Merge branch 'cb/test-lint-cp-a'
[git.git] / po / ca.po
blobf473bb86f610339f874bdb531c86d177e1598e27
1 # Catalan translations for Git.
2 # This file is distributed under the same license as the Git package.
3 # Alex Henrie <alexhenrie24@gmail.com>, 2014-2016.
4 # Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>, 2016-2018
6 # Terminologia i criteris utilitzats
8 #   Anglès           |  Català
9 #   -----------------+---------------------------------
10 #   ahead            |  davant per
11 #   amend            |  esmenar
12 #   broken           |  malmès
13 #   delta            |  diferència
14 #   deprecated       |  en desús
15 #   dry              |  simulació
16 #   fatal            |  fatal
17 #   hook             |  lligam
18 #   hunk             |  tros
19 #   not supported    |  no està admès
20 #   repository       |  dipòsit
21 #   setting          |  paràmetre
22 #   skip             |  ometre
23 #   squelch          |  silenciar
24 #   token            |  testimoni
25 #   unset            |  desassignar
26 #   upstream         |  font
28 # Alguns termes que són comandes específiques del git i d'àmbit molt tècnic
29 # hem decidit no traduir-los per facilitar-ne la compressió a l'usuari i perquè
30 # no tenen una transcendència al gran públic. Es tracta de casos similars
31 # a «ping» en l'àmbit de xarxes.
33 # Termes que mantenim en anglès:
36 #   Anglès           |  Català
37 #   -----------------+---------------------------------
38 #   blame            |  «blame»
39 #   HEAD             |  HEAD (f, la branca)
40 #   cherry pick      |  «cherry pick»
41 #   rebase           |  «rebase»
42 #   stage            |  «stage»
43 #   stash            |  «stash»
44 #   squash           |  «squash»
45 #   trailer          |  «trailer»
46 #   unstage          |  «unstage»
47 msgid ""
48 msgstr ""
49 "Project-Id-Version: Git\n"
50 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
51 "POT-Creation-Date: 2018-11-20 10:05+0800\n"
52 "PO-Revision-Date: 2018-11-25 15:32+0200\n"
53 "Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
54 "Language-Team: Catalan\n"
55 "Language: ca\n"
56 "MIME-Version: 1.0\n"
57 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
58 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
59 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
60 "X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
62 #: advice.c:99
63 #, fuzzy, c-format
64 msgid "%shint: %.*s%s\n"
65 msgstr "pista: %.*s\n"
67 #: advice.c:152
68 msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
69 msgstr "Fer «cherry pick» no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
71 #: advice.c:154
72 msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
73 msgstr "Cometre no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
75 #: advice.c:156
76 msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
77 msgstr "Fusionar no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
79 #: advice.c:158
80 msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
81 msgstr "Baixar no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
83 #: advice.c:160
84 msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
85 msgstr "Revertir no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
87 #: advice.c:162
88 #, c-format
89 msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
90 msgstr "No és possible %s perquè teniu fitxers sense fusionar."
92 #: advice.c:170
93 msgid ""
94 "Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
95 "as appropriate to mark resolution and make a commit."
96 msgstr ""
97 "Arregleu-los en l'arbre de treball, i després useu\n"
98 "'git add/rm <fitxer>' segons sigui apropiat per a marcar la\n"
99 "resolució i feu una comissió."
101 #: advice.c:178
102 msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
103 msgstr "S'està sortint a causa d'un conflicte no resolt."
105 #: advice.c:183 builtin/merge.c:1289
106 msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
107 msgstr "No heu conclòs la vostra fusió (MERGE_HEAD existeix)."
109 #: advice.c:185
110 msgid "Please, commit your changes before merging."
111 msgstr "Cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
113 #: advice.c:186
114 msgid "Exiting because of unfinished merge."
115 msgstr "S'està sortint a causa d'una fusió no terminada."
117 #: advice.c:192
118 #, c-format
119 msgid ""
120 "Note: checking out '%s'.\n"
121 "\n"
122 "You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
123 "changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
124 "state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
125 "\n"
126 "If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
127 "do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
128 "\n"
129 "  git checkout -b <new-branch-name>\n"
130 "\n"
131 msgstr ""
132 "Avís: s'està agafant «%s».\n"
133 "\n"
134 "Esteu en un estat de 'HEAD separat'. Podeu mirar al voltant, fer canvis\n"
135 "experimentals i cometre-los i podeu descartar qualsevol comissió que feu\n"
136 "en aquest estat sense impactar cap branca realitzant un altre agafament.\n"
137 "\n"
138 "Si voleu crear una branca nova per a conservar les comissions que creeu,\n"
139 "poder fer així (ara o més tard) usant -b de nou amb l'ordre checkout.\n"
140 "Exemple:\n"
141 "\n"
142 "  git checkout -b <nom-de-branca-nova>\n"
144 #: apply.c:59
145 #, c-format
146 msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
147 msgstr "opció d'espai en blanc «%s» no reconeguda"
149 #: apply.c:75
150 #, c-format
151 msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
152 msgstr "opció ignora l'espai en blanc «%s» no reconeguda"
154 #: apply.c:125
155 msgid "--reject and --3way cannot be used together."
156 msgstr "--reject i --3way no es poden usar junts."
158 #: apply.c:127
159 msgid "--cached and --3way cannot be used together."
160 msgstr "--cached i --3way no es poden usar junts."
162 #: apply.c:130
163 msgid "--3way outside a repository"
164 msgstr "--3way fora d'un dipòsit"
166 #: apply.c:141
167 msgid "--index outside a repository"
168 msgstr "--index fora d'un dipòsit"
170 #: apply.c:144
171 msgid "--cached outside a repository"
172 msgstr "--cached fora d'un dipòsit"
174 #: apply.c:826
175 #, c-format
176 msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
177 msgstr "No es pot preparar l'expressió regular de marca de temps %s"
179 #: apply.c:835
180 #, c-format
181 msgid "regexec returned %d for input: %s"
182 msgstr "regexec ha retornat %d per l'entrada: %s"
184 #: apply.c:909
185 #, c-format
186 msgid "unable to find filename in patch at line %d"
187 msgstr "no s'ha pogut trobar el nom de fitxer en el pedaç a la línia %d"
189 #: apply.c:947
190 #, c-format
191 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
192 msgstr ""
193 "git apply: git-diff incorrecte - s'esperava /dev/null, s'ha rebut %s en la "
194 "línia %d"
196 #: apply.c:953
197 #, c-format
198 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
199 msgstr ""
200 "git apply: git-diff incorrecte - nom de fitxer nou inconsistent en la línia "
201 "%d"
203 #: apply.c:954
204 #, c-format
205 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
206 msgstr ""
207 "git apply: git-diff incorrecte - nom de fitxer antic inconsistent en la "
208 "línia %d"
210 #: apply.c:959
211 #, c-format
212 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
213 msgstr "git apply: git-diff incorrecte - s'esperava /dev/null en la línia %d"
215 #: apply.c:988
216 #, c-format
217 msgid "invalid mode on line %d: %s"
218 msgstr "mode no vàlid en la línia %d: %s"
220 #: apply.c:1307
221 #, c-format
222 msgid "inconsistent header lines %d and %d"
223 msgstr "línies de capçalera %d i %d inconsistents"
225 #: apply.c:1479
226 #, c-format
227 msgid "recount: unexpected line: %.*s"
228 msgstr "recompte: línia inesperada: %.*s"
230 #: apply.c:1548
231 #, c-format
232 msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
233 msgstr "fragment de pedaç sense capçalera a la línia %d: %.*s"
235 #: apply.c:1568
236 #, c-format
237 msgid ""
238 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
239 "component (line %d)"
240 msgid_plural ""
241 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
242 "components (line %d)"
243 msgstr[0] ""
244 "a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar "
245 "%d component de nom de camí inicial (línia %d)"
246 msgstr[1] ""
247 "a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar "
248 "%d components de nom de camí inicial (línia %d)"
250 #: apply.c:1581
251 #, c-format
252 msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
253 msgstr ""
254 "a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer (línia %d)"
256 #: apply.c:1769
257 msgid "new file depends on old contents"
258 msgstr "el fitxer nou depèn dels continguts antics"
260 #: apply.c:1771
261 msgid "deleted file still has contents"
262 msgstr "el fitxer suprimit encara té continguts"
264 #: apply.c:1805
265 #, c-format
266 msgid "corrupt patch at line %d"
267 msgstr "pedaç malmès a la línia %d"
269 #: apply.c:1842
270 #, c-format
271 msgid "new file %s depends on old contents"
272 msgstr "el fitxer nou %s depèn dels continguts antics"
274 #: apply.c:1844
275 #, c-format
276 msgid "deleted file %s still has contents"
277 msgstr "el fitxer suprimit %s encara té continguts"
279 #: apply.c:1847
280 #, c-format
281 msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
282 msgstr "** advertència: el fitxer %s queda buit però no se suprimeix"
284 #: apply.c:1994
285 #, c-format
286 msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
287 msgstr "pedaç binari malmès a la línia %d: %.*s"
289 #: apply.c:2031
290 #, c-format
291 msgid "unrecognized binary patch at line %d"
292 msgstr "pedaç binari no reconegut a la línia %d"
294 #: apply.c:2193
295 #, c-format
296 msgid "patch with only garbage at line %d"
297 msgstr "pedaç amb només escombraries a la línia %d"
299 #: apply.c:2279
300 #, c-format
301 msgid "unable to read symlink %s"
302 msgstr "no s'ha pogut llegir l'enllaç simbòlic %s"
304 #: apply.c:2283
305 #, c-format
306 msgid "unable to open or read %s"
307 msgstr "no s'ha pogut obrir o llegir %s"
309 #: apply.c:2942
310 #, c-format
311 msgid "invalid start of line: '%c'"
312 msgstr "inici de línia no vàlid: '%c'"
314 #: apply.c:3063
315 #, c-format
316 msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
317 msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
318 msgstr[0] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament d'%d línia)."
319 msgstr[1] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament de %d línies)."
321 #: apply.c:3075
322 #, c-format
323 msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
324 msgstr "El context s'ha reduït a (%ld/%ld) per a aplicar el fragment a %d"
326 #: apply.c:3081
327 #, c-format
328 msgid ""
329 "while searching for:\n"
330 "%.*s"
331 msgstr ""
332 "tot cercant:\n"
333 "%.*s"
335 #: apply.c:3103
336 #, c-format
337 msgid "missing binary patch data for '%s'"
338 msgstr "manquen les dades de pedaç binari de «%s»"
340 #: apply.c:3111
341 #, c-format
342 msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
343 msgstr "no es pot aplicar al revés un pedaç binari sense el tros revés a «%s»"
345 #: apply.c:3158
346 #, c-format
347 msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
348 msgstr ""
349 "no es pot aplicar un pedaç binari a «%s» sense la línia d'índex completa"
351 #: apply.c:3168
352 #, c-format
353 msgid ""
354 "the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
355 msgstr ""
356 "el pedaç s'aplica a «%s» (%s), el qual no coincideix amb els continguts "
357 "actuals."
359 #: apply.c:3176
360 #, c-format
361 msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
362 msgstr "el pedaç s'aplica a un «%s» buit però no és buit"
364 #: apply.c:3194
365 #, c-format
366 msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
367 msgstr "no es pot llegir la postimatge %s necessària per a «%s»"
369 #: apply.c:3207
370 #, c-format
371 msgid "binary patch does not apply to '%s'"
372 msgstr "el pedaç binari no s'aplica a «%s»"
374 #: apply.c:3213
375 #, c-format
376 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
377 msgstr ""
378 "el pedaç binari a «%s» crea un resultat incorrecte (s'esperava %s, s'ha "
379 "rebut %s)"
381 #: apply.c:3234
382 #, c-format
383 msgid "patch failed: %s:%ld"
384 msgstr "el pedaç ha fallat: %s:%ld"
386 #: apply.c:3356
387 #, c-format
388 msgid "cannot checkout %s"
389 msgstr "no es pot agafar %s"
391 #: apply.c:3408 apply.c:3419 apply.c:3465 midx.c:58 setup.c:278
392 #, c-format
393 msgid "failed to read %s"
394 msgstr "s'ha produït un error en llegir %s"
396 #: apply.c:3416
397 #, c-format
398 msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
399 msgstr "s'està llegint de «%s» més enllà d'un enllaç simbòlic"
401 #: apply.c:3445 apply.c:3688
402 #, c-format
403 msgid "path %s has been renamed/deleted"
404 msgstr "el camí %s s'ha canviat de nom / s'ha suprimit"
406 #: apply.c:3531 apply.c:3703
407 #, c-format
408 msgid "%s: does not exist in index"
409 msgstr "%s: no existeix en l'índex"
411 #: apply.c:3540 apply.c:3711
412 #, c-format
413 msgid "%s: does not match index"
414 msgstr "%s: no coincideix amb l'índex"
416 #: apply.c:3575
417 msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
418 msgstr ""
419 "al dipòsit li manca el blob necessari per a retrocedir a una fusió de 3 vies."
421 #: apply.c:3578
422 #, c-format
423 msgid "Falling back to three-way merge...\n"
424 msgstr "S'està retrocedint a una fusió de 3 vies...\n"
426 #: apply.c:3594 apply.c:3598
427 #, c-format
428 msgid "cannot read the current contents of '%s'"
429 msgstr "no es poden llegir els continguts actuals de «%s»"
431 #: apply.c:3610
432 #, c-format
433 msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
434 msgstr "S'ha produït un error en retrocedir a una fusió de 3 vies...\n"
436 #: apply.c:3624
437 #, c-format
438 msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
439 msgstr "S'ha aplicat el pedaç a «%s» amb conflictes.\n"
441 #: apply.c:3629
442 #, c-format
443 msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
444 msgstr "S'ha aplicat el pedaç a «%s» netament.\n"
446 #: apply.c:3655
447 msgid "removal patch leaves file contents"
448 msgstr "el pedaç d'eliminació deixa els continguts dels fitxers"
450 #: apply.c:3728
451 #, c-format
452 msgid "%s: wrong type"
453 msgstr "%s: tipus erroni"
455 #: apply.c:3730
456 #, c-format
457 msgid "%s has type %o, expected %o"
458 msgstr "%s és del tipus %o, s'esperava %o"
460 #: apply.c:3881 apply.c:3883
461 #, c-format
462 msgid "invalid path '%s'"
463 msgstr "camí no vàlid: «%s»"
465 #: apply.c:3939
466 #, c-format
467 msgid "%s: already exists in index"
468 msgstr "%s: ja existeix en l'índex"
470 #: apply.c:3942
471 #, c-format
472 msgid "%s: already exists in working directory"
473 msgstr "%s: ja existeix en el directori de treball"
475 #: apply.c:3962
476 #, c-format
477 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
478 msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o)"
480 #: apply.c:3967
481 #, c-format
482 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
483 msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o) de %s"
485 #: apply.c:3987
486 #, c-format
487 msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
488 msgstr "el fitxer afectat «%s» és més enllà d'un enllaç simbòlic"
490 #: apply.c:3991
491 #, c-format
492 msgid "%s: patch does not apply"
493 msgstr "%s: el pedaç no s'aplica"
495 #: apply.c:4006
496 #, c-format
497 msgid "Checking patch %s..."
498 msgstr "S'està comprovant el pedaç %s..."
500 #: apply.c:4098
501 #, c-format
502 msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
503 msgstr "falta la informació sha1 o és inútil per al submòdul %s"
505 #: apply.c:4105
506 #, c-format
507 msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
508 msgstr "canvi de mode per a %s, el qual no està en la HEAD actual"
510 #: apply.c:4108
511 #, c-format
512 msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
513 msgstr "falta informació sha1 o és inútil (%s)."
515 #: apply.c:4113 builtin/checkout.c:244 builtin/reset.c:142
516 #, c-format
517 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
518 msgstr "make_cache_entry ha fallat per al camí «%s»"
520 #: apply.c:4117
521 #, c-format
522 msgid "could not add %s to temporary index"
523 msgstr "no s'ha pogut afegir %s a l'índex temporal"
525 #: apply.c:4127
526 #, c-format
527 msgid "could not write temporary index to %s"
528 msgstr "no s'ha pogut escriure l'índex temporal a %s"
530 #: apply.c:4265
531 #, c-format
532 msgid "unable to remove %s from index"
533 msgstr "no s'ha pogut eliminar %s de l'índex"
535 #: apply.c:4299
536 #, c-format
537 msgid "corrupt patch for submodule %s"
538 msgstr "pedaç malmès per al submòdul %s"
540 #: apply.c:4305
541 #, c-format
542 msgid "unable to stat newly created file '%s'"
543 msgstr "no s'ha pogut fer stat al fitxer novament creat «%s»"
545 #: apply.c:4313
546 #, c-format
547 msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
548 msgstr ""
549 "no s'ha pogut crear un magatzem de recolzament per al fitxer novament creat "
550 "%s"
552 #: apply.c:4319 apply.c:4464
553 #, c-format
554 msgid "unable to add cache entry for %s"
555 msgstr "no s'ha pogut afegir una entrada de cau per a %s"
557 #: apply.c:4362
558 #, c-format
559 msgid "failed to write to '%s'"
560 msgstr "no s'ha pogut escriure a «%s»"
562 #: apply.c:4366
563 #, c-format
564 msgid "closing file '%s'"
565 msgstr "s'està tancant el fitxer «%s»"
567 #: apply.c:4436
568 #, c-format
569 msgid "unable to write file '%s' mode %o"
570 msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer «%s» mode %o"
572 #: apply.c:4534
573 #, c-format
574 msgid "Applied patch %s cleanly."
575 msgstr "El pedaç %s s'ha aplicat netament."
577 #: apply.c:4542
578 msgid "internal error"
579 msgstr "error intern"
581 #: apply.c:4545
582 #, c-format
583 msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
584 msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
585 msgstr[0] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebuig..."
586 msgstr[1] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebutjos..."
588 #: apply.c:4556
589 #, c-format
590 msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
591 msgstr "s'està truncant el nom del fitxer .rej a %.*s.rej"
593 #: apply.c:4564 builtin/fetch.c:843 builtin/fetch.c:1122
594 #, c-format
595 msgid "cannot open %s"
596 msgstr "no es pot obrir %s"
598 #: apply.c:4578
599 #, c-format
600 msgid "Hunk #%d applied cleanly."
601 msgstr "El tros #%d s'ha aplicat netament."
603 #: apply.c:4582
604 #, c-format
605 msgid "Rejected hunk #%d."
606 msgstr "S'ha rebutjat el tros #%d."
608 #: apply.c:4692
609 #, c-format
610 msgid "Skipped patch '%s'."
611 msgstr "S'ha omès el pedaç «%s»."
613 #: apply.c:4700
614 msgid "unrecognized input"
615 msgstr "entrada no reconeguda"
617 #: apply.c:4719
618 msgid "unable to read index file"
619 msgstr "no es pot llegir el fitxer d'índex"
621 #: apply.c:4874
622 #, c-format
623 msgid "can't open patch '%s': %s"
624 msgstr "no es pot obrir el pedaç «%s»: %s"
626 #: apply.c:4901
627 #, c-format
628 msgid "squelched %d whitespace error"
629 msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
630 msgstr[0] "s'ha silenciat %d error d'espai en blanc"
631 msgstr[1] "s'han silenciat %d errors d'espai en blanc"
633 #: apply.c:4907 apply.c:4922
634 #, c-format
635 msgid "%d line adds whitespace errors."
636 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
637 msgstr[0] "%d línia afegeix errors d'espai en blanc."
638 msgstr[1] "%d línies afegeixen errors d'espai en blanc."
640 #: apply.c:4915
641 #, c-format
642 msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
643 msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
644 msgstr[0] ""
645 "S'ha aplicat %d línia després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
646 msgstr[1] ""
647 "S'han aplicat %d línies després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
649 #: apply.c:4931 builtin/add.c:538 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
650 msgid "Unable to write new index file"
651 msgstr "No s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
653 #: apply.c:4958 apply.c:4961 builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212
654 #: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:262
655 #: builtin/pull.c:199 builtin/submodule--helper.c:406
656 #: builtin/submodule--helper.c:1362 builtin/submodule--helper.c:1365
657 #: builtin/submodule--helper.c:1846 builtin/submodule--helper.c:1849
658 #: builtin/submodule--helper.c:2088 git-add--interactive.perl:197
659 msgid "path"
660 msgstr "camí"
662 #: apply.c:4959
663 msgid "don't apply changes matching the given path"
664 msgstr "no apliquis els canvis que coincideixin amb el camí donat"
666 #: apply.c:4962
667 msgid "apply changes matching the given path"
668 msgstr "aplica els canvis que coincideixin amb el camí donat"
670 #: apply.c:4964 builtin/am.c:2218
671 msgid "num"
672 msgstr "número"
674 #: apply.c:4965
675 msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
676 msgstr ""
677 "elimina <nombre> barres obliqües inicials dels camins de diferència "
678 "tradicionals"
680 #: apply.c:4968
681 msgid "ignore additions made by the patch"
682 msgstr "ignora afegiments fets pel pedaç"
684 #: apply.c:4970
685 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
686 msgstr ""
687 "en lloc d'aplicar el pedaç, emet les estadístiques de diferència de l'entrada"
689 #: apply.c:4974
690 msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
691 msgstr "mostra el nombre de línies afegides i suprimides en notació decimal"
693 #: apply.c:4976
694 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
695 msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, emet un resum de l'entrada"
697 #: apply.c:4978
698 msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
699 msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, veges si el pedaç és aplicable"
701 #: apply.c:4980
702 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
703 msgstr "assegura que el pedaç sigui aplicable a l'índex actual"
705 #: apply.c:4982
706 msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
707 msgstr ""
709 #: apply.c:4984
710 msgid "apply a patch without touching the working tree"
711 msgstr "aplica un pedaç sense tocar l'arbre de treball"
713 #: apply.c:4986
714 msgid "accept a patch that touches outside the working area"
715 msgstr "accepta un pedaç que toqui fora de l'àrea de treball"
717 #: apply.c:4989
718 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
719 msgstr "aplica el pedaç també (useu amb --stat/--summary/--check)"
721 #: apply.c:4991
722 msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
723 msgstr "intenta una fusió de tres vies si el pedaç no s'aplica"
725 #: apply.c:4993
726 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
727 msgstr "construeix un índex temporal basat en la informació d'índex incrustada"
729 #: apply.c:4996 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:523
730 msgid "paths are separated with NUL character"
731 msgstr "els camins se separen amb el caràcter NUL"
733 #: apply.c:4998
734 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
735 msgstr "assegura't que almenys <n> línies de context coincideixin"
737 #: apply.c:4999 builtin/am.c:2197 builtin/interpret-trailers.c:97
738 #: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
739 #: builtin/pack-objects.c:3310 builtin/rebase.c:839
740 msgid "action"
741 msgstr "acció"
743 #: apply.c:5000
744 msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
745 msgstr ""
746 "detecta les línies noves o modificades que tinguin errors d'espai en blanc"
748 #: apply.c:5003 apply.c:5006
749 msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
750 msgstr "ignora els canvis d'espai en blanc en cercar context"
752 #: apply.c:5009
753 msgid "apply the patch in reverse"
754 msgstr "aplica el pedaç al revés"
756 #: apply.c:5011
757 msgid "don't expect at least one line of context"
758 msgstr "no esperis almenys una línia de context"
760 #: apply.c:5013
761 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
762 msgstr "deixa els trossos rebutjats en fitxers *.rej corresponents"
764 #: apply.c:5015
765 msgid "allow overlapping hunks"
766 msgstr "permet trossos encavalcants"
768 #: apply.c:5016 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
769 #: builtin/commit.c:1309 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:698
770 #: builtin/log.c:2023 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:127
771 #: builtin/rebase--interactive.c:157
772 msgid "be verbose"
773 msgstr "sigues detallat"
775 #: apply.c:5018
776 msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
777 msgstr "tolera una línia nova incorrectament detectada al final del fitxer"
779 #: apply.c:5021
780 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
781 msgstr "no confiïs en els recomptes de línia en les capçaleres dels trossos"
783 #: apply.c:5023 builtin/am.c:2206
784 msgid "root"
785 msgstr "arrel"
787 #: apply.c:5024
788 msgid "prepend <root> to all filenames"
789 msgstr "anteposa <arrel> a tots els noms de fitxer"
791 #: archive.c:14
792 msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
793 msgstr "git archive [<opcions>] <arbre> [<camí>...]"
795 #: archive.c:15
796 msgid "git archive --list"
797 msgstr "git archive --list"
799 #: archive.c:16
800 msgid ""
801 "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
802 msgstr ""
803 "git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] [<opcions>] <arbre> "
804 "[<camí>...]"
806 #: archive.c:17
807 msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
808 msgstr "git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] --list"
810 #: archive.c:370 builtin/add.c:176 builtin/add.c:514 builtin/rm.c:298
811 #, c-format
812 msgid "pathspec '%s' did not match any files"
813 msgstr "l'especificació de camí «%s» no ha coincidit amb cap fitxer"
815 #: archive.c:453
816 msgid "fmt"
817 msgstr "format"
819 #: archive.c:453
820 msgid "archive format"
821 msgstr "format d'arxiu"
823 #: archive.c:454 builtin/log.c:1536
824 msgid "prefix"
825 msgstr "prefix"
827 #: archive.c:455
828 msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
829 msgstr "anteposa el prefix a cada nom de camí en l'arxiu"
831 #: archive.c:456 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
832 #: builtin/fast-export.c:1013 builtin/fast-export.c:1015 builtin/grep.c:884
833 #: builtin/hash-object.c:104 builtin/ls-files.c:559 builtin/ls-files.c:562
834 #: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:575 builtin/read-tree.c:122
835 #: parse-options.h:162
836 msgid "file"
837 msgstr "fitxer"
839 #: archive.c:457 builtin/archive.c:89
840 msgid "write the archive to this file"
841 msgstr "escriu l'arxiu a aquest fitxer"
843 #: archive.c:459
844 msgid "read .gitattributes in working directory"
845 msgstr "llegeix .gitattributes en el directori de treball"
847 #: archive.c:460
848 msgid "report archived files on stderr"
849 msgstr "informa de fitxers arxivats en stderr"
851 #: archive.c:461
852 msgid "store only"
853 msgstr "només emmagatzema"
855 #: archive.c:462
856 msgid "compress faster"
857 msgstr "comprimeix més ràpidament"
859 #: archive.c:470
860 msgid "compress better"
861 msgstr "comprimeix millor"
863 #: archive.c:473
864 msgid "list supported archive formats"
865 msgstr "llista els formats d'arxiu admesos"
867 #: archive.c:475 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:114
868 #: builtin/submodule--helper.c:1374 builtin/submodule--helper.c:1855
869 msgid "repo"
870 msgstr "dipòsit"
872 #: archive.c:476 builtin/archive.c:91
873 msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
874 msgstr "recupera l'arxiu del dipòsit remot <dipòsit>"
876 #: archive.c:477 builtin/archive.c:92 builtin/difftool.c:714
877 #: builtin/notes.c:496
878 msgid "command"
879 msgstr "ordre"
881 #: archive.c:478 builtin/archive.c:93
882 msgid "path to the remote git-upload-archive command"
883 msgstr "camí a l'ordre git-upload-archive remota"
885 #: archive.c:485
886 msgid "Unexpected option --remote"
887 msgstr "Opció inesperada --remote"
889 #: archive.c:487
890 msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
891 msgstr "L'opció --exec només es pot usar juntament amb --remote"
893 #: archive.c:489
894 msgid "Unexpected option --output"
895 msgstr "Opció inesperada --output"
897 #: archive.c:511
898 #, c-format
899 msgid "Unknown archive format '%s'"
900 msgstr "Format d'arxiu desconegut «%s»"
902 #: archive.c:518
903 #, c-format
904 msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
905 msgstr "Paràmetre no admès per al format «%s»: -%d"
907 #: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
908 #, fuzzy, c-format
909 msgid "cannot stream blob %s"
910 msgstr "no es pot emmagatzemar %s"
912 #: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
913 #, c-format
914 msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
915 msgstr "mode de fitxer no compatible: 0%o (SHA1: %s)"
917 #: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
918 #, c-format
919 msgid "cannot read %s"
920 msgstr "no es pot llegir «%s»"
922 #: archive-tar.c:458
923 #, c-format
924 msgid "unable to start '%s' filter"
925 msgstr "no s'ha pogut iniciar el filtre «%s»"
927 #: archive-tar.c:461
928 #, fuzzy
929 msgid "unable to redirect descriptor"
930 msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'índex"
932 #: archive-tar.c:468
933 #, fuzzy, c-format
934 msgid "'%s' filter reported error"
935 msgstr "«%s» és fora del dipòsit"
937 #: archive-zip.c:314
938 #, c-format
939 msgid "path is not valid UTF-8: %s"
940 msgstr ""
942 #: archive-zip.c:318
943 #, c-format
944 msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
945 msgstr ""
947 #: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:224 builtin/pack-objects.c:227
948 #, c-format
949 msgid "deflate error (%d)"
950 msgstr "error de deflació (%d)"
952 #: archive-zip.c:609
953 #, c-format
954 msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
955 msgstr ""
957 #: attr.c:212
958 #, c-format
959 msgid "%.*s is not a valid attribute name"
960 msgstr "%.*s no és un nom d'atribut vàlid"
962 #: attr.c:409
963 msgid ""
964 "Negative patterns are ignored in git attributes\n"
965 "Use '\\!' for literal leading exclamation."
966 msgstr ""
967 "Els patrons negatius s'ignoren en els atributs de git\n"
968 "Useu '\\!' per exclamació capdavantera literal."
970 #: bisect.c:468
971 #, c-format
972 msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
973 msgstr "Comentari amb cometes errònies en el fitxer «%s»: %s"
975 #: bisect.c:676
976 #, c-format
977 msgid "We cannot bisect more!\n"
978 msgstr "No podem bisecar més!\n"
980 #: bisect.c:730
981 #, c-format
982 msgid "Not a valid commit name %s"
983 msgstr "No és un nom de comissió vàlid %s"
985 #: bisect.c:754
986 #, c-format
987 msgid ""
988 "The merge base %s is bad.\n"
989 "This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
990 msgstr ""
991 "La base de fusió %s és errònia.\n"
992 "Això vol dir que el defecte s'ha arreglat entre %s i [%s].\n"
994 #: bisect.c:759
995 #, c-format
996 msgid ""
997 "The merge base %s is new.\n"
998 "The property has changed between %s and [%s].\n"
999 msgstr ""
1000 "La base de fusió %s és nova.\n"
1001 "La propietat s'ha canviat entre %s i [%s].\n"
1003 #: bisect.c:764
1004 #, c-format
1005 msgid ""
1006 "The merge base %s is %s.\n"
1007 "This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
1008 msgstr ""
1009 "La base de fusió %s és %s.\n"
1010 "Això vol dir que la primera comissió «%s» és entre %s i [%s].\n"
1012 #: bisect.c:772
1013 #, c-format
1014 msgid ""
1015 "Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
1016 "git bisect cannot work properly in this case.\n"
1017 "Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
1018 msgstr ""
1019 "Algunes revisions %s no són els avantpassats de la revisió %s.\n"
1020 "git bisect no pot funcionar correctament en aquest cas.\n"
1021 "Potser heu confós les revisions %s i %s?\n"
1023 #: bisect.c:785
1024 #, c-format
1025 msgid ""
1026 "the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
1027 "So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
1028 "We continue anyway."
1029 msgstr ""
1030 "s'ha d'ometre la base de fusió entre %s i [%s].\n"
1031 "Llavors, no podem estar segurs que la primera comissió %s sigui entre %s i "
1032 "%s.\n"
1033 "Continuem de totes maneres."
1035 #: bisect.c:818
1036 #, c-format
1037 msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
1038 msgstr "Bisecant: s'ha de provar una base de fusió\n"
1040 #: bisect.c:858
1041 #, c-format
1042 msgid "a %s revision is needed"
1043 msgstr "es necessita una revisió %s"
1045 #: bisect.c:877 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
1046 #, c-format
1047 msgid "could not create file '%s'"
1048 msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer «%s»"
1050 #: bisect.c:928 builtin/merge.c:138
1051 #, c-format
1052 msgid "could not read file '%s'"
1053 msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer «%s»"
1055 #: bisect.c:958
1056 msgid "reading bisect refs failed"
1057 msgstr "la lectura de les referències de bisecció ha fallat"
1059 #: bisect.c:977
1060 #, c-format
1061 msgid "%s was both %s and %s\n"
1062 msgstr "%s era ambdós %s i %s\n"
1064 #: bisect.c:985
1065 #, c-format
1066 msgid ""
1067 "No testable commit found.\n"
1068 "Maybe you started with bad path parameters?\n"
1069 msgstr ""
1070 "No s'ha trobat cap comissió comprovable.\n"
1071 "Potser heu començat amb paràmetres de camí incorrectes?\n"
1073 #: bisect.c:1004
1074 #, c-format
1075 msgid "(roughly %d step)"
1076 msgid_plural "(roughly %d steps)"
1077 msgstr[0] "(aproximadament %d pas)"
1078 msgstr[1] "(aproximadament %d passos)"
1080 #. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
1081 #. steps)" translation.
1083 #: bisect.c:1010
1084 #, c-format
1085 msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1086 msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1087 msgstr[0] "Bisecant: manca %d revisió a provar després d'aquesta %s\n"
1088 msgstr[1] "Bisecant: manquen %d revisions a provar després d'aquesta %s\n"
1090 #: blame.c:1787
1091 msgid "--contents and --reverse do not blend well."
1092 msgstr "--contents i --reverse no funcionen bé juntes."
1094 #: blame.c:1801
1095 msgid "cannot use --contents with final commit object name"
1096 msgstr "no es pot usar --contents amb el nom d'objecte de la comissió final"
1098 #: blame.c:1822
1099 msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1100 msgstr ""
1101 "--reverse i --first-parent-together requereixen una última comissió "
1102 "especificada"
1104 #: blame.c:1831 bundle.c:162 ref-filter.c:2046 sequencer.c:1963
1105 #: sequencer.c:4002 builtin/commit.c:1001 builtin/log.c:377 builtin/log.c:932
1106 #: builtin/log.c:1407 builtin/log.c:1783 builtin/log.c:2072 builtin/merge.c:406
1107 #: builtin/pack-objects.c:3135 builtin/pack-objects.c:3150
1108 #: builtin/shortlog.c:192
1109 msgid "revision walk setup failed"
1110 msgstr "la configuració del passeig per revisions ha fallat"
1112 #: blame.c:1849
1113 msgid ""
1114 "--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1115 msgstr ""
1116 "--reverse --first-parent junts requereixen un rang de la cadena de mares "
1117 "primeres"
1119 #: blame.c:1860
1120 #, c-format
1121 msgid "no such path %s in %s"
1122 msgstr "no hi ha tal camí %s en %s"
1124 #: blame.c:1871
1125 #, c-format
1126 msgid "cannot read blob %s for path %s"
1127 msgstr "no es pot llegir el blob %s per al camí %s"
1129 #: branch.c:52
1130 #, c-format
1131 msgid ""
1132 "\n"
1133 "After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1134 "the remote tracking information by invoking\n"
1135 "\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1136 msgstr ""
1137 "\n"
1138 "Després de corregir la causa de l'error, podeu\n"
1139 "intentar corregir la informació de seguiment remot\n"
1140 "invocant \"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1142 #: branch.c:66
1143 #, c-format
1144 msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
1145 msgstr "No s'està establint la branca %s com a la seva pròpia font."
1147 #: branch.c:92
1148 #, c-format
1149 msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
1150 msgstr ""
1151 "La branca «%s» està configurada per a seguir la branca remota «%s» de «%s» "
1152 "fent «rebase»."
1154 #: branch.c:93
1155 #, c-format
1156 msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
1157 msgstr ""
1158 "La branca «%s» està configurada per a seguir la branca remota «%s» de «%s»."
1160 #: branch.c:97
1161 #, c-format
1162 msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
1163 msgstr ""
1164 "La branca «%s» està configurada per a seguir la branca local «%s» fent "
1165 "«rebase»."
1167 #: branch.c:98
1168 #, c-format
1169 msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1170 msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la branca local «%s»."
1172 #: branch.c:103
1173 #, c-format
1174 msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
1175 msgstr ""
1176 "La branca «%s» està configurada per a seguir la referència remota «%s» fent "
1177 "«rebase»."
1179 #: branch.c:104
1180 #, c-format
1181 msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
1182 msgstr ""
1183 "La branca «%s» està configurada per a seguir la referència remota «%s»."
1185 #: branch.c:108
1186 #, c-format
1187 msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
1188 msgstr ""
1189 "La branca «%s» està configurada per a seguir la referència local «%s» fent "
1190 "«rebase»."
1192 #: branch.c:109
1193 #, c-format
1194 msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
1195 msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la referència local «%s»."
1197 #: branch.c:118
1198 msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1199 msgstr "No es pot escriure la configuració de la branca font"
1201 #: branch.c:155
1202 #, c-format
1203 msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1204 msgstr "No seguint: informació ambigua per a la referència %s"
1206 #: branch.c:188
1207 #, c-format
1208 msgid "'%s' is not a valid branch name."
1209 msgstr "«%s» no és un nom de branca vàlid."
1211 #: branch.c:207
1212 #, c-format
1213 msgid "A branch named '%s' already exists."
1214 msgstr "Una branca amb nom «%s» ja existeix."
1216 #: branch.c:212
1217 msgid "Cannot force update the current branch."
1218 msgstr "No es pot actualitzar la branca actual a la força."
1220 #: branch.c:232
1221 #, c-format
1222 msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1223 msgstr ""
1224 "No es pot configurar la informació de seguiment; el punt inicial «%s» no és "
1225 "una branca."
1227 #: branch.c:234
1228 #, c-format
1229 msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1230 msgstr "la branca font demanada «%s» no existeix"
1232 #: branch.c:236
1233 msgid ""
1234 "\n"
1235 "If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1236 "branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1237 "run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1238 "\n"
1239 "If you are planning to push out a new local branch that\n"
1240 "will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1241 "\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
1242 msgstr ""
1243 "\n"
1244 "Si teniu pensat basar el vostre treball en una branca\n"
1245 "font que ja existeix al remot, pot ser que necessiteu\n"
1246 "executar «git fetch» per a obtenir-la.\n"
1247 "\n"
1248 "Si teniu pensat pujar una branca local nova que seguirà\n"
1249 "la seva contrapart remota, pot ser que vulgueu usar\n"
1250 "«git push -u» per a establir la configuració font\n"
1251 "mentre pugeu."
1253 #: branch.c:279
1254 #, c-format
1255 msgid "Not a valid object name: '%s'."
1256 msgstr "No és un nom d'objecte vàlid: «%s»."
1258 #: branch.c:299
1259 #, c-format
1260 msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1261 msgstr "Nom d'objecte ambigu: «%s»."
1263 #: branch.c:304
1264 #, c-format
1265 msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1266 msgstr "No és un punt de ramificació vàlid: «%s»."
1268 #: branch.c:358
1269 #, c-format
1270 msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1271 msgstr "«%s» ja s'ha agafat a «%s»"
1273 #: branch.c:381
1274 #, c-format
1275 msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1276 msgstr "HEAD de l'arbre de treball %s no està actualitzat"
1278 #: bundle.c:36
1279 #, c-format
1280 msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1281 msgstr "«%s» no sembla un fitxer de farcell v2"
1283 #: bundle.c:64
1284 #, c-format
1285 msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1286 msgstr "capçalera no reconeguda: %s%s (%d)"
1288 #: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2182 sequencer.c:2722
1289 #: builtin/commit.c:774
1290 #, c-format
1291 msgid "could not open '%s'"
1292 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»"
1294 #: bundle.c:141
1295 msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1296 msgstr "Al dipòsit li manquen aquestes comissions prerequisits:"
1298 #: bundle.c:192
1299 #, c-format
1300 msgid "The bundle contains this ref:"
1301 msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1302 msgstr[0] "El farcell conté aquesta referència:"
1303 msgstr[1] "El farcell conté aquestes %d referències:"
1305 #: bundle.c:199
1306 msgid "The bundle records a complete history."
1307 msgstr "El farcell registra una història completa."
1309 #: bundle.c:201
1310 #, c-format
1311 msgid "The bundle requires this ref:"
1312 msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1313 msgstr[0] "El farcell requereix aquesta referència:"
1314 msgstr[1] "El farcell requereix aquestes %d referències:"
1316 #: bundle.c:267
1317 #, fuzzy
1318 msgid "unable to dup bundle descriptor"
1319 msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'índex"
1321 #: bundle.c:274
1322 msgid "Could not spawn pack-objects"
1323 msgstr "No s'ha pogut executar el pack-objects"
1325 #: bundle.c:285
1326 msgid "pack-objects died"
1327 msgstr "El pack-objects s'ha mort"
1329 #: bundle.c:327
1330 msgid "rev-list died"
1331 msgstr "El rev-list s'ha mort"
1333 #: bundle.c:376
1334 #, c-format
1335 msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1336 msgstr "les opcions de la llista de revisions exclouen la referència «%s»"
1338 #: bundle.c:456 builtin/log.c:192 builtin/log.c:1688 builtin/shortlog.c:304
1339 #, c-format
1340 msgid "unrecognized argument: %s"
1341 msgstr "paràmetre no reconegut: %s"
1343 #: bundle.c:464
1344 msgid "Refusing to create empty bundle."
1345 msgstr "S'està refusant crear un farcell buit."
1347 #: bundle.c:474
1348 #, c-format
1349 msgid "cannot create '%s'"
1350 msgstr "no es pot crear «%s»"
1352 #: bundle.c:498
1353 msgid "index-pack died"
1354 msgstr "L'index-pack s'ha mort"
1356 #: color.c:296
1357 #, c-format
1358 msgid "invalid color value: %.*s"
1359 msgstr "valor de color no vàlid: %.*s"
1361 #: commit.c:50 sequencer.c:2528 builtin/am.c:370 builtin/am.c:414
1362 #: builtin/am.c:1390 builtin/am.c:2025 builtin/replace.c:376
1363 #: builtin/replace.c:448
1364 #, c-format
1365 msgid "could not parse %s"
1366 msgstr "no s'ha pogut analitzar %s"
1368 #: commit.c:52
1369 #, c-format
1370 msgid "%s %s is not a commit!"
1371 msgstr "%s %s no és una comissió!"
1373 #: commit.c:193
1374 msgid ""
1375 "Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
1376 "and will be removed in a future Git version.\n"
1377 "\n"
1378 "Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1379 "to convert the grafts into replace refs.\n"
1380 "\n"
1381 "Turn this message off by running\n"
1382 "\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1383 msgstr ""
1385 #: commit.c:1115
1386 #, c-format
1387 msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
1388 msgstr "La comissió %s té una signatura GPG no fiable, suposadament de %s."
1390 #: commit.c:1118
1391 #, c-format
1392 msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
1393 msgstr "La comissió %s té una signatura GPG incorrecta suposadament de %s."
1395 #: commit.c:1121
1396 #, c-format
1397 msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
1398 msgstr "La comissió %s no té signatura GPG."
1400 #: commit.c:1124
1401 #, c-format
1402 msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
1403 msgstr "La comissió %s té una signatura GPG bona de %s\n"
1405 #: commit.c:1378
1406 msgid ""
1407 "Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1408 "You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1409 "variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
1410 msgstr ""
1411 "Advertència: el missatge de comissió no és compatible amb UTF-8.\n"
1412 "Potser voleu esmenar-lo després de corregir el missatge, o establir\n"
1413 "la variable de configuració i18n.commitencoding a la codificació que\n"
1414 "usi el vostre projecte.\n"
1416 #: commit-graph.c:108
1417 #, c-format
1418 msgid "graph file %s is too small"
1419 msgstr ""
1421 #: commit-graph.c:115
1422 #, c-format
1423 msgid "graph signature %X does not match signature %X"
1424 msgstr ""
1426 #: commit-graph.c:122
1427 #, fuzzy, c-format
1428 msgid "graph version %X does not match version %X"
1429 msgstr "el camí «%s» no té la seva versió"
1431 #: commit-graph.c:129
1432 #, fuzzy, c-format
1433 msgid "hash version %X does not match version %X"
1434 msgstr "el camí «%s» no té la seva versió"
1436 #: commit-graph.c:153
1437 #, c-format
1438 msgid "improper chunk offset %08x%08x"
1439 msgstr ""
1441 #: commit-graph.c:189
1442 #, c-format
1443 msgid "chunk id %08x appears multiple times"
1444 msgstr ""
1446 #: commit-graph.c:308
1447 #, c-format
1448 msgid "could not find commit %s"
1449 msgstr "no s'ha pogut trobar la comissió %s"
1451 #: commit-graph.c:617 builtin/pack-objects.c:2652
1452 #, c-format
1453 msgid "unable to get type of object %s"
1454 msgstr "no s'ha pogut obtenir el tipus de l'objecte: %s"
1456 #: commit-graph.c:651
1457 #, fuzzy
1458 msgid "Annotating commits in commit graph"
1459 msgstr "masses comissions per escriure un graf"
1461 #: commit-graph.c:691
1462 msgid "Computing commit graph generation numbers"
1463 msgstr ""
1465 #: commit-graph.c:803 commit-graph.c:826 commit-graph.c:852
1466 #, fuzzy
1467 msgid "Finding commits for commit graph"
1468 msgstr "masses comissions per escriure un graf"
1470 #: commit-graph.c:812
1471 #, c-format
1472 msgid "error adding pack %s"
1473 msgstr "error en afegir paquet %s"
1475 #: commit-graph.c:814
1476 #, c-format
1477 msgid "error opening index for %s"
1478 msgstr "s'ha produït un error en obrir l'índex per «%s»"
1480 #: commit-graph.c:868
1481 #, c-format
1482 msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
1483 msgstr ""
1485 #: commit-graph.c:895
1486 #, fuzzy
1487 msgid "too many commits to write graph"
1488 msgstr "masses comissions per escriure un graf"
1490 #: commit-graph.c:902 midx.c:769
1491 #, c-format
1492 msgid "unable to create leading directories of %s"
1493 msgstr "no s'han pogut crear els directoris inicials de «%s»"
1495 #: commit-graph.c:1002
1496 msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
1497 msgstr ""
1499 #: commit-graph.c:1046
1500 msgid "Verifying commits in commit graph"
1501 msgstr ""
1503 #: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
1504 msgid "memory exhausted"
1505 msgstr "memòria esgotada"
1507 #: config.c:123
1508 #, c-format
1509 msgid ""
1510 "exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
1511 "\t%s\n"
1512 "from\n"
1513 "\t%s\n"
1514 "This might be due to circular includes."
1515 msgstr ""
1517 #: config.c:139
1518 #, c-format
1519 msgid "could not expand include path '%s'"
1520 msgstr "no s'ha pogut expandir el camí d'inclusió «%s»"
1522 #: config.c:150
1523 msgid "relative config includes must come from files"
1524 msgstr "les inclusions de configuració relatives han de venir de fitxers"
1526 #: config.c:190
1527 msgid "relative config include conditionals must come from files"
1528 msgstr ""
1529 "els condicionals d'inclusió de configuració relatius han de venir de fitxers"
1531 #: config.c:348
1532 #, c-format
1533 msgid "key does not contain a section: %s"
1534 msgstr "la clau no conté una secció: «%s»"
1536 #: config.c:354
1537 #, c-format
1538 msgid "key does not contain variable name: %s"
1539 msgstr "la clau no conté un nom de variable: «%s»"
1541 #: config.c:378 sequencer.c:2296
1542 #, c-format
1543 msgid "invalid key: %s"
1544 msgstr "clau no vàlida: %s"
1546 #: config.c:384
1547 #, c-format
1548 msgid "invalid key (newline): %s"
1549 msgstr "clau no vàlida (línea nova): %s"
1551 #: config.c:420 config.c:432
1552 #, c-format
1553 msgid "bogus config parameter: %s"
1554 msgstr "paràmetre de configuració erroni: %s"
1556 #: config.c:467
1557 #, c-format
1558 msgid "bogus format in %s"
1559 msgstr "format erroni a %s"
1561 #: config.c:793
1562 #, c-format
1563 msgid "bad config line %d in blob %s"
1564 msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob %s"
1566 #: config.c:797
1567 #, c-format
1568 msgid "bad config line %d in file %s"
1569 msgstr "línia de configuració %d errònia en el fitxer %s"
1571 #: config.c:801
1572 #, c-format
1573 msgid "bad config line %d in standard input"
1574 msgstr "línia de configuració %d errònia en l'entrada estàndard"
1576 #: config.c:805
1577 #, c-format
1578 msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1579 msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob de submòdul %s"
1581 #: config.c:809
1582 #, c-format
1583 msgid "bad config line %d in command line %s"
1584 msgstr "línia de configuració %d errònia en la línia d'ordres %s"
1586 #: config.c:813
1587 #, c-format
1588 msgid "bad config line %d in %s"
1589 msgstr "línia de configuració %d errònia en %s"
1591 #: config.c:952
1592 msgid "out of range"
1593 msgstr "fora de rang"
1595 #: config.c:952
1596 msgid "invalid unit"
1597 msgstr "unitat no vàlida"
1599 #: config.c:958
1600 #, c-format
1601 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1602 msgstr "valor de configuració numèric erroni «%s» per «%s»: %s"
1604 #: config.c:963
1605 #, c-format
1606 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1607 msgstr "valor de configuració numèric erroni «%s» per «%s» en el blob %s: %s"
1609 #: config.c:966
1610 #, c-format
1611 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1612 msgstr "valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en el fitxer %s: %s"
1614 #: config.c:969
1615 #, c-format
1616 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1617 msgstr ""
1618 "valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en l'entrada estàndard: %s"
1620 #: config.c:972
1621 #, c-format
1622 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1623 msgstr ""
1624 "valor de configuració numèric «%s» erroni' per «%s» en el blob de submòdul "
1625 "%s: %s"
1627 #: config.c:975
1628 #, c-format
1629 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1630 msgstr ""
1631 "valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en la línia d'ordres %s: "
1632 "%s"
1634 #: config.c:978
1635 #, c-format
1636 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1637 msgstr "valor de configuració numèric incorrecte «%s» per «%s» en %s: %s"
1639 #: config.c:1073
1640 #, c-format
1641 msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1642 msgstr "s'ha produït un error en expandir el directori d'usuari en: «%s»"
1644 #: config.c:1082
1645 #, c-format
1646 msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1647 msgstr "«%s» per a «%s» no és una marca de temps vàlida"
1649 #: config.c:1173
1650 #, c-format
1651 msgid "abbrev length out of range: %d"
1652 msgstr ""
1654 #: config.c:1187 config.c:1198
1655 #, c-format
1656 msgid "bad zlib compression level %d"
1657 msgstr "nivell de compressió de zlib incorrecte %d"
1659 #: config.c:1290
1660 msgid "core.commentChar should only be one character"
1661 msgstr ""
1663 #: config.c:1323
1664 #, c-format
1665 msgid "invalid mode for object creation: %s"
1666 msgstr "mode de creació d'objecte no vàlid: %s"
1668 #: config.c:1395
1669 #, c-format
1670 msgid "malformed value for %s"
1671 msgstr "valor no vàlid per a %s"
1673 #: config.c:1421
1674 #, c-format
1675 msgid "malformed value for %s: %s"
1676 msgstr "valor no vàlid per a %s: %s"
1678 #: config.c:1422
1679 msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
1680 msgstr ""
1682 #: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3389
1683 #, c-format
1684 msgid "bad pack compression level %d"
1685 msgstr "nivell de compressió de paquet %d Erroni"
1687 #: config.c:1602
1688 #, c-format
1689 msgid "unable to load config blob object '%s'"
1690 msgstr "no s'ha pogut carregar l'objecte blob de configuració «%s»"
1692 #: config.c:1605
1693 #, c-format
1694 msgid "reference '%s' does not point to a blob"
1695 msgstr "la referència «%s» no assenyala a un blob"
1697 #: config.c:1622
1698 #, c-format
1699 msgid "unable to resolve config blob '%s'"
1700 msgstr "no s'ha pogut resoldre el blob de configuració: «%s»"
1702 #: config.c:1652
1703 #, c-format
1704 msgid "failed to parse %s"
1705 msgstr "s'ha produït un error en analitzar %s"
1707 #: config.c:1705
1708 msgid "unable to parse command-line config"
1709 msgstr "no s'ha pogut analitzar la configuració de la línia d'ordres"
1711 #: config.c:2037
1712 msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1713 msgstr "un error desconegut ha ocorregut en llegir els fitxers de configuració"
1715 #: config.c:2207
1716 #, c-format
1717 msgid "Invalid %s: '%s'"
1718 msgstr "%s no vàlid: «%s»"
1720 #: config.c:2250
1721 #, c-format
1722 msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1723 msgstr ""
1724 "valor «%s» a core.untrackedCache desconegut; utilitzant el valor per defecte "
1725 "«keep»"
1727 #: config.c:2276
1728 #, c-format
1729 msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1730 msgstr "valor «%d» a splitIndex.maxPercentChange ha d'estar entre 0 i 100"
1732 #: config.c:2319
1733 #, c-format
1734 msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1735 msgstr "no s'ha pogut analitzar «%s» de la configuració de la línia d'ordres"
1737 #: config.c:2321
1738 #, c-format
1739 msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1740 msgstr "variable de configuració «%s» errònia en el fitxer «%s» a la línia %d"
1742 #: config.c:2402
1743 #, c-format
1744 msgid "invalid section name '%s'"
1745 msgstr "nom de secció no vàlid «%s»"
1747 #: config.c:2434
1748 #, c-format
1749 msgid "%s has multiple values"
1750 msgstr "%s té múltiples valors"
1752 #: config.c:2463
1753 #, c-format
1754 msgid "failed to write new configuration file %s"
1755 msgstr "no es pot escriure un nou fitxer de configuració %s"
1757 #: config.c:2714 config.c:3038
1758 #, c-format
1759 msgid "could not lock config file %s"
1760 msgstr "no s'ha pogut blocar el fitxer de configuració %s"
1762 #: config.c:2725
1763 #, c-format
1764 msgid "opening %s"
1765 msgstr "s'està obrint %s"
1767 #: config.c:2760 builtin/config.c:327
1768 #, c-format
1769 msgid "invalid pattern: %s"
1770 msgstr "patró no vàlid: %s"
1772 #: config.c:2785
1773 #, c-format
1774 msgid "invalid config file %s"
1775 msgstr "fitxer de configuració vàlid %s"
1777 #: config.c:2798 config.c:3051
1778 #, c-format
1779 msgid "fstat on %s failed"
1780 msgstr "ha fallat fstat a %s"
1782 #: config.c:2809
1783 #, fuzzy, c-format
1784 msgid "unable to mmap '%s'"
1785 msgstr "no s'ha pogut accedir a «%s»"
1787 #: config.c:2818 config.c:3056
1788 #, c-format
1789 msgid "chmod on %s failed"
1790 msgstr "ha fallat chmod a %s"
1792 #: config.c:2903 config.c:3153
1793 #, c-format
1794 msgid "could not write config file %s"
1795 msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer de configuració «%s»"
1797 #: config.c:2937
1798 #, c-format
1799 msgid "could not set '%s' to '%s'"
1800 msgstr "no s'ha pogut establir «%s» a «%s»"
1802 #: config.c:2939 builtin/remote.c:782
1803 #, c-format
1804 msgid "could not unset '%s'"
1805 msgstr "no s'ha pogut desassignar «%s»"
1807 #: config.c:3029
1808 #, c-format
1809 msgid "invalid section name: %s"
1810 msgstr "nom de secció no vàlida: %s"
1812 #: config.c:3196
1813 #, c-format
1814 msgid "missing value for '%s'"
1815 msgstr "falta el valor per «%s»"
1817 #: connect.c:61
1818 msgid "the remote end hung up upon initial contact"
1819 msgstr "el costat remot ha penjat en el moment de contacte inicial"
1821 #: connect.c:63
1822 msgid ""
1823 "Could not read from remote repository.\n"
1824 "\n"
1825 "Please make sure you have the correct access rights\n"
1826 "and the repository exists."
1827 msgstr ""
1828 "No s'ha pogut llegir del dipòsit remot.\n"
1829 "\n"
1830 "Assegureu-vos que tingueu els permisos\n"
1831 "d'accés correctes i que el dipòsit existeixi."
1833 #: connect.c:81
1834 #, c-format
1835 msgid "server doesn't support '%s'"
1836 msgstr "el servidor no és compatible amb «%s»"
1838 #: connect.c:103
1839 #, c-format
1840 msgid "server doesn't support feature '%s'"
1841 msgstr "el servidor no es compatible amb la característica «%s»"
1843 #: connect.c:114
1844 msgid "expected flush after capabilities"
1845 msgstr ""
1847 #: connect.c:233
1848 #, c-format
1849 msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
1850 msgstr ""
1852 #: connect.c:252
1853 msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
1854 msgstr ""
1856 #: connect.c:273
1857 #, fuzzy, c-format
1858 msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
1859 msgstr "s'esperava shallow/unshallow, s'ha rebut %s"
1861 #: connect.c:275
1862 msgid "repository on the other end cannot be shallow"
1863 msgstr ""
1865 #: connect.c:310 fetch-pack.c:182 builtin/archive.c:63
1866 #, c-format
1867 msgid "remote error: %s"
1868 msgstr "error remot: %s"
1870 #: connect.c:316
1871 msgid "invalid packet"
1872 msgstr "paquet no vàlid"
1874 #: connect.c:336
1875 #, fuzzy, c-format
1876 msgid "protocol error: unexpected '%s'"
1877 msgstr "error de protocol: capçalera de paquet errònia"
1879 #: connect.c:444
1880 #, fuzzy, c-format
1881 msgid "invalid ls-refs response: %s"
1882 msgstr "referència no vàlida: %s"
1884 #: connect.c:448
1885 msgid "expected flush after ref listing"
1886 msgstr ""
1888 #: connect.c:547
1889 #, c-format
1890 msgid "protocol '%s' is not supported"
1891 msgstr "el protocol «%s» no és compatible"
1893 #: connect.c:598
1894 msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
1895 msgstr ""
1897 #: connect.c:638 connect.c:701
1898 #, fuzzy, c-format
1899 msgid "Looking up %s ... "
1900 msgstr "S'està comprovant el pedaç %s..."
1902 #: connect.c:642
1903 #, fuzzy, c-format
1904 msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
1905 msgstr "no s'ha pogut moure %s a %s"
1907 #. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
1908 #: connect.c:646 connect.c:717
1909 #, c-format
1910 msgid ""
1911 "done.\n"
1912 "Connecting to %s (port %s) ... "
1913 msgstr ""
1915 #: connect.c:668 connect.c:745
1916 #, c-format
1917 msgid ""
1918 "unable to connect to %s:\n"
1919 "%s"
1920 msgstr ""
1921 "no s'ha pogut connectar a %s:\n"
1922 "%s"
1924 #. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
1925 #: connect.c:674 connect.c:751
1926 msgid "done."
1927 msgstr "fet."
1929 #: connect.c:705
1930 #, fuzzy, c-format
1931 msgid "unable to look up %s (%s)"
1932 msgstr "no s'ha pogut obrir %s: %s\n"
1934 #: connect.c:711
1935 #, c-format
1936 msgid "unknown port %s"
1937 msgstr "port desconegut %s"
1939 #: connect.c:848 connect.c:1174
1940 #, c-format
1941 msgid "strange hostname '%s' blocked"
1942 msgstr ""
1944 #: connect.c:850
1945 #, c-format
1946 msgid "strange port '%s' blocked"
1947 msgstr ""
1949 #: connect.c:860
1950 #, fuzzy, c-format
1951 msgid "cannot start proxy %s"
1952 msgstr "no es pot fer stat en «%s»"
1954 #: connect.c:927
1955 msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
1956 msgstr ""
1958 #: connect.c:1122
1959 msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
1960 msgstr ""
1962 #: connect.c:1134
1963 msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
1964 msgstr ""
1966 #: connect.c:1151
1967 #, fuzzy
1968 msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
1969 msgstr "el destí receptor no admet pujar --signed"
1971 #: connect.c:1262
1972 #, c-format
1973 msgid "strange pathname '%s' blocked"
1974 msgstr ""
1976 #: connect.c:1307
1977 #, fuzzy
1978 msgid "unable to fork"
1979 msgstr "no s'ha pogut obrir %s"
1981 #: connected.c:68 builtin/fsck.c:202 builtin/prune.c:147
1982 msgid "Checking connectivity"
1983 msgstr "S'està comprovant la connectivitat"
1985 #: connected.c:80
1986 msgid "Could not run 'git rev-list'"
1987 msgstr "No s'ha pogut executar 'git rev-list'"
1989 #: connected.c:100
1990 msgid "failed write to rev-list"
1991 msgstr "escriptura fallada al rev-list"
1993 #: connected.c:107
1994 msgid "failed to close rev-list's stdin"
1995 msgstr "s'ha produït un error en tancar l'stdin del rev-list"
1997 #: convert.c:194
1998 #, c-format
1999 msgid "illegal crlf_action %d"
2000 msgstr ""
2002 #: convert.c:207
2003 #, fuzzy, c-format
2004 msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
2005 msgstr "LF reemplaçaria CRLF en %s."
2007 #: convert.c:209
2008 #, fuzzy, c-format
2009 msgid ""
2010 "CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
2011 "The file will have its original line endings in your working directory"
2012 msgstr ""
2013 "LF reemplaçarà CRLF en %s.\n"
2014 "El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre "
2015 "directori de treball."
2017 #: convert.c:217
2018 #, c-format
2019 msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
2020 msgstr "CRLF reemplaçaria LF en %s"
2022 #: convert.c:219
2023 #, fuzzy, c-format
2024 msgid ""
2025 "LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
2026 "The file will have its original line endings in your working directory"
2027 msgstr ""
2028 "CRLF reemplaçarà LF en %s.\n"
2029 "El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre "
2030 "directori de treball."
2032 #: convert.c:280
2033 #, c-format
2034 msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
2035 msgstr ""
2037 #: convert.c:287
2038 #, c-format
2039 msgid ""
2040 "The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
2041 "tree-encoding."
2042 msgstr ""
2044 #: convert.c:305
2045 #, c-format
2046 msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
2047 msgstr ""
2049 #: convert.c:307
2050 #, c-format
2051 msgid ""
2052 "The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
2053 "%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
2054 msgstr ""
2056 #: convert.c:425 convert.c:496
2057 #, fuzzy, c-format
2058 msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
2059 msgstr "s'ha produït un error en copiar les notes de «%s» a «%s»"
2061 #: convert.c:468
2062 #, c-format
2063 msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
2064 msgstr ""
2066 #: convert.c:674
2067 #, fuzzy, c-format
2068 msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
2069 msgstr "No es pot obrir el fitxer de paquet existent «%s»"
2071 #: convert.c:694
2072 #, fuzzy, c-format
2073 msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
2074 msgstr "no es poden llegir els continguts actuals de «%s»"
2076 #: convert.c:701
2077 #, c-format
2078 msgid "external filter '%s' failed %d"
2079 msgstr "el filtre extern «%s» ha fallat %d"
2081 #: convert.c:736 convert.c:739
2082 #, c-format
2083 msgid "read from external filter '%s' failed"
2084 msgstr "la lectura del filtre extern «%s» ha fallat"
2086 #: convert.c:742 convert.c:796
2087 #, c-format
2088 msgid "external filter '%s' failed"
2089 msgstr "el filtre extern «%s» ha fallat"
2091 #: convert.c:844
2092 #, fuzzy
2093 msgid "unexpected filter type"
2094 msgstr "final de fitxer inesperat"
2096 #: convert.c:855
2097 msgid "path name too long for external filter"
2098 msgstr ""
2100 #: convert.c:929
2101 #, c-format
2102 msgid ""
2103 "external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
2104 "been filtered"
2105 msgstr ""
2107 #: convert.c:1228
2108 msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
2109 msgstr ""
2111 #: convert.c:1398 convert.c:1432
2112 #, fuzzy, c-format
2113 msgid "%s: clean filter '%s' failed"
2114 msgstr "la creació de «%s» ha fallat"
2116 #: convert.c:1476
2117 #, fuzzy, c-format
2118 msgid "%s: smudge filter %s failed"
2119 msgstr "s'ha produït un error en actualitzar els fitxers"
2121 #: date.c:116
2122 msgid "in the future"
2123 msgstr "en el futur"
2125 #: date.c:122
2126 #, c-format
2127 msgid "%<PRIuMAX> second ago"
2128 msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
2129 msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> segon"
2130 msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> segons"
2132 #: date.c:129
2133 #, c-format
2134 msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
2135 msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
2136 msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> minut"
2137 msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> minuts"
2139 #: date.c:136
2140 #, c-format
2141 msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
2142 msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
2143 msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> hora"
2144 msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> hores"
2146 #: date.c:143
2147 #, c-format
2148 msgid "%<PRIuMAX> day ago"
2149 msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
2150 msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> dia"
2151 msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> dies"
2153 #: date.c:149
2154 #, c-format
2155 msgid "%<PRIuMAX> week ago"
2156 msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
2157 msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> setmana"
2158 msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> setmanes"
2160 #: date.c:156
2161 #, c-format
2162 msgid "%<PRIuMAX> month ago"
2163 msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
2164 msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> mes"
2165 msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> mesos"
2167 #: date.c:167
2168 #, c-format
2169 msgid "%<PRIuMAX> year"
2170 msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
2171 msgstr[0] "%<PRIuMAX> any"
2172 msgstr[1] "%<PRIuMAX> anys"
2174 #. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
2175 #: date.c:170
2176 #, c-format
2177 msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
2178 msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
2179 msgstr[0] "fa %s i %<PRIuMAX> mes"
2180 msgstr[1] "fa %s i %<PRIuMAX> mesos"
2182 #: date.c:175 date.c:180
2183 #, c-format
2184 msgid "%<PRIuMAX> year ago"
2185 msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
2186 msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> any"
2187 msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> anys"
2189 #: delta-islands.c:268
2190 msgid "Propagating island marks"
2191 msgstr ""
2193 #: delta-islands.c:286
2194 #, fuzzy, c-format
2195 msgid "bad tree object %s"
2196 msgstr "s'ha produït un error en llegir l'objecte «%s»."
2198 #: delta-islands.c:330
2199 #, fuzzy, c-format
2200 msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
2201 msgstr "S'ha produït un error en cercar l'arbre de %s."
2203 #: delta-islands.c:386
2204 #, c-format
2205 msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
2206 msgstr ""
2208 #: delta-islands.c:462
2209 #, c-format
2210 msgid "Marked %d islands, done.\n"
2211 msgstr ""
2213 #: diffcore-order.c:24
2214 #, c-format
2215 msgid "failed to read orderfile '%s'"
2216 msgstr "s'ha produït un error en llegir el fitxer d'ordres «%s»"
2218 #: diffcore-rename.c:544
2219 msgid "Performing inexact rename detection"
2220 msgstr "S'està realitzant una detecció inexacta de canvis de nom"
2222 #: diff.c:108
2223 #, c-format
2224 msgid "option '%s' requires a value"
2225 msgstr "l'opció «%s» requereix un valor"
2227 #: diff.c:158
2228 #, c-format
2229 msgid "  Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
2230 msgstr ""
2231 "  S'ha produït un error en analitzar el percentatge limitant de dirstat "
2232 "«%s»\n"
2234 #: diff.c:163
2235 #, c-format
2236 msgid "  Unknown dirstat parameter '%s'\n"
2237 msgstr "  Paràmetre de dirstat desconegut «%s»\n"
2239 #: diff.c:291
2240 #, fuzzy
2241 msgid ""
2242 "color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
2243 "'dimmed-zebra', 'plain'"
2244 msgstr ""
2245 "el paràmetre de color en moviment ha de ser «no», «default», «zebra», "
2246 "«dimmed_zebra» o «plain»"
2248 #: diff.c:316
2249 #, c-format
2250 msgid "ignoring unknown color-moved-ws mode '%s'"
2251 msgstr ""
2253 #: diff.c:323
2254 msgid ""
2255 "color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other white "
2256 "space modes"
2257 msgstr ""
2259 #: diff.c:394
2260 #, c-format
2261 msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
2262 msgstr ""
2263 "Valor desconegut de la variable de configuració de 'diff.submodule': «%s»"
2265 #: diff.c:454
2266 #, c-format
2267 msgid ""
2268 "Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
2269 "%s"
2270 msgstr ""
2271 "S'han trobat errors en la variable de configuració 'diff.dirstat':\n"
2272 "%s"
2274 #: diff.c:4140
2275 #, c-format
2276 msgid "external diff died, stopping at %s"
2277 msgstr "el diff external s'ha mort, s'està aturant a %s"
2279 #: diff.c:4482
2280 msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
2281 msgstr "--name-only, --name-status, --check i -s són mútuament excloents"
2283 #: diff.c:4485
2284 msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
2285 msgstr "-G, -S and --find-object són mútuament excloents"
2287 #: diff.c:4563
2288 msgid "--follow requires exactly one pathspec"
2289 msgstr "--follow requereix exactament una especificació de camí"
2291 #: diff.c:4729
2292 #, c-format
2293 msgid ""
2294 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
2295 "%s"
2296 msgstr ""
2297 "S'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --dirstat/-X:\n"
2298 "%s"
2300 #: diff.c:4743
2301 #, c-format
2302 msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
2303 msgstr ""
2304 "S'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --submodule: «%s»"
2306 #: diff.c:5823
2307 msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
2308 msgstr "s'ha omès la detecció de canvi de nom a causa de massa fitxers."
2310 #: diff.c:5826
2311 msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
2312 msgstr ""
2313 "només s'han trobat còpies des de camins modificats a causa de massa fitxers."
2315 #: diff.c:5829
2316 #, c-format
2317 msgid ""
2318 "you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
2319 msgstr ""
2320 "potser voleu establir la vostra variable %s a almenys %d i tornar a intentar "
2321 "l'ordre."
2323 #: dir.c:576
2324 #, c-format
2325 msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
2326 msgstr ""
2327 "l'especificació de camí «%s» no ha coincidit amb cap fitxer que git conegui"
2329 #: dir.c:965
2330 #, c-format
2331 msgid "cannot use %s as an exclude file"
2332 msgstr "no es pot usar  %s com a fitxer d'exclusió"
2334 #: dir.c:1880
2335 #, c-format
2336 msgid "could not open directory '%s'"
2337 msgstr "no s'ha pogut obrir el directori «%s»"
2339 #: dir.c:2122
2340 msgid "failed to get kernel name and information"
2341 msgstr "s'ha produït un error en obtenir el nombre i la informació del nucli"
2343 #: dir.c:2246
2344 msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
2345 msgstr ""
2346 "la memòria cau no seguida està inhabilitada en aquest sistema o ubicació"
2348 #: dir.c:3047
2349 #, c-format
2350 msgid "index file corrupt in repo %s"
2351 msgstr "el fitxer d'índex al dipòsit %s és malmès"
2353 #: dir.c:3092 dir.c:3097
2354 #, c-format
2355 msgid "could not create directories for %s"
2356 msgstr "no s'han pogut crear directoris per %s"
2358 #: dir.c:3126
2359 #, c-format
2360 msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
2361 msgstr "no s'ha pogut migrar el directori de «%s» a «%s»"
2363 #: editor.c:73
2364 #, c-format
2365 msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
2366 msgstr ""
2368 #: entry.c:178
2369 msgid "Filtering content"
2370 msgstr "S'està filtrant el contingut"
2372 #: entry.c:465
2373 #, c-format
2374 msgid "could not stat file '%s'"
2375 msgstr "no s'ha pogut fer «stat» sobre el fitxer «%s»"
2377 #: environment.c:150
2378 #, c-format
2379 msgid "bad git namespace path \"%s\""
2380 msgstr ""
2382 #: environment.c:332
2383 #, c-format
2384 msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
2385 msgstr "no s'ha pogut establir GIT_DIR a «%s»"
2387 #: exec-cmd.c:361
2388 #, c-format
2389 msgid "too many args to run %s"
2390 msgstr "hi ha massa arguments per a executar %s"
2392 #: fetch-object.c:17
2393 msgid "Remote with no URL"
2394 msgstr "Remot sense URL"
2396 #: fetch-pack.c:151
2397 msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
2398 msgstr "git fetch-pack: llista superficial esperada"
2400 #: fetch-pack.c:163
2401 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
2402 msgstr "git fetch-pack: s'esperava ACK/NAK, s'ha rebut un paquet de neteja"
2404 #: fetch-pack.c:183
2405 #, c-format
2406 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
2407 msgstr "git fetch-pack: s'esperava ACK/NAK, s'ha rebut «%s»"
2409 #: fetch-pack.c:253
2410 msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
2411 msgstr "--stateless-rpc requereix multi_ack_detailed"
2413 #: fetch-pack.c:347 fetch-pack.c:1277
2414 #, c-format
2415 msgid "invalid shallow line: %s"
2416 msgstr "línia de shallow no vàlida: %s"
2418 #: fetch-pack.c:353 fetch-pack.c:1283
2419 #, c-format
2420 msgid "invalid unshallow line: %s"
2421 msgstr "línia d'unshallow no vàlida: %s"
2423 #: fetch-pack.c:355 fetch-pack.c:1285
2424 #, c-format
2425 msgid "object not found: %s"
2426 msgstr "objecte no trobat: %s"
2428 #: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1288
2429 #, c-format
2430 msgid "error in object: %s"
2431 msgstr "error en objecte: %s"
2433 #: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1290
2434 #, c-format
2435 msgid "no shallow found: %s"
2436 msgstr "no s'ha trobat cap shallow: %s"
2438 #: fetch-pack.c:363 fetch-pack.c:1293
2439 #, c-format
2440 msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
2441 msgstr "s'esperava shallow/unshallow, s'ha rebut %s"
2443 #: fetch-pack.c:404
2444 #, c-format
2445 msgid "got %s %d %s"
2446 msgstr "s'ha rebut %s %d %s"
2448 #: fetch-pack.c:421
2449 #, c-format
2450 msgid "invalid commit %s"
2451 msgstr "comissió no vàlida %s"
2453 #: fetch-pack.c:452
2454 msgid "giving up"
2455 msgstr "s'està rendint"
2457 #: fetch-pack.c:464 progress.c:229
2458 msgid "done"
2459 msgstr "fet"
2461 #: fetch-pack.c:476
2462 #, c-format
2463 msgid "got %s (%d) %s"
2464 msgstr "s'ha rebut %s (%d) %s"
2466 #: fetch-pack.c:522
2467 #, c-format
2468 msgid "Marking %s as complete"
2469 msgstr "S'està marcant %s com a complet"
2471 #: fetch-pack.c:764
2472 #, c-format
2473 msgid "already have %s (%s)"
2474 msgstr "ja es té %s (%s)"
2476 #: fetch-pack.c:803
2477 msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
2478 msgstr "fetch-pack: no s'ha pogut bifurcar del desmultiplexor de banda lateral"
2480 #: fetch-pack.c:811
2481 msgid "protocol error: bad pack header"
2482 msgstr "error de protocol: capçalera de paquet errònia"
2484 #: fetch-pack.c:879
2485 #, c-format
2486 msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
2487 msgstr "fetch-pack: no es pot bifurcar de %s"
2489 #: fetch-pack.c:895
2490 #, c-format
2491 msgid "%s failed"
2492 msgstr "%s ha fallat"
2494 #: fetch-pack.c:897
2495 msgid "error in sideband demultiplexer"
2496 msgstr "error en desmultiplexor de banda lateral"
2498 #: fetch-pack.c:926
2499 msgid "Server does not support shallow clients"
2500 msgstr "El servidor no permet clients superficials"
2502 #: fetch-pack.c:930
2503 msgid "Server supports multi_ack_detailed"
2504 msgstr "El servidor accepta multi_ack_detailed"
2506 #: fetch-pack.c:933
2507 msgid "Server supports no-done"
2508 msgstr "El servidor accepta no-done"
2510 #: fetch-pack.c:939
2511 msgid "Server supports multi_ack"
2512 msgstr "El servidor accepta multi_ack"
2514 #: fetch-pack.c:943
2515 msgid "Server supports side-band-64k"
2516 msgstr "El servidor accepta side-band-64k"
2518 #: fetch-pack.c:947
2519 msgid "Server supports side-band"
2520 msgstr "El servidor accepta banda lateral"
2522 #: fetch-pack.c:951
2523 msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
2524 msgstr "El servidor accepta allow-tip-sha1-in-want"
2526 #: fetch-pack.c:955
2527 msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
2528 msgstr "El servidor accepta allow-reachable-sha1-in-want"
2530 #: fetch-pack.c:965
2531 msgid "Server supports ofs-delta"
2532 msgstr "El servidor accepta ofs-delta"
2534 #: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:1158
2535 msgid "Server supports filter"
2536 msgstr "El servidor accepta filtre"
2538 #: fetch-pack.c:979
2539 #, c-format
2540 msgid "Server version is %.*s"
2541 msgstr "La versió del servidor és %.*s"
2543 #: fetch-pack.c:985
2544 msgid "Server does not support --shallow-since"
2545 msgstr "El servidor no admet --shallow-since"
2547 #: fetch-pack.c:989
2548 msgid "Server does not support --shallow-exclude"
2549 msgstr "El servidor no admet --shallow-exclude"
2551 #: fetch-pack.c:991
2552 msgid "Server does not support --deepen"
2553 msgstr "El servidor no admet --deepen"
2555 #: fetch-pack.c:1008
2556 msgid "no common commits"
2557 msgstr "cap comissió en comú"
2559 #: fetch-pack.c:1020 fetch-pack.c:1418
2560 msgid "git fetch-pack: fetch failed."
2561 msgstr "git fetch-pack: l'obtenció ha fallat."
2563 #: fetch-pack.c:1153
2564 #, fuzzy
2565 msgid "Server does not support shallow requests"
2566 msgstr "El servidor no permet clients superficials"
2568 #: fetch-pack.c:1199
2569 #, c-format
2570 msgid "error reading section header '%s'"
2571 msgstr "error en llegir la capçalera de la secció «%s»"
2573 #: fetch-pack.c:1205
2574 #, c-format
2575 msgid "expected '%s', received '%s'"
2576 msgstr "s'esperava «%s», s'ha rebut «%s»"
2578 #: fetch-pack.c:1244
2579 #, c-format
2580 msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
2581 msgstr ""
2583 #: fetch-pack.c:1249
2584 #, fuzzy, c-format
2585 msgid "error processing acks: %d"
2586 msgstr "error en llegir %s"
2588 #: fetch-pack.c:1259
2589 msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
2590 msgstr ""
2592 #: fetch-pack.c:1261
2593 msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
2594 msgstr ""
2596 #: fetch-pack.c:1298
2597 #, c-format
2598 msgid "error processing shallow info: %d"
2599 msgstr ""
2601 #: fetch-pack.c:1314
2602 #, fuzzy, c-format
2603 msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
2604 msgstr "s'esperava shallow/unshallow, s'ha rebut %s"
2606 #: fetch-pack.c:1324
2607 #, fuzzy, c-format
2608 msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
2609 msgstr "final de fitxer inesperat"
2611 #: fetch-pack.c:1328
2612 #, c-format
2613 msgid "error processing wanted refs: %d"
2614 msgstr ""
2616 #: fetch-pack.c:1642
2617 msgid "no matching remote head"
2618 msgstr "no hi ha cap HEAD remot coincident"
2620 #: fetch-pack.c:1660 builtin/clone.c:664
2621 msgid "remote did not send all necessary objects"
2622 msgstr "el remot no ha enviat tots els objectes necessaris"
2624 #: fetch-pack.c:1686
2625 #, c-format
2626 msgid "no such remote ref %s"
2627 msgstr "no existeix la referència remota %s"
2629 #: fetch-pack.c:1689
2630 #, c-format
2631 msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
2632 msgstr "El servidor no permet sol·licitar objectes no anunciats %s"
2634 #: gpg-interface.c:318
2635 msgid "gpg failed to sign the data"
2636 msgstr "gpg ha fallat en signar les dades"
2638 #: gpg-interface.c:344
2639 msgid "could not create temporary file"
2640 msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer temporal"
2642 #: gpg-interface.c:347
2643 #, c-format
2644 msgid "failed writing detached signature to '%s'"
2645 msgstr "s'ha produït un error en escriure la signatura separada a «%s»"
2647 #: graph.c:97
2648 #, c-format
2649 msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
2650 msgstr "ignora el color no vàlid «%.*s» en log.graphColors"
2652 #: grep.c:2113
2653 #, c-format
2654 msgid "'%s': unable to read %s"
2655 msgstr "«%s»: no s'ha pogut llegir %s"
2657 #: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:410 builtin/diff.c:81
2658 #: builtin/rm.c:134
2659 #, c-format
2660 msgid "failed to stat '%s'"
2661 msgstr "s'ha produït un error en fer stat a «%s»"
2663 #: grep.c:2141
2664 #, c-format
2665 msgid "'%s': short read"
2666 msgstr "«%s»: lectura curta"
2668 #: help.c:23
2669 msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
2670 msgstr "començar una àrea de treball (vegeu també: git help tutorial)"
2672 #: help.c:24
2673 msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
2674 msgstr "treballar en el canvi actual (vegeu també: git help everyday)"
2676 #: help.c:25
2677 msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
2678 msgstr "examinar la història i l'estat (vegeu també: git help revisions)"
2680 #: help.c:26
2681 msgid "grow, mark and tweak your common history"
2682 msgstr "fer créixer, marcar i ajustar la vostra història comuna"
2684 #: help.c:27
2685 msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
2686 msgstr "col·laborar (vegeu també: git help workflow)"
2688 #: help.c:31
2689 msgid "Main Porcelain Commands"
2690 msgstr ""
2692 #: help.c:32
2693 msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
2694 msgstr ""
2696 #: help.c:33
2697 msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
2698 msgstr ""
2700 #: help.c:34
2701 msgid "Interacting with Others"
2702 msgstr "Interaccionar amb altres"
2704 #: help.c:35
2705 msgid "Low-level Commands / Manipulators"
2706 msgstr ""
2708 #: help.c:36
2709 msgid "Low-level Commands / Interrogators"
2710 msgstr ""
2712 #: help.c:37
2713 msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
2714 msgstr ""
2716 #: help.c:38
2717 msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
2718 msgstr ""
2720 #: help.c:296
2721 #, c-format
2722 msgid "available git commands in '%s'"
2723 msgstr "ordres de git disponibles en «%s»"
2725 #: help.c:303
2726 msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
2727 msgstr "ordres de git disponibles d'altres llocs en el vostre $PATH"
2729 #: help.c:312
2730 msgid "These are common Git commands used in various situations:"
2731 msgstr ""
2732 "Aquestes són ordres del Git habitualment usades en diverses situacions:"
2734 #: help.c:361 git.c:90
2735 #, fuzzy, c-format
2736 msgid "unsupported command listing type '%s'"
2737 msgstr "versió d'índex no compatible %s"
2739 #: help.c:408
2740 #, fuzzy
2741 msgid "The common Git guides are:"
2742 msgstr "Les guies de Git comunes són:\n"
2744 #: help.c:517
2745 msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
2746 msgstr ""
2748 #: help.c:522
2749 #, fuzzy
2750 msgid "External commands"
2751 msgstr "s'està executant $command"
2753 #: help.c:530
2754 msgid "Command aliases"
2755 msgstr ""
2757 #: help.c:594
2758 #, c-format
2759 msgid ""
2760 "'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
2761 "able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
2762 msgstr ""
2763 "«%s» sembla una ordre de git, però no hem pogut\n"
2764 "executar-la. Pot ser que git-%s estigui malmès?"
2766 #: help.c:653
2767 msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
2768 msgstr "Ai. El vostre sistema no informa de cap ordre de Git."
2770 #: help.c:675
2771 #, c-format
2772 msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
2773 msgstr ""
2774 "ADVERTÈNCIA: Heu invocat una ordre de Git amb nom «%s», la qual no existeix."
2776 #: help.c:680
2777 #, c-format
2778 msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
2779 msgstr "El procés continuarà, pressuposant que volíeu dir «%s»."
2781 #: help.c:685
2782 #, c-format
2783 msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
2784 msgstr ""
2785 "El procés continuarà en %0.1f segons, pressuposant que volíeu dir «%s»."
2787 #: help.c:693
2788 #, c-format
2789 msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
2790 msgstr "git: «%s» no és una ordre de git. Vegeu 'git --help'."
2792 #: help.c:697
2793 msgid ""
2794 "\n"
2795 "The most similar command is"
2796 msgid_plural ""
2797 "\n"
2798 "The most similar commands are"
2799 msgstr[0] ""
2800 "\n"
2801 "L'ordre més similar és"
2802 msgstr[1] ""
2803 "\n"
2804 "Les ordres més similar són"
2806 #: help.c:712
2807 msgid "git version [<options>]"
2808 msgstr "git version [<opcions>]"
2810 #: help.c:780
2811 #, c-format
2812 msgid "%s: %s - %s"
2813 msgstr "%s: %s - %s"
2815 #: help.c:784
2816 msgid ""
2817 "\n"
2818 "Did you mean this?"
2819 msgid_plural ""
2820 "\n"
2821 "Did you mean one of these?"
2822 msgstr[0] ""
2823 "\n"
2824 "Volíeu dir això?"
2825 msgstr[1] ""
2826 "\n"
2827 "Volíeu dir un d'aquests?"
2829 #: ident.c:345
2830 msgid ""
2831 "\n"
2832 "*** Please tell me who you are.\n"
2833 "\n"
2834 "Run\n"
2835 "\n"
2836 "  git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
2837 "  git config --global user.name \"Your Name\"\n"
2838 "\n"
2839 "to set your account's default identity.\n"
2840 "Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
2841 "\n"
2842 msgstr ""
2843 "\n"
2844 "*** Digueu-me qui sou.\n"
2845 "\n"
2846 "Executeu\n"
2847 "\n"
2848 "  git config --global user.email \"usuari@domini.com\"\n"
2849 "  git config --global user.name \"El vostre nom\"\n"
2850 "\n"
2851 "per a establir la identitat predeterminada del vostre compte.\n"
2852 "Ometeu --global per a establir la identitat només en aquest dipòsit.\n"
2854 #: ident.c:369
2855 msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
2856 msgstr ""
2857 "no s'ha proporcionat cap adreça electrònica i la detecció automàtica està "
2858 "inhabilitada"
2860 #: ident.c:374
2861 #, c-format
2862 msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
2863 msgstr ""
2864 "no s'ha pogut detectar automàticament una adreça electrònica vàlida (s'ha "
2865 "rebut «%s»)"
2867 #: ident.c:384
2868 msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
2869 msgstr ""
2870 "no s'ha proporcionat cap nom i la detecció automàtica està inhabilitada"
2872 #: ident.c:390
2873 #, c-format
2874 msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
2875 msgstr "no s'ha pogut detectar automàticament el nom (s'ha rebut «%s»)"
2877 #: ident.c:398
2878 #, c-format
2879 msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
2880 msgstr "nom d'identitat buit (per <%s>) no és permès"
2882 #: ident.c:404
2883 #, c-format
2884 msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
2885 msgstr "el nom conté només caràcters no permesos: %s"
2887 #: ident.c:419 builtin/commit.c:606
2888 #, c-format
2889 msgid "invalid date format: %s"
2890 msgstr "format de data no vàlid: %s"
2892 #: list-objects-filter-options.c:35
2893 msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
2894 msgstr ""
2896 #: list-objects-filter-options.c:58
2897 #, fuzzy
2898 msgid "only 'tree:0' is supported"
2899 msgstr "el protocol «%s» no és compatible"
2901 #: list-objects-filter-options.c:137
2902 msgid "cannot change partial clone promisor remote"
2903 msgstr ""
2905 #: lockfile.c:151
2906 #, c-format
2907 msgid ""
2908 "Unable to create '%s.lock': %s.\n"
2909 "\n"
2910 "Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
2911 "an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
2912 "are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
2913 "may have crashed in this repository earlier:\n"
2914 "remove the file manually to continue."
2915 msgstr ""
2916 "No s'ha pogut crear '%s.lock': %s.\n"
2917 "\n"
2918 "Sembla que un altre procés de git s'està executant en aquest\n"
2919 "dipòsit, per exemple, un editor obert per 'git commit'. \n"
2920 "Assegureu-vos que tots els processos s'hagin terminat i\n"
2921 "llavors proveu de nou. Si encara falla, pot ser que un procés de\n"
2922 "git ha tingut un error:\n"
2923 "elimineu el fitxer manualment per a continuar."
2925 #: lockfile.c:159
2926 #, c-format
2927 msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
2928 msgstr "No s'ha pogut crear '%s.lock': %s"
2930 #: merge.c:41
2931 msgid "failed to read the cache"
2932 msgstr "s'ha produït un error en llegir la memòria cau"
2934 #: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1899 builtin/am.c:1933
2935 #: builtin/checkout.c:387 builtin/checkout.c:708 builtin/clone.c:764
2936 msgid "unable to write new index file"
2937 msgstr "no s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
2939 #: merge-recursive.c:323
2940 msgid "(bad commit)\n"
2941 msgstr "(comissió errònia)\n"
2943 #: merge-recursive.c:345
2944 #, fuzzy, c-format
2945 msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
2946 msgstr "addinfo_cache ha fallat per al camí «%s»"
2948 #: merge-recursive.c:353
2949 #, fuzzy, c-format
2950 msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
2951 msgstr "addinfo_cache ha fallat per al camí «%s»"
2953 #: merge-recursive.c:435
2954 msgid "error building trees"
2955 msgstr "error en construir arbres"
2957 #: merge-recursive.c:906
2958 #, c-format
2959 msgid "failed to create path '%s'%s"
2960 msgstr "s'ha produït un error en crear el camí «%s»%s"
2962 #: merge-recursive.c:917
2963 #, c-format
2964 msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
2965 msgstr "S'està eliminant %s per a fer espai per al subdirectori\n"
2967 #: merge-recursive.c:931 merge-recursive.c:950
2968 msgid ": perhaps a D/F conflict?"
2969 msgstr ": potser un conflicte D/F?"
2971 #: merge-recursive.c:940
2972 #, c-format
2973 msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
2974 msgstr "s'està refusant perdre el fitxer no seguit a «%s»"
2976 #: merge-recursive.c:982 builtin/cat-file.c:39
2977 #, c-format
2978 msgid "cannot read object %s '%s'"
2979 msgstr "no es pot llegir l'objecte %s «%s»"
2981 #: merge-recursive.c:984
2982 #, c-format
2983 msgid "blob expected for %s '%s'"
2984 msgstr "blob esperat per a %s «%s»"
2986 #: merge-recursive.c:1008
2987 #, c-format
2988 msgid "failed to open '%s': %s"
2989 msgstr "s'ha produït un error en obrir «%s»: %s"
2991 #: merge-recursive.c:1019
2992 #, c-format
2993 msgid "failed to symlink '%s': %s"
2994 msgstr "s'ha produït un error en fer l'enllaç simbòlic «%s»: %s"
2996 #: merge-recursive.c:1024
2997 #, c-format
2998 msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
2999 msgstr "no se sap què fer amb %06o %s «%s»"
3001 #: merge-recursive.c:1212
3002 #, fuzzy, c-format
3003 msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
3004 msgstr "S'ha produït un error en registrar el submòdul '$sm_path'"
3006 #: merge-recursive.c:1219
3007 #, fuzzy, c-format
3008 msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
3009 msgstr "S'ha produït un error en registrar el submòdul '$sm_path'"
3011 #: merge-recursive.c:1226
3012 #, c-format
3013 msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
3014 msgstr ""
3016 #: merge-recursive.c:1234 merge-recursive.c:1246
3017 #, c-format
3018 msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
3019 msgstr ""
3021 #: merge-recursive.c:1237 merge-recursive.c:1249
3022 #, fuzzy, c-format
3023 msgid "Fast-forwarding submodule %s"
3024 msgstr "Avanç ràpid a $sha1"
3026 #: merge-recursive.c:1271
3027 #, c-format
3028 msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
3029 msgstr ""
3031 #: merge-recursive.c:1275
3032 #, fuzzy, c-format
3033 msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
3034 msgstr "S'ha produït un error en registrar el submòdul '$sm_path'"
3036 #: merge-recursive.c:1276
3037 msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
3038 msgstr ""
3040 #: merge-recursive.c:1279
3041 #, c-format
3042 msgid ""
3043 "If this is correct simply add it to the index for example\n"
3044 "by using:\n"
3045 "\n"
3046 "  git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
3047 "\n"
3048 "which will accept this suggestion.\n"
3049 msgstr ""
3051 #: merge-recursive.c:1288
3052 #, c-format
3053 msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
3054 msgstr ""
3056 #: merge-recursive.c:1358
3057 msgid "Failed to execute internal merge"
3058 msgstr "S'ha produït un error en executar la fusió interna"
3060 #: merge-recursive.c:1363
3061 #, c-format
3062 msgid "Unable to add %s to database"
3063 msgstr "No s'ha pogut afegir %s a la base de dades"
3065 #: merge-recursive.c:1395
3066 #, c-format
3067 msgid "Auto-merging %s"
3068 msgstr "S'està autofusionant %s"
3070 #: merge-recursive.c:1416
3071 #, fuzzy, c-format
3072 msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
3073 msgstr "s'està refusant perdre el fitxer no seguit a «%s»"
3075 #: merge-recursive.c:1483
3076 #, c-format
3077 msgid ""
3078 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
3079 "in tree."
3080 msgstr ""
3081 "CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s en %s. La versió %s de %s "
3082 "s'ha deixat en l'arbre."
3084 #: merge-recursive.c:1488
3085 #, c-format
3086 msgid ""
3087 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
3088 "left in tree."
3089 msgstr ""
3090 "CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s a %s en %s. La versió %s "
3091 "de %s s'ha deixat en l'arbre."
3093 #: merge-recursive.c:1495
3094 #, c-format
3095 msgid ""
3096 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
3097 "in tree at %s."
3098 msgstr ""
3099 "CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s en %s. La versió %s de %s "
3100 "s'ha deixat en l'arbre a %s."
3102 #: merge-recursive.c:1500
3103 #, c-format
3104 msgid ""
3105 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
3106 "left in tree at %s."
3107 msgstr ""
3108 "CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s a %s en %s. La versió %s "
3109 "de %s s'ha deixat en l'arbre a %s."
3111 #: merge-recursive.c:1534
3112 msgid "rename"
3113 msgstr "canvi de nom"
3115 #: merge-recursive.c:1534
3116 msgid "renamed"
3117 msgstr "canviat de nom"
3119 #: merge-recursive.c:1588 merge-recursive.c:1737 merge-recursive.c:2369
3120 #: merge-recursive.c:3124
3121 #, c-format
3122 msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
3123 msgstr "s'està refusant a perdre el fitxer brut a %s"
3125 #: merge-recursive.c:1602
3126 #, c-format
3127 msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
3128 msgstr "%s és un directori en %s; s'està afegint com a %s en lloc d'això"
3130 #: merge-recursive.c:1607
3131 #, c-format
3132 msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
3133 msgstr ""
3134 "s'està refusant perdre el fitxer no seguit a %s; en comptes, s'està afegint "
3135 "com a %s"
3137 #: merge-recursive.c:1633
3138 #, c-format
3139 msgid ""
3140 "CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
3141 "\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
3142 msgstr ""
3143 "CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom \"%s\"->\"%s\" en la "
3144 "branca \"%s\" canvi de nom \"%s\"->\"%s\" en \"%s\"%s"
3146 #: merge-recursive.c:1638
3147 msgid " (left unresolved)"
3148 msgstr " (deixat sense resolució)"
3150 #: merge-recursive.c:1699
3151 #, c-format
3152 msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
3153 msgstr ""
3154 "CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom %s->%s en %s. Canvi de "
3155 "nom %s->%s en %s"
3157 #: merge-recursive.c:1734
3158 #, c-format
3159 msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
3160 msgstr "S'està canviant el nom de %s a %s i %s a %s en lloc d'això"
3162 #: merge-recursive.c:1746
3163 #, fuzzy, c-format
3164 msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
3165 msgstr "s'està refusant perdre el fitxer no seguit a «%s»"
3167 #: merge-recursive.c:1952
3168 #, c-format
3169 msgid ""
3170 "CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
3171 "directory %s was renamed to multiple other directories, with no destination "
3172 "getting a majority of the files."
3173 msgstr ""
3175 #: merge-recursive.c:1984
3176 #, c-format
3177 msgid ""
3178 "CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
3179 "implicit directory rename(s) putting the following path(s) there: %s."
3180 msgstr ""
3182 #: merge-recursive.c:1994
3183 #, c-format
3184 msgid ""
3185 "CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
3186 "implicit directory renames tried to put these paths there: %s"
3187 msgstr ""
3189 #: merge-recursive.c:2086
3190 #, fuzzy, c-format
3191 msgid ""
3192 "CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
3193 ">%s in %s"
3194 msgstr ""
3195 "CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom %s->%s en %s. Canvi de "
3196 "nom %s->%s en %s"
3198 #: merge-recursive.c:2331
3199 #, c-format
3200 msgid ""
3201 "WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
3202 "renamed."
3203 msgstr ""
3205 #: merge-recursive.c:2737
3206 #, c-format
3207 msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
3208 msgstr ""
3209 "CONFLICTE (canvi de nom/afegiment): Canvi de nom %s->%s en %s. %s afegit en "
3210 "%s"
3212 #: merge-recursive.c:2763
3213 #, c-format
3214 msgid "Adding merged %s"
3215 msgstr "S'està afegint %s fusionat"
3217 #: merge-recursive.c:2770 merge-recursive.c:3127
3218 #, c-format
3219 msgid "Adding as %s instead"
3220 msgstr "S'està afegint com a %s en lloc d'això"
3222 #: merge-recursive.c:2934
3223 #, c-format
3224 msgid "cannot read object %s"
3225 msgstr "no es pot llegir l'objecte %s"
3227 #: merge-recursive.c:2937
3228 #, c-format
3229 msgid "object %s is not a blob"
3230 msgstr "l'objecte %s no és un blob"
3232 #: merge-recursive.c:3006
3233 msgid "modify"
3234 msgstr "modificació"
3236 #: merge-recursive.c:3006
3237 msgid "modified"
3238 msgstr "modificat"
3240 #: merge-recursive.c:3017
3241 msgid "content"
3242 msgstr "contingut"
3244 #: merge-recursive.c:3024
3245 msgid "add/add"
3246 msgstr "afegiment/afegiment"
3248 #: merge-recursive.c:3071
3249 #, c-format
3250 msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
3251 msgstr "S'ha omès %s (el fusionat és igual a l'existent)"
3253 #: merge-recursive.c:3093 git-submodule.sh:858
3254 msgid "submodule"
3255 msgstr "submòdul"
3257 #: merge-recursive.c:3094
3258 #, c-format
3259 msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
3260 msgstr "CONFLICTE (%s): Conflicte de fusió en %s"
3262 #: merge-recursive.c:3216
3263 #, c-format
3264 msgid "Removing %s"
3265 msgstr "S'està eliminant %s"
3267 #: merge-recursive.c:3242
3268 msgid "file/directory"
3269 msgstr "fitxer/directori"
3271 #: merge-recursive.c:3248
3272 msgid "directory/file"
3273 msgstr "directori/fitxer"
3275 #: merge-recursive.c:3255
3276 #, c-format
3277 msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
3278 msgstr ""
3279 "CONFLICTE (%s): Hi ha un directori amb nom %s en %s. S'està afegint %s com a "
3280 "%s"
3282 #: merge-recursive.c:3264
3283 #, c-format
3284 msgid "Adding %s"
3285 msgstr "S'està afegint %s"
3287 #: merge-recursive.c:3300
3288 #, fuzzy, c-format
3289 msgid ""
3290 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
3291 "  %s"
3292 msgstr ""
3293 "Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per "
3294 "fusionar:\n"
3295 "%%s"
3297 #: merge-recursive.c:3311
3298 msgid "Already up to date!"
3299 msgstr "Ja està al dia!"
3301 #: merge-recursive.c:3320
3302 #, c-format
3303 msgid "merging of trees %s and %s failed"
3304 msgstr "la fusió dels arbres %s i %s ha fallat"
3306 #: merge-recursive.c:3419
3307 msgid "Merging:"
3308 msgstr "S'està fusionant:"
3310 #: merge-recursive.c:3432
3311 #, c-format
3312 msgid "found %u common ancestor:"
3313 msgid_plural "found %u common ancestors:"
3314 msgstr[0] "s'ha trobat %u avantpassat en comú:"
3315 msgstr[1] "s'han trobat %u avantpassats en comú:"
3317 #: merge-recursive.c:3471
3318 msgid "merge returned no commit"
3319 msgstr "la fusió no ha retornat cap comissió"
3321 #: merge-recursive.c:3537
3322 #, c-format
3323 msgid "Could not parse object '%s'"
3324 msgstr "No s'ha pogut analitzar l'objecte «%s»"
3326 #: merge-recursive.c:3553 builtin/merge.c:691 builtin/merge.c:849
3327 msgid "Unable to write index."
3328 msgstr "No s'ha pogut escriure l'índex."
3330 #: midx.c:65
3331 #, c-format
3332 msgid "multi-pack-index file %s is too small"
3333 msgstr ""
3335 #: midx.c:81
3336 #, c-format
3337 msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
3338 msgstr ""
3340 #: midx.c:86
3341 #, c-format
3342 msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
3343 msgstr ""
3345 #: midx.c:91
3346 #, fuzzy, c-format
3347 msgid "hash version %u does not match"
3348 msgstr "el camí «%s» no té la seva versió"
3350 #: midx.c:105
3351 msgid "invalid chunk offset (too large)"
3352 msgstr ""
3354 #: midx.c:129
3355 msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
3356 msgstr ""
3358 #: midx.c:142
3359 msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
3360 msgstr ""
3362 #: midx.c:144
3363 msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
3364 msgstr ""
3366 #: midx.c:146
3367 msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
3368 msgstr ""
3370 #: midx.c:148
3371 msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
3372 msgstr ""
3374 #: midx.c:162
3375 #, c-format
3376 msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
3377 msgstr ""
3379 #: midx.c:205
3380 #, c-format
3381 msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs"
3382 msgstr ""
3384 #: midx.c:246
3385 msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
3386 msgstr ""
3388 #: midx.c:271
3389 msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
3390 msgstr ""
3392 #: midx.c:407
3393 #, fuzzy, c-format
3394 msgid "failed to add packfile '%s'"
3395 msgstr "s'ha produït un error en llegir el fitxer d'ordres «%s»"
3397 #: midx.c:413
3398 #, fuzzy, c-format
3399 msgid "failed to open pack-index '%s'"
3400 msgstr "s'ha produït un error en obrir «%s»"
3402 #: midx.c:507
3403 #, fuzzy, c-format
3404 msgid "failed to locate object %d in packfile"
3405 msgstr "s'ha produït un error en llegir l'objecte «%s»."
3407 #: midx.c:943
3408 #, fuzzy, c-format
3409 msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
3410 msgstr "s'ha produït un error en netejar l'índex"
3412 #: midx.c:981
3413 #, c-format
3414 msgid ""
3415 "oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
3416 msgstr ""
3418 #: midx.c:992
3419 #, c-format
3420 msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
3421 msgstr ""
3423 #: midx.c:996
3424 #, fuzzy
3425 msgid "Verifying object offsets"
3426 msgstr "S'estan escrivint els objectes"
3428 #: midx.c:1004
3429 #, fuzzy, c-format
3430 msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
3431 msgstr "no s'ha pogut afegir una entrada de cau per a %s"
3433 #: midx.c:1010
3434 #, fuzzy, c-format
3435 msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
3436 msgstr "s'ha produït un error en llegir el fitxer d'ordres «%s»"
3438 #: midx.c:1019
3439 #, c-format
3440 msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
3441 msgstr ""
3443 #: name-hash.c:532
3444 #, fuzzy, c-format
3445 msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
3446 msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
3448 #: name-hash.c:554
3449 #, fuzzy, c-format
3450 msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
3451 msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
3453 #: name-hash.c:560
3454 #, fuzzy, c-format
3455 msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
3456 msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
3458 #: notes-merge.c:275
3459 #, c-format
3460 msgid ""
3461 "You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
3462 "Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
3463 "commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
3464 msgstr ""
3465 "No heu acabat la vostra fusió de notes prèvia (%s existeix).\n"
3466 "Useu «git notes merge --commit» o «git notes merge --abort» per a cometre/"
3467 "avortar la fusió prèvia abans de començar una fusió de notes nova."
3469 #: notes-merge.c:282
3470 #, c-format
3471 msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
3472 msgstr "No heu conclòs la vostra fusió de notes (%s existeix)."
3474 #: notes-utils.c:45
3475 msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
3476 msgstr "No es pot cometre un arbre de notes no inicialitzat / no referenciat"
3478 #: notes-utils.c:104
3479 #, c-format
3480 msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
3481 msgstr "Valor de notes.rewriteMode erroni: «%s»"
3483 #: notes-utils.c:114
3484 #, c-format
3485 msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
3486 msgstr "S'està refusant reescriure les notes en %s (fora de refs/notes/)"
3488 #. TRANSLATORS: The first %s is the name of
3489 #. the environment variable, the second %s is
3490 #. its value.
3492 #: notes-utils.c:144
3493 #, c-format
3494 msgid "Bad %s value: '%s'"
3495 msgstr "Valor erroni de %s: «%s»"
3497 #: object.c:54
3498 #, fuzzy, c-format
3499 msgid "invalid object type \"%s\""
3500 msgstr "objecte de blob no vàlid %s"
3502 #: object.c:173
3503 #, fuzzy, c-format
3504 msgid "object %s is a %s, not a %s"
3505 msgstr "l'objecte %s no és un blob"
3507 #: object.c:233
3508 #, fuzzy, c-format
3509 msgid "object %s has unknown type id %d"
3510 msgstr "L'objecte %s no té cap nota\n"
3512 #: object.c:246
3513 #, c-format
3514 msgid "unable to parse object: %s"
3515 msgstr "no s'ha pogut analitzar l'objecte: %s"
3517 #: object.c:266 object.c:277
3518 #, c-format
3519 msgid "sha1 mismatch %s"
3520 msgstr ""
3522 #: packfile.c:607
3523 msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
3524 msgstr "desplaçament abans de la fi del fitxer de paquet (.idx trencat?)"
3526 #: packfile.c:1864
3527 #, c-format
3528 msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
3529 msgstr ""
3530 "desplaçament abans d'inici d'índex de paquet per a %s (índex corromput?)"
3532 #: packfile.c:1868
3533 #, c-format
3534 msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
3535 msgstr ""
3536 "desplaçament més enllà de la fi d'índex de paquet per a %s (índex truncat?)"
3538 #: parse-options.c:672
3539 msgid "..."
3540 msgstr "..."
3542 #: parse-options.c:691
3543 #, c-format
3544 msgid "usage: %s"
3545 msgstr "ús: %s"
3547 #. TRANSLATORS: the colon here should align with the
3548 #. one in "usage: %s" translation.
3550 #: parse-options.c:697
3551 #, c-format
3552 msgid "   or: %s"
3553 msgstr " o: %s"
3555 #: parse-options.c:700
3556 #, c-format
3557 msgid "    %s"
3558 msgstr "    %s"
3560 #: parse-options.c:739
3561 msgid "-NUM"
3562 msgstr "-NUM"
3564 #: parse-options-cb.c:37
3565 #, fuzzy, c-format
3566 msgid "malformed expiration date '%s'"
3567 msgstr "full d'opcions mal format: «%s»"
3569 #: parse-options-cb.c:109
3570 #, c-format
3571 msgid "malformed object name '%s'"
3572 msgstr "nom d'objecte mal format «%s»"
3574 #: path.c:894
3575 #, c-format
3576 msgid "Could not make %s writable by group"
3577 msgstr "No s'ha pogut fer %s escrivible pel grup"
3579 #: pathspec.c:129
3580 msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
3581 msgstr ""
3582 "El caràcter d'escapament '\\' no està permès com a últim caràcter en un "
3583 "valor d'un atribut"
3585 #: pathspec.c:147
3586 msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
3587 msgstr "Només es permet una especificació 'attr:'."
3589 #: pathspec.c:150
3590 msgid "attr spec must not be empty"
3591 msgstr "una especificació d'atribut no pot estar buida"
3593 #: pathspec.c:193
3594 #, c-format
3595 msgid "invalid attribute name %s"
3596 msgstr "nom d'atribut no vàlid %s"
3598 #: pathspec.c:258
3599 msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
3600 msgstr ""
3601 "els paràmetres d'especificació de camí 'glob' i 'noglob' globals són "
3602 "incompatibles"
3604 #: pathspec.c:265
3605 msgid ""
3606 "global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
3607 "pathspec settings"
3608 msgstr ""
3609 "el paràmetre d'especificació de camí 'literal' global és incompatible amb "
3610 "tots els altres paràmetres d'especificació de camí globals"
3612 #: pathspec.c:305
3613 msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
3614 msgstr "paràmetre no vàlid per a la màgia d'especificació de camí 'prefix'"
3616 #: pathspec.c:326
3617 #, c-format
3618 msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
3619 msgstr "Màgia d'especificació de camí no vàlida '%.*s' en «%s»"
3621 #: pathspec.c:331
3622 #, c-format
3623 msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
3624 msgstr "')' mancant al final de la màgia d'especificació de camí en «%s»"
3626 #: pathspec.c:369
3627 #, c-format
3628 msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
3629 msgstr "Màgia d'especificació de camí no implementada '%c' en «%s»"
3631 #: pathspec.c:428
3632 #, c-format
3633 msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
3634 msgstr "%s: 'literal' i 'glob' són incompatibles"
3636 #: pathspec.c:441
3637 #, c-format
3638 msgid "%s: '%s' is outside repository"
3639 msgstr "%s: «%s» és fora del dipòsit"
3641 #: pathspec.c:515
3642 #, c-format
3643 msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
3644 msgstr "«%s» (mnemònic: '%c')"
3646 #: pathspec.c:525
3647 #, c-format
3648 msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
3649 msgstr ""
3650 "%s: aquesta ordre no està admesa amb la màgia d'especificació de camí: %s"
3652 #: pathspec.c:592
3653 #, c-format
3654 msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
3655 msgstr "l'especificació de camí «%s» és més enllà d'un enllaç simbòlic"
3657 #: pkt-line.c:104
3658 #, fuzzy
3659 msgid "flush packet write failed"
3660 msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer d'etiqueta"
3662 #: pkt-line.c:142 pkt-line.c:228
3663 msgid "protocol error: impossibly long line"
3664 msgstr ""
3666 #: pkt-line.c:158 pkt-line.c:160
3667 #, fuzzy
3668 msgid "packet write with format failed"
3669 msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer d'etiqueta"
3671 #: pkt-line.c:192
3672 msgid "packet write failed - data exceeds max packet size"
3673 msgstr ""
3675 #: pkt-line.c:199 pkt-line.c:206
3676 #, fuzzy
3677 msgid "packet write failed"
3678 msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer d'etiqueta"
3680 #: pkt-line.c:291
3681 #, fuzzy
3682 msgid "read error"
3683 msgstr "error de lectura d'entrada"
3685 #: pkt-line.c:299
3686 #, fuzzy
3687 msgid "the remote end hung up unexpectedly"
3688 msgstr "El costat remot ha penjat en el moment de contacte inicial"
3690 #: pkt-line.c:327
3691 #, fuzzy, c-format
3692 msgid "protocol error: bad line length character: %.4s"
3693 msgstr "error de protocol: capçalera de paquet errònia"
3695 #: pkt-line.c:337 pkt-line.c:342
3696 #, fuzzy, c-format
3697 msgid "protocol error: bad line length %d"
3698 msgstr "error de protocol: capçalera de paquet errònia"
3700 #: preload-index.c:118
3701 #, fuzzy
3702 msgid "Refreshing index"
3703 msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'índex"
3705 #: preload-index.c:137
3706 #, fuzzy, c-format
3707 msgid "unable to create threaded lstat: %s"
3708 msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
3710 #: pretty.c:962
3711 msgid "unable to parse --pretty format"
3712 msgstr "no s'ha pogut analitzar el format --pretty"
3714 #: range-diff.c:56
3715 #, fuzzy
3716 msgid "could not start `log`"
3717 msgstr "no s'ha pogut fer stat a %s"
3719 #: range-diff.c:59
3720 #, fuzzy
3721 msgid "could not read `log` output"
3722 msgstr "no s'ha pogut llegir la sortida de 'show'"
3724 #: range-diff.c:74 sequencer.c:4764
3725 #, c-format
3726 msgid "could not parse commit '%s'"
3727 msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió «%s»"
3729 #: range-diff.c:224
3730 #, fuzzy
3731 msgid "failed to generate diff"
3732 msgstr "s'ha produït un error en executar «%s»"
3734 #: range-diff.c:455 range-diff.c:457
3735 #, fuzzy, c-format
3736 msgid "could not parse log for '%s'"
3737 msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer de registre «%s»"
3739 #: read-cache.c:1490
3740 #, fuzzy
3741 msgid "Refresh index"
3742 msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'índex"
3744 #: read-cache.c:1604
3745 #, c-format
3746 msgid ""
3747 "index.version set, but the value is invalid.\n"
3748 "Using version %i"
3749 msgstr ""
3750 "index.version està establerta, però el valor no és vàlid.\n"
3751 "S'està usant la versió %i"
3753 #: read-cache.c:1614
3754 #, c-format
3755 msgid ""
3756 "GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
3757 "Using version %i"
3758 msgstr ""
3759 "GIT_INDEX_VERSION està establerta, però el valor no és vàlid.\n"
3760 "S'està usant la versió %i"
3762 #: read-cache.c:1792
3763 #, c-format
3764 msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
3765 msgstr ""
3767 #: read-cache.c:1960 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111 builtin/add.c:458
3768 #: builtin/check-ignore.c:177 builtin/checkout.c:289 builtin/checkout.c:585
3769 #: builtin/checkout.c:953 builtin/clean.c:954 builtin/commit.c:343
3770 #: builtin/diff-tree.c:115 builtin/grep.c:489 builtin/mv.c:144
3771 #: builtin/reset.c:244 builtin/rm.c:270 builtin/submodule--helper.c:329
3772 msgid "index file corrupt"
3773 msgstr "fitxer d'índex malmès"
3775 #: read-cache.c:2101
3776 #, fuzzy, c-format
3777 msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
3778 msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
3780 #: read-cache.c:2114
3781 #, fuzzy, c-format
3782 msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
3783 msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
3785 #: read-cache.c:2200
3786 #, fuzzy, c-format
3787 msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
3788 msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
3790 #: read-cache.c:2227
3791 #, fuzzy, c-format
3792 msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
3793 msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
3795 #: read-cache.c:2953 sequencer.c:4727 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1086
3796 #, c-format
3797 msgid "could not close '%s'"
3798 msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»"
3800 #: read-cache.c:3026 sequencer.c:2203 sequencer.c:3592
3801 #, c-format
3802 msgid "could not stat '%s'"
3803 msgstr "no s'ha pogut fer stat a «%s»"
3805 #: read-cache.c:3039
3806 #, c-format
3807 msgid "unable to open git dir: %s"
3808 msgstr "no s'ha pogut obrir el directori git: %s"
3810 #: read-cache.c:3051
3811 #, c-format
3812 msgid "unable to unlink: %s"
3813 msgstr "no s'ha pogut desenllaçar: %s"
3815 #: rebase-interactive.c:10
3816 #, fuzzy
3817 msgid ""
3818 "\n"
3819 "Commands:\n"
3820 "p, pick <commit> = use commit\n"
3821 "r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message\n"
3822 "e, edit <commit> = use commit, but stop for amending\n"
3823 "s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit\n"
3824 "f, fixup <commit> = like \"squash\", but discard this commit's log message\n"
3825 "x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell\n"
3826 "b, break = stop here (continue rebase later with 'git rebase --continue')\n"
3827 "d, drop <commit> = remove commit\n"
3828 "l, label <label> = label current HEAD with a name\n"
3829 "t, reset <label> = reset HEAD to a label\n"
3830 "m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]\n"
3831 ".       create a merge commit using the original merge commit's\n"
3832 ".       message (or the oneline, if no original merge commit was\n"
3833 ".       specified). Use -c <commit> to reword the commit message.\n"
3834 "\n"
3835 "These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.\n"
3836 msgstr ""
3837 "\n"
3838 "Ordres:\n"
3839 " p, pick = usa la comissió\n"
3840 " r, reword = usa la comissió, però edita el missatge de comissió\n"
3841 " e, edit = usa la comissió, però atura't per a esmenar\n"
3842 " s, squash = usa la comissió, però fusiona'l a la comissió prèvia\n"
3843 " f, fixup = com \"squash\", però descarta el missatge de registre d'aquesta "
3844 "comissió\n"
3845 " x, exec = executa l'ordre (la resta de la línia) usant l'intèrpret "
3846 "d'ordres\n"
3847 " d, drop = elimina la comissió\n"
3848 "\n"
3849 "Es pot canviar l'ordre d'aquestes línies; s'executen de dalt a baix.\n"
3851 #: rebase-interactive.c:31 git-rebase--preserve-merges.sh:173
3852 msgid ""
3853 "\n"
3854 "Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
3855 msgstr ""
3856 "\n"
3857 "No elimineu cap línia. Useu 'drop' explícitament per a eliminar una "
3858 "comissió.\n"
3860 #: rebase-interactive.c:34 git-rebase--preserve-merges.sh:177
3861 msgid ""
3862 "\n"
3863 "If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
3864 msgstr ""
3865 "\n"
3866 "Si elimineu una línia aquí, ES PERDRÀ AQUELLA COMISSIÓ.\n"
3868 #: rebase-interactive.c:40 git-rebase--preserve-merges.sh:816
3869 msgid ""
3870 "\n"
3871 "You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
3872 "To continue rebase after editing, run:\n"
3873 "    git rebase --continue\n"
3874 "\n"
3875 msgstr ""
3876 "\n"
3877 "Esteu editant el fitxer de coses a fer d'un «rebase» interactiu en marxa.\n"
3878 "Per a continuar el «rebase» després d'editar, executeu:\n"
3879 "    git rebase --continue\n"
3880 "\n"
3882 #: rebase-interactive.c:45 git-rebase--preserve-merges.sh:893
3883 msgid ""
3884 "\n"
3885 "However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
3886 "\n"
3887 msgstr ""
3888 "\n"
3889 "No obstant, si elimineu tot, s'avortarà el «rebase».\n"
3890 "\n"
3892 #: rebase-interactive.c:51 git-rebase--preserve-merges.sh:900
3893 msgid "Note that empty commits are commented out"
3894 msgstr "Nota que les comissions buides estan comentades"
3896 #: rebase-interactive.c:62 rebase-interactive.c:75 sequencer.c:2186
3897 #: sequencer.c:4505 sequencer.c:4561 sequencer.c:4836
3898 #, c-format
3899 msgid "could not read '%s'."
3900 msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»."
3902 #: refs.c:192
3903 #, fuzzy, c-format
3904 msgid "%s does not point to a valid object!"
3905 msgstr "«%s» no assenyala una comissió"
3907 #: refs.c:583
3908 #, fuzzy, c-format
3909 msgid "ignoring dangling symref %s"
3910 msgstr "s'està ignorant la referència trencada %s"
3912 #: refs.c:585 ref-filter.c:1951
3913 #, c-format
3914 msgid "ignoring broken ref %s"
3915 msgstr "s'està ignorant la referència trencada %s"
3917 #: refs.c:711
3918 #, fuzzy, c-format
3919 msgid "could not open '%s' for writing: %s"
3920 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s» per a escriptura"
3922 #: refs.c:721 refs.c:772
3923 #, fuzzy, c-format
3924 msgid "could not read ref '%s'"
3925 msgstr "No s'ha pogut llegir la referència %s"
3927 #: refs.c:727
3928 #, fuzzy, c-format
3929 msgid "ref '%s' already exists"
3930 msgstr "«%s» ja existeix"
3932 #: refs.c:732
3933 #, c-format
3934 msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
3935 msgstr ""
3937 #: refs.c:740 sequencer.c:394 sequencer.c:2510 sequencer.c:2636
3938 #: sequencer.c:2650 sequencer.c:2877 sequencer.c:4725 sequencer.c:4788
3939 #: wrapper.c:656
3940 #, c-format
3941 msgid "could not write to '%s'"
3942 msgstr "no s'ha pogut escriure a «%s»"
3944 #: refs.c:767 sequencer.c:4723 sequencer.c:4782 wrapper.c:225 wrapper.c:395
3945 #: builtin/am.c:728
3946 #, c-format
3947 msgid "could not open '%s' for writing"
3948 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s» per a escriptura"
3950 #: refs.c:774
3951 #, c-format
3952 msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
3953 msgstr ""
3955 #: refs.c:905
3956 #, c-format
3957 msgid "log for ref %s has gap after %s"
3958 msgstr ""
3960 #: refs.c:911
3961 #, c-format
3962 msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
3963 msgstr ""
3965 #: refs.c:969
3966 #, c-format
3967 msgid "log for %s is empty"
3968 msgstr ""
3970 #: refs.c:1061
3971 #, fuzzy, c-format
3972 msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
3973 msgstr "s'està ignorant la referència amb nom malmès %s"
3975 #: refs.c:1137
3976 #, fuzzy, c-format
3977 msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
3978 msgstr "s'ha produït un error en obrir «%s»: %s"
3980 #: refs.c:1911
3981 #, fuzzy, c-format
3982 msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
3983 msgstr "nom d'identitat buit (per <%s>) no és permès"
3985 #: refs.c:1943
3986 msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
3987 msgstr "no està permès actualitzar les referències en un entorn de quarantena"
3989 #: refs.c:2039 refs.c:2069
3990 #, fuzzy, c-format
3991 msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
3992 msgstr "no es pot crear «%s»"
3994 #: refs.c:2045 refs.c:2080
3995 #, fuzzy, c-format
3996 msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
3997 msgstr ""
3998 "No es poden actualitzar els camins i canviar a la branca «%s» a la vegada."
4000 #: refs/files-backend.c:1227
4001 #, c-format
4002 msgid "could not remove reference %s"
4003 msgstr "no s'ha pogut eliminar la referència %s"
4005 #: refs/files-backend.c:1241 refs/packed-backend.c:1532
4006 #: refs/packed-backend.c:1542
4007 #, c-format
4008 msgid "could not delete reference %s: %s"
4009 msgstr "no s'ha pogut suprimir la referència %s: %s"
4011 #: refs/files-backend.c:1244 refs/packed-backend.c:1545
4012 #, c-format
4013 msgid "could not delete references: %s"
4014 msgstr "no s'han pogut suprimir les referències: %s"
4016 #: refspec.c:137
4017 #, fuzzy, c-format
4018 msgid "invalid refspec '%s'"
4019 msgstr "fitxer no vàlid: «%s»"
4021 #: ref-filter.c:39 wt-status.c:1855
4022 msgid "gone"
4023 msgstr "no hi és"
4025 #: ref-filter.c:40
4026 #, c-format
4027 msgid "ahead %d"
4028 msgstr "davant per %d"
4030 #: ref-filter.c:41
4031 #, c-format
4032 msgid "behind %d"
4033 msgstr "darrere per %d"
4035 #: ref-filter.c:42
4036 #, c-format
4037 msgid "ahead %d, behind %d"
4038 msgstr "davant per %d, darrere per %d"
4040 #: ref-filter.c:138
4041 #, c-format
4042 msgid "expected format: %%(color:<color>)"
4043 msgstr "format esperat: %%(color:<color>)"
4045 #: ref-filter.c:140
4046 #, c-format
4047 msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
4048 msgstr "color no reconegut: %%(color:%s)"
4050 #: ref-filter.c:162
4051 #, c-format
4052 msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
4053 msgstr "valor enter esperat pel nom de referència:lstrip=%s"
4055 #: ref-filter.c:166
4056 #, c-format
4057 msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
4058 msgstr "valor enter esperat pel nom de referència:rstrip=%s"
4060 #: ref-filter.c:168
4061 #, c-format
4062 msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
4063 msgstr "paràmetre %%(%s) desconegut: %s"
4065 #: ref-filter.c:223
4066 #, c-format
4067 msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
4068 msgstr "%%(subject) no accepta paràmetres"
4070 #: ref-filter.c:235
4071 #, c-format
4072 msgid "%%(objectsize) does not take arguments"
4073 msgstr "%%(objectsize) no accepta paràmetres"
4075 #: ref-filter.c:247
4076 #, c-format
4077 msgid "%%(body) does not take arguments"
4078 msgstr "%%(body) no accepta paràmetres"
4080 #: ref-filter.c:256
4081 #, c-format
4082 msgid "%%(subject) does not take arguments"
4083 msgstr "%%(subject) no accepta paràmetres"
4085 #: ref-filter.c:278
4086 #, c-format
4087 msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
4088 msgstr "paràmetre %%(trailers) desconegut: %s"
4090 #: ref-filter.c:307
4091 #, c-format
4092 msgid "positive value expected contents:lines=%s"
4093 msgstr "valor positiu esperat conté:lines=%s"
4095 #: ref-filter.c:309
4096 #, c-format
4097 msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
4098 msgstr "paràmetre %%(contents) no reconegut: %s"
4100 #: ref-filter.c:324
4101 #, c-format
4102 msgid "positive value expected objectname:short=%s"
4103 msgstr "valor positiu esperat nom d'objecte:curt=%s"
4105 #: ref-filter.c:328
4106 #, c-format
4107 msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
4108 msgstr "paràmetre %%(objectname) no reconegut: %s"
4110 #: ref-filter.c:358
4111 #, c-format
4112 msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
4113 msgstr "format esperat: %%(align:<amplada>,<posició>)"
4115 #: ref-filter.c:370
4116 #, c-format
4117 msgid "unrecognized position:%s"
4118 msgstr "posició no reconeguda:%s"
4120 #: ref-filter.c:377
4121 #, c-format
4122 msgid "unrecognized width:%s"
4123 msgstr "amplada no reconeguda:%s"
4125 #: ref-filter.c:386
4126 #, c-format
4127 msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
4128 msgstr "paràmetre %%(align) no reconegut: %s"
4130 #: ref-filter.c:394
4131 #, c-format
4132 msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
4133 msgstr "amplada positiva esperada amb l'àtom %%(align)"
4135 #: ref-filter.c:412
4136 #, c-format
4137 msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
4138 msgstr "paràmetre %%(if) no reconegut: %s"
4140 #: ref-filter.c:508
4141 #, c-format
4142 msgid "malformed field name: %.*s"
4143 msgstr "nom de camp mal format: %.*s"
4145 #: ref-filter.c:535
4146 #, c-format
4147 msgid "unknown field name: %.*s"
4148 msgstr "nom de camp desconegut: %.*s"
4150 #: ref-filter.c:539
4151 #, c-format
4152 msgid ""
4153 "not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
4154 msgstr ""
4156 #: ref-filter.c:663
4157 #, c-format
4158 msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
4159 msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(if) sense un àtom %%(then)"
4161 #: ref-filter.c:726
4162 #, c-format
4163 msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
4164 msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(then) sense un àtom %%(if)"
4166 #: ref-filter.c:728
4167 #, c-format
4168 msgid "format: %%(then) atom used more than once"
4169 msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(then) més d'un cop"
4171 #: ref-filter.c:730
4172 #, c-format
4173 msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
4174 msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(then) després de %%(else)"
4176 #: ref-filter.c:758
4177 #, c-format
4178 msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
4179 msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(else) sense un àtom %%(if)"
4181 #: ref-filter.c:760
4182 #, c-format
4183 msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
4184 msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(else) sense un àtom %%(then)"
4186 #: ref-filter.c:762
4187 #, c-format
4188 msgid "format: %%(else) atom used more than once"
4189 msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(else) més d'un cop"
4191 #: ref-filter.c:777
4192 #, c-format
4193 msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
4194 msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(end) sense l'àtom corresponent"
4196 #: ref-filter.c:834
4197 #, c-format
4198 msgid "malformed format string %s"
4199 msgstr "cadena de format mal format %s"
4201 #: ref-filter.c:1424
4202 #, c-format
4203 msgid "(no branch, rebasing %s)"
4204 msgstr "(cap branca, s'està fent «rebase» %s)"
4206 #: ref-filter.c:1427
4207 #, c-format
4208 msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
4209 msgstr "(cap branca, s'està fent «rebase» d'un «HEAD» %s no adjuntat)"
4211 #: ref-filter.c:1430
4212 #, c-format
4213 msgid "(no branch, bisect started on %s)"
4214 msgstr "(cap branca, bisecció començada en %s)"
4216 #. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
4217 #. detached at " in wt-status.c
4219 #: ref-filter.c:1438
4220 #, c-format
4221 msgid "(HEAD detached at %s)"
4222 msgstr "(HEAD separat a %s)"
4224 #. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
4225 #. detached from " in wt-status.c
4227 #: ref-filter.c:1445
4228 #, c-format
4229 msgid "(HEAD detached from %s)"
4230 msgstr "(HEAD separat de %s)"
4232 #: ref-filter.c:1449
4233 msgid "(no branch)"
4234 msgstr "(cap branca)"
4236 #: ref-filter.c:1483 ref-filter.c:1638
4237 #, c-format
4238 msgid "missing object %s for %s"
4239 msgstr "manca l'objecte %s per a %s"
4241 #: ref-filter.c:1491
4242 #, c-format
4243 msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
4244 msgstr "parse_object_buffer ha fallat en %s per a %s"
4246 #: ref-filter.c:1857
4247 #, c-format
4248 msgid "malformed object at '%s'"
4249 msgstr "objecte mal format a «%s»"
4251 #: ref-filter.c:1946
4252 #, c-format
4253 msgid "ignoring ref with broken name %s"
4254 msgstr "s'està ignorant la referència amb nom malmès %s"
4256 #: ref-filter.c:2232
4257 #, c-format
4258 msgid "format: %%(end) atom missing"
4259 msgstr "format: manca l'àtom %%(end)"
4261 #: ref-filter.c:2338
4262 #, c-format
4263 msgid "malformed object name %s"
4264 msgstr "nom d'objecte %s mal format"
4266 #: remote.c:607
4267 #, c-format
4268 msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
4269 msgstr "No es poden obtenir ambdós %s i %s a %s"
4271 #: remote.c:611
4272 #, c-format
4273 msgid "%s usually tracks %s, not %s"
4274 msgstr "%s generalment segueix %s, no %s"
4276 #: remote.c:615
4277 #, c-format
4278 msgid "%s tracks both %s and %s"
4279 msgstr "%s segueix ambdós %s i %s"
4281 #: remote.c:623
4282 msgid "Internal error"
4283 msgstr "Error intern"
4285 #: remote.c:1569 remote.c:1670
4286 msgid "HEAD does not point to a branch"
4287 msgstr "HEAD no assenyala cap branca"
4289 #: remote.c:1578
4290 #, c-format
4291 msgid "no such branch: '%s'"
4292 msgstr "no hi ha tal branca: «%s»"
4294 #: remote.c:1581
4295 #, c-format
4296 msgid "no upstream configured for branch '%s'"
4297 msgstr "cap font configurada per a la branca «%s»"
4299 #: remote.c:1587
4300 #, c-format
4301 msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
4302 msgstr "la branca font «%s» no s'emmagatzema com a branca amb seguiment remot"
4304 #: remote.c:1602
4305 #, c-format
4306 msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
4307 msgstr ""
4308 "el destí de pujada «%s» en el remot «%s» no té cap branca amb seguiment remot"
4310 #: remote.c:1614
4311 #, c-format
4312 msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
4313 msgstr "la branca «%s» no té cap remot al qual pujar"
4315 #: remote.c:1624
4316 #, c-format
4317 msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
4318 msgstr "les especificacions de referència de «%s» no inclouen «%s»"
4320 #: remote.c:1637
4321 msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
4322 msgstr "push no té destí (push.default és 'nothing')"
4324 #: remote.c:1659
4325 msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
4326 msgstr "no es pot resoldre una pujada 'simple' a un sol destí"
4328 #: remote.c:1935
4329 #, c-format
4330 msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
4331 msgstr "La vostra branca està basada en «%s», però la font no hi és.\n"
4333 #: remote.c:1939
4334 msgid "  (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
4335 msgstr "  (useu \"git branch --unset-upstream\" per a arreglar)\n"
4337 #: remote.c:1942
4338 #, c-format
4339 msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
4340 msgstr "La vostra branca està al dia amb «%s».\n"
4342 #: remote.c:1946
4343 #, c-format
4344 msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
4345 msgstr "La vostra branca i «%s» es refereixen a diferents comissions.\n"
4347 #: remote.c:1949
4348 #, c-format
4349 msgid "  (use \"%s\" for details)\n"
4350 msgstr ""
4352 #: remote.c:1953
4353 #, c-format
4354 msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
4355 msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
4356 msgstr[0] "La vostra branca està davant de «%s» per %d comissió.\n"
4357 msgstr[1] "La vostra branca està davant de «%s» per %d comissions.\n"
4359 #: remote.c:1959
4360 msgid "  (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
4361 msgstr "  (useu \"git push\" per a publicar les vostres comissions locals)\n"
4363 #: remote.c:1962
4364 #, c-format
4365 msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
4366 msgid_plural ""
4367 "Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
4368 msgstr[0] ""
4369 "La vostra branca està darrere de «%s» per %d comissió, i pot avançar-se "
4370 "ràpidament.\n"
4371 msgstr[1] ""
4372 "La vostra branca està darrere de «%s» per %d comissions, i pot avançar-se "
4373 "ràpidament.\n"
4375 #: remote.c:1970
4376 msgid "  (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
4377 msgstr " (useu \"git pull\" per a actualitzar la vostra branca local)\n"
4379 #: remote.c:1973
4380 #, c-format
4381 msgid ""
4382 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
4383 "and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
4384 msgid_plural ""
4385 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
4386 "and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
4387 msgstr[0] ""
4388 "La vostra branca i «%s» han divergit,\n"
4389 "i tenen %d i %d comissió distinta cada una, respectivament.\n"
4390 msgstr[1] ""
4391 "La vostra branca i «%s» han divergit,\n"
4392 "i tenen %d i %d comissions distintes cada una, respectivament.\n"
4394 #: remote.c:1983
4395 msgid "  (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
4396 msgstr "  (useu \"git pull\" per a fusionar la branca remota a la vostra)\n"
4398 #: replace-object.c:21
4399 #, fuzzy, c-format
4400 msgid "bad replace ref name: %s"
4401 msgstr "suprimeix les referències reemplaçades"
4403 #: replace-object.c:30
4404 #, fuzzy, c-format
4405 msgid "duplicate replace ref: %s"
4406 msgstr "suprimeix les referències reemplaçades"
4408 #: replace-object.c:73
4409 #, fuzzy, c-format
4410 msgid "replace depth too high for object %s"
4411 msgstr "reemplaça l'etiqueta si existeix"
4413 #: rerere.c:217 rerere.c:226 rerere.c:229
4414 msgid "corrupt MERGE_RR"
4415 msgstr ""
4417 #: rerere.c:264 rerere.c:269
4418 #, fuzzy
4419 msgid "unable to write rerere record"
4420 msgstr "no s'ha pogut escriure l'objecte de nota"
4422 #: rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3136 sequencer.c:3162
4423 #, fuzzy, c-format
4424 msgid "could not write '%s'"
4425 msgstr "no s'ha pogut escriure a «%s»"
4427 #: rerere.c:495
4428 #, fuzzy, c-format
4429 msgid "there were errors while writing '%s' (%s)"
4430 msgstr "error en llegir %s"
4432 #: rerere.c:498
4433 #, fuzzy, c-format
4434 msgid "failed to flush '%s'"
4435 msgstr "s'ha produït un error en fer stat a «%s»"
4437 #: rerere.c:503 rerere.c:1039
4438 #, fuzzy, c-format
4439 msgid "could not parse conflict hunks in '%s'"
4440 msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió «%s»"
4442 #: rerere.c:684
4443 #, fuzzy, c-format
4444 msgid "failed utime() on '%s'"
4445 msgstr "s'ha produït un error en obrir «%s»"
4447 #: rerere.c:694
4448 #, fuzzy, c-format
4449 msgid "writing '%s' failed"
4450 msgstr "la creació de «%s» ha fallat"
4452 #: rerere.c:714
4453 #, c-format
4454 msgid "Staged '%s' using previous resolution."
4455 msgstr ""
4457 #: rerere.c:753
4458 #, c-format
4459 msgid "Recorded resolution for '%s'."
4460 msgstr ""
4462 #: rerere.c:788
4463 #, c-format
4464 msgid "Resolved '%s' using previous resolution."
4465 msgstr ""
4467 #: rerere.c:803
4468 #, fuzzy, c-format
4469 msgid "cannot unlink stray '%s'"
4470 msgstr "no es pot fer symlink en «%s» «%s»"
4472 #: rerere.c:807
4473 #, fuzzy, c-format
4474 msgid "Recorded preimage for '%s'"
4475 msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer de registre «%s»"
4477 #: rerere.c:881 submodule.c:1763 builtin/submodule--helper.c:1413
4478 #: builtin/submodule--helper.c:1423
4479 #, c-format
4480 msgid "could not create directory '%s'"
4481 msgstr "no s'ha pogut crear el directori «%s»"
4483 #: rerere.c:1057
4484 #, fuzzy, c-format
4485 msgid "failed to update conflicted state in '%s'"
4486 msgstr "no s'ha pogut escriure a «%s»"
4488 #: rerere.c:1068 rerere.c:1075
4489 #, fuzzy, c-format
4490 msgid "no remembered resolution for '%s'"
4491 msgstr "No s'ha pogut afegir el resultat de fusió per a «%s»"
4493 #: rerere.c:1077
4494 #, fuzzy, c-format
4495 msgid "cannot unlink '%s'"
4496 msgstr "no es pot fer readlink en «%s»"
4498 #: rerere.c:1087
4499 #, fuzzy, c-format
4500 msgid "Updated preimage for '%s'"
4501 msgstr "suprimeix les referències reemplaçades"
4503 #: rerere.c:1096
4504 #, fuzzy, c-format
4505 msgid "Forgot resolution for '%s'\n"
4506 msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer de registre «%s»"
4508 #: rerere.c:1199
4509 #, fuzzy
4510 msgid "unable to open rr-cache directory"
4511 msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'arbre cau"
4513 #: revision.c:2324
4514 msgid "your current branch appears to be broken"
4515 msgstr "la vostra branca actual sembla malmesa"
4517 #: revision.c:2327
4518 #, c-format
4519 msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
4520 msgstr "la branca actual «%s» encara no té cap comissió"
4522 #: revision.c:2523
4523 msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
4524 msgstr "--first-parent és incompatible amb --bisect"
4526 #: run-command.c:740
4527 msgid "open /dev/null failed"
4528 msgstr "s'ha produït un error en obrir /dev/null"
4530 #: run-command.c:1229
4531 #, fuzzy, c-format
4532 msgid "cannot create async thread: %s"
4533 msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
4535 #: run-command.c:1293
4536 #, c-format
4537 msgid ""
4538 "The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
4539 "You can disable this warning with `git config advice.ignoredHook false`."
4540 msgstr ""
4542 #: send-pack.c:142
4543 msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
4544 msgstr ""
4545 "paquet de neteja no esperat quan estava llegint l'estat del desempaquetament "
4546 "remot"
4548 #: send-pack.c:144
4549 #, c-format
4550 msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
4551 msgstr "no s'ha pogut analitzar l'estat del desempaquetament remot: %s"
4553 #: send-pack.c:146
4554 #, c-format
4555 msgid "remote unpack failed: %s"
4556 msgstr "s'ha produït un error en el desempaquetament remot: %s"
4558 #: send-pack.c:308
4559 msgid "failed to sign the push certificate"
4560 msgstr "s'ha produït un error en signar el certificat de pujada"
4562 #: send-pack.c:421
4563 msgid "the receiving end does not support --signed push"
4564 msgstr "el destí receptor no admet pujar --signed"
4566 #: send-pack.c:423
4567 msgid ""
4568 "not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
4569 "signed push"
4570 msgstr ""
4571 "no s'està enviant una certificació de pujada perquè el destí receptor no "
4572 "admet pujar --signed"
4574 #: send-pack.c:435
4575 msgid "the receiving end does not support --atomic push"
4576 msgstr "el destí receptor no admet pujar --atomic"
4578 #: send-pack.c:440
4579 msgid "the receiving end does not support push options"
4580 msgstr "el destí receptor no admet opcions de pujada"
4582 #: sequencer.c:183
4583 #, c-format
4584 msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
4585 msgstr "mode de neteja «%s» no vàlid en la comissió del missatge"
4587 #: sequencer.c:287
4588 #, fuzzy, c-format
4589 msgid "could not delete '%s'"
4590 msgstr "No s'ha pogut suprimir %s"
4592 #: sequencer.c:313
4593 msgid "revert"
4594 msgstr "revertir"
4596 #: sequencer.c:315
4597 msgid "cherry-pick"
4598 msgstr "cherry-pick"
4600 #: sequencer.c:317
4601 msgid "rebase -i"
4602 msgstr "rebase -i"
4604 #: sequencer.c:319
4605 #, fuzzy, c-format
4606 msgid "unknown action: %d"
4607 msgstr "Acció desconeguda: %d"
4609 #: sequencer.c:376
4610 msgid ""
4611 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
4612 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
4613 msgstr ""
4614 "després de resoldre els conflictes, marqueu els camins\n"
4615 "corregits amb 'git add <camins>' o 'git rm <camins>'"
4617 #: sequencer.c:379
4618 msgid ""
4619 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
4620 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
4621 "and commit the result with 'git commit'"
4622 msgstr ""
4623 "després de resoldre els conflictes, marqueu els camins\n"
4624 "corregits amb 'git add <camins>' o 'git rm <camins>'\n"
4625 "i cometeu el resultat amb 'git commit'"
4627 #: sequencer.c:392 sequencer.c:2632
4628 #, c-format
4629 msgid "could not lock '%s'"
4630 msgstr "no s'ha pogut bloquejar «%s»"
4632 #: sequencer.c:399
4633 #, c-format
4634 msgid "could not write eol to '%s'"
4635 msgstr "no s'ha pogut escriure el terminador de línia a «%s»"
4637 #: sequencer.c:404 sequencer.c:2515 sequencer.c:2638 sequencer.c:2652
4638 #: sequencer.c:2885
4639 #, c-format
4640 msgid "failed to finalize '%s'"
4641 msgstr "s'ha produït un error en finalitzar «%s»"
4643 #: sequencer.c:427 sequencer.c:921 sequencer.c:1594 sequencer.c:2535
4644 #: sequencer.c:2867 sequencer.c:2974 builtin/am.c:260 builtin/commit.c:746
4645 #: builtin/merge.c:1084 builtin/rebase.c:152
4646 #, c-format
4647 msgid "could not read '%s'"
4648 msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»"
4650 #: sequencer.c:453
4651 #, c-format
4652 msgid "your local changes would be overwritten by %s."
4653 msgstr "els vostres canvis locals se sobreescriurien per %s."
4655 #: sequencer.c:457
4656 msgid "commit your changes or stash them to proceed."
4657 msgstr "cometeu els vostres canvis o feu un «stash» per a procedir."
4659 #: sequencer.c:486
4660 #, c-format
4661 msgid "%s: fast-forward"
4662 msgstr "%s: avanç ràpid"
4664 #. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
4665 #. "rebase -i".
4667 #: sequencer.c:575
4668 #, c-format
4669 msgid "%s: Unable to write new index file"
4670 msgstr "%s: No s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
4672 #: sequencer.c:591
4673 msgid "unable to update cache tree"
4674 msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'arbre cau"
4676 #: sequencer.c:604
4677 msgid "could not resolve HEAD commit"
4678 msgstr "no s'ha pogut resoldre la comissió HEAD"
4680 #: sequencer.c:684
4681 #, fuzzy, c-format
4682 msgid "no key present in '%.*s'"
4683 msgstr "no s'ha pogut analitzar «%.*s»"
4685 #: sequencer.c:695
4686 #, fuzzy, c-format
4687 msgid "unable to dequote value of '%s'"
4688 msgstr "No s'ha pogut afegir el resultat de fusió per a «%s»"
4690 #: sequencer.c:732 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:719
4691 #: builtin/am.c:811 builtin/merge.c:1081
4692 #, c-format
4693 msgid "could not open '%s' for reading"
4694 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s» per a lectura"
4696 #: sequencer.c:742
4697 msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
4698 msgstr ""
4700 #: sequencer.c:747
4701 msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
4702 msgstr ""
4704 #: sequencer.c:752
4705 msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
4706 msgstr ""
4708 #: sequencer.c:756
4709 #, fuzzy, c-format
4710 msgid "unknown variable '%s'"
4711 msgstr "Format d'arxiu desconegut «%s»"
4713 #: sequencer.c:761
4714 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
4715 msgstr ""
4717 #: sequencer.c:763
4718 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
4719 msgstr ""
4721 #: sequencer.c:765
4722 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
4723 msgstr ""
4725 #: sequencer.c:825
4726 #, fuzzy, c-format
4727 msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
4728 msgstr "format de data no vàlid: %s"
4730 #: sequencer.c:842
4731 #, c-format
4732 msgid ""
4733 "you have staged changes in your working tree\n"
4734 "If these changes are meant to be squashed into the previous commit, run:\n"
4735 "\n"
4736 "  git commit --amend %s\n"
4737 "\n"
4738 "If they are meant to go into a new commit, run:\n"
4739 "\n"
4740 "  git commit %s\n"
4741 "\n"
4742 "In both cases, once you're done, continue with:\n"
4743 "\n"
4744 "  git rebase --continue\n"
4745 msgstr ""
4746 "teniu canvis «staged» en el vostre arbre de treball\n"
4747 "Si aquests canvis estan pensats per fer «squash» a la comissió prèvia, "
4748 "executeu:\n"
4749 "\n"
4750 "  git commit --amend %s\n"
4751 "\n"
4752 "Si són per a formar una comissió nova, executeu:\n"
4753 "\n"
4754 "  git commit %s\n"
4755 "\n"
4756 "En ambdós casos, quan hàgiu terminat, continueu amb:\n"
4757 "\n"
4758 "  git rebase --continue\n"
4760 #: sequencer.c:935
4761 #, fuzzy
4762 msgid "writing root commit"
4763 msgstr "no hi ha res a cometre\n"
4765 #: sequencer.c:1142
4766 msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
4767 msgstr "el lligam «prepare-commit-msg» ha fallat"
4769 #: sequencer.c:1149
4770 msgid ""
4771 "Your name and email address were configured automatically based\n"
4772 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
4773 "You can suppress this message by setting them explicitly. Run the\n"
4774 "following command and follow the instructions in your editor to edit\n"
4775 "your configuration file:\n"
4776 "\n"
4777 "    git config --global --edit\n"
4778 "\n"
4779 "After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
4780 "\n"
4781 "    git commit --amend --reset-author\n"
4782 msgstr ""
4783 "S'han configurat el vostre nom i adreça electrònica\n"
4784 "automàticament basats en el vostre nom d'usuari i nom de màquina. \n"
4785 "Comproveu que siguin correctes. Podeu suprimir aquest\n"
4786 "missatge establint-los explícitament. Executeu l'ordre següent i\n"
4787 "seguiu les instruccions en el vostre editor per editar el vostre\n"
4788 "fitxer de configuració:\n"
4789 "\n"
4790 "    git config --global --edit\n"
4791 "Després de fer això, podeu arreglar la identitat usada per a aquesta\n"
4792 "comissió amb:\n"
4793 "\n"
4794 "    git commit --amend --reset-author\n"
4796 #: sequencer.c:1162
4797 msgid ""
4798 "Your name and email address were configured automatically based\n"
4799 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
4800 "You can suppress this message by setting them explicitly:\n"
4801 "\n"
4802 "    git config --global user.name \"Your Name\"\n"
4803 "    git config --global user.email you@example.com\n"
4804 "\n"
4805 "After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
4806 "\n"
4807 "    git commit --amend --reset-author\n"
4808 msgstr ""
4809 "S'han configurat el vostre nom i adreça electrònica\n"
4810 "automàticament basats en el vostre nom d'usuari i nom de màquina. \n"
4811 "Comproveu que siguin correctes. Podeu suprimir aquest\n"
4812 "missatge establint-los explícitament:\n"
4813 "\n"
4814 "    git config --global user.name \"El Vostre Nom\"\n"
4815 "    git config --global user.email tu@example.com\n"
4816 "\n"
4817 "Després de fer això, podeu arreglar la identitat usada per a aquesta\n"
4818 "comissió amb:\n"
4819 "\n"
4820 "    git commit --amend --reset-author\n"
4822 #: sequencer.c:1202
4823 msgid "couldn't look up newly created commit"
4824 msgstr "no s'ha pogut trobar la comissió novament creada"
4826 #: sequencer.c:1204
4827 msgid "could not parse newly created commit"
4828 msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió novament creada"
4830 #: sequencer.c:1250
4831 msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
4832 msgstr "no s'ha pogut resoldre HEAD després de crear la comissió"
4834 #: sequencer.c:1252
4835 msgid "detached HEAD"
4836 msgstr "HEAD separat"
4838 #: sequencer.c:1256
4839 msgid " (root-commit)"
4840 msgstr " (comissió d'arrel)"
4842 #: sequencer.c:1277
4843 msgid "could not parse HEAD"
4844 msgstr "no s'ha pogut analitzar HEAD"
4846 #: sequencer.c:1279
4847 #, c-format
4848 msgid "HEAD %s is not a commit!"
4849 msgstr "HEAD %s no és una comissió!"
4851 #: sequencer.c:1283 builtin/commit.c:1543
4852 msgid "could not parse HEAD commit"
4853 msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió HEAD"
4855 #: sequencer.c:1334 sequencer.c:1934
4856 msgid "unable to parse commit author"
4857 msgstr "no s'ha pogut analitzar l'autor de la comissió"
4859 #: sequencer.c:1344 builtin/am.c:1585 builtin/merge.c:677
4860 msgid "git write-tree failed to write a tree"
4861 msgstr "git write-tree ha fallat en escriure un arbre"
4863 #: sequencer.c:1361 sequencer.c:1416
4864 #, c-format
4865 msgid "unable to read commit message from '%s'"
4866 msgstr "no s'ha pogut llegir el missatge de comissió des de «%s»"
4868 #: sequencer.c:1383 builtin/am.c:1606 builtin/commit.c:1646 builtin/merge.c:858
4869 #: builtin/merge.c:883
4870 msgid "failed to write commit object"
4871 msgstr "s'ha produït un error en escriure l'objecte de comissió"
4873 #: sequencer.c:1443
4874 #, c-format
4875 msgid "could not parse commit %s"
4876 msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió %s"
4878 #: sequencer.c:1448
4879 #, c-format
4880 msgid "could not parse parent commit %s"
4881 msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió pare %s"
4883 #: sequencer.c:1546 sequencer.c:1654
4884 #, c-format
4885 msgid "unknown command: %d"
4886 msgstr "ordre desconeguda: %d"
4888 #: sequencer.c:1601 sequencer.c:1626
4889 #, c-format
4890 msgid "This is a combination of %d commits."
4891 msgstr "Això és una combinació de %d comissions."
4893 #: sequencer.c:1611 sequencer.c:4744
4894 msgid "need a HEAD to fixup"
4895 msgstr "cal un HEAD per reparar-ho"
4897 #: sequencer.c:1613 sequencer.c:2912
4898 msgid "could not read HEAD"
4899 msgstr "no s'ha pogut llegir HEAD"
4901 #: sequencer.c:1615
4902 msgid "could not read HEAD's commit message"
4903 msgstr "no s'ha pogut llegir el missatge de comissió de HEAD"
4905 #: sequencer.c:1621
4906 #, c-format
4907 msgid "cannot write '%s'"
4908 msgstr "no es pot escriure «%s»"
4910 #: sequencer.c:1628 git-rebase--preserve-merges.sh:441
4911 msgid "This is the 1st commit message:"
4912 msgstr "Aquest és el 1r missatge de comissió:"
4914 #: sequencer.c:1636
4915 #, c-format
4916 msgid "could not read commit message of %s"
4917 msgstr "no s'ha pogut llegir el missatge de comissió: %s"
4919 #: sequencer.c:1643
4920 #, c-format
4921 msgid "This is the commit message #%d:"
4922 msgstr "Aquest és el missatge de comissió #%d:"
4924 #: sequencer.c:1649
4925 #, c-format
4926 msgid "The commit message #%d will be skipped:"
4927 msgstr "El missatge de comissió núm. #%d s'ometrà:"
4929 #: sequencer.c:1732
4930 msgid "your index file is unmerged."
4931 msgstr "el vostre fitxer d'índex està sense fusionar."
4933 #: sequencer.c:1739
4934 #, fuzzy
4935 msgid "cannot fixup root commit"
4936 msgstr "no es pot trobar la comissió %s (%s)"
4938 #: sequencer.c:1758
4939 #, c-format
4940 msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
4941 msgstr "la comissió %s és una fusió però no s'ha donat cap opció -m."
4943 #: sequencer.c:1766
4944 #, c-format
4945 msgid "commit %s does not have parent %d"
4946 msgstr "la comissió %s no té pare %d"
4948 #: sequencer.c:1770
4949 #, c-format
4950 msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
4951 msgstr ""
4952 "s'ha especificat la línia principal però la comissió %s no és una fusió."
4954 #: sequencer.c:1776
4955 #, c-format
4956 msgid "cannot get commit message for %s"
4957 msgstr "no es pot obtenir el missatge de comissió de %s"
4959 #. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
4960 #. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
4961 #: sequencer.c:1795
4962 #, c-format
4963 msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
4964 msgstr "%s: no es pot analitzar la comissió pare %s"
4966 #: sequencer.c:1860
4967 #, c-format
4968 msgid "could not rename '%s' to '%s'"
4969 msgstr "no s'ha pogut canviar el nom «%s» a «%s»"
4971 #: sequencer.c:1915
4972 #, c-format
4973 msgid "could not revert %s... %s"
4974 msgstr "no s'ha pogut revertir %s... %s"
4976 #: sequencer.c:1916
4977 #, c-format
4978 msgid "could not apply %s... %s"
4979 msgstr "no s'ha pogut aplicar %s... %s"
4981 #: sequencer.c:1974
4982 #, c-format
4983 msgid "git %s: failed to read the index"
4984 msgstr "git %s: s'ha produït un error en llegir l'índex"
4986 #: sequencer.c:1981
4987 #, c-format
4988 msgid "git %s: failed to refresh the index"
4989 msgstr "git %s: s'ha produït un error en actualitzar l'índex"
4991 #: sequencer.c:2062
4992 #, c-format
4993 msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
4994 msgstr "%s no accepta paràmetres: «%s»"
4996 #: sequencer.c:2071
4997 #, c-format
4998 msgid "missing arguments for %s"
4999 msgstr "falten els arguments per %s"
5001 #: sequencer.c:2130
5002 #, c-format
5003 msgid "invalid line %d: %.*s"
5004 msgstr "línia no vàlida %d: %.*s"
5006 #: sequencer.c:2138
5007 #, c-format
5008 msgid "cannot '%s' without a previous commit"
5009 msgstr "No es pot «%s» sense una comissió prèvia"
5011 #: sequencer.c:2209
5012 msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
5013 msgstr "corregiu-ho usant «git rebase --edit-todo»."
5015 #: sequencer.c:2211
5016 #, c-format
5017 msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
5018 msgstr "full d'instruccions inusable: «%s»"
5020 #: sequencer.c:2216
5021 msgid "no commits parsed."
5022 msgstr "no s'ha analitzat cap comissió."
5024 #: sequencer.c:2227
5025 msgid "cannot cherry-pick during a revert."
5026 msgstr "no es pot fer «cherry pick» durant una reversió."
5028 #: sequencer.c:2229
5029 msgid "cannot revert during a cherry-pick."
5030 msgstr "no es pot revertir durant un «cherry pick»."
5032 #: sequencer.c:2299
5033 #, c-format
5034 msgid "invalid value for %s: %s"
5035 msgstr "valor no vàlid per a %s: %s"
5037 #: sequencer.c:2380
5038 msgid "unusable squash-onto"
5039 msgstr ""
5041 #: sequencer.c:2396
5042 #, c-format
5043 msgid "malformed options sheet: '%s'"
5044 msgstr "full d'opcions mal format: «%s»"
5046 #: sequencer.c:2479 sequencer.c:4005
5047 msgid "empty commit set passed"
5048 msgstr "conjunt de comissions buit passat"
5050 #: sequencer.c:2487
5051 msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
5052 msgstr "un «cherry pick» o una reversió ja està en curs"
5054 #: sequencer.c:2488
5055 msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
5056 msgstr "intenteu \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
5058 #: sequencer.c:2491
5059 #, c-format
5060 msgid "could not create sequencer directory '%s'"
5061 msgstr "no s'ha pogut crear el directori de seqüenciador «%s»"
5063 #: sequencer.c:2505
5064 msgid "could not lock HEAD"
5065 msgstr "no s'ha pogut bloquejar HEAD"
5067 #: sequencer.c:2560 sequencer.c:3761
5068 msgid "no cherry-pick or revert in progress"
5069 msgstr "ni hi ha cap «cherry pick» ni cap reversió en curs"
5071 #: sequencer.c:2562
5072 msgid "cannot resolve HEAD"
5073 msgstr "no es pot resoldre HEAD"
5075 #: sequencer.c:2564 sequencer.c:2599
5076 msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
5077 msgstr "no es pot avortar des d'una branca que encara ha de nàixer"
5079 #: sequencer.c:2585 builtin/grep.c:721
5080 #, c-format
5081 msgid "cannot open '%s'"
5082 msgstr "no es pot obrir «%s»"
5084 #: sequencer.c:2587
5085 #, c-format
5086 msgid "cannot read '%s': %s"
5087 msgstr "no es pot llegir «%s»: %s"
5089 #: sequencer.c:2588
5090 msgid "unexpected end of file"
5091 msgstr "final de fitxer inesperat"
5093 #: sequencer.c:2594
5094 #, c-format
5095 msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
5096 msgstr "el fitxer HEAD emmagatzemat abans de fer «cherry pick» «%s» és malmès"
5098 #: sequencer.c:2605
5099 msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
5100 msgstr "Sembla que heu mogut HEAD sense rebobinar, comproveu-ho HEAD"
5102 #: sequencer.c:2709 sequencer.c:3679
5103 #, c-format
5104 msgid "could not update %s"
5105 msgstr "no s'ha pogut actualitzar %s"
5107 #: sequencer.c:2747 sequencer.c:3659
5108 msgid "cannot read HEAD"
5109 msgstr "No es pot llegir HEAD"
5111 #: sequencer.c:2762
5112 #, fuzzy, c-format
5113 msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
5114 msgstr "no s'ha pogut copiar «%s» a «%s»"
5116 #: sequencer.c:2770
5117 #, fuzzy, c-format
5118 msgid ""
5119 "You can amend the commit now, with\n"
5120 "\n"
5121 "  git commit --amend %s\n"
5122 "\n"
5123 "Once you are satisfied with your changes, run\n"
5124 "\n"
5125 "  git rebase --continue\n"
5126 msgstr ""
5127 "Podeu esmenar la comissió ara, amb\n"
5128 "\n"
5129 "\tgit commit --amend $gpg_sign_opt_quoted\n"
5130 "\n"
5131 "Una vegada que estigueu satisfet amb els vostres canvis, executeu\n"
5132 "\n"
5133 "\tgit rebase --continue"
5135 #: sequencer.c:2780
5136 #, c-format
5137 msgid "Could not apply %s... %.*s"
5138 msgstr "No s'ha pogut aplicar %s... %.*s"
5140 #: sequencer.c:2787
5141 #, c-format
5142 msgid "Could not merge %.*s"
5143 msgstr "No s'ha pogut fusionar %.*s"
5145 #: sequencer.c:2798 sequencer.c:2802 builtin/difftool.c:640
5146 #, c-format
5147 msgid "could not copy '%s' to '%s'"
5148 msgstr "no s'ha pogut copiar «%s» a «%s»"
5150 #: sequencer.c:2824 sequencer.c:3242 builtin/rebase.c:580 builtin/rebase.c:999
5151 #: builtin/rebase.c:1350 builtin/rebase.c:1404
5152 msgid "could not read index"
5153 msgstr "no s'ha pogut llegir l'índex"
5155 #: sequencer.c:2829
5156 #, c-format
5157 msgid ""
5158 "execution failed: %s\n"
5159 "%sYou can fix the problem, and then run\n"
5160 "\n"
5161 "  git rebase --continue\n"
5162 "\n"
5163 msgstr ""
5164 "ha fallat: %s\n"
5165 "%sPodeu solucionar el problema, i llavors executar\n"
5166 "\n"
5167 " git rebase --continue\n"
5168 "\n"
5170 #: sequencer.c:2835
5171 msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
5172 msgstr "i ha fet canvis a l'índex i/o l'arbre de treball\n"
5174 #: sequencer.c:2841
5175 #, c-format
5176 msgid ""
5177 "execution succeeded: %s\n"
5178 "but left changes to the index and/or the working tree\n"
5179 "Commit or stash your changes, and then run\n"
5180 "\n"
5181 "  git rebase --continue\n"
5182 "\n"
5183 msgstr ""
5184 "l'execució ha tingut èxit: %s\n"
5185 "però ha deixat canvis a l'índex i/o l'arbre de treball\n"
5186 "Cometeu o feu «stash» dels vostres canvis, i llavors executeu\n"
5187 "\n"
5188 " git rebase --continue\n"
5190 #: sequencer.c:2902
5191 #, c-format
5192 msgid "illegal label name: '%.*s'"
5193 msgstr "nom d'etiqueta no permès: «%.*s»"
5195 #: sequencer.c:2954
5196 #, fuzzy
5197 msgid "writing fake root commit"
5198 msgstr "no hi ha res a cometre\n"
5200 #: sequencer.c:2959
5201 msgid "writing squash-onto"
5202 msgstr ""
5204 #: sequencer.c:2997 builtin/rebase.c:585 builtin/rebase.c:590
5205 #, fuzzy, c-format
5206 msgid "failed to find tree of %s"
5207 msgstr "S'ha produït un error en cercar l'arbre de %s."
5209 #: sequencer.c:3015 builtin/rebase.c:603
5210 msgid "could not write index"
5211 msgstr "no s'ha pogut escriure l'índex"
5213 #: sequencer.c:3042
5214 #, c-format
5215 msgid "could not resolve '%s'"
5216 msgstr "no s'ha pogut resoldre «%s»"
5218 #: sequencer.c:3068
5219 #, fuzzy
5220 msgid "cannot merge without a current revision"
5221 msgstr "No es pot «%s» sense una comissió prèvia"
5223 #: sequencer.c:3090
5224 #, c-format
5225 msgid "unable to parse '%.*s'"
5226 msgstr "no s'ha pogut analitzar «%.*s»"
5228 #: sequencer.c:3099
5229 #, c-format
5230 msgid "nothing to merge: '%.*s'"
5231 msgstr "no hi ha res per fusionar «%.*s»"
5233 #: sequencer.c:3111
5234 msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
5235 msgstr ""
5237 #: sequencer.c:3126
5238 #, fuzzy, c-format
5239 msgid "could not get commit message of '%s'"
5240 msgstr "no s'ha pogut llegir el missatge de comissió: %s"
5242 #: sequencer.c:3274
5243 #, fuzzy, c-format
5244 msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
5245 msgstr "no s'ha pogut obrir o llegir «%s»"
5247 #: sequencer.c:3290
5248 #, fuzzy
5249 msgid "merge: Unable to write new index file"
5250 msgstr "%s: No s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
5252 #: sequencer.c:3358 builtin/rebase.c:268
5253 #, c-format
5254 msgid "Applied autostash.\n"
5255 msgstr "S'ha aplicat el «stash» automàticament.\n"
5257 #: sequencer.c:3370
5258 #, c-format
5259 msgid "cannot store %s"
5260 msgstr "no es pot emmagatzemar %s"
5262 #: sequencer.c:3373 builtin/rebase.c:284
5263 #, c-format
5264 msgid ""
5265 "Applying autostash resulted in conflicts.\n"
5266 "Your changes are safe in the stash.\n"
5267 "You can run \"git stash pop\" or \"git stash drop\" at any time.\n"
5268 msgstr ""
5269 "L'aplicació del «stash» automàtic ha resultat en conflictes.\n"
5270 "Els vostres canvis estan segurs en el «stash».\n"
5271 "Podeu executar \"git stash pop\" o \"git stash drop\" en qualsevol moment.\n"
5273 #: sequencer.c:3427
5274 #, fuzzy, c-format
5275 msgid "could not checkout %s"
5276 msgstr "no es pot agafar %s"
5278 #: sequencer.c:3441
5279 #, fuzzy, c-format
5280 msgid "%s: not a valid OID"
5281 msgstr "«%s» no és un terme vàlid"
5283 #: sequencer.c:3446 git-rebase--preserve-merges.sh:724
5284 msgid "could not detach HEAD"
5285 msgstr "no s'ha pogut separar HEAD"
5287 #: sequencer.c:3461
5288 #, fuzzy, c-format
5289 msgid "Stopped at HEAD\n"
5290 msgstr "Aturat a %s...  %.*s\n"
5292 #: sequencer.c:3463
5293 #, fuzzy, c-format
5294 msgid "Stopped at %s\n"
5295 msgstr "Aturat a %s...  %.*s\n"
5297 #: sequencer.c:3471
5298 #, c-format
5299 msgid ""
5300 "Could not execute the todo command\n"
5301 "\n"
5302 "    %.*s\n"
5303 "It has been rescheduled; To edit the command before continuing, please\n"
5304 "edit the todo list first:\n"
5305 "\n"
5306 "    git rebase --edit-todo\n"
5307 "    git rebase --continue\n"
5308 msgstr ""
5310 #: sequencer.c:3543
5311 #, c-format
5312 msgid "Stopped at %s...  %.*s\n"
5313 msgstr "Aturat a %s...  %.*s\n"
5315 #: sequencer.c:3622
5316 #, c-format
5317 msgid "unknown command %d"
5318 msgstr "ordre %d desconeguda"
5320 #: sequencer.c:3667
5321 msgid "could not read orig-head"
5322 msgstr "No s'ha pogut llegir orig-head"
5324 #: sequencer.c:3672 sequencer.c:4741
5325 msgid "could not read 'onto'"
5326 msgstr "no s'ha pogut llegir 'onto'"
5328 #: sequencer.c:3686
5329 #, c-format
5330 msgid "could not update HEAD to %s"
5331 msgstr "no s'ha pogut actualitzar HEAD a %s"
5333 #: sequencer.c:3772
5334 msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
5335 msgstr "No es pot fer «rebase»: teniu canvis «unstaged»."
5337 #: sequencer.c:3781
5338 msgid "cannot amend non-existing commit"
5339 msgstr "no es pot esmenar una comissió no existent"
5341 #: sequencer.c:3783
5342 #, c-format
5343 msgid "invalid file: '%s'"
5344 msgstr "fitxer no vàlid: «%s»"
5346 #: sequencer.c:3785
5347 #, c-format
5348 msgid "invalid contents: '%s'"
5349 msgstr "contingut no vàlid: «%s»"
5351 #: sequencer.c:3788
5352 msgid ""
5353 "\n"
5354 "You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
5355 "first and then run 'git rebase --continue' again."
5356 msgstr ""
5357 "\n"
5358 "Teniu canvis no comesos en el vostre arbre de treball. \n"
5359 "Primer cometeu-los i després executeu 'git rebase --continue' de nou."
5361 #: sequencer.c:3824 sequencer.c:3862
5362 #, fuzzy, c-format
5363 msgid "could not write file: '%s'"
5364 msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer «%s»"
5366 #: sequencer.c:3877
5367 msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
5368 msgstr "No s'ha pogut eliminar CHERRY_PICK_HEAD"
5370 #: sequencer.c:3884
5371 msgid "could not commit staged changes."
5372 msgstr "No s'han pogut cometre els canvis «staged»."
5374 #: sequencer.c:3982
5375 #, c-format
5376 msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
5377 msgstr "%s: no es pot fer «cherry pick» a %s"
5379 #: sequencer.c:3986
5380 #, c-format
5381 msgid "%s: bad revision"
5382 msgstr "%s: revisió incorrecta"
5384 #: sequencer.c:4021
5385 msgid "can't revert as initial commit"
5386 msgstr "no es pot revertir com a comissió inicial"
5388 #: sequencer.c:4466
5389 msgid "make_script: unhandled options"
5390 msgstr "make_script: opcions no gestionades"
5392 #: sequencer.c:4469
5393 msgid "make_script: error preparing revisions"
5394 msgstr "make_script: s'ha produït un error en preparar les revisions"
5396 #: sequencer.c:4509 sequencer.c:4565 sequencer.c:4840
5397 #, c-format
5398 msgid "unusable todo list: '%s'"
5399 msgstr "llista per a fer inestable: «%s»"
5401 #: sequencer.c:4620
5402 #, c-format
5403 msgid ""
5404 "unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
5405 msgstr ""
5406 "No s'ha reconegut el paràmetre %s per rebase.missingCommitsCheck. S'està "
5407 "ignorant."
5409 #: sequencer.c:4690
5410 #, c-format
5411 msgid ""
5412 "Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
5413 "Dropped commits (newer to older):\n"
5414 msgstr ""
5415 "Advertència: pot ser que algunes comissions s'hagin descartat "
5416 "accidentalment.\n"
5417 "Les comissions descartades (més nova a més vella):\n"
5419 #: sequencer.c:4697
5420 #, c-format
5421 msgid ""
5422 "To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
5423 "\n"
5424 "Use 'git config rebase.missingCommitsCheck' to change the level of "
5425 "warnings.\n"
5426 "The possible behaviours are: ignore, warn, error.\n"
5427 "\n"
5428 msgstr ""
5429 "Per a evitar aquest missatge, useu \"drop\" per a eliminar explícitament una "
5430 "comissió.\n"
5431 "\n"
5432 "Useu 'git config rebase.missingCommitsCheck' per a canviar el nivell "
5433 "d'advertències.\n"
5434 "Els comportaments possibles són: ignore, warn, error.\n"
5436 #: sequencer.c:4710
5437 #, c-format
5438 msgid ""
5439 "You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
5440 "continue'.\n"
5441 "Or you can abort the rebase with 'git rebase --abort'.\n"
5442 msgstr ""
5443 "Podeu arreglar això amb 'git rebase --edit-todo' i després 'git rebase --"
5444 "continue'.\n"
5446 #: sequencer.c:4848 sequencer.c:4886
5447 #, fuzzy
5448 msgid "nothing to do"
5449 msgstr "no hi ha res a cometre\n"
5451 #: sequencer.c:4852
5452 #, fuzzy, c-format
5453 msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
5454 msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
5455 msgstr[0] "Rebasa $shortrevisions sobre $shortonto ($todocount ordre)"
5456 msgstr[1] "Rebasa $shortrevisions sobre $shortonto ($todocount ordres)"
5458 #: sequencer.c:4864
5459 #, fuzzy, c-format
5460 msgid "could not copy '%s' to '%s'."
5461 msgstr "no s'ha pogut copiar «%s» a «%s»"
5463 #: sequencer.c:4868 sequencer.c:4897
5464 #, fuzzy
5465 msgid "could not transform the todo list"
5466 msgstr "no s'ha pogut escriure la llista per a fer"
5468 #: sequencer.c:4900
5469 #, fuzzy
5470 msgid "could not skip unnecessary pick commands"
5471 msgstr "omet els «picks» no necessaris"
5473 #: sequencer.c:4983
5474 msgid "the script was already rearranged."
5475 msgstr "l'script ja estava endreçat."
5477 #: setup.c:123
5478 #, c-format
5479 msgid "'%s' is outside repository"
5480 msgstr "«%s» és fora del dipòsit"
5482 #: setup.c:172
5483 #, c-format
5484 msgid ""
5485 "%s: no such path in the working tree.\n"
5486 "Use 'git <command> -- <path>...' to specify paths that do not exist locally."
5487 msgstr ""
5488 "%s: no hi ha tal camí en l'arbre de treball.\n"
5489 "Useu 'git <ordre> -- <camí>...' per a especificar camins que no existeixin "
5490 "localment."
5492 #: setup.c:185
5493 #, c-format
5494 msgid ""
5495 "ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
5496 "Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
5497 "'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
5498 msgstr ""
5499 "paràmetre ambigu «%s»: revisió no coneguda o camí no en l'arbre de treball.\n"
5500 "Useu '--' per a separar els camins de les revisions, com això:\n"
5501 "'git <ordre> [<revisió>...] -- [<fitxer>...]'"
5503 #: setup.c:234
5504 #, c-format
5505 msgid "option '%s' must come before non-option arguments"
5506 msgstr "l'opció «%s» ha de venir abans dels arguments opcionals"
5508 #: setup.c:253
5509 #, c-format
5510 msgid ""
5511 "ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
5512 "Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
5513 "'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
5514 msgstr ""
5515 "paràmetre ambigu «%s»: ambdós una revisió i un nom de fitxer\n"
5516 "Useu '--' per a separar els camins de les revisions, com això:\n"
5517 "'git <ordre> [<revisió>...] -- [<fitxer>...]'"
5519 #: setup.c:389
5520 msgid "unable to set up work tree using invalid config"
5521 msgstr ""
5522 "no s'ha pogut configurar un arbre de treball utilitzant una configuració no vàlida"
5524 #: setup.c:393
5525 msgid "this operation must be run in a work tree"
5526 msgstr "aquesta operació s'ha d'executar en un arbre de treball"
5528 #: setup.c:527
5529 #, c-format
5530 msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
5531 msgstr "S'esperava una versió de dipòsit de git <= %d, s'ha trobat %d"
5533 #: setup.c:535
5534 msgid "unknown repository extensions found:"
5535 msgstr "s'han trobat extensions de dipòsit desconegudes:"
5537 #: setup.c:554
5538 #, c-format
5539 msgid "error opening '%s'"
5540 msgstr "s'ha produït un error en obrir «%s»"
5542 #: setup.c:556
5543 #, c-format
5544 msgid "too large to be a .git file: '%s'"
5545 msgstr "massa larg per a ser un fitxer .git: «%s»"
5547 #: setup.c:558
5548 #, c-format
5549 msgid "error reading %s"
5550 msgstr "error en llegir %s"
5552 #: setup.c:560
5553 #, c-format
5554 msgid "invalid gitfile format: %s"
5555 msgstr "format gitfile no vàlid: %s"
5557 #: setup.c:562
5558 #, c-format
5559 msgid "no path in gitfile: %s"
5560 msgstr "sense camí al gitfile: %s"
5562 #: setup.c:564
5563 #, c-format
5564 msgid "not a git repository: %s"
5565 msgstr "no és un dipòsit de git: %s"
5567 #: setup.c:663
5568 #, c-format
5569 msgid "'$%s' too big"
5570 msgstr "«$%s» massa gran"
5572 #: setup.c:677
5573 #, c-format
5574 msgid "not a git repository: '%s'"
5575 msgstr "no és un dipòsit de git: «%s»"
5577 #: setup.c:706 setup.c:708 setup.c:739
5578 #, c-format
5579 msgid "cannot chdir to '%s'"
5580 msgstr "no es pot canviar de directori a «%s»"
5582 #: setup.c:711 setup.c:767 setup.c:777 setup.c:816 setup.c:824 setup.c:839
5583 msgid "cannot come back to cwd"
5584 msgstr "no es pot tornar al directori de treball actual"
5586 #: setup.c:837
5587 #, c-format
5588 msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
5589 msgstr "no és un dipòsit de git (ni cap dels directoris pares): %s"
5591 #: setup.c:848
5592 #, c-format
5593 msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
5594 msgstr "s'ha produït un error en fer stat a «%*s%s%s»"