Update po/mc.pot and po/*.po files.
[midnight-commander.git] / po / hu.po
blob929f9b1cde69980d11a7af203ed62bf232171e68
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
5 # Translators:
6 # Rezső Páder <rezso@rezso.net>, 2012.
7 # Slava Zanko <slavazanko@gmail.com>, 2011.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Midnight Commander\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: http://www.midnight-commander.org/\n"
12 "POT-Creation-Date: 2012-12-24 11:20+0400\n"
13 "PO-Revision-Date: 2012-09-03 13:14+0000\n"
14 "Last-Translator: Rezső Páder <rezso@rezso.net>\n"
15 "Language-Team: Hungarian (http://www.transifex.com/projects/p/mc/language/"
16 "hu/)\n"
17 "Language: hu\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
23 msgid "Warning: cannot load codepages list"
24 msgstr "Figyelem: A kódlapok listája nem tölthető be"
26 msgid "7-bit ASCII"
27 msgstr "7-bit ASCII"
29 #, c-format
30 msgid "Cannot translate from %s to %s"
31 msgstr "Nem lehetséges a konvertálás erről: \"%s\" erre: \"%s\""
33 msgid "Event system already initialized"
34 msgstr "Az eseménykezelő már elindítva"
36 msgid "Failed to initialize event system"
37 msgstr "Az eseménykezelő nem indítható"
39 msgid "Event system not initialized"
40 msgstr "Az eseménykezelő nincs elindítva"
42 msgid "Check input data! Some of parameters are NULL!"
43 msgstr "Néhány paraméter hiányzik, ellenőrizze a bemeneti adatokat!"
45 #, c-format
46 msgid "Unable to create group '%s' for events!"
47 msgstr "Nem hozható létre a(z) '%s' csoport az eseményekhez"
49 #, c-format
50 msgid "Unable to create event '%s'!"
51 msgstr "%s esemény nem hozható létre"
53 #, c-format
54 msgid ""
55 "File \"%s\" is already being edited.\n"
56 "User: %s\n"
57 "Process ID: %d"
58 msgstr ""
59 "\"%s\" már szerkesztés alatt van.\n"
60 "Felhasználó: %s\n"
61 "Folyamatazonosító: %d"
63 msgid "File locked"
64 msgstr "A fájl zárolva van"
66 msgid "&Grab lock"
67 msgstr "Zárolás át&vétele"
69 msgid "&Ignore lock"
70 msgstr "&Nem érdekes, tovább"
72 #, c-format
73 msgid "Cannot create %s directory"
74 msgstr "A(z) %s könyvtár nem létrehozható"
76 msgid "FATAL: not a directory:"
77 msgstr "HIBA: nem könyvtár:"
79 #, c-format
80 msgid "An error occured while migrating user settings: %s"
81 msgstr "Hiba történt a felhasználói adatok migrálásakor: %s"
83 #, c-format
84 msgid ""
85 "Your old settings were migrated from %s\n"
86 "to Freedesktop recommended dirs.\n"
87 "To get more info, please visit\n"
88 "http://standards.freedesktop.org/basedir-spec/basedir-spec-latest.html"
89 msgstr ""
90 "A régi beállítások innen: %s migrálva lettek\\n\n"
91 "a Freedesktop ajánlás szerinti könyvtárakba.\\n\n"
92 "További információ:\\n\n"
93 "http://standards.freedesktop.org/basedir-spec/basedir-spec-latest.html"
95 #, c-format
96 msgid ""
97 "Your old settings were migrated from %s\n"
98 "to %s\n"
99 msgstr ""
100 "A régi beállítások innen: %s migrálva lettek\n"
101 "migrálva lettek ide: %s\n"
103 msgid "Search string not found"
104 msgstr "A keresett szöveg nem található"
106 msgid "Not implemented yet"
107 msgstr "Még nincs megvalósítva"
109 msgid "Num of replace tokens not equal to num of found tokens"
110 msgstr "Kicserélt és talált elemek száma különbözik"
112 #, c-format
113 msgid "Invalid token number %d"
114 msgstr "Hibás elem szám %d"
116 msgid "Regular expression error"
117 msgstr "reguláris kifejezés hiba"
119 msgid "No&rmal"
120 msgstr "No&rmál"
122 msgid "Re&gular expression"
123 msgstr "&Reguláris kifejezés"
125 msgid "He&xadecimal"
126 msgstr "He&xadecimális"
128 msgid "Wil&dcard search"
129 msgstr "Wil&dcard keresés"
131 #, c-format
132 msgid ""
133 "Unable to load '%s' skin.\n"
134 "Default skin has been loaded"
135 msgstr ""
136 "Az '%s' borítás nem betölthető.\n"
137 "Alapértelmezett borítás betöltve"
139 #, c-format
140 msgid ""
141 "Unable to parse '%s' skin.\n"
142 "Default skin has been loaded"
143 msgstr ""
144 "Az '%s' borítás nem értelmezhető.\n"
145 "Alapértelmezett borítás betöltve"
147 #, c-format
148 msgid ""
149 "Unable to use '%s' skin with 256 colors support\n"
150 "on non-256 colors terminal.\n"
151 "Default skin has been loaded"
152 msgstr ""
153 "'%s' borítás nem használható 256 színnel\\n\n"
154 "nem 256 színű terminálokon.\\n\n"
155 "Alapértelmezett borítás használata"
157 msgid "Function key 1"
158 msgstr " F1 "
160 msgid "Function key 2"
161 msgstr " F2 "
163 msgid "Function key 3"
164 msgstr " F3 "
166 msgid "Function key 4"
167 msgstr " F4 "
169 msgid "Function key 5"
170 msgstr " F5 "
172 msgid "Function key 6"
173 msgstr " F6 "
175 msgid "Function key 7"
176 msgstr " F7 "
178 msgid "Function key 8"
179 msgstr " F8 "
181 msgid "Function key 9"
182 msgstr " F9 "
184 msgid "Function key 10"
185 msgstr " F10"
187 msgid "Function key 11"
188 msgstr " F11"
190 msgid "Function key 12"
191 msgstr " F12"
193 msgid "Function key 13"
194 msgstr " F13"
196 msgid "Function key 14"
197 msgstr " F14"
199 msgid "Function key 15"
200 msgstr " F15"
202 msgid "Function key 16"
203 msgstr " F16"
205 msgid "Function key 17"
206 msgstr " F17"
208 msgid "Function key 18"
209 msgstr " F18"
211 msgid "Function key 19"
212 msgstr " F19"
214 msgid "Function key 20"
215 msgstr " F20"
217 msgid "Backspace key"
218 msgstr " \"Backspace\""
220 msgid "End key"
221 msgstr " \"End\""
223 msgid "Up arrow key"
224 msgstr " <Fel> "
226 msgid "Down arrow key"
227 msgstr " <Le> "
229 msgid "Left arrow key"
230 msgstr " <Balra> "
232 msgid "Right arrow key"
233 msgstr " <Jobbra> "
235 msgid "Home key"
236 msgstr " \"Home\" "
238 msgid "Page Down key"
239 msgstr " \"Page Down\" "
241 msgid "Page Up key"
242 msgstr " \"Page Up\" "
244 msgid "Insert key"
245 msgstr " \"Insert\" "
247 msgid "Delete key"
248 msgstr " \"Delete\" "
250 msgid "Completion/M-tab"
251 msgstr " Kieg./M-Tab"
253 msgid "Back Tabulation S-tab"
254 msgstr ""
256 msgid "+ on keypad"
257 msgstr " + numerikus"
259 msgid "- on keypad"
260 msgstr " - numerikus"
262 msgid "Slash on keypad"
263 msgstr " / numerikus"
265 msgid "* on keypad"
266 msgstr " * numerikus"
268 msgid "Escape key"
269 msgstr " Escape"
271 msgid "Left arrow keypad"
272 msgstr "<Jobbra> - numer."
274 msgid "Right arrow keypad"
275 msgstr "<Balra> - numer."
277 msgid "Up arrow keypad"
278 msgstr "<Fel> - numer."
280 msgid "Down arrow keypad"
281 msgstr "<Le> - numerikus"
283 msgid "Home on keypad"
284 msgstr "\"Home\" - numer."
286 msgid "End on keypad"
287 msgstr "\"End\" - numer."
289 msgid "Page Down keypad"
290 msgstr "\"PgDn\" - numer."
292 msgid "Page Up keypad"
293 msgstr "\"PgUp\" - numer."
295 msgid "Insert on keypad"
296 msgstr "\"Insert\" - numer."
298 msgid "Delete on keypad"
299 msgstr "\"Delete\" - numer."
301 msgid "Enter on keypad"
302 msgstr "\"Enter\" - numer."
304 msgid "Function key 21"
305 msgstr "Funkcióbill. F21"
307 msgid "Function key 22"
308 msgstr "Funkcióbill. F22"
310 msgid "Function key 23"
311 msgstr "Funkcióbill. F23"
313 msgid "Function key 24"
314 msgstr "Funkcióbill. F24"
316 msgid "A1 key"
317 msgstr "A1 billentyű"
319 msgid "C1 key"
320 msgstr "C1 billentyű"
322 msgid "Plus"
323 msgstr "Plusz"
325 msgid "Minus"
326 msgstr "Mínusz"
328 msgid "Asterisk"
329 msgstr "Csillag"
331 msgid "Dot"
332 msgstr "Pont"
334 msgid "Less than"
335 msgstr "Kisebb"
337 msgid "Great than"
338 msgstr "Nagyobb"
340 msgid "Equal"
341 msgstr "Egyenlő"
343 msgid "Comma"
344 msgstr "Vessző"
346 msgid "Apostrophe"
347 msgstr "Aposztróf"
349 msgid "Colon"
350 msgstr "Kettőspont"
352 msgid "Exclamation mark"
353 msgstr "Felkiáltójel"
355 msgid "Question mark"
356 msgstr "Kérdőjel"
358 msgid "Ampersand"
359 msgstr "És jel"
361 msgid "Dollar sign"
362 msgstr "Dollárjel"
364 msgid "Quotation mark"
365 msgstr "Idézőjel"
367 msgid "Percent sign"
368 msgstr "Százalékjel"
370 msgid "Caret"
371 msgstr "Kalap"
373 msgid "Tilda"
374 msgstr "Hullám"
376 msgid "Prime"
377 msgstr "Tompa ékezet"
379 msgid "Underline"
380 msgstr "Aláhúzás"
382 msgid "Understrike"
383 msgstr "Aláhúzás"
385 msgid "Pipe"
386 msgstr "Cső"
388 msgid "Left parenthesis"
389 msgstr "Bal zárójel"
391 msgid "Right parenthesis"
392 msgstr "Jobb zárójel"
394 msgid "Left bracket"
395 msgstr "Bal szögletes zárójel"
397 msgid "Right bracket"
398 msgstr "Jobb szögletes zárójel"
400 msgid "Left brace"
401 msgstr "Bal kapcsos zárójel"
403 msgid "Right brace"
404 msgstr "Jobb kapcsos zárójel"
406 msgid "Enter"
407 msgstr "Enter"
409 msgid "Tab key"
410 msgstr "Tabuátor"
412 msgid "Space key"
413 msgstr "Szóköz"
415 msgid "Slash key"
416 msgstr "Törtvonal"
418 msgid "Backslash key"
419 msgstr "Fordított törtvonal"
421 msgid "Number sign #"
422 msgstr "Kettőskereszt"
424 #. TRANSLATORS: Please translate as in "at sign" (@).
425 msgid "At sign"
426 msgstr "Kukac"
428 msgid "Ctrl"
429 msgstr "Ctrl"
431 msgid "Alt"
432 msgstr "Alt"
434 msgid "Shift"
435 msgstr "Shift"
437 msgid "The TERM environment variable is unset!\n"
438 msgstr "Nincs beállítva a TERM környezeti változó.\n"
440 #, c-format
441 msgid ""
442 "Screen size %dx%d is not supported.\n"
443 "Check the TERM environment variable.\n"
444 msgstr ""
445 "A(z) %dx%d képernyőméret nem támogatott.\n"
446 "Ellenőrizze a TERM környezeti változót.\n"
448 msgid "Warning"
449 msgstr "Figyelem"
451 msgid "Pipe failed"
452 msgstr "Cső-hiba"
454 msgid "Dup failed"
455 msgstr "Sikertelen duplikálás"
457 msgid "Error dup'ing old error pipe"
458 msgstr "Hiba a régi hiba-cső duplikálásakor"
460 #, c-format
461 msgid "Directory cache expired for %s"
462 msgstr "A könyvtár gyorstárának adatai elévültek: %s"
464 msgid "bytes transferred"
465 msgstr "bájt átvive"
467 msgid "Starting linear transfer..."
468 msgstr "Lineáris átvitel indítása..."
470 msgid "Getting file"
471 msgstr "Fájlletöltés"
473 msgid "Changes to file lost"
474 msgstr "A fájl módosításai elvesztek"
476 #, c-format
477 msgid "%s is not a directory\n"
478 msgstr "\"%s\" nem könyvtár\n"
480 #, c-format
481 msgid "Directory %s is not owned by you\n"
482 msgstr "A(z) \"%s\" könyvtár nem az Öné\n"
484 #, c-format
485 msgid "Cannot set correct permissions for directory %s\n"
486 msgstr "Nem sikerült beállítani a jogokat a(z) \"%s\" könyvtárhoz.\n"
488 #, c-format
489 msgid "Cannot create temporary directory %s: %s\n"
490 msgstr "A(z) \"%s\" ideiglenes könyvtár nem hozható létre: %s\n"
492 #, c-format
493 msgid "Temporary files will be created in %s\n"
494 msgstr "Az ideiglenes fájlok a(z) \"%s\" könyvtárban jönnek létre\n"
496 #, c-format
497 msgid "Temporary files will not be created\n"
498 msgstr "Ideiglenes fájlok nem jönnek létre\n"
500 #, c-format
501 msgid "Press any key to continue..."
502 msgstr "Nyomjon meg egy billentyűt..."
504 msgid "Cannot parse:"
505 msgstr "Nem sikerült értelmezni:"
507 msgid "More parsing errors will be ignored."
508 msgstr "További értelmezési hibákon átlépünk."
510 msgid "Internal error:"
511 msgstr "Belső programhiba:"
513 msgid "Password:"
514 msgstr "Jelszó:"
516 msgid "Screens"
517 msgstr "Képernyők"
519 msgid "History"
520 msgstr "Előzmények"
522 #. TRANSLATORS: no need to translate 'DialogTitle', it's just a context prefix
523 msgid "DialogTitle|History cleanup"
524 msgstr "DialogTitle|Előzmények törlése"
526 msgid "Do you want clean this history?"
527 msgstr "Előzmények törlése?"
529 msgid "&Yes"
530 msgstr "&Igen"
532 msgid "&No"
533 msgstr "&Nem"
535 msgid "&OK"
536 msgstr "&OK"
538 msgid "&Cancel"
539 msgstr "&Mégsem"
541 msgid "Background process:"
542 msgstr "Háttérfolyamat:"
544 msgid "Error"
545 msgstr "Hiba"
547 msgid "Displays the current version"
548 msgstr "Verzióinformáció megjelenítése"
550 msgid "Print data directory"
551 msgstr "Az adatkönyvtár megjelenítése"
553 msgid "Print extended info about used data directories"
554 msgstr "Bővebb információ a használt adatkönyvtárakról"
556 msgid "Print configure options"
557 msgstr "Beállítások kiíratása"
559 msgid "Print last working directory to specified file"
560 msgstr "A legutóbbi aktuális könyvtár írása az adott fájlba"
562 msgid "Enables subshell support (default)"
563 msgstr "Háttér-shell bekapcsolása (alapértelmezett)"
565 msgid "Disables subshell support"
566 msgstr "Háttér-shell használatának letiltása"
568 msgid "Log ftp dialog to specified file"
569 msgstr "FTP-párbeszéd naplózása megadott fájlba"
571 msgid "Set debug level"
572 msgstr "Nyomkövetési (debug) szint beállítása"
574 msgid "Launches the file viewer on a file"
575 msgstr "Fájlmegjelenítés indítása a megadott fájlon"
577 msgid "Edit files"
578 msgstr "Fájlok szerkesztése"
580 msgid "Forces xterm features"
581 msgstr "Xterm-funkciók kikényszerítése"
583 msgid "Disable X11 support"
584 msgstr "X11 támogatás letiltása"
586 msgid "Tries to use an old highlight mouse tracking"
587 msgstr "Régi típusú egérkezelés használata, ha lehetséges"
589 msgid "Disable mouse support in text version"
590 msgstr "Egérkezelés letiltása a szöveges változatban"
592 msgid "Tries to use termcap instead of terminfo"
593 msgstr "A \"Termcap\" használata a \"Terminfo\" helyett, ha lehet"
595 msgid "To run on slow terminals"
596 msgstr "Lassú terminálon futtatáshoz"
598 msgid "Use stickchars to draw"
599 msgstr "Rajzolás 7 bites ASCII karakterekkel"
601 msgid "Resets soft keys on HP terminals"
602 msgstr "HP terminál puhabillentyűk alaphelyzetbe"
604 msgid "Load definitions of key bindings from specified file"
605 msgstr "Gyorsbillentyűk betöltése megadott fájlból"
607 msgid "Don't load definitions of key bindings from file, use defaults"
608 msgstr ""
609 "A gyorsbillentyű definíciók betöltése fájlból sikertelen, az "
610 "alapértelmezések használata"
612 msgid "Requests to run in black and white"
613 msgstr "Fekete-fehér üzemmód kérése"
615 msgid "Request to run in color mode"
616 msgstr "Színes üzemmód kérése"
618 msgid "Specifies a color configuration"
619 msgstr "Színösszeállítás megadása"
621 msgid "Show mc with specified skin"
622 msgstr "MC a megadott borítással"
624 #. TRANSLATORS: don't translate keywords
625 msgid ""
626 "--colors KEYWORD={FORE},{BACK},{ATTR}:KEYWORD2=...\n"
627 "\n"
628 "{FORE}, {BACK} and {ATTR} can be omitted, and the default will be used\n"
629 "\n"
630 " Keywords:\n"
631 "   Global:       errors, disabled, reverse, gauge, header\n"
632 "                 input, inputmark, inputunchanged, commandlinemark\n"
633 "                 bbarhotkey, bbarbutton, statusbar\n"
634 "   File display: normal, selected, marked, markselect\n"
635 "   Dialog boxes: dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus, errdhotnormal,\n"
636 "                 errdhotfocus\n"
637 "   Menus:        menunormal, menuhot, menusel, menuhotsel, menuinactive\n"
638 "   Popup menus:  pmenunormal, pmenusel, pmenutitle\n"
639 "   Editor:       editnormal, editbold, editmarked, editwhitespace,\n"
640 "                 editlinestate, editbg, editframe, editframeactive\n"
641 "                 editframedrag\n"
642 "   Viewer:       viewbold, viewunderline, viewselected\n"
643 "   Help:         helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n"
644 msgstr ""
646 #. TRANSLATORS: don't translate color names and attributes
647 msgid ""
648 "Standard Colors:\n"
649 "   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
650 "   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
651 "   brightcyan, lightgray and white\n"
652 "\n"
653 "Extended colors, when 256 colors are available:\n"
654 "   color16 to color255, or rgb000 to rgb555 and gray0 to gray23\n"
655 "\n"
656 "Attributes:\n"
657 "   bold, underline, reverse, blink; append more with '+'\n"
658 msgstr ""
659 "Alap színek:\\n\n"
660 "   black (fekete), gray (szürke), red (piros), brightred (élénkpiros),\\n\n"
661 "   green (zöld), brightgreen, brown (barna), yellow (sárga), \\n\n"
662 "   blue (kék), brightblue, magenta (lila), brightmagenta,\\n\n"
663 "   cyan (türkiz), brightcyan, lightgray andés white (fehér)\\n\n"
664 "\\n\n"
665 "Bővített színek, ha a 256 szín elérhető:\\n\n"
666 "   color16 - color255, vagy rgb000 - rgb555 és gray0 - gray23\\n\n"
667 "\\n\n"
668 "Attribútumok:\\n\n"
669 "   bold (félkövér), underline (aláhúzott), reverse (inverz), blink "
670 "(villogás); továbbiak hozzáadása: '+'\\n\n"
672 msgid "Color options"
673 msgstr "Színbeállítások"
675 msgid "+number"
676 msgstr "+szám"
678 msgid "[this_dir] [other_panel_dir]"
679 msgstr "[aktuális_könyvtár] [másik_könyvtár]"
681 msgid "Set initial line number for the internal editor"
682 msgstr "A kezdősor számának megadása a belső szerkesztő számára."
684 msgid ""
685 "\n"
686 "Please send any bug reports (including the output of `mc -V')\n"
687 "as tickets at www.midnight-commander.org\n"
688 msgstr ""
689 "\n"
690 "Hibajelentéseket (az \"mc -V\" parancs kimenetét mellékelve) a\n"
691 "www.midnight-commander.org címre lehet küldeni \"ticket\"-ként.\n"
693 #, c-format
694 msgid "GNU Midnight Commander %s\n"
695 msgstr "GNU Midnight Commander %s\n"
697 msgid "Main options"
698 msgstr "Alapbeállítások"
700 msgid "Terminal options"
701 msgstr "Terminál opciók"
703 msgid "Arguments parse error!"
704 msgstr "Argumentum feldolgozási hiba!"
706 msgid "No arguments given to the viewer."
707 msgstr "Hiányzó paraméterek a nézethez."
709 msgid "Two files are required to evoke the diffviewer."
710 msgstr "Két fájl kell a diff-nézet indításához."
712 msgid "Background process error"
713 msgstr "Hiba a háttérfolyamatban"
715 msgid "Unknown error in child"
716 msgstr "Ismeretlen hiba a futtatott programban"
718 msgid "Child died unexpectedly"
719 msgstr "Váratlanul leállt a futtatott program"
721 msgid "Background protocol error"
722 msgstr "Háttérprotokoll-hiba"
724 msgid "Reading failed"
725 msgstr "Sikertelen olvasás"
727 msgid ""
728 "Background process sent us a request for more arguments\n"
729 "than we can handle."
730 msgstr ""
731 "A háttérfolyamat több paramétert kért,\n"
732 "mint amennyit kezelni tudunk."
734 msgid "&Dismiss"
735 msgstr "&Tovább"
737 msgid "Enter search string:"
738 msgstr "Keresendő szöveg:"
740 msgid "Cas&e sensitive"
741 msgstr "&Kis-/nagybetű számít"
743 msgid "&Backwards"
744 msgstr "&Visszafelé"
746 msgid "&Whole words"
747 msgstr "Csak &teljes szót"
749 msgid "&All charsets"
750 msgstr "&Minden karakterkészlet"
752 msgid "Search"
753 msgstr "Keresés"
755 msgid "Search is disabled"
756 msgstr "Keresés letiltva"
758 #, c-format
759 msgid ""
760 "Cannot create temporary diff file\n"
761 "%s"
762 msgstr ""
763 "Ideiglenes diff fájl létrehozáasa sikertelen\n"
764 "%s"
766 #, c-format
767 msgid ""
768 "Cannot create backup file\n"
769 "%s%s\n"
770 "%s"
771 msgstr ""
772 "Biztonsági másolat létrehozása sikertelen\n"
773 "%s%s\n"
774 "%s"
776 #, c-format
777 msgid ""
778 "Cannot create temporary merge file\n"
779 "%s"
780 msgstr ""
781 "Ideiglenes egyesített fájl létrehozása sikertelen\n"
782 "%s"
784 msgid "&Fastest (Assume large files)"
785 msgstr "&Gyors (nagy fájlokhoz)"
787 msgid "&Minimal (Find a smaller set of change)"
788 msgstr "&Minimális (kisebb változásokat keres)"
790 msgid "Diff algorithm"
791 msgstr "Diff algoritmus"
793 msgid "Diff extra options"
794 msgstr "Diff további opciók"
796 msgid "&Ignore case"
797 msgstr "&Kis/nagy betű mindegy"
799 msgid "Ignore tab &expansion"
800 msgstr "Szóköz/&TAB mindegy"
802 msgid "Ignore &space change"
803 msgstr "&Szóköz mindegy"
805 msgid "Ignore all &whitespace"
806 msgstr "Szóköz/TAB/sor&vég mindegy"
808 msgid "Strip &trailing carriage return"
809 msgstr "Sorvégi &CR eldobása"
811 msgid "Diff Options"
812 msgstr "Diff beállítások"
814 msgid "Edit"
815 msgstr "Szerkeszt"
817 msgid "Edit is disabled"
818 msgstr "Szerkesztés letiltva"
820 msgid "Goto line (left)"
821 msgstr "Ugrás adott sorra (bal)"
823 msgid "Goto line (right)"
824 msgstr "Ugrás adott sorra (jobb)"
826 msgid "Enter line:"
827 msgstr "Sor száma:"
829 msgid "ButtonBar|Help"
830 msgstr "Súgó"
832 msgid "ButtonBar|Save"
833 msgstr "Ment"
835 msgid "ButtonBar|Edit"
836 msgstr "Szerk"
838 msgid "ButtonBar|Merge"
839 msgstr "Egyesít"
841 msgid "ButtonBar|Search"
842 msgstr "Keres"
844 msgid "ButtonBar|Options"
845 msgstr "Opciók"
847 msgid "ButtonBar|Quit"
848 msgstr "Kilép"
850 msgid "Quit"
851 msgstr "Kilép"
853 msgid "File(s) was modified. Save with exit?"
854 msgstr "Egy vagy több fájl megváltozott. Menti kilépéskor?"
856 msgid ""
857 "Midnight Commander is being shut down.\n"
858 "Save modified file(s)?"
859 msgstr ""
861 msgid "Diff:"
862 msgstr "Diff:"
864 #, c-format
865 msgid "\"%s\" is a directory"
866 msgstr "\"%s\" egy könyvtár"
868 #, c-format
869 msgid ""
870 "Cannot stat \"%s\"\n"
871 "%s"
872 msgstr ""
873 "A(z) \"%s\" adatai nem lekérdezhetők \n"
874 "%s"
876 msgid "Diff viewer: invalid mode"
877 msgstr "Különbség megjelenítő: érvénytelen mód"
879 msgid "Two files are needed to compare"
880 msgstr "Két fájl kell az összehasonlításhoz"
882 msgid "Choose syntax highlighting"
883 msgstr "Válasszon szintaktikus szövegkiemelést"
885 msgid "< Auto >"
886 msgstr "< Automatikus >"
888 msgid "< Reload Current Syntax >"
889 msgstr "< Aktuális szintaktika újratöltése >"
891 #, c-format
892 msgid "Cannot open %s for reading"
893 msgstr "A(z) \"%s\" fájl nem megnyitható olvasásra"
895 #, c-format
896 msgid "Error reading %s"
897 msgstr "%s nem olvasható:"
899 #, c-format
900 msgid "Cannot get size/permissions for %s"
901 msgstr "Méret/hozzáférés lekérdezése nem sikerült: %s"
903 #, c-format
904 msgid "\"%s\" is not a regular file"
905 msgstr "\"%s\": speciális fájl"
907 #, c-format
908 msgid "File \"%s\" is too large"
909 msgstr "A(z) \"%s\" fájl túl nagy"
911 #, c-format
912 msgid "Error reading from pipe: %s"
913 msgstr "Hiba a cső olvasásakor: %s"
915 #, c-format
916 msgid "Cannot open pipe for reading: %s"
917 msgstr "A cső nem megnyitható olvasásra: %s"
919 msgid "File has hard-links. Detach before saving?"
920 msgstr "A fájlban \"hard-link\" van. Leválaszt mentés előtt?"
922 msgid "The file has been modified in the meantime. Save anyway?"
923 msgstr "A fájl időközben módosult. Mentés mindenképpen?"
925 #, c-format
926 msgid "Error writing to pipe: %s"
927 msgstr "Hiba a cső írásakor: %s"
929 #, c-format
930 msgid "Cannot open pipe for writing: %s"
931 msgstr "A cső nem megnyitható írásra: %s"
933 #, c-format
934 msgid "Cannot open file for writing: %s"
935 msgstr "A(z) \"%s\" fájl nem megnyitható írásra."
937 msgid "The file you are saving is not finished with a newline"
938 msgstr "A file nem soremeléssel ér véget"
940 msgid "C&ontinue"
941 msgstr "&Tovább"
943 msgid "&Do not change"
944 msgstr "&Ne változtass"
946 msgid "&Unix format (LF)"
947 msgstr "&Unix fomátum (LF)"
949 msgid "&Windows/DOS format (CR LF)"
950 msgstr "&Windows/DOS formátum (CR LF)"
952 msgid "&Macintosh format (CR)"
953 msgstr "&Macintosh formátum (CR)"
955 msgid "Enter file name:"
956 msgstr "Fájlnév:"
958 msgid "Change line breaks to:"
959 msgstr "Sortörés formátum:"
961 msgid "Save As"
962 msgstr "Mentés másként"
964 msgid "Block is large, you may not be able to undo this action"
965 msgstr "Nagy blokk, a művelet nem biztos hogy visszavonható."
967 msgid "&Quick save"
968 msgstr "Gyors mentés"
970 msgid "&Safe save"
971 msgstr "Biztonságos mentés"
973 msgid "&Do backups with following extension:"
974 msgstr "Biztonsági másolatok az alábbi kiterjesztéssel:"
976 msgid "Check &POSIX new line"
977 msgstr "&POSIX soremelés vizsgálata"
979 msgid "Edit Save Mode"
980 msgstr "Mentési mód"
982 msgid "Save as"
983 msgstr "Mentés másként"
985 msgid "Cannot save: destination is not a regular file"
986 msgstr "Nem lehet elmenteni - a cél egy speciális fájl"
988 msgid "A file already exists with this name"
989 msgstr "Már létezik ilyen nevű fájl."
991 msgid "&Overwrite"
992 msgstr "&Felülírás"
994 msgid "Cannot save file"
995 msgstr "Nem sikerült a mentés."
997 msgid "Delete macro"
998 msgstr "Makró törlése"
1000 msgid "Press macro hotkey:"
1001 msgstr "Makró-gyorsbillentyű:"
1003 msgid "Macro not deleted"
1004 msgstr "A makró nem lett törölve"
1006 msgid "Save macro"
1007 msgstr "Makró mentése"
1009 msgid "Press the macro's new hotkey:"
1010 msgstr "A makró új gyorsbillentyűje:"
1012 msgid "Repeat last commands"
1013 msgstr "Utolsó parancsok ismétlése"
1015 msgid "Repeat times:"
1016 msgstr "Ismétlések száma:"
1018 #, c-format
1019 msgid "Confirm save file: \"%s\""
1020 msgstr "Valóban menti: %s ?"
1022 msgid "Save file"
1023 msgstr "Fájl mentése"
1025 msgid "&Save"
1026 msgstr "M&entés"
1028 msgid "Load"
1029 msgstr "Betöltés"
1031 msgid "Syntax file edit"
1032 msgstr "Szintaxisfájl szerkesztése"
1034 msgid "Which syntax file you want to edit?"
1035 msgstr "Melyik szintaxisfájlt kívánja szerkeszteni?"
1037 msgid "&User"
1038 msgstr "&Sajátomat"
1040 msgid "&System wide"
1041 msgstr "Rend&szerszintű"
1043 msgid "Menu edit"
1044 msgstr "Menüszerkesztés"
1046 msgid "Which menu file do you want to edit?"
1047 msgstr "Melyik menüfájlt kívánja szerkeszteni?"
1049 msgid "&Local"
1050 msgstr "&Könyvtárét (helyi)"
1052 msgid "Replace"
1053 msgstr "Csere"
1055 #, c-format
1056 msgid "%ld replacements made"
1057 msgstr "%ld csere történt."
1059 msgid "[NoName]"
1060 msgstr "[Névtelen]"
1062 #, c-format
1063 msgid ""
1064 "File %s was modified.\n"
1065 "Save before close?"
1066 msgstr ""
1067 "%s fájl megváltozott.\n"
1068 "Menti a bezárás előtt?"
1070 msgid "Close file"
1071 msgstr "Fájl bezárása"
1073 #, c-format
1074 msgid ""
1075 "Midnight Commander is being shut down.\n"
1076 "Save modified file %s?"
1077 msgstr ""
1078 "A Midnight Commander kilép.\n"
1079 "Menti a módosított %s fájlt?"
1081 msgid "This function is not implemented"
1082 msgstr "Ez a funkció nincs megvalósítva."
1084 msgid "Copy to clipboard"
1085 msgstr "Másolás vágólapra"
1087 msgid "Unable to save to file"
1088 msgstr "Fájl mentése sikertelen"
1090 msgid "Cut to clipboard"
1091 msgstr "Kivágás a vágólapra"
1093 msgid "Goto line"
1094 msgstr "Ugrás adott sorra"
1096 msgid "Save block"
1097 msgstr "Blokk mentése"
1099 msgid "Insert file"
1100 msgstr "Fájl beszúrása"
1102 msgid "Cannot insert file"
1103 msgstr "Fájl beszúrása sikertelen"
1105 msgid "Sort block"
1106 msgstr "Blokk rendezése"
1108 msgid "You must first highlight a block of text"
1109 msgstr "Előbb ki kell jelölni egy szövegrészt."
1111 msgid "Run sort"
1112 msgstr "Rendezés futtatása"
1114 msgid "Enter sort options (see manpage) separated by whitespace:"
1115 msgstr "\"sort\" paraméterei (ld. man sort), szóközzel elválasztva:"
1117 msgid "Sort"
1118 msgstr "Rendezés"
1120 msgid "Cannot execute sort command"
1121 msgstr "\"sort\" végrehajtása sikertelen"
1123 #, c-format
1124 msgid "Sort returned non-zero: %s"
1125 msgstr "\"Sort\" hibakódja: %s"
1127 msgid "Paste output of external command"
1128 msgstr "Külső parancs kimenetének beillesztése"
1130 msgid "Enter shell command(s):"
1131 msgstr "Shell-parancs(ok):"
1133 msgid "External command"
1134 msgstr "Külső parancs"
1136 msgid "Cannot execute command"
1137 msgstr "A parancs nem hajtható végre"
1139 msgid "mail -s <subject> -c <cc> <to>"
1140 msgstr "mail -s <tárgy> -c <másolat> <címzett>"
1142 msgid "To"
1143 msgstr "Címzett"
1145 msgid "Subject"
1146 msgstr "Tárgy"
1148 msgid "Copies to"
1149 msgstr "Másolat"
1151 msgid "Mail"
1152 msgstr "E-mail"
1154 msgid "Insert literal"
1155 msgstr "Karakter beszúrása"
1157 msgid "Press any key:"
1158 msgstr "Nyomjon meg egy billentyűt:"
1160 msgid ""
1161 "Current text was modified without a file save.\n"
1162 "Continue discards these changes"
1163 msgstr ""
1164 "A szöveg módosult a legutóbbi mentés óta.\n"
1165 "Ha továbblép, ezek a változások elvesznek."
1167 msgid "In se&lection"
1168 msgstr "Kijelöltben"
1170 msgid "&Find all"
1171 msgstr "Min&det"
1173 msgid "Enter replacement string:"
1174 msgstr "Új szöveg:"
1176 msgid "Replace with:"
1177 msgstr "Csere erre:"
1179 msgid "&Replace"
1180 msgstr "&Csere"
1182 msgid "A&ll"
1183 msgstr "Min&det"
1185 msgid "&Skip"
1186 msgstr "&Kihagyás"
1188 msgid "Confirm replace"
1189 msgstr "Csere megerősítése"
1191 msgid "Cancel"
1192 msgstr "Mégsem"
1194 msgid ""
1195 "Current text was modified without a file save.\n"
1196 "Continue discards these changes."
1197 msgstr ""
1198 "A szöveg módosult a legutóbbi mentés óta. \n"
1199 "Ha továbblép, ezek a változások elvesznek."
1201 msgid "NoName"
1202 msgstr "Névtelen"
1204 msgid "&Open file..."
1205 msgstr "&Megnyitás..."
1207 msgid "&New"
1208 msgstr "&Új"
1210 msgid "&Close"
1211 msgstr "&Bezárás"
1213 msgid "Save &as..."
1214 msgstr "Mentés m&ásként"
1216 msgid "&Insert file..."
1217 msgstr "Fájl &beszúrása..."
1219 msgid "Cop&y to file..."
1220 msgstr "Másolat fájlba..."
1222 msgid "&User menu..."
1223 msgstr "Felhasz&nálói menü"
1225 msgid "A&bout..."
1226 msgstr "Névjegy..."
1228 msgid "&Quit"
1229 msgstr "&Kilépés"
1231 msgid "&Undo"
1232 msgstr "&Vissza"
1234 msgid "&Redo"
1235 msgstr "&Újra"
1237 msgid "&Toggle ins/overw"
1238 msgstr "&Beszúrás/átírás"
1240 msgid "To&ggle mark"
1241 msgstr "&Inverz kijelölés"
1243 msgid "&Mark columns"
1244 msgstr "&Oszlopkijelölés"
1246 msgid "Mark &all"
1247 msgstr "&Összes kijelöl"
1249 msgid "Unmar&k"
1250 msgstr "&Nem jelöl"
1252 msgid "Cop&y"
1253 msgstr "&Másol"
1255 msgid "Mo&ve"
1256 msgstr "Át&helyez"
1258 msgid "&Delete"
1259 msgstr "&Töröl"
1261 msgid "Co&py to clipfile"
1262 msgstr "Máso&lás vágólapra"
1264 msgid "&Cut to clipfile"
1265 msgstr "Ki&vágás vágólapra"
1267 msgid "Pa&ste from clipfile"
1268 msgstr "&Beillesztés vágólapról"
1270 msgid "&Beginning"
1271 msgstr "&Eleje"
1273 msgid "&End"
1274 msgstr "&Vége"
1276 msgid "&Search..."
1277 msgstr "&Keresés"
1279 msgid "Search &again"
1280 msgstr "Keresés &tovább"
1282 msgid "&Replace..."
1283 msgstr "&Csere"
1285 msgid "&Toggle bookmark"
1286 msgstr "Könyvjelző ki/&be"
1288 msgid "&Next bookmark"
1289 msgstr "&Követk. könyvjelző"
1291 msgid "&Prev bookmark"
1292 msgstr "&Előző könyvjelző"
1294 msgid "&Flush bookmarks"
1295 msgstr "Könyvjelzők &törlése"
1297 msgid "&Go to line..."
1298 msgstr "U&grás sorra..."
1300 msgid "&Toggle line state"
1301 msgstr "Sor&számok"
1303 msgid "Go to matching &bracket"
1304 msgstr "Ugrás &zárójel párjára"
1306 msgid "Toggle s&yntax highlighting"
1307 msgstr "Szintaktikus sz&övegkiemelés ki/be"
1309 msgid "&Find declaration"
1310 msgstr "Deklaráció &keresése"
1312 msgid "Back from &declaration"
1313 msgstr "Vissza a deklaráció&tól"
1315 msgid "For&ward to declaration"
1316 msgstr "Vissza a deklaráció&hoz"
1318 msgid "Encod&ing..."
1319 msgstr "&Kódolás..."
1321 msgid "&Refresh screen"
1322 msgstr "&Képernyő frissítése"
1324 msgid "&Start/Stop record macro"
1325 msgstr "Makró rögzíté&sének indítása/leállítása"
1327 msgid "Delete macr&o..."
1328 msgstr "Makró &törlése..."
1330 msgid "Record/Repeat &actions"
1331 msgstr "&Akciók felvétele/ismétlése"
1333 msgid "S&pell check"
1334 msgstr "He&lyesírás-ellenőrzés"
1336 msgid "C&heck word"
1337 msgstr "S&zó ellenőrzése"
1339 msgid "Change spelling &language..."
1340 msgstr ""
1342 msgid "&Mail..."
1343 msgstr "&Mail..."
1345 msgid "Insert &literal..."
1346 msgstr "Karakter &beszúrása..."
1348 msgid "Insert &date/time"
1349 msgstr "&Dátum/idő beszúrása"
1351 msgid "&Format paragraph"
1352 msgstr "Bekezdés &formázása"
1354 msgid "&Sort..."
1355 msgstr "&Rendezés..."
1357 msgid "&Paste output of..."
1358 msgstr "K&imenet beillesztése..."
1360 msgid "&External formatter"
1361 msgstr "Kü&lső formázó"
1363 msgid "&Move"
1364 msgstr "Át&helyezés"
1366 msgid "&Resize"
1367 msgstr "Átmé&retezés"
1369 msgid "&Toggle fullscreen"
1370 msgstr "&Teljes képernyő váltás"
1372 msgid "&Next"
1373 msgstr "&Következő"
1375 msgid "&Previous"
1376 msgstr "&Előző"
1378 msgid "&List..."
1379 msgstr "&Lista"
1381 msgid "&General..."
1382 msgstr "Á&ltalános..."
1384 msgid "Save &mode..."
1385 msgstr "&Mentési mód..."
1387 msgid "Learn &keys..."
1388 msgstr "&Billentyűk..."
1390 msgid "Syntax &highlighting..."
1391 msgstr "&Szintaktikus szövegkiemelés"
1393 msgid "S&yntax file"
1394 msgstr "Szintaxisfájl szerkesztése"
1396 msgid "&Menu file"
1397 msgstr "Me&nüfájl szerkesztése"
1399 msgid "&Save setup"
1400 msgstr "Beállítások m&entése"
1402 msgid "&File"
1403 msgstr "&Fájl"
1405 msgid "&Edit"
1406 msgstr "Sz&erkeszt"
1408 msgid "&Search"
1409 msgstr "&Keresés"
1411 msgid "&Command"
1412 msgstr "&Parancs"
1414 msgid "For&mat"
1415 msgstr "For&mátum"
1417 msgid "&Window"
1418 msgstr "&Ablak"
1420 msgid "&Options"
1421 msgstr "Beállítás&ok"
1423 #, fuzzy
1424 msgid "&None"
1425 msgstr "Nincs"
1427 #, fuzzy
1428 msgid "&Dynamic paragraphing"
1429 msgstr "Dinamikus bekezdések"
1431 #, fuzzy
1432 msgid "Type &writer wrap"
1433 msgstr "Sortörés"
1435 msgid "Wrap mode"
1436 msgstr "Tördelés"
1438 #, fuzzy
1439 msgid "Tabulation"
1440 msgstr "Navigálás"
1442 msgid "&Fake half tabs"
1443 msgstr "Hamis &fél-tabulátorok"
1445 msgid "&Backspace through tabs"
1446 msgstr "&Backspace: tabokat egyszerre"
1448 msgid "Fill tabs with &spaces"
1449 msgstr "&Tabulálás szóközökkel"
1451 msgid "Tab spacing:"
1452 msgstr "Tabulátor méret:"
1454 msgid "Other options"
1455 msgstr "További opciók"
1457 msgid "&Return does autoindent"
1458 msgstr "Új sor &auto. behúzás"
1460 msgid "Confir&m before saving"
1461 msgstr "M&entés előtt megerősítés"
1463 msgid "Save file &position"
1464 msgstr "Fájlbeli &pozíció mentése"
1466 #, fuzzy
1467 msgid "&Visible trailing spaces"
1468 msgstr "Látható sorvégi szóközök"
1470 #, fuzzy
1471 msgid "Visible &tabs"
1472 msgstr "Látható tabulátorok"
1474 msgid "Synta&x highlighting"
1475 msgstr "&Szintaktikus szövegkiemelés"
1477 msgid "C&ursor after inserted block"
1478 msgstr ""
1480 msgid "Pers&istent selection"
1481 msgstr "Tartós kijelölés"
1483 #, fuzzy
1484 msgid "Cursor be&yond end of line"
1485 msgstr "Kurzor a sor vége mögött"
1487 msgid "&Group undo"
1488 msgstr "C&soportos visszavonás"
1490 msgid "Word wrap line length:"
1491 msgstr "Sortörési pozíció:"
1493 msgid "Editor options"
1494 msgstr "A szövegszerkesztő beállításai"
1496 #, fuzzy
1497 msgid ""
1498 "A user friendly text editor\n"
1499 "written for the Midnight Commander."
1500 msgstr "Valóban ki szeretne lépni a Midnight Commanderből?"
1502 msgid "Copyright (C) 1996-2012 the Free Software Foundation"
1503 msgstr ""
1505 msgid "About"
1506 msgstr "Névjegy"
1508 msgid "Open files"
1509 msgstr "Nyitott fájlok"
1511 msgid "Edit: "
1512 msgstr "Szerkeszt:"
1514 msgid "ButtonBar|Mark"
1515 msgstr "Jelöl"
1517 msgid "ButtonBar|Replac"
1518 msgstr "Csere"
1520 msgid "ButtonBar|Copy"
1521 msgstr "Másol"
1523 msgid "ButtonBar|Move"
1524 msgstr "Áthelyez"
1526 msgid "ButtonBar|Delete"
1527 msgstr "Töröl"
1529 msgid "ButtonBar|PullDn"
1530 msgstr "Főmenü"
1532 msgid "&Add word"
1533 msgstr "Szó hozzá&adása"
1535 msgid "Language"
1536 msgstr "Nyelv"
1538 msgid "Misspelled"
1539 msgstr "Hibás"
1541 msgid "Check word"
1542 msgstr "Szó ellenőrzése"
1544 msgid "Suggest"
1545 msgstr "Ajánlat"
1547 msgid "Select language"
1548 msgstr "Nyelv kiválasztása"
1550 msgid "Load syntax file"
1551 msgstr "Szintaxisfájl betöltése"
1553 #, c-format
1554 msgid ""
1555 "Cannot open file %s\n"
1556 "%s"
1557 msgstr ""
1558 "A(z) %s fájl nem megnyitható\n"
1559 "%s"
1561 #, c-format
1562 msgid "Error in file %s on line %d"
1563 msgstr "Hiba a(z) %s fájl %d. sorában"
1565 msgid ""
1566 "The Commander can't change to the directory that\n"
1567 "the subshell claims you are in. Perhaps you have\n"
1568 "deleted your working directory, or given yourself\n"
1569 "extra access permissions with the \"su\" command?"
1570 msgstr ""
1571 "A Midnight Commander nem tud belépni abba a könyvtárba, \n"
1572 "amelyet a háttér-shell aktuálisként jelez. \n"
1573 "Elképzelhető, hogy törölte az aktuális könyvtárat,\n"
1574 "vagy módosította a jogosultságait a \"su\" programmal?"
1576 msgid "The shell is already running a command"
1577 msgstr "A parancsértelmező már futtat egy parancsot."
1579 #, c-format
1580 msgid "Type `exit' to return to the Midnight Commander"
1581 msgstr "Írjon \"exit\"-et a Midnight Commanderbe való visszatéréshez."
1583 #, c-format
1584 msgid "Cannot fetch a local copy of %s"
1585 msgstr "Nem sikerült behozni \"%s\" helyi másolatát"
1587 msgid "Set &all"
1588 msgstr "Min&det"
1590 msgid "S&kip"
1591 msgstr "&Kihagy"
1593 msgid "&Set"
1594 msgstr "&Beállít"
1596 msgid "owner"
1597 msgstr "Tulaj"
1599 msgid "group"
1600 msgstr "Csoport"
1602 msgid "other"
1603 msgstr "Mások"
1605 msgid "Flag"
1606 msgstr "Jel"
1608 msgid "Chown advanced command"
1609 msgstr "Chmod-Chown parancs"
1611 #, c-format
1612 msgid ""
1613 "Cannot chmod \"%s\"\n"
1614 "%s"
1615 msgstr ""
1616 "\"%s\" jogai nem állíthatók\n"
1617 "%s"
1619 #, c-format
1620 msgid ""
1621 "Cannot chown \"%s\"\n"
1622 "%s"
1623 msgstr ""
1624 "\"%s\" tulaja nem állítható\n"
1625 "%s"
1627 msgid "Other 8 bit"
1628 msgstr "Egyéb 8 bites"
1630 msgid "Running"
1631 msgstr "Futtatás:"
1633 msgid "Stopped"
1634 msgstr "Megállítva"
1636 msgid "&Full file list"
1637 msgstr "&Teljes"
1639 msgid "&Brief file list"
1640 msgstr "Tömö&r"
1642 msgid "&Long file list"
1643 msgstr "&Duplaszéles"
1645 msgid "&User defined:"
1646 msgstr "Sa&ját:"
1648 msgid "User &mini status"
1649 msgstr "Saját extra adat&sor"
1651 msgid "Listing mode"
1652 msgstr "Listázási mód"
1654 msgid "Executable &first"
1655 msgstr "Futtatható fent"
1657 msgid "&Reverse"
1658 msgstr "&Fordított sorrend"
1660 msgid "Sort order"
1661 msgstr "Rendezési mód"
1663 #. TRANSLATORS: no need to translate 'Confirmation', it's just a context prefix
1664 msgid "Confirmation|&Delete"
1665 msgstr "Confirmation|Tö&rlés"
1667 msgid "Confirmation|O&verwrite"
1668 msgstr "Confirmation|Felül&írás"
1670 msgid "Confirmation|&Execute"
1671 msgstr "Confirmation|&Futtatás"
1673 msgid "Confirmation|E&xit"
1674 msgstr "Confirmation|&Kilépés"
1676 msgid "Confirmation|Di&rectory hotlist delete"
1677 msgstr "Confirmation|Könyvtár-&gyorslista törlés"
1679 msgid "Confirmation|&History cleanup"
1680 msgstr "Confirmation|&Történet törlés"
1682 msgid "Confirmation"
1683 msgstr "Rákérdezés"
1685 #, fuzzy
1686 msgid "&UTF-8 output"
1687 msgstr "UTF-8 kijelzés"
1689 #, fuzzy
1690 msgid "&Full 8 bits output"
1691 msgstr "8 bites kijelzés"
1693 #, fuzzy
1694 msgid "&ISO 8859-1"
1695 msgstr "ISO 8859-1"
1697 #, fuzzy
1698 msgid "7 &bits"
1699 msgstr "7 bites kijelzés"
1701 msgid "F&ull 8 bits input"
1702 msgstr "&8 bites bevitel"
1704 msgid "Display bits"
1705 msgstr "Kivitel és bevitel"
1707 msgid "Input / display codepage:"
1708 msgstr "Beviteli/kijelzési kódlap:"
1710 msgid "&Select"
1711 msgstr "&Kiválaszt"
1713 msgid "Directory tree"
1714 msgstr "Könyvtárfa"
1716 #, fuzzy
1717 msgid "Timeout for freeing VFSs (sec):"
1718 msgstr "VFS-felszabadítási idő:"
1720 #, fuzzy
1721 msgid "FTP anonymous password:"
1722 msgstr "Anonymous FTP jelszava:"
1724 #, fuzzy
1725 msgid "FTP directory cache timeout (sec):"
1726 msgstr "Ftpfs-könyvtárgyorstár elévülése:"
1728 #, fuzzy
1729 msgid "&Always use ftp proxy:"
1730 msgstr "FTP-&proxy állandó használata"
1732 msgid "&Use ~/.netrc"
1733 msgstr "~/.&netrc használata"
1735 msgid "Use &passive mode"
1736 msgstr "Passzí&v mód használata"
1738 msgid "Use passive mode over pro&xy"
1739 msgstr "Passzív mód használata pro&xy-n"
1741 msgid "Virtual File System Setting"
1742 msgstr "Virtuális fájlrendszer (VFS) beállítások"
1744 msgid "cd"
1745 msgstr "cd"
1747 msgid "Quick cd"
1748 msgstr "Gyors könyvtárváltás (\"cd\")"
1750 msgid "Existing filename (filename symlink will point to):"
1751 msgstr "Létező fájlnév (amire a link mutatni fog):"
1753 msgid "Symbolic link filename:"
1754 msgstr "Szimbolikus link neve:"
1756 msgid "Symbolic link"
1757 msgstr "Szimbolikus link"
1759 msgid "&Stop"
1760 msgstr "&Megállít"
1762 msgid "&Resume"
1763 msgstr "&Folytat"
1765 msgid "&Kill"
1766 msgstr "&Töröl"
1768 #, fuzzy
1769 msgid "Background jobs"
1770 msgstr "Háttérfolyamatok"
1772 #, c-format
1773 msgid "Password for \\\\%s\\%s"
1774 msgstr "\\\\%s\\%s jelszava:"
1776 msgid "Domain:"
1777 msgstr "Tartomány:"
1779 msgid "Username:"
1780 msgstr "Felhasználónév:"
1782 #, fuzzy
1783 msgid "SMB authentication"
1784 msgstr "Azonosítás sikertelen"
1786 #, fuzzy
1787 msgid "set &user ID on execution"
1788 msgstr "\"Set-UID\" bit (más UID)"
1790 #, fuzzy
1791 msgid "set &group ID on execution"
1792 msgstr "\"Set-GID\" bit (más GID)"
1794 #, fuzzy
1795 msgid "stick&y bit"
1796 msgstr "\"Sticky\"  bit (ragadós)"
1798 #, fuzzy
1799 msgid "&read by owner"
1800 msgstr "tulajdonos: olvas"
1802 #, fuzzy
1803 msgid "&write by owner"
1804 msgstr "tulajdonos: ír"
1806 #, fuzzy
1807 msgid "e&xecute/search by owner"
1808 msgstr "tulajdonos: futtat/belép"
1810 #, fuzzy
1811 msgid "rea&d by group"
1812 msgstr "csoport   : olvas"
1814 #, fuzzy
1815 msgid "write by grou&p"
1816 msgstr "csoport   : ír"
1818 #, fuzzy
1819 msgid "execu&te/search by group"
1820 msgstr "csoport   : futtat/belép"
1822 #, fuzzy
1823 msgid "read &by others"
1824 msgstr "mások     : olvas"
1826 #, fuzzy
1827 msgid "wr&ite by others"
1828 msgstr "mások     : ír"
1830 #, fuzzy
1831 msgid "execute/searc&h by others"
1832 msgstr "mások     : futtat/belép"
1834 msgid "Name:"
1835 msgstr "Név:"
1837 msgid "Permissions (octal):"
1838 msgstr "Jogok (oktálisan):"
1840 msgid "Owner name:"
1841 msgstr "Tulajdonos:"
1843 msgid "Group name:"
1844 msgstr "Csoport:"
1846 msgid "&Marked all"
1847 msgstr "&Jelölteket"
1849 msgid "S&et marked"
1850 msgstr "Jel. b&e"
1852 msgid "C&lear marked"
1853 msgstr "Jel. &ki"
1855 msgid "Chmod command"
1856 msgstr "Jogosultságok beállítása (Chmod)"
1858 msgid "Permission"
1859 msgstr "Jogok"
1861 msgid "File"
1862 msgstr "Fájl"
1864 msgid "Set &groups"
1865 msgstr "&Csoportot"
1867 msgid "Set &users"
1868 msgstr "&Tulajdonost"
1870 msgid "Name"
1871 msgstr "Fájlnév"
1873 msgid "Owner name"
1874 msgstr "Tulajdonos:"
1876 msgid "Group name"
1877 msgstr "Csoport:"
1879 msgid "Size"
1880 msgstr "Méret"
1882 msgid "Chown command"
1883 msgstr "Chown parancs (Tulaj)"
1885 msgid "User name"
1886 msgstr "Tulajdonos"
1888 msgid "<Unknown user>"
1889 msgstr "<ismeretlen>"
1891 msgid "<Unknown group>"
1892 msgstr "<ismeretlen>"
1894 msgid "Enter machine name (F1 for details):"
1895 msgstr "Gépnév (részletek: F1 billentyű):"
1897 msgid "Files tagged, want to cd?"
1898 msgstr "A fájlkijelölések elvesznek, folytatja?"
1900 msgid "Cannot change directory"
1901 msgstr "Nem sikerült könyvtárt váltani"
1903 msgid "Filter"
1904 msgstr "Szűrő"
1906 msgid "Set expression for filtering filenames"
1907 msgstr "Adja meg a fájlnevekre vonatkozó szűrőkifejezést"
1909 msgid "&Files only"
1910 msgstr "Csak &fájlokat"
1912 msgid "&Using shell patterns"
1913 msgstr "&Shell-minta"
1915 msgid "&Case sensitive"
1916 msgstr "&Kis-/nagybetű számít"
1918 #, c-format
1919 msgid "Link %s to:"
1920 msgstr "\"%s\" linkelése ide:"
1922 msgid "Link"
1923 msgstr "Link"
1925 #, c-format
1926 msgid "link: %s"
1927 msgstr "link: %s"
1929 #, c-format
1930 msgid "symlink: %s"
1931 msgstr "szimbolikus link: %s"
1933 #, c-format
1934 msgid "Cannot chdir to \"%s\""
1935 msgstr "Nem sikerült belépni a(z) \"%s\" könyvtárba"
1937 msgid "View file"
1938 msgstr "Fájl megjelenítése"
1940 msgid "Filename:"
1941 msgstr "Fájlnév:"
1943 msgid "Filtered view"
1944 msgstr "Szűrt nézet"
1946 msgid "Filter command and arguments:"
1947 msgstr "Szűrőprogram és paraméterei:"
1949 msgid "Create a new Directory"
1950 msgstr "Új könyvtár létrehozása"
1952 msgid "Enter directory name:"
1953 msgstr "Könyvtár neve:"
1955 msgid "Select"
1956 msgstr "Kiválaszt"
1958 msgid "Unselect"
1959 msgstr "Kijelölések megszüntetése"
1961 msgid "Extension file edit"
1962 msgstr "Kiterjesztésfájl szerkesztése"
1964 msgid "Which extension file you want to edit?"
1965 msgstr "Melyik kiterjesztésfájlt kívánja szerkeszteni?"
1967 msgid "&System Wide"
1968 msgstr "&Rendszerszintűt"
1970 msgid "Highlighting groups file edit"
1971 msgstr "Színkiemelés fájl szerkesztéses"
1973 msgid "Which highlighting file you want to edit?"
1974 msgstr "Melyik színkiemelés fájlt kívánja szerkeszteni?"
1976 msgid "Compare directories"
1977 msgstr "Könyvtárak összehasonlítása"
1979 msgid "Select compare method:"
1980 msgstr "Összehasonlítási mód:"
1982 msgid "&Quick"
1983 msgstr "&Gyors (dátumok)"
1985 msgid "&Size only"
1986 msgstr "&Méretek alapján"
1988 msgid "&Thorough"
1989 msgstr "&Alapos (tartalom)"
1991 msgid ""
1992 "Both panels should be in the listing mode\n"
1993 "to use this command"
1994 msgstr ""
1995 "Mindkét panelnak fájllista-módban kell lennie\n"
1996 "ehhez a művelethez"
1998 msgid ""
1999 "Not an xterm or Linux console;\n"
2000 "the panels cannot be toggled."
2001 msgstr ""
2002 "Nem Xterm vagy Linux-konzol;\n"
2003 "a paneleket nem lehet kikapcsolni."
2005 #, c-format
2006 msgid "Symlink `%s' points to:"
2007 msgstr "A(z) \"%s\" szimbolikus link ide mutasson:"
2009 msgid "Edit symlink"
2010 msgstr "Szimb. link módosítása"
2012 #, c-format
2013 msgid "edit symlink, unable to remove %s: %s"
2014 msgstr "\"%s\" törlése nem sikerült: %s"
2016 #, c-format
2017 msgid "edit symlink: %s"
2018 msgstr "szimbolikus link módosítása: %s"
2020 #, c-format
2021 msgid "`%s' is not a symbolic link"
2022 msgstr "\"%s\" nem szimbolikus link"
2024 msgid "FTP to machine"
2025 msgstr "FTP-kapcsolat"
2027 msgid "SFTP to machine"
2028 msgstr "SFTP célgép"
2030 msgid "Shell link to machine"
2031 msgstr "Shell-kapcsolat egy másik géppel"
2033 msgid "SMB link to machine"
2034 msgstr "SMB-kapcsolat"
2036 msgid "Undelete files on an ext2 file system"
2037 msgstr "Törölt fájlok visszaállítása Ext2 fájlrendszeren"
2039 msgid ""
2040 "Enter device (without /dev/) to undelete\n"
2041 "files on: (F1 for details)"
2042 msgstr ""
2043 "A visszaállítandó fájlokat tároló eszköz neve\n"
2044 "(/dev/ nélkül) (részletek: F1 billentyű):"
2046 msgid "Setup"
2047 msgstr "Beállítások"
2049 #, c-format
2050 msgid "Setup saved to %s"
2051 msgstr "A beállítások elmentve ide: %s"
2053 #, c-format
2054 msgid "Unable to save setup to %s"
2055 msgstr "A beállítások nem menthetők el ide: %s"
2057 msgid "Cannot execute commands on non-local filesystems"
2058 msgstr "Távoli fájlrendszeren nem lehet végrehajtani a parancsokat"
2060 #, c-format
2061 msgid ""
2062 "Cannot chdir to \"%s\"\n"
2063 "%s"
2064 msgstr ""
2065 "Nem sikerült belépni a(z) \"%s\" könyvtárba.\n"
2066 "%s"
2068 msgid "Cannot read directory contents"
2069 msgstr "Könyvtár tartalma nem olvasható"
2071 msgid "Parameter"
2072 msgstr "Paraméter"
2074 #, c-format
2075 msgid ""
2076 "Cannot create temporary command file\n"
2077 "%s"
2078 msgstr ""
2079 "Nem sikerült ideiglenes parancsfájlt létrehozni\n"
2080 "%s"
2082 #, c-format
2083 msgid " %s%s file error"
2084 msgstr " %s%s fájlhiba"
2086 #, c-format
2087 msgid ""
2088 "The format of the %smc.ext file has changed with version 3.0. It seems that "
2089 "the installation failed. Please fetch a fresh copy from the Midnight "
2090 "Commander package."
2091 msgstr ""
2092 "A(z) %smc.ext fájl formátuma a 3.0-s verzióval módosult. Úgy tűnik, hogy a "
2093 "Midnight Commander telepítésekor hiba történt. Szerezzen be egy friss "
2094 "verziót a Midnight Commander-csomagból."
2096 #, c-format
2097 msgid "%s file error"
2098 msgstr "%s fájl hiba"
2100 #, c-format
2101 msgid ""
2102 "The format of the %s file has changed with version 3.0. You may either want "
2103 "to copy it from %smc.ext or use that file as an example of how to write it."
2104 msgstr ""
2105 "'%s' fájl formátuma a 3.0-s verzióval módosult. Lemásolhatja azt a(z) '%smc."
2106 "ext' fájlból, vagy elkészítheti az alapján."
2108 msgid "DialogTitle|Copy"
2109 msgstr "Másol"
2111 msgid "DialogTitle|Move"
2112 msgstr "Áthelyez"
2114 msgid "DialogTitle|Delete"
2115 msgstr "Töröl"
2117 msgid "FileOperation|Copy"
2118 msgstr "Másol"
2120 msgid "FileOperation|Move"
2121 msgstr "Áthelyez"
2123 msgid "FileOperation|Delete"
2124 msgstr "Töröl"
2126 #, no-c-format
2127 msgid "%o %f \"%s\"%m"
2128 msgstr "\"%s\" nevű %f %o%m"
2130 #, no-c-format
2131 msgid "%o %d %f%m"
2132 msgstr "%d kijelölt %f %o%m"
2134 msgid "file"
2135 msgstr "fájl"
2137 msgid "files"
2138 msgstr "fájl"
2140 msgid "directory"
2141 msgstr "könyvtár"
2143 msgid "directories"
2144 msgstr "könyvtár"
2146 msgid "files/directories"
2147 msgstr "fájl/könyvtár"
2149 #. TRANSLATORS: keep leading space here to split words in Copy/Move dialog
2150 msgid " with source mask:"
2151 msgstr " az alábbi maszkkal:"
2153 msgid "to:"
2154 msgstr "Cél:"
2156 #, c-format
2157 msgid "%s?"
2158 msgstr "%s?"
2160 msgid "Cannot make the hardlink"
2161 msgstr "Nem sikerült létrehozni a hard linket"
2163 #, c-format
2164 msgid ""
2165 "Cannot read source link \"%s\"\n"
2166 "%s"
2167 msgstr ""
2168 "Nem sikerült olvasni a forráslinket (\"%s\")\n"
2169 "%s"
2171 msgid ""
2172 "Cannot make stable symlinks acrossnon-local filesystems:\n"
2173 "\n"
2174 "Option Stable Symlinks will be disabled"
2175 msgstr ""
2176 "Távoli fájlrendszerek közt nem hozhatók létre stabil szimbolikus linkek:\n"
2177 "\n"
2178 "A \"Stabil szimbolikus linkek\" opció ki lesz kapcsolva."
2180 #, c-format
2181 msgid ""
2182 "Cannot create target symlink \"%s\"\n"
2183 "%s"
2184 msgstr ""
2185 "Nem sikerült létrehozni a cél szim-linket \"%s\"\n"
2186 "%s"
2188 msgid "&Abort"
2189 msgstr "&Megszakítás"
2191 msgid "Ski&p all"
2192 msgstr "Ö&sszes kihagyása"
2194 msgid "&Retry"
2195 msgstr "Új&ra"
2197 #, fuzzy, c-format
2198 msgid ""
2199 "Directory \"%s\" not empty.\n"
2200 "Delete it recursively?"
2201 msgstr ""
2202 "\n"
2203 "Nem üres a könyvtár.   \n"
2204 "Törölni kívánja a tartalmával együtt?"
2206 #, fuzzy, c-format
2207 msgid ""
2208 "Background process:\n"
2209 "Directory \"%s\" not empty.\n"
2210 "Delete it recursively?"
2211 msgstr ""
2212 "\n"
2213 "Háttérfolyamat: nem üres a könyvtár. \n"
2214 "Törölni kívánja a tartalmával együtt?"
2216 msgid "Non&e"
2217 msgstr "&Egyiket sem"
2219 #, c-format
2220 msgid ""
2221 "Cannot stat file \"%s\"\n"
2222 "%s"
2223 msgstr ""
2224 "A(z) \"%s\" fájl adatai nem lekérdezhetők \n"
2225 "%s"
2227 #, c-format
2228 msgid ""
2229 "\"%s\"\n"
2230 "and\n"
2231 "\"%s\"\n"
2232 "are the same file"
2233 msgstr ""
2234 "\"%s\"  és \n"
2235 "\"%s\" \n"
2236 "ugyanaz a fájl"
2238 #, c-format
2239 msgid "Cannot overwrite directory \"%s\""
2240 msgstr "A(z) \"%s\" könyvtár nem felülírható"
2242 #, c-format
2243 msgid ""
2244 "Cannot move file \"%s\" to \"%s\"\n"
2245 "%s"
2246 msgstr ""
2247 "A(z) \"%s\" fájl nem átnevezhető/mozgatható erre: \"%s\"\n"
2248 "%s"
2250 #, c-format
2251 msgid ""
2252 "Cannot remove file \"%s\"\n"
2253 "%s"
2254 msgstr ""
2255 "A(z) \"%s\" fájl nem törölhető \n"
2256 "%s"
2258 #, c-format
2259 msgid ""
2260 "Cannot delete file \"%s\"\n"
2261 "%s"
2262 msgstr ""
2263 "A(z) \"%s\" fájl nem törölhető \n"
2264 "%s"
2266 #, c-format
2267 msgid ""
2268 "Cannot remove directory \"%s\"\n"
2269 "%s"
2270 msgstr ""
2271 "A(z) \"%s\" könyvtár nem törölhető \n"
2272 "%s"
2274 #, c-format
2275 msgid ""
2276 "Cannot overwrite directory \"%s\"\n"
2277 "%s"
2278 msgstr ""
2279 "A(z) \"%s\" könyvtár nem felülírható \n"
2280 "%s"
2282 #, c-format
2283 msgid ""
2284 "Cannot stat source file \"%s\"\n"
2285 "%s"
2286 msgstr ""
2287 "A(z) \"%s\" forrásfájl adatai nem elérhetők \n"
2288 "%s"
2290 #, c-format
2291 msgid ""
2292 "Cannot create special file \"%s\"\n"
2293 "%s"
2294 msgstr ""
2295 "Nem sikerült létrehozni a(z) \"%s\"\n"
2296 "speciális fájlt. \n"
2297 "%s"
2299 #, c-format
2300 msgid ""
2301 "Cannot chown target file \"%s\"\n"
2302 "%s"
2303 msgstr ""
2304 "A(z) \"%s\" célfájl tulajdonosa nem állítható \n"
2305 "%s"
2307 #, c-format
2308 msgid ""
2309 "Cannot chmod target file \"%s\"\n"
2310 "%s"
2311 msgstr ""
2312 "A(z) \"%s\" célfájl jogai nem állíthatók \n"
2313 "%s"
2315 #, c-format
2316 msgid ""
2317 "Cannot open source file \"%s\"\n"
2318 "%s"
2319 msgstr ""
2320 "A(z) \"%s\" forrásfájl nem megnyitható \n"
2321 "%s"
2323 msgid "Reget failed, about to overwrite file"
2324 msgstr "A pozicionálás nem sikerült, a célfájl felülíódik."
2326 #, c-format
2327 msgid ""
2328 "Cannot fstat source file \"%s\"\n"
2329 "%s"
2330 msgstr ""
2331 "Nem sikerült lekérdezni a(z) \"%s\" \n"
2332 "forrásfájl adatait. \n"
2333 "%s"
2335 #, c-format
2336 msgid ""
2337 "Cannot create target file \"%s\"\n"
2338 "%s"
2339 msgstr ""
2340 "Nem sikerült létrehozni a(z) \"%s\" célfájlt. \n"
2341 "%s"
2343 #, c-format
2344 msgid ""
2345 "Cannot fstat target file \"%s\"\n"
2346 "%s"
2347 msgstr ""
2348 "Nem sikerült lekérdezni a(z) \"%s\" \n"
2349 "célfájl adatait. \n"
2350 "%s"
2352 #, c-format
2353 msgid ""
2354 "Cannot preallocate space for target file \"%s\"\n"
2355 "%s"
2356 msgstr ""
2357 "%s célfájl számára nem foglalható le hely:\n"
2358 "%s"
2360 #, c-format
2361 msgid ""
2362 "Cannot read source file\"%s\"\n"
2363 "%s"
2364 msgstr ""
2365 "Nem sikerült olvasni a(z) \"%s\" forrásfájlt. \n"
2366 "%s"
2368 #, c-format
2369 msgid ""
2370 "Cannot write target file \"%s\"\n"
2371 "%s"
2372 msgstr ""
2373 "Nem sikerült írni a(z) \"%s\" célfájlt. \n"
2374 "%s"
2376 msgid "(stalled)"
2377 msgstr "(elakadt)"
2379 #, c-format
2380 msgid ""
2381 "Cannot close source file \"%s\"\n"
2382 "%s"
2383 msgstr ""
2384 "Nem sikerült lezárni a(z) \"%s\" forrásfájlt. \n"
2385 "%s"
2387 #, c-format
2388 msgid ""
2389 "Cannot close target file \"%s\"\n"
2390 "%s"
2391 msgstr ""
2392 "Nem sikerült lezárni a(z) \"%s\" célfájlt. \n"
2393 "%s"
2395 msgid "Incomplete file was retrieved. Keep it?"
2396 msgstr "Nem másolódott át a teljes fájl. Megtartja a célfájlt?"
2398 msgid "&Keep"
2399 msgstr "&Megtartás"
2401 #, c-format
2402 msgid ""
2403 "Cannot stat source directory \"%s\"\n"
2404 "%s"
2405 msgstr ""
2406 "Nem sikerült lekérdezni a(z) \"%s\" \n"
2407 "forráskönyvtár adatait. \n"
2408 "%s"
2410 #, c-format
2411 msgid ""
2412 "Source \"%s\" is not a directory\n"
2413 "%s"
2414 msgstr ""
2415 "A(z) \"%s\" forrásobjektum nem könyvtár. \n"
2416 "%s"
2418 #, c-format
2419 msgid ""
2420 "Cannot copy cyclic symbolic link\n"
2421 "\"%s\""
2422 msgstr ""
2423 "Ciklikus szimbolikus linket nem lehet átmásolni: \n"
2424 "\"%s\""
2426 #, c-format
2427 msgid ""
2428 "Destination \"%s\" must be a directory\n"
2429 "%s"
2430 msgstr ""
2431 "A cél (\"%s\") csak könyvtár lehet. \n"
2432 "%s"
2434 #, c-format
2435 msgid ""
2436 "Cannot create target directory \"%s\"\n"
2437 "%s"
2438 msgstr ""
2439 "Célkönyvtár \"%s\" nem létrehozható \n"
2440 "%s"
2442 #, c-format
2443 msgid ""
2444 "Cannot chown target directory \"%s\"\n"
2445 "%s"
2446 msgstr ""
2447 "Célkönyvtár \"%s\" tulajdonosa nem beállítható \n"
2448 "%s"
2450 #, c-format
2451 msgid ""
2452 "\"%s\"\n"
2453 "and\n"
2454 "\"%s\"\n"
2455 "are the same directory"
2456 msgstr ""
2457 "\"%s\" \n"
2458 "és \n"
2459 "\"%s\" \n"
2460 "ugyanaz a könyvtár"
2462 #, c-format
2463 msgid ""
2464 "Cannot overwrite file \"%s\"\n"
2465 "%s"
2466 msgstr ""
2467 "A(z) \"%s\" fájl nem felülírható\n"
2468 "%s"
2470 #, c-format
2471 msgid ""
2472 "Cannot move directory \"%s\" to \"%s\"\n"
2473 "%s"
2474 msgstr ""
2475 "A(z) \"%s\" könyvtár nem átnevezhető/mozgatható erre: \"%s\" \n"
2476 "%s"
2478 msgid "Directory scanning"
2479 msgstr "Könyvtárak átfésülése"
2481 msgid "Cannot operate on \"..\"!"
2482 msgstr "A \"..\" könyvtárral ez nem lehetséges!"
2484 msgid "Sorry, I could not put the job in background"
2485 msgstr "Nem tudtam a feladatot a háttérben végezni"
2487 #, fuzzy
2488 msgid "S&uspend"
2489 msgstr "F&elfüggesztés"
2491 msgid "Con&tinue"
2492 msgstr "&Folytatás"
2494 #, c-format
2495 msgid "%d:%02d.%02d"
2496 msgstr "%d:%02d:%02d"
2498 #, c-format
2499 msgid "ETA %s"
2500 msgstr "MÉG %s"
2502 #, c-format
2503 msgid "%.2f MB/s"
2504 msgstr "%.2f MB/s"
2506 #, c-format
2507 msgid "%.2f KB/s"
2508 msgstr "%.2f KB/s"
2510 #, c-format
2511 msgid "%ld B/s"
2512 msgstr "%ld B/s"
2514 msgid "Target file already exists!"
2515 msgstr "A célfájl már létezik!"
2517 #, fuzzy, c-format
2518 msgid "New     : %s, size %llu"
2519 msgstr "Forrásfájl dátuma: %s, mérete: %llu"
2521 #, fuzzy, c-format
2522 msgid "Existing: %s, size %llu"
2523 msgstr "Forrásfájl dátuma: %s, mérete: %llu"
2525 msgid "Overwrite this target?"
2526 msgstr "Felülírja ezt a fájlt?"
2528 msgid "A&ppend"
2529 msgstr "&Hozzáírás"
2531 msgid "&Reget"
2532 msgstr "&Kiegészítés"
2534 msgid "Overwrite all targets?"
2535 msgstr "Minden célfájlt felülír?"
2537 msgid "&Update"
2538 msgstr "Ha &régebbi"
2540 msgid "If &size differs"
2541 msgstr "Ha más a mére&te"
2543 msgid "File exists"
2544 msgstr "A fájl már létezik"
2546 msgid "Background process: File exists"
2547 msgstr "Háttérfolyamat: a fájl már létezik"
2549 #, c-format
2550 msgid "Files processed: %zu/%zu"
2551 msgstr "Feldolgozott fájl: %zu / %zu"
2553 #, c-format
2554 msgid "Files processed: %zu"
2555 msgstr "Feldolgozott fájl: %zu"
2557 #, c-format
2558 msgid "Time: %s %s"
2559 msgstr "Idő: %s %s"
2561 #, c-format
2562 msgid "Time: %s %s (%s)"
2563 msgstr "Idő: %s %s (%s)"
2565 #, c-format
2566 msgid "Time: %s"
2567 msgstr "Idő: %s"
2569 #, c-format
2570 msgid "Time: %s (%s)"
2571 msgstr "Idő: %s (%s)"
2573 #, c-format
2574 msgid " Total: %s "
2575 msgstr " Összesen: %s "
2577 #, c-format
2578 msgid " Total: %s/%s "
2579 msgstr " Összesen: %s/%s"
2581 msgid "Source"
2582 msgstr "Forrás"
2584 msgid "Target"
2585 msgstr "Cél"
2587 msgid "Deleting"
2588 msgstr "Törlés"
2590 msgid "Follow &links"
2591 msgstr "&Linkek követése"
2593 msgid "Preserve &attributes"
2594 msgstr "&Attribútumok megőrzése"
2596 msgid "Di&ve into subdir if exists"
2597 msgstr "Lét&ező könyvtárba lemenni"
2599 #, fuzzy
2600 msgid "&Stable symlinks"
2601 msgstr "S&tabil szimbolikus linkek"
2603 msgid "&Background"
2604 msgstr "Háttér&ben"
2606 #, c-format
2607 msgid "Invalid source pattern `%s'"
2608 msgstr "Hibás forrás-minta: \"%s\""
2610 msgid "&Chdir"
2611 msgstr "&Belépés a könyvtárba"
2613 msgid "&Again"
2614 msgstr "Ú&jra"
2616 msgid "Pane&lize"
2617 msgstr "Listát a &panelra"
2619 msgid "&View - F3"
2620 msgstr "&Megtekintés - F3"
2622 msgid "&Edit - F4"
2623 msgstr "&Szerkesztés - F4"
2625 #, c-format
2626 msgid "Found: %ld"
2627 msgstr "%ld találat"
2629 msgid "Malformed regular expression"
2630 msgstr "Hibás reguláris kifejezés"
2632 msgid "File name:"
2633 msgstr "Fájlnév:"
2635 msgid "&Find recursively"
2636 msgstr "Rek&urzív keresés"
2638 msgid "S&kip hidden"
2639 msgstr "&Rejtettek kihagyása"
2641 msgid "Content:"
2642 msgstr "Tartalom:"
2644 msgid "Sea&rch for content"
2645 msgstr "Keresés ta&rtalomra"
2647 msgid "Case sens&itive"
2648 msgstr "&Kis-/nagybetű számít"
2650 msgid "A&ll charsets"
2651 msgstr "Összes kar.készlet"
2653 msgid "Fir&st hit"
2654 msgstr "Első találat"
2656 msgid "&Tree"
2657 msgstr "Köny&vtárfa"
2659 msgid "Find File"
2660 msgstr "Fájl keresése"
2662 msgid "Start at:"
2663 msgstr "Kezdőkönyvtár:"
2665 msgid "Ena&ble ignore directories:"
2666 msgstr "Könyvtárak ki&hagyása"
2668 #, c-format
2669 msgid "Grepping in %s"
2670 msgstr "Keresés itt: \"%s\""
2672 msgid "Finished"
2673 msgstr "Kész"
2675 #, c-format
2676 msgid "Finished (ignored %zd directory)"
2677 msgid_plural "Finished (ignored %zd directories)"
2678 msgstr[0] "Befejezve (%zd könyvtár kihagyva)"
2679 msgstr[1] "Befejezve (%zd könyvtár kihagyva)"
2681 #, c-format
2682 msgid "Searching %s"
2683 msgstr "\"%s\" keresése"
2685 msgid "Searching"
2686 msgstr "Keresés"
2688 msgid "Change &to"
2689 msgstr "&Belépés"
2691 #, fuzzy
2692 msgid "&Free VFSs now"
2693 msgstr "VFS fels&zabadítása"
2695 msgid "&Refresh"
2696 msgstr "F&rissítés"
2698 msgid "&Add current"
2699 msgstr "Az &aktuális hozzáadása"
2701 msgid "&Up"
2702 msgstr "&Fel"
2704 msgid "New &group"
2705 msgstr "Új &csoport"
2707 msgid "New &entry"
2708 msgstr "Ú&j bejegyzés"
2710 msgid "&Insert"
2711 msgstr "Be&szúrás"
2713 msgid "&Remove"
2714 msgstr "&Törlés"
2716 msgid "Subgroup - press ENTER to see list"
2717 msgstr "Alcsoport (listázás: \"Enter\" billentyű)"
2719 msgid "Active VFS directories"
2720 msgstr "Aktív VFS-könyvtárak"
2722 msgid "Directory hotlist"
2723 msgstr "Könyvtár-gyorslista"
2725 msgid "Top level group"
2726 msgstr "Legfelső szintű csoport"
2728 msgid "Directory path"
2729 msgstr "Könyvtár-útvonal:"
2731 #, c-format
2732 msgid "Moving %s"
2733 msgstr "%s áthelyezése"
2735 msgid "Directory label"
2736 msgstr "Könyvtárcímke:"
2738 msgid "&Append"
2739 msgstr "Ho&zzáadás"
2741 msgid "New hotlist entry"
2742 msgstr "Új gyorslista-bejegyzés"
2744 msgid "Directory label:"
2745 msgstr "Könyvtárcímke:"
2747 msgid "Directory path:"
2748 msgstr "Könyvtár-útvonal:"
2750 msgid "New hotlist group"
2751 msgstr "Új gyorslista-csoport"
2753 msgid "Name of new group:"
2754 msgstr "Az új csoport neve:"
2756 #, c-format
2757 msgid "Are you sure you want to remove entry \"%s\"?"
2758 msgstr "Biztosan törölni akarja \"%s\" bejegyzést?"
2760 #, c-format
2761 msgid ""
2762 "Group \"%s\" is not empty.\n"
2763 "Remove it?"
2764 msgstr ""
2765 "\"%s\" csoport nem üres.\n"
2766 "Eltávolítsam?"
2768 msgid "Hotlist Load"
2769 msgstr "Gyorslista betöltése"
2771 #, c-format
2772 msgid ""
2773 "MC was unable to write %s file,\n"
2774 "your old hotlist entries were not deleted"
2775 msgstr ""
2776 " \"~/%s\" fájl nem írható,\n"
2777 "régi gyorslista-bejegyzések megtartva"
2779 #, c-format
2780 msgid "Label for \"%s\":"
2781 msgstr "\"%s\" címkéje:"
2783 msgid "Add to hotlist"
2784 msgstr "Felvétel a gyorslistára"
2786 msgid "Information"
2787 msgstr "Információ"
2789 #, c-format
2790 msgid "Midnight Commander %s"
2791 msgstr "Midnight Commander %s"
2793 #, c-format
2794 msgid "File: %s"
2795 msgstr "Fájl: %s"
2797 msgid "No node information"
2798 msgstr "Nincs node-információ"
2800 msgid "Free nodes:"
2801 msgstr "Szabad csomópont:"
2803 msgid "No space information"
2804 msgstr "Nincs adat a tárolóhelyről"
2806 #, c-format
2807 msgid "Free space: %s/%s (%d%%)"
2808 msgstr "Szabad hely: %s/%s (%d%%)"
2810 #, c-format
2811 msgid "Type:      %s"
2812 msgstr "Fájlr.-típus: %s"
2814 msgid "non-local vfs"
2815 msgstr "távoli VFS"
2817 #, c-format
2818 msgid "Device:    %s"
2819 msgstr "Eszköz:       %s"
2821 #, c-format
2822 msgid "Filesystem: %s"
2823 msgstr "Fájlrendszer: %s"
2825 #, c-format
2826 msgid "Accessed:  %s"
2827 msgstr "Elérés ideje: %s"
2829 #, c-format
2830 msgid "Modified:  %s"
2831 msgstr "Módosítás:    %s"
2833 #. TRANSLATORS: Time of last status change as in stat(2) man.
2834 #, c-format
2835 msgid "Changed:   %s"
2836 msgstr "Változtatás:  %s"
2838 #, c-format
2839 msgid "Dev. type: major %lu, minor %lu"
2840 msgstr "Eszköztípus:  fő: %lu, al: %lu"
2842 #, c-format
2843 msgid "Size:      %s"
2844 msgstr "Méret:        %s"
2846 #, c-format
2847 msgid " (%ld block)"
2848 msgid_plural " (%ld blocks)"
2849 msgstr[0] "(%ld blokk)"
2850 msgstr[1] "(%ld blokk)"
2852 #, c-format
2853 msgid "Owner:     %s/%s"
2854 msgstr "Tulajdonos:   %s/%s"
2856 #, c-format
2857 msgid "Links:     %d"
2858 msgstr "Linkek száma: %d"
2860 #, c-format
2861 msgid "Mode:      %s (%04o)"
2862 msgstr "Típus+jogok:  %s (%04o)"
2864 #, c-format
2865 msgid "Location:  %Xh:%Xh"
2866 msgstr "Hely:         %Xh:%Xh"
2868 msgid "&Equal split"
2869 msgstr "S&zimmetrikus elosztás"
2871 #, fuzzy
2872 msgid "&Menubar visible"
2873 msgstr "Főme&nü"
2875 msgid "Command &prompt"
2876 msgstr "&Parancssor aktív"
2878 msgid "&Keybar visible"
2879 msgstr "&Billentyűsor"
2881 msgid "H&intbar visible"
2882 msgstr "&Tippek"
2884 msgid "&XTerm window title"
2885 msgstr "&Xterm-ablakcím"
2887 #, fuzzy
2888 msgid "&Show free space"
2889 msgstr "&Szabad hely kijelzés"
2891 msgid "Panel split"
2892 msgstr "Panelosztás"
2894 msgid "Console output"
2895 msgstr "Konzol kimenet"
2897 msgid "&Vertical"
2898 msgstr "&Függőleges"
2900 msgid "&Horizontal"
2901 msgstr "&Vízszintes"
2903 msgid "Output lines:"
2904 msgstr "Sorok:"
2906 msgid "Layout"
2907 msgstr "Megjelenés"
2909 msgid "File listin&g"
2910 msgstr "&Teljes"
2912 msgid "&Quick view"
2913 msgstr "Gyors nézet"
2915 msgid "&Info"
2916 msgstr "&Info"
2918 msgid "&Listing mode..."
2919 msgstr "&Listázási mód..."
2921 msgid "&Sort order..."
2922 msgstr "&Rendezési mód..."
2924 msgid "&Filter..."
2925 msgstr "&Szűrő..."
2927 msgid "&Encoding..."
2928 msgstr "&Kódolás..."
2930 msgid "FT&P link..."
2931 msgstr "&FTP-kapcsolat..."
2933 msgid "S&hell link..."
2934 msgstr "Sh&ell-kapcsolat..."
2936 msgid "S&FTP link..."
2937 msgstr "S&FTP link..."
2939 msgid "SM&B link..."
2940 msgstr "SM&B-kapcsolat..."
2942 msgid "Paneli&ze"
2943 msgstr "Panelra helye&zés"
2945 msgid "&Rescan"
2946 msgstr "Frissít"
2948 msgid "&View"
2949 msgstr "Megnéz"
2951 msgid "Vie&w file..."
2952 msgstr "Fájl megjelenítése..."
2954 msgid "&Filtered view"
2955 msgstr "Szűrt nézet"
2957 msgid "&Copy"
2958 msgstr "&Másol"
2960 msgid "C&hmod"
2961 msgstr "C&hmod"
2963 msgid "&Link"
2964 msgstr "&Link"
2966 msgid "&Symlink"
2967 msgstr "&Szimb. link"
2969 msgid "Relative symlin&k"
2970 msgstr "&Relatív szimb. link"
2972 msgid "Edit s&ymlink"
2973 msgstr "Szimb. link módosítása"
2975 msgid "Ch&own"
2976 msgstr "Ch&own"
2978 msgid "&Advanced chown"
2979 msgstr "Chmod-Chown (tul&aj)"
2981 msgid "&Rename/Move"
2982 msgstr "Át&nevez/Áthelyez"
2984 msgid "&Mkdir"
2985 msgstr "Új könyvtár"
2987 msgid "&Quick cd"
2988 msgstr "Gyors könyvtárváltás (cd)"
2990 msgid "Select &group"
2991 msgstr "&Csoport kijelölése"
2993 msgid "U&nselect group"
2994 msgstr "Kijelölések megszüntetése"
2996 msgid "&Invert selection"
2997 msgstr "K&ijelölés megfordítása"
2999 msgid "E&xit"
3000 msgstr "&Kilépés"
3002 msgid "&User menu"
3003 msgstr "Felhasználói menü"
3005 msgid "&Directory tree"
3006 msgstr "Köny&vtárfa"
3008 msgid "&Find file"
3009 msgstr "&Fájl keresése"
3011 msgid "S&wap panels"
3012 msgstr "Panelek cseréje"
3014 msgid "Switch &panels on/off"
3015 msgstr "Pane&lek ki/be"
3017 msgid "&Compare directories"
3018 msgstr "Könyvtárak összehasonlítása"
3020 msgid "C&ompare files"
3021 msgstr "Fájl&ok összehasonlítása"
3023 msgid "E&xternal panelize"
3024 msgstr "Külső panel-parancs"
3026 msgid "Show directory s&izes"
3027 msgstr "Könyvtár&méret"
3029 msgid "Command &history"
3030 msgstr "Ko&rábbi parancsok"
3032 msgid "Di&rectory hotlist"
3033 msgstr "Könyvtár-gyorslista"
3035 msgid "&Active VFS list"
3036 msgstr "&Aktív VFS-lista"
3038 msgid "&Background jobs"
3039 msgstr "Háttérfolyamatok"
3041 msgid "Screen lis&t"
3042 msgstr "Képernyő lis&ta"
3044 msgid "&Undelete files (ext2fs only)"
3045 msgstr "&Törölt fájlok visszaállítása"
3047 msgid "&Listing format edit"
3048 msgstr "Listá&zási formátum szerkesztése"
3050 msgid "Edit &extension file"
3051 msgstr "Kiter&jesztésfájl szerkesztése"
3053 msgid "Edit &menu file"
3054 msgstr "Me&nüfájl szerkesztése"
3056 msgid "Edit hi&ghlighting group file"
3057 msgstr "Fájltípus színkiemelés szerkesztése"
3059 msgid "&Configuration..."
3060 msgstr "&Alapbeállítások..."
3062 msgid "&Layout..."
3063 msgstr "Meg&jelenés..."
3065 msgid "&Panel options..."
3066 msgstr "&Panelbeállítások..."
3068 msgid "C&onfirmation..."
3069 msgstr "&Rákérdezés..."
3071 msgid "&Display bits..."
3072 msgstr "&Kivitel és bevitel..."
3074 msgid "&Virtual FS..."
3075 msgstr "&Virtuális fájlrendszer..."
3077 msgid "Panels:"
3078 msgstr "Panelek:"
3080 #, c-format
3081 msgid "You have %zd opened screen. Quit anyway?"
3082 msgid_plural "You have %zd opened screens. Quit anyway?"
3083 msgstr[0] "Még %zd képernyő nyitva van. Biztos kilép?"
3084 msgstr[1] "Még %zd képernyő nyitva van. Biztos kilép?"
3086 msgid "The Midnight Commander"
3087 msgstr "Midnight Commander"
3089 msgid "Do you really want to quit the Midnight Commander?"
3090 msgstr "Valóban ki szeretne lépni a Midnight Commanderből?"
3092 msgid "&Above"
3093 msgstr "Fe&nt"
3095 msgid "&Left"
3096 msgstr "&Bal"
3098 msgid "&Below"
3099 msgstr "&Lent"
3101 msgid "&Right"
3102 msgstr "&Jobb"
3104 msgid "ButtonBar|Menu"
3105 msgstr "Menü"
3107 msgid "ButtonBar|View"
3108 msgstr "Megnéz"
3110 msgid "ButtonBar|RenMov"
3111 msgstr "Áthelyez"
3113 msgid "ButtonBar|Mkdir"
3114 msgstr "ÚjKvt"
3116 msgid "Memory exhausted!"
3117 msgstr "Elfogyott a memória!"
3119 msgid "&Never"
3120 msgstr "So&ha"
3122 msgid "On dum&b terminals"
3123 msgstr "Gagyi &terminálokon"
3125 msgid "Alwa&ys"
3126 msgstr "Min&dig"
3128 #, fuzzy
3129 msgid "File operations"
3130 msgstr "Fájl művelet opciók"
3132 msgid "&Verbose operation"
3133 msgstr "Részletes ü&zenetek"
3135 msgid "Compute tota&ls"
3136 msgstr "Ö&sszesítés"
3138 msgid "Classic pro&gressbar"
3139 msgstr "Klasszikus pro&gressbar"
3141 msgid "Mkdi&r autoname"
3142 msgstr "Mkdir auto-név"
3144 msgid "Preallocate &space"
3145 msgstr "Üre&s hely lefoglalása"
3147 msgid "Esc key mode"
3148 msgstr "Escape Bill."
3150 msgid "S&ingle press"
3151 msgstr "Egy&szer nyom"
3153 msgid "Timeout:"
3154 msgstr "Várakozási idő:"
3156 msgid "Pause after run"
3157 msgstr "Parancsok utáni várakozás"
3159 msgid "Use internal edi&t"
3160 msgstr "Saját szövegszerkesz&tő"
3162 msgid "Use internal vie&w"
3163 msgstr "Saját &fájlmegjelenítő"
3165 msgid "Auto m&enus"
3166 msgstr "Men&ü indításkor"
3168 msgid "&Drop down menus"
3169 msgstr "&Legördülő menük"
3171 msgid "Shell &patterns"
3172 msgstr "Shell-m&inták"
3174 msgid "Co&mplete: show all"
3175 msgstr "Kie&gészítésnél teljes lista"
3177 msgid "Rotating d&ash"
3178 msgstr "Folyamatjelzés &pörgő vonallal"
3180 msgid "Cd follows lin&ks"
3181 msgstr "Li&nkkövető könyvtárváltás"
3183 msgid "Sa&fe delete"
3184 msgstr "\"Ó&vatos\" törlés"
3186 msgid "A&uto save setup"
3187 msgstr "Auto &Beállításmentés"
3189 msgid "Configure options"
3190 msgstr "Alapbeállítások"
3192 msgid "Case &insensitive"
3193 msgstr "&Kis-/nagybetű mindegy"
3195 msgid "Use panel sort mo&de"
3196 msgstr "Panel rendezési mó&d használata"
3198 msgid "Show mi&ni-status"
3199 msgstr "Extra adat&sor"
3201 msgid "Use SI si&ze units"
3202 msgstr "SI mértékegységek"
3204 msgid "Mi&x all files"
3205 msgstr "&Könyvtárak a fájlok között"
3207 msgid "Show &backup files"
3208 msgstr "Másol&atfájlok mutatása"
3210 msgid "Show &hidden files"
3211 msgstr "&Rejtett fájlok mutatása"
3213 msgid "&Fast dir reload"
3214 msgstr "G&yors könyvtár-újraolvasás"
3216 msgid "Ma&rk moves down"
3217 msgstr "Ki&jelölés lefelé léptet"
3219 msgid "Re&verse files only"
3220 msgstr "Csak &fájlok fordítva"
3222 msgid "Simple s&wap"
3223 msgstr "Egyszerű &csere"
3225 msgid "A&uto save panels setup"
3226 msgstr "Panelek &autom. mentése"
3228 msgid "Navigation"
3229 msgstr "Navigálás"
3231 msgid "L&ynx-like motion"
3232 msgstr "Lyn&x-szerű navigálás"
3234 msgid "Pa&ge scrolling"
3235 msgstr "Oldal&görgetés"
3237 msgid "&Mouse page scrolling"
3238 msgstr "Oldalgörgetés &egérrel"
3240 msgid "File highlight"
3241 msgstr "Kiemelés"
3243 msgid "File &types"
3244 msgstr "Fáj&ltípusok"
3246 msgid "&Permissions"
3247 msgstr "&Jogok"
3249 msgid "Quick search"
3250 msgstr "Gyorskeresés"
3252 msgid "Panel options"
3253 msgstr "Panelbeállítások"
3255 msgid ""
3256 "Using the fast reload option may not reflect the exact\n"
3257 "directory contents. In this case you'll need to do a\n"
3258 "manual reload of the directory. See the man page for\n"
3259 "the details."
3260 msgstr ""
3261 "Előfordulhat, hogy a \"Gyors könyvtár-újraolvasás\" eredménye \n"
3262 "nem tükrözi pontosan a könyvtár tartalmát - ilyenkor kézi\n"
3263 "frissítést kell végezni. Részletek a kézikönyvben (man mc)."
3265 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'unsorted' sort mode
3266 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3267 msgid "sort|u"
3268 msgstr "surt|u"
3270 msgid "&Unsorted"
3271 msgstr "Nincs rende&zés"
3273 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'name' sort mode
3274 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3275 msgid "sort|n"
3276 msgstr "sort|n"
3278 msgid "&Name"
3279 msgstr "&Név"
3281 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'version' sort mode
3282 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3283 msgid "sort|v"
3284 msgstr "sort|v"
3286 msgid "&Version"
3287 msgstr "&Verzió"
3289 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'extension' sort mode
3290 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3291 msgid "sort|e"
3292 msgstr "sort|k"
3294 #, fuzzy
3295 msgid "E&xtension"
3296 msgstr "&Kiterjesztés"
3298 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'size' sort mode
3299 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3300 msgid "sort|s"
3301 msgstr "sort|m"
3303 msgid "&Size"
3304 msgstr "&Méret"
3306 msgid "Block Size"
3307 msgstr "Blokkméret"
3309 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'Modify time' sort mode
3310 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3311 msgid "sort|m"
3312 msgstr "sort|t"
3314 msgid "&Modify time"
3315 msgstr "&Módosítás ideje"
3317 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'Access time' sort mode
3318 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3319 msgid "sort|a"
3320 msgstr "sort|e"
3322 msgid "&Access time"
3323 msgstr "&Elérés ideje"
3325 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'Change time' sort mode
3326 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3327 msgid "sort|h"
3328 msgstr "sort|a"
3330 msgid "C&hange time"
3331 msgstr "Meta&adat változás ideje"
3333 msgid "Perm"
3334 msgstr "Jog"
3336 msgid "Nl"
3337 msgstr "Ln"
3339 #. TRANSLATORS: one single character to represent 'inode' sort mode
3340 #. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
3341 msgid "sort|i"
3342 msgstr "sort|i"
3344 msgid "&Inode"
3345 msgstr "&Inode"
3347 msgid "UID"
3348 msgstr "UID"
3350 msgid "GID"
3351 msgstr "GID"
3353 msgid "Owner"
3354 msgstr "Tulaj"
3356 msgid "Group"
3357 msgstr "Csoport"
3359 msgid "[dev]"
3360 msgstr "[eszk]"
3362 msgid "UP--DIR"
3363 msgstr "SZ-KVTR"
3365 msgid "SYMLINK"
3366 msgstr "SZ.LINK"
3368 msgid "SUB-DIR"
3369 msgstr "AL-KVTR"
3371 msgid "<readlink failed>"
3372 msgstr "<hibás szim. link>"
3374 #, c-format
3375 msgid "%s byte"
3376 msgid_plural "%s bytes"
3377 msgstr[0] "%s bájt"
3378 msgstr[1] "%s bájt"
3380 #, c-format
3381 msgid "%s in %d file"
3382 msgid_plural "%s in %d files"
3383 msgstr[0] "%s %d fájlban"
3384 msgstr[1] "%s %d fájlban"
3386 msgid "Panelize"
3387 msgstr "Panelra helyezés"
3389 msgid "Unknown tag on display format:"
3390 msgstr "Ismeretlen címke a megjelenítési formátumban:"
3392 msgid "Do you really want to execute?"
3393 msgstr "Biztosan futtatni kívánja a programot?"
3395 msgid "User supplied format looks invalid, reverting to default."
3396 msgstr "A beállított formátum hibás; az alapértelmezés lép életbe."
3398 msgid "&Add new"
3399 msgstr "Ú&j"
3401 msgid "External panelize"
3402 msgstr "Külső panel-parancs"
3404 msgid "Other command"
3405 msgstr "más parancs"
3407 msgid "Command"
3408 msgstr "Parancs:"
3410 msgid "Add to external panelize"
3411 msgstr "Külső panel-parancs hozzáadása"
3413 msgid "Enter command label:"
3414 msgstr "A parancshoz tartozó leírás:"
3416 msgid "Cannot invoke command."
3417 msgstr "A parancs nem hívható meg."
3419 msgid "Pipe close failed"
3420 msgstr "Nem sikerült lezárni a csövet."
3422 msgid "Cannot run external panelize in a non-local directory"
3423 msgstr "Távoli/virtuális könyvtáron nem megy a  külső panel-parancsot"
3425 msgid "Modified git files"
3426 msgstr "Módosított git fájlok"
3428 msgid "Find rejects after patching"
3429 msgstr "\"patch\" parancs utáni problémajegyzékek (*.rej) keresése"
3431 msgid "Find *.orig after patching"
3432 msgstr "\"patch\" parancs utáni másolatfájlok (*.orig) keresése"
3434 msgid "Find SUID and SGID programs"
3435 msgstr "SUID és SGID programok keresése"
3437 #, c-format
3438 msgid ""
3439 "Cannot open the %s file for writing:\n"
3440 "%s\n"
3441 msgstr ""
3442 "Nem sikerült megnyitni a(z) \"%s\" fájlt írásra:\n"
3443 "%s\n"
3445 #, c-format
3446 msgid "Copy \"%s\" directory to:"
3447 msgstr "\"%s\" könyvtár másolása ide:"
3449 #, c-format
3450 msgid "Move \"%s\" directory to:"
3451 msgstr "\"%s\" könyvtár áthelyezése ide:"
3453 #, c-format
3454 msgid ""
3455 "Cannot stat the destination\n"
3456 "%s"
3457 msgstr ""
3458 "Nem sikerült lekérdezni a célobjektum adatait. \n"
3459 "%s"
3461 #, c-format
3462 msgid "Delete %s?"
3463 msgstr "%s törlése?"
3465 msgid "ButtonBar|Static"
3466 msgstr "Statikus"
3468 msgid "ButtonBar|Dynamc"
3469 msgstr "Dinamikus"
3471 msgid "ButtonBar|Rescan"
3472 msgstr "Frissít"
3474 msgid "ButtonBar|Forget"
3475 msgstr "Felejt"
3477 msgid "ButtonBar|Rmdir"
3478 msgstr "KönyvtTöröl"
3480 #, c-format
3481 msgid ""
3482 "Cannot write to the %s file:\n"
3483 "%s\n"
3484 msgstr ""
3485 "Nem sikerült írni a(z) \"%s\" fájlba:\n"
3486 "%s\n"
3488 msgid "Debug"
3489 msgstr "Nyomkövetés"
3491 msgid "ERROR:"
3492 msgstr "HIBA:"
3494 msgid "True:"
3495 msgstr "Igaz:"
3497 msgid "False:"
3498 msgstr "Hamis:"
3500 msgid "Error calling program"
3501 msgstr "Programhívási hiba"
3503 msgid "Warning -- ignoring file"
3504 msgstr "Figyelem: a fájl figyelmen kívül hagyva"
3506 #, c-format
3507 msgid ""
3508 "File %s is not owned by root or you or is world writable.\n"
3509 "Using it may compromise your security"
3510 msgstr ""
3511 "A(z) \"%s\" fájl sem a rendszergazdáé, sem az Öné,\n"
3512 "vagy mindenki által írható. Használata gyengítheti a biztonságot."
3514 msgid "Format error on file Extensions File"
3515 msgstr "Formátumhiba a kiterjesztésfájlban"
3517 #, c-format
3518 msgid "The %%var macro has no default"
3519 msgstr "A %%var makrónak nincs alapértéke"
3521 #, c-format
3522 msgid "The %%var macro has no variable"
3523 msgstr "A %%var makrónak nincs változója"
3525 #, c-format
3526 msgid ""
3527 "Cannot open file%s\n"
3528 "%s"
3529 msgstr ""
3530 "A(z) %s fájl nem megnyitható\n"
3531 "%s"
3533 #, c-format
3534 msgid "No suitable entries found in %s"
3535 msgstr "Nincsenek megfelelő bejegyzések ebben: %s"
3537 msgid "User menu"
3538 msgstr "Felhasználói menü"
3540 msgid "Help file format error\n"
3541 msgstr "Hibás súgófájl formátum\n"
3543 msgid "Internal bug: Double start of link area"
3544 msgstr "Belső programhiba: linkterület duplán kezdve"
3546 #, c-format
3547 msgid "Cannot find node %s in help file"
3548 msgstr "Nem található \"%s\" bejegyzés a súgóban"
3550 msgid "Help"
3551 msgstr "Súgó"
3553 msgid "ButtonBar|Index"
3554 msgstr "Tartalom"
3556 msgid "ButtonBar|Prev"
3557 msgstr "Előző"
3559 msgid "Learn keys"
3560 msgstr "Billentyűk beállítása"
3562 msgid "Teach me a key"
3563 msgstr "Billentyűkód betanítása"
3565 #, c-format
3566 msgid ""
3567 "Please press the %s\n"
3568 "and then wait until this message disappears.\n"
3569 "\n"
3570 "Then, press it again to see if OK appears\n"
3571 "next to its button.\n"
3572 "\n"
3573 "If you want to escape, press a single Escape key\n"
3574 "and wait as well."
3575 msgstr ""
3576 "Nyomja meg a(z) \"%s\" billentyűt,\n"
3577 "majd várjon amíg ez az üzenet eltűnik.\n"
3578 "\n"
3579 "Ez után nyomja meg újra a billentyűt - ha az \"OK\"\n"
3580 "szöveg jelenik meg a billentyű neve mellett, akkor\n"
3581 "a billentyű a kívánt módon lett beállítva.\n"
3582 "\n"
3583 "Kilépéshez használja az \"Escape\" billentyűt."
3585 msgid "Cannot accept this key"
3586 msgstr "Ez a billentyű nem használható erre"
3588 #, c-format
3589 msgid "You have entered \"%s\""
3590 msgstr "Ezt adta meg: \"%s\""
3592 #. TRANSLATORS: This label appears near learned keys.  Keep it short.
3593 msgid "OK"
3594 msgstr "OK"
3596 msgid ""
3597 "It seems that all your keys already\n"
3598 "work fine. That's great."
3599 msgstr ""
3600 "Úgy tűnik, hogy már minden billentyű\n"
3601 "jól működik."
3603 msgid "&Discard"
3604 msgstr "E&ldobás"
3606 msgid ""
3607 "Great! You have a complete terminal database!\n"
3608 "All your keys work well."
3609 msgstr ""
3610 "A terminál-adatbázis teljes.\n"
3611 "Az összes billentyű jól működik."
3613 msgid ""
3614 "Press all the keys mentioned here. After you have done it, check\n"
3615 "which keys are not marked with OK. Press space on the missing\n"
3616 "key, or click with the mouse to define it. Move around with Tab."
3617 msgstr ""
3619 #, c-format
3620 msgid ""
3621 "Failed to run:\n"
3622 "%s\n"
3623 msgstr ""
3624 "Nem futtatható:\n"
3625 "%s\n"
3627 msgid "Home directory path is not absolute"
3628 msgstr "A Home könyvtár elérési útja nem abszolút"
3630 #, c-format
3631 msgid ""
3632 "\n"
3633 "Failed while close:\n"
3634 "%s\n"
3635 msgstr ""
3636 "\n"
3637 "Hiba a bezáráskor:\n"
3638 "%s\n"
3640 msgid "Choose codepage"
3641 msgstr "Válasszon kódlapot"
3643 msgid "-  < No translation >"
3644 msgstr "-  < Nincs konverzió >"
3646 msgid "%b %e  %Y"
3647 msgstr "%b %e  %Y"
3649 msgid "%b %e %H:%M"
3650 msgstr "%b %e %H.%M"
3652 #, c-format
3653 msgid ""
3654 "Cannot save file %s:\n"
3655 "%s"
3656 msgstr ""
3657 "Az %s fájl nem menthető:\n"
3658 "%s"
3660 msgid ""
3661 "GNU Midnight Commander is already\n"
3662 "running on this terminal.\n"
3663 "Subshell support will be disabled."
3664 msgstr ""
3665 "A Midnight Commander már fut ezen\n"
3666 "a terminálon.\n"
3667 "Háttér-shell használata nem lesz lehetséges."
3669 #, c-format
3670 msgid "Cannot open named pipe %s\n"
3671 msgstr "Nem sikerült megnyitni a(z) \"%s\" csőfájlt.\n"
3673 msgid "The shell is still active. Quit anyway?"
3674 msgstr "A háttér-shell még aktív. Mégis kilép?"
3676 #, c-format
3677 msgid "Warning: Cannot change to %s.\n"
3678 msgstr "Nem sikerült belépni a(z) \"%s\" könyvtárba.\n"
3680 msgid "Using the S-Lang library with terminfo database\n"
3681 msgstr "Az S-Lang könyvtár használata Terminfo adatbázissal\n"
3683 msgid "Using the ncurses library\n"
3684 msgstr "Az ncurses könyvtár használata\n"
3686 msgid "Using the ncursesw library\n"
3687 msgstr "Az ncursesw könyvtár használata\n"
3689 msgid "With builtin Editor\n"
3690 msgstr "Beépített szövegszerkesztővel\n"
3692 msgid "With optional subshell support\n"
3693 msgstr "Opcionális háttér-shell-támogatással\n"
3695 msgid "With subshell support as default\n"
3696 msgstr "Alapértelmezésben háttér-shell-támogatással\n"
3698 msgid "With support for background operations\n"
3699 msgstr "Háttérműveletek támogatása\n"
3701 msgid "With mouse support on xterm and Linux console\n"
3702 msgstr "Egérhasználat Xterm alatt és Linux-konzolon\n"
3704 msgid "With mouse support on xterm\n"
3705 msgstr "Egérhasználat Xterm alatt\n"
3707 msgid "With support for X11 events\n"
3708 msgstr "X11-események támogatása\n"
3710 msgid "With internationalization support\n"
3711 msgstr "Nyelvi lokalizálás támogatása\n"
3713 msgid "With multiple codepages support\n"
3714 msgstr "Több kódlap támogatása\n"
3716 #, c-format
3717 msgid "Built with GLib %d.%d.%d\n"
3718 msgstr "GLib %d.%d.%d verzióval fordíva\n"
3720 #, c-format
3721 msgid "Virtual File Systems:"
3722 msgstr "Virtuális fájlrendszerek:"
3724 #, c-format
3725 msgid "Data types:"
3726 msgstr "Adattípusok:"
3728 msgid "Root directory:"
3729 msgstr "Gyökérkönyvtár: "
3731 msgid "System data"
3732 msgstr "Rendszer adatok"
3734 msgid "Config directory:"
3735 msgstr "Beállítások könyvtára:"
3737 msgid "Data directory:"
3738 msgstr "Adatok könyvtára:"
3740 #, fuzzy
3741 msgid "File extension handlers:"
3742 msgstr "Kiter&jesztésfájl szerkesztése"
3744 msgid "VFS plugins and scripts:"
3745 msgstr "VFS pluginek és scriptek:"
3747 msgid "User data"
3748 msgstr "Felhasználói adatok"
3750 msgid "Cache directory:"
3751 msgstr "Gyorsítótár könyvtára:"
3753 #, c-format
3754 msgid ""
3755 "Cannot open cpio archive\n"
3756 "%s"
3757 msgstr ""
3758 "Nem sikerült megnyitni a következő Cpio-archívumot:\n"
3759 "%s"
3761 #, c-format
3762 msgid ""
3763 "Premature end of cpio archive\n"
3764 "%s"
3765 msgstr ""
3766 "Rendellenesen végződő Cpio-archívum:\n"
3767 "%s"
3769 #, c-format
3770 msgid ""
3771 "Inconsistent hardlinks of\n"
3772 "%s\n"
3773 "in cpio archive\n"
3774 "%s"
3775 msgstr ""
3776 "Inkonzisztens hard linkek a következő bejegyzéshez:\n"
3777 "%s\n"
3778 "ebben a Cpio-archívumban:\n"
3779 "%s"
3781 #, c-format
3782 msgid "%s contains duplicate entries! Skipping!"
3783 msgstr "\"%s\"-ben ismétlődő bejegyzések! Kihagyva!"
3785 #, c-format
3786 msgid ""
3787 "Corrupted cpio header encountered in\n"
3788 "%s"
3789 msgstr ""
3790 "Sérült Cpio-fejléc az archívumban:\n"
3791 "%s"
3793 #, c-format
3794 msgid ""
3795 "Unexpected end of file\n"
3796 "%s"
3797 msgstr ""
3798 "Váratlan fájlvég:\n"
3799 "%s"
3801 #, c-format
3802 msgid ""
3803 "Cannot open %s archive\n"
3804 "%s"
3805 msgstr ""
3806 "%s-archívum nem megnyitható\n"
3807 "%s"
3809 msgid "Inconsistent extfs archive"
3810 msgstr "Inkonzisztens Extfs-archívum."
3812 #, c-format
3813 msgid "Warning: cannot open %s directory\n"
3814 msgstr "Figyelem: A(z) %s könyvtár nem megnyitható\n"
3816 #, c-format
3817 msgid "fish: Disconnecting from %s"
3818 msgstr "Fish: lekapcsolódás a kiszolgálóról: %s"
3820 msgid "fish: Waiting for initial line..."
3821 msgstr "Fish: várakozás kezdősorra..."
3823 msgid "Sorry, we cannot do password authenticated connections for now."
3824 msgstr "Jelszavas azonosítás egyelőre nem lehetséges."
3826 #, c-format
3827 msgid "fish: Password is required for %s"
3828 msgstr "Fish: Jelszó kell %s azonosításához"
3830 msgid "fish: Sending password..."
3831 msgstr "Fish: jelszó küldése..."
3833 msgid "fish: Sending initial line..."
3834 msgstr "Fish: kezdősor küldése..."
3836 msgid "fish: Handshaking version..."
3837 msgstr "Fish: verzióegyeztetés..."
3839 msgid "fish: Getting host info..."
3840 msgstr "Fish: Gép info lekérdezés..."
3842 #, c-format
3843 msgid "fish: Reading directory %s..."
3844 msgstr "Fish: könyvtár olvasása: %s..."
3846 #, c-format
3847 msgid "%s: done."
3848 msgstr "%s: kész"
3850 #, c-format
3851 msgid "%s: failure"
3852 msgstr "%s: hiba"
3854 #, c-format
3855 msgid "fish: store %s: sending command..."
3856 msgstr "Fish: \"%s\" tárolása: parancs küldése..."
3858 msgid "fish: Local read failed, sending zeros"
3859 msgstr "Fish: nem sikerült a helyi olvasás; nullák küldése..."
3861 msgid "fish: storing file"
3862 msgstr "fish: fájl tárolása"
3864 msgid "Aborting transfer..."
3865 msgstr "Átvitel megszakítása..."
3867 msgid "Error reported after abort."
3868 msgstr "Megszakítás után hibajelzés érkezett."
3870 msgid "Aborted transfer would be successful."
3871 msgstr "Átvitel megszakítva; hibajelzés nem érkezett."
3873 #, c-format
3874 msgid "ftpfs: Disconnecting from %s"
3875 msgstr "Ftpfs: kapcsolat bontása: %s"
3877 #, c-format
3878 msgid "FTP: Password required for %s"
3879 msgstr "FTP: Jelszó kell %s azonosításához"
3881 msgid "ftpfs: sending login name"
3882 msgstr "Ftpfs: felhasználónév küldése..."
3884 msgid "ftpfs: sending user password"
3885 msgstr "Ftpfs: jelszó küldése..."
3887 #, c-format
3888 msgid "FTP: Account required for user %s"
3889 msgstr "FTP: %s felhasználóhoz azonosító szükséges"
3891 msgid "Account:"
3892 msgstr "Azonosító:"
3894 msgid "ftpfs: sending user account"
3895 msgstr "Ftpfs: azonosító küldése..."
3897 msgid "ftpfs: logged in"
3898 msgstr "Ftpfs: bejelentkezve"
3900 #, c-format
3901 msgid "ftpfs: Login incorrect for user %s "
3902 msgstr "Ftpfs: nem sikerült bejelentkezni ezen a néven: %s "
3904 msgid "ftpfs: Invalid host name."
3905 msgstr "Ftpfs: hibás gépnév"
3907 #, c-format
3908 msgid "ftpfs: %s"
3909 msgstr "Ftpfs: %s"
3911 #, c-format
3912 msgid "ftpfs: making connection to %s"
3913 msgstr "Ftpfs: kapcsolódás a kiszolgálóhoz: %s"
3915 msgid "ftpfs: connection interrupted by user"
3916 msgstr "Ftpfs: a kapcsolat a felhasználó kérésére megszakítva"
3918 #, c-format
3919 msgid "ftpfs: connection to server failed: %s"
3920 msgstr "Ftpfs: nem sikerült kapcsolódni a kiszolgálóhoz: %s"
3922 #, c-format
3923 msgid "Waiting to retry... %d (Control-G to cancel)"
3924 msgstr "Várakozás az ismétlésre... %d (megszakítás: Control-G)"
3926 msgid "ftpfs: invalid address family"
3927 msgstr "Ftpfs: hibás gépnév/-cím"
3929 #, c-format
3930 msgid "ftpfs: could not create socket: %s"
3931 msgstr "Ftpfs: aljzat nem létrehozható: %s"
3933 msgid "ftpfs: could not setup passive mode"
3934 msgstr "Ftpfs: passzív mód nem beállítható"
3936 msgid "ftpfs: aborting transfer."
3937 msgstr "Ftpfs: átvitel megszakítása..."
3939 #, c-format
3940 msgid "ftpfs: abort error: %s"
3941 msgstr "Ftpfs: hiba az átvitel megszakításakor: %s"
3943 msgid "ftpfs: abort failed"
3944 msgstr "Ftpfs: megszakítás sikertelen"
3946 msgid "ftpfs: CWD failed."
3947 msgstr "Ftpfs: könyvtárváltás sikertelen"
3949 msgid "ftpfs: couldn't resolve symlink"
3950 msgstr "Ftpfs: szimbolikus link feloldása sikertlen"
3952 msgid "Resolving symlink..."
3953 msgstr "Szimbolikus link feloldása..."
3955 #, c-format
3956 msgid "ftpfs: Reading FTP directory %s... %s%s"
3957 msgstr "Ftpfs: FTP-könyvtár olvasása: %s... %s%s"
3959 msgid "(strict rfc959)"
3960 msgstr "(szigorú RFC 959)"
3962 msgid "(chdir first)"
3963 msgstr "(először könyvtárváltás végzendő)"
3965 msgid "ftpfs: failed; nowhere to fallback to"
3966 msgstr "Ftpfs: hiba; minden lehetőség kimerítve"
3968 msgid "ftpfs: storing file"
3969 msgstr "ftpfs: fájl tárolása"
3971 msgid ""
3972 "~/.netrc file has incorrect mode\n"
3973 "Remove password or correct mode"
3974 msgstr ""
3975 "~/.netrc jogosultságai helytelenek.\n"
3976 "Szüntesse meg a jelszót vagy javítsa a jogosultságokat."
3978 #, c-format
3979 msgid "%s: Warning: file %s not found\n"
3980 msgstr "%s: Figyelem: %s fájl nem található\n"
3982 #, c-format
3983 msgid ""
3984 "Warning: Invalid line in %s:\n"
3985 "%s\n"
3986 msgstr ""
3987 "Figyelem: hibás sor ebben: %s:\n"
3988 "%s\n"
3990 #, c-format
3991 msgid ""
3992 "Warning: Invalid flag %c in %s:\n"
3993 "%s\n"
3994 msgstr ""
3995 "Figyelem: hibás jel (%c) ebben: %s:\n"
3996 "%s\n"
3998 #, c-format
3999 msgid "sftp: an error occured while reading %s: %s"
4000 msgstr "sftp: hiba %s olvasásakor: %s"
4002 msgid "sftp: Unable to get current user name."
4003 msgstr ""
4005 msgid "sftp: Invalid host name."
4006 msgstr "sftp: Érvénytelen kiszolgálónév."
4008 msgid "sftp: Invalid port value."
4009 msgstr "sftp: Érvénytelen portszám."
4011 #, c-format
4012 msgid "sftp: %s"
4013 msgstr "sftp: %s"
4015 #, c-format
4016 msgid "sftp: making connection to %s"
4017 msgstr ""
4019 msgid "sftp: connection interrupted by user"
4020 msgstr "sftp: a kapcsolatot a felhasználó megszakította"
4022 #, c-format
4023 msgid "sftp: connection to server failed: %s"
4024 msgstr "sftp: a kapcsolódás nem sikerült a szerverhez: %s"
4026 #, c-format
4027 msgid "sftp: Enter passphrase for %s "
4028 msgstr "sftp: Adja meg %s jelmondatát"
4030 msgid "sftp: Passphrase is empty."
4031 msgstr "sftp: A jelmondat üres."
4033 #, c-format
4034 msgid "sftp: Enter password for %s "
4035 msgstr "sftp: Adja meg %s jelszavát"
4037 msgid "sftp: Password is empty."
4038 msgstr "sftp: a jelszó üres."
4040 #, c-format
4041 msgid "sftp: Failure establishing SSH session: (%d)"
4042 msgstr ""
4044 msgid "sftp: No file handler data present for reading file"
4045 msgstr ""
4047 #, c-format
4048 msgid "sftp: (Ctrl-G break) Listing... %s"
4049 msgstr "sftp: %s listázása... (megszakítás: Ctrl-G)"
4051 msgid "sftp: Listing done."
4052 msgstr "sftp: A listázás kész."
4054 #, c-format
4055 msgid "reconnect to %s failed"
4056 msgstr "%s: újrakapcsolódás sikertelen"
4058 msgid "Authentication failed"
4059 msgstr "Azonosítás sikertelen"
4061 #, c-format
4062 msgid "Error %s creating directory %s"
4063 msgstr "%s könyvtár létrehozása: %s hiba"
4065 #, c-format
4066 msgid "Error %s removing directory %s"
4067 msgstr "%s könyvtár törlése: %s hiba"
4069 #, c-format
4070 msgid "%s opening remote file %s"
4071 msgstr "%s távoli fájl megnyitása: %s"
4073 #, c-format
4074 msgid "%s removing remote file %s"
4075 msgstr "%s távoli fájl törlése: %s"
4077 #, c-format
4078 msgid "%s renaming files\n"
4079 msgstr "%s: a fájlok átnevezésekor\n"
4081 #, c-format
4082 msgid ""
4083 "Cannot open tar archive\n"
4084 "%s"
4085 msgstr ""
4086 "A tar-archívum nem nyitható meg\n"
4087 "%s"
4089 msgid "Inconsistent tar archive"
4090 msgstr "Inkonzisztens tar-archívum."
4092 msgid "Unexpected EOF on archive file"
4093 msgstr "Váratlan fájlvég az archívumfájlban"
4095 #, c-format
4096 msgid ""
4097 "%s\n"
4098 "doesn't look like a tar archive."
4099 msgstr ""
4100 "%s\n"
4101 "valószínűleg nem tar-archívum."
4103 msgid "undelfs: error"
4104 msgstr "undelfs: hiba"
4106 msgid "not enough memory"
4107 msgstr "nincs elég memória"
4109 msgid "while allocating block buffer"
4110 msgstr "a blokk-puffer allokálásakor"
4112 #, c-format
4113 msgid "open_inode_scan: %d"
4114 msgstr "open_inode_scan: %d"
4116 #, c-format
4117 msgid "while starting inode scan %d"
4118 msgstr "az inode-keresés indításakor: %d"
4120 #, c-format
4121 msgid "undelfs: loading deleted files information %d inodes"
4122 msgstr "Undelfs: törölt fájlok adatainak betöltése; %d inode"
4124 #, c-format
4125 msgid "while calling ext2_block_iterate %d"
4126 msgstr "az  ext2_block_iterate hívásakor: %d"
4128 msgid "no more memory while reallocating array"
4129 msgstr "nincs elég memória a tömb újraallokálásakor"
4131 #, c-format
4132 msgid "while doing inode scan %d"
4133 msgstr "inode-keresés közben: %d"
4135 #, c-format
4136 msgid "Cannot open file %s"
4137 msgstr "A(z) %s fájl nem megnyitható"
4139 msgid "undelfs: reading inode bitmap..."
4140 msgstr "Undelfs: inode-bittérkép betöltése..."
4142 #, c-format
4143 msgid ""
4144 "Cannot load inode bitmap from:\n"
4145 "%s"
4146 msgstr ""
4147 "Nem betölthető az inode-bittérkép:\n"
4148 "%s"
4150 msgid "undelfs: reading block bitmap..."
4151 msgstr "Undelfs: blokk-bittérkép betöltése..."
4153 #, c-format
4154 msgid ""
4155 "Cannot load block bitmap from:\n"
4156 "%s"
4157 msgstr ""
4158 "Nem betölthető a blokk-bittérkép:\n"
4159 "%s"
4161 msgid "vfs_info is not fs!"
4162 msgstr "A vfs_info nem fs!"
4164 msgid "You have to chdir to extract files first"
4165 msgstr "A fájlok kigyűjtéséhez előbb könyvtárt kell váltani"
4167 msgid "while iterating over blocks"
4168 msgstr "a blokkokon való végighaladás közben"
4170 #, c-format
4171 msgid "Cannot open file \"%s\""
4172 msgstr "A(z) %s fájl nem megnyitható"
4174 msgid "Ext2lib error"
4175 msgstr "Ext2lib-hiba"
4177 msgid "Invalid value"
4178 msgstr "Érvénytelen érték"
4180 msgid "Cannot spawn child process"
4181 msgstr "Nem sikerült programot indítani"
4183 msgid "Empty output from child filter"
4184 msgstr "A szűrő kimenete üres."
4186 msgid "&Line number (decimal)"
4187 msgstr "&Sorszám (decimális)"
4189 msgid "Pe&rcents"
4190 msgstr "Szá&zalék"
4192 msgid "&Decimal offset"
4193 msgstr "&Decimális offszet"
4195 msgid "He&xadecimal offset"
4196 msgstr "He&xadecimális offszet"
4198 msgid "Goto"
4199 msgstr "Ugrás"
4201 msgid "ButtonBar|Ascii"
4202 msgstr "ASCII"
4204 msgid "ButtonBar|HxSrch"
4205 msgstr "HexKer"
4207 msgid "ButtonBar|UnWrap"
4208 msgstr "NemTör"
4210 msgid "ButtonBar|Wrap"
4211 msgstr "SorTör"
4213 msgid "ButtonBar|Hex"
4214 msgstr "Hex"
4216 msgid "ButtonBar|Goto"
4217 msgstr "Ugrás"
4219 msgid "ButtonBar|Raw"
4220 msgstr "Nyers"
4222 msgid "ButtonBar|Parse"
4223 msgstr "Értelm"
4225 msgid "ButtonBar|Unform"
4226 msgstr "NemForm"
4228 msgid "ButtonBar|Format"
4229 msgstr "Formáz"
4231 #, c-format
4232 msgid ""
4233 "Error while closing the file:\n"
4234 "%s\n"
4235 "Data may have been written or not"
4236 msgstr ""
4237 "Hiba a fájl lezárásakor: \n"
4238 "%s \n"
4239 "Lehetséges, hogy az adatok nem íródtak ki."
4241 #, c-format
4242 msgid ""
4243 "Cannot save file:\n"
4244 "%s"
4245 msgstr ""
4246 "Az fájl nem menthető:\n"
4247 "%s"
4249 msgid "File was modified. Save with exit?"
4250 msgstr "A fájl módosult. Menti kilépéskor?"
4252 msgid "&Cancel quit"
4253 msgstr "&Mégsem lép ki"
4255 msgid ""
4256 "Midnight Commander is being shut down.\n"
4257 "Save modified file?"
4258 msgstr ""
4259 "A Midnight Commander kilép.\n"
4260 "Módosított fájl mentése?"
4262 msgid "View: "
4263 msgstr "Megnéz: "
4265 #, c-format
4266 msgid ""
4267 "Cannot open \"%s\"\n"
4268 "%s"
4269 msgstr ""
4270 "A(z) \"%s\" fájl nem megnyitható \n"
4271 "%s"
4273 msgid "Cannot view: not a regular file"
4274 msgstr "Nem lehet megjeleníteni - speciális fájl."
4276 msgid "Seeking to search result"
4277 msgstr "Találat keresése"
4279 msgid "Search done"
4280 msgstr "Keresés kész"
4282 msgid "Continue from beginning?"
4283 msgstr "Folytatás az elejéről?"
4285 #~ msgid ""
4286 #~ "Copyright (C) 1996-2012 the Free Software Foundation\n"
4287 #~ "\n"
4288 #~ "            A user friendly text editor\n"
4289 #~ "         written for the Midnight Commander"
4290 #~ msgstr ""
4291 #~ "Copyright (C) 1996-2012 the Free Software Foundation\n"
4292 #~ "\n"
4293 #~ "            Felhasználóbarát szövegszerkesztő\n"
4294 #~ "           a Midnight Commander-hez készítve"
4296 #~ msgid "On"
4297 #~ msgstr "Be"
4299 #~ msgid "Mode"
4300 #~ msgstr "Mód"
4302 #~ msgid "%6d of %d"
4303 #~ msgstr "%6d / %d"
4305 #~ msgid "Case sensi&tive"
4306 #~ msgstr "&Kis/nagybetű számít"
4308 #~ msgid "sec"
4309 #~ msgstr "s"
4311 #~ msgid "Background Jobs"
4312 #~ msgstr "Háttérfolyamatok"
4314 #~ msgid "Delete:"
4315 #~ msgstr "Törlés:"
4317 #~ msgid "Target date: %s, size %llu"
4318 #~ msgstr "Célfájl dátuma:    %s, mérete: %llu"
4320 #~ msgid "Case s&ensitive"
4321 #~ msgstr "&Kis-/nagybetű számít"
4323 #~ msgid "Press all the keys mentioned here. After you have done it, check"
4324 #~ msgstr "Nyomja meg egyenként a felsorolt billentyűket, majd nézze meg, hogy"
4326 #~ msgid "which keys are not marked with OK.  Press space on the missing"
4327 #~ msgstr ""
4328 #~ "melyek nem lettek \"OK\"-val megjelölve. Ezek beállításához használja"
4330 #~ msgid "key, or click with the mouse to define it. Move around with Tab."
4331 #~ msgstr ""
4332 #~ "a Szóközt vagy kattintson a billentyűnévre. Ugrás: \"Tab\" billentyű."
4334 #~ msgid "fish: storing zeros"
4335 #~ msgstr "fish: nullák tárolása"