adding test scripts
[csql.git] / test / cache / Gateway / exp.test005n.ksh.psql
blob81ad459ae5001466c954ab19e21bdbef696da504
1 ---------------------------------------------------------
2         t1.f1   t1.f2   t1.f3   t1.f4   t1.f5   t1.f6   t1.f7   t1.f8   t1.f9   
3 ---------------------------------------------------------
4         1       2011    111111111       Govind  113.140999      111111111.111111        1915/12/25      11:42:35.0      1971/12/25 11:42:35.0   
5         2       1978    222222222       Gopal   114.567001      222222222.222222        1926/5/16       12:32:14.0      1972/5/16 12:32:14.0    
6         3       2008    333333333       kishor  122.699997      333333333.333333        1937/8/15       13:45:36.0      1973/8/15 13:45:36.0    
7         4       1973    444444444       kiran   142.718002      444444444.444444        1946/12/25      14:42:35.0      1974/12/25 14:42:35.0   
8         5       2005    555555555       ganesh  152.718002      555555555.555555        1955/12/25      15:42:35.0      1975/12/25 15:42:35.0   
9         6       1962    666666666       suresh  162.718002      666666666.666666        1965/12/25      16:42:35.0      1976/12/25 16:42:35.0   
10         7       1965    777777777       Praba   172.718002      777777777.777777        1975/12/25      17:42:35.0      1977/12/25 17:42:35.0   
11         8       1942    888888888       karan   182.718002      888888888.888888        1985/12/25      18:42:35.0      1978/12/25 18:42:35.0   
12         9       1956    999999999       sharan  192.718002      999999999.999999        1995/12/25      19:42:35.0      1979/12/25 19:42:35.0   
13         10      1999    101010101       vijay   102.718002      111111111.999999        1915/12/25      20:42:35.0      1980/12/25 20:42:35.0   
14         
15 ---------------------------------------------------------
16         lower   
17 ---------------------------------------------------------
18         govind  
19         gopal   
20         kishor  
21         kiran   
22         ganesh  
23         suresh  
24         praba   
25         karan   
26         sharan  
27         vijay   
28         
29 ---------------------------------------------------------
30         upper   
31 ---------------------------------------------------------
32         GOVIND  
33         GOPAL   
34         KISHOR  
35         KIRAN   
36         GANESH  
37         SURESH  
38         PRABA   
39         KARAN   
40         SHARAN  
41         VIJAY   
42         
43 ---------------------------------------------------------
44         length  
45 ---------------------------------------------------------
46         6       
47         5       
48         6       
49         5       
50         6       
51         6       
52         5       
53         5       
54         6       
55         5       
56         
57 ---------------------------------------------------------
58         substr  
59 ---------------------------------------------------------
60         Govi    
61         Gopa    
62         kish    
63         kira    
64         gane    
65         sure    
66         Prab    
67         kara    
68         shar    
69         vija    
70         
71 ---------------------------------------------------------
72         lpad    
73 ---------------------------------------------------------
74         ****Govind      
75         *****Gopal      
76         ****kishor      
77         *****kiran      
78         ****ganesh      
79         ****suresh      
80         *****Praba      
81         *****karan      
82         ****sharan      
83         *****vijay      
84         
85 ---------------------------------------------------------
86         rpad    
87 ---------------------------------------------------------
88         Govind****      
89         Gopal*****      
90         kishor****      
91         kiran*****      
92         ganesh****      
93         suresh****      
94         Praba*****      
95         karan*****      
96         sharan****      
97         vijay*****      
98