Merge branch 'ob/imap-send-ssl-verify' into maint-1.8.1
[git/jnareb-git.git] / po / vi.po
blob2ccdf869c44dada501b385fb2543d63da072d265
1 # Vietnamese translation for GIT-CORE.
2 # Copyright (C) 2012, Trần Ngọc Quân.
3 # This file is distributed under the same license as the git-core package.
4 # First translated by Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012.
5 # Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2012.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: git-v1.8.0.1-347-gf94c3\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
11 "POT-Creation-Date: 2012-11-30 12:40+0800\n"
12 "PO-Revision-Date: 2012-11-30 13:40+0700\n"
13 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
15 "Language: vi\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=1;\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
21 "X-Poedit-Basepath: ../\n"
23 #: advice.c:40
24 #, c-format
25 msgid "hint: %.*s\n"
26 msgstr "gợi ý: %.*s\n"
29 #. * Message used both when 'git commit' fails and when
30 #. * other commands doing a merge do.
32 #: advice.c:70
33 msgid ""
34 "Fix them up in the work tree,\n"
35 "and then use 'git add/rm <file>' as\n"
36 "appropriate to mark resolution and make a commit,\n"
37 "or use 'git commit -a'."
38 msgstr ""
39 "Sửa chúng trong cây làm việc,\n"
40 "và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>” dành riêng\n"
41 "cho việc đánh dấu tập tin cần giải quyết và tạo lần chuyển giao,\n"
42 "hoặc là dùng lệnh “git commit -a”."
44 #: archive.c:10
45 msgid "git archive [options] <tree-ish> [<path>...]"
46 msgstr "git archive [các-tùy-chọn] <tree-ish> [<đường-dẫn>...]"
48 #: archive.c:11
49 msgid "git archive --list"
50 msgstr "git archive --list"
52 #: archive.c:12
53 msgid ""
54 "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [options] <tree-ish> [<path>...]"
55 msgstr ""
56 "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] [các-tùy-chọn] <tree-ish> [<đường-"
57 "dẫn>...]"
59 #: archive.c:13
60 msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
61 msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
63 #: archive.c:322
64 msgid "fmt"
65 msgstr "fmt"
67 #: archive.c:322
68 msgid "archive format"
69 msgstr "định dạng lưu trữ"
71 #: archive.c:323 builtin/log.c:1084
72 msgid "prefix"
73 msgstr "tiền tố"
75 #: archive.c:324
76 msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
77 msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
79 #: archive.c:325 builtin/archive.c:91 builtin/blame.c:2390
80 #: builtin/blame.c:2391 builtin/config.c:55 builtin/fast-export.c:642
81 #: builtin/fast-export.c:644 builtin/grep.c:715 builtin/hash-object.c:77
82 #: builtin/ls-files.c:494 builtin/ls-files.c:497 builtin/notes.c:540
83 #: builtin/notes.c:697 builtin/read-tree.c:107 parse-options.h:149
84 msgid "file"
85 msgstr "tập-tin"
87 #: archive.c:326 builtin/archive.c:92
88 msgid "write the archive to this file"
89 msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
91 #: archive.c:328
92 msgid "read .gitattributes in working directory"
93 msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
95 #: archive.c:329
96 msgid "report archived files on stderr"
97 msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi chuẩn)"
99 #: archive.c:330
100 msgid "store only"
101 msgstr "chỉ lưu (không nén)"
103 #: archive.c:331
104 msgid "compress faster"
105 msgstr "nén nhanh hơn"
107 #: archive.c:339
108 msgid "compress better"
109 msgstr "nén nhỏ hơn"
111 #: archive.c:342
112 msgid "list supported archive formats"
113 msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
115 #: archive.c:344 builtin/archive.c:93 builtin/clone.c:85
116 msgid "repo"
117 msgstr "kho"
119 #: archive.c:345 builtin/archive.c:94
120 msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
121 msgstr "nhận kho lưu từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
123 #: archive.c:346 builtin/archive.c:95 builtin/notes.c:619
124 msgid "command"
125 msgstr "lệnh"
127 #: archive.c:347 builtin/archive.c:96
128 msgid "path to the remote git-upload-archive command"
129 msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
131 #: attr.c:259
132 msgid ""
133 "Negative patterns are forbidden in git attributes\n"
134 "Use '\\!' for literal leading exclamation."
135 msgstr ""
136 "Mấu dạng phủ định bị cấm chỉ dùng trong các thuộc tính của git\n"
137 "Dùng '\\!' cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than."
139 #: bundle.c:36
140 #, c-format
141 msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
142 msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump của git)"
144 #: bundle.c:63
145 #, c-format
146 msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
147 msgstr "phần đầu (header) không được thừa nhận: %s%s (%d)"
149 #: bundle.c:89 builtin/commit.c:674
150 #, c-format
151 msgid "could not open '%s'"
152 msgstr "không thể mở “%s”"
154 #: bundle.c:140
155 msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
156 msgstr "Khó chứa thiếu những lần chuyển giao (commit) cần trước hết này:"
158 #: bundle.c:164 sequencer.c:562 sequencer.c:994 builtin/log.c:290
159 #: builtin/log.c:732 builtin/log.c:1319 builtin/log.c:1535 builtin/merge.c:347
160 #: builtin/shortlog.c:181
161 msgid "revision walk setup failed"
162 msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét lại gặp lỗi"
164 #: bundle.c:186
165 #, c-format
166 msgid "The bundle contains %d ref"
167 msgid_plural "The bundle contains %d refs"
168 msgstr[0] "Bundle chứa %d tham chiếu (refs)"
169 msgstr[1] "Bundle chứa %d tham chiếu (refs)"
171 #: bundle.c:192
172 msgid "The bundle records a complete history."
173 msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
175 #: bundle.c:195
176 #, c-format
177 msgid "The bundle requires this ref"
178 msgid_plural "The bundle requires these %d refs"
179 msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu tham chiếu (refs) này"
180 msgstr[1] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu (refs) này"
182 #: bundle.c:294
183 msgid "rev-list died"
184 msgstr "rev-list đã chết"
186 #: bundle.c:300 builtin/log.c:1215 builtin/shortlog.c:284
187 #, c-format
188 msgid "unrecognized argument: %s"
189 msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
191 #: bundle.c:335
192 #, c-format
193 msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
194 msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
196 #: bundle.c:380
197 msgid "Refusing to create empty bundle."
198 msgstr "Từ chối tạo một bundle trống rỗng."
200 #: bundle.c:398
201 msgid "Could not spawn pack-objects"
202 msgstr "Không thể sản sinh pack-objects"
204 #: bundle.c:416
205 msgid "pack-objects died"
206 msgstr "pack-objects đã chết"
208 #: bundle.c:419
209 #, c-format
210 msgid "cannot create '%s'"
211 msgstr "không thể tạo “%s”"
213 #: bundle.c:441
214 msgid "index-pack died"
215 msgstr "index-pack đã chết"
217 #: commit.c:50
218 #, c-format
219 msgid "could not parse %s"
220 msgstr "không thể phân tích %s"
222 #: commit.c:52
223 #, c-format
224 msgid "%s %s is not a commit!"
225 msgstr "%s %s không phải là một lần commit!"
227 #: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
228 msgid "memory exhausted"
229 msgstr "hết bộ nhớ"
231 #: connected.c:39
232 msgid "Could not run 'git rev-list'"
233 msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
235 #: connected.c:48
236 #, c-format
237 msgid "failed write to rev-list: %s"
238 msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list: %s"
240 #: connected.c:56
241 #, c-format
242 msgid "failed to close rev-list's stdin: %s"
243 msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list: %s"
245 #: date.c:95
246 msgid "in the future"
247 msgstr "trong tương lai"
249 #: date.c:101
250 #, c-format
251 msgid "%lu second ago"
252 msgid_plural "%lu seconds ago"
253 msgstr[0] "%lu giây trước"
254 msgstr[1] "%lu giây trước"
256 #: date.c:108
257 #, c-format
258 msgid "%lu minute ago"
259 msgid_plural "%lu minutes ago"
260 msgstr[0] "%lu phút trước"
261 msgstr[1] "%lu phút trước"
263 #: date.c:115
264 #, c-format
265 msgid "%lu hour ago"
266 msgid_plural "%lu hours ago"
267 msgstr[0] "%lu giờ trước"
268 msgstr[1] "%lu giờ trước"
270 #: date.c:122
271 #, c-format
272 msgid "%lu day ago"
273 msgid_plural "%lu days ago"
274 msgstr[0] "%lu ngày trước"
275 msgstr[1] "%lu ngày trước"
277 #: date.c:128
278 #, c-format
279 msgid "%lu week ago"
280 msgid_plural "%lu weeks ago"
281 msgstr[0] "%lu tuần trước"
282 msgstr[1] "%lu tuần trước"
284 #: date.c:135
285 #, c-format
286 msgid "%lu month ago"
287 msgid_plural "%lu months ago"
288 msgstr[0] "%lu tháng trước"
289 msgstr[1] "%lu tháng trước"
291 #: date.c:146
292 #, c-format
293 msgid "%lu year"
294 msgid_plural "%lu years"
295 msgstr[0] "%lu năm"
296 msgstr[1] "%lu năm"
298 #: date.c:149
299 #, c-format
300 msgid "%s, %lu month ago"
301 msgid_plural "%s, %lu months ago"
302 msgstr[0] "%s, %lu tháng trước"
303 msgstr[1] "%s, %lu tháng trước"
305 #: date.c:154 date.c:159
306 #, c-format
307 msgid "%lu year ago"
308 msgid_plural "%lu years ago"
309 msgstr[0] "%lu năm trước"
310 msgstr[1] "%lu năm trước"
312 #: diff.c:111
313 #, c-format
314 msgid "  Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
315 msgstr "  Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm '%s'\n"
317 #: diff.c:116
318 #, c-format
319 msgid "  Unknown dirstat parameter '%s'\n"
320 msgstr "  Không hiểu đối số dirstat '%s'\n"
322 #: diff.c:194
323 #, c-format
324 msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
325 msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: `%s'"
327 #: diff.c:237
328 #, c-format
329 msgid ""
330 "Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
331 "%s"
332 msgstr ""
333 "Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
334 "%s"
336 #: diff.c:3494
337 #, c-format
338 msgid ""
339 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
340 "%s"
341 msgstr ""
342 "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
343 "%s"
345 #: diff.c:3508
346 #, c-format
347 msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
348 msgstr "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: `%s'"
350 #: gpg-interface.c:59
351 msgid "could not run gpg."
352 msgstr "không thể chạy gpg."
354 #: gpg-interface.c:71
355 msgid "gpg did not accept the data"
356 msgstr "gpg đã không đồng ý dữ liệu"
358 #: gpg-interface.c:82
359 msgid "gpg failed to sign the data"
360 msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
362 #: grep.c:1622
363 #, c-format
364 msgid "'%s': unable to read %s"
365 msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
367 #: grep.c:1639
368 #, c-format
369 msgid "'%s': %s"
370 msgstr "“%s”: %s"
372 #: grep.c:1650
373 #, c-format
374 msgid "'%s': short read %s"
375 msgstr "“%s”: đọc ngắn %s"
377 #: help.c:212
378 #, c-format
379 msgid "available git commands in '%s'"
380 msgstr "các lệnh git sẵn sàng để dùng trong “%s”"
382 #: help.c:219
383 msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
384 msgstr "các lệnh git sẵn sàng để dùng từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
386 #: help.c:275
387 #, c-format
388 msgid ""
389 "'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
390 "able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
391 msgstr ""
392 "“%s” trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
393 "thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
395 #: help.c:332
396 msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
397 msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
399 #: help.c:354
400 #, c-format
401 msgid ""
402 "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
403 "Continuing under the assumption that you meant '%s'"
404 msgstr ""
405 "CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên “%s”, mà nó lại không có sẵn.\n"
406 "Giả định rằng ý bạn là “%s”"
408 #: help.c:359
409 #, c-format
410 msgid "in %0.1f seconds automatically..."
411 msgstr "trong %0.1f giây một cách tự động..."
413 #: help.c:366
414 #, c-format
415 msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
416 msgstr "git: “%s” không phải là một lệnh của git. Xem “git --help”."
418 #: help.c:370
419 msgid ""
420 "\n"
421 "Did you mean this?"
422 msgid_plural ""
423 "\n"
424 "Did you mean one of these?"
425 msgstr[0] ""
426 "\n"
427 "Có phải ý bạn là cái này không?"
428 msgstr[1] ""
429 "\n"
430 "Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
432 #: merge.c:56
433 msgid "failed to read the cache"
434 msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ tạm"
436 #: merge.c:110 builtin/checkout.c:333 builtin/checkout.c:534
437 #: builtin/clone.c:586
438 msgid "unable to write new index file"
439 msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
441 #: merge-recursive.c:190
442 #, c-format
443 msgid "(bad commit)\n"
444 msgstr "(commit sai)\n"
446 #: merge-recursive.c:206
447 #, c-format
448 msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
449 msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
451 #: merge-recursive.c:268
452 msgid "error building trees"
453 msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
455 #: merge-recursive.c:672
456 #, c-format
457 msgid "failed to create path '%s'%s"
458 msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
460 #: merge-recursive.c:683
461 #, c-format
462 msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
463 msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
465 #. something else exists
466 #. .. but not some other error (who really cares what?)
467 #: merge-recursive.c:697 merge-recursive.c:718
468 msgid ": perhaps a D/F conflict?"
469 msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
471 #: merge-recursive.c:708
472 #, c-format
473 msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
474 msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo vết tại “%s”"
476 #: merge-recursive.c:748
477 #, c-format
478 msgid "cannot read object %s '%s'"
479 msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
481 #: merge-recursive.c:750
482 #, c-format
483 msgid "blob expected for %s '%s'"
484 msgstr "đối tượng blob được mong đợi cho %s “%s”"
486 #: merge-recursive.c:773 builtin/clone.c:302
487 #, c-format
488 msgid "failed to open '%s'"
489 msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”"
491 #: merge-recursive.c:781
492 #, c-format
493 msgid "failed to symlink '%s'"
494 msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết tượng trưng (symlink) “%s”"
496 #: merge-recursive.c:784
497 #, c-format
498 msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
499 msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
501 #: merge-recursive.c:922
502 msgid "Failed to execute internal merge"
503 msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
505 #: merge-recursive.c:926
506 #, c-format
507 msgid "Unable to add %s to database"
508 msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
510 #: merge-recursive.c:942
511 msgid "unsupported object type in the tree"
512 msgstr "kiểu đối tượng không được hỗ trợ trong cây (tree)"
514 #: merge-recursive.c:1021 merge-recursive.c:1035
515 #, c-format
516 msgid ""
517 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
518 "in tree."
519 msgstr ""
520 "XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
521 "còn lại trong cây (tree)."
523 #: merge-recursive.c:1027 merge-recursive.c:1040
524 #, c-format
525 msgid ""
526 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
527 "in tree at %s."
528 msgstr ""
529 "XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
530 "còn lại trong cây (tree) tại %s."
532 #: merge-recursive.c:1081
533 msgid "rename"
534 msgstr "đổi tên"
536 #: merge-recursive.c:1081
537 msgid "renamed"
538 msgstr "đã đổi tên"
540 #: merge-recursive.c:1137
541 #, c-format
542 msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
543 msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
545 #: merge-recursive.c:1159
546 #, c-format
547 msgid ""
548 "CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
549 "\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
550 msgstr ""
551 "XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
552 "tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
554 #: merge-recursive.c:1164
555 msgid " (left unresolved)"
556 msgstr " (cần giải quyết)"
558 #: merge-recursive.c:1218
559 #, c-format
560 msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
561 msgstr ""
562 "XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
564 #: merge-recursive.c:1248
565 #, c-format
566 msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
567 msgstr "Đang đổi tên %s thành %s thay vì %s thành %s"
569 #: merge-recursive.c:1447
570 #, c-format
571 msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
572 msgstr ""
573 "XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm vào trong %s"
575 #: merge-recursive.c:1457
576 #, c-format
577 msgid "Adding merged %s"
578 msgstr "Thêm hòa trộn %s"
580 #: merge-recursive.c:1462 merge-recursive.c:1660
581 #, c-format
582 msgid "Adding as %s instead"
583 msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
585 #: merge-recursive.c:1513
586 #, c-format
587 msgid "cannot read object %s"
588 msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
590 #: merge-recursive.c:1516
591 #, c-format
592 msgid "object %s is not a blob"
593 msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
595 #: merge-recursive.c:1564
596 msgid "modify"
597 msgstr "sửa đổi"
599 #: merge-recursive.c:1564
600 msgid "modified"
601 msgstr "đã sửa"
603 #: merge-recursive.c:1574
604 msgid "content"
605 msgstr "nội dung"
607 #: merge-recursive.c:1581
608 msgid "add/add"
609 msgstr "thêm/thêm"
611 #: merge-recursive.c:1615
612 #, c-format
613 msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
614 msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
616 #: merge-recursive.c:1629
617 #, c-format
618 msgid "Auto-merging %s"
619 msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
621 #: merge-recursive.c:1633 git-submodule.sh:893
622 msgid "submodule"
623 msgstr "mô-đun-con"
625 #: merge-recursive.c:1634
626 #, c-format
627 msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
628 msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
630 #: merge-recursive.c:1724
631 #, c-format
632 msgid "Removing %s"
633 msgstr "Đang xóa %s"
635 #: merge-recursive.c:1749
636 msgid "file/directory"
637 msgstr "tập-tin/thư-mục"
639 #: merge-recursive.c:1755
640 msgid "directory/file"
641 msgstr "thư-mục/tập tin"
643 #: merge-recursive.c:1760
644 #, c-format
645 msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
646 msgstr ""
647 "XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
648 "%s"
650 #: merge-recursive.c:1770
651 #, c-format
652 msgid "Adding %s"
653 msgstr "Thêm \"%s\""
655 #: merge-recursive.c:1787
656 msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
657 msgstr "Việc hòa trộn hỏng nghiêm trọng, không nên để xảy ra."
659 #: merge-recursive.c:1806
660 msgid "Already up-to-date!"
661 msgstr "Đã cập nhật rồi!"
663 #: merge-recursive.c:1815
664 #, c-format
665 msgid "merging of trees %s and %s failed"
666 msgstr "hòa trộn cây (tree) %s và %s gặp lỗi"
668 #: merge-recursive.c:1845
669 #, c-format
670 msgid "Unprocessed path??? %s"
671 msgstr "Đường dẫn chưa được xử lý??? %s"
673 #: merge-recursive.c:1890
674 msgid "Merging:"
675 msgstr "Đang trộn:"
677 #: merge-recursive.c:1903
678 #, c-format
679 msgid "found %u common ancestor:"
680 msgid_plural "found %u common ancestors:"
681 msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
682 msgstr[1] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
684 #: merge-recursive.c:1940
685 msgid "merge returned no commit"
686 msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao (commit) nào"
688 #: merge-recursive.c:1997
689 #, c-format
690 msgid "Could not parse object '%s'"
691 msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”"
693 #: merge-recursive.c:2009 builtin/merge.c:643
694 msgid "Unable to write index."
695 msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
697 #: parse-options.c:494
698 msgid "..."
699 msgstr "..."
701 #: parse-options.c:512
702 #, c-format
703 msgid "usage: %s"
704 msgstr "cách dùng: %s"
706 #. TRANSLATORS: the colon here should align with the
707 #. one in "usage: %s" translation
708 #: parse-options.c:516
709 #, c-format
710 msgid "   or: %s"
711 msgstr "     hoặc: %s"
713 #: parse-options.c:519
714 #, c-format
715 msgid "    %s"
716 msgstr "    %s"
718 #: remote.c:1632
719 #, c-format
720 msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
721 msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
722 msgstr[0] "Nhánh của bạn là đầu của “%s” bởi %d lần chuyển giao (commit).\n"
723 msgstr[1] "Nhánh của bạn là đầu của “%s” bởi %d lần chuyển giao (commit).\n"
725 #: remote.c:1637
726 msgid "  (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
727 msgstr "  (dùng \"git push\" để xuất bản các lần chuyển giao nội bộ của bạn)\n"
729 #: remote.c:1640
730 #, c-format
731 msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
732 msgid_plural ""
733 "Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
734 msgstr[0] ""
735 "Nhánh của bạn thì ở đằng sau “%s” bởi %d lần chuyển giao (commit), và có thể "
736 "được fast-forward.\n"
737 msgstr[1] ""
738 "Nhánh của bạn thì ở đằng sau “%s” bởi %d lần chuyển giao (commit), và có thể "
739 "được fast-forward.\n"
741 #: remote.c:1647
742 msgid "  (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
743 msgstr "  (dùng \"git pull\" để cập nhật nhánh nội bộ của bạn)\n"
745 #: remote.c:1650
746 #, c-format
747 msgid ""
748 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
749 "and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
750 msgid_plural ""
751 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
752 "and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
753 msgstr[0] ""
754 "Nhánh của bạn và “%s” bị phân kỳ,\n"
755 "và có %d và %d lần chuyển giao (commit) khác nhau cho từng cái,\n"
756 "tương ứng với mỗi lần.\n"
757 msgstr[1] ""
758 "Your branch and “%s” have diverged,\n"
759 "and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
761 #: remote.c:1659
762 msgid "  (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
763 msgstr ""
764 "  (dùng \"git pull\" để hòa trộn nhánh trên máy chủ vào trong nhánh của "
765 "bạn)\n"
767 #: sequencer.c:123 builtin/merge.c:761 builtin/merge.c:874 builtin/merge.c:984
768 #: builtin/merge.c:994
769 #, c-format
770 msgid "Could not open '%s' for writing"
771 msgstr "Không thể mở “%s” để ghi"
773 #: sequencer.c:125 builtin/merge.c:333 builtin/merge.c:764 builtin/merge.c:986
774 #: builtin/merge.c:999
775 #, c-format
776 msgid "Could not write to '%s'"
777 msgstr "Không thể ghi vào “%s”"
779 #: sequencer.c:146
780 msgid ""
781 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
782 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
783 msgstr ""
784 "sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
785 "với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”"
787 #: sequencer.c:149
788 msgid ""
789 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
790 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
791 "and commit the result with 'git commit'"
792 msgstr ""
793 "sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
794 "với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”\n"
795 "và chuyển giao (commit) kết quả bằng lệnh “git commit”"
797 #: sequencer.c:162 sequencer.c:770 sequencer.c:853
798 #, c-format
799 msgid "Could not write to %s"
800 msgstr "Không thể ghi vào %s"
802 #: sequencer.c:165
803 #, c-format
804 msgid "Error wrapping up %s"
805 msgstr "Lỗi bao bọc %s"
807 #: sequencer.c:180
808 msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
809 msgstr "Các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh cherry-pick."
811 #: sequencer.c:182
812 msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
813 msgstr "Các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh revert."
815 #: sequencer.c:185
816 msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
817 msgstr "Chuyển giao (commit) các thay đổi của bạn hay stash chúng để xử lý."
819 #. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
820 #: sequencer.c:235
821 #, c-format
822 msgid "%s: Unable to write new index file"
823 msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
825 #: sequencer.c:266
826 msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
827 msgstr "Không thể phân giải commit (lần chuyển giao) HEAD\n"
829 #: sequencer.c:287
830 msgid "Unable to update cache tree\n"
831 msgstr "Không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm\n"
833 #: sequencer.c:332
834 #, c-format
835 msgid "Could not parse commit %s\n"
836 msgstr "Không thể phân tích commit (lần chuyển giao) %s\n"
838 #: sequencer.c:337
839 #, c-format
840 msgid "Could not parse parent commit %s\n"
841 msgstr "Không thể phân tích commit (lần chuyển giao) cha mẹ %s\n"
843 #: sequencer.c:403
844 msgid "Your index file is unmerged."
845 msgstr "Tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
847 #: sequencer.c:406
848 msgid "You do not have a valid HEAD"
849 msgstr "Bạn không có HEAD nào hợp lệ"
851 #: sequencer.c:421
852 #, c-format
853 msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
854 msgstr ""
855 "Lần chuyển giao (commit) %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -"
856 "m."
858 #: sequencer.c:429
859 #, c-format
860 msgid "Commit %s does not have parent %d"
861 msgstr "Lần chuyển giao (commit) %s không có cha mẹ %d"
863 #: sequencer.c:433
864 #, c-format
865 msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
866 msgstr ""
867 "Luồng chính được chỉ ra nhưng lần chuyển giao (commit) %s không phải là một "
868 "lần hòa trộn."
870 #. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
871 #. "cherry-pick", the second %s a SHA1
872 #: sequencer.c:444
873 #, c-format
874 msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
875 msgstr "%s: không thể phân tích lần chuyển giao mẹ của %s"
877 #: sequencer.c:448
878 #, c-format
879 msgid "Cannot get commit message for %s"
880 msgstr "Không thể lấy thông điệp lần chuyển giao (commit) cho %s"
882 #: sequencer.c:532
883 #, c-format
884 msgid "could not revert %s... %s"
885 msgstr "không thể revert %s... %s"
887 #: sequencer.c:533
888 #, c-format
889 msgid "could not apply %s... %s"
890 msgstr "không thể apply (áp dụng miếng vá) %s... %s"
892 #: sequencer.c:565
893 msgid "empty commit set passed"
894 msgstr "lần chuyển giao (commit) trống rỗng đặt là hợp quy cách"
896 #: sequencer.c:573
897 #, c-format
898 msgid "git %s: failed to read the index"
899 msgstr "git %s: gặp lỗi đọc bảng mục lục"
901 #: sequencer.c:578
902 #, c-format
903 msgid "git %s: failed to refresh the index"
904 msgstr "git %s: gặp lỗi khi làm tươi mới bảng mục lục"
906 #: sequencer.c:636
907 #, c-format
908 msgid "Cannot %s during a %s"
909 msgstr "Không thể %s trong khi %s"
911 #: sequencer.c:658
912 #, c-format
913 msgid "Could not parse line %d."
914 msgstr "Không phân tích được dòng %d."
916 #: sequencer.c:663
917 msgid "No commits parsed."
918 msgstr "Không có lần chuyển giao (commit) nào được phân tích."
920 #: sequencer.c:676
921 #, c-format
922 msgid "Could not open %s"
923 msgstr "Không thể mở %s"
925 #: sequencer.c:680
926 #, c-format
927 msgid "Could not read %s."
928 msgstr "Không thể đọc %s."
930 #: sequencer.c:687
931 #, c-format
932 msgid "Unusable instruction sheet: %s"
933 msgstr "Bảng chỉ thị không thể dùng được: %s"
935 #: sequencer.c:715
936 #, c-format
937 msgid "Invalid key: %s"
938 msgstr "Khóa không đúng: %s"
940 #: sequencer.c:718
941 #, c-format
942 msgid "Invalid value for %s: %s"
943 msgstr "Giá trị không hợp lệ %s: %s"
945 #: sequencer.c:730
946 #, c-format
947 msgid "Malformed options sheet: %s"
948 msgstr "Bảng tùy chọn dị hình: %s"
950 #: sequencer.c:751
951 msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
952 msgstr "một thao tác cherry-pick hoặc revert đang được thực hiện"
954 #: sequencer.c:752
955 msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
956 msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
958 #: sequencer.c:756
959 #, c-format
960 msgid "Could not create sequencer directory %s"
961 msgstr "Không thể tạo thư mục xếp dãy %s"
963 #: sequencer.c:772 sequencer.c:857
964 #, c-format
965 msgid "Error wrapping up %s."
966 msgstr "Lỗi bao bọc %s."
968 #: sequencer.c:791 sequencer.c:925
969 msgid "no cherry-pick or revert in progress"
970 msgstr "không cherry-pick hay revert trong tiến trình"
972 #: sequencer.c:793
973 msgid "cannot resolve HEAD"
974 msgstr "không thể phân giải HEAD"
976 #: sequencer.c:795
977 msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
978 msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
980 #: sequencer.c:817 builtin/apply.c:4005
981 #, c-format
982 msgid "cannot open %s: %s"
983 msgstr "không thể mở %s: %s"
985 #: sequencer.c:820
986 #, c-format
987 msgid "cannot read %s: %s"
988 msgstr "không thể đọc %s: %s"
990 #: sequencer.c:821
991 msgid "unexpected end of file"
992 msgstr "kết thúc tập tin đột xuất"
994 #: sequencer.c:827
995 #, c-format
996 msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
997 msgstr "tập tin HEAD “pre-cherry-pick” đã lưu “%s” bị hỏng"
999 #: sequencer.c:850
1000 #, c-format
1001 msgid "Could not format %s."
1002 msgstr "Không thể định dạng %s."
1004 #: sequencer.c:1012
1005 msgid "Can't revert as initial commit"
1006 msgstr "Không thể revert một lần chuyển giao (commit) khởi tạo"
1008 #: sequencer.c:1013
1009 msgid "Can't cherry-pick into empty head"
1010 msgstr "Không thể cherry-pick vào một đầu (head) trống rỗng"
1012 #: sha1_name.c:1044
1013 msgid "HEAD does not point to a branch"
1014 msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
1016 #: sha1_name.c:1047
1017 #, c-format
1018 msgid "No such branch: '%s'"
1019 msgstr "Không có nhánh nào như thế: “%s”"
1021 #: sha1_name.c:1049
1022 #, c-format
1023 msgid "No upstream configured for branch '%s'"
1024 msgstr "Không có thượng nguồn (upstream) được cấu hình cho nhánh “%s”"
1026 #: sha1_name.c:1052
1027 #, c-format
1028 msgid "Upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
1029 msgstr ""
1030 "Nhánh thượng nguồn (upstream) “%s” không được lưu lại như là một nhánh "
1031 "“remote-tracking”"
1033 #: wrapper.c:408
1034 #, c-format
1035 msgid "unable to access '%s': %s"
1036 msgstr "không thể truy cập “%s”: %s"
1038 #: wrapper.c:426
1039 #, c-format
1040 msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
1041 msgstr "không tìm thấy người dùng hiện tại trong tập tin passwd: %s"
1043 #: wrapper.c:427
1044 msgid "no such user"
1045 msgstr "không có người dùng như vậy"
1047 #: wt-status.c:140
1048 msgid "Unmerged paths:"
1049 msgstr "Những đường dẫn chưa được hòa trộn:"
1051 #: wt-status.c:167 wt-status.c:194
1052 #, c-format
1053 msgid "  (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
1054 msgstr "  (dùng \"git reset %s <tập-tin>...\" để bỏ một stage (trạng thái))"
1056 #: wt-status.c:169 wt-status.c:196
1057 msgid "  (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
1058 msgstr "  (dùng \"git rm --cached <tập-tin>...\" để bỏ trạng thái (stage))"
1060 #: wt-status.c:173
1061 msgid "  (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
1062 msgstr "  (dùng \"git add <tập-tin>...\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
1064 #: wt-status.c:175 wt-status.c:179
1065 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
1066 msgstr ""
1067 "  (dùng \"git add/rm <tập-tin>...\" như là một cách  thích hợp để đánh dấu "
1068 "là cần được giải quyết)"
1070 #: wt-status.c:177
1071 msgid "  (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
1072 msgstr "  (dùng \"git rm <tập-tin>...\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
1074 #: wt-status.c:188
1075 msgid "Changes to be committed:"
1076 msgstr "Những thay đổi sẽ được chuyển giao:"
1078 #: wt-status.c:206
1079 msgid "Changes not staged for commit:"
1080 msgstr ""
1081 "Các thay đổi không được đặt trạng thái (stage) cho lần chuyển giao (commit):"
1083 #: wt-status.c:210
1084 msgid "  (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
1085 msgstr ""
1086 "  (dùng \"git add <tập-tin>...\" để cập nhật những gì cần chuyển giao "
1087 "(commit))"
1089 #: wt-status.c:212
1090 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
1091 msgstr ""
1092 "  (dùng \"git add/rm <tập-tin>...\" để cập nhật những gì sẽ được chuyển giao)"
1094 #: wt-status.c:213
1095 msgid ""
1096 "  (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
1097 msgstr ""
1098 "  (dùng \"git checkout -- <tập-tin>...\" để bỏ thay đổi trong thư mục làm "
1099 "việc)"
1101 #: wt-status.c:215
1102 msgid "  (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
1103 msgstr ""
1104 "  (chuyển giao (commit) hoặc là loại bỏ các nội dung không-bị-theo-vết hay "
1105 "đã bị chỉnh sửa trong mô-đun-con)"
1107 #: wt-status.c:227
1108 #, c-format
1109 msgid "  (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
1110 msgstr ""
1111 "  (dùng \"git %s <tập-tin>...\" để thêm vào những gì cần chuyển giao "
1112 "(commit))"
1114 #: wt-status.c:244
1115 msgid "bug"
1116 msgstr "lỗi"
1118 #: wt-status.c:249
1119 msgid "both deleted:"
1120 msgstr "bị xóa bởi cả hai:"
1122 #: wt-status.c:250
1123 msgid "added by us:"
1124 msgstr "được thêm vào bởi chúng tôi:"
1126 #: wt-status.c:251
1127 msgid "deleted by them:"
1128 msgstr "bị xóa đi bởi họ:"
1130 #: wt-status.c:252
1131 msgid "added by them:"
1132 msgstr "được thêm vào bởi họ:"
1134 #: wt-status.c:253
1135 msgid "deleted by us:"
1136 msgstr "bị xóa bởi chúng tôi:"
1138 #: wt-status.c:254
1139 msgid "both added:"
1140 msgstr "được thêm vào bởi cả hai:"
1142 #: wt-status.c:255
1143 msgid "both modified:"
1144 msgstr "bị sửa bởi cả hai:"
1146 #: wt-status.c:285
1147 msgid "new commits, "
1148 msgstr "lần chuyển giao (commit) mới, "
1150 #: wt-status.c:287
1151 msgid "modified content, "
1152 msgstr "nội dung được sửa đổi, "
1154 #: wt-status.c:289
1155 msgid "untracked content, "
1156 msgstr "nội dung chưa được theo dõi, "
1158 #: wt-status.c:303
1159 #, c-format
1160 msgid "new file:   %s"
1161 msgstr "tập tin mới:   %s"
1163 #: wt-status.c:306
1164 #, c-format
1165 msgid "copied:     %s -> %s"
1166 msgstr "đã sao chép:     %s -> %s"
1168 #: wt-status.c:309
1169 #, c-format
1170 msgid "deleted:    %s"
1171 msgstr "đã xóa:    %s"
1173 #: wt-status.c:312
1174 #, c-format
1175 msgid "modified:   %s"
1176 msgstr "đã sửa đổi:   %s"
1178 #: wt-status.c:315
1179 #, c-format
1180 msgid "renamed:    %s -> %s"
1181 msgstr "đã đổi tên:    %s -> %s"
1183 #: wt-status.c:318
1184 #, c-format
1185 msgid "typechange: %s"
1186 msgstr "đổi-kiểu: %s"
1188 #: wt-status.c:321
1189 #, c-format
1190 msgid "unknown:    %s"
1191 msgstr "không hiểu:    %s"
1193 #: wt-status.c:324
1194 #, c-format
1195 msgid "unmerged:   %s"
1196 msgstr "chưa hòa trộn:   %s"
1198 #: wt-status.c:327
1199 #, c-format
1200 msgid "bug: unhandled diff status %c"
1201 msgstr "lỗi: không lấy được trạng thái lệnh diff %c"
1203 #: wt-status.c:785
1204 msgid "You have unmerged paths."
1205 msgstr "Bạn có những đường dẫn chưa được hòa trộn."
1207 #: wt-status.c:788 wt-status.c:912
1208 msgid "  (fix conflicts and run \"git commit\")"
1209 msgstr "  (sửa các xung đột sau đó chạy \"git commit\")"
1211 #: wt-status.c:791
1212 msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
1213 msgstr "Tất cả các xung đột đã được giải quyết nhưng bạn vẫn đang hòa trộn."
1215 #: wt-status.c:794
1216 msgid "  (use \"git commit\" to conclude merge)"
1217 msgstr "  (dùng \"git commit\" để hoàn tất việc hòa trộn)"
1219 #: wt-status.c:804
1220 msgid "You are in the middle of an am session."
1221 msgstr "Bạn đang ở giữa của một phiên “am”."
1223 #: wt-status.c:807
1224 msgid "The current patch is empty."
1225 msgstr "Miếng vá hiện tại bị trống rỗng."
1227 #: wt-status.c:811
1228 msgid "  (fix conflicts and then run \"git am --resolved\")"
1229 msgstr "  (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git am --resolved\")"
1231 #: wt-status.c:813
1232 msgid "  (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
1233 msgstr "  (dùng \"git am --skip\" để bỏ qua lần vá này)"
1235 #: wt-status.c:815
1236 msgid "  (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
1237 msgstr "  (dùng \"git am --abort\" để phục hồi lại nhánh nguyên thủy)"
1239 #: wt-status.c:873 wt-status.c:883
1240 msgid "You are currently rebasing."
1241 msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc rebase (tái cấu trúc)."
1243 #: wt-status.c:876
1244 msgid "  (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
1245 msgstr "  (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git rebase --continue\")"
1247 #: wt-status.c:878
1248 msgid "  (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
1249 msgstr "  (dùng \"git rebase --skip\" để bỏ qua lần vá này)"
1251 #: wt-status.c:880
1252 msgid "  (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
1253 msgstr "  (dùng \"git rebase --abort\" để check-out nhánh nguyên thủy)"
1255 #: wt-status.c:886
1256 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
1257 msgstr ""
1258 "  (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git rebase --continue\")"
1260 #: wt-status.c:888
1261 msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
1262 msgstr ""
1263 "Bạn hiện tại đang cắt đôi một lần chuyển giao trong khi đang thực hiện việc "
1264 "rebase."
1266 #: wt-status.c:891
1267 msgid "  (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
1268 msgstr ""
1269 "  (Một khi thư mục làm việc của bạn đã gọn gàng, chạy \"git rebase --continue"
1270 "\")"
1272 #: wt-status.c:893
1273 msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
1274 msgstr "Bạn hiện đang sửa một lần chuyển giao trong khi bạn thực hiện rebase."
1276 #: wt-status.c:896
1277 msgid "  (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
1278 msgstr ""
1279 "  (dùng \"git commit --amend\" để tu bổ lần chuyển giao (commit) hiện tại)"
1281 #: wt-status.c:898
1282 msgid ""
1283 "  (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
1284 msgstr ""
1285 "  (dùng \"git rebase --continue\" một khi bạn cảm thấy hài lòng về những "
1286 "thay đổi của mình)"
1288 #: wt-status.c:908
1289 msgid "You are currently cherry-picking."
1290 msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc cherry-pick."
1292 #: wt-status.c:915
1293 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git commit\")"
1294 msgstr "  (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git commit\")"
1296 #: wt-status.c:924
1297 msgid "You are currently bisecting."
1298 msgstr "Bạn hiện tại đang thực hiện việc bisect (chia đôi)."
1300 #: wt-status.c:927
1301 msgid "  (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
1302 msgstr "  (dùng \"git bisect reset\" để quay trở lại nhánh nguyên thủy)"
1304 #: wt-status.c:978
1305 msgid "On branch "
1306 msgstr "Trên nhánh "
1308 #: wt-status.c:985
1309 msgid "Not currently on any branch."
1310 msgstr "Hiện tại chẳng ở nhánh nào cả."
1312 #: wt-status.c:997
1313 msgid "Initial commit"
1314 msgstr "Lần chuyển giao (commit) khởi đầu"
1316 #: wt-status.c:1011
1317 msgid "Untracked files"
1318 msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi"
1320 #: wt-status.c:1013
1321 msgid "Ignored files"
1322 msgstr "Những tập tin bị lờ đi"
1324 #: wt-status.c:1015
1325 #, c-format
1326 msgid "Untracked files not listed%s"
1327 msgstr "Những tập tin không bị theo vết không được liệt kê ra %s"
1329 #: wt-status.c:1017
1330 msgid " (use -u option to show untracked files)"
1331 msgstr " (dùng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được theo dõi)"
1333 #: wt-status.c:1023
1334 msgid "No changes"
1335 msgstr "Không có thay đổi nào"
1337 #: wt-status.c:1028
1338 #, c-format
1339 msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
1340 msgstr ""
1341 "không có thay đổi nào được thêm vào commit (dùng \"git add\" và/hoặc \"git "
1342 "commit -a\")\n"
1344 #: wt-status.c:1031
1345 #, c-format
1346 msgid "no changes added to commit\n"
1347 msgstr "không có thay đổi nào được thêm vào lần chuyển giao (commit)\n"
1349 #: wt-status.c:1034
1350 #, c-format
1351 msgid ""
1352 "nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
1353 "track)\n"
1354 msgstr ""
1355 "không có gì được thêm vào lần chuyển giao (commit) nhưng có những tập tin "
1356 "không được theo dấu vết hiện diện (dùng \"git add\" để đưa vào theo dõi)\n"
1358 #: wt-status.c:1037
1359 #, c-format
1360 msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
1361 msgstr ""
1362 "không có gì được thêm vào lần chuyển giao (commit) nhưng có những tập tin "
1363 "không được theo dấu vết hiện diện\n"
1365 #: wt-status.c:1040
1366 #, c-format
1367 msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
1368 msgstr ""
1369 " không có gì để commit (tạo/sao-chép các tập tin và dùng \"git add\" để theo "
1370 "dõi dấu vết)\n"
1372 #: wt-status.c:1043 wt-status.c:1048
1373 #, c-format
1374 msgid "nothing to commit\n"
1375 msgstr "không có gì để chuyển giao (commit)\n"
1377 #: wt-status.c:1046
1378 #, c-format
1379 msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
1380 msgstr ""
1381 "không có gì để chuyển giao (commit) (dùng -u để bỏ các tập tin cần theo dấu "
1382 "vết)\n"
1384 #: wt-status.c:1050
1385 #, c-format
1386 msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
1387 msgstr "không có gì để chuyển giao (commit), thư mục làm việc sạch sẽ\n"
1389 #: wt-status.c:1158
1390 msgid "HEAD (no branch)"
1391 msgstr "HEAD (không nhánh)"
1393 #: wt-status.c:1164
1394 msgid "Initial commit on "
1395 msgstr "Lần chuyển giao (commit) khởi tạo trên "
1397 #: wt-status.c:1179
1398 msgid "behind "
1399 msgstr "đằng sau "
1401 #: wt-status.c:1182 wt-status.c:1185
1402 msgid "ahead "
1403 msgstr "phía trước "
1405 #: wt-status.c:1187
1406 msgid ", behind "
1407 msgstr ", đằng sau "
1409 #: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:341
1410 #, c-format
1411 msgid "failed to unlink '%s'"
1412 msgstr "bỏ liên kết (unlink) %s không thành công"
1414 #: builtin/add.c:19
1415 msgid "git add [options] [--] <filepattern>..."
1416 msgstr "git add [các-tùy-chọn] [--] <mẫu-tập-tin>..."
1418 #: builtin/add.c:62
1419 #, c-format
1420 msgid "unexpected diff status %c"
1421 msgstr "trạng thái lệnh diff không như mong đợi %c"
1423 #: builtin/add.c:67 builtin/commit.c:231
1424 msgid "updating files failed"
1425 msgstr "Cập nhật tập tin gặp lỗi"
1427 #: builtin/add.c:77
1428 #, c-format
1429 msgid "remove '%s'\n"
1430 msgstr "gỡ bỏ “%s”\n"
1432 #: builtin/add.c:176
1433 #, c-format
1434 msgid "Path '%s' is in submodule '%.*s'"
1435 msgstr "Đường dẫn “%s” thì ở trong mô-đun-con “%.*s”"
1437 #: builtin/add.c:192
1438 msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
1439 msgstr ""
1440 "Các thay đổi không được lưu trạng thái sau khi làm tươi mới lại bảng mục lục:"
1442 #: builtin/add.c:195 builtin/add.c:460 builtin/rm.c:275
1443 #, c-format
1444 msgid "pathspec '%s' did not match any files"
1445 msgstr "pathspec “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
1447 #: builtin/add.c:209
1448 #, c-format
1449 msgid "'%s' is beyond a symbolic link"
1450 msgstr "“%s” nằm ngoài một liên kết tượng trưng"
1452 #: builtin/add.c:276
1453 msgid "Could not read the index"
1454 msgstr "Không thể đọc bảng mục lục"
1456 #: builtin/add.c:286
1457 #, c-format
1458 msgid "Could not open '%s' for writing."
1459 msgstr "Không thể mở “%s” để ghi"
1461 #: builtin/add.c:290
1462 msgid "Could not write patch"
1463 msgstr "Không thể ghi ra miếng vá"
1465 #: builtin/add.c:295
1466 #, c-format
1467 msgid "Could not stat '%s'"
1468 msgstr "không thể lấy trạng thái về “%s”"
1470 #: builtin/add.c:297
1471 msgid "Empty patch. Aborted."
1472 msgstr "Miếng vá trống rỗng. Đã bỏ qua."
1474 #: builtin/add.c:303
1475 #, c-format
1476 msgid "Could not apply '%s'"
1477 msgstr "Không thể apply (áp dụng miếng vá) “%s”"
1479 #: builtin/add.c:313
1480 msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
1481 msgstr ""
1482 "Các đường dẫn theo sau đây sẽ bị lờ đi bởi một trong các tập tin .gitignore "
1483 "của bạn:\n"
1485 #: builtin/add.c:319 builtin/clean.c:52 builtin/fetch.c:78 builtin/mv.c:63
1486 #: builtin/prune-packed.c:76 builtin/push.c:388 builtin/remote.c:1253
1487 #: builtin/rm.c:206
1488 msgid "dry run"
1489 msgstr "chạy thử"
1491 #: builtin/add.c:320 builtin/apply.c:4354 builtin/commit.c:1160
1492 #: builtin/count-objects.c:82 builtin/fsck.c:613 builtin/log.c:1483
1493 #: builtin/mv.c:62 builtin/read-tree.c:112
1494 msgid "be verbose"
1495 msgstr "chi tiết"
1497 #: builtin/add.c:322
1498 msgid "interactive picking"
1499 msgstr "sửa bằng cách tương tác"
1501 #: builtin/add.c:323 builtin/checkout.c:1031 builtin/reset.c:248
1502 msgid "select hunks interactively"
1503 msgstr "chọn “hunks” một cách tương tác"
1505 #: builtin/add.c:324
1506 msgid "edit current diff and apply"
1507 msgstr "sửa diff hiện nay và áp dụng nó"
1509 #: builtin/add.c:325
1510 msgid "allow adding otherwise ignored files"
1511 msgstr "cho phép thêm các tập tin bị bỏ qua khác"
1513 #: builtin/add.c:326
1514 msgid "update tracked files"
1515 msgstr "cập nhật các tập tin được theo vết"
1517 #: builtin/add.c:327
1518 msgid "record only the fact that the path will be added later"
1519 msgstr "chỉ ghi lại sự việc mà đường dẫn sẽ được thêm vào sau"
1521 #: builtin/add.c:328
1522 msgid "add changes from all tracked and untracked files"
1523 msgstr ""
1524 "thêm các thay đổi từ tất cả các tập tin có cũng như không được theo dõi dấu "
1525 "vết"
1527 #: builtin/add.c:329
1528 msgid "don't add, only refresh the index"
1529 msgstr "không thêm, chỉ làm tươi mới bảng mục lục"
1531 #: builtin/add.c:330
1532 msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
1533 msgstr "chie bỏ qua những tập tin mà nó không thể được thêm vào bởi vì gặp lỗi"
1535 #: builtin/add.c:331
1536 msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
1537 msgstr ""
1538 "kiểm tra xem - thậm chí thiếu - tập tin bị bỏ qua trong quá trình chạy thử"
1540 #: builtin/add.c:353
1541 #, c-format
1542 msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
1543 msgstr "Sử dụng tùy chọn -f nếu bạn thực sự muốn thêm chúng vào.\n"
1545 #: builtin/add.c:354
1546 msgid "no files added"
1547 msgstr "chưa có tập tin nào được thêm vào"
1549 #: builtin/add.c:360
1550 msgid "adding files failed"
1551 msgstr "thêm tập tin gặp lỗi"
1553 #: builtin/add.c:392
1554 msgid "-A and -u are mutually incompatible"
1555 msgstr "-A và -u xung khắc nhau"
1557 #: builtin/add.c:394
1558 msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
1559 msgstr "Tùy chọn --ignore-missing chỉ có thể được dùng cùng với --dry-run"
1561 #: builtin/add.c:414
1562 #, c-format
1563 msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
1564 msgstr "Không có gì được chỉ ra, không có gì được thêm vào.\n"
1566 #: builtin/add.c:415
1567 #, c-format
1568 msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
1569 msgstr "Có lẽ bạn muốn là “git add .” phải không?\n"
1571 #: builtin/add.c:421 builtin/clean.c:95 builtin/commit.c:291 builtin/mv.c:82
1572 #: builtin/rm.c:235
1573 msgid "index file corrupt"
1574 msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
1576 #: builtin/add.c:481 builtin/apply.c:4450 builtin/mv.c:229 builtin/rm.c:370
1577 msgid "Unable to write new index file"
1578 msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
1580 #: builtin/apply.c:57
1581 msgid "git apply [options] [<patch>...]"
1582 msgstr "git apply [các-tùy-chọn] [<miếng-vá>...]"
1584 #: builtin/apply.c:110
1585 #, c-format
1586 msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
1587 msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng “%s”"
1589 #: builtin/apply.c:125
1590 #, c-format
1591 msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
1592 msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng “%s”"
1594 #: builtin/apply.c:823
1595 #, c-format
1596 msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
1597 msgstr ""
1598 "Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
1599 "%s"
1601 #: builtin/apply.c:832
1602 #, c-format
1603 msgid "regexec returned %d for input: %s"
1604 msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho kết xuất: %s"
1606 #: builtin/apply.c:913
1607 #, c-format
1608 msgid "unable to find filename in patch at line %d"
1609 msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
1611 #: builtin/apply.c:945
1612 #, c-format
1613 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
1614 msgstr "git apply: git-diff sai - mong đợi /dev/null, đã nhận %s trên dòng %d"
1616 #: builtin/apply.c:949
1617 #, c-format
1618 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
1619 msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới mâu thuấn trên dòng %d"
1621 #: builtin/apply.c:950
1622 #, c-format
1623 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
1624 msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ mâu thuấn trên dòng %d"
1626 #: builtin/apply.c:957
1627 #, c-format
1628 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
1629 msgstr "git apply: git-diff sai - mong đợi /dev/null trên dòng %d"
1631 #: builtin/apply.c:1420
1632 #, c-format
1633 msgid "recount: unexpected line: %.*s"
1634 msgstr "chi tiết: dòng không được mong đợi: %.*s"
1636 #: builtin/apply.c:1477
1637 #, c-format
1638 msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
1639 msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
1641 #: builtin/apply.c:1494
1642 #, c-format
1643 msgid ""
1644 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
1645 "component (line %d)"
1646 msgid_plural ""
1647 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
1648 "components (line %d)"
1649 msgstr[0] ""
1650 "phần đầu diff cho git  thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
1651 "thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
1652 msgstr[1] ""
1653 "phần đầu diff cho git  thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
1654 "thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
1656 #: builtin/apply.c:1654
1657 msgid "new file depends on old contents"
1658 msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
1660 #: builtin/apply.c:1656
1661 msgid "deleted file still has contents"
1662 msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
1664 #: builtin/apply.c:1682
1665 #, c-format
1666 msgid "corrupt patch at line %d"
1667 msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
1669 #: builtin/apply.c:1718
1670 #, c-format
1671 msgid "new file %s depends on old contents"
1672 msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
1674 #: builtin/apply.c:1720
1675 #, c-format
1676 msgid "deleted file %s still has contents"
1677 msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
1679 #: builtin/apply.c:1723
1680 #, c-format
1681 msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
1682 msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
1684 #: builtin/apply.c:1869
1685 #, c-format
1686 msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
1687 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
1689 #. there has to be one hunk (forward hunk)
1690 #: builtin/apply.c:1898
1691 #, c-format
1692 msgid "unrecognized binary patch at line %d"
1693 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
1695 #: builtin/apply.c:1984
1696 #, c-format
1697 msgid "patch with only garbage at line %d"
1698 msgstr "vá chỉ với “garbage” tại dòng %d"
1700 #: builtin/apply.c:2074
1701 #, c-format
1702 msgid "unable to read symlink %s"
1703 msgstr "không thể đọc liên kết tượng trưng %s"
1705 #: builtin/apply.c:2078
1706 #, c-format
1707 msgid "unable to open or read %s"
1708 msgstr "không thể mở để đọc hay ghi %s"
1710 #: builtin/apply.c:2149
1711 msgid "oops"
1712 msgstr "ôi?"
1714 #: builtin/apply.c:2671
1715 #, c-format
1716 msgid "invalid start of line: '%c'"
1717 msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
1719 #: builtin/apply.c:2789
1720 #, c-format
1721 msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
1722 msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
1723 msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
1724 msgstr[1] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
1726 #: builtin/apply.c:2801
1727 #, c-format
1728 msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
1729 msgstr "Nội dung bị giảm xuống (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
1731 #: builtin/apply.c:2807
1732 #, c-format
1733 msgid ""
1734 "while searching for:\n"
1735 "%.*s"
1736 msgstr ""
1737 "Trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
1738 "%.*s"
1740 #: builtin/apply.c:2826
1741 #, c-format
1742 msgid "missing binary patch data for '%s'"
1743 msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
1745 #: builtin/apply.c:2929
1746 #, c-format
1747 msgid "binary patch does not apply to '%s'"
1748 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
1750 #: builtin/apply.c:2935
1751 #, c-format
1752 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
1753 msgstr ""
1754 "vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
1755 "%s)"
1757 #: builtin/apply.c:2956
1758 #, c-format
1759 msgid "patch failed: %s:%ld"
1760 msgstr "vá gặp lỗi: %s:%ld"
1762 #: builtin/apply.c:3078
1763 #, c-format
1764 msgid "cannot checkout %s"
1765 msgstr "không thể \"checkout\" %s"
1767 #: builtin/apply.c:3123 builtin/apply.c:3132 builtin/apply.c:3176
1768 #, c-format
1769 msgid "read of %s failed"
1770 msgstr "đọc %s gặp lỗi"
1772 #: builtin/apply.c:3156 builtin/apply.c:3378
1773 #, c-format
1774 msgid "path %s has been renamed/deleted"
1775 msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa/đổi tên"
1777 #: builtin/apply.c:3237 builtin/apply.c:3392
1778 #, c-format
1779 msgid "%s: does not exist in index"
1780 msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
1782 #: builtin/apply.c:3241 builtin/apply.c:3384 builtin/apply.c:3406
1783 #, c-format
1784 msgid "%s: %s"
1785 msgstr "%s: %s"
1787 #: builtin/apply.c:3246 builtin/apply.c:3400
1788 #, c-format
1789 msgid "%s: does not match index"
1790 msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
1792 #: builtin/apply.c:3348
1793 msgid "removal patch leaves file contents"
1794 msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
1796 #: builtin/apply.c:3417
1797 #, c-format
1798 msgid "%s: wrong type"
1799 msgstr "%s: sai kiểu"
1801 #: builtin/apply.c:3419
1802 #, c-format
1803 msgid "%s has type %o, expected %o"
1804 msgstr "%s có kiểu %o, mong chờ %o"
1806 #: builtin/apply.c:3520
1807 #, c-format
1808 msgid "%s: already exists in index"
1809 msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
1811 #: builtin/apply.c:3523
1812 #, c-format
1813 msgid "%s: already exists in working directory"
1814 msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
1816 #: builtin/apply.c:3543
1817 #, c-format
1818 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
1819 msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
1821 #: builtin/apply.c:3548
1822 #, c-format
1823 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
1824 msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
1826 #: builtin/apply.c:3556
1827 #, c-format
1828 msgid "%s: patch does not apply"
1829 msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
1831 #: builtin/apply.c:3569
1832 #, c-format
1833 msgid "Checking patch %s..."
1834 msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s..."
1836 #: builtin/apply.c:3624 builtin/checkout.c:215 builtin/reset.c:158
1837 #, c-format
1838 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
1839 msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
1841 #: builtin/apply.c:3767
1842 #, c-format
1843 msgid "unable to remove %s from index"
1844 msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
1846 #: builtin/apply.c:3795
1847 #, c-format
1848 msgid "corrupt patch for subproject %s"
1849 msgstr "miếng vá sai hỏng cho dự án con (subproject) %s"
1851 #: builtin/apply.c:3799
1852 #, c-format
1853 msgid "unable to stat newly created file '%s'"
1854 msgstr "không thể lấy trạng thái về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
1856 #: builtin/apply.c:3804
1857 #, c-format
1858 msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
1859 msgstr "không thể tạo “backing store” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
1861 #: builtin/apply.c:3807 builtin/apply.c:3915
1862 #, c-format
1863 msgid "unable to add cache entry for %s"
1864 msgstr "không thể thêm mục nhớ tạm cho %s"
1866 #: builtin/apply.c:3840
1867 #, c-format
1868 msgid "closing file '%s'"
1869 msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
1871 #: builtin/apply.c:3889
1872 #, c-format
1873 msgid "unable to write file '%s' mode %o"
1874 msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ (mode) %o"
1876 #: builtin/apply.c:3976
1877 #, c-format
1878 msgid "Applied patch %s cleanly."
1879 msgstr "Đã áp dụng miếng và %s một cách sạch sẽ."
1881 #: builtin/apply.c:3984
1882 msgid "internal error"
1883 msgstr "lỗi nội bộ"
1885 #. Say this even without --verbose
1886 #: builtin/apply.c:3987
1887 #, c-format
1888 msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
1889 msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
1890 msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối..."
1891 msgstr[1] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối..."
1893 #: builtin/apply.c:3997
1894 #, c-format
1895 msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
1896 msgstr "đang cắt cụt tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
1898 #: builtin/apply.c:4018
1899 #, c-format
1900 msgid "Hunk #%d applied cleanly."
1901 msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
1903 #: builtin/apply.c:4021
1904 #, c-format
1905 msgid "Rejected hunk #%d."
1906 msgstr "hunk #%d bị từ chối."
1908 #: builtin/apply.c:4171
1909 msgid "unrecognized input"
1910 msgstr "không thừa nhận đầu vào"
1912 #: builtin/apply.c:4182
1913 msgid "unable to read index file"
1914 msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
1916 #: builtin/apply.c:4301 builtin/apply.c:4304 builtin/clone.c:91
1917 #: builtin/fetch.c:63
1918 msgid "path"
1919 msgstr "đường-dẫn"
1921 #: builtin/apply.c:4302
1922 msgid "don't apply changes matching the given path"
1923 msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
1925 #: builtin/apply.c:4305
1926 msgid "apply changes matching the given path"
1927 msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
1929 #: builtin/apply.c:4307
1930 msgid "num"
1931 msgstr "số"
1933 #: builtin/apply.c:4308
1934 msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
1935 msgstr "gỡ bỏ <số> phần dẫn đầu (slashe) từ đường dẫn diff cổ điển"
1937 #: builtin/apply.c:4311
1938 msgid "ignore additions made by the patch"
1939 msgstr "lờ đi phần phụ thêm tạo ra bởi miếng vá"
1941 #: builtin/apply.c:4313
1942 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
1943 msgstr ""
1944 "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
1946 #: builtin/apply.c:4317
1947 msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
1948 msgstr ""
1949 "hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
1951 #: builtin/apply.c:4319
1952 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
1953 msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
1955 #: builtin/apply.c:4321
1956 msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
1957 msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
1959 #: builtin/apply.c:4323
1960 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
1961 msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
1963 #: builtin/apply.c:4325
1964 msgid "apply a patch without touching the working tree"
1965 msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
1967 #: builtin/apply.c:4327
1968 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
1969 msgstr ""
1970 "đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
1972 #: builtin/apply.c:4329
1973 msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
1974 msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
1976 #: builtin/apply.c:4331
1977 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
1978 msgstr ""
1979 "xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
1981 #: builtin/apply.c:4333 builtin/checkout-index.c:197 builtin/ls-files.c:460
1982 msgid "paths are separated with NUL character"
1983 msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
1985 #: builtin/apply.c:4336
1986 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
1987 msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
1989 #: builtin/apply.c:4337
1990 msgid "action"
1991 msgstr "hành động"
1993 #: builtin/apply.c:4338
1994 msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
1995 msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
1997 #: builtin/apply.c:4341 builtin/apply.c:4344
1998 msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
1999 msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng khi quét nội dung"
2001 #: builtin/apply.c:4347
2002 msgid "apply the patch in reverse"
2003 msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
2005 #: builtin/apply.c:4349
2006 msgid "don't expect at least one line of context"
2007 msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
2009 #: builtin/apply.c:4351
2010 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
2011 msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
2013 #: builtin/apply.c:4353
2014 msgid "allow overlapping hunks"
2015 msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
2017 #: builtin/apply.c:4356
2018 msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
2019 msgstr ""
2020 "đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
2022 #: builtin/apply.c:4359
2023 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
2024 msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
2026 #: builtin/apply.c:4361
2027 msgid "root"
2028 msgstr "root"
2030 #: builtin/apply.c:4362
2031 msgid "prepend <root> to all filenames"
2032 msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
2034 #: builtin/apply.c:4384
2035 msgid "--3way outside a repository"
2036 msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
2038 #: builtin/apply.c:4392
2039 msgid "--index outside a repository"
2040 msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
2042 #: builtin/apply.c:4395
2043 msgid "--cached outside a repository"
2044 msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
2046 #: builtin/apply.c:4411
2047 #, c-format
2048 msgid "can't open patch '%s'"
2049 msgstr "không thể mở miếng vá “%s”"
2051 #: builtin/apply.c:4425
2052 #, c-format
2053 msgid "squelched %d whitespace error"
2054 msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
2055 msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
2056 msgstr[1] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
2058 #: builtin/apply.c:4431 builtin/apply.c:4441
2059 #, c-format
2060 msgid "%d line adds whitespace errors."
2061 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
2062 msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
2063 msgstr[1] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
2065 #: builtin/archive.c:17
2066 #, c-format
2067 msgid "could not create archive file '%s'"
2068 msgstr "không thể tạo tập tin kho (lưu trữ, nén) “%s”"
2070 #: builtin/archive.c:20
2071 msgid "could not redirect output"
2072 msgstr "không thể chuyển hướng kết xuất"
2074 #: builtin/archive.c:37
2075 msgid "git archive: Remote with no URL"
2076 msgstr "git archive: Máy chủ không có địa chỉ URL"
2078 #: builtin/archive.c:58
2079 msgid "git archive: expected ACK/NAK, got EOF"
2080 msgstr "git archive: mong đợi ACK/NAK, nhận EOF"
2082 #: builtin/archive.c:63
2083 #, c-format
2084 msgid "git archive: NACK %s"
2085 msgstr "git archive: NACK %s"
2087 #: builtin/archive.c:65
2088 #, c-format
2089 msgid "remote error: %s"
2090 msgstr "lỗi máy chủ: %s"
2092 #: builtin/archive.c:66
2093 msgid "git archive: protocol error"
2094 msgstr "git archive: lỗi giao thức"
2096 #: builtin/archive.c:71
2097 msgid "git archive: expected a flush"
2098 msgstr "git archive: đã mong chờ một flush"
2100 #: builtin/bisect--helper.c:7
2101 msgid "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
2102 msgstr "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
2104 #: builtin/bisect--helper.c:17
2105 msgid "perform 'git bisect next'"
2106 msgstr "thực hiện “git bisect next”"
2108 #: builtin/bisect--helper.c:19
2109 msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
2110 msgstr ""
2111 "cập nhật BISECT_HEAD thay vì lấy ra (checking out) lần chuyển giao (commit) "
2112 "hiện hành"
2114 #: builtin/blame.c:25
2115 msgid "git blame [options] [rev-opts] [rev] [--] file"
2116 msgstr "git blame [các-tùy-chọn] [rev-opts] [rev] [--] tập-tin"
2118 #: builtin/blame.c:30 builtin/shortlog.c:15
2119 msgid "[rev-opts] are documented in git-rev-list(1)"
2120 msgstr "[rev-opts] được mô tả trong git-rev-list(1)"
2122 #: builtin/blame.c:2374
2123 msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
2124 msgstr "Hiển thị các mục “blame” như là chúng ta thấy chúng, tăng dần"
2126 #: builtin/blame.c:2375
2127 msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
2128 msgstr ""
2129 "Hiển thị SHA-1 trắng cho những lần chuyển giao biên giới (Mặc định: off)"
2131 #: builtin/blame.c:2376
2132 msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
2133 msgstr "Không coi các lần chuyển giao gốc là giới hạn (Mặc định: off)"
2135 #: builtin/blame.c:2377
2136 msgid "Show work cost statistics"
2137 msgstr "Hiển thị thống kê công sức làm việc"
2139 #: builtin/blame.c:2378
2140 msgid "Show output score for blame entries"
2141 msgstr "Hiển thị kết xuất điểm số có các mục tin “blame”"
2143 #: builtin/blame.c:2379
2144 msgid "Show original filename (Default: auto)"
2145 msgstr "Hiển thị tên tập tin gốc (Mặc định: auto)"
2147 #: builtin/blame.c:2380
2148 msgid "Show original linenumber (Default: off)"
2149 msgstr "Hiển thị số dòng gốc (Mặc định: off)"
2151 #: builtin/blame.c:2381
2152 msgid "Show in a format designed for machine consumption"
2153 msgstr "Hiển thị ở định dạng đã thiết kế cho sự tiêu dùng bằng máy"
2155 #: builtin/blame.c:2382
2156 msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
2157 msgstr "Hiển thị định dạng “porcelain” với thông tin chuyển giao mỗi dòng"
2159 #: builtin/blame.c:2383
2160 msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
2161 msgstr "Dùng cùng chế độ xuất ra vóigit-annotate (Mặc định: off)"
2163 #: builtin/blame.c:2384
2164 msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
2165 msgstr "Hiển thị dấu vết thời gian dạng thô (Mặc định: off)"
2167 #: builtin/blame.c:2385
2168 msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
2169 msgstr "Hiển thị SHA1 của lần chuyển giao (commit) dạng dài (Mặc định: off)"
2171 #: builtin/blame.c:2386
2172 msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
2173 msgstr "Không hiển thị tên tác giả và dấu vết thời gian (Mặc định: off)"
2175 #: builtin/blame.c:2387
2176 msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
2177 msgstr "Hiển thị thư điện tử của tác giả thay vì tên (Mặc định: off)"
2179 #: builtin/blame.c:2388
2180 msgid "Ignore whitespace differences"
2181 msgstr "Bỏ qua các khác biệt do khoảng trắng gây ra"
2183 #: builtin/blame.c:2389
2184 msgid "Spend extra cycles to find better match"
2185 msgstr "Tiêu thụ thêm năng tài nguyên máy móc để tìm kiếm tốt hơn nữa"
2187 #: builtin/blame.c:2390
2188 msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
2189 msgstr ""
2190 "Sử dụng điểm xét duyệt (revision) từ <tập tin> thay vì gọi “git-rev-list”"
2192 #: builtin/blame.c:2391
2193 msgid "Use <file>'s contents as the final image"
2194 msgstr "Sử dụng nội dung của <tập tin> như là ảnh cuối cùng"
2196 #: builtin/blame.c:2392 builtin/blame.c:2393
2197 msgid "score"
2198 msgstr "điểm số"
2200 #: builtin/blame.c:2392
2201 msgid "Find line copies within and across files"
2202 msgstr "Tìm các bản sao chép dòng trong và ngang qua tập tin"
2204 #: builtin/blame.c:2393
2205 msgid "Find line movements within and across files"
2206 msgstr "Tìm các di chuyển dòng trong và ngang qua tập tin"
2208 #: builtin/blame.c:2394
2209 msgid "n,m"
2210 msgstr "n,m"
2212 #: builtin/blame.c:2394
2213 msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
2214 msgstr "Xử lý chỉ dòng vùng n,m, tính từ 1"
2216 #: builtin/branch.c:23
2217 msgid "git branch [options] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
2218 msgstr "git branch [các-tùy-chọn] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
2220 #: builtin/branch.c:24
2221 msgid "git branch [options] [-l] [-f] <branchname> [<start-point>]"
2222 msgstr "git branch [các-tùy-chọn] [-l] [-f] <tên-nhánh> [<điểm-đầu>]"
2224 #: builtin/branch.c:25
2225 msgid "git branch [options] [-r] (-d | -D) <branchname>..."
2226 msgstr "git branch [các-tùy-chọn] [-r] (-d | -D) <tên-nhánh> ..."
2228 #: builtin/branch.c:26
2229 msgid "git branch [options] (-m | -M) [<oldbranch>] <newbranch>"
2230 msgstr "git branch [các-tùy-chọn] (-m | -M) [<nhánh-cũ>] <nhánh-mới>"
2232 #: builtin/branch.c:145
2233 #, c-format
2234 msgid ""
2235 "deleting branch '%s' that has been merged to\n"
2236 "         '%s', but not yet merged to HEAD."
2237 msgstr ""
2238 "đang xóa nhánh “%s” mà nó lại đã được hòa trộn vào\n"
2239 "         “%s”, nhưng vẫn chưa được hòa trộn vào HEAD."
2241 #: builtin/branch.c:149
2242 #, c-format
2243 msgid ""
2244 "not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
2245 "         '%s', even though it is merged to HEAD."
2246 msgstr ""
2247 "không xóa nhánh “%s” cái mà chưa được hòa trộn vào\n"
2248 "         “%s”, cho dù là nó đã được hòa trộn vào HEAD."
2250 #: builtin/branch.c:163
2251 #, c-format
2252 msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
2253 msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao (commit) cho “%s”"
2255 #: builtin/branch.c:167
2256 #, c-format
2257 msgid ""
2258 "The branch '%s' is not fully merged.\n"
2259 "If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D %s'."
2260 msgstr ""
2261 "Nhánh “%s” không được trộn một cách đầy đủ.\n"
2262 "Nếu bạn thực sự muốn xóa nó, thì chạy lệnh “git branch -D %s”."
2264 #: builtin/branch.c:180
2265 msgid "Update of config-file failed"
2266 msgstr "Cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
2268 #: builtin/branch.c:208
2269 msgid "cannot use -a with -d"
2270 msgstr "không thể dùng tùy chọn -a với -d"
2272 #: builtin/branch.c:214
2273 msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
2274 msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao (commit) cho HEAD"
2276 #: builtin/branch.c:222
2277 #, c-format
2278 msgid "Cannot delete the branch '%s' which you are currently on."
2279 msgstr "Không thể xóa nhánh “%s” cái mà bạn hiện nay đang ở."
2281 #: builtin/branch.c:235
2282 #, c-format
2283 msgid "remote branch '%s' not found."
2284 msgstr "không tìm thấy nhánh máy chủ “%s”."
2286 #: builtin/branch.c:236
2287 #, c-format
2288 msgid "branch '%s' not found."
2289 msgstr "không tìm thấy nhánh “%s”."
2291 #: builtin/branch.c:250
2292 #, c-format
2293 msgid "Error deleting remote branch '%s'"
2294 msgstr "Gặp lỗi khi đang xóa nhánh máy chủ “%s”"
2296 #: builtin/branch.c:251
2297 #, c-format
2298 msgid "Error deleting branch '%s'"
2299 msgstr "Lỗi khi xoá bỏ nhánh “%s”"
2301 #: builtin/branch.c:258
2302 #, c-format
2303 msgid "Deleted remote branch %s (was %s).\n"
2304 msgstr "Nhánh máy chủ \"%s\" đã bị xóa (từng là %s).\n"
2306 #: builtin/branch.c:259
2307 #, c-format
2308 msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
2309 msgstr "Nhánh “%s” đã bị xóa (từng là %s)\n"
2311 #: builtin/branch.c:361
2312 #, c-format
2313 msgid "branch '%s' does not point at a commit"
2314 msgstr "nhánh “%s” không chỉ đến một lần chuyển giao (commit) nào cả"
2316 #: builtin/branch.c:433
2317 #, c-format
2318 msgid "[%s: behind %d]"
2319 msgstr "[%s: đằng sau %d]"
2321 #: builtin/branch.c:435
2322 #, c-format
2323 msgid "[behind %d]"
2324 msgstr "[đằng sau %d]"
2326 #: builtin/branch.c:439
2327 #, c-format
2328 msgid "[%s: ahead %d]"
2329 msgstr "[%s: phía trước %d]"
2331 #: builtin/branch.c:441
2332 #, c-format
2333 msgid "[ahead %d]"
2334 msgstr "[phía trước %d]"
2336 #: builtin/branch.c:444
2337 #, c-format
2338 msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
2339 msgstr "[%s: trước %d, sau %d]"
2341 #: builtin/branch.c:447
2342 #, c-format
2343 msgid "[ahead %d, behind %d]"
2344 msgstr "[trước %d, sau %d]"
2346 #: builtin/branch.c:560
2347 msgid "(no branch)"
2348 msgstr "(không nhánh)"
2350 #: builtin/branch.c:625
2351 msgid "some refs could not be read"
2352 msgstr "một số tham chiếu đã không thể đọc được"
2354 #: builtin/branch.c:638
2355 msgid "cannot rename the current branch while not on any."
2356 msgstr "không thể đổi tên nhánh hiện hành trong khi nó chẳng ở đâu cả."
2358 #: builtin/branch.c:648
2359 #, c-format
2360 msgid "Invalid branch name: '%s'"
2361 msgstr "Sai tên nhánh: “%s”"
2363 #: builtin/branch.c:663
2364 msgid "Branch rename failed"
2365 msgstr "Đổi tên nhánh gặp lỗi"
2367 #: builtin/branch.c:667
2368 #, c-format
2369 msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
2370 msgstr "Đã đổi tên nhánh khuyết danh “%s” đi"
2372 #: builtin/branch.c:671
2373 #, c-format
2374 msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
2375 msgstr "Nhánh bị đổi tên thành %s, nhưng HEAD lại không được cập nhật!"
2377 #: builtin/branch.c:678
2378 msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
2379 msgstr "Nhánh bị đổi tên, nhưng cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
2381 #: builtin/branch.c:693
2382 #, c-format
2383 msgid "malformed object name %s"
2384 msgstr "tên đối tượng dị hình %s"
2386 #: builtin/branch.c:717
2387 #, c-format
2388 msgid "could not write branch description template: %s"
2389 msgstr "không thể ghi vào mẫu mô tả nhánh: %s"
2391 #: builtin/branch.c:747
2392 msgid "Generic options"
2393 msgstr "Tùy chọn chung"
2395 #: builtin/branch.c:749
2396 msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
2397 msgstr "hiển thị mã băm và chủ đề, đưa ra hai lần cho nhánh thượng nguồn"
2399 #: builtin/branch.c:750
2400 msgid "suppress informational messages"
2401 msgstr "Thu hồi các thông điệp thông tin"
2403 #: builtin/branch.c:751
2404 msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
2405 msgstr "cài đặt chế độ theo vết (xem git-pull(1))"
2407 #: builtin/branch.c:753
2408 msgid "change upstream info"
2409 msgstr "thay đổi thông tin thượng nguồn (upstream)"
2411 #: builtin/branch.c:757
2412 msgid "use colored output"
2413 msgstr "sử dụng kết xuất có tô màu"
2415 #: builtin/branch.c:758
2416 msgid "act on remote-tracking branches"
2417 msgstr "thao tác trên nhánh “remote-tracking”"
2419 #: builtin/branch.c:761 builtin/branch.c:767 builtin/branch.c:788
2420 #: builtin/branch.c:794 builtin/commit.c:1376 builtin/commit.c:1377
2421 #: builtin/commit.c:1378 builtin/commit.c:1379 builtin/tag.c:470
2422 msgid "commit"
2423 msgstr "commit"
2425 #: builtin/branch.c:762 builtin/branch.c:768
2426 msgid "print only branches that contain the commit"
2427 msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó chứa lần chuyển giao"
2429 #: builtin/branch.c:774
2430 msgid "Specific git-branch actions:"
2431 msgstr "Hành động git-branch:"
2433 #: builtin/branch.c:775
2434 msgid "list both remote-tracking and local branches"
2435 msgstr "liệt kê cả nhánh “remote-tracking” và nội bộ"
2437 #: builtin/branch.c:777
2438 msgid "delete fully merged branch"
2439 msgstr "xóa một cách đầy đủ nhánh đã hòa trộn"
2441 #: builtin/branch.c:778
2442 msgid "delete branch (even if not merged)"
2443 msgstr "xoá nhánh (cho dù là chưa được hòa trộn)"
2445 #: builtin/branch.c:779
2446 msgid "move/rename a branch and its reflog"
2447 msgstr "di chuyển hay đổi tên một nhánh và reflog của nó"
2449 #: builtin/branch.c:780
2450 msgid "move/rename a branch, even if target exists"
2451 msgstr "di chuyển hoặc đổi tên một nhánh, thậm chí cả khi đích đã có sẵn"
2453 #: builtin/branch.c:781
2454 msgid "list branch names"
2455 msgstr "liệt kê các tên nhánh"
2457 #: builtin/branch.c:782
2458 msgid "create the branch's reflog"
2459 msgstr "tạo reflog của nhánh"
2461 #: builtin/branch.c:784
2462 msgid "edit the description for the branch"
2463 msgstr "sửa mô tả cho nhánh"
2465 #: builtin/branch.c:785
2466 msgid "force creation (when already exists)"
2467 msgstr "ép buộc tạo (khi đã sẵn tồn tại rồi)"
2469 #: builtin/branch.c:788
2470 msgid "print only not merged branches"
2471 msgstr "chỉ hiển thị các nhánh chưa được hòa trộn"
2473 #: builtin/branch.c:794
2474 msgid "print only merged branches"
2475 msgstr "chỉ hiển thị các nhánh được hòa trộn"
2477 #: builtin/branch.c:798
2478 msgid "list branches in columns"
2479 msgstr "liệt kê các nhánh trong các cột"
2481 #: builtin/branch.c:811
2482 msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
2483 msgstr "Gặp lỗi khi giải quyết HEAD như là một tham chiếu (ref) hợp lệ."
2485 #: builtin/branch.c:816 builtin/clone.c:561
2486 msgid "HEAD not found below refs/heads!"
2487 msgstr "không tìm thấy HEAD ở dưới refs/heads!"
2489 #: builtin/branch.c:836
2490 msgid "--column and --verbose are incompatible"
2491 msgstr "--column và --verbose xung khắc nhau"
2493 #: builtin/branch.c:887
2494 #, c-format
2495 msgid "branch '%s' does not exist"
2496 msgstr "nhánh “%s” chưa sẵn có"
2498 #: builtin/branch.c:899
2499 #, c-format
2500 msgid "Branch '%s' has no upstream information"
2501 msgstr "Nhánh “%s” không có thông tin thượng nguồn (upstream)"
2503 #: builtin/branch.c:914
2504 msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
2505 msgstr ""
2506 "hai tùy chọn -a và -r áp dụng cho lệnh “git branch” không hợp lý đối với tên "
2507 "nhánh"
2509 #: builtin/branch.c:917
2510 #, c-format
2511 msgid ""
2512 "The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --"
2513 "track or --set-upstream-to\n"
2514 msgstr ""
2515 "Cờ --set-upstream bị phản đối và sẽ bị xóa bỏ. Nên dùng --track hoặc --set-"
2516 "upstream-to\n"
2518 #: builtin/branch.c:934
2519 #, c-format
2520 msgid ""
2521 "\n"
2522 "If you wanted to make '%s' track '%s', do this:\n"
2523 "\n"
2524 msgstr ""
2525 "\n"
2526 "Nếu bạn muốn “%s” theo dõi “%s”, thực hiện lệnh sau:\n"
2527 "\n"
2529 #: builtin/branch.c:935
2530 #, c-format
2531 msgid "    git branch -d %s\n"
2532 msgstr "    git branch -d %s\n"
2534 #: builtin/branch.c:936
2535 #, c-format
2536 msgid "    git branch --set-upstream-to %s\n"
2537 msgstr "    git branch --set-upstream-to %s\n"
2539 #: builtin/bundle.c:47
2540 #, c-format
2541 msgid "%s is okay\n"
2542 msgstr "“%s” tốt\n"
2544 #: builtin/bundle.c:56
2545 msgid "Need a repository to create a bundle."
2546 msgstr "Cần một kho chứa để mà tạo một bundle."
2548 #: builtin/bundle.c:60
2549 msgid "Need a repository to unbundle."
2550 msgstr "Cần một kho chứa để mà bung một bundle."
2552 #: builtin/cat-file.c:247
2553 msgid "git cat-file (-t|-s|-e|-p|<type>|--textconv) <object>"
2554 msgstr "git cat-file (-t|-s|-e|-p|<kiểu>|--textconv) <đối tượng>"
2556 #: builtin/cat-file.c:248
2557 msgid "git cat-file (--batch|--batch-check) < <list_of_objects>"
2558 msgstr "git cat-file (--batch|--batch-check) < <danh-sách-đối-tượng>"
2560 #: builtin/cat-file.c:266
2561 msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
2562 msgstr "<kiểu> là một trong số: blob, tree, commit, tag"
2564 #: builtin/cat-file.c:267
2565 msgid "show object type"
2566 msgstr "hiển thị kiểu đối tượng"
2568 #: builtin/cat-file.c:268
2569 msgid "show object size"
2570 msgstr "hiển thị kích thước đối tượng"
2572 #: builtin/cat-file.c:270
2573 msgid "exit with zero when there's no error"
2574 msgstr "thoát với 0 khi không có lỗi"
2576 #: builtin/cat-file.c:271
2577 msgid "pretty-print object's content"
2578 msgstr "in nội dung đối tượng dạng dễ đọc"
2580 #: builtin/cat-file.c:273
2581 msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
2582 msgstr "với đối tượng blob, chạy lệnh textconv trên nội dung của đối tượng"
2584 #: builtin/cat-file.c:275
2585 msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
2586 msgstr ""
2587 "hiển thị thông tin và nội dung của các đối tượng lấy từ đầu vào tiêu chuẩn"
2589 #: builtin/cat-file.c:278
2590 msgid "show info about objects fed from the standard input"
2591 msgstr "hiển thị các thông tin về đối tượng fed  từ đầu vào tiêu chuẩn"
2593 #: builtin/check-attr.c:11
2594 msgid "git check-attr [-a | --all | attr...] [--] pathname..."
2595 msgstr "git check-attr [-a | --all | attr...] [--] tên-đường-dẫn..."
2597 #: builtin/check-attr.c:12
2598 msgid "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | attr...] < <list-of-paths>"
2599 msgstr ""
2600 "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | attr...] < <danh-sách-đường-dẫn>"
2602 #: builtin/check-attr.c:19
2603 msgid "report all attributes set on file"
2604 msgstr "báo cáo tất cả các thuộc tính đặt trên tập tin"
2606 #: builtin/check-attr.c:20
2607 msgid "use .gitattributes only from the index"
2608 msgstr "chỉ sử dụng .gitattributes từ bảng mục lục"
2610 #: builtin/check-attr.c:21 builtin/hash-object.c:75
2611 msgid "read file names from stdin"
2612 msgstr "đọc tên tập tin từ đầu vào tiêu chuẩn"
2614 #: builtin/check-attr.c:23
2615 msgid "input paths are terminated by a null character"
2616 msgstr "các đường dẫn được  ngăn cách bởi ký tự null"
2618 #: builtin/checkout-index.c:126
2619 msgid "git checkout-index [options] [--] [<file>...]"
2620 msgstr "git checkout-index [các-tùy-chọn] [--] [<tập-tin>...]"
2622 #: builtin/checkout-index.c:187
2623 msgid "check out all files in the index"
2624 msgstr "lấy ra toàn bộ các tập tin trong bảng mục lục"
2626 #: builtin/checkout-index.c:188
2627 msgid "force overwrite of existing files"
2628 msgstr "ép buộc ghi đè lên tập tin đã sẵn có từ trước"
2630 #: builtin/checkout-index.c:190
2631 msgid "no warning for existing files and files not in index"
2632 msgstr ""
2633 "không cảnh báo cho những tập tin tồn tại và không có trong bảng mục lục"
2635 #: builtin/checkout-index.c:192
2636 msgid "don't checkout new files"
2637 msgstr "không checkout các tập tin mới"
2639 #: builtin/checkout-index.c:194
2640 msgid "update stat information in the index file"
2641 msgstr "cập nhật thông tin thống kê trong tập tin lưu bảng mục lục mới"
2643 #: builtin/checkout-index.c:200
2644 msgid "read list of paths from the standard input"
2645 msgstr " đọc danh sách đường dẫn từ thiết bị nhập chuẩn"
2647 #: builtin/checkout-index.c:202
2648 msgid "write the content to temporary files"
2649 msgstr "ghi nội dung vào tập tin tạm"
2651 #: builtin/checkout-index.c:203 builtin/column.c:30
2652 msgid "string"
2653 msgstr "chuỗi"
2655 #: builtin/checkout-index.c:204
2656 msgid "when creating files, prepend <string>"
2657 msgstr "khi tạo các tập tin, nối thêm <chuỗi>"
2659 #: builtin/checkout-index.c:207
2660 msgid "copy out the files from named stage"
2661 msgstr "sao chép ra các tập tin từ trạng thái được đặt tên"
2663 #: builtin/checkout.c:25
2664 msgid "git checkout [options] <branch>"
2665 msgstr "git checkout [các-tùy-chọn] <nhánh>"
2667 #: builtin/checkout.c:26
2668 msgid "git checkout [options] [<branch>] -- <file>..."
2669 msgstr "git checkout [các-tùy-chọn] [<nhánh>] -- <tập-tin>..."
2671 #: builtin/checkout.c:116 builtin/checkout.c:149
2672 #, c-format
2673 msgid "path '%s' does not have our version"
2674 msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản của chúng ta"
2676 #: builtin/checkout.c:118 builtin/checkout.c:151
2677 #, c-format
2678 msgid "path '%s' does not have their version"
2679 msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản của chúng"
2681 #: builtin/checkout.c:134
2682 #, c-format
2683 msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
2684 msgstr "đường dẫn “%s” không có tất cả các phiên bản cần thiết"
2686 #: builtin/checkout.c:178
2687 #, c-format
2688 msgid "path '%s' does not have necessary versions"
2689 msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản cần thiết"
2691 #: builtin/checkout.c:195
2692 #, c-format
2693 msgid "path '%s': cannot merge"
2694 msgstr "đường dẫn “%s”: không thể hòa trộn"
2696 #: builtin/checkout.c:212
2697 #, c-format
2698 msgid "Unable to add merge result for '%s'"
2699 msgstr "Không thể thêm kết quả hòa trộn cho “%s”"
2701 #: builtin/checkout.c:236 builtin/checkout.c:239 builtin/checkout.c:242
2702 #: builtin/checkout.c:245
2703 #, c-format
2704 msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
2705 msgstr "“%s” không thể được sử dụng với các đường dẫn cập nhật"
2707 #: builtin/checkout.c:248 builtin/checkout.c:251
2708 #, c-format
2709 msgid "'%s' cannot be used with %s"
2710 msgstr "“%s” không thể được sử dụng với %s"
2712 #: builtin/checkout.c:254
2713 #, c-format
2714 msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
2715 msgstr ""
2716 "Không thể cập nhật các đường dẫn và chuyển đến nhánh “%s” cùng một lúc."
2718 #: builtin/checkout.c:265 builtin/checkout.c:426
2719 msgid "corrupt index file"
2720 msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
2722 #: builtin/checkout.c:295 builtin/checkout.c:302
2723 #, c-format
2724 msgid "path '%s' is unmerged"
2725 msgstr "đường dẫn “%s” không được hòa trộn"
2727 #: builtin/checkout.c:448
2728 msgid "you need to resolve your current index first"
2729 msgstr "bạn cần phải giải quyết bảng mục lục hiện tại của bạn trước đã!"
2731 #: builtin/checkout.c:569
2732 #, c-format
2733 msgid "Can not do reflog for '%s'\n"
2734 msgstr "Không thể thực hiện reflog cho “%s”\n"
2736 #: builtin/checkout.c:602
2737 msgid "HEAD is now at"
2738 msgstr "HEAD hiện giờ tại"
2740 #: builtin/checkout.c:609
2741 #, c-format
2742 msgid "Reset branch '%s'\n"
2743 msgstr "Đặt lại nhánh “%s”\n"
2745 #: builtin/checkout.c:612
2746 #, c-format
2747 msgid "Already on '%s'\n"
2748 msgstr "Đã sẵn sàng trên “%s”\n"
2750 #: builtin/checkout.c:616
2751 #, c-format
2752 msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
2753 msgstr "Đã chuyển tới và reset nhánh “%s”\n"
2755 #: builtin/checkout.c:618 builtin/checkout.c:955
2756 #, c-format
2757 msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
2758 msgstr "Đã chuyển đến nhánh mới “%s”\n"
2760 #: builtin/checkout.c:620
2761 #, c-format
2762 msgid "Switched to branch '%s'\n"
2763 msgstr "Đã chuyển đến nhánh “%s”\n"
2765 #: builtin/checkout.c:676
2766 #, c-format
2767 msgid " ... and %d more.\n"
2768 msgstr " ... và nhiều hơn %d.\n"
2770 #. The singular version
2771 #: builtin/checkout.c:682
2772 #, c-format
2773 msgid ""
2774 "Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
2775 "any of your branches:\n"
2776 "\n"
2777 "%s\n"
2778 msgid_plural ""
2779 "Warning: you are leaving %d commits behind, not connected to\n"
2780 "any of your branches:\n"
2781 "\n"
2782 "%s\n"
2783 msgstr[0] ""
2784 "Cảnh báo: bạn đã rời bỏ %d lần chuyển giao (commit) lại đằng sau, không được "
2785 "kết nối đến\n"
2786 "bất kỳ nhánh nào của bạn:\n"
2787 "\n"
2788 "%s\n"
2789 msgstr[1] ""
2790 "Cảnh báo: bạn đã rời bỏ %d lần chuyển giao (commit) lại đằng sau, không được "
2791 "kết nối đến\n"
2792 "bất kỳ nhánh nào của bạn:\n"
2793 "\n"
2794 "%s\n"
2796 #: builtin/checkout.c:700
2797 #, c-format
2798 msgid ""
2799 "If you want to keep them by creating a new branch, this may be a good time\n"
2800 "to do so with:\n"
2801 "\n"
2802 " git branch new_branch_name %s\n"
2803 "\n"
2804 msgstr ""
2805 "Nếu bạn muốn giữ chúng bằng cách tạo ra một nhánh mới, đây có lẽ là một thời "
2806 "điểm thích hợp\n"
2807 "để làm thế bằng lệnh:\n"
2808 "\n"
2809 " git branch tên_nhánh_mới %s\n"
2810 "\n"
2812 #: builtin/checkout.c:730
2813 msgid "internal error in revision walk"
2814 msgstr "lỗi nội bộ trong khi di chuyển qua các điểm xét lại"
2816 #: builtin/checkout.c:734
2817 msgid "Previous HEAD position was"
2818 msgstr "Vị trí kế trước của HEAD là"
2820 #: builtin/checkout.c:761 builtin/checkout.c:950
2821 msgid "You are on a branch yet to be born"
2822 msgstr "Bạn tại nhánh mà nó chưa hề được sinh ra"
2824 #. case (1)
2825 #: builtin/checkout.c:886
2826 #, c-format
2827 msgid "invalid reference: %s"
2828 msgstr "tham chiếu sai: %s"
2830 #. case (1): want a tree
2831 #: builtin/checkout.c:925
2832 #, c-format
2833 msgid "reference is not a tree: %s"
2834 msgstr "tham chiếu không phải là một cây (tree):%s"
2836 #: builtin/checkout.c:964
2837 msgid "paths cannot be used with switching branches"
2838 msgstr "các đường dẫn không thể dùng cùng với các nhánh chuyển"
2840 #: builtin/checkout.c:967 builtin/checkout.c:971
2841 #, c-format
2842 msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
2843 msgstr "“%s” không thể được sử dụng với các nhánh chuyển"
2845 #: builtin/checkout.c:975 builtin/checkout.c:978 builtin/checkout.c:983
2846 #: builtin/checkout.c:986
2847 #, c-format
2848 msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
2849 msgstr "“%s” không thể được sử dụng với “%s”"
2851 #: builtin/checkout.c:991
2852 #, c-format
2853 msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
2854 msgstr "Không thể chuyển nhánh đến một non-commit “%s”"
2856 #: builtin/checkout.c:1012 builtin/gc.c:177
2857 msgid "suppress progress reporting"
2858 msgstr "chặn các báo cáo tiến trình hoạt động"
2860 #: builtin/checkout.c:1013 builtin/checkout.c:1015 builtin/clone.c:89
2861 #: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171
2862 msgid "branch"
2863 msgstr "nhánh"
2865 #: builtin/checkout.c:1014
2866 msgid "create and checkout a new branch"
2867 msgstr "tạo và checkout một nhánh mới"
2869 #: builtin/checkout.c:1016
2870 msgid "create/reset and checkout a branch"
2871 msgstr "create/reset và checkout một nhánh"
2873 #: builtin/checkout.c:1017
2874 msgid "create reflog for new branch"
2875 msgstr "tạo reflog cho nhánh mới"
2877 #: builtin/checkout.c:1018
2878 msgid "detach the HEAD at named commit"
2879 msgstr "rời bỏ HEAD tại lần chuyển giao danh nghĩa"
2881 #: builtin/checkout.c:1019
2882 msgid "set upstream info for new branch"
2883 msgstr "đặt thông tin thượng nguồn (upstream) cho nhánh mới"
2885 #: builtin/checkout.c:1021
2886 msgid "new branch"
2887 msgstr "nhánh mới"
2889 #: builtin/checkout.c:1021
2890 msgid "new unparented branch"
2891 msgstr "nhánh mồ côi mới"
2893 #: builtin/checkout.c:1022
2894 msgid "checkout our version for unmerged files"
2895 msgstr ""
2896 "lấy ra (checkout) phiên bản của chúng ta cho các tập tin chưa được hòa trộn"
2898 #: builtin/checkout.c:1024
2899 msgid "checkout their version for unmerged files"
2900 msgstr ""
2901 "lấy ra (checkout) phiên bản của chúng họ cho các tập tin chưa được hòa trộn"
2903 #: builtin/checkout.c:1026
2904 msgid "force checkout (throw away local modifications)"
2905 msgstr "ép buộc lấy ra (checkout) (bỏ đi những thay đổi nội bộ)"
2907 #: builtin/checkout.c:1027
2908 msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
2909 msgstr "thực hiện hòa trộn kiểu 3-way với nhánh mới"
2911 #: builtin/checkout.c:1028 builtin/merge.c:215
2912 msgid "update ignored files (default)"
2913 msgstr "cập nhật các tập tin bị bỏ qua (mặc định)"
2915 #: builtin/checkout.c:1029 builtin/log.c:1116 parse-options.h:241
2916 msgid "style"
2917 msgstr "kiểu"
2919 #: builtin/checkout.c:1030
2920 msgid "conflict style (merge or diff3)"
2921 msgstr "xung đột kiểu (hòa trộn hay diff3)"
2923 #: builtin/checkout.c:1033
2924 msgid "second guess 'git checkout no-such-branch'"
2925 msgstr "gợi ý thứ hai “git checkout không-nhánh-nào-như-vậy”"
2927 #: builtin/checkout.c:1057
2928 msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
2929 msgstr "Tùy chọn -b|-B và --orphan loại từ lẫn nhau"
2931 #: builtin/checkout.c:1074
2932 msgid "--track needs a branch name"
2933 msgstr "--track cần tên một nhánh"
2935 #: builtin/checkout.c:1081
2936 msgid "Missing branch name; try -b"
2937 msgstr "Thiếu tên nhánh; hãy thử -b"
2939 #: builtin/checkout.c:1116
2940 msgid "invalid path specification"
2941 msgstr "đường dẫn đã cho không hợp lệ"
2943 #: builtin/checkout.c:1123
2944 #, c-format
2945 msgid ""
2946 "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time.\n"
2947 "Did you intend to checkout '%s' which can not be resolved as commit?"
2948 msgstr ""
2949 "Không thể cập nhật và chuyển thành nhánh “%s” cùng lúc\n"
2950 "Bạn đã có ý định checkout “%s” cái mà không thể được phân giải như là lần "
2951 "chuyển giao (commit)?"
2953 #: builtin/checkout.c:1128
2954 #, c-format
2955 msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
2956 msgstr "git checkout: --detach không nhận một đối số đường dẫn “%s”"
2958 #: builtin/checkout.c:1132
2959 msgid ""
2960 "git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
2961 "checking out of the index."
2962 msgstr ""
2963 "git checkout: --ours/--theirs, --force và --merge là xung khắc với nhau khi\n"
2964 "checkout bảng mục lục (index)."
2966 #: builtin/clean.c:19
2967 msgid "git clean [-d] [-f] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
2968 msgstr "git clean [-d] [-f] [-n] [-q] [-e <mẫu>] [-x | -X] [--] <đường-dẫn>..."
2970 #: builtin/clean.c:51
2971 msgid "do not print names of files removed"
2972 msgstr "không hiển thị tên của các tập tin đã gỡ bỏ"
2974 #: builtin/clean.c:53
2975 msgid "force"
2976 msgstr "ép buộc"
2978 #: builtin/clean.c:55
2979 msgid "remove whole directories"
2980 msgstr "gỡ bỏ toàn bộ thư mục"
2982 #: builtin/clean.c:56 builtin/describe.c:413 builtin/grep.c:717
2983 #: builtin/ls-files.c:491 builtin/name-rev.c:231 builtin/show-ref.c:182
2984 msgid "pattern"
2985 msgstr "mẫu"
2987 #: builtin/clean.c:57
2988 msgid "add <pattern> to ignore rules"
2989 msgstr "thêm <mẫu> vào trong qui tắc bỏ qua"
2991 #: builtin/clean.c:58
2992 msgid "remove ignored files, too"
2993 msgstr "đồng thời gỡ bỏ cả các tập tin bị bỏ qua"
2995 #: builtin/clean.c:60
2996 msgid "remove only ignored files"
2997 msgstr "chỉ gỡ bỏ những tập tin bị bỏ qua"
2999 #: builtin/clean.c:78
3000 msgid "-x and -X cannot be used together"
3001 msgstr "-x và -X không thể dùng cùng một lúc với nhau"
3003 #: builtin/clean.c:82
3004 msgid ""
3005 "clean.requireForce set to true and neither -n nor -f given; refusing to clean"
3006 msgstr ""
3007 "clean.requireForce được đặt thành true và không đưa ra tùy chọn  -n mà cũng "
3008 "không -f; từ chối lệnh dọn dẹp (clean)"
3010 #: builtin/clean.c:85
3011 msgid ""
3012 "clean.requireForce defaults to true and neither -n nor -f given; refusing to "
3013 "clean"
3014 msgstr ""
3015 "clean.requireForce mặc định được đặt thành true và không đưa ra tùy chọn  -n "
3016 "mà cũng không -f; từ chối lệnh dọn dẹp (clean)"
3018 #: builtin/clean.c:155 builtin/clean.c:176
3019 #, c-format
3020 msgid "Would remove %s\n"
3021 msgstr "Có thể gỡ bỏ %s\n"
3023 #: builtin/clean.c:159 builtin/clean.c:179
3024 #, c-format
3025 msgid "Removing %s\n"
3026 msgstr "Đang gỡ bỏ %s\n"
3028 #: builtin/clean.c:162 builtin/clean.c:182
3029 #, c-format
3030 msgid "failed to remove %s"
3031 msgstr "gặp lỗi khi gỡ bỏ %s"
3033 #: builtin/clean.c:166
3034 #, c-format
3035 msgid "Would not remove %s\n"
3036 msgstr "Không thể gỡ bỏ %s\n"
3038 #: builtin/clean.c:168
3039 #, c-format
3040 msgid "Not removing %s\n"
3041 msgstr "Không xóa %s\n"
3043 #: builtin/clone.c:36
3044 msgid "git clone [options] [--] <repo> [<dir>]"
3045 msgstr "git clone [các-tùy-chọn] [--] <kho> [<t.mục>]"
3047 #: builtin/clone.c:64 builtin/fetch.c:82 builtin/merge.c:212
3048 #: builtin/push.c:399
3049 msgid "force progress reporting"
3050 msgstr "ép buộc báo cáo tiến trình"
3052 #: builtin/clone.c:66
3053 msgid "don't create a checkout"
3054 msgstr "không tạo một checkout"
3056 #: builtin/clone.c:67 builtin/clone.c:69 builtin/init-db.c:488
3057 msgid "create a bare repository"
3058 msgstr "tạo kho chứa bare"
3060 #: builtin/clone.c:72
3061 msgid "create a mirror repository (implies bare)"
3062 msgstr "tạo kho bản sao (mirror) (ngụ ý là bare)"
3064 #: builtin/clone.c:74
3065 msgid "to clone from a local repository"
3066 msgstr "để nhân bản từ kho nội bộ"
3068 #: builtin/clone.c:76
3069 msgid "don't use local hardlinks, always copy"
3070 msgstr "không sử dụng liên kết cứng nội bộ, luôn sao chép"
3072 #: builtin/clone.c:78
3073 msgid "setup as shared repository"
3074 msgstr "cài đặt đây là kho chia sẻ"
3076 #: builtin/clone.c:80 builtin/clone.c:82
3077 msgid "initialize submodules in the clone"
3078 msgstr "khởi tạo mô-đun-con trong bản sao"
3080 #: builtin/clone.c:83 builtin/init-db.c:485
3081 msgid "template-directory"
3082 msgstr "thư-mục-tạm"
3084 #: builtin/clone.c:84 builtin/init-db.c:486
3085 msgid "directory from which templates will be used"
3086 msgstr "thư mục mà tại đó các mẫu sẽ được dùng"
3088 #: builtin/clone.c:86
3089 msgid "reference repository"
3090 msgstr "kho tham chiếu"
3092 #: builtin/clone.c:87 builtin/column.c:26 builtin/merge-file.c:44
3093 msgid "name"
3094 msgstr "tên"
3096 #: builtin/clone.c:88
3097 msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
3098 msgstr "dùng <tên> thay vì “origin” để theo dõi thượng nguồn (uptream)"
3100 #: builtin/clone.c:90
3101 msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
3102 msgstr "lấy ra nhánh (checkout <nhánh>) thay vì HEAD của máy chủ"
3104 #: builtin/clone.c:92
3105 msgid "path to git-upload-pack on the remote"
3106 msgstr "đường dẫn đến git-upload-pack trên máy chủ"
3108 #: builtin/clone.c:93 builtin/fetch.c:83 builtin/grep.c:662
3109 msgid "depth"
3110 msgstr "độ sâu"
3112 #: builtin/clone.c:94
3113 msgid "create a shallow clone of that depth"
3114 msgstr "tạo bản sao không đầy đủ cho mức sâu đã cho"
3116 #: builtin/clone.c:96
3117 msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
3118 msgstr "nhân bản (clone) chỉ một nhánh, HEAD hoặc --branch"
3120 #: builtin/clone.c:97 builtin/init-db.c:494
3121 msgid "gitdir"
3122 msgstr "gitdir"
3124 #: builtin/clone.c:98 builtin/init-db.c:495
3125 msgid "separate git dir from working tree"
3126 msgstr "không dùng chung thư mục dành riêng cho git và thư mục làm việc"
3128 #: builtin/clone.c:99
3129 msgid "key=value"
3130 msgstr "khóa=giá trị"
3132 #: builtin/clone.c:100
3133 msgid "set config inside the new repository"
3134 msgstr "đặt cấu hình bên trong một kho chứa mới"
3136 #: builtin/clone.c:243
3137 #, c-format
3138 msgid "reference repository '%s' is not a local directory."
3139 msgstr "kho tham chiếu “%s” không phải là một thư mục nội bộ."
3141 #: builtin/clone.c:306
3142 #, c-format
3143 msgid "failed to create directory '%s'"
3144 msgstr "tạo thư mục \"%s\" gặp lỗi"
3146 #: builtin/clone.c:308 builtin/diff.c:77
3147 #, c-format
3148 msgid "failed to stat '%s'"
3149 msgstr "gặp lỗi stat (lấy trạng thái về) “%s”"
3151 #: builtin/clone.c:310
3152 #, c-format
3153 msgid "%s exists and is not a directory"
3154 msgstr "%s tồn tại nhưng không phải là một thư mục"
3156 #: builtin/clone.c:324
3157 #, c-format
3158 msgid "failed to stat %s\n"
3159 msgstr "lỗi stat (lấy trạng thái về) %s\n"
3161 #: builtin/clone.c:346
3162 #, c-format
3163 msgid "failed to create link '%s'"
3164 msgstr "gặp lỗi khi tạo được liên kết mềm %s"
3166 #: builtin/clone.c:350
3167 #, c-format
3168 msgid "failed to copy file to '%s'"
3169 msgstr "gặp lỗi khi chép tập tin tới “%s”"
3171 #: builtin/clone.c:373
3172 #, c-format
3173 msgid "done.\n"
3174 msgstr "hoàn tất.\n"
3176 #: builtin/clone.c:443
3177 #, c-format
3178 msgid "Could not find remote branch %s to clone."
3179 msgstr "Không tìm thấy nhánh máy chủ %s để nhân bản (clone)."
3181 #: builtin/clone.c:552
3182 msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
3183 msgstr "refers HEAD máy chủ  chỉ đến ref không tồn tại, không thể checkout.\n"
3185 #: builtin/clone.c:690
3186 msgid "Too many arguments."
3187 msgstr "Có quá nhiều đối số."
3189 #: builtin/clone.c:694
3190 msgid "You must specify a repository to clone."
3191 msgstr "Bạn phải chỉ định một kho để mà nhân bản (clone)."
3193 #: builtin/clone.c:705
3194 #, c-format
3195 msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
3196 msgstr "tùy chọn --bare và --origin %s xung khắc nhau."
3198 #: builtin/clone.c:719
3199 #, c-format
3200 msgid "repository '%s' does not exist"
3201 msgstr "kho chứa “%s” chưa tồn tại"
3203 #: builtin/clone.c:724
3204 msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
3205 msgstr "--depth bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay thế."
3207 #: builtin/clone.c:734
3208 #, c-format
3209 msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
3210 msgstr "đường dẫn đích “%s” đã có từ trước và không phải là một thư mục rỗng."
3212 #: builtin/clone.c:744
3213 #, c-format
3214 msgid "working tree '%s' already exists."
3215 msgstr "cây làm việc “%s” đã sẵn tồn tại rồi."
3217 #: builtin/clone.c:757 builtin/clone.c:771
3218 #, c-format
3219 msgid "could not create leading directories of '%s'"
3220 msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
3222 #: builtin/clone.c:760
3223 #, c-format
3224 msgid "could not create work tree dir '%s'."
3225 msgstr "không thể tạo cây thư mục làm việc dir “%s”."
3227 #: builtin/clone.c:779
3228 #, c-format
3229 msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
3230 msgstr "Đang nhân bản thành kho chứa bare “%s”...\n"
3232 #: builtin/clone.c:781
3233 #, c-format
3234 msgid "Cloning into '%s'...\n"
3235 msgstr "Đang nhân bản thành “%s”...\n"
3237 #: builtin/clone.c:823
3238 #, c-format
3239 msgid "Don't know how to clone %s"
3240 msgstr "Không biết làm cách nào để nhân bản (clone) %s"
3242 #: builtin/clone.c:872
3243 #, c-format
3244 msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
3245 msgstr "Nhánh máy chủ %s không tìm thấy trong thượng nguồn (upstream) %s"
3247 #: builtin/clone.c:879
3248 msgid "You appear to have cloned an empty repository."
3249 msgstr "Bạn hình như là đã nhân bản một kho trống rỗng."
3251 #: builtin/column.c:9
3252 msgid "git column [options]"
3253 msgstr "git column [các-tùy-chọn]"
3255 #: builtin/column.c:26
3256 msgid "lookup config vars"
3257 msgstr "tìm kiếm biến cấu hình"
3259 #: builtin/column.c:27 builtin/column.c:28
3260 msgid "layout to use"
3261 msgstr "bố cục để dùng"
3263 #: builtin/column.c:29
3264 msgid "Maximum width"
3265 msgstr "Độ rộng tối đa"
3267 #: builtin/column.c:30
3268 msgid "Padding space on left border"
3269 msgstr "Chèn thêm khoảng trống vào bờ bên trái"
3271 #: builtin/column.c:31
3272 msgid "Padding space on right border"
3273 msgstr "Chèn thêm khoảng trắng vào tiếp giáp bên phải"
3275 #: builtin/column.c:32
3276 msgid "Padding space between columns"
3277 msgstr "Chèn thêm khoảng trắng giữa các cột"
3279 #: builtin/column.c:51
3280 msgid "--command must be the first argument"
3281 msgstr "--command phải là đối số đầu tiên"
3283 #: builtin/commit.c:34
3284 msgid "git commit [options] [--] <filepattern>..."
3285 msgstr "git commit [các-tùy-chọn] [--] <mẫu-tập-tin>..."
3287 #: builtin/commit.c:39
3288 msgid "git status [options] [--] <filepattern>..."
3289 msgstr "git status [các-tùy-chọn] [--] <mẫu-tập-tin>..."
3291 #: builtin/commit.c:44
3292 msgid ""
3293 "Your name and email address were configured automatically based\n"
3294 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
3295 "You can suppress this message by setting them explicitly:\n"
3296 "\n"
3297 "    git config --global user.name \"Your Name\"\n"
3298 "    git config --global user.email you@example.com\n"
3299 "\n"
3300 "After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
3301 "\n"
3302 "    git commit --amend --reset-author\n"
3303 msgstr ""
3304 "Tên và địa chỉ thư điện tử của bạn được cấu hình một cách tự động trên cơ "
3305 "sở\n"
3306 "tài khoản và địa chỉ máy chủ của bạn. Xin hãy kiểm tra xem chúng có chính "
3307 "xác không.\n"
3308 "Bạn có thể chặn những thông báo kiểu này bằng cách cài đặt các thông tin "
3309 "trên một cách rõ ràng:\n"
3310 "\n"
3311 "    git config --global user.name \"Tên của bạn\"\n"
3312 "    git config --global user.email you@example.com\n"
3313 "\n"
3314 "Sau khi thực hiện xong, bạn có thể sửa chữa định danh được sử dụng cho lần "
3315 "chuyển giao (commit) này với lệnh:\n"
3316 "\n"
3317 "    git commit --amend --reset-author\n"
3319 #: builtin/commit.c:56
3320 msgid ""
3321 "You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
3322 "it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
3323 "remove the commit entirely with \"git reset HEAD^\".\n"
3324 msgstr ""
3325 "Bạn đã yêu cầu amend (tu bổ) phần lớn các lần chuyển giao (commit) gần đây, "
3326 "nhưng làm như thế\n"
3327 "có thể làm cho nó trở nên trống rỗng. Bạn có thể lặp lại lệnh của mình bằng "
3328 "--allow-empty,\n"
3329 "hoặc là bạn gỡ bỏ các lần chuyển giao một cách hoàn toàn bằng lệnh:\n"
3330 "\"git reset HEAD^\".\n"
3332 #: builtin/commit.c:61
3333 msgid ""
3334 "The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
3335 "If you wish to commit it anyway, use:\n"
3336 "\n"
3337 "    git commit --allow-empty\n"
3338 "\n"
3339 "Otherwise, please use 'git reset'\n"
3340 msgstr ""
3341 "Lần cherry-pick trước hiện nay trống rỗng, có lẽ là bởi vì sự phân giải xung "
3342 "đột.\n"
3343 "Nếu bạn muốn chuyển giao nó cho dù thế nào đi nữa, sử dụng:\n"
3344 "\n"
3345 "    git commit --allow-empty\n"
3346 "\n"
3347 "Nếu không, hãy thử dùng “git reset”\n"
3349 #: builtin/commit.c:258
3350 msgid "failed to unpack HEAD tree object"
3351 msgstr "gặp lỗi khi tháo dỡ HEAD đối tượng cây"
3353 #: builtin/commit.c:300
3354 msgid "unable to create temporary index"
3355 msgstr "không thể tạo bảng mục lục tạm thời"
3357 #: builtin/commit.c:306
3358 msgid "interactive add failed"
3359 msgstr "việc thêm tương tác gặp lỗi"
3361 #: builtin/commit.c:339 builtin/commit.c:360 builtin/commit.c:410
3362 msgid "unable to write new_index file"
3363 msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới (new_index)"
3365 #: builtin/commit.c:391
3366 msgid "cannot do a partial commit during a merge."
3367 msgstr ""
3368 "không thể thực hiện việc chuyển giao (commit) cục bộ trong khi đang được hòa "
3369 "trộn."
3371 #: builtin/commit.c:393
3372 msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
3373 msgstr ""
3374 "không thể thực hiện việc chuyển giao (commit) bộ phận trong khi đang cherry-"
3375 "pick."
3377 #: builtin/commit.c:403
3378 msgid "cannot read the index"
3379 msgstr "không đọc được bảng mục lục"
3381 #: builtin/commit.c:423
3382 msgid "unable to write temporary index file"
3383 msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục tạm thời"
3385 #: builtin/commit.c:511 builtin/commit.c:517
3386 #, c-format
3387 msgid "invalid commit: %s"
3388 msgstr "lần chuyển giao (commit) không hợp lệ: %s"
3390 #: builtin/commit.c:540
3391 msgid "malformed --author parameter"
3392 msgstr "đối số --author bị dị hình"
3394 #: builtin/commit.c:560
3395 #, c-format
3396 msgid "Malformed ident string: '%s'"
3397 msgstr "Chuỗi thụt lề đầu dòng dị hình: “%s”"
3399 #: builtin/commit.c:598 builtin/commit.c:631 builtin/commit.c:954
3400 #, c-format
3401 msgid "could not lookup commit %s"
3402 msgstr "không thể tìm kiếm commit (lần chuyển giao) %s"
3404 #: builtin/commit.c:610 builtin/shortlog.c:296
3405 #, c-format
3406 msgid "(reading log message from standard input)\n"
3407 msgstr "(đang đọc thông điệp nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn)\n"
3409 #: builtin/commit.c:612
3410 msgid "could not read log from standard input"
3411 msgstr "không thể đọc nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn"
3413 #: builtin/commit.c:616
3414 #, c-format
3415 msgid "could not read log file '%s'"
3416 msgstr "không đọc được tệp nhật ký “%s”"
3418 #: builtin/commit.c:622
3419 msgid "commit has empty message"
3420 msgstr "lần chuyển giao (commit) có ghi chú trống rỗng"
3422 #: builtin/commit.c:638
3423 msgid "could not read MERGE_MSG"
3424 msgstr "không thể đọc MERGE_MSG"
3426 #: builtin/commit.c:642
3427 msgid "could not read SQUASH_MSG"
3428 msgstr "không thể đọc SQUASH_MSG"
3430 #: builtin/commit.c:646
3431 #, c-format
3432 msgid "could not read '%s'"
3433 msgstr "Không thể đọc “%s”."
3435 #: builtin/commit.c:707
3436 msgid "could not write commit template"
3437 msgstr "không thể ghi mẫu commit"
3439 #: builtin/commit.c:718
3440 #, c-format
3441 msgid ""
3442 "\n"
3443 "It looks like you may be committing a merge.\n"
3444 "If this is not correct, please remove the file\n"
3445 "\t%s\n"
3446 "and try again.\n"
3447 msgstr ""
3448 "\n"
3449 "Nó trông giống với việc bạn đang chuyển giao một lần hòa trộn.\n"
3450 "Nếu không phải vậy, xin hãy gỡ bỏ tập tin\n"
3451 "\t%s\n"
3452 "và thử lại.\n"
3454 #: builtin/commit.c:723
3455 #, c-format
3456 msgid ""
3457 "\n"
3458 "It looks like you may be committing a cherry-pick.\n"
3459 "If this is not correct, please remove the file\n"
3460 "\t%s\n"
3461 "and try again.\n"
3462 msgstr ""
3463 "\n"
3464 "Nó trông giống với việc bạn đang chuyển giao một lần cherry-pick.\n"
3465 "Nếu không phải vậy, xin hãy gỡ bỏ tập tin\n"
3466 "\t%s\n"
3467 "và thử lại.\n"
3469 #: builtin/commit.c:735
3470 msgid ""
3471 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
3472 "with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.\n"
3473 msgstr ""
3474 "Hãy nhập vào các thông tin để giải thích các thay đổi của bạn. Những dòng "
3475 "được\n"
3476 "bắt đầu bằng “#” sẽ được bỏ qua, phần chú thích này nếu rỗng sẽ làm hủy bỏ "
3477 "lần chuyển giao (commit).\n"
3479 #: builtin/commit.c:740
3480 msgid ""
3481 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
3482 "with '#' will be kept; you may remove them yourself if you want to.\n"
3483 "An empty message aborts the commit.\n"
3484 msgstr ""
3485 "Hãy nhập vào các thông tin để giải thích các thay đổi của bạn.Những dòng "
3486 "được\n"
3487 "bắt đầu bằng “#” sẽ được bỏ qua; bạn có thể xóa chúng đi nếu muốn.\n"
3488 "Phần chú thích này nếu rỗng sẽ làm hủy bỏ lần chuyển giao (commit).\n"
3490 #: builtin/commit.c:753
3491 #, c-format
3492 msgid "%sAuthor:    %s"
3493 msgstr "%sTác giả:    %s"
3495 #: builtin/commit.c:760
3496 #, c-format
3497 msgid "%sCommitter: %s"
3498 msgstr "%sNgười chuyển giao (commit): %s"
3500 #: builtin/commit.c:780
3501 msgid "Cannot read index"
3502 msgstr "không đọc được bảng mục lục"
3504 #: builtin/commit.c:817
3505 msgid "Error building trees"
3506 msgstr "Gặp lỗi khi xây dựng cây"
3508 #: builtin/commit.c:832 builtin/tag.c:361
3509 #, c-format
3510 msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
3511 msgstr "Xin hãy áp dụng thông điệp sử dụng hoặc là tùy chọn -m hoặc là -F.\n"
3513 #: builtin/commit.c:929
3514 #, c-format
3515 msgid "No existing author found with '%s'"
3516 msgstr "Không tìm thấy tác giả có sẵn với “%s”"
3518 #: builtin/commit.c:944 builtin/commit.c:1148
3519 #, c-format
3520 msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
3521 msgstr "Chế độ cho các tập tin không bị theo vết không hợp lệ “%s”"
3523 #: builtin/commit.c:984
3524 msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
3525 msgstr "Sử dụng cả hai tùy chọn --reset-author và --author không hợp lý"
3527 #: builtin/commit.c:995
3528 msgid "You have nothing to amend."
3529 msgstr "Không có gì để amend (tu bổ) cả."
3531 #: builtin/commit.c:998
3532 msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
3533 msgstr ""
3534 "Bạn đang ở giữa của quá trình hòa trộn -- không thể thực hiện amend (tu bổ)."
3536 #: builtin/commit.c:1000
3537 msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
3538 msgstr ""
3539 "Bạn đang ở giữa của quá trình cherry-pick -- không thể thực hiện amend (tu "
3540 "bổ)."
3542 #: builtin/commit.c:1003
3543 msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
3544 msgstr "Các tùy chọn --squash và --fixup không thể sử dụng cùng với nhau"
3546 #: builtin/commit.c:1013
3547 msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
3548 msgstr "Chỉ một tùy chọn trong số -c/-C/-F/--fixup được sử dụng"
3550 #: builtin/commit.c:1015
3551 msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
3552 msgstr "Tùy chọn -m không thể được tổ hợp cùng với -c/-C/-F/--fixup."
3554 #: builtin/commit.c:1023
3555 msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
3556 msgstr ""
3557 "--reset-author chỉ có thể được sử dụng với tùy chọn -C, -c hay --amend."
3559 #: builtin/commit.c:1040
3560 msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
3561 msgstr ""
3562 "Chỉ một trong các tùy chọn --include/--only/--all/--interactive/--patch được "
3563 "sử dụng."
3565 #: builtin/commit.c:1042
3566 msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
3567 msgstr "Không đường dẫn với các tùy chọn --include/--only không hợp lý."
3569 #: builtin/commit.c:1044
3570 msgid "Clever... amending the last one with dirty index."
3571 msgstr "Giỏi...  tu bổ cái cuối với bảng mục lục phi nghĩa."
3573 #: builtin/commit.c:1046
3574 msgid "Explicit paths specified without -i nor -o; assuming --only paths..."
3575 msgstr ""
3576 "Những đường dẫn rõ ràng được chỉ ra không có tùy chọn -i cũng không -o; đang "
3577 "giả định --only những-đường-dẫn..."
3579 #: builtin/commit.c:1056 builtin/tag.c:577
3580 #, c-format
3581 msgid "Invalid cleanup mode %s"
3582 msgstr "Chế độ dọn dẹp không hợp lệ %s"
3584 #: builtin/commit.c:1061
3585 msgid "Paths with -a does not make sense."
3586 msgstr "Các đường dẫn với tùy chọn -a không hợp lý."
3588 #: builtin/commit.c:1067 builtin/commit.c:1202
3589 msgid "--long and -z are incompatible"
3590 msgstr "hai tùy chọn -long và -z không tương thích với nhau"
3592 #: builtin/commit.c:1162 builtin/commit.c:1398
3593 msgid "show status concisely"
3594 msgstr "hiển thị trạng thái ở dạng súc tích"
3596 #: builtin/commit.c:1164 builtin/commit.c:1400
3597 msgid "show branch information"
3598 msgstr "hiển thị thông tin nhánh"
3600 #: builtin/commit.c:1166 builtin/commit.c:1402 builtin/push.c:389
3601 msgid "machine-readable output"
3602 msgstr "kết xuất dạng máy-có-thể-đọc"
3604 #: builtin/commit.c:1169 builtin/commit.c:1404
3605 msgid "show status in long format (default)"
3606 msgstr "hiển thị trạng thái ở định dạng dài (mặc định)"
3608 #: builtin/commit.c:1172 builtin/commit.c:1407
3609 msgid "terminate entries with NUL"
3610 msgstr "chấm dứt các mục bằng NUL"
3612 #: builtin/commit.c:1174 builtin/commit.c:1410 builtin/fast-export.c:636
3613 #: builtin/fast-export.c:639 builtin/tag.c:461
3614 msgid "mode"
3615 msgstr "chế độ"
3617 #: builtin/commit.c:1175 builtin/commit.c:1410
3618 msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
3619 msgstr ""
3620 "hiển thị các tập tin chưa được theo dõi  dấu vết, các chế độ tùy chọn:  all, "
3621 "normal, no. (Mặc định: all)"
3623 #: builtin/commit.c:1178
3624 msgid "show ignored files"
3625 msgstr "hiển thị các tập tin ẩn"
3627 #: builtin/commit.c:1179 parse-options.h:151
3628 msgid "when"
3629 msgstr "khi"
3631 #: builtin/commit.c:1180
3632 msgid ""
3633 "ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
3634 "(Default: all)"
3635 msgstr ""
3636 "bỏ qua các thay đổi trong mô-đun con, tùy chọn khi: all, dirty, untracked. "
3637 "(Mặc định: all)"
3639 #: builtin/commit.c:1182
3640 msgid "list untracked files in columns"
3641 msgstr "hiển thị danh sách các tập-tin chưa được theo dõi trong các cột"
3643 #: builtin/commit.c:1256
3644 msgid "couldn't look up newly created commit"
3645 msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao (commit) mới hơn đã được tạo"
3647 #: builtin/commit.c:1258
3648 msgid "could not parse newly created commit"
3649 msgstr ""
3650 "không thể phân tích cú pháp của đối tượng chuyển giao mới hơn đã được tạo"
3652 #: builtin/commit.c:1299
3653 msgid "detached HEAD"
3654 msgstr "đã rời khỏi HEAD"
3656 #: builtin/commit.c:1301
3657 msgid " (root-commit)"
3658 msgstr " (root-commit)"
3660 #: builtin/commit.c:1368
3661 msgid "suppress summary after successful commit"
3662 msgstr "không hiển thị tổng kết sau khi chuyển giao thành công"
3664 #: builtin/commit.c:1369
3665 msgid "show diff in commit message template"
3666 msgstr "hiển thị sự khác biệt trong mẫu tin nhắn chuyển giao"
3668 #: builtin/commit.c:1371
3669 msgid "Commit message options"
3670 msgstr "Các tùy chọn ghi chú commit"
3672 #: builtin/commit.c:1372 builtin/tag.c:459
3673 msgid "read message from file"
3674 msgstr "đọc chú thích từ tập tin"
3676 #: builtin/commit.c:1373
3677 msgid "author"
3678 msgstr "tác giả"
3680 #: builtin/commit.c:1373
3681 msgid "override author for commit"
3682 msgstr "ghi đè tác giả cho commit"
3684 #: builtin/commit.c:1374 builtin/gc.c:178
3685 msgid "date"
3686 msgstr "ngày tháng"
3688 #: builtin/commit.c:1374
3689 msgid "override date for commit"
3690 msgstr "ghi đè ngày tháng cho commit"
3692 #: builtin/commit.c:1375 builtin/merge.c:206 builtin/notes.c:537
3693 #: builtin/notes.c:694 builtin/tag.c:457
3694 msgid "message"
3695 msgstr "thông điệp"
3697 #: builtin/commit.c:1375
3698 msgid "commit message"
3699 msgstr "chú thích của lần commit"
3701 #: builtin/commit.c:1376
3702 msgid "reuse and edit message from specified commit"
3703 msgstr ""
3704 "dùng lại các ghi chú từ lần chuyển giao (commit) đã cho nhưng có cho sửa chữa"
3706 #: builtin/commit.c:1377
3707 msgid "reuse message from specified commit"
3708 msgstr "dùng lại các ghi chú từ lần chuyển giao (commit) đã cho"
3710 #: builtin/commit.c:1378
3711 msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
3712 msgstr ""
3713 "dùng ghi chú có định dạng autosquash để sửa chữa lần chuyển giao đã chỉ ra"
3715 #: builtin/commit.c:1379
3716 msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
3717 msgstr ""
3718 "dùng lời nhắn có định dạng tự động nén để nén lại các lần chuyển giao đã chỉ "
3719 "ra"
3721 #: builtin/commit.c:1380
3722 msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
3723 msgstr ""
3724 "lần chuyển giao nhận tôi là tác giả (được dùng với tùy chọn -C/-c/--amend)"
3726 #: builtin/commit.c:1381 builtin/log.c:1073 builtin/revert.c:109
3727 msgid "add Signed-off-by:"
3728 msgstr "thêm dòng Signed-off-by:"
3730 #: builtin/commit.c:1382
3731 msgid "use specified template file"
3732 msgstr "sử dụng tập tin mẫu đã cho"
3734 #: builtin/commit.c:1383
3735 msgid "force edit of commit"
3736 msgstr "ép buộc sửa lần commit"
3738 #: builtin/commit.c:1384
3739 msgid "default"
3740 msgstr "mặc định"
3742 #: builtin/commit.c:1384 builtin/tag.c:462
3743 msgid "how to strip spaces and #comments from message"
3744 msgstr "làm thế nào để cắt bỏ khoảng trắng và #ghichú từ mẩu tin nhắn"
3746 #: builtin/commit.c:1385
3747 msgid "include status in commit message template"
3748 msgstr "bao gồm các trạng thái ghi mẫu ghi chú chuyển giao (commit)"
3750 #: builtin/commit.c:1386 builtin/merge.c:213 builtin/tag.c:463
3751 msgid "key id"
3752 msgstr "id khóa"
3754 #: builtin/commit.c:1387 builtin/merge.c:214
3755 msgid "GPG sign commit"
3756 msgstr "ký lần commit dùng GPG"
3758 #. end commit message options
3759 #: builtin/commit.c:1390
3760 msgid "Commit contents options"
3761 msgstr "Các tùy nội dung ghi chú commit"
3763 #: builtin/commit.c:1391
3764 msgid "commit all changed files"
3765 msgstr "chuyển giao tất cả các tập tin có thay đổi"
3767 #: builtin/commit.c:1392
3768 msgid "add specified files to index for commit"
3769 msgstr "thêm các tập tin đã chỉ ra vào bảng mục lục để chuyển giao (commit)"
3771 #: builtin/commit.c:1393
3772 msgid "interactively add files"
3773 msgstr "thêm các tập-tin bằng tương tác"
3775 #: builtin/commit.c:1394
3776 msgid "interactively add changes"
3777 msgstr "thêm các thay đổi bằng tương tác"
3779 #: builtin/commit.c:1395
3780 msgid "commit only specified files"
3781 msgstr "chỉ chuyển giao các tập tin đã chỉ ra"
3783 #: builtin/commit.c:1396
3784 msgid "bypass pre-commit hook"
3785 msgstr "vòng qua móc (hook) pre-commit"
3787 #: builtin/commit.c:1397
3788 msgid "show what would be committed"
3789 msgstr "hiển thị xem cái gì có thể được chuyển giao"
3791 #: builtin/commit.c:1408
3792 msgid "amend previous commit"
3793 msgstr "tu bổ (amend) lần commit trước"
3795 #: builtin/commit.c:1409
3796 msgid "bypass post-rewrite hook"
3797 msgstr "vòng qua móc (hook) post-rewrite"
3799 #: builtin/commit.c:1414
3800 msgid "ok to record an empty change"
3801 msgstr "ok để ghi lại một thay đổi trống rỗng"
3803 #: builtin/commit.c:1417
3804 msgid "ok to record a change with an empty message"
3805 msgstr "ok để ghi các thay đổi với lời nhắn trống rỗng"
3807 #: builtin/commit.c:1449
3808 msgid "could not parse HEAD commit"
3809 msgstr "không thể phân tích commit (lần chuyển giao) HEAD"
3811 #: builtin/commit.c:1487 builtin/merge.c:508
3812 #, c-format
3813 msgid "could not open '%s' for reading"
3814 msgstr "không thể mở “%s” để đọc"
3816 #: builtin/commit.c:1494
3817 #, c-format
3818 msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
3819 msgstr "Tập tin MERGE_HEAD sai hỏng (%s)"
3821 #: builtin/commit.c:1501
3822 msgid "could not read MERGE_MODE"
3823 msgstr "không thể đọc MERGE_MODE"
3825 #: builtin/commit.c:1520
3826 #, c-format
3827 msgid "could not read commit message: %s"
3828 msgstr "không thể đọc thông điệp (message) commit (lần chuyển giao): %s"
3830 #: builtin/commit.c:1534
3831 #, c-format
3832 msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
3833 msgstr ""
3834 "Đang bỏ qua việc chuyển giao (commit); bạn đã không biên soạn thông điệp "
3835 "(message).\n"
3837 #: builtin/commit.c:1539
3838 #, c-format
3839 msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
3840 msgstr ""
3841 "Đang bỏ qua lần chuyển giao (commit) bởi vì thông điệp của nó trống rỗng.\n"
3843 #: builtin/commit.c:1554 builtin/merge.c:832 builtin/merge.c:857
3844 msgid "failed to write commit object"
3845 msgstr "gặp lỗi khi ghi đối tượng chuyển giao (commit)"
3847 #: builtin/commit.c:1575
3848 msgid "cannot lock HEAD ref"
3849 msgstr "không thể khóa HEAD ref (tham chiếu)"
3851 #: builtin/commit.c:1579
3852 msgid "cannot update HEAD ref"
3853 msgstr "không thể cập nhật ref (tham chiếu) HEAD"
3855 #: builtin/commit.c:1590
3856 msgid ""
3857 "Repository has been updated, but unable to write\n"
3858 "new_index file. Check that disk is not full or quota is\n"
3859 "not exceeded, and then \"git reset HEAD\" to recover."
3860 msgstr ""
3861 "Kho chứa đã hoàn tất việc cập nhật, nhưng không thể ghi vào\n"
3862 "tập tin new_index (bảng mục lục mới). Hãy kiểm tra xem đĩa có bị đầy quá\n"
3863 "hay quota (hạn nghạch đĩa cứng) bị vượt quá, và sau đó \"git reset HEAD\" để "
3864 "khắc phục."
3866 #: builtin/config.c:7
3867 msgid "git config [options]"
3868 msgstr "git config [các-tùy-chọn]"
3870 #: builtin/config.c:51
3871 msgid "Config file location"
3872 msgstr "Vị trí tập tin cấu hình"
3874 #: builtin/config.c:52
3875 msgid "use global config file"
3876 msgstr "đặt tập tin cấu hình cần toàn cục"
3878 #: builtin/config.c:53
3879 msgid "use system config file"
3880 msgstr "sử dụng tập tin cấu hình hệ thống"
3882 #: builtin/config.c:54
3883 msgid "use repository config file"
3884 msgstr "dùng tập tin cấu hình của kho"
3886 #: builtin/config.c:55
3887 msgid "use given config file"
3888 msgstr "sử dụng tập tin cấu hình đã cho"
3890 #: builtin/config.c:56
3891 msgid "Action"
3892 msgstr "Hành động"
3894 #: builtin/config.c:57
3895 msgid "get value: name [value-regex]"
3896 msgstr "lấy giá-trị: tên [value-regex]"
3898 #: builtin/config.c:58
3899 msgid "get all values: key [value-regex]"
3900 msgstr "lấy tất cả giá-trị: khóa [value-regex]"
3902 #: builtin/config.c:59
3903 msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
3904 msgstr "lấy giá trị cho regexp: name-regex [value-regex]"
3906 #: builtin/config.c:60
3907 msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
3908 msgstr "thay thế tất cả các biến khớp mẫu: tên giá-trị [value_regex]"
3910 #: builtin/config.c:61
3911 msgid "add a new variable: name value"
3912 msgstr "thêm biến mới: tên giá-trị"
3914 #: builtin/config.c:62
3915 msgid "remove a variable: name [value-regex]"
3916 msgstr "gỡ bỏ biến: tên [value-regex]"
3918 #: builtin/config.c:63
3919 msgid "remove all matches: name [value-regex]"
3920 msgstr "gỡ bỏ mọi cái khớp: tên [value-regex]"
3922 #: builtin/config.c:64
3923 msgid "rename section: old-name new-name"
3924 msgstr "đổi tên chương: tên-cũ tên-mới"
3926 #: builtin/config.c:65
3927 msgid "remove a section: name"
3928 msgstr "gỡ bỏ chương: tên"
3930 #: builtin/config.c:66
3931 msgid "list all"
3932 msgstr "liệt kê tất"
3934 #: builtin/config.c:67
3935 msgid "open an editor"
3936 msgstr "mở một trình biên soạn"
3938 #: builtin/config.c:68 builtin/config.c:69
3939 msgid "slot"
3940 msgstr "khe"
3942 #: builtin/config.c:68
3943 msgid "find the color configured: [default]"
3944 msgstr "tìm cấu hình màu sắc: [mặc định]"
3946 #: builtin/config.c:69
3947 msgid "find the color setting: [stdout-is-tty]"
3948 msgstr "tìm các cài đặt về màu sắc: [stdout-là-tty]"
3950 #: builtin/config.c:70
3951 msgid "Type"
3952 msgstr "Kiểu"
3954 #: builtin/config.c:71
3955 msgid "value is \"true\" or \"false\""
3956 msgstr "giá trị là \"true\" hoặc \"false\""
3958 #: builtin/config.c:72
3959 msgid "value is decimal number"
3960 msgstr "giá trị ở dạng số thập phân"
3962 #: builtin/config.c:73
3963 msgid "value is --bool or --int"
3964 msgstr "giá trị là --bool hoặc --int"
3966 #: builtin/config.c:74
3967 msgid "value is a path (file or directory name)"
3968 msgstr "giá trị là đường dẫn (tên tập tin hay thư mục)"
3970 #: builtin/config.c:75
3971 msgid "Other"
3972 msgstr "Khác"
3974 #: builtin/config.c:76
3975 msgid "terminate values with NUL byte"
3976 msgstr "chấm dứt giá trị với byte NUL"
3978 #: builtin/config.c:77
3979 msgid "respect include directives on lookup"
3980 msgstr "tôn trọng kể cà các hướng trong tìm kiếm"
3982 #: builtin/count-objects.c:69
3983 msgid "git count-objects [-v]"
3984 msgstr "git count-objects [-v]"
3986 #: builtin/describe.c:15
3987 msgid "git describe [options] <committish>*"
3988 msgstr "git describe [các-tùy-chọn] <committish>*"
3990 #: builtin/describe.c:16
3991 msgid "git describe [options] --dirty"
3992 msgstr "git describe [các-tùy-chọn] --dirty"
3994 #: builtin/describe.c:234
3995 #, c-format
3996 msgid "annotated tag %s not available"
3997 msgstr "thẻ đã được ghi chú %s không sẵn để dùng"
3999 #: builtin/describe.c:238
4000 #, c-format
4001 msgid "annotated tag %s has no embedded name"
4002 msgstr "thẻ được chú giải %s không có tên nhúng"
4004 #: builtin/describe.c:240
4005 #, c-format
4006 msgid "tag '%s' is really '%s' here"
4007 msgstr "thẻ “%s” đã thực sự ở đây “%s” rồi"
4009 #: builtin/describe.c:267
4010 #, c-format
4011 msgid "Not a valid object name %s"
4012 msgstr "Không phải tên đối tượng %s hợp lệ"
4014 #: builtin/describe.c:270
4015 #, c-format
4016 msgid "%s is not a valid '%s' object"
4017 msgstr "%s không phải là một đối tượng “%s” hợp lệ"
4019 #: builtin/describe.c:287
4020 #, c-format
4021 msgid "no tag exactly matches '%s'"
4022 msgstr "không có thẻ nào khớp chính xác với “%s”"
4024 #: builtin/describe.c:289
4025 #, c-format
4026 msgid "searching to describe %s\n"
4027 msgstr "Đang tìm kiếm để mô tả %s\n"
4029 #: builtin/describe.c:329
4030 #, c-format
4031 msgid "finished search at %s\n"
4032 msgstr "việc tìm kiếm đã kết thúc tại %s\n"
4034 #: builtin/describe.c:353
4035 #, c-format
4036 msgid ""
4037 "No annotated tags can describe '%s'.\n"
4038 "However, there were unannotated tags: try --tags."
4039 msgstr ""
4040 "Không có thẻ được chú giải nào được mô tả là “%s”.\n"
4041 "Tuy nhiên, ở đây có những thẻ không được chú giải: hãy thử --tags."
4043 #: builtin/describe.c:357
4044 #, c-format
4045 msgid ""
4046 "No tags can describe '%s'.\n"
4047 "Try --always, or create some tags."
4048 msgstr ""
4049 "Không có thẻ (tag) có thể mô tả “%s”.\n"
4050 "Hãy thử --always, hoặt tạo một số thẻ."
4052 #: builtin/describe.c:378
4053 #, c-format
4054 msgid "traversed %lu commits\n"
4055 msgstr "đã xuyên %lu qua lần chuyển giao (commit)\n"
4057 #: builtin/describe.c:381
4058 #, c-format
4059 msgid ""
4060 "more than %i tags found; listed %i most recent\n"
4061 "gave up search at %s\n"
4062 msgstr ""
4063 "tìm thấy nhiều hơn %i thẻ (tag); đã liệt kê %i gần đây nhất\n"
4064 "bỏ đi tìm kiếm tại %s\n"
4066 #: builtin/describe.c:403
4067 msgid "find the tag that comes after the commit"
4068 msgstr "tìm các thẻ mà nó đến trước lần chuyển giao"
4070 #: builtin/describe.c:404
4071 msgid "debug search strategy on stderr"
4072 msgstr "chiến lược tìm kiếm trên đầu ra lỗi chuẩn stderr"
4074 #: builtin/describe.c:405
4075 msgid "use any ref in .git/refs"
4076 msgstr "sử dụng bất kỳ ref nào trong .git/refs"
4078 #: builtin/describe.c:406
4079 msgid "use any tag in .git/refs/tags"
4080 msgstr "sử dụng bất kỳ thẻ nào trong .git/refs/tags"
4082 #: builtin/describe.c:407
4083 msgid "always use long format"
4084 msgstr "luôn dùng định dạng dài"
4086 #: builtin/describe.c:410
4087 msgid "only output exact matches"
4088 msgstr "chỉ xuất những gì khớp chính xác"
4090 #: builtin/describe.c:412
4091 msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
4092 msgstr "coi như  <n> thẻ gần đây nhất (mặc định: 10)"
4094 #: builtin/describe.c:414
4095 msgid "only consider tags matching <pattern>"
4096 msgstr "chỉ cân nhắc đến những thẻ khớp với  <mẫu>"
4098 #: builtin/describe.c:416 builtin/name-rev.c:238
4099 msgid "show abbreviated commit object as fallback"
4100 msgstr "hiển thị đối tượng chuyển giao vắn tắt như là fallback"
4102 #: builtin/describe.c:417
4103 msgid "mark"
4104 msgstr "dấu"
4106 #: builtin/describe.c:418
4107 msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
4108 msgstr "thêm <dấu> trên cây thư mục làm việc bẩn (mặc định \"-dirty\")"
4110 #: builtin/describe.c:436
4111 msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
4112 msgstr "--long là xung khắc với tùy chọn --abbrev=0"
4114 #: builtin/describe.c:462
4115 msgid "No names found, cannot describe anything."
4116 msgstr "Không tìm thấy các tên, không thể mô tả gì cả."
4118 #: builtin/describe.c:482
4119 msgid "--dirty is incompatible with committishes"
4120 msgstr "--dirty là xung khắc với các tùy chọn dành cho chuyển giao (commit)"
4122 #: builtin/diff.c:79
4123 #, c-format
4124 msgid "'%s': not a regular file or symlink"
4125 msgstr "“%s”: không phải tập tin bình thường hay liên kết tượng trưng"
4127 #: builtin/diff.c:228
4128 #, c-format
4129 msgid "invalid option: %s"
4130 msgstr "tùy chọn sai: %s"
4132 #: builtin/diff.c:305
4133 msgid "Not a git repository"
4134 msgstr "Không phải là kho git"
4136 #: builtin/diff.c:348
4137 #, c-format
4138 msgid "invalid object '%s' given."
4139 msgstr "đối tượng đã cho “%s” không hợp lệ."
4141 #: builtin/diff.c:353
4142 #, c-format
4143 msgid "more than %d trees given: '%s'"
4144 msgstr "đã chỉ ra nhiều hơn %d cây (tree): “%s”"
4146 #: builtin/diff.c:363
4147 #, c-format
4148 msgid "more than two blobs given: '%s'"
4149 msgstr "đã cho nhiều hơn hai đối tượng blob: “%s”"
4151 #: builtin/diff.c:371
4152 #, c-format
4153 msgid "unhandled object '%s' given."
4154 msgstr "đã cho đối tượng không thể nắm giữ “%s”."
4156 #: builtin/fast-export.c:22
4157 msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
4158 msgstr "git fast-export [rev-list-opts]"
4160 #: builtin/fast-export.c:635
4161 msgid "show progress after <n> objects"
4162 msgstr "hiển thị tiến triển sau <n> đối tượng"
4164 #: builtin/fast-export.c:637
4165 msgid "select handling of signed tags"
4166 msgstr "chọn điều khiển của thẻ đã ký"
4168 #: builtin/fast-export.c:640
4169 msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
4170 msgstr "chọn sự xử lý của các thẻ, cái mà đánh thẻ các đối tượng được lọc ra"
4172 #: builtin/fast-export.c:643
4173 msgid "Dump marks to this file"
4174 msgstr "Đổ các đánh dấu này vào tập-tin"
4176 #: builtin/fast-export.c:645
4177 msgid "Import marks from this file"
4178 msgstr "nhập vào đánh dấu từ tập tin này"
4180 #: builtin/fast-export.c:647
4181 msgid "Fake a tagger when tags lack one"
4182 msgstr "Làm giả một cái thẻ khi thẻ bị thiếu một cái"
4184 #: builtin/fast-export.c:649
4185 msgid "Output full tree for each commit"
4186 msgstr "Xuất ra toàn bộ cây cho mỗi lần chuyển giao"
4188 #: builtin/fast-export.c:651
4189 msgid "Use the done feature to terminate the stream"
4190 msgstr "Sử dụng tính năng done để chấm dứt luồng dữ liệu"
4192 #: builtin/fast-export.c:652
4193 msgid "Skip output of blob data"
4194 msgstr "Bỏ qua kết xuất của dữ liệu blob"
4196 #: builtin/fetch.c:20
4197 msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
4198 msgstr "git fetch [<các-tùy-chọn>] [<kho-chứa> [<refspec>...]]"
4200 #: builtin/fetch.c:21
4201 msgid "git fetch [<options>] <group>"
4202 msgstr "git fetch [<các-tùy-chọn>] [<nhóm>"
4204 #: builtin/fetch.c:22
4205 msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
4206 msgstr "git fetch --multiple [<các-tùy-chọn>] [(<kho> | <nhóm>)...]"
4208 #: builtin/fetch.c:23
4209 msgid "git fetch --all [<options>]"
4210 msgstr "git fetch --all [<các-tùy-chọn>]"
4212 #: builtin/fetch.c:60
4213 msgid "fetch from all remotes"
4214 msgstr "fetch từ tất cả các máy chủ"
4216 #: builtin/fetch.c:62
4217 msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
4218 msgstr "nối thêm vào .git/FETCH_HEAD thay vì ghi đè lên nó"
4220 #: builtin/fetch.c:64
4221 msgid "path to upload pack on remote end"
4222 msgstr "đường dẫn đến gói (pack) tải lên trên máy chủ cuối"
4224 #: builtin/fetch.c:65
4225 msgid "force overwrite of local branch"
4226 msgstr "ép buộc ghi đè lên nhánh nội bộ"
4228 #: builtin/fetch.c:67
4229 msgid "fetch from multiple remotes"
4230 msgstr "fetch từ nhiều máy chủ cùng lúc"
4232 #: builtin/fetch.c:69
4233 msgid "fetch all tags and associated objects"
4234 msgstr "lấy (fetch) tất cả các thẻ cùng với các đối tượng liên quan đến nó"
4236 #: builtin/fetch.c:71
4237 msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
4238 msgstr "không lấy (fetch) tất cả các thẻ (--no-tags)"
4240 #: builtin/fetch.c:73
4241 msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
4242 msgstr ""
4243 "cắt cụt (prune) các nhánh “remote-tracking” không còn tồn tại trên máy chủ "
4244 "nữa"
4246 #: builtin/fetch.c:74
4247 msgid "on-demand"
4248 msgstr "khi-cần"
4250 #: builtin/fetch.c:75
4251 msgid "control recursive fetching of submodules"
4252 msgstr "điều khiển việc lấy về (fetch) đệ quy trong các mô-đun-con"
4254 #: builtin/fetch.c:79
4255 msgid "keep downloaded pack"
4256 msgstr "giữ các gói đã tải về"
4258 #: builtin/fetch.c:81
4259 msgid "allow updating of HEAD ref"
4260 msgstr "cho phép cập nhật ref (tham chiếu) HEAD"
4262 #: builtin/fetch.c:84
4263 msgid "deepen history of shallow clone"
4264 msgstr "làm sâu hơn lịch sử của bản sao"
4266 #: builtin/fetch.c:85 builtin/log.c:1088
4267 msgid "dir"
4268 msgstr "tmục"
4270 #: builtin/fetch.c:86
4271 msgid "prepend this to submodule path output"
4272 msgstr "soạn sẵn cái này cho kết xuất đường dẫn mô-đun-con"
4274 #: builtin/fetch.c:89
4275 msgid "default mode for recursion"
4276 msgstr "chế độ mặc định cho đệ qui"
4278 #: builtin/fetch.c:201
4279 msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
4280 msgstr "Không thể tìm thấy máy chủ cho tham chiếu HEAD"
4282 #: builtin/fetch.c:254
4283 #, c-format
4284 msgid "object %s not found"
4285 msgstr "Không tìm thấy đối tượng %s"
4287 #: builtin/fetch.c:259
4288 msgid "[up to date]"
4289 msgstr "[đã cập nhật]"
4291 #: builtin/fetch.c:273
4292 #, c-format
4293 msgid "! %-*s %-*s -> %s  (can't fetch in current branch)"
4294 msgstr "! %-*s %-*s -> %s  (không thể fetch (lấy) về nhánh hiện hành)"
4296 #: builtin/fetch.c:274 builtin/fetch.c:360
4297 msgid "[rejected]"
4298 msgstr "[Bị từ chối]"
4300 #: builtin/fetch.c:285
4301 msgid "[tag update]"
4302 msgstr "[cập nhật thẻ]"
4304 #: builtin/fetch.c:287 builtin/fetch.c:322 builtin/fetch.c:340
4305 msgid "  (unable to update local ref)"
4306 msgstr "  (không thể cập nhật tham chiếu (ref) nội bộ)"
4308 #: builtin/fetch.c:305
4309 msgid "[new tag]"
4310 msgstr "[thẻ mới]"
4312 #: builtin/fetch.c:308
4313 msgid "[new branch]"
4314 msgstr "[nhánh mới]"
4316 #: builtin/fetch.c:311
4317 msgid "[new ref]"
4318 msgstr "[ref (tham chiếu) mới]"
4320 #: builtin/fetch.c:356
4321 msgid "unable to update local ref"
4322 msgstr "không thể cập nhật tham chiếu (ref) nội bộ"
4324 #: builtin/fetch.c:356
4325 msgid "forced update"
4326 msgstr "cưỡng bức cập nhật"
4328 #: builtin/fetch.c:362
4329 msgid "(non-fast-forward)"
4330 msgstr "(non-fast-forward)"
4332 #: builtin/fetch.c:393 builtin/fetch.c:685
4333 #, c-format
4334 msgid "cannot open %s: %s\n"
4335 msgstr "không thể mở %s: %s\n"
4337 #: builtin/fetch.c:402
4338 #, c-format
4339 msgid "%s did not send all necessary objects\n"
4340 msgstr "%s đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết\n"
4342 #: builtin/fetch.c:488
4343 #, c-format
4344 msgid "From %.*s\n"
4345 msgstr "Từ %.*s\n"
4347 #: builtin/fetch.c:499
4348 #, c-format
4349 msgid ""
4350 "some local refs could not be updated; try running\n"
4351 " 'git remote prune %s' to remove any old, conflicting branches"
4352 msgstr ""
4353 "một số tham chiếu (refs) nội bộ không thể được cập nhật; hãy thử chạy\n"
4354 " “git remote prune %s” để bỏ đi những nhánh cũ, hay bị xung đột"
4356 #: builtin/fetch.c:549
4357 #, c-format
4358 msgid "   (%s will become dangling)"
4359 msgstr "   (%s sẽ trở thành không đầu (không được quản lý))"
4361 #: builtin/fetch.c:550
4362 #, c-format
4363 msgid "   (%s has become dangling)"
4364 msgstr "   (%s đã trở thành không đầu (không được quản lý))"
4366 #: builtin/fetch.c:557
4367 msgid "[deleted]"
4368 msgstr "[đã xóa]"
4370 #: builtin/fetch.c:558 builtin/remote.c:1055
4371 msgid "(none)"
4372 msgstr "(không)"
4374 #: builtin/fetch.c:675
4375 #, c-format
4376 msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
4377 msgstr ""
4378 "Từ chối việc lấy (fetch) vào trong nhánh hiện tại %s của một kho chứa không "
4379 "phải kho trần (bare)"
4381 #: builtin/fetch.c:709
4382 #, c-format
4383 msgid "Don't know how to fetch from %s"
4384 msgstr "Không biết làm cách nào để lấy về (fetch) từ %s"
4386 #: builtin/fetch.c:786
4387 #, c-format
4388 msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
4389 msgstr "Tùy chọn \"%s\" có giá trị \"%s\" là không hợp lệ cho %s"
4391 #: builtin/fetch.c:789
4392 #, c-format
4393 msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
4394 msgstr "Tùy chọn \"%s\" bị bỏ qua với %s\n"
4396 #: builtin/fetch.c:891
4397 #, c-format
4398 msgid "Fetching %s\n"
4399 msgstr "Đang lấy (fetch) %s\n"
4401 #: builtin/fetch.c:893 builtin/remote.c:100
4402 #, c-format
4403 msgid "Could not fetch %s"
4404 msgstr "không thể fetch (lấy) %s"
4406 #: builtin/fetch.c:912
4407 msgid ""
4408 "No remote repository specified.  Please, specify either a URL or a\n"
4409 "remote name from which new revisions should be fetched."
4410 msgstr ""
4411 "Chưa chỉ ra kho chứa máy chủ.  Xin hãy chỉ định hoặc là URL hoặc\n"
4412 "tên máy chủ từ cái mà những điểm xét duyệt mới có thể được fetch (lấy về)."
4414 #: builtin/fetch.c:932
4415 msgid "You need to specify a tag name."
4416 msgstr "Bạn phải định rõ tên thẻ."
4418 #: builtin/fetch.c:984
4419 msgid "fetch --all does not take a repository argument"
4420 msgstr "lệnh lấy về \"fetch --all\" không lấy đối số kho chứa"
4422 #: builtin/fetch.c:986
4423 msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
4424 msgstr "lệnh lấy về \"fetch --all\" không hợp lý với refspecs"
4426 #: builtin/fetch.c:997
4427 #, c-format
4428 msgid "No such remote or remote group: %s"
4429 msgstr "không có nhóm máy chủ hay máy chủ như thế: %s"
4431 #: builtin/fetch.c:1005
4432 msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
4433 msgstr "Việc lấy về cả một nhóm và chỉ định refspecs không hợp lý"
4435 #: builtin/fmt-merge-msg.c:13
4436 msgid "git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>]|--no-log] [--file <file>]"
4437 msgstr ""
4438 "git fmt-merge-msg [-m <thông điệp>] [--log[=<n>]|--no-log] [--file <tập-tin>]"
4440 #: builtin/fmt-merge-msg.c:653 builtin/fmt-merge-msg.c:656 builtin/grep.c:701
4441 #: builtin/merge.c:188 builtin/show-branch.c:656 builtin/show-ref.c:175
4442 #: builtin/tag.c:448 parse-options.h:133 parse-options.h:235
4443 msgid "n"
4444 msgstr "n"
4446 #: builtin/fmt-merge-msg.c:654
4447 msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
4448 msgstr "gắn nhật ký với ít nhất <n> mục từ lệnh “shortlog”"
4450 #: builtin/fmt-merge-msg.c:657
4451 msgid "alias for --log (deprecated)"
4452 msgstr "bí danh cho --log (không được dùng)"
4454 #: builtin/fmt-merge-msg.c:660
4455 msgid "text"
4456 msgstr "văn bản"
4458 #: builtin/fmt-merge-msg.c:661
4459 msgid "use <text> as start of message"
4460 msgstr "dùng <văn bản thường> để bắt đầu ghi chú"
4462 #: builtin/fmt-merge-msg.c:662
4463 msgid "file to read from"
4464 msgstr "tập tin để đọc dữ liệu từ đó"
4466 #: builtin/for-each-ref.c:979
4467 msgid "git for-each-ref [options] [<pattern>]"
4468 msgstr "git for-each-ref [các-tùy-chọn] [<mẫu>]"
4470 #: builtin/for-each-ref.c:994
4471 msgid "quote placeholders suitably for shells"
4472 msgstr "trích dẫn để phù hợp cho hệ vỏ (shell)"
4474 #: builtin/for-each-ref.c:996
4475 msgid "quote placeholders suitably for perl"
4476 msgstr "trích dẫn để phù hợp cho perl"
4478 #: builtin/for-each-ref.c:998
4479 msgid "quote placeholders suitably for python"
4480 msgstr "trích dẫn để phù hợp cho python"
4482 #: builtin/for-each-ref.c:1000
4483 msgid "quote placeholders suitably for tcl"
4484 msgstr "trích dẫn để phù hợp cho tcl"
4486 #: builtin/for-each-ref.c:1003
4487 msgid "show only <n> matched refs"
4488 msgstr "hiển thị chỉ <n> tham chiếu khớp"
4490 #: builtin/for-each-ref.c:1004
4491 msgid "format"
4492 msgstr "định dạng"
4494 #: builtin/for-each-ref.c:1004
4495 msgid "format to use for the output"
4496 msgstr "định dạng sẽ dùng cho đầu ra"
4498 #: builtin/for-each-ref.c:1005
4499 msgid "key"
4500 msgstr "khóa"
4502 #: builtin/for-each-ref.c:1006
4503 msgid "field name to sort on"
4504 msgstr "tên trường cần sắp xếp"
4506 #: builtin/fsck.c:608
4507 msgid "git fsck [options] [<object>...]"
4508 msgstr "git fsck [các-tùy-chọn] [<đối-tượng>...]"
4510 #: builtin/fsck.c:614
4511 msgid "show unreachable objects"
4512 msgstr "hiển thị các đối tượng không thể đọc được"
4514 #: builtin/fsck.c:615
4515 msgid "show dangling objects"
4516 msgstr "hiển thị các đối tượng không được quản lý"
4518 #: builtin/fsck.c:616
4519 msgid "report tags"
4520 msgstr "báo cáo các thẻ"
4522 #: builtin/fsck.c:617
4523 msgid "report root nodes"
4524 msgstr "báo cáo node gốc"
4526 #: builtin/fsck.c:618
4527 msgid "make index objects head nodes"
4528 msgstr "tạo “ index objects head nodes”"
4530 #: builtin/fsck.c:619
4531 msgid "make reflogs head nodes (default)"
4532 msgstr "tạo  reflogs head nodes (mặc định)"
4534 #: builtin/fsck.c:620
4535 msgid "also consider packs and alternate objects"
4536 msgstr "cũng cân nhắc đến các đối tượng gói và thay thế"
4538 #: builtin/fsck.c:621
4539 msgid "enable more strict checking"
4540 msgstr "cho phép kiểm tra hạn chế hơn"
4542 #: builtin/fsck.c:623
4543 msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
4544 msgstr "ghi các đối tượng không được quản lý trong .git/lost-found"
4546 #: builtin/fsck.c:624 builtin/prune.c:134
4547 msgid "show progress"
4548 msgstr "hiển thị quá trình"
4550 #: builtin/gc.c:22
4551 msgid "git gc [options]"
4552 msgstr "git gc [các-tùy-chọn]"
4554 #: builtin/gc.c:63
4555 #, c-format
4556 msgid "Invalid %s: '%s'"
4557 msgstr "%s không hợp lệ: “%s”"
4559 #: builtin/gc.c:90
4560 #, c-format
4561 msgid "insanely long object directory %.*s"
4562 msgstr "thư mục đối tượng dài một cách điên rồ  %.*s"
4564 #: builtin/gc.c:179
4565 msgid "prune unreferenced objects"
4566 msgstr "xóa bỏ các đối tượng không được tham chiếu"
4568 #: builtin/gc.c:181
4569 msgid "be more thorough (increased runtime)"
4570 msgstr "cẩn thận hơn nữa (tăng thời gian chạy)"
4572 #: builtin/gc.c:182
4573 msgid "enable auto-gc mode"
4574 msgstr "bật chế độ auto-gc"
4576 #: builtin/gc.c:222
4577 #, c-format
4578 msgid ""
4579 "Auto packing the repository for optimum performance. You may also\n"
4580 "run \"git gc\" manually. See \"git help gc\" for more information.\n"
4581 msgstr ""
4582 "Tự động đóng gói kho chứa để tối ưu hóa hiệu suất làm việc.\n"
4583 "chạy lệnh \"git gc\" một cách thủ công. Hãy xem \"git help gc\" để biết thêm "
4584 "chi tiết.\n"
4586 #: builtin/gc.c:249
4587 msgid ""
4588 "There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
4589 msgstr ""
4590 "Có quá nhiều đối tượng tự do không được dùng đến; hãy chạy lệnh “git prune” "
4591 "để xóa bỏ chúng đi."
4593 #: builtin/grep.c:22
4594 msgid "git grep [options] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
4595 msgstr "git grep [các-tùy-chọn] [-e] <mẫu> [<rev>...] [[--] <đường-dẫn>...]"
4597 #: builtin/grep.c:217
4598 #, c-format
4599 msgid "grep: failed to create thread: %s"
4600 msgstr "grep: gặp lỗi tạo tuyến (thread): %s"
4602 #: builtin/grep.c:365
4603 #, c-format
4604 msgid "Failed to chdir: %s"
4605 msgstr "Gặp lỗi với lệnh chdir: %s"
4607 #: builtin/grep.c:443 builtin/grep.c:478
4608 #, c-format
4609 msgid "unable to read tree (%s)"
4610 msgstr "không thể đọc cây (%s)"
4612 #: builtin/grep.c:493
4613 #, c-format
4614 msgid "unable to grep from object of type %s"
4615 msgstr "không thể thực hiện lệnh grep (lọc tìm) từ đối tượng thuộc kiểu %s"
4617 #: builtin/grep.c:551
4618 #, c-format
4619 msgid "switch `%c' expects a numerical value"
4620 msgstr "chuyển đến `%c' cần một giá trị bằng số"
4622 #: builtin/grep.c:568
4623 #, c-format
4624 msgid "cannot open '%s'"
4625 msgstr "không mở được “%s”"
4627 #: builtin/grep.c:643
4628 msgid "search in index instead of in the work tree"
4629 msgstr "tìm trong bảng mục lục thay vì trong cây làm việc"
4631 #: builtin/grep.c:645
4632 msgid "find in contents not managed by git"
4633 msgstr "tìm trong nội dung không được quản lý bởi git"
4635 #: builtin/grep.c:647
4636 msgid "search in both tracked and untracked files"
4637 msgstr "tìm kiếm các tập tin được và chưa được theo dõi dấu vết"
4639 #: builtin/grep.c:649
4640 msgid "search also in ignored files"
4641 msgstr "tìm cả trong các tập tin đã bị lờ đi"
4643 #: builtin/grep.c:652
4644 msgid "show non-matching lines"
4645 msgstr "hiển thị  những dòng không khớp với mẫu"
4647 #: builtin/grep.c:654
4648 msgid "case insensitive matching"
4649 msgstr "phân biệt chữ hoa/thường"
4651 #: builtin/grep.c:656
4652 msgid "match patterns only at word boundaries"
4653 msgstr "chỉ khớp mẫu tại đường ranh giới từ"
4655 #: builtin/grep.c:658
4656 msgid "process binary files as text"
4657 msgstr "xử lý tập tin nhị phân như là dạng văn bản thường"
4659 #: builtin/grep.c:660
4660 msgid "don't match patterns in binary files"
4661 msgstr "không khớp mẫu trong các tập tin nhị phân"
4663 #: builtin/grep.c:663
4664 msgid "descend at most <depth> levels"
4665 msgstr "giảm xuống ít nhất mức <sâu>"
4667 #: builtin/grep.c:667
4668 msgid "use extended POSIX regular expressions"
4669 msgstr "dùng biểu thức chính qui POSIX có mở rộng"
4671 #: builtin/grep.c:670
4672 msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
4673 msgstr "sử dụng biểu thức chính quy kiểu POSIX (mặc định)"
4675 #: builtin/grep.c:673
4676 msgid "interpret patterns as fixed strings"
4677 msgstr "diễn dịch các mẫu như là chuỗi cố định"
4679 #: builtin/grep.c:676
4680 msgid "use Perl-compatible regular expressions"
4681 msgstr "sử dụng biểu thức chính quy tương thích Perl"
4683 #: builtin/grep.c:679
4684 msgid "show line numbers"
4685 msgstr "hiển thị số của dòng"
4687 #: builtin/grep.c:680
4688 msgid "don't show filenames"
4689 msgstr "không hiển thị tên tập tin"
4691 #: builtin/grep.c:681
4692 msgid "show filenames"
4693 msgstr "hiển thị các tên tập tin"
4695 #: builtin/grep.c:683
4696 msgid "show filenames relative to top directory"
4697 msgstr "hiển thị tên tập tin tương đối với thư mục đỉnh (top)"
4699 #: builtin/grep.c:685
4700 msgid "show only filenames instead of matching lines"
4701 msgstr "chỉ hiển thị tên tập tin thay vì những dòng khớp với mẫu"
4703 #: builtin/grep.c:687
4704 msgid "synonym for --files-with-matches"
4705 msgstr "đồng nghĩa với --files-with-matches"
4707 #: builtin/grep.c:690
4708 msgid "show only the names of files without match"
4709 msgstr "chỉ hiển thị tên cho những tập tin không khớp với mẫu"
4711 #: builtin/grep.c:692
4712 msgid "print NUL after filenames"
4713 msgstr "thêm NUL vào sau tên tập tin"
4715 #: builtin/grep.c:694
4716 msgid "show the number of matches instead of matching lines"
4717 msgstr "hiển thị số lượng khớp thay vì những dòng khớp với mẫu"
4719 #: builtin/grep.c:695
4720 msgid "highlight matches"
4721 msgstr "tô sáng cái khớp"
4723 #: builtin/grep.c:697
4724 msgid "print empty line between matches from different files"
4725 msgstr "hiển thị dòng trống giữa các lần khớp từ các tập tin khác biệt"
4727 #: builtin/grep.c:699
4728 msgid "show filename only once above matches from same file"
4729 msgstr ""
4730 "hiển thị tên tập tin một lần phía trên các lần khớp từ cùng một tập tin"
4732 #: builtin/grep.c:702
4733 msgid "show <n> context lines before and after matches"
4734 msgstr "hiển thị <n> dòng nội dung phía trước và sau các lần khớp"
4736 #: builtin/grep.c:705
4737 msgid "show <n> context lines before matches"
4738 msgstr "hiển thị <n> dòng nội dung trước khớp"
4740 #: builtin/grep.c:707
4741 msgid "show <n> context lines after matches"
4742 msgstr "hiển thị <n> dòng nội dung sau khớp"
4744 #: builtin/grep.c:708
4745 msgid "shortcut for -C NUM"
4746 msgstr "Dạng tắt cho -C SỐ"
4748 #: builtin/grep.c:711
4749 msgid "show a line with the function name before matches"
4750 msgstr "hiển thị dòng vói tên hàm trước các lần khớp"
4752 #: builtin/grep.c:713
4753 msgid "show the surrounding function"
4754 msgstr "hiển thị hàm bao quanh"
4756 #: builtin/grep.c:716
4757 msgid "read patterns from file"
4758 msgstr "đọc mẫu từ tập-tin"
4760 #: builtin/grep.c:718
4761 msgid "match <pattern>"
4762 msgstr "match <mẫu>"
4764 #: builtin/grep.c:720
4765 msgid "combine patterns specified with -e"
4766 msgstr "tổ hợp mẫu được chỉ ra với tùy chọn -e"
4768 #: builtin/grep.c:732
4769 msgid "indicate hit with exit status without output"
4770 msgstr "đưa ra gợi ý với trạng thái thoát mà không có kết xuất"
4772 #: builtin/grep.c:734
4773 msgid "show only matches from files that match all patterns"
4774 msgstr "chỉ hiển thị những cái khớp từ tập tin mà nó khớp toàn bộ các mẫu"
4776 #: builtin/grep.c:736
4777 msgid "show parse tree for grep expression"
4778 msgstr "hiển thị cây phân tích cú pháp cho biểu thức “grep” (tìm kiếm)"
4780 #: builtin/grep.c:740
4781 msgid "pager"
4782 msgstr "trang giấy"
4784 #: builtin/grep.c:740
4785 msgid "show matching files in the pager"
4786 msgstr "hiển thị các tập tin khớp trong trang giấy"
4788 #: builtin/grep.c:743
4789 msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
4790 msgstr "cho phép gọi grep(1) (bị bỏ qua bởi lần dịch này)"
4792 #: builtin/grep.c:744 builtin/show-ref.c:184
4793 msgid "show usage"
4794 msgstr "hiển thị cách dùng"
4796 #: builtin/grep.c:811
4797 msgid "no pattern given."
4798 msgstr "chưa chỉ ra mẫu."
4800 #: builtin/grep.c:825
4801 #, c-format
4802 msgid "bad object %s"
4803 msgstr "đối tượng sai %s"
4805 #: builtin/grep.c:866
4806 msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
4807 msgstr "--open-files-in-pager chỉ làm việc trên cây-làm-việc"
4809 #: builtin/grep.c:889
4810 msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index."
4811 msgstr "--cached hay --untracked không được sử dụng với --no-index."
4813 #: builtin/grep.c:894
4814 msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs."
4815 msgstr ""
4816 "--no-index hay --untracked không được sử dụng cùng với các tùy chọn liên "
4817 "quan đến revs."
4819 #: builtin/grep.c:897
4820 msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents."
4821 msgstr "--[no-]exclude-standard không thể sử dụng cho nội dung lưu dấu vết."
4823 #: builtin/grep.c:905
4824 msgid "both --cached and trees are given."
4825 msgstr "cả hai --cached và các cây phải được chỉ ra."
4827 #: builtin/hash-object.c:60
4828 msgid ""
4829 "git hash-object [-t <type>] [-w] [--path=<file>|--no-filters] [--stdin] [--] "
4830 "<file>..."
4831 msgstr ""
4832 "git hash-object [-t <kiểu>] [-w] [--path=<tập-tin>|--no-filters] [--stdin] "
4833 "[--] <tập-tin>..."
4835 #: builtin/hash-object.c:61
4836 msgid "git hash-object  --stdin-paths < <list-of-paths>"
4837 msgstr "git hash-object  --stdin-paths < <danh-sách-đường-dẫn>"
4839 #: builtin/hash-object.c:72
4840 msgid "type"
4841 msgstr "kiểu"
4843 #: builtin/hash-object.c:72
4844 msgid "object type"
4845 msgstr "kiểu đối tượng"
4847 #: builtin/hash-object.c:73
4848 msgid "write the object into the object database"
4849 msgstr "ghi đối tượng vào dữ liệu đối tượng"
4851 #: builtin/hash-object.c:74
4852 msgid "read the object from stdin"
4853 msgstr "đọc đối tượng từ đầu vào tiêu chuẩn stdin"
4855 #: builtin/hash-object.c:76
4856 msgid "store file as is without filters"
4857 msgstr "lưu các tập tin mà nó không có các bộ lọc"
4859 #: builtin/hash-object.c:77
4860 msgid "process file as it were from this path"
4861 msgstr "xử lý tập tin như là nó đang ở thư mục này"
4863 #: builtin/help.c:43
4864 msgid "print all available commands"
4865 msgstr "hiển thị danh sách các câu lệnh người dùng có thể sử dụng"
4867 #: builtin/help.c:44
4868 msgid "show man page"
4869 msgstr "hiển thị trang man"
4871 #: builtin/help.c:45
4872 msgid "show manual in web browser"
4873 msgstr "hiển thị hướng dẫn sử dụng trong trình duyệt web"
4875 #: builtin/help.c:47
4876 msgid "show info page"
4877 msgstr "hiện trang info"
4879 #: builtin/help.c:53
4880 msgid "git help [--all] [--man|--web|--info] [command]"
4881 msgstr "git help [--all] [--man|--web|--info] [lệnh]"
4883 #: builtin/help.c:65
4884 #, c-format
4885 msgid "unrecognized help format '%s'"
4886 msgstr "không nhận ra định dạng trợ giúp “%s”"
4888 #: builtin/help.c:93
4889 msgid "Failed to start emacsclient."
4890 msgstr "Lỗi khởi chạy emacsclient."
4892 #: builtin/help.c:106
4893 msgid "Failed to parse emacsclient version."
4894 msgstr "Gặp lỗi khi phân tích phiên bản emacsclient."
4896 #: builtin/help.c:114
4897 #, c-format
4898 msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
4899 msgstr "phiên bản của emacsclient “%d” quá cũ (< 22)."
4901 #: builtin/help.c:132 builtin/help.c:160 builtin/help.c:169 builtin/help.c:177
4902 #, c-format
4903 msgid "failed to exec '%s': %s"
4904 msgstr "gặp lỗi khi thực thi “%s”: %s"
4906 #: builtin/help.c:217
4907 #, c-format
4908 msgid ""
4909 "'%s': path for unsupported man viewer.\n"
4910 "Please consider using 'man.<tool>.cmd' instead."
4911 msgstr ""
4912 "“%s”: đường dẫn không hỗ trợ bộ trình chiếu man.\n"
4913 "Hãy cân nhắc đến việc sử dụng “man.<tool>.cmd” để thay thế."
4915 #: builtin/help.c:229
4916 #, c-format
4917 msgid ""
4918 "'%s': cmd for supported man viewer.\n"
4919 "Please consider using 'man.<tool>.path' instead."
4920 msgstr ""
4921 "“%s”: cmd (lệnh) hỗ trợ bộ trình chiếu man.\n"
4922 "Hãy cân nhắc đến việc sử dụng “man.<tool>.path” để thay thế."
4924 #: builtin/help.c:299
4925 msgid "The most commonly used git commands are:"
4926 msgstr "Những lệnh git hay được sử dụng nhất là:"
4928 #: builtin/help.c:367
4929 #, c-format
4930 msgid "'%s': unknown man viewer."
4931 msgstr "“%s”: không rõ chương trình xem man."
4933 #: builtin/help.c:384
4934 msgid "no man viewer handled the request"
4935 msgstr "không có trình xem trợ giúp dạng manpage tiếp hợp với yêu cầu"
4937 #: builtin/help.c:392
4938 msgid "no info viewer handled the request"
4939 msgstr "không có trình xem trợ giúp dạng info tiếp hợp với yêu cầu"
4941 #: builtin/help.c:447 builtin/help.c:454
4942 #, c-format
4943 msgid "usage: %s%s"
4944 msgstr "cách sử dụng: %s%s"
4946 #: builtin/help.c:470
4947 #, c-format
4948 msgid "`git %s' is aliased to `%s'"
4949 msgstr "`git %s' được đặt bí danh thành `%s'"
4951 #: builtin/index-pack.c:170
4952 #, c-format
4953 msgid "object type mismatch at %s"
4954 msgstr "kiểu đối tượng không khớp tại %s"
4956 #: builtin/index-pack.c:190
4957 msgid "object of unexpected type"
4958 msgstr "đối tượng của kiểu không mong đợi"
4960 #: builtin/index-pack.c:227
4961 #, c-format
4962 msgid "cannot fill %d byte"
4963 msgid_plural "cannot fill %d bytes"
4964 msgstr[0] "không thể điền vào %d byte"
4965 msgstr[1] "không thể điền vào %d byte"
4967 #: builtin/index-pack.c:237
4968 msgid "early EOF"
4969 msgstr "vừa đúng lúc EOF"
4971 #: builtin/index-pack.c:238
4972 msgid "read error on input"
4973 msgstr "lỗi đọc ở đầu vào"
4975 #: builtin/index-pack.c:250
4976 msgid "used more bytes than were available"
4977 msgstr "sử dụng nhiều hơn số lượng byte mà nó sẵn có"
4979 #: builtin/index-pack.c:257
4980 msgid "pack too large for current definition of off_t"
4981 msgstr "pack quá lớn so với định nghĩa hiện tại của kiểu off_t"
4983 #: builtin/index-pack.c:273
4984 #, c-format
4985 msgid "unable to create '%s'"
4986 msgstr "không thể tạo “%s”"
4988 #: builtin/index-pack.c:278
4989 #, c-format
4990 msgid "cannot open packfile '%s'"
4991 msgstr "không thể mở packfile “%s”"
4993 #: builtin/index-pack.c:292
4994 msgid "pack signature mismatch"
4995 msgstr "chữ ký cho pack không khớp"
4997 #: builtin/index-pack.c:294
4998 #, c-format
4999 msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
5000 msgstr "không hỗ trợ phiên bản pack %<PRIu32>"
5002 #: builtin/index-pack.c:312
5003 #, c-format
5004 msgid "pack has bad object at offset %lu: %s"
5005 msgstr "pack có đối tượng sai khoảng bù (offset) %lu: %s"
5007 #: builtin/index-pack.c:434
5008 #, c-format
5009 msgid "inflate returned %d"
5010 msgstr "xả nén trả về %d"
5012 #: builtin/index-pack.c:483
5013 msgid "offset value overflow for delta base object"
5014 msgstr "tràn giá trị khoảng bù cho đối tượng delta cơ sở"
5016 #: builtin/index-pack.c:491
5017 msgid "delta base offset is out of bound"
5018 msgstr "khoảng bù cơ sở cho delta nằm ngoài phạm vi"
5020 #: builtin/index-pack.c:499
5021 #, c-format
5022 msgid "unknown object type %d"
5023 msgstr "không hiểu kiểu đối tượng %d"
5025 #: builtin/index-pack.c:530
5026 msgid "cannot pread pack file"
5027 msgstr "không thể chạy hàm pread cho tập tin pack"
5029 #: builtin/index-pack.c:532
5030 #, c-format
5031 msgid "premature end of pack file, %lu byte missing"
5032 msgid_plural "premature end of pack file, %lu bytes missing"
5033 msgstr[0] "tập tin pack bị kết thúc sớm, %lu byte bị thiếu"
5034 msgstr[1] "tập tin pack bị kết thúc sớm, %lu byte bị thiếu"
5036 #: builtin/index-pack.c:558
5037 msgid "serious inflate inconsistency"
5038 msgstr "sự mâu thuẫn xả nén nghiêm trọng"
5040 #: builtin/index-pack.c:649 builtin/index-pack.c:655 builtin/index-pack.c:678
5041 #: builtin/index-pack.c:712 builtin/index-pack.c:721
5042 #, c-format
5043 msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
5044 msgstr "SỰ VA CHẠM SHA1 ĐàXẢY RA VỚI %s!"
5046 #: builtin/index-pack.c:652 builtin/pack-objects.c:170
5047 #: builtin/pack-objects.c:262
5048 #, c-format
5049 msgid "unable to read %s"
5050 msgstr "không thể đọc %s"
5052 #: builtin/index-pack.c:718
5053 #, c-format
5054 msgid "cannot read existing object %s"
5055 msgstr "không thể đọc đối tượng đã tồn tại %s"
5057 #: builtin/index-pack.c:732
5058 #, c-format
5059 msgid "invalid blob object %s"
5060 msgstr "đối tượng blob không hợp lệ %s"
5062 #: builtin/index-pack.c:747
5063 #, c-format
5064 msgid "invalid %s"
5065 msgstr "%s không hợp lệ"
5067 #: builtin/index-pack.c:749
5068 msgid "Error in object"
5069 msgstr "Lỗi trong đối tượng"
5071 #: builtin/index-pack.c:751
5072 #, c-format
5073 msgid "Not all child objects of %s are reachable"
5074 msgstr "Không phải tất cả các đối tượng con của %s là có thể với tới được"
5076 #: builtin/index-pack.c:821 builtin/index-pack.c:847
5077 msgid "failed to apply delta"
5078 msgstr "gặp lỗi khi áp dụng delta"
5080 #: builtin/index-pack.c:986
5081 msgid "Receiving objects"
5082 msgstr "Đang nhận về các đối tượng"
5084 #: builtin/index-pack.c:986
5085 msgid "Indexing objects"
5086 msgstr "Các đối tượng bảng mục lục"
5088 #: builtin/index-pack.c:1012
5089 msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
5090 msgstr "pack bị sai hỏng (SHA1 không khớp)"
5092 #: builtin/index-pack.c:1017
5093 msgid "cannot fstat packfile"
5094 msgstr "không thể fstat packfile"
5096 #: builtin/index-pack.c:1020
5097 msgid "pack has junk at the end"
5098 msgstr "pack có phần thừa ở cuối"
5100 #: builtin/index-pack.c:1031
5101 msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
5102 msgstr "lộn xộn hơn cả điên rồ khi chạy hàm parse_pack_objects()"
5104 #: builtin/index-pack.c:1054
5105 msgid "Resolving deltas"
5106 msgstr "Đang phân giải các delta"
5108 #: builtin/index-pack.c:1064
5109 #, c-format
5110 msgid "unable to create thread: %s"
5111 msgstr "không thể tạo tuyến: %s"
5113 #: builtin/index-pack.c:1106
5114 msgid "confusion beyond insanity"
5115 msgstr "lộn xộn hơn cả điên rồ"
5117 #: builtin/index-pack.c:1112
5118 #, c-format
5119 msgid "completed with %d local objects"
5120 msgstr "đầy đủ với %d đối tượng nội bộ"
5122 #: builtin/index-pack.c:1121
5123 #, c-format
5124 msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
5125 msgstr "Tổng kiểm tra tail không như mong đợi cho %s (đĩa hỏng?)"
5127 #: builtin/index-pack.c:1125
5128 #, c-format
5129 msgid "pack has %d unresolved delta"