core.hidedotfiles: hide '.git' dir by default
[git/dscho.git] / t / t4025-hunk-header.sh
blob7a3dbc1ea22fd19a54da8949abc368c112377b19
1 #!/bin/sh
3 test_description='diff hunk header truncation'
5 . ./test-lib.sh
7 N='日本語'
8 N1='日'
9 N2='日本'
10 NS="$N$N$N$N$N$N$N$N$N$N$N$N$N"
12 test_expect_success setup '
15 echo "A $NS"
16 for c in B C D E F G H I J K
18 echo " $c"
19 done
20 echo "L $NS"
21 for c in M N O P Q R S T U V
23 echo " $c"
24 done
25 ) >file &&
26 git add file &&
28 sed -e "/^ [EP]/s/$/ modified/" <file >file+ &&
29 mv file+ file
33 test_expect_success 'hunk header truncation with an overly long line' '
35 git diff | sed -n -e "s/^.*@@//p" >actual &&
37 echo " A $N$N$N$N$N$N$N$N$N2"
38 echo " L $N$N$N$N$N$N$N$N$N1"
39 ) >expected &&
40 test_cmp actual expected
44 test_done