid "hash version %u does not match"
3317 msgstr "hash-versionen %u stämmer inte"
3319 #: midx.c:105
3320 msgid "invalid chunk offset (too large)"
3321 msgstr "felaktigt offset för stycke (för stort)"
3323 #: midx.c:129
3324 msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
3325 msgstr "avslutande multi-pack-index-stycke-ID förekommer tidigare än förväntat"
3327 #: midx.c:142
3328 msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
3329 msgstr "multi-pack-index saknar krävd paketnamn-stycke"
3331 #: midx.c:144
3332 msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
3333 msgstr "multi-pack-index saknar krävt OID-utbredningsstycke"
3335 #: midx.c:146
3336 msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
3337 msgstr "multi-pack-index saknar krävt OID-uppslagnignsstycke"
3339 #: midx.c:148
3340 msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
3341 msgstr "multi-pack-index saknar krävt objekt-offsetstycke"
3343 #: midx.c:162
3344 #, c-format
3345 msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
3346 msgstr "multi-pack-index-paketnamn i fel ordning: \"%s\" före \"%s\""
3348 #: midx.c:205
3349 #, c-format
3350 msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
3351 msgstr "bad pack-int-id: %u (%u paket totalt)"
3353 #: midx.c:246
3354 msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
3355 msgstr "multi-pack-index skriver 64-bitars offset, men off_t är för liten"
3357 #: midx.c:271
3358 msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
3359 msgstr "fel när paketfiler från multi-pack-index skulle förberedas"
3361 #: midx.c:407
3362 #, c-format
3363 msgid "failed to add packfile '%s'"
3364 msgstr "misslyckades läsa paketfilen \"%s\""
3366 #: midx.c:413
3367 #, c-format
3368 msgid "failed to open pack-index '%s'"
3369 msgstr "misslyckades öppna paketindexet \"%s\""
3371 #: midx.c:507
3372 #, c-format
3373 msgid "failed to locate object %d in packfile"
3374 msgstr "misslyckades hitta objekt %d i paketfilen"
3376 #: midx.c:943
3377 #, c-format
3378 msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
3379 msgstr "misslyckades städa multi-pack-index på %s"
3381 #: midx.c:981
3382 #, c-format
3383 msgid ""
3384 "oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
3385 msgstr ""
3386 "oid-utbredning i fel ordning: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
3388 #: midx.c:992
3389 #, c-format
3390 msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
3391 msgstr "oid-uppslagning i fel ordning: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
3393 #: midx.c:996
3394 msgid "Verifying object offsets"
3395 msgstr "Bekräftar offset för objekt"
3397 #: midx.c:1004
3398 #, c-format
3399 msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
3400 msgstr "misslyckades läsa paketpost för oid[%d] = %s"
3402 #: midx.c:1010
3403 #, c-format
3404 msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
3405 msgstr "misslyckades läsa paketindex för paketfil %s"
3407 #: midx.c:1019
3408 #, c-format
3409 msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
3410 msgstr "felaktigt objekt-offset för oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
3412 #: name-hash.c:532
3413 #, c-format
3414 msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
3415 msgstr "misslyckades skapa lazy_dir-tråd: %s"
3417 #: name-hash.c:554
3418 #, c-format
3419 msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
3420 msgstr "misslyckades skapa lazy_name-tråd: %s"
3422 #: name-hash.c:560
3423 #, c-format
3424 msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
3425 msgstr "misslyckades utföra join på lazy_name-tråd: %s"
3427 #: notes-merge.c:275
3428 #, c-format
3429 msgid ""
3430 "You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
3431 "Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
3432 "commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
3433 msgstr ""
3434 "Du har inte avslutat föregående antecknings-sammanslagning (%s finns).\n"
3435 "Använd \"git notes merge --commit\" eller \"git notes merge --abort\" för "
3436 "att checka in eller avbryta föregående sammanslagning innan du påbörjar en "
3437 "ny antecknings-sammanslagning."
3439 #: notes-merge.c:282
3440 #, c-format
3441 msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
3442 msgstr "Du har inte avslutat antecknings-sammanslagningen (%s finns)."
3444 #: notes-utils.c:45
3445 msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
3446 msgstr "Kan inte checka in oinitierat/orefererat anteckningsträd"
3448 #: notes-utils.c:104
3449 #, c-format
3450 msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
3451 msgstr "Felaktigt värde för notes.rewriteMode: '%s'"
3453 #: notes-utils.c:114
3454 #, c-format
3455 msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
3456 msgstr "Vägrar skriva över anteckningar i %s (utanför refs/notes/)"
3458 #. TRANSLATORS: The first %s is the name of
3459 #. the environment variable, the second %s is
3460 #. its value.
3462 #: notes-utils.c:144
3463 #, c-format
3464 msgid "Bad %s value: '%s'"
3465 msgstr "Felaktigt värde på %s: \"%s\""
3467 #: object.c:54
3468 #, c-format
3469 msgid "invalid object type \"%s\""
3470 msgstr "ogiltig objekttyp \"%s\""
3472 #: object.c:173
3473 #, c-format
3474 msgid "object %s is a %s, not a %s"
3475 msgstr "objektet %s är en %s, inte en %s"
3477 #: object.c:233
3478 #, c-format
3479 msgid "object %s has unknown type id %d"
3480 msgstr "objektet %s har okänd typ-id %d"
3482 #: object.c:246
3483 #, c-format
3484 msgid "unable to parse object: %s"
3485 msgstr "kunde inte tolka objektet: %s"
3487 #: object.c:266 object.c:277
3488 #, c-format
3489 msgid "sha1 mismatch %s"
3490 msgstr "sha1 stämmer inte överens %s"
3492 #: packfile.c:607
3493 msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
3494 msgstr "offset före slutet av packfilen (trasig .idx?)"
3496 #: packfile.c:1864
3497 #, c-format
3498 msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
3499 msgstr "offset före slutet av packindex för %s (trasigt index?)"
3501 #: packfile.c:1868
3502 #, c-format
3503 msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
3504 msgstr "offset borton slutet av packindex för %s (trunkerat index?)"
3506 #: parse-options.c:672
3507 msgid "..."
3508 msgstr "..."
3510 #: parse-options.c:691
3511 #, c-format
3512 msgid "usage: %s"
3513 msgstr "användning: %s"
3515 #. TRANSLATORS: the colon here should align with the
3516 #. one in "usage: %s" translation.
3518 #: parse-options.c:697
3519 #, c-format
3520 msgid "   or: %s"
3521 msgstr "     eller: %s"
3523 #: parse-options.c:700
3524 #, c-format
3525 msgid "    %s"
3526 msgstr "    %s"
3528 #: parse-options.c:739
3529 msgid "-NUM"
3530 msgstr "-TAL"
3532 #: parse-options-cb.c:37
3533 #, c-format
3534 msgid "malformed expiration date '%s'"
3535 msgstr "trasigt utlöpsdatum: ”%s”"
3537 #: parse-options-cb.c:109
3538 #, c-format
3539 msgid "malformed object name '%s'"
3540 msgstr "felformat objektnamn \"%s\""
3542 #: path.c:894
3543 #, c-format
3544 msgid "Could not make %s writable by group"
3545 msgstr "Kunde inte göra %s skrivbar för gruppen"
3547 #: pathspec.c:129
3548 msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
3549 msgstr "Specialtecknet \"\\\" tillåts inte som sista tecken i attributvärde"
3551 #: pathspec.c:147
3552 msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
3553 msgstr "Endast en \"attr:\"-angivelse tillåten."
3555 #: pathspec.c:150
3556 msgid "attr spec must not be empty"
3557 msgstr "attr-angivelse kan inte vara tom"
3559 #: pathspec.c:193
3560 #, c-format
3561 msgid "invalid attribute name %s"
3562 msgstr "ogiltigt attributnamn %s"
3564 #: pathspec.c:258
3565 msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
3566 msgstr ""
3567 "de globala sökvägsinställningarna \"glob\" och \"noglob\" är inkompatibla"
3569 #: pathspec.c:265
3570 msgid ""
3571 "global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
3572 "pathspec settings"
3573 msgstr ""
3574 "den globala sökvägsinställningen \"literal\" är inkompatibel med alla andra "
3575 "globala sökvägsinställningar"
3577 #: pathspec.c:305
3578 msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
3579 msgstr "ogiltig parameter för sökvägsuttrycket för \"prefix\""
3581 #: pathspec.c:326
3582 #, c-format
3583 msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
3584 msgstr "Felaktigt sökvägsuttryck \"%.*s\" i \"%s\""
3586 #: pathspec.c:331
3587 #, c-format
3588 msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
3589 msgstr "\")\" saknas i slutet av sökvägsuttrycket för \"%s\""
3591 #: pathspec.c:369
3592 #, c-format
3593 msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
3594 msgstr "Ej implementerat sökvägsuttryckmagi ”%c” i ”%s”"
3596 #: pathspec.c:428
3597 #, c-format
3598 msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
3599 msgstr "%s: \"literal\" och \"glob\" är inkompatibla"
3601 #: pathspec.c:441
3602 #, c-format
3603 msgid "%s: '%s' is outside repository"
3604 msgstr "%s: \"%s\" är utanför arkivet"
3606 #: pathspec.c:515
3607 #, c-format
3608 msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
3609 msgstr "\"%s\" (minnesstöd: \"%c\")"
3611 #: pathspec.c:525
3612 #, c-format
3613 msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
3614 msgstr "%s: sökvägsuttrycket hanteras inte av det här kommandot: %s"
3616 #: pathspec.c:592
3617 #, c-format
3618 msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
3619 msgstr "sökvägsangivelsen \"%s\" är på andra sidan av en symbolisk länk"
3621 #: pkt-line.c:104
3622 msgid "flush packet write failed"
3623 msgstr "fel vid skrivning av \"flush\"-paket"
3625 #: pkt-line.c:142 pkt-line.c:228
3626 msgid "protocol error: impossibly long line"
3627 msgstr "protokollfel: omöjligt lång rad"
3629 #: pkt-line.c:158 pkt-line.c:160
3630 msgid "packet write with format failed"
3631 msgstr "paketskrivning med format misslyckades"
3633 #: pkt-line.c:192
3634 msgid "packet write failed - data exceeds max packet size"
3635 msgstr "paketskrivning misslyckades - data överskrider maximal paketstorlek"
3637 #: pkt-line.c:199 pkt-line.c:206
3638 msgid "packet write failed"
3639 msgstr "paketskrivning misslyckades"
3641 #: pkt-line.c:291
3642 msgid "read error"
3643 msgstr "läsfel"
3645 #: pkt-line.c:299
3646 msgid "the remote end hung up unexpectedly"
3647 msgstr "fjärren lade på oväntat"
3649 #: pkt-line.c:327
3650 #, c-format
3651 msgid "protocol error: bad line length character: %.4s"
3652 msgstr "protokollfel: felaktig radlängdstecken: %.4s"
3654 #: pkt-line.c:337 pkt-line.c:342
3655 #, c-format
3656 msgid "protocol error: bad line length %d"
3657 msgstr "protokollfel: felaktig radlängd: %d"
3659 #: preload-index.c:118
3660 msgid "Refreshing index"
3661 msgstr "Uppdaterar indexet"
3663 #: preload-index.c:137
3664 #, c-format
3665 msgid "unable to create threaded lstat: %s"
3666 msgstr "kunde inte skapa trådad lstat: %s"
3668 #: pretty.c:962
3669 msgid "unable to parse --pretty format"
3670 msgstr "kunde inte tolka format för --pretty"
3672 #: range-diff.c:56
3673 msgid "could not start `log`"
3674 msgstr "kunde inte starta \"log\""
3676 #: range-diff.c:59
3677 msgid "could not read `log` output"
3678 msgstr "kunde inte läsa utdata från \"log\""
3680 #: range-diff.c:74 sequencer.c:4764
3681 #, c-format
3682 msgid "could not parse commit '%s'"
3683 msgstr "kunde inte tolka incheckningen \"%s\""
3685 #: range-diff.c:224
3686 msgid "failed to generate diff"
3687 msgstr "misslyckades skapa diff"
3689 #: range-diff.c:455 range-diff.c:457
3690 #, c-format
3691 msgid "could not parse log for '%s'"
3692 msgstr "kunde inte tolka loggen för \"%s\""
3694 #: read-cache.c:1490
3695 msgid "Refresh index"
3696 msgstr "Uppdatera indexet"
3698 #: read-cache.c:1604
3699 #, c-format
3700 msgid ""
3701 "index.version set, but the value is invalid.\n"
3702 "Using version %i"
3703 msgstr ""
3704 "index.version satt, men värdet är ogiltigt.\n"
3705 "Använder version %i"
3707 #: read-cache.c:1614
3708 #, c-format
3709 msgid ""
3710 "GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
3711 "Using version %i"
3712 msgstr ""
3713 "GIT_INDEX_VERSION satt, men värdet är ogiltigt.\n"
3714 "Använder version %i"
3716 #: read-cache.c:1792
3717 #, c-format
3718 msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
3719 msgstr "felformat namnfält i indexet, nära sökvägen \"%s\""
3721 #: read-cache.c:1960 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111 builtin/add.c:458
3722 #: builtin/check-ignore.c:177 builtin/checkout.c:289 builtin/checkout.c:585
3723 #: builtin/checkout.c:953 builtin/clean.c:954 builtin/commit.c:343
3724 #: builtin/diff-tree.c:115 builtin/grep.c:489 builtin/mv.c:144
3725 #: builtin/reset.c:244 builtin/rm.c:270 builtin/submodule--helper.c:329
3726 msgid "index file corrupt"
3727 msgstr "indexfilen trasig"
3729 #: read-cache.c:2101
3730 #, c-format
3731 msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
3732 msgstr "kunde inte läsa in cache_entries-tråden: %s"
3734 #: read-cache.c:2114
3735 #, c-format
3736 msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
3737 msgstr "kunde inte utföra join på cache_entries-tråden: %s"
3739 #: read-cache.c:2201
3740 #, c-format
3741 msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
3742 msgstr "kunde inte skapa load_index_extensions-tråden: %s"
3744 #: read-cache.c:2228
3745 #, c-format
3746 msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
3747 msgstr "kunde inte utföra join på load_index_extensions-tråden: %s"
3749 #: read-cache.c:2982 sequencer.c:4727 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1086
3750 #, c-format
3751 msgid "could not close '%s'"
3752 msgstr "kunde inte stänga \"%s\""
3754 #: read-cache.c:3055 sequencer.c:2203 sequencer.c:3592
3755 #, c-format
3756 msgid "could not stat '%s'"
3757 msgstr "kunde inte ta status på \"%s\""
3759 #: read-cache.c:3068
3760 #, c-format
3761 msgid "unable to open git dir: %s"
3762 msgstr "kunde inte öppna git-katalog: %s"
3764 #: read-cache.c:3080
3765 #, c-format
3766 msgid "unable to unlink: %s"
3767 msgstr "misslyckades ta bort länken: %s"
3769 #: rebase-interactive.c:10
3770 msgid ""
3771 "\n"
3772 "Commands:\n"
3773 "p, pick <commit> = use commit\n"
3774 "r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message\n"
3775 "e, edit <commit> = use commit, but stop for amending\n"
3776 "s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit\n"
3777 "f, fixup <commit> = like \"squash\", but discard this commit's log message\n"
3778 "x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell\n"
3779 "b, break = stop here (continue rebase later with 'git rebase --continue')\n"
3780 "d, drop <commit> = remove commit\n"
3781 "l, label <label> = label current HEAD with a name\n"
3782 "t, reset <label> = reset HEAD to a label\n"
3783 "m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]\n"
3784 ".       create a merge commit using the original merge commit's\n"
3785 ".       message (or the oneline, if no original merge commit was\n"
3786 ".       specified). Use -c <commit> to reword the commit message.\n"
3787 "\n"
3788 "These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.\n"
3789 msgstr ""
3790 "\n"
3791 "Kommandon:\n"
3792 "p, pick <incheckning> = använd incheckning\n"
3793 "r, reword <incheckning> = använd incheckning, men redigera "
3794 "incheckningsmeddelandet\n"
3795 "e, edit <incheckning> = använd incheckning, men stanna för tillägg\n"
3796 "s, squash <incheckning> = använd incheckning, men infoga i föregående "
3797 "incheckning\n"
3798 "f, fixup <incheckning> = som \"squash\", men förkasta "
3799 "incheckningsmeddelandet\n"
3800 "x, exec <kommando> = kör kommando (resten av raden) i skalet\n"
3801 "b, break = stoppa här (fortsätt ombaseringen senare med \"git rebase --"
3802 "continue\")\n"
3803 "d, drop <incheckning> = ta bort incheckning\n"
3804 "l, label <etikett> = ge aktuellt HEAD ett namn\n"
3805 "t, reset <etikett> = återställ HEAD till en etikett\n"
3806 "m, merge [-C <incheckning> | -c <incheckning>] <etikett> [# <enrads>]\n"
3807 ".       skapa en sammanslagning med ursprungligt meddelande (eller\n"
3808 ".       enrads, om inget incheckningsmeddelande angavs). Använd\n"
3809 ".       -v <incheckning> för att skriva om meddelandet.\n"
3810 "\n"
3811 "Du kan byta ordning på raderna; de utförs uppifrån och ned.\n"
3813 #: rebase-interactive.c:31 git-rebase--preserve-merges.sh:173
3814 msgid ""
3815 "\n"
3816 "Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
3817 msgstr ""
3818 "\n"
3819 "Ta inte bort rader. Använd \"drop\" för att specifikt förkasta en "
3820 "incheckning.\n"
3822 #: rebase-interactive.c:34 git-rebase--preserve-merges.sh:177
3823 msgid ""
3824 "\n"
3825 "If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
3826 msgstr ""
3827 "\n"
3828 "Om du tar bort en rad KOMMER DEN INCHECKNINGEN ATT FÖRLORAS.\n"
3830 #: rebase-interactive.c:40 git-rebase--preserve-merges.sh:816
3831 msgid ""
3832 "\n"
3833 "You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
3834 "To continue rebase after editing, run:\n"
3835 "    git rebase --continue\n"
3836 "\n"
3837 msgstr ""
3838 "\n"
3839 "Du redigerar \"todo\"-filen för en pågående interaktiv ombasering.\n"
3840 "För att forsätta ombasera efter redigeringen, kör:\n"
3841 "    git rebase --continue\n"
3842 "\n"
3844 #: rebase-interactive.c:45 git-rebase--preserve-merges.sh:893
3845 msgid ""
3846 "\n"
3847 "However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
3848 "\n"
3849 msgstr ""
3850 "\n"
3851 "Ombaseringen kommer dock att avbrytas om du tar bort allting.\n"
3852 "\n"
3854 #: rebase-interactive.c:51 git-rebase--preserve-merges.sh:900
3855 msgid "Note that empty commits are commented out"
3856 msgstr "Observera att tomma incheckningar är utkommenterade"
3858 #: rebase-interactive.c:62 rebase-interactive.c:75 sequencer.c:2186
3859 #: sequencer.c:4505 sequencer.c:4561 sequencer.c:4836
3860 #, c-format
3861 msgid "could not read '%s'."
3862 msgstr "kunde inte läsa \"%s\"."
3864 #: refs.c:192
3865 #, c-format
3866 msgid "%s does not point to a valid object!"
3867 msgstr "\"%s\" pekar inte på ett giltigt objekt!"
3869 #: refs.c:583
3870 #, c-format
3871 msgid "ignoring dangling symref %s"
3872 msgstr "ignorerar dinglande symbolisk referens %s"
3874 #: refs.c:585 ref-filter.c:1951
3875 #, c-format
3876 msgid "ignoring broken ref %s"
3877 msgstr "ignorerar trasig referens %s"
3879 #: refs.c:711
3880 #, c-format
3881 msgid "could not open '%s' for writing: %s"
3882 msgstr "kunde inte öppna \"%s\" för skrivning: %s"
3884 #: refs.c:721 refs.c:772
3885 #, c-format
3886 msgid "could not read ref '%s'"
3887 msgstr "Kunde inte läsa referensen \"%s\""
3889 #: refs.c:727
3890 #, c-format
3891 msgid "ref '%s' already exists"
3892 msgstr "referensen \"%s\" finns redan"
3894 #: refs.c:732
3895 #, c-format
3896 msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
3897 msgstr "oväntat objekt-id vid skrivning \"%s\""
3899 #: refs.c:740 sequencer.c:394 sequencer.c:2510 sequencer.c:2636
3900 #: sequencer.c:2650 sequencer.c:2877 sequencer.c:4725 sequencer.c:4788
3901 #: wrapper.c:656
3902 #, c-format
3903 msgid "could not write to '%s'"
3904 msgstr "kunde inte skriva till \"%s\""
3906 #: refs.c:767 sequencer.c:4723 sequencer.c:4782 wrapper.c:225 wrapper.c:395
3907 #: builtin/am.c:728
3908 #, c-format
3909 msgid "could not open '%s' for writing"
3910 msgstr "kunde inte öppna \"%s\" för skrivning"
3912 #: refs.c:774
3913 #, c-format
3914 msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
3915 msgstr "oväntat objekt-id vid borttagning \"%s\""
3917 #: refs.c:905
3918 #, c-format
3919 msgid "log for ref %s has gap after %s"
3920 msgstr "loggen för referensen %s har lucka efter %s"
3922 #: refs.c:911
3923 #, c-format
3924 msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
3925 msgstr "loggen för referensen %s slutade oväntat på %s"
3927 #: refs.c:969
3928 #, c-format
3929 msgid "log for %s is empty"
3930 msgstr "loggen för %s är tom"
3932 #: refs.c:1061
3933 #, c-format
3934 msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
3935 msgstr "vägrar uppdatera referens med trasigt namn \"%s\""
3937 #: refs.c:1137
3938 #, c-format
3939 msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
3940 msgstr "update_ref misslyckades för referensen \"%s\": %s"
3942 #: refs.c:1911
3943 #, c-format
3944 msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
3945 msgstr "flera uppdateringar för referensen \"%s\" tillåts inte"
3947 #: refs.c:1943
3948 msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
3949 msgstr "referensuppdateringar förbjudna i karantänmiljö"
3951 #: refs.c:2039 refs.c:2069
3952 #, c-format
3953 msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
3954 msgstr "\"%s\" finns; kan inte skapa \"%s\""
3956 #: refs.c:2045 refs.c:2080
3957 #, c-format
3958 msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
3959 msgstr "kan inte hantera \"%s\" och \"%s\" samtidigt"
3961 #: refs/files-backend.c:1228
3962 #, c-format
3963 msgid "could not remove reference %s"
3964 msgstr "kunde inte ta bort referensen %s"
3966 #: refs/files-backend.c:1242 refs/packed-backend.c:1532
3967 #: refs/packed-backend.c:1542
3968 #, c-format
3969 msgid "could not delete reference %s: %s"
3970 msgstr "kunde inte ta bort referensen %s: %s"
3972 #: refs/files-backend.c:1245 refs/packed-backend.c:1545
3973 #, c-format
3974 msgid "could not delete references: %s"
3975 msgstr "kunde inte ta bort referenser: %s"
3977 #: refspec.c:137
3978 #, c-format
3979 msgid "invalid refspec '%s'"
3980 msgstr "felaktig referensspecifikation: \"%s\""
3982 #: ref-filter.c:39 wt-status.c:1855
3983 msgid "gone"
3984 msgstr "försvunnen"
3986 #: ref-filter.c:40
3987 #, c-format
3988 msgid "ahead %d"
3989 msgstr "före %d"
3991 #: ref-filter.c:41
3992 #, c-format
3993 msgid "behind %d"
3994 msgstr "bakom %d"
3996 #: ref-filter.c:42
3997 #, c-format
3998 msgid "ahead %d, behind %d"
3999 msgstr "före %d, bakom %d"
4001 #: ref-filter.c:138
4002 #, c-format
4003 msgid "expected format: %%(color:<color>)"
4004 msgstr "förväntat format: %%(color:<color>)"
4006 #: ref-filter.c:140
4007 #, c-format
4008 msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
4009 msgstr "okänd färg: %%(color:%s)"
4011 #: ref-filter.c:162
4012 #, c-format
4013 msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
4014 msgstr "Heltalsvärde förväntades refname:lstrip=%s"
4016 #: ref-filter.c:166
4017 #, c-format
4018 msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
4019 msgstr "Heltalsvärde förväntades refname:rstrip=%s"
4021 #: ref-filter.c:168
4022 #, c-format
4023 msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
4024 msgstr "okänt %%(%s)-argument: %s"
4026 #: ref-filter.c:223
4027 #, c-format
4028 msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
4029 msgstr "%%(objecttype) tar inte argument"
4031 #: ref-filter.c:235
4032 #, c-format
4033 msgid "%%(objectsize) does not take arguments"
4034 msgstr "%%(objectsize) tar inte argument"
4036 #: ref-filter.c:247
4037 #, c-format
4038 msgid "%%(body) does not take arguments"
4039 msgstr "%%(body) tar inte argument"
4041 #: ref-filter.c:256
4042 #, c-format
4043 msgid "%%(subject) does not take arguments"
4044 msgstr "%%(subject) tar inte argument"
4046 #: ref-filter.c:278
4047 #, c-format
4048 msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
4049 msgstr "okänt %%(trailers)-argument: %s"
4051 #: ref-filter.c:307
4052 #, c-format
4053 msgid "positive value expected contents:lines=%s"
4054 msgstr "positivt värde förväntat contents:lines=%s"
4056 #: ref-filter.c:309
4057 #, c-format
4058 msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
4059 msgstr "okänt %%(contents)-argument: %s"
4061 #: ref-filter.c:324
4062 #, c-format
4063 msgid "positive value expected objectname:short=%s"
4064 msgstr "positivt värde förväntat objectname:short=%s"
4066 #: ref-filter.c:328
4067 #, c-format
4068 msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
4069 msgstr "okänt %%(objectname)-argument: %s"
4071 #: ref-filter.c:358
4072 #, c-format
4073 msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
4074 msgstr "förväntat format: %%(align:<bredd>,<position>)"
4076 #: ref-filter.c:370
4077 #, c-format
4078 msgid "unrecognized position:%s"
4079 msgstr "okänd position:%s"
4081 #: ref-filter.c:377
4082 #, c-format
4083 msgid "unrecognized width:%s"
4084 msgstr "okänd bredd:%s"
4086 #: ref-filter.c:386
4087 #, c-format
4088 msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
4089 msgstr "okänt %%(align)-argument: %s"
4091 #: ref-filter.c:394
4092 #, c-format
4093 msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
4094 msgstr "positiv bredd förväntad med atomen %%(align)"
4096 #: ref-filter.c:412
4097 #, c-format
4098 msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
4099 msgstr "okänt %%(if)-argument: %s"
4101 #: ref-filter.c:508
4102 #, c-format
4103 msgid "malformed field name: %.*s"
4104 msgstr "felformat fältnamn: %.*s"
4106 #: ref-filter.c:535
4107 #, c-format
4108 msgid "unknown field name: %.*s"
4109 msgstr "okänt fältnamn: %.*s"
4111 #: ref-filter.c:539
4112 #, c-format
4113 msgid ""
4114 "not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
4115 msgstr ""
4116 "inte ett git-arkiv, men fältet \"%.*s\" kräver tillgång till objektdata"
4118 #: ref-filter.c:663
4119 #, c-format
4120 msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
4121 msgstr "format: atomen %%(if) använd utan en %%(then)-atom"
4123 #: ref-filter.c:726
4124 #, c-format
4125 msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
4126 msgstr "format: atomen %%(then) använd utan en %%(if)-atom"
4128 #: ref-filter.c:728
4129 #, c-format
4130 msgid "format: %%(then) atom used more than once"
4131 msgstr "format: atomen %%(then) använd mer än en gång"
4133 #: ref-filter.c:730
4134 #, c-format
4135 msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
4136 msgstr "format: atomen %%(then) använd efter %%(else)"
4138 #: ref-filter.c:758
4139 #, c-format
4140 msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
4141 msgstr "format: atomen %%(else) använd utan en %%(if)-atom"
4143 #: ref-filter.c:760
4144 #, c-format
4145 msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
4146 msgstr "format: atomen %%(else) använd utan en %%(then)-atom"
4148 #: ref-filter.c:762
4149 #, c-format
4150 msgid "format: %%(else) atom used more than once"
4151 msgstr "format: atomen %%(else) använd mer än en gång"
4153 #: ref-filter.c:777
4154 #, c-format
4155 msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
4156 msgstr "format: atomen %%(end) använd utan motsvarande atom"
4158 #: ref-filter.c:834
4159 #, c-format
4160 msgid "malformed format string %s"
4161 msgstr "felformad formatsträng %s"
4163 #: ref-filter.c:1424
4164 #, c-format
4165 msgid "(no branch, rebasing %s)"
4166 msgstr "(ingen gren, ombaserar %s)"
4168 #: ref-filter.c:1427
4169 #, c-format
4170 msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
4171 msgstr "(ingen gren, ombaserar frånkopplat HEAD %s)"
4173 #: ref-filter.c:1430
4174 #, c-format
4175 msgid "(no branch, bisect started on %s)"
4176 msgstr "(ingen gren, \"bisect\" startad på %s)"
4178 #. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
4179 #. detached at " in wt-status.c
4181 #: ref-filter.c:1438
4182 #, c-format
4183 msgid "(HEAD detached at %s)"
4184 msgstr "(HEAD frånkopplat vid %s)"
4186 #. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
4187 #. detached from " in wt-status.c
4189 #: ref-filter.c:1445
4190 #, c-format
4191 msgid "(HEAD detached from %s)"
4192 msgstr "(HEAD frånkopplat från %s)"
4194 #: ref-filter.c:1449
4195 msgid "(no branch)"
4196 msgstr "(ingen gren)"
4198 #: ref-filter.c:1483 ref-filter.c:1638
4199 #, c-format
4200 msgid "missing object %s for %s"
4201 msgstr "objektet %s saknas för %s"
4203 #: ref-filter.c:1491
4204 #, c-format
4205 msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
4206 msgstr "parse_object_buffer misslyckades på %s för %s"
4208 #: ref-filter.c:1857
4209 #, c-format
4210 msgid "malformed object at '%s'"
4211 msgstr "felformat objekt vid \"%s\""
4213 #: ref-filter.c:1946
4214 #, c-format
4215 msgid "ignoring ref with broken name %s"
4216 msgstr "ignorerar referens med trasigt namn %s"
4218 #: ref-filter.c:2232
4219 #, c-format
4220 msgid "format: %%(end) atom missing"
4221 msgstr "format: atomen %%(end) saknas"
4223 #: ref-filter.c:2338
4224 #, c-format
4225 msgid "malformed object name %s"
4226 msgstr "felformat objektnamn %s"
4228 #: remote.c:607
4229 #, c-format
4230 msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
4231 msgstr "Kan inte hämta både %s och %s till %s"
4233 #: remote.c:611
4234 #, c-format
4235 msgid "%s usually tracks %s, not %s"
4236 msgstr "%s spårar vanligtvis %s, inte %s"
4238 #: remote.c:615
4239 #, c-format
4240 msgid "%s tracks both %s and %s"
4241 msgstr "%s spårar både %s och %s"
4243 #: remote.c:623
4244 msgid "Internal error"
4245 msgstr "Internt fel"
4247 #: remote.c:1569 remote.c:1670
4248 msgid "HEAD does not point to a branch"
4249 msgstr "HEAD pekar inte på en gren"
4251 #: remote.c:1578
4252 #, c-format
4253 msgid "no such branch: '%s'"
4254 msgstr "okänd gren: \"%s\""
4256 #: remote.c:1581
4257 #, c-format
4258 msgid "no upstream configured for branch '%s'"
4259 msgstr "ingen standarduppström angiven för grenen \"%s\""
4261 #: remote.c:1587
4262 #, c-format
4263 msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
4264 msgstr "uppströmsgrenen \"%s\" är inte lagrad som en fjärrspårande gren"
4266 #: remote.c:1602
4267 #, c-format
4268 msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
4269 msgstr "push-målet \"%s\" på fjärren \"%s\" har ingen lokalt spårande gren"
4271 #: remote.c:1614
4272 #, c-format
4273 msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
4274 msgstr "grenen \"%s\" har ingen fjärr för \"push\""
4276 #: remote.c:1624
4277 #, c-format
4278 msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
4279 msgstr "\"push\"-referensspecifikation för \"%s\" innehåller inte \"%s\""
4281 #: remote.c:1637
4282 msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
4283 msgstr "\"push\" har inget mål (push.default är \"ingenting\")"
4285 #: remote.c:1659
4286 msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
4287 msgstr "\"enkel push\" motsvarar flera olika mål"
4289 #: remote.c:1935
4290 #, c-format
4291 msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
4292 msgstr "Din gren är baserad på \"%s\", men den har försvunnit uppströms.\n"
4294 #: remote.c:1939
4295 msgid "  (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
4296 msgstr "  (använd \"git branch --unset-upstream\" för att rätta)\n"
4298 #: remote.c:1942
4299 #, c-format
4300 msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
4301 msgstr "Din gren är à jour med \"%s\".\n"
4303 #: remote.c:1946
4304 #, c-format
4305 msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
4306 msgstr "Din gren och \"%s\" pekar på olika incheckningar.\n"
4308 #: remote.c:1949
4309 #, c-format
4310 msgid "  (use \"%s\" for details)\n"
4311 msgstr "  (använd \"%s\" för detaljer)\n"
4313 #: remote.c:1953
4314 #, c-format
4315 msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
4316 msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
4317 msgstr[0] "Din gren ligger före \"%s\" med %d incheckning.\n"
4318 msgstr[1] "Din gren ligger före \"%s\" med %d incheckningar.\n"
4320 #: remote.c:1959
4321 msgid "  (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
4322 msgstr "  (använd \"git push\" för att publicera dina lokala incheckningar)\n"
4324 #: remote.c:1962
4325 #, c-format
4326 msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
4327 msgid_plural ""
4328 "Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
4329 msgstr[0] ""
4330 "Din gren ligger efter \"%s\" med %d incheckning, och kan snabbspolas.\n"
4331 msgstr[1] ""
4332 "Din gren ligger efter \"%s\" med %d incheckningar, och kan snabbspolas.\n"
4334 #: remote.c:1970
4335 msgid "  (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
4336 msgstr "  (använd \"git pull\" för att uppdatera din lokala gren)\n"
4338 #: remote.c:1973
4339 #, c-format
4340 msgid ""
4341 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
4342 "and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
4343 msgid_plural ""
4344 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
4345 "and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
4346 msgstr[0] ""
4347 "Din gren och \"%s\" har divergerat,\n"
4348 "och har %d respektive %d olika incheckning.\n"
4349 msgstr[1] ""
4350 "Din gren och \"%s\" har divergerat,\n"
4351 "och har %d respektive %d olika incheckningar.\n"
4353 #: remote.c:1983
4354 msgid "  (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
4355 msgstr "  (använd \"git pull\" för att slå ihop fjärrgrenen med din egen)\n"
4357 #: replace-object.c:21
4358 #, c-format
4359 msgid "bad replace ref name: %s"
4360 msgstr "felaktig ersättningsreferensnamn: %s"
4362 #: replace-object.c:30
4363 #, c-format
4364 msgid "duplicate replace ref: %s"
4365 msgstr "duplicerat ersättningsreferensnamn: %s"
4367 #: replace-object.c:73
4368 #, c-format
4369 msgid "replace depth too high for object %s"
4370 msgstr "ersättningsdjupet för högt för objektet %s"
4372 #: rerere.c:217 rerere.c:226 rerere.c:229
4373 msgid "corrupt MERGE_RR"
4374 msgstr "trasig MERGE_RR"
4376 #: rerere.c:264 rerere.c:269
4377 msgid "unable to write rerere record"
4378 msgstr "kunde inte skriva rerere-post"
4380 #: rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3136 sequencer.c:3162
4381 #, c-format
4382 msgid "could not write '%s'"
4383 msgstr "kunde inte skriva \"%s\""
4385 #: rerere.c:495
4386 #, c-format
4387 msgid "there were errors while writing '%s' (%s)"
4388 msgstr "fel vid skrivning av \"%s\" (%s)"
4390 #: rerere.c:498
4391 #, c-format
4392 msgid "failed to flush '%s'"
4393 msgstr "misslyckades spola \"%s\""
4395 #: rerere.c:503 rerere.c:1039
4396 #, c-format
4397 msgid "could not parse conflict hunks in '%s'"
4398 msgstr "kunde inte tolka konflikt-stycket i \"%s\""
4400 #: rerere.c:684
4401 #, c-format
4402 msgid "failed utime() on '%s'"
4403 msgstr "\"utime()\" misslyckades på \"%s\""
4405 #: rerere.c:694
4406 #, c-format
4407 msgid "writing '%s' failed"
4408 msgstr "misslyckades skriva \"%s\""
4410 #: rerere.c:714
4411 #, c-format
4412 msgid "Staged '%s' using previous resolution."
4413 msgstr "Köade \"%s\" med sparad lösning."
4415 #: rerere.c:753
4416 #, c-format
4417 msgid "Recorded resolution for '%s'."
4418 msgstr "Sparade lösning för \"%s\"."
4420 #: rerere.c:788
4421 #, c-format
4422 msgid "Resolved '%s' using previous resolution."
4423 msgstr "Löste \"%s\" med tidigare lösning."
4425 #: rerere.c:803
4426 #, c-format
4427 msgid "cannot unlink stray '%s'"
4428 msgstr "kan inte ta bort lös länk \"%s\""
4430 #: rerere.c:807
4431 #, c-format
4432 msgid "Recorded preimage for '%s'"
4433 msgstr "Sparade förhandsbild för \"%s\""
4435 #: rerere.c:881 submodule.c:1763 builtin/submodule--helper.c:1413
4436 #: builtin/submodule--helper.c:1423
4437 #, c-format
4438 msgid "could not create directory '%s'"
4439 msgstr "kunde inte skapa katalogen \"%s\""
4441 #: rerere.c:1057
4442 #, c-format
4443 msgid "failed to update conflicted state in '%s'"
4444 msgstr "misslyckades uppdatera tillstånd för sammanslagningsproblem i \"%s\""
4446 #: rerere.c:1068 rerere.c:1075
4447 #, c-format
4448 msgid "no remembered resolution for '%s'"
4449 msgstr "inget sparat sammanslagningsresultat för \"%s\""
4451 #: rerere.c:1077
4452 #, c-format
4453 msgid "cannot unlink '%s'"
4454 msgstr "kan inte ta bort länken \"%s\""
4456 #: rerere.c:1087
4457 #, c-format
4458 msgid "Updated preimage for '%s'"
4459 msgstr "Uppdaterade förhandsbild för \"%s\""
4461 #: rerere.c:1096
4462 #, c-format
4463 msgid "Forgot resolution for '%s'\n"
4464 msgstr "Glömde lösning för \"%s\"\n"
4466 #: rerere.c:1199
4467 msgid "unable to open rr-cache directory"
4468 msgstr "kan inte uppdatera katalogen rr-cache"
4470 #: revision.c:2324
4471 msgid "your current branch appears to be broken"
4472 msgstr "din nuvarande gren verkar vara trasig"
4474 #: revision.c:2327
4475 #, c-format
4476 msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
4477 msgstr "din nuvarande gren \"%s\" innehåller ännu inte några incheckningar"
4479 #: revision.c:2523
4480 msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
4481 msgstr "--first-parent är inkompatibelt med --bisect"
4483 #: run-command.c:740
4484 msgid "open /dev/null failed"
4485 msgstr "misslyckades öppna /dev/null"
4487 #: run-command.c:1229
4488 #, c-format
4489 msgid "cannot create async thread: %s"
4490 msgstr "kan inte skapa asynkron tråd: %s"
4492 #: run-command.c:1293
4493 #, c-format
4494 msgid ""
4495 "The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
4496 "You can disable this warning with `git config advice.ignoredHook false`."
4497 msgstr ""
4498 "Kroken \"%s\" ignorerades eftersom den inte är markerad som körbar.\n"
4499 "Du kan inaktivera varningen med \"git config advice.ignoredHook false\"."
4501 #: send-pack.c:142
4502 msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
4503 msgstr "oväntat flush-paket vid läsning av fjärruppackningsstatus"
4505 #: send-pack.c:144
4506 #, c-format
4507 msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
4508 msgstr "kunde inte tolka fjärruppackningsstatus: %s"
4510 #: send-pack.c:146
4511 #, c-format
4512 msgid "remote unpack failed: %s"
4513 msgstr "fjärruppackning misslyckades: %s"
4515 #: send-pack.c:308
4516 msgid "failed to sign the push certificate"
4517 msgstr "misslyckades underteckna push-certifikatet"
4519 #: send-pack.c:421
4520 msgid "the receiving end does not support --signed push"
4521 msgstr "mottagarsidan stöder inte push med --signed"
4523 #: send-pack.c:423
4524 msgid ""
4525 "not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
4526 "signed push"
4527 msgstr ""
4528 "sänder inte push-certifikat eftersom mottagarsidan inte stlder push med --"
4529 "signed"
4531 #: send-pack.c:435
4532 msgid "the receiving end does not support --atomic push"
4533 msgstr "mottagarsidan stöder inte push med --atomic"
4535 #: send-pack.c:440
4536 msgid "the receiving end does not support push options"
4537 msgstr "mottagarsidan stöder inte push-flaggor"
4539 #: sequencer.c:183
4540 #, c-format
4541 msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
4542 msgstr "felaktigt incheckningsmeddelandestädningsläge \"%s\""
4544 #: sequencer.c:287
4545 #, c-format
4546 msgid "could not delete '%s'"
4547 msgstr "kunde inte ta bort \"%s\""
4549 #: sequencer.c:313
4550 msgid "revert"
4551 msgstr "revert"
4553 #: sequencer.c:315
4554 msgid "cherry-pick"
4555 msgstr "cherry-pick"
4557 #: sequencer.c:317
4558 msgid "rebase -i"
4559 msgstr "rebase -i"
4561 #: sequencer.c:319
4562 #, c-format
4563 msgid "unknown action: %d"
4564 msgstr "okänd funktion: %d"
4566 #: sequencer.c:376
4567 msgid ""
4568 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
4569 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
4570 msgstr ""
4571 "efter att ha löst konflikterna, markera de rättade sökvägarna\n"
4572 "med \"git add <sökvägar>\" eller \"git rm <sökvägar>\""
4574 #: sequencer.c:379
4575 msgid ""
4576 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
4577 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
4578 "and commit the result with 'git commit'"
4579 msgstr ""
4580 "efter att ha löst konflikterna, markera de rättade sökvägarna\n"
4581 "med \"git add <sökvägar>\" eller \"git rm <sökvägar>\"\n"
4582 "och checka in resultatet med \"git commit\""
4584 #: sequencer.c:392 sequencer.c:2632
4585 #, c-format
4586 msgid "could not lock '%s'"
4587 msgstr "kunde inte låsa \"%s\""
4589 #: sequencer.c:399
4590 #, c-format
4591 msgid "could not write eol to '%s'"
4592 msgstr "kunde inte skriva radslut till \"%s\""
4594 #: sequencer.c:404 sequencer.c:2515 sequencer.c:2638 sequencer.c:2652
4595 #: sequencer.c:2885
4596 #, c-format
4597 msgid "failed to finalize '%s'"
4598 msgstr "misslyckades färdigställa \"%s\""
4600 #: sequencer.c:427 sequencer.c:921 sequencer.c:1594 sequencer.c:2535
4601 #: sequencer.c:2867 sequencer.c:2974 builtin/am.c:260 builtin/commit.c:746
4602 #: builtin/merge.c:1084 builtin/rebase.c:152
4603 #, c-format
4604 msgid "could not read '%s'"
4605 msgstr "kunde inte läsa \"%s\""
4607 #: sequencer.c:453
4608 #, c-format
4609 msgid "your local changes would be overwritten by %s."
4610 msgstr "dina lokala ändringar skulle skrivas över av %s."
4612 #: sequencer.c:457
4613 msgid "commit your changes or stash them to proceed."
4614 msgstr "checka in dina ändringar eller använd \"stash\" för att fortsätta."
4616 #: sequencer.c:486
4617 #, c-format
4618 msgid "%s: fast-forward"
4619 msgstr "%s: snabbspola"
4621 #. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
4622 #. "rebase -i".
4624 #: sequencer.c:575
4625 #, c-format
4626 msgid "%s: Unable to write new index file"
4627 msgstr "%s: Kunde inte skriva ny indexfil"
4629 #: sequencer.c:591
4630 msgid "unable to update cache tree"
4631 msgstr "kan inte uppdatera cacheträd"
4633 #: sequencer.c:604
4634 msgid "could not resolve HEAD commit"
4635 msgstr "kunde inte bestämma HEAD:s incheckning"
4637 #: sequencer.c:684
4638 #, c-format
4639 msgid "no key present in '%.*s'"
4640 msgstr "ingen nyckel i  \"%.*s\""
4642 #: sequencer.c:695
4643 #, c-format
4644 msgid "unable to dequote value of '%s'"
4645 msgstr "kan inte ta bort citering av värdet \"%s\""
4647 #: sequencer.c:732 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:719
4648 #: builtin/am.c:811 builtin/merge.c:1081
4649 #, c-format
4650 msgid "could not open '%s' for reading"
4651 msgstr "kunde inte öppna \"%s\" för läsning"
4653 #: sequencer.c:742
4654 msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
4655 msgstr "\"GIT_AUTHOR_NAME\" har redan angivits"
4657 #: sequencer.c:747
4658 msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
4659 msgstr "\"GIT_AUTHOR_EMAIL\" har redan angivits"
4661 #: sequencer.c:752
4662 msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
4663 msgstr "\"GIT_AUTHOR_DATE\" har redan angivits"
4665 #: sequencer.c:756
4666 #, c-format
4667 msgid "unknown variable '%s'"
4668 msgstr "okänd variabel \"%s\""
4670 #: sequencer.c:761
4671 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
4672 msgstr "\"GIT_AUTHOR_NAME\" saknas"
4674 #: sequencer.c:763
4675 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
4676 msgstr "\"GIT_AUTHOR_EMAIL\" saknas"
4678 #: sequencer.c:765
4679 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
4680 msgstr "\"GIT_AUTHOR_DATE\" saknas"
4682 #: sequencer.c:825
4683 #, c-format
4684 msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
4685 msgstr "ogiltigt datumformat \"%s\" i \"%s\""
4687 #: sequencer.c:842
4688 #, c-format
4689 msgid ""
4690 "you have staged changes in your working tree\n"
4691 "If these changes are meant to be squashed into the previous commit, run:\n"
4692 "\n"
4693 "  git commit --amend %s\n"
4694 "\n"
4695 "If they are meant to go into a new commit, run:\n"
4696 "\n"
4697 "  git commit %s\n"
4698 "\n"
4699 "In both cases, once you're done, continue with:\n"
4700 "\n"
4701 "  git rebase --continue\n"
4702 msgstr ""
4703 "du har köade ändringar i din arbetskatalog.\n"
4704 "Om ändringarna skall läggas in i föregående incheckning, kör:\n"
4705 "\n"
4706 "  git commit --amend %s\n"
4707 "\n"
4708 "Om de skall checkas in i en egen incheckning, kör:\n"
4709 "\n"
4710 "  git commit %s\n"
4711 "\n"
4712 "Oavsett vilket, när du är färdig fortsätter du med:\n"
4713 "\n"
4714 "  git rebase --continue\n"
4716 #: sequencer.c:935
4717 msgid "writing root commit"
4718 msgstr "skriver rotincheckning"
4720 #: sequencer.c:1142
4721 msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
4722 msgstr "kroken \"prepare-commit-msg\" misslyckades"
4724 #: sequencer.c:1149
4725 msgid ""
4726 "Your name and email address were configured automatically based\n"
4727 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
4728 "You can suppress this message by setting them explicitly. Run the\n"
4729 "following command and follow the instructions in your editor to edit\n"
4730 "your configuration file:\n"
4731 "\n"
4732 "    git config --global --edit\n"
4733 "\n"
4734 "After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
4735 "\n"
4736 "    git commit --amend --reset-author\n"
4737 msgstr ""
4738 "Ditt namn och e-postadress konfigurerades automatiskt baserat på\n"
4739 "ditt användar-id och värdnamn. Kontrollera att de är riktiga. Du\n"
4740 "kan förhindra det här meddelandet genom att ställa dem explicit.\n"
4741 "Kör följande kommandon och följ instruktionerna i textredigeraren\n"
4742 "för att redigera din konfigurationsfil:\n"
4743 "\n"
4744 "    git config --global --edit\n"
4745 "\n"
4746 "När du gjort det kan du rätta identiteten som användes för den här\n"
4747 "incheckningen med:\n"
4748 "\n"
4749 "    git commit --amend --reset-author\n"
4751 #: sequencer.c:1162
4752 msgid ""
4753 "Your name and email address were configured automatically based\n"
4754 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
4755 "You can suppress this message by setting them explicitly:\n"
4756 "\n"
4757 "    git config --global user.name \"Your Name\"\n"
4758 "    git config --global user.email you@example.com\n"
4759 "\n"
4760 "After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
4761 "\n"
4762 "    git commit --amend --reset-author\n"
4763 msgstr ""
4764 "Ditt namn och e-postadress konfigurerades automatiskt baserat på\n"
4765 "ditt användar-id och värdnamn. Kontrollera att de är riktiga. Du\n"
4766 "kan förhindra det här meddelandet genom att ställa dem explicit:\n"
4767 "\n"
4768 "    git config --global user.name \"Ditt namn\"\n"
4769 "    git config --global user.email du@example.com\n"
4770 "\n"
4771 "När du gjort det kan du rätta identiteten som användes för den här\n"
4772 "incheckningen med:\n"
4773 "\n"
4774 "    git commit --amend --reset-author\n"
4776 #: sequencer.c:1202
4777 msgid "couldn't look up newly created commit"
4778 msgstr "kunde inte slå upp en precis skapad incheckning"
4780 #: sequencer.c:1204
4781 msgid "could not parse newly created commit"
4782 msgstr "kunde inte tolka en precis skapad incheckning"
4784 #: sequencer.c:1250
4785 msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
4786 msgstr "kunde inte bestämma HEAD efter att ha skapat incheckning"
4788 #: sequencer.c:1252
4789 msgid "detached HEAD"
4790 msgstr "frånkopplad HEAD"
4792 #: sequencer.c:1256
4793 msgid " (root-commit)"
4794 msgstr " (rotincheckning)"
4796 #: sequencer.c:1277
4797 msgid "could not parse HEAD"
4798 msgstr "kunde inte tolka HEAD"
4800 #: sequencer.c:1279
4801 #, c-format
4802 msgid "HEAD %s is not a commit!"
4803 msgstr "HEAD %s är inte en incheckning!"
4805 #: sequencer.c:1283 builtin/commit.c:1543
4806 msgid "could not parse HEAD commit"
4807 msgstr "kunde inte tolka HEAD:s incheckning"
4809 #: sequencer.c:1334 sequencer.c:1934
4810 msgid "unable to parse commit author"
4811 msgstr "kunde inte tolka incheckningens författare"
4813 #: sequencer.c:1344 builtin/am.c:1585 builtin/merge.c:677
4814 msgid "git write-tree failed to write a tree"
4815 msgstr "git write-tree misslyckades skriva ett träd"
4817 #: sequencer.c:1361 sequencer.c:1416
4818 #, c-format
4819 msgid "unable to read commit message from '%s'"
4820 msgstr "kunde inte läsa incheckningsmeddelande från \"%s\""
4822 #: sequencer.c:1383 builtin/am.c:1606 builtin/commit.c:1646 builtin/merge.c:858
4823 #: builtin/merge.c:883
4824 msgid "failed to write commit object"
4825 msgstr "kunde inte skriva incheckningsobjekt"
4827 #: sequencer.c:1443
4828 #, c-format
4829 msgid "could not parse commit %s"
4830 msgstr "kunde inte tolka incheckningen %s"
4832 #: sequencer.c:1448
4833 #, c-format
4834 msgid "could not parse parent commit %s"
4835 msgstr "kunde inte tolka föräldraincheckningen %s"
4837 #: sequencer.c:1546 sequencer.c:1654
4838 #, c-format
4839 msgid "unknown command: %d"
4840 msgstr "okänt kommando: %d"
4842 #: sequencer.c:1601 sequencer.c:1626
4843 #, c-format
4844 msgid "This is a combination of %d commits."
4845 msgstr "Det här är en kombination av %d incheckningar."
4847 #: sequencer.c:1611 sequencer.c:4744
4848 msgid "need a HEAD to fixup"
4849 msgstr "behöver en HEAD-incheckning att rätta"
4851 #: sequencer.c:1613 sequencer.c:2912
4852 msgid "could not read HEAD"
4853 msgstr "kunde inte läsa HEAD"
4855 #: sequencer.c:1615
4856 msgid "could not read HEAD's commit message"
4857 msgstr "kunde inte läsa HEAD:s incheckningsmeddelande"
4859 #: sequencer.c:1621
4860 #, c-format
4861 msgid "cannot write '%s'"
4862 msgstr "kan inte skriva \"%s\""
4864 #: sequencer.c:1628 git-rebase--preserve-merges.sh:441
4865 msgid "This is the 1st commit message:"
4866 msgstr "Det här är 1:a incheckningsmeddelandet:"
4868 #: sequencer.c:1636
4869 #, c-format
4870 msgid "could not read commit message of %s"
4871 msgstr "kunde inte läsa incheckningsmeddelande för %s"
4873 #: sequencer.c:1643
4874 #, c-format
4875 msgid "This is the commit message #%d:"
4876 msgstr "Det här är incheckningsmeddelande %d:"
4878 #: sequencer.c:1649
4879 #, c-format
4880 msgid "The commit message #%d will be skipped:"
4881 msgstr "Incheckningsmeddelande %d kommer hoppas över:"
4883 #: sequencer.c:1732
4884 msgid "your index file is unmerged."
4885 msgstr "din indexfil har inte slagits ihop."
4887 #: sequencer.c:1739
4888 msgid "cannot fixup root commit"
4889 msgstr "kan inte göra \"fixup\" på rotincheckning"
4891 #: sequencer.c:1758
4892 #, c-format
4893 msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
4894 msgstr "incheckning %s är en sammanslagning, men flaggan -m angavs inte."
4896 #: sequencer.c:1766
4897 #, c-format
4898 msgid "commit %s does not have parent %d"
4899 msgstr "incheckning %s har inte förälder %d"
4901 #: sequencer.c:1770
4902 #, c-format
4903 msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
4904 msgstr "huvudlinje angavs, men incheckningen %s är inte en sammanslagning."
4906 #: sequencer.c:1776
4907 #, c-format
4908 msgid "cannot get commit message for %s"
4909 msgstr "kan inte hämta incheckningsmeddelande för %s"
4911 #. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
4912 #. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
4913 #: sequencer.c:1795
4914 #, c-format
4915 msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
4916 msgstr "%s: kan inte tolka föräldraincheckningen %s"
4918 #: sequencer.c:1860
4919 #, c-format
4920 msgid "could not rename '%s' to '%s'"
4921 msgstr "kunde inte byta namn på \"%s\" till \"%s\""
4923 #: sequencer.c:1915
4924 #, c-format
4925 msgid "could not revert %s... %s"
4926 msgstr "kunde inte ångra %s... %s"
4928 #: sequencer.c:1916
4929 #, c-format
4930 msgid "could not apply %s... %s"
4931 msgstr "kunde inte tillämpa %s... %s"
4933 #: sequencer.c:1974
4934 #, c-format
4935 msgid "git %s: failed to read the index"
4936 msgstr "git %s: misslyckades läsa indexet"
4938 #: sequencer.c:1981
4939 #, c-format
4940 msgid "git %s: failed to refresh the index"
4941 msgstr "git %s: misslyckades uppdatera indexet"
4943 #: sequencer.c:2062
4944 #, c-format
4945 msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
4946 msgstr "%s tar inte argument: \"%s\""
4948 #: sequencer.c:2071
4949 #, c-format
4950 msgid "missing arguments for %s"
4951 msgstr "argument saknas för %s"
4953 #: sequencer.c:2130
4954 #, c-format
4955 msgid "invalid line %d: %.*s"
4956 msgstr "ogiltig rad %d: %.*s"
4958 #: sequencer.c:2138
4959 #, c-format
4960 msgid "cannot '%s' without a previous commit"
4961 msgstr "kan inte utföra \"%s\" utan en föregående incheckning"
4963 #: sequencer.c:2209
4964 msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
4965 msgstr "rätta det med \"git rebase --edit-todo\"."
4967 #: sequencer.c:2211
4968 #, c-format
4969 msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
4970 msgstr "oanvändbart manus: ”%s”"
4972 #: sequencer.c:2216
4973 msgid "no commits parsed."
4974 msgstr "inga incheckningar lästes."
4976 #: sequencer.c:2227
4977 msgid "cannot cherry-pick during a revert."
4978 msgstr "kan inte utföra \"cherry-pick\" under en \"revert\"."
4980 #: sequencer.c:2229
4981 msgid "cannot revert during a cherry-pick."
4982 msgstr "kan inte utföra \"revert\" under en \"cherry-pick\"."
4984 #: sequencer.c:2299
4985 #, c-format
4986 msgid "invalid value for %s: %s"
4987 msgstr "felaktigt värde för %s: %s"
4989 #: sequencer.c:2380
4990 msgid "unusable squash-onto"
4991 msgstr "oanvändbar squash-onto"
4993 #: sequencer.c:2396
4994 #, c-format
4995 msgid "malformed options sheet: '%s'"
4996 msgstr "trasigt manus: ”%s”"
4998 #: sequencer.c:2479 sequencer.c:4005
4999 msgid "empty commit set passed"
5000 msgstr "den angivna uppsättningen incheckningar är tom"
5002 #: sequencer.c:2487
5003 msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
5004 msgstr "en \"cherry-pick\" eller \"revert\" pågår redan"
5006 #: sequencer.c:2488
5007 msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
5008 msgstr "testa \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
5010 #: sequencer.c:2491
5011 #, c-format
5012 msgid "could not create sequencer directory '%s'"
5013 msgstr "kunde inte skapa \"sequencer\"-katalogen \"%s\""
5015 #: sequencer.c:2505
5016 msgid "could not lock HEAD"
5017 msgstr "kunde inte låsa HEAD"
5019 #: sequencer.c:2560 sequencer.c:3761
5020 msgid "no cherry-pick or revert in progress"
5021 msgstr "ingen \"cherry-pick\" eller \"revert\" pågår"
5023 #: sequencer.c:2562
5024 msgid "cannot resolve HEAD"
5025 msgstr "kan inte bestämma HEAD"
5027 #: sequencer.c:2564 sequencer.c:2599
5028 msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
5029 msgstr "kan inte avbryta från en gren som ännu inte är född"
5031 #: sequencer.c:2585 builtin/grep.c:721
5032 #, c-format
5033 msgid "cannot open '%s'"
5034 msgstr "kan inte öppna \"%s\""
5036 #: sequencer.c:2587
5037 #, c-format
5038 msgid "cannot read '%s': %s"
5039 msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s"
5041 #: sequencer.c:2588
5042 msgid "unexpected end of file"
5043 msgstr "oväntat filslut"
5045 #: sequencer.c:2594
5046 #, c-format
5047 msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
5048 msgstr "sparad HEAD-fil från före \"cherry-pick\", \"%s\", är trasig"
5050 #: sequencer.c:2605
5051 msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
5052 msgstr ""
5053 "Du verkar ha flyttat HEAD.\n"
5054 "Spolar inte tillbaka, kontrollera HEAD!"
5056 #: sequencer.c:2709 sequencer.c:3679
5057 #, c-format
5058 msgid "could not update %s"
5059 msgstr "kunde inte uppdatera %s"
5061 #: sequencer.c:2747 sequencer.c:3659
5062 msgid "cannot read HEAD"
5063 msgstr "kan inte läsa HEAD"
5065 #: sequencer.c:2762
5066 #, c-format
5067 msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
5068 msgstr "kan inte kopiera in \"%s\" till \"%s\""
5070 #: sequencer.c:2770
5071 #, c-format
5072 msgid ""
5073 "You can amend the commit now, with\n"
5074 "\n"
5075 "  git commit --amend %s\n"
5076 "\n"
5077 "Once you are satisfied with your changes, run\n"
5078 "\n"
5079 "  git rebase --continue\n"
5080 msgstr ""
5081 "Du kan utöka incheckningen nu, med\n"
5082 "\n"
5083 "\tgit commit --amend %s\n"
5084 "\n"
5085 "När du är nöjd med dina ändringar kör du\n"
5086 "\n"
5087 "\tgit rebase --continue\n"
5089 #: sequencer.c:2780
5090 #, c-format
5091 msgid "Could not apply %s... %.*s"
5092 msgstr "Kunde inte tillämpa %s... %.*s"
5094 #: sequencer.c:2787
5095 #, c-format
5096 msgid "Could not merge %.*s"
5097 msgstr "Kunde inte slå ihop %.*s"
5099 #: sequencer.c:2798 sequencer.c:2802 builtin/difftool.c:640
5100 #, c-format
5101 msgid "could not copy '%s' to '%s'"
5102 msgstr "kunde inte kopiera in \"%s\" till \"%s\""
5104 #: sequencer.c:2824 sequencer.c:3242 builtin/rebase.c:580 builtin/rebase.c:1019
5105 #: builtin/rebase.c:1372 builtin/rebase.c:1426
5106 msgid "could not read index"
5107 msgstr "kunde inte läsa indexet"
5109 #: sequencer.c:2829
5110 #, c-format
5111 msgid ""
5112 "execution failed: %s\n"
5113 "%sYou can fix the problem, and then run\n"
5114 "\n"
5115 "  git rebase --continue\n"
5116 "\n"
5117 msgstr ""
5118 "körningen misslyckades: %s\n"
5119 "%sDu kan rätta problemet och sedan köra\n"
5120 "\n"
5121 "\tgit rebase --continue\n"
5122 "\n"
5124 #: sequencer.c:2835
5125 msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
5126 msgstr "och gjorde ändringar till indexet och/eller arbetskatalogen\n"
5128 #: sequencer.c:2841
5129 #, c-format
5130 msgid ""
5131 "execution succeeded: %s\n"
5132 "but left changes to the index and/or the working tree\n"
5133 "Commit or stash your changes, and then run\n"
5134 "\n"
5135 "  git rebase --continue\n"
5136 "\n"
5137 msgstr ""
5138 "körningen lyckades: %s\n"
5139 "men lämnade kvar ändringar i indexet och/eller arbetskatalogen\n"
5140 "Checka in eller utför \"stash\" på ändringarna och kör sedan\n"
5141 "\n"
5142 "\tgit rebase --continue\n"
5143 "\n"
5145 #: sequencer.c:2902
5146 #, c-format
5147 msgid "illegal label name: '%.*s'"
5148 msgstr "ogiltigt etikettnamn: \"%.*s\""
5150 #: sequencer.c:2954
5151 msgid "writing fake root commit"
5152 msgstr "skriver fejkad rotincheckning"
5154 #: sequencer.c:2959
5155 msgid "writing squash-onto"
5156 msgstr "skriver squash-onto"
5158 #: sequencer.c:2997 builtin/rebase.c:585 builtin/rebase.c:591
5159 #, c-format
5160 msgid "failed to find tree of %s"
5161 msgstr "kunde inte hitta trädet för %s."
5163 #: sequencer.c:3015 builtin/rebase.c:604
5164 msgid "could not write index"
5165 msgstr "kunde inte skriva indexet"
5167 #: sequencer.c:3042
5168 #, c-format
5169 msgid "could not resolve '%s'"
5170 msgstr "kunde inte upplösa \"%s\""
5172 #: sequencer.c:3068
5173 msgid "cannot merge without a current revision"
5174 msgstr "kan inte slå ihop utan en aktuell incheckning"
5176 #: sequencer.c:3090
5177 #, c-format
5178 msgid "unable to parse '%.*s'"
5179 msgstr "kan inte tolka \"%.*s\""
5181 #: sequencer.c:3099
5182 #, c-format
5183 msgid "nothing to merge: '%.*s'"
5184 msgstr "inget att slå samman: \"%.*s\""
5186 #: sequencer.c:3111
5187 msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
5188 msgstr "\"octopus\"-sammanslagning kan inte köras ovanpå en [ny rot]"
5190 #: sequencer.c:3126
5191 #, c-format
5192 msgid "could not get commit message of '%s'"
5193 msgstr "kunde inte läsa incheckningsmeddelande för \"%s\""
5195 #: sequencer.c:3274
5196 #, c-format
5197 msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
5198 msgstr "kunde inte ens försöka slå ihop \"%.*s\""
5200 #: sequencer.c:3290
5201 msgid "merge: Unable to write new index file"
5202 msgstr "sammanslagning: Kunde inte skriva ny indexfil"
5204 #: sequencer.c:3358 builtin/rebase.c:268
5205 #, c-format
5206 msgid "Applied autostash.\n"
5207 msgstr "Tillämpade autostash.\n"
5209 #: sequencer.c:3370
5210 #, c-format
5211 msgid "cannot store %s"
5212 msgstr "kan inte spara %s"
5214 #: sequencer.c:3373 builtin/rebase.c:284
5215 #, c-format
5216 msgid ""
5217 "Applying autostash resulted in conflicts.\n"
5218 "Your changes are safe in the stash.\n"
5219 "You can run \"git stash pop\" or \"git stash drop\" at any time.\n"
5220 msgstr ""
5221 "Tillämpning av autostash gav konflikter.\n"
5222 "Dina ändringar är säkra i stashen.\n"
5223 "Du kan när som helst använda \"git stash pop\" eller \"git stash drop\".\n"
5225 #: sequencer.c:3427
5226 #, c-format
5227 msgid "could not checkout %s"
5228 msgstr "kunde inte checka ut %s"
5230 #: sequencer.c:3441
5231 #, c-format
5232 msgid "%s: not a valid OID"
5233 msgstr "%s: inte ett giltigt OID"
5235 #: sequencer.c:3446 git-rebase--preserve-merges.sh:724
5236 msgid "could not detach HEAD"
5237 msgstr "kunde inte koppla från HEAD"
5239 #: sequencer.c:3461
5240 #, c-format
5241 msgid "Stopped at HEAD\n"
5242 msgstr "Stoppade på HEAD\n"
5244 #: sequencer.c:3463
5245 #, c-format
5246 msgid "Stopped at %s\n"
5247 msgstr "Stoppade på %s\n"
5249 #: sequencer.c:3471
5250 #, c-format
5251 msgid ""
5252 "Could not execute the todo command\n"
5253 "\n"
5254 "    %.*s\n"
5255 "It has been rescheduled; To edit the command before continuing, please\n"
5256 "edit the todo list first:\n"
5257 "\n"
5258 "    git rebase --edit-todo\n"
5259 "    git rebase --continue\n"
5260 msgstr ""
5261 "Kunde inte köra todo-kommandot\n"
5262 "\n"
5263 "    %.*s\n"
5264 "Det har lagts tillbaka i kön; För att redigera kommandot innan du\n"
5265 "fortsätter, redigera först attgöra-listan:\n"
5266 "\n"
5267 "    git rebase --edit-todo\n"
5268 "    git rebase --continue\n"
5270 #: sequencer.c:3543
5271 #, c-format
5272 msgid "Stopped at %s...  %.*s\n"
5273 msgstr "Stoppade på %s... %.*s\n"
5275 #: sequencer.c:3622
5276 #, c-format
5277 msgid "unknown command %d"
5278 msgstr "okänt kommando %d"
5280 #: sequencer.c:3667
5281 msgid "could not read orig-head"
5282 msgstr "kunde inte läsa orig-head"
5284 #: sequencer.c:3672 sequencer.c:4741
5285 msgid "could not read 'onto'"
5286 msgstr "kunde inte läsa \"onto\""
5288 #: sequencer.c:3686
5289 #, c-format
5290 msgid "could not update HEAD to %s"
5291 msgstr "kunde inte uppdatera HEAD till %s"
5293 #: sequencer.c:3772
5294 msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
5295 msgstr "kan inte ombasera: Du har oköade ändringar."
5297 #: sequencer.c:3781
5298 msgid "cannot amend non-existing commit"
5299 msgstr "kan inte lägga till incheckning som inte finns"
5301 #: sequencer.c:3783
5302 #, c-format
5303 msgid "invalid file: '%s'"
5304 msgstr "ogiltig fil: \"%s\""
5306 #: sequencer.c:3785
5307 #, c-format
5308 msgid "invalid contents: '%s'"
5309 msgstr "ogiltigt innehåll: \"%s\""
5311 #: sequencer.c:3788
5312 msgid ""
5313 "\n"
5314 "You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
5315 "first and then run 'git rebase --continue' again."
5316 msgstr ""
5317 "\n"
5318 "Du har ändringar i arbetskatalogen som inte checkats in. Checka in dem\n"
5319 "först och kör sedan \"git rebase --continute\" igen."
5321 #: sequencer.c:3824 sequencer.c:3862
5322 #, c-format
5323 msgid "could not write file: '%s'"
5324 msgstr "kunde inte skriva fil: \"%s\""
5326 #: sequencer.c:3877
5327 msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
5328 msgstr "kunde inte ta bort CHERRY_PICK_HEAD"
5330 #: sequencer.c:3884
5331 msgid "could not commit staged changes."
5332 msgstr "kunde inte checka in köade ändringar."
5334 #: sequencer.c:3982
5335 #, c-format
5336 msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
5337 msgstr "%s: kan inte göra \"cherry-pick\" på typen ”%s”"
5339 #: sequencer.c:3986
5340 #, c-format
5341 msgid "%s: bad revision"
5342 msgstr "%s: felaktig revision"
5344 #: sequencer.c:4021
5345 msgid "can't revert as initial commit"
5346 msgstr "kan inte ångra som första incheckning"
5348 #: sequencer.c:4466
5349 msgid "make_script: unhandled options"
5350 msgstr "make_script: flaggor som inte stöds"
5352 #: sequencer.c:4469
5353 msgid "make_script: error preparing revisions"
5354 msgstr "make_script: fel när revisioner skulle förberedas"
5356 #: sequencer.c:4509 sequencer.c:4565 sequencer.c:4840
5357 #, c-format
5358 msgid "unusable todo list: '%s'"
5359 msgstr "oanvändbar todo-lista: %s"
5361 #: sequencer.c:4620
5362 #, c-format
5363 msgid ""
5364 "unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
5365 msgstr ""
5366 "okänd inställning %s för flaggan rebase.missingCommitsCheck. Ignorerar."
5368 #: sequencer.c:4690
5369 #, c-format
5370 msgid ""
5371 "Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
5372 "Dropped commits (newer to older):\n"
5373 msgstr ""
5374 "Varning: vissa incheckningar kan av misstag ha tappats.\n"
5375 "Tappade incheckningar (nyaste först):\n"
5377 #: sequencer.c:4697
5378 #, c-format
5379 msgid ""
5380 "To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
5381 "\n"
5382 "Use 'git config rebase.missingCommitsCheck' to change the level of "
5383 "warnings.\n"
5384 "The possible behaviours are: ignore, warn, error.\n"
5385 "\n"
5386 msgstr ""
5387 "För att undvika det här meddelandet kan du använda \"drop\" för att "
5388 "explicit\n"
5389 "kasta en incheckning.\n"
5390 "\n"
5391 "Använd \"git config rebase.missingCommitsCheck\" för att ändra "
5392 "varningsnivån.\n"
5393 "Möjliga bettenden är: \"ignore\" (ignorera), \"warn\" (varna), \"error"
5394 "\" (fel).\n"
5395 "\n"
5397 #: sequencer.c:4710
5398 #, c-format
5399 msgid ""
5400 "You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
5401 "continue'.\n"
5402 "Or you can abort the rebase with 'git rebase --abort'.\n"
5403 msgstr ""
5404 "Du kan rätta detta med \"git rebase --edit-todo\" följt av \"git rebase --"
5405 "continue\".\n"
5406 "Avbryt ombaseringen med \"git rebase --abort\".\n"
5408 #: sequencer.c:4848 sequencer.c:4886
5409 msgid "nothing to do"
5410 msgstr "inget att göra"
5412 #: sequencer.c:4852
5413 #, c-format
5414 msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
5415 msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
5416 msgstr[0] "Ombasera %s på %s (%d kommando)"
5417 msgstr[1] "Ombasera %s på %s (%d kommandon)"
5419 #: sequencer.c:4864
5420 #, c-format
5421 msgid "could not copy '%s' to '%s'."
5422 msgstr "kunde inte kopiera \"%s\" till \"%s\"."
5424 #: sequencer.c:4868 sequencer.c:4897
5425 msgid "could not transform the todo list"
5426 msgstr "kunde inte transformera att göra-listan"
5428 #: sequencer.c:4900
5429 msgid "could not skip unnecessary pick commands"
5430 msgstr "kunde inte hoppa över onödiga \"pick\"-kommandon"
5432 #: sequencer.c:4983
5433 msgid "the script was already rearranged."
5434 msgstr "skriptet har redan omordnats."
5436 #: setup.c:123
5437 #, c-format
5438 msgid "'%s' is outside repository"
5439 msgstr "\"%s\" är utanför arkivet"
5441 #: setup.c:172
5442 #, c-format
5443 msgid ""
5444 "%s: no such path in the working tree.\n"
5445 "Use 'git <command> -- <path>...' to specify paths that do not exist locally."
5446 msgstr ""
5447 "%s: sökvägen finns inte i arbetskatalogen.\n"
5448 "Använd \"git <kommando> -- <sökväg>..\" för att ange sökvägar som inte finns "
5449 "lokalt."
5451 #: setup.c:185
5452 #, c-format
5453 msgid ""
5454 "ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
5455 "Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
5456 "'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
5457 msgstr ""
5458 "tvetydigt argument \"%s\": okänd revision eller sökväg inte i "
5459 "arbetskatalogen.\n"
5460 "Använd \"--\" för att skilja sökvägar från revisioner, så här:\n"
5461 "\"git <kommando> [<revision>...] -- [<fil>...]\""
5463 #: setup.c:234
5464 #, c-format
5465 msgid "option '%s' must come before non-option arguments"
5466 msgstr "flaggan \"%s\" måste anges före argument som inte är flaggor"
5468 #: setup.c:253
5469 #, c-format
5470 msgid ""
5471 "ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
5472 "Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
5473 "'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
5474 msgstr ""
5475 "tvetydigt argument \"%s\": både revision och filnamn\n"
5476 "Använd \"--\" för att skilja sökvägar från revisioner, så här:\n"
5477 "\"git <kommando> [<revision>...] -- [<fil>...]\""
5479 #: setup.c:389
5480 msgid "unable to set up work tree using invalid config"
5481 msgstr "kan inte skapa arbetskatalog med felaktig konfiguration"
5483 #: setup.c:393
5484 msgid "this operation must be run in a work tree"
5485 msgstr "funktionen måste köras i en arbetskatalog"
5487 #: setup.c:527
5488 #, c-format
5489 msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
5490 msgstr "Förväntade git-arkivversion <= %d, hittade %d"
5492 #: setup.c:535
5493 msgid "unknown repository extensions found:"
5494 msgstr "okända arkivutökningar hittades:"
5496 #: setup.c:554
5497 #, c-format
5498 msgid "error opening '%s'"
5499 msgstr "fel vid öppning av \"%s\""
5501 #: setup.c:556
5502 #, c-format
5503 msgid "too large to be a .git file: '%s'"
5504 msgstr "för stor för att vara en .git-fil: \"%s\""
5506 #: setup.c:558
5507 #, c-format
5508 msgid "error reading %s"
5509 msgstr "fel vid läsning av %s"
5511 #: setup.c:560
5512 #, c-format
5513 msgid "invalid gitfile format: %s"
5514 msgstr "ogiltigt gitfilformat: %s"
5516 #: setup.c:562
5517 #, c-format
5518 msgid "no path in gitfile: %s"
5519 msgstr "ingen sökväg i gitfil: %s"
5521 #: setup.c:564
5522 #, c-format
5523 msgid "not a git repository: %s"
5524 msgstr "inte ett git-arkiv: %s"
5526 #: setup.c:663
5527 #, c-format
5528 msgid "'$%s' too big"
5529 msgstr "\"$%s\" för stor"
5531 #: setup.c:677
5532 #, c-format
5533 msgid "not a git repository: '%s'"
5534 msgstr "inte ett git-arkiv: \"%s\""
5536 #: setup.c:706 setup.c:708 setup.c:739
5537 #, c-format
5538 msgid "cannot chdir to '%s'"
5539 msgstr "kan inte byta katalog (chdir) till \"%s\""
5541 #: setup.c:711 setup.c:767 setup.c:777 setup.c:816 setup.c:824 setup.c:839
5542 msgid "cannot come back to cwd"
5543 msgstr "kan inte gå tillbaka till arbetskatalogen (cwd)"
5545 #: setup.c:837
5546 #, c-format
5547 msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
5548 msgstr "inte ett git-arkiv (eller någon av föräldrakatalogerna): %s"
5550 #: setup.c:848
5551 #, c-format
5552 msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
5553 msgstr "misslyckades ta status på \"%*ss%s%s\""
5555 #: setup.c:1078
5556 msgid "Unable to read current working directory"
5557 msgstr "Kan inte läsa aktuell arbetskatalog"
5559 #: setup.c:1090 setup.c:1096
5560 #, c-format
5561 msgid "cannot change to '%s'"
5562 msgstr "kan inte byta till \"%s\""
5564 #: setup.c:1109
5565 #, c-format
5566 msgid ""
5567 "not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
5568 "Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set)."
5569 msgstr ""
5570 "inte ett git-arkiv (eller någon av föräldrakatalogerna upp till "
5571 "monteringspunkten %s)\n"
5572 "Stoppar vid filsystemsgräns (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM är inte satt)."
5574 #: setup.c:1192
5575 #, c-format
5576 msgid ""
5577 "problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
5578 "The owner of files must always have read and write permissions."
5579 msgstr ""
5580 "problem med filläges-värdet i core.sharedRepository (0%.3o).\n"
5581 "Ägaren av filerna måste alltid ha läs- och skrivbehörighet."
5583 #: setup.c:1235
5584 msgid "open /dev/null or dup failed"
5585 msgstr "misslyckades öppna /dev/null eller \"dup\""
5587 #: setup.c:1250
5588 msgid "fork failed"