Merge branch 'cb/test-lint-cp-a'
[git.git] / po / bg.po
blob814d40a962ca14e7b28e70bca272364102b261ba
1 # Bulgarian translation of git po-file.
2 # Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
3 # This file is distributed under the same license as the git package.
4 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
6 # ========================
7 # DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
8 # ------------------------
9 # range диапазон
10 # base база
11 # tip връх
12 # unreachable object недостижим обект
13 # dangling objects обект извън клон
14 # fast-forward превъртане
15 # tree-level merge тривиално сливане (различни файлове са променяни, слива се като дърво)
16 # automatic merge автоматично сливане (еднакви файлове са променяни, но в неприпокриващи се части)
17 # real merge същинско сливане (а не превъртане)
18 # three-way merge тройно сливане
19 # octopus merge множествено сливане
20 # stale remote старо хранилище
21 # rebase пребазирам
22 # merge base база за сливане
23 # force (push) принудително изтласквам
24 # stash/index индекс
25 # squash commit вкарвам подаване в предходното
26 # fixup commit вкарвам подаване в предходното без следа
27 # root commit начално подаване
28 # remote-tracking branch следящ клон
29 # git bundle пратка на git
30 # bisect двоично търсене
31 # am прилагам поредица от кръпки
32 # working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
33 # switch to branch преминавам към клон
34 # sparse entry частично изтеглена директория/път
35 # revision range диапазон на версиите
36 # cover letter придружаващо писмо
37 # reference repository еталонно хранилище
38 # graft присадка
39 # grafted repository хранилище с присаждане
40 # replace refs заместващи указатели
41 # embedded repository вградено/вътрешно хранилище (добавянето му е грешка)
42 # thin pack съкратен пакет
43 # pack file пакетен файл
44 # stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
45 # mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
46 # soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
47 # hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
48 # merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
49 # keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
50 # commit-ish указател към подаване
51 # sequence последователност/поредица
52 # whitespace symbol знаци за интервали
53 # shortlog съкратения журнал
54 # backing store мястото за съхранение
55 # reject отхвърлено парче
56 # topic branch тематичен клон
57 # empty head връх без история
58 # tree-ish указател към дърво
59 # dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
60 # fallback резервен вариант
61 # pathspec magic опция за магически пътища
62 # bitmap index индекс на база битови маски
63 # mark маркер
64 # plumbing команди от системно ниво
65 # porcelain команди от потребителско ниво
66 # pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
67 # repack препакетирам
68 # mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
69 # token лексема
70 # trailer епилог/завършек на съобщение
71 # cwd текуща работна директория
72 # untracked cache кеш за неследените файлове
73 # broken/corrupt повреден
74 # restore възстановявам
75 # precious objects repo хранилище с важни обекти
76 # linked checkout свързано изтегляне
77 # term управляваща дума (за git-bisect)
78 # mergetag етикет при сливане
79 # packfile пакет
80 # promisory гарантиращ, гарант promisory packfile гарантиращ пакет, promisory remote хранилище-гарант
81 # delta - разлика, делта, обект-разлика
82 # peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
83 # strip - премахвам (за компонент при филтриране)
84 # unrelated histories - независими истории
85 # inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
86 # hunk парче
87 # binary patch двоична кръпка
88 # reverse-apply прилагам в обратна посока
89 # todo file файл с команди
90 # todo command запланувана команда
91 # alternate алтернативен източник
92 # superproject обхващащ проект
93 # split index разделяне на индекса
94 # truncate отрязвам
95 # format string форматиращ низ
96 # hook кука
97 # ignored (file) игнориран, понякога - пропуснат
98 # manual, man page ръководство
99 # guide въведение
100 # partial clone непълно хранилище
101 # cousins сестрински клони
102 # expiration date дата на срок
103 # is well formed е по правилата
104 # namespace пространство от имена
105 # repository layout устройство на хранилището
106 # collection/series of patches поредица от кръпки
107 # recieve получавам
108 # BOM маркер за поредността на байтовете
109 # acknowledgment line ред за потвърждение
110 # wanted-ref искан указател
111 # chunk откъс
112 # clean filter декодиращ филтър
113 # smudge filter кодиращ филтър
114 # loose object непакетиран обект
115 # flush изчистване на буферите
116 # flush packet изчистващ пакет
117 # fork създаване на процес
118 # capabilities възможности
119 # remote-helper насрещна помощна програма
120 # command alias псевдоним на команда
121 # rerere преизползване на запазена корекция на сливане с конфликт
122 # preimage предварителен вариант
123 # offset отместване
124 # multi-pack-index индекс за множество пакети
125 # range diff диапазонна разлика
126 # inter diff разлика в разликите
127 # ssl backend реализация на SSL
128 # delta island група разлики
129 # island marks граници на групите
130 # ------------------------
131 # „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
132 # ------------------------
133 # FIXME
134 # HEAD as a reference vs head of a branch
135 # git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
136 # git fetch --al работи подобно на --all
137 # ------------------------
138 # export PO_FILE=bg.po
139 # msgattrib --only-fuzzy  $PO_FILE > todo1.po
140 # msgattrib --untranslated  $PO_FILE > todo2.po
141 # msgcat todo1.po todo2.po > todo.po
142 # grep '^#: ' todo.po | sed 's/^#: //' | tr ' ' '\n' | sed 's/:[0-9]*$//' > FILES
143 # for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
144 msgid ""
145 msgstr ""
146 "Project-Id-Version: git 2.20\n"
147 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
148 "POT-Creation-Date: 2018-12-02 10:55+0800\n"
149 "PO-Revision-Date: 2018-12-02 13:41+0100\n"
150 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
151 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
152 "Language: bg\n"
153 "MIME-Version: 1.0\n"
154 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
155 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
156 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
158 #: advice.c:99
159 #, c-format
160 msgid "%shint: %.*s%s\n"
161 msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
163 #: advice.c:152
164 msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
165 msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
167 #: advice.c:154
168 msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
169 msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
171 #: advice.c:156
172 msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
173 msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
175 #: advice.c:158
176 msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
177 msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
179 #: advice.c:160
180 msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
181 msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
183 #: advice.c:162
184 #, c-format
185 msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
186 msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
188 #: advice.c:170
189 msgid ""
190 "Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
191 "as appropriate to mark resolution and make a commit."
192 msgstr ""
193 "Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
194 "за да отбележите коригирането им.  След това извършете подаването."
196 #: advice.c:178
197 msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
198 msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
200 #: advice.c:183 builtin/merge.c:1289
201 msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
202 msgstr "Не сте завършили сливане.  (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
204 #: advice.c:185
205 msgid "Please, commit your changes before merging."
206 msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
208 #: advice.c:186
209 msgid "Exiting because of unfinished merge."
210 msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
212 #: advice.c:192
213 #, c-format
214 msgid ""
215 "Note: checking out '%s'.\n"
216 "\n"
217 "You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
218 "changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
219 "state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
220 "\n"
221 "If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
222 "do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
223 "\n"
224 "  git checkout -b <new-branch-name>\n"
225 "\n"
226 msgstr ""
227 "Бележка: изтегляне на „%s“.\n"
228 "\n"
229 "Указателят „HEAD“ не е свързан.  Може да разглеждате, да правите произволни\n"
230 "промени и да ги подавате.  Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
231 "бъдат\n"
232 "забравени и никой клон няма да се промени.\n"
233 "\n"
234 "Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
235 "направите това като зададете име на клон към опцията „-b“ на командата\n"
236 "„commit“.  Например:\n"
237 "\n"
238 "  git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
239 "\n"
241 #: apply.c:59
242 #, c-format
243 msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
244 msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
246 #: apply.c:75
247 #, c-format
248 msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
249 msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
251 #: apply.c:125
252 msgid "--reject and --3way cannot be used together."
253 msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
255 #: apply.c:127
256 msgid "--cached and --3way cannot be used together."
257 msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
259 #: apply.c:130
260 msgid "--3way outside a repository"
261 msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
263 #: apply.c:141
264 msgid "--index outside a repository"
265 msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
267 #: apply.c:144
268 msgid "--cached outside a repository"
269 msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
271 #: apply.c:826
272 #, c-format
273 msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
274 msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
276 #: apply.c:835
277 #, c-format
278 msgid "regexec returned %d for input: %s"
279 msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
281 #: apply.c:909
282 #, c-format
283 msgid "unable to find filename in patch at line %d"
284 msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
286 #: apply.c:947
287 #, c-format
288 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
289 msgstr ""
290 "git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
291 "null“, а бе получен „%1$s“"
293 #: apply.c:953
294 #, c-format
295 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
296 msgstr ""
297 "git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
298 "неправилно име на нов файл"
300 #: apply.c:954
301 #, c-format
302 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
303 msgstr ""
304 "git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
305 "неправилно име на стар файл"
307 #: apply.c:959
308 #, c-format
309 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
310 msgstr ""
311 "git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
312 "null“"
314 #: apply.c:988
315 #, c-format
316 msgid "invalid mode on line %d: %s"
317 msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
319 #: apply.c:1307
320 #, c-format
321 msgid "inconsistent header lines %d and %d"
322 msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
324 #: apply.c:1479
325 #, c-format
326 msgid "recount: unexpected line: %.*s"
327 msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
329 #: apply.c:1548
330 #, c-format
331 msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
332 msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
334 #: apply.c:1568
335 #, c-format
336 msgid ""
337 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
338 "component (line %d)"
339 msgid_plural ""
340 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
341 "components (line %d)"
342 msgstr[0] ""
343 "След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
344 "на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
345 msgstr[1] ""
346 "След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
347 "част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
349 #: apply.c:1581
350 #, c-format
351 msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
352 msgstr ""
353 "в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
355 #: apply.c:1769
356 msgid "new file depends on old contents"
357 msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
359 #: apply.c:1771
360 msgid "deleted file still has contents"
361 msgstr "изтритият файл не е празен"
363 #: apply.c:1805
364 #, c-format
365 msgid "corrupt patch at line %d"
366 msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
368 #: apply.c:1842
369 #, c-format
370 msgid "new file %s depends on old contents"
371 msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
373 #: apply.c:1844
374 #, c-format
375 msgid "deleted file %s still has contents"
376 msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
378 #: apply.c:1847
379 #, c-format
380 msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
381 msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
383 #: apply.c:1994
384 #, c-format
385 msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
386 msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
388 #: apply.c:2031
389 #, c-format
390 msgid "unrecognized binary patch at line %d"
391 msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
393 #: apply.c:2193
394 #, c-format
395 msgid "patch with only garbage at line %d"
396 msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
398 #: apply.c:2279
399 #, c-format
400 msgid "unable to read symlink %s"
401 msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
403 #: apply.c:2283
404 #, c-format
405 msgid "unable to open or read %s"
406 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
408 #: apply.c:2942
409 #, c-format
410 msgid "invalid start of line: '%c'"
411 msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
413 #: apply.c:3063
414 #, c-format
415 msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
416 msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
417 msgstr[0] ""
418 "%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
419 msgstr[1] ""
420 "%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
422 #: apply.c:3075
423 #, c-format
424 msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
425 msgstr ""
426 "Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
428 #: apply.c:3081
429 #, c-format
430 msgid ""
431 "while searching for:\n"
432 "%.*s"
433 msgstr ""
434 "при търсене за:\n"
435 "%.*s"
437 #: apply.c:3103
438 #, c-format
439 msgid "missing binary patch data for '%s'"
440 msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
442 #: apply.c:3111
443 #, c-format
444 msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
445 msgstr ""
446 "двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
447 "парче за „%s“ липсва"
449 #: apply.c:3158
450 #, c-format
451 msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
452 msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
454 #: apply.c:3168
455 #, c-format
456 msgid ""
457 "the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
458 msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
460 #: apply.c:3176
461 #, c-format
462 msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
463 msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
465 #: apply.c:3194
466 #, c-format
467 msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
468 msgstr ""
469 "необходимият резултат след операцията  — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
470 "прочетен"
472 #: apply.c:3207
473 #, c-format
474 msgid "binary patch does not apply to '%s'"
475 msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
477 #: apply.c:3213
478 #, c-format
479 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
480 msgstr ""
481 "двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
482 "бе получено: „%s“)"
484 #: apply.c:3234
485 #, c-format
486 msgid "patch failed: %s:%ld"
487 msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
489 #: apply.c:3356
490 #, c-format
491 msgid "cannot checkout %s"
492 msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
494 #: apply.c:3408 apply.c:3419 apply.c:3465 midx.c:58 setup.c:278
495 #, c-format
496 msgid "failed to read %s"
497 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
499 #: apply.c:3416
500 #, c-format
501 msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
502 msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
504 #: apply.c:3445 apply.c:3688
505 #, c-format
506 msgid "path %s has been renamed/deleted"
507 msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
509 #: apply.c:3531 apply.c:3703
510 #, c-format
511 msgid "%s: does not exist in index"
512 msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
514 #: apply.c:3540 apply.c:3711
515 #, c-format
516 msgid "%s: does not match index"
517 msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
519 #: apply.c:3575
520 msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
521 msgstr ""
522 "в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
523 "сливане."
525 #: apply.c:3578
526 #, c-format
527 msgid "Falling back to three-way merge...\n"
528 msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
530 #: apply.c:3594 apply.c:3598
531 #, c-format
532 msgid "cannot read the current contents of '%s'"
533 msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
535 #: apply.c:3610
536 #, c-format
537 msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
538 msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
540 #: apply.c:3624
541 #, c-format
542 msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
543 msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
545 #: apply.c:3629
546 #, c-format
547 msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
548 msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
550 #: apply.c:3655
551 msgid "removal patch leaves file contents"
552 msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
554 #: apply.c:3728
555 #, c-format
556 msgid "%s: wrong type"
557 msgstr "„%s“: неправилен вид"
559 #: apply.c:3730
560 #, c-format
561 msgid "%s has type %o, expected %o"
562 msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
564 #: apply.c:3881 apply.c:3883
565 #, c-format
566 msgid "invalid path '%s'"
567 msgstr "неправилен път: „%s“"
569 #: apply.c:3939
570 #, c-format
571 msgid "%s: already exists in index"
572 msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
574 #: apply.c:3942
575 #, c-format
576 msgid "%s: already exists in working directory"
577 msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
579 #: apply.c:3962
580 #, c-format
581 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
582 msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
584 #: apply.c:3967
585 #, c-format
586 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
587 msgstr ""
588 "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
590 #: apply.c:3987
591 #, c-format
592 msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
593 msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
595 #: apply.c:3991
596 #, c-format
597 msgid "%s: patch does not apply"
598 msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
600 #: apply.c:4006
601 #, c-format
602 msgid "Checking patch %s..."
603 msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
605 #: apply.c:4098
606 #, c-format
607 msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
608 msgstr ""
609 "информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
611 #: apply.c:4105
612 #, c-format
613 msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
614 msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
616 #: apply.c:4108
617 #, c-format
618 msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
619 msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
621 #: apply.c:4113 builtin/checkout.c:244 builtin/reset.c:142
622 #, c-format
623 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
624 msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
626 #: apply.c:4117
627 #, c-format
628 msgid "could not add %s to temporary index"
629 msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
631 #: apply.c:4127
632 #, c-format
633 msgid "could not write temporary index to %s"
634 msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
636 #: apply.c:4265
637 #, c-format
638 msgid "unable to remove %s from index"
639 msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
641 #: apply.c:4299
642 #, c-format
643 msgid "corrupt patch for submodule %s"
644 msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
646 #: apply.c:4305
647 #, c-format
648 msgid "unable to stat newly created file '%s'"
649 msgstr ""
650 "не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
652 #: apply.c:4313
653 #, c-format
654 msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
655 msgstr ""
656 "не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
658 #: apply.c:4319 apply.c:4464
659 #, c-format
660 msgid "unable to add cache entry for %s"
661 msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
663 #: apply.c:4362
664 #, c-format
665 msgid "failed to write to '%s'"
666 msgstr "в „%s“ не може да се пише"
668 #: apply.c:4366
669 #, c-format
670 msgid "closing file '%s'"
671 msgstr "затваряне на файла „%s“"
673 #: apply.c:4436
674 #, c-format
675 msgid "unable to write file '%s' mode %o"
676 msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
678 #: apply.c:4534
679 #, c-format
680 msgid "Applied patch %s cleanly."
681 msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
683 #: apply.c:4542
684 msgid "internal error"
685 msgstr "вътрешна грешка"
687 #: apply.c:4545
688 #, c-format
689 msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
690 msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
691 msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
692 msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
694 #: apply.c:4556
695 #, c-format
696 msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
697 msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
699 #: apply.c:4564 builtin/fetch.c:843 builtin/fetch.c:1122
700 #, c-format
701 msgid "cannot open %s"
702 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
704 #: apply.c:4578
705 #, c-format
706 msgid "Hunk #%d applied cleanly."
707 msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
709 #: apply.c:4582
710 #, c-format
711 msgid "Rejected hunk #%d."
712 msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
714 #: apply.c:4692
715 #, c-format
716 msgid "Skipped patch '%s'."
717 msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
719 #: apply.c:4700
720 msgid "unrecognized input"
721 msgstr "непознат вход"
723 #: apply.c:4719
724 msgid "unable to read index file"
725 msgstr "индексът не може да бъде записан"
727 #: apply.c:4874
728 #, c-format
729 msgid "can't open patch '%s': %s"
730 msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
732 #: apply.c:4901
733 #, c-format
734 msgid "squelched %d whitespace error"
735 msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
736 msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
737 msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
739 #: apply.c:4907 apply.c:4922
740 #, c-format
741 msgid "%d line adds whitespace errors."
742 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
743 msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
744 msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
746 #: apply.c:4915
747 #, c-format
748 msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
749 msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
750 msgstr[0] ""
751 "Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
752 msgstr[1] ""
753 "Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
755 #: apply.c:4931 builtin/add.c:538 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
756 msgid "Unable to write new index file"
757 msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
759 #: apply.c:4958 apply.c:4961 builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212
760 #: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:262
761 #: builtin/pull.c:199 builtin/submodule--helper.c:406
762 #: builtin/submodule--helper.c:1362 builtin/submodule--helper.c:1365
763 #: builtin/submodule--helper.c:1846 builtin/submodule--helper.c:1849
764 #: builtin/submodule--helper.c:2088 git-add--interactive.perl:197
765 msgid "path"
766 msgstr "път"
768 #: apply.c:4959
769 msgid "don't apply changes matching the given path"
770 msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
772 #: apply.c:4962
773 msgid "apply changes matching the given path"
774 msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
776 #: apply.c:4964 builtin/am.c:2218
777 msgid "num"
778 msgstr "БРОЙ"
780 #: apply.c:4965
781 msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
782 msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
784 #: apply.c:4968
785 msgid "ignore additions made by the patch"
786 msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
788 #: apply.c:4970
789 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
790 msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
792 #: apply.c:4974
793 msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
794 msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
796 #: apply.c:4976
797 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
798 msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
800 #: apply.c:4978
801 msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
802 msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
804 #: apply.c:4980
805 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
806 msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
808 #: apply.c:4982
809 msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
810 msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
812 #: apply.c:4984
813 msgid "apply a patch without touching the working tree"
814 msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
816 #: apply.c:4986
817 msgid "accept a patch that touches outside the working area"
818 msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
820 #: apply.c:4989
821 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
822 msgstr ""
823 "кръпката да бъде приложена.  Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
824 "summary“"
826 #: apply.c:4991
827 msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
828 msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
830 #: apply.c:4993
831 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
832 msgstr ""
833 "създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
835 #: apply.c:4996 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:523
836 msgid "paths are separated with NUL character"
837 msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
839 #: apply.c:4998
840 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
841 msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
843 #: apply.c:4999 builtin/am.c:2197 builtin/interpret-trailers.c:97
844 #: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
845 #: builtin/pack-objects.c:3312 builtin/rebase.c:857
846 msgid "action"
847 msgstr "действие"
849 #: apply.c:5000
850 msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
851 msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
853 #: apply.c:5003 apply.c:5006
854 msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
855 msgstr ""
856 "игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
858 #: apply.c:5009
859 msgid "apply the patch in reverse"
860 msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
862 #: apply.c:5011
863 msgid "don't expect at least one line of context"
864 msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
866 #: apply.c:5013
867 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
868 msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
870 #: apply.c:5015
871 msgid "allow overlapping hunks"
872 msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
874 #: apply.c:5016 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
875 #: builtin/commit.c:1309 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:698
876 #: builtin/log.c:2023 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:127
877 #: builtin/rebase--interactive.c:157
878 msgid "be verbose"
879 msgstr "повече подробности"
881 #: apply.c:5018
882 msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
883 msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
885 #: apply.c:5021
886 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
887 msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
889 #: apply.c:5023 builtin/am.c:2206
890 msgid "root"
891 msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
893 #: apply.c:5024
894 msgid "prepend <root> to all filenames"
895 msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
897 #: archive.c:14
898 msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
899 msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
901 #: archive.c:15
902 msgid "git archive --list"
903 msgstr "git archive --list"
905 #: archive.c:16
906 msgid ""
907 "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
908 msgstr ""
909 "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
910 "[ПЪТ…]"
912 #: archive.c:17
913 msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
914 msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
916 #: archive.c:370 builtin/add.c:176 builtin/add.c:514 builtin/rm.c:298
917 #, c-format
918 msgid "pathspec '%s' did not match any files"
919 msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
921 #: archive.c:453
922 msgid "fmt"
923 msgstr "ФОРМАТ"
925 #: archive.c:453
926 msgid "archive format"
927 msgstr "ФОРМАТ на архива"
929 #: archive.c:454 builtin/log.c:1536
930 msgid "prefix"
931 msgstr "ПРЕФИКС"
933 #: archive.c:455
934 msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
935 msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
937 #: archive.c:456 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
938 #: builtin/fast-export.c:1013 builtin/fast-export.c:1015 builtin/grep.c:884
939 #: builtin/hash-object.c:104 builtin/ls-files.c:559 builtin/ls-files.c:562
940 #: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:575 builtin/read-tree.c:122
941 #: parse-options.h:162
942 msgid "file"
943 msgstr "ФАЙЛ"
945 #: archive.c:457 builtin/archive.c:89
946 msgid "write the archive to this file"
947 msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
949 #: archive.c:459
950 msgid "read .gitattributes in working directory"
951 msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
953 #: archive.c:460
954 msgid "report archived files on stderr"
955 msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
957 #: archive.c:461
958 msgid "store only"
959 msgstr "само съхранение без компресиране"
961 #: archive.c:462
962 msgid "compress faster"
963 msgstr "бързо компресиране"
965 #: archive.c:470
966 msgid "compress better"
967 msgstr "добро компресиране"
969 #: archive.c:473
970 msgid "list supported archive formats"
971 msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
973 #: archive.c:475 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:114
974 #: builtin/submodule--helper.c:1374 builtin/submodule--helper.c:1855
975 msgid "repo"
976 msgstr "хранилище"
978 #: archive.c:476 builtin/archive.c:91
979 msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
980 msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
982 #: archive.c:477 builtin/archive.c:92 builtin/difftool.c:714
983 #: builtin/notes.c:496
984 msgid "command"
985 msgstr "команда"
987 #: archive.c:478 builtin/archive.c:93
988 msgid "path to the remote git-upload-archive command"
989 msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
991 #: archive.c:485
992 msgid "Unexpected option --remote"
993 msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
995 #: archive.c:487
996 msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
997 msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
999 #: archive.c:489
1000 msgid "Unexpected option --output"
1001 msgstr "Неочаквана опция „--output“"
1003 #: archive.c:511
1004 #, c-format
1005 msgid "Unknown archive format '%s'"
1006 msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
1008 #: archive.c:518
1009 #, c-format
1010 msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
1011 msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
1013 #: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
1014 #, c-format
1015 msgid "cannot stream blob %s"
1016 msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
1018 #: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
1019 #, c-format
1020 msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
1021 msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
1023 #: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
1024 #, c-format
1025 msgid "cannot read %s"
1026 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
1028 #: archive-tar.c:458
1029 #, c-format
1030 msgid "unable to start '%s' filter"
1031 msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
1033 #: archive-tar.c:461
1034 msgid "unable to redirect descriptor"
1035 msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
1037 #: archive-tar.c:468
1038 #, c-format
1039 msgid "'%s' filter reported error"
1040 msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
1042 #: archive-zip.c:314
1043 #, c-format
1044 msgid "path is not valid UTF-8: %s"
1045 msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
1047 #: archive-zip.c:318
1048 #, c-format
1049 msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
1050 msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
1052 #: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:224 builtin/pack-objects.c:227
1053 #, c-format
1054 msgid "deflate error (%d)"
1055 msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
1057 #: archive-zip.c:609
1058 #, c-format
1059 msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
1060 msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
1062 #: attr.c:212
1063 #, c-format
1064 msgid "%.*s is not a valid attribute name"
1065 msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
1067 #: attr.c:409
1068 msgid ""
1069 "Negative patterns are ignored in git attributes\n"
1070 "Use '\\!' for literal leading exclamation."
1071 msgstr ""
1072 "Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
1073 "Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
1075 #: bisect.c:468
1076 #, c-format
1077 msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
1078 msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
1080 #: bisect.c:676
1081 #, c-format
1082 msgid "We cannot bisect more!\n"
1083 msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
1085 #: bisect.c:730
1086 #, c-format
1087 msgid "Not a valid commit name %s"
1088 msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
1090 #: bisect.c:754
1091 #, c-format
1092 msgid ""
1093 "The merge base %s is bad.\n"
1094 "This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
1095 msgstr ""
1096 "Неправилна база за сливане: %s.\n"
1097 "Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
1099 #: bisect.c:759
1100 #, c-format
1101 msgid ""
1102 "The merge base %s is new.\n"
1103 "The property has changed between %s and [%s].\n"
1104 msgstr ""
1105 "Нова база за сливане: %s.\n"
1106 "Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
1108 #: bisect.c:764
1109 #, c-format
1110 msgid ""
1111 "The merge base %s is %s.\n"
1112 "This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
1113 msgstr ""
1114 "Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
1115 "Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
1117 #: bisect.c:772
1118 #, c-format
1119 msgid ""
1120 "Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
1121 "git bisect cannot work properly in this case.\n"
1122 "Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
1123 msgstr ""
1124 "Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
1125 "Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
1126 "Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
1128 #: bisect.c:785
1129 #, c-format
1130 msgid ""
1131 "the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
1132 "So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
1133 "We continue anyway."
1134 msgstr ""
1135 "базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
1136 "Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
1137 "Двоичното търсене продължава."
1139 #: bisect.c:818
1140 #, c-format
1141 msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
1142 msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
1144 #: bisect.c:858
1145 #, c-format
1146 msgid "a %s revision is needed"
1147 msgstr "необходима е версия „%s“"
1149 #: bisect.c:877 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
1150 #, c-format
1151 msgid "could not create file '%s'"
1152 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
1154 #: bisect.c:928 builtin/merge.c:138
1155 #, c-format
1156 msgid "could not read file '%s'"
1157 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
1159 #: bisect.c:958
1160 msgid "reading bisect refs failed"
1161 msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
1163 #: bisect.c:977
1164 #, c-format
1165 msgid "%s was both %s and %s\n"
1166 msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
1168 #: bisect.c:985
1169 #, c-format
1170 msgid ""
1171 "No testable commit found.\n"
1172 "Maybe you started with bad path parameters?\n"
1173 msgstr ""
1174 "Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
1175 "Проверете параметрите за пътищата.\n"
1177 #: bisect.c:1004
1178 #, c-format
1179 msgid "(roughly %d step)"
1180 msgid_plural "(roughly %d steps)"
1181 msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
1182 msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
1184 #. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
1185 #. steps)" translation.
1187 #: bisect.c:1010
1188 #, c-format
1189 msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1190 msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1191 msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
1192 msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
1194 #: blame.c:1787
1195 msgid "--contents and --reverse do not blend well."
1196 msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
1198 #: blame.c:1801
1199 msgid "cannot use --contents with final commit object name"
1200 msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
1202 #: blame.c:1822
1203 msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1204 msgstr ""
1205 "Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
1206 "указването на крайно подаване"
1208 #: blame.c:1831 bundle.c:162 ref-filter.c:2046 sequencer.c:1963
1209 #: sequencer.c:4002 builtin/commit.c:1001 builtin/log.c:377 builtin/log.c:932
1210 #: builtin/log.c:1407 builtin/log.c:1783 builtin/log.c:2072 builtin/merge.c:406
1211 #: builtin/pack-objects.c:3137 builtin/pack-objects.c:3152
1212 #: builtin/shortlog.c:192
1213 msgid "revision walk setup failed"
1214 msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
1216 #: blame.c:1849
1217 msgid ""
1218 "--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1219 msgstr ""
1220 "Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
1221 "указването на диапазон по веригата на първите наследници"
1223 #: blame.c:1860
1224 #, c-format
1225 msgid "no such path %s in %s"
1226 msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
1228 #: blame.c:1871
1229 #, c-format
1230 msgid "cannot read blob %s for path %s"
1231 msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
1233 #: branch.c:52
1234 #, c-format
1235 msgid ""
1236 "\n"
1237 "After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1238 "the remote tracking information by invoking\n"
1239 "\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1240 msgstr ""
1241 "\n"
1242 "След корекция на грешката, можете да обновите\n"
1243 "информацията за следения клон чрез:\n"
1244 "git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
1246 #: branch.c:66
1247 #, c-format
1248 msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
1249 msgstr ""
1250 "Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
1252 #: branch.c:92
1253 #, c-format
1254 msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
1255 msgstr ""
1256 "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“ чрез "
1257 "пребазиране."
1259 #: branch.c:93
1260 #, c-format
1261 msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
1262 msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“."
1264 #: branch.c:97
1265 #, c-format
1266 msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
1267 msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“ чрез пребазиране."
1269 #: branch.c:98
1270 #, c-format
1271 msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1272 msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“."
1274 #: branch.c:103
1275 #, c-format
1276 msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
1277 msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
1279 #: branch.c:104
1280 #, c-format
1281 msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
1282 msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
1284 #: branch.c:108
1285 #, c-format
1286 msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
1287 msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
1289 #: branch.c:109
1290 #, c-format
1291 msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
1292 msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
1294 #: branch.c:118
1295 msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1296 msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
1298 #: branch.c:155
1299 #, c-format
1300 msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1301 msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
1303 #: branch.c:188
1304 #, c-format
1305 msgid "'%s' is not a valid branch name."
1306 msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
1308 #: branch.c:207
1309 #, c-format
1310 msgid "A branch named '%s' already exists."
1311 msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
1313 #: branch.c:212
1314 msgid "Cannot force update the current branch."
1315 msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
1317 #: branch.c:232
1318 #, c-format
1319 msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1320 msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
1322 #: branch.c:234
1323 #, c-format
1324 msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1325 msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
1327 #: branch.c:236
1328 msgid ""
1329 "\n"
1330 "If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1331 "branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1332 "run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1333 "\n"
1334 "If you are planning to push out a new local branch that\n"
1335 "will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1336 "\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
1337 msgstr ""
1338 "\n"
1339 "Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
1340 "да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
1341 "\n"
1342 "Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
1343 "може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
1344 "изтласква."
1346 #: branch.c:279
1347 #, c-format
1348 msgid "Not a valid object name: '%s'."
1349 msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
1351 #: branch.c:299
1352 #, c-format
1353 msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1354 msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
1356 #: branch.c:304
1357 #, c-format
1358 msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1359 msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
1361 #: branch.c:358
1362 #, c-format
1363 msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1364 msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
1366 #: branch.c:381
1367 #, c-format
1368 msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1369 msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
1371 #: bundle.c:36
1372 #, c-format
1373 msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1374 msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
1376 #: bundle.c:64
1377 #, c-format
1378 msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1379 msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
1381 #: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2182 sequencer.c:2722
1382 #: builtin/commit.c:774
1383 #, c-format
1384 msgid "could not open '%s'"
1385 msgstr "„%s“ не може да се отвори"
1387 #: bundle.c:141
1388 msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1389 msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
1391 #: bundle.c:192
1392 #, c-format
1393 msgid "The bundle contains this ref:"
1394 msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1395 msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
1396 msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
1398 #: bundle.c:199
1399 msgid "The bundle records a complete history."
1400 msgstr "Пратката съдържа пълна история."
1402 #: bundle.c:201
1403 #, c-format
1404 msgid "The bundle requires this ref:"
1405 msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1406 msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
1407 msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
1409 #: bundle.c:267
1410 msgid "unable to dup bundle descriptor"
1411 msgstr "неуспешно дублиране на дескриптора на пратката с „dup“"
1413 #: bundle.c:274
1414 msgid "Could not spawn pack-objects"
1415 msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
1417 #: bundle.c:285
1418 msgid "pack-objects died"
1419 msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
1421 #: bundle.c:327
1422 msgid "rev-list died"
1423 msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
1425 #: bundle.c:376
1426 #, c-format
1427 msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1428 msgstr ""
1429 "указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
1431 #: bundle.c:456 builtin/log.c:192 builtin/log.c:1688 builtin/shortlog.c:304
1432 #, c-format
1433 msgid "unrecognized argument: %s"
1434 msgstr "непознат аргумент: %s"
1436 #: bundle.c:464
1437 msgid "Refusing to create empty bundle."
1438 msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
1440 #: bundle.c:474
1441 #, c-format
1442 msgid "cannot create '%s'"
1443 msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
1445 #: bundle.c:498
1446 msgid "index-pack died"
1447 msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
1449 #: color.c:296
1450 #, c-format
1451 msgid "invalid color value: %.*s"
1452 msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
1454 #: commit.c:50 sequencer.c:2528 builtin/am.c:370 builtin/am.c:414
1455 #: builtin/am.c:1390 builtin/am.c:2025 builtin/replace.c:376
1456 #: builtin/replace.c:448
1457 #, c-format
1458 msgid "could not parse %s"
1459 msgstr "„%s“ не може да се анализира"
1461 #: commit.c:52
1462 #, c-format
1463 msgid "%s %s is not a commit!"
1464 msgstr "%s %s не е подаване!"
1466 #: commit.c:193
1467 msgid ""
1468 "Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
1469 "and will be removed in a future Git version.\n"
1470 "\n"
1471 "Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1472 "to convert the grafts into replace refs.\n"
1473 "\n"
1474 "Turn this message off by running\n"
1475 "\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1476 msgstr ""
1477 "Поддръжката на „<GIT_DIR>/info/grafts“ е остаряла.\n"
1478 "В бъдеща версия на Git ще бъде премахната.\n"
1479 "\n"
1480 "Може да преобразувате присадките в заместващи\n"
1481 "указатели с командата:\n"
1482 "\n"
1483 "    git replace --convert-graft-file\n"
1484 "\n"
1485 "За да изключите това съобщение, ползвайте командата:\n"
1486 "\n"
1487 "    git config advice.graftFileDeprecated false"
1489 #: commit.c:1115
1490 #, c-format
1491 msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
1492 msgstr ""
1493 "Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
1495 #: commit.c:1118
1496 #, c-format
1497 msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
1498 msgstr ""
1499 "Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
1501 #: commit.c:1121
1502 #, c-format
1503 msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
1504 msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
1506 #: commit.c:1124
1507 #, c-format
1508 msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
1509 msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
1511 #: commit.c:1378
1512 msgid ""
1513 "Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1514 "You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1515 "variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
1516 msgstr ""
1517 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
1518 "Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
1519 "зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
1521 #: commit-graph.c:108
1522 #, c-format
1523 msgid "graph file %s is too small"
1524 msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията „%s“ е твърде малък"
1526 #: commit-graph.c:115
1527 #, c-format
1528 msgid "graph signature %X does not match signature %X"
1529 msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
1531 #: commit-graph.c:122
1532 #, c-format
1533 msgid "graph version %X does not match version %X"
1534 msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
1536 #: commit-graph.c:129
1537 #, c-format
1538 msgid "hash version %X does not match version %X"
1539 msgstr "версията на отпечатъка на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
1541 #: commit-graph.c:153
1542 #, c-format
1543 msgid "improper chunk offset %08x%08x"
1544 msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
1546 #: commit-graph.c:189
1547 #, c-format
1548 msgid "chunk id %08x appears multiple times"
1549 msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
1551 #: commit-graph.c:308
1552 #, c-format
1553 msgid "could not find commit %s"
1554 msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
1556 #: commit-graph.c:617 builtin/pack-objects.c:2652
1557 #, c-format
1558 msgid "unable to get type of object %s"
1559 msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
1561 #: commit-graph.c:651
1562 msgid "Annotating commits in commit graph"
1563 msgstr "Анотиране на подаванията в гра̀фа"
1565 #: commit-graph.c:691
1566 msgid "Computing commit graph generation numbers"
1567 msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
1569 #: commit-graph.c:803 commit-graph.c:826 commit-graph.c:852
1570 msgid "Finding commits for commit graph"
1571 msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа"
1573 #: commit-graph.c:812
1574 #, c-format
1575 msgid "error adding pack %s"
1576 msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
1578 #: commit-graph.c:814
1579 #, c-format
1580 msgid "error opening index for %s"
1581 msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
1583 #: commit-graph.c:868
1584 #, c-format
1585 msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
1586 msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
1588 #: commit-graph.c:895
1589 msgid "too many commits to write graph"
1590 msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
1592 #: commit-graph.c:902 midx.c:769
1593 #, c-format
1594 msgid "unable to create leading directories of %s"
1595 msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
1597 #: commit-graph.c:1002
1598 msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
1599 msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
1601 #: commit-graph.c:1046
1602 msgid "Verifying commits in commit graph"
1603 msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
1605 #: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
1606 msgid "memory exhausted"
1607 msgstr "паметта свърши"
1609 #: config.c:123
1610 #, c-format
1611 msgid ""
1612 "exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
1613 "\t%s\n"
1614 "from\n"
1615 "\t%s\n"
1616 "This might be due to circular includes."
1617 msgstr ""
1618 "максималната дълбочина на влагане (%d) е надвишена при вмъкването на:\n"
1619 "    %s\n"
1620 "от\n"
1621 "    %s\n"
1622 "Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
1624 #: config.c:139
1625 #, c-format
1626 msgid "could not expand include path '%s'"
1627 msgstr "пътят за вмъкване „%s“не може да бъде разширен"
1629 #: config.c:150
1630 msgid "relative config includes must come from files"
1631 msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
1633 #: config.c:190
1634 msgid "relative config include conditionals must come from files"
1635 msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
1637 #: config.c:348
1638 #, c-format
1639 msgid "key does not contain a section: %s"
1640 msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
1642 #: config.c:354
1643 #, c-format
1644 msgid "key does not contain variable name: %s"
1645 msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
1647 #: config.c:378 sequencer.c:2296
1648 #, c-format
1649 msgid "invalid key: %s"
1650 msgstr "неправилен ключ: „%s“"
1652 #: config.c:384
1653 #, c-format
1654 msgid "invalid key (newline): %s"
1655 msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
1657 #: config.c:420 config.c:432
1658 #, c-format
1659 msgid "bogus config parameter: %s"
1660 msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
1662 #: config.c:467
1663 #, c-format
1664 msgid "bogus format in %s"
1665 msgstr "неправилен формат в „%s“"
1667 #: config.c:793
1668 #, c-format
1669 msgid "bad config line %d in blob %s"
1670 msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
1672 #: config.c:797
1673 #, c-format
1674 msgid "bad config line %d in file %s"
1675 msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
1677 #: config.c:801
1678 #, c-format
1679 msgid "bad config line %d in standard input"
1680 msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
1682 #: config.c:805
1683 #, c-format
1684 msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1685 msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
1687 #: config.c:809
1688 #, c-format
1689 msgid "bad config line %d in command line %s"
1690 msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
1692 #: config.c:813
1693 #, c-format
1694 msgid "bad config line %d in %s"
1695 msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
1697 #: config.c:952
1698 msgid "out of range"
1699 msgstr "извън диапазона"
1701 #: config.c:952
1702 msgid "invalid unit"
1703 msgstr "неправилна мерна единица"
1705 #: config.c:958
1706 #, c-format
1707 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1708 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
1710 #: config.c:963
1711 #, c-format
1712 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1713 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
1715 #: config.c:966
1716 #, c-format
1717 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1718 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
1720 #: config.c:969
1721 #, c-format
1722 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1723 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
1725 #: config.c:972
1726 #, c-format
1727 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1728 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
1730 #: config.c:975
1731 #, c-format
1732 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1733 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
1735 #: config.c:978
1736 #, c-format
1737 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1738 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
1740 #: config.c:1073
1741 #, c-format
1742 msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1743 msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
1745 #: config.c:1082
1746 #, c-format
1747 msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1748 msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
1750 #: config.c:1173
1751 #, c-format
1752 msgid "abbrev length out of range: %d"
1753 msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
1755 #: config.c:1187 config.c:1198
1756 #, c-format
1757 msgid "bad zlib compression level %d"
1758 msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
1760 #: config.c:1290
1761 msgid "core.commentChar should only be one character"
1762 msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
1764 #: config.c:1323
1765 #, c-format
1766 msgid "invalid mode for object creation: %s"
1767 msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
1769 #: config.c:1395
1770 #, c-format
1771 msgid "malformed value for %s"
1772 msgstr "неправилна стойност за „%s“"
1774 #: config.c:1421
1775 #, c-format
1776 msgid "malformed value for %s: %s"
1777 msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
1779 #: config.c:1422
1780 msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
1781 msgstr ""
1782 "трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
1783 "на указател), „matching“ (всички клони със съвпадащи имена), "
1784 "„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
1785 "от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
1787 #: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3391
1788 #, c-format
1789 msgid "bad pack compression level %d"
1790 msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
1792 #: config.c:1602
1793 #, c-format
1794 msgid "unable to load config blob object '%s'"
1795 msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
1797 #: config.c:1605
1798 #, c-format
1799 msgid "reference '%s' does not point to a blob"
1800 msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
1802 #: config.c:1622
1803 #, c-format
1804 msgid "unable to resolve config blob '%s'"
1805 msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
1807 #: config.c:1652
1808 #, c-format
1809 msgid "failed to parse %s"
1810 msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
1812 #: config.c:1705
1813 msgid "unable to parse command-line config"
1814 msgstr "неправилни настройки от командния ред"
1816 #: config.c:2037
1817 msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1818 msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
1820 #: config.c:2207
1821 #, c-format
1822 msgid "Invalid %s: '%s'"
1823 msgstr "Неправилен %s: „%s“"
1825 #: config.c:2250
1826 #, c-format
1827 msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1828 msgstr ""
1829 "непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“.  Ще се ползва "
1830 "стандартната стойност „keep“ (запазване)"
1832 #: config.c:2276
1833 #, c-format
1834 msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1835 msgstr ""
1836 "стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
1837 "%d"
1839 #: config.c:2322
1840 #, c-format
1841 msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1842 msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
1844 #: config.c:2324
1845 #, c-format
1846 msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1847 msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
1849 #: config.c:2405
1850 #, c-format
1851 msgid "invalid section name '%s'"
1852 msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
1854 #: config.c:2437
1855 #, c-format
1856 msgid "%s has multiple values"
1857 msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
1859 #: config.c:2466
1860 #, c-format
1861 msgid "failed to write new configuration file %s"
1862 msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
1864 #: config.c:2717 config.c:3041
1865 #, c-format
1866 msgid "could not lock config file %s"
1867 msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
1869 #: config.c:2728
1870 #, c-format
1871 msgid "opening %s"
1872 msgstr "отваряне на „%s“"
1874 #: config.c:2763 builtin/config.c:327
1875 #, c-format
1876 msgid "invalid pattern: %s"
1877 msgstr "неправилен шаблон: %s"
1879 #: config.c:2788
1880 #, c-format
1881 msgid "invalid config file %s"
1882 msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
1884 #: config.c:2801 config.c:3054
1885 #, c-format
1886 msgid "fstat on %s failed"
1887 msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
1889 #: config.c:2812
1890 #, c-format
1891 msgid "unable to mmap '%s'"
1892 msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
1894 #: config.c:2821 config.c:3059
1895 #, c-format
1896 msgid "chmod on %s failed"
1897 msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
1899 #: config.c:2906 config.c:3156
1900 #, c-format
1901 msgid "could not write config file %s"
1902 msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
1904 #: config.c:2940
1905 #, c-format
1906 msgid "could not set '%s' to '%s'"
1907 msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
1909 #: config.c:2942 builtin/remote.c:782
1910 #, c-format
1911 msgid "could not unset '%s'"
1912 msgstr "„%s“ не може да се премахне"
1914 #: config.c:3032
1915 #, c-format
1916 msgid "invalid section name: %s"
1917 msgstr "неправилно име на раздел: %s"
1919 #: config.c:3199
1920 #, c-format
1921 msgid "missing value for '%s'"
1922 msgstr "липсва стойност за „%s“"
1924 #: connect.c:61
1925 msgid "the remote end hung up upon initial contact"
1926 msgstr "отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
1928 #: connect.c:63
1929 msgid ""
1930 "Could not read from remote repository.\n"
1931 "\n"
1932 "Please make sure you have the correct access rights\n"
1933 "and the repository exists."
1934 msgstr ""
1935 "Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
1936 "\n"
1937 "Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
1938 "за достъп."
1940 #: connect.c:81
1941 #, c-format
1942 msgid "server doesn't support '%s'"
1943 msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
1945 #: connect.c:103
1946 #, c-format
1947 msgid "server doesn't support feature '%s'"
1948 msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
1950 #: connect.c:114
1951 msgid "expected flush after capabilities"
1952 msgstr ""
1953 "след първоначалната обява на възможностите се очаква изчистване на буферите"
1955 #: connect.c:233
1956 #, c-format
1957 msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
1958 msgstr "пропускане на възможностите след първия ред „%s“"
1960 #: connect.c:252
1961 msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
1962 msgstr "протоколна грешка: неочаквани възможности^{}"
1964 #: connect.c:273
1965 #, c-format
1966 msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
1967 msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 на плитък обект, а бе получено: „%s“"
1969 #: connect.c:275
1970 msgid "repository on the other end cannot be shallow"
1971 msgstr "отсрещното хранилище не може да е плитко"
1973 #: connect.c:310 fetch-pack.c:182 builtin/archive.c:63
1974 #, c-format
1975 msgid "remote error: %s"
1976 msgstr "отдалечена грешка: %s"
1978 #: connect.c:316
1979 msgid "invalid packet"
1980 msgstr "неправилен пакет"
1982 #: connect.c:336
1983 #, c-format
1984 msgid "protocol error: unexpected '%s'"
1985 msgstr "протоколна грешка: неочаквано „%s“"
1987 #: connect.c:444
1988 #, c-format
1989 msgid "invalid ls-refs response: %s"
1990 msgstr "неправилен отговор на „ls-refs“: „%s“"
1992 #: connect.c:448
1993 msgid "expected flush after ref listing"
1994 msgstr "очакваше се изчистване на буферите след изброяването на указателите"
1996 #: connect.c:547
1997 #, c-format
1998 msgid "protocol '%s' is not supported"
1999 msgstr "протокол „%s“ не се поддържа"
2001 #: connect.c:598
2002 msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
2003 msgstr "неуспешно задаване на „SO_KEEPALIVE“ на гнездо"
2005 #: connect.c:638 connect.c:701
2006 #, c-format
2007 msgid "Looking up %s ... "
2008 msgstr "Търсене на „%s“… "
2010 #: connect.c:642
2011 #, c-format
2012 msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
2013 msgstr "„%s“ (порт %s) не може да се открие („%s“)"
2015 #. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
2016 #: connect.c:646 connect.c:717
2017 #, c-format
2018 msgid ""
2019 "done.\n"
2020 "Connecting to %s (port %s) ... "
2021 msgstr ""
2022 "готово.\n"
2023 "Свързване към „%s“ (порт %s)…"
2025 #: connect.c:668 connect.c:745
2026 #, c-format
2027 msgid ""
2028 "unable to connect to %s:\n"
2029 "%s"
2030 msgstr ""
2031 "неуспешно свързване към „%s“:\n"
2032 "%s"
2034 #. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
2035 #: connect.c:674 connect.c:751
2036 msgid "done."
2037 msgstr "действието завърши."
2039 #: connect.c:705
2040 #, c-format
2041 msgid "unable to look up %s (%s)"
2042 msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
2044 #: connect.c:711
2045 #, c-format
2046 msgid "unknown port %s"
2047 msgstr "непознат порт „%s“"
2049 #: connect.c:848 connect.c:1174
2050 #, c-format
2051 msgid "strange hostname '%s' blocked"
2052 msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
2054 #: connect.c:850
2055 #, c-format
2056 msgid "strange port '%s' blocked"
2057 msgstr "необичайният порт „%s“ е блокиран"
2059 #: connect.c:860
2060 #, c-format
2061 msgid "cannot start proxy %s"
2062 msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
2064 #: connect.c:927
2065 msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
2066 msgstr ""
2067 "не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
2068 "\n"
2069 "    git help pull"
2071 #: connect.c:1122
2072 msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
2073 msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
2075 #: connect.c:1134
2076 msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
2077 msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-6“"
2079 #: connect.c:1151
2080 msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
2081 msgstr ""
2082 "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
2084 #: connect.c:1262
2085 #, c-format
2086 msgid "strange pathname '%s' blocked"
2087 msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
2089 #: connect.c:1307
2090 msgid "unable to fork"
2091 msgstr "неуспешно създаване на процес"
2093 #: connected.c:68 builtin/fsck.c:202 builtin/prune.c:147
2094 msgid "Checking connectivity"
2095 msgstr "Проверка на връзката"
2097 #: connected.c:80
2098 msgid "Could not run 'git rev-list'"
2099 msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
2101 #: connected.c:100
2102 msgid "failed write to rev-list"
2103 msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
2105 #: connected.c:107
2106 msgid "failed to close rev-list's stdin"
2107 msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
2109 #: convert.c:194
2110 #, c-format
2111 msgid "illegal crlf_action %d"
2112 msgstr "неправилно действие за край на ред: %d"
2114 #: convert.c:207
2115 #, c-format
2116 msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
2117 msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
2119 #: convert.c:209
2120 #, c-format
2121 msgid ""
2122 "CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
2123 "The file will have its original line endings in your working directory"
2124 msgstr ""
2125 "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
2126 "Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
2127 "директория."
2129 #: convert.c:217
2130 #, c-format
2131 msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
2132 msgstr ""
2133 "Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
2135 #: convert.c:219
2136 #, c-format
2137 msgid ""
2138 "LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
2139 "The file will have its original line endings in your working directory"
2140 msgstr ""
2141 "Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
2142 "„%s“.\n"
2143 "Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
2144 "директория."
2146 #: convert.c:280
2147 #, c-format
2148 msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
2149 msgstr ""
2150 "„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
2151 "кодиране „%s“"
2153 #: convert.c:287
2154 #, c-format
2155 msgid ""
2156 "The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
2157 "tree-encoding."
2158 msgstr ""
2159 "Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM).  Използвайте "
2160 "„UTF-%s“ като кодиране за работното дърво."
2162 #: convert.c:305
2163 #, c-format
2164 msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
2165 msgstr ""
2166 "„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
2167 "„%s“"
2169 #: convert.c:307
2170 #, c-format
2171 msgid ""
2172 "The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
2173 "%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
2174 msgstr ""
2175 "Във файла „%s“ липсва маркер за поредността на байтовете (BOM).  За кодиране "
2176 "на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
2177 "поредността на байтовете)."
2179 #: convert.c:425 convert.c:496
2180 #, c-format
2181 msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
2182 msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
2184 #: convert.c:468
2185 #, c-format
2186 msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
2187 msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
2189 #: convert.c:674
2190 #, c-format
2191 msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
2192 msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
2194 #: convert.c:694
2195 #, c-format
2196 msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
2197 msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
2199 #: convert.c:701
2200 #, c-format
2201 msgid "external filter '%s' failed %d"
2202 msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
2204 #: convert.c:736 convert.c:739
2205 #, c-format
2206 msgid "read from external filter '%s' failed"
2207 msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
2209 #: convert.c:742 convert.c:796
2210 #, c-format
2211 msgid "external filter '%s' failed"
2212 msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
2214 #: convert.c:844
2215 msgid "unexpected filter type"
2216 msgstr "неочакван вид филтър"
2218 #: convert.c:855
2219 msgid "path name too long for external filter"
2220 msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
2222 #: convert.c:929
2223 #, c-format
2224 msgid ""
2225 "external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
2226 "been filtered"
2227 msgstr ""
2228 "външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
2229 "филтрирани"
2231 #: convert.c:1228
2232 msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
2233 msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
2235 #: convert.c:1398 convert.c:1432
2236 #, c-format
2237 msgid "%s: clean filter '%s' failed"
2238 msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
2240 #: convert.c:1476
2241 #, c-format
2242 msgid "%s: smudge filter %s failed"
2243 msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
2245 #: date.c:116
2246 msgid "in the future"
2247 msgstr "в бъдещето"
2249 #: date.c:122
2250 #, c-format
2251 msgid "%<PRIuMAX> second ago"
2252 msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
2253 msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> секунда"
2254 msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> секунди"
2256 #: date.c:129
2257 #, c-format
2258 msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
2259 msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
2260 msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> минута"
2261 msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> минути"
2263 #: date.c:136
2264 #, c-format
2265 msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
2266 msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
2267 msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> час"
2268 msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> часа"
2270 #: date.c:143
2271 #, c-format
2272 msgid "%<PRIuMAX> day ago"
2273 msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
2274 msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> ден"
2275 msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> дена"
2277 #: date.c:149
2278 #, c-format
2279 msgid "%<PRIuMAX> week ago"
2280 msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
2281 msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> седмица"
2282 msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> седмици"
2284 #: date.c:156
2285 #, c-format
2286 msgid "%<PRIuMAX> month ago"
2287 msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
2288 msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> месец"
2289 msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> месеца"
2291 #: date.c:167
2292 #, c-format
2293 msgid "%<PRIuMAX> year"
2294 msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
2295 msgstr[0] "%<PRIuMAX> година"
2296 msgstr[1] "%<PRIuMAX> години"
2298 #. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
2299 #: date.c:170
2300 #, c-format
2301 msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
2302 msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
2303 msgstr[0] "преди %s и %<PRIuMAX> месец"
2304 msgstr[1] "преди %s и %<PRIuMAX> месеца"
2306 #: date.c:175 date.c:180
2307 #, c-format
2308 msgid "%<PRIuMAX> year ago"
2309 msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
2310 msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> година"
2311 msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> години"
2313 #: delta-islands.c:268
2314 msgid "Propagating island marks"
2315 msgstr "Разпространяване на границите на групите"
2317 #: delta-islands.c:286
2318 #, c-format
2319 msgid "bad tree object %s"
2320 msgstr "неправилен обект-дърво: %s"
2322 #: delta-islands.c:330
2323 #, c-format
2324 msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
2325 msgstr "регулярният израз на групата за „%s“, не може да бъде зареден: „%s“"
2327 #: delta-islands.c:386
2328 #, c-format
2329 msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
2330 msgstr ""
2331 "регулярният израз на групата в конфигурационния файл съдържа повече от "
2332 "максимално поддържаните (%d) прихващащи групи"
2334 #: delta-islands.c:462
2335 #, c-format
2336 msgid "Marked %d islands, done.\n"
2337 msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
2339 #: diffcore-order.c:24
2340 #, c-format
2341 msgid "failed to read orderfile '%s'"
2342 msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
2344 #: diffcore-rename.c:544
2345 msgid "Performing inexact rename detection"
2346 msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
2348 #: diff.c:108
2349 #, c-format
2350 msgid "option '%s' requires a value"
2351 msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
2353 #: diff.c:158
2354 #, c-format
2355 msgid "  Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
2356 msgstr ""
2357 "  Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
2358 "директории\n"
2360 #: diff.c:163
2361 #, c-format
2362 msgid "  Unknown dirstat parameter '%s'\n"
2363 msgstr "  Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
2365 #: diff.c:291
2366 msgid ""
2367 "color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
2368 "'dimmed-zebra', 'plain'"
2369 msgstr ""
2370 "настройката за цвят за преместване трябва да е една от: „no“ (без), "
2371 "„default“ (стандартно), „blocks“ (парчета), „zebra“ (райе), "
2372 "„dimmed_zebra“ (тъмно райе), „plain“ (обикновено)"
2374 #: diff.c:316
2375 #, c-format
2376 msgid "ignoring unknown color-moved-ws mode '%s'"
2377 msgstr "непознатата стойност „%s“ на настройката „color-moved-ws“ се прескача"
2379 #: diff.c:323
2380 msgid ""
2381 "color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other white "
2382 "space modes"
2383 msgstr ""
2384 "color-moved-ws: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
2385 "за знаците за интервали"
2387 #: diff.c:394
2388 #, c-format
2389 msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
2390 msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
2392 #: diff.c:454
2393 #, c-format
2394 msgid ""
2395 "Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
2396 "%s"
2397 msgstr ""
2398 "Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
2399 "%s"
2401 #: diff.c:4140
2402 #, c-format
2403 msgid "external diff died, stopping at %s"
2404 msgstr ""
2405 "външната програма за разлики завърши неуспешно.  Спиране на работата при „%s“"
2407 #: diff.c:4482
2408 msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
2409 msgstr ""
2410 "Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
2411 "една с друга"
2413 #: diff.c:4485
2414 msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
2415 msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
2417 #: diff.c:4563
2418 msgid "--follow requires exactly one pathspec"
2419 msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
2421 #: diff.c:4729
2422 #, c-format
2423 msgid ""
2424 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
2425 "%s"
2426 msgstr ""
2427 "Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
2428 "%s"
2430 #: diff.c:4743
2431 #, c-format
2432 msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
2433 msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
2435 #: diff.c:5823
2436 msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
2437 msgstr ""
2438 "търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
2439 "многото файлове."
2441 #: diff.c:5826
2442 msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
2443 msgstr ""
2444 "установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
2446 #: diff.c:5829
2447 #, c-format
2448 msgid ""
2449 "you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
2450 msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
2452 #: dir.c:576
2453 #, c-format
2454 msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
2455 msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
2457 #: dir.c:965
2458 #, c-format
2459 msgid "cannot use %s as an exclude file"
2460 msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
2462 #: dir.c:1880
2463 #, c-format
2464 msgid "could not open directory '%s'"
2465 msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
2467 #: dir.c:2122
2468 msgid "failed to get kernel name and information"
2469 msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
2471 #: dir.c:2246
2472 msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
2473 msgstr ""
2474 "кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
2476 #: dir.c:3047
2477 #, c-format
2478 msgid "index file corrupt in repo %s"
2479 msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
2481 #: dir.c:3092 dir.c:3097
2482 #, c-format
2483 msgid "could not create directories for %s"
2484 msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
2486 #: dir.c:3126
2487 #, c-format
2488 msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
2489 msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
2491 #: editor.c:73
2492 #, c-format
2493 msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
2494 msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да затвори файла …%c"
2496 #: entry.c:178
2497 msgid "Filtering content"
2498 msgstr "Филтриране на съдържанието"
2500 #: entry.c:465
2501 #, c-format
2502 msgid "could not stat file '%s'"
2503 msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
2505 #: environment.c:150
2506 #, c-format
2507 msgid "bad git namespace path \"%s\""
2508 msgstr "неправилен път към пространства от имена „%s“"
2510 #: environment.c:332
2511 #, c-format
2512 msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
2513 msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
2515 #: exec-cmd.c:361
2516 #, c-format
2517 msgid "too many args to run %s"
2518 msgstr "прекалено много аргументи за изпълнение „%s“"
2520 #: fetch-object.c:17
2521 msgid "Remote with no URL"
2522 msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
2524 #: fetch-pack.c:151
2525 msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
2526 msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
2528 #: fetch-pack.c:163
2529 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
2530 msgstr ""
2531 "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
2533 #: fetch-pack.c:183
2534 #, c-format
2535 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
2536 msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
2538 #: fetch-pack.c:253
2539 msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
2540 msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква  „multi_ack_detailed“"
2542 #: fetch-pack.c:347 fetch-pack.c:1277
2543 #, c-format
2544 msgid "invalid shallow line: %s"
2545 msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
2547 #: fetch-pack.c:353 fetch-pack.c:1283
2548 #, c-format
2549 msgid "invalid unshallow line: %s"
2550 msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
2552 #: fetch-pack.c:355 fetch-pack.c:1285
2553 #, c-format
2554 msgid "object not found: %s"
2555 msgstr "обектът „%s“ липсва"
2557 #: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1288
2558 #, c-format
2559 msgid "error in object: %s"
2560 msgstr "грешка в обекта: „%s“"
2562 #: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1290
2563 #, c-format
2564 msgid "no shallow found: %s"
2565 msgstr "не е открит плитък обект: %s"
2567 #: fetch-pack.c:363 fetch-pack.c:1293
2568 #, c-format
2569 msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
2570 msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
2572 #: fetch-pack.c:404
2573 #, c-format
2574 msgid "got %s %d %s"
2575 msgstr "получено бе %s %d %s"
2577 #: fetch-pack.c:421
2578 #, c-format
2579 msgid "invalid commit %s"
2580 msgstr "неправилно подаване: „%s“"
2582 #: fetch-pack.c:452
2583 msgid "giving up"
2584 msgstr "преустановяване"
2586 #: fetch-pack.c:464 progress.c:229
2587 msgid "done"
2588 msgstr "действието завърши"
2590 #: fetch-pack.c:476
2591 #, c-format
2592 msgid "got %s (%d) %s"
2593 msgstr "получено бе %s (%d) %s"
2595 #: fetch-pack.c:522
2596 #, c-format
2597 msgid "Marking %s as complete"
2598 msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
2600 #: fetch-pack.c:764
2601 #, c-format
2602 msgid "already have %s (%s)"
2603 msgstr "вече има „%s“ (%s)"
2605 #: fetch-pack.c:803
2606 msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
2607 msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
2609 #: fetch-pack.c:811
2610 msgid "protocol error: bad pack header"
2611 msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
2613 #: fetch-pack.c:879
2614 #, c-format
2615 msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
2616 msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
2618 #: fetch-pack.c:895
2619 #, c-format
2620 msgid "%s failed"
2621 msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
2623 #: fetch-pack.c:897
2624 msgid "error in sideband demultiplexer"
2625 msgstr "грешка в демултиплексора"
2627 #: fetch-pack.c:926
2628 msgid "Server does not support shallow clients"
2629 msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
2631 #: fetch-pack.c:930
2632 msgid "Server supports multi_ack_detailed"
2633 msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
2635 #: fetch-pack.c:933
2636 msgid "Server supports no-done"
2637 msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
2639 #: fetch-pack.c:939
2640 msgid "Server supports multi_ack"
2641 msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
2643 #: fetch-pack.c:943
2644 msgid "Server supports side-band-64k"
2645 msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
2647 #: fetch-pack.c:947
2648 msgid "Server supports side-band"
2649 msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
2651 #: fetch-pack.c:951
2652 msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
2653 msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
2655 #: fetch-pack.c:955
2656 msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
2657 msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
2659 #: fetch-pack.c:965
2660 msgid "Server supports ofs-delta"
2661 msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
2663 #: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:1158
2664 msgid "Server supports filter"
2665 msgstr "Сървърът поддържа филтри"
2667 #: fetch-pack.c:979
2668 #, c-format
2669 msgid "Server version is %.*s"
2670 msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
2672 #: fetch-pack.c:985
2673 msgid "Server does not support --shallow-since"
2674 msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
2676 #: fetch-pack.c:989
2677 msgid "Server does not support --shallow-exclude"
2678 msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
2680 #: fetch-pack.c:991
2681 msgid "Server does not support --deepen"
2682 msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
2684 #: fetch-pack.c:1008
2685 msgid "no common commits"
2686 msgstr "няма общи подавания"
2688 #: fetch-pack.c:1020 fetch-pack.c:1418
2689 msgid "git fetch-pack: fetch failed."
2690 msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
2692 #: fetch-pack.c:1153
2693 msgid "Server does not support shallow requests"
2694 msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
2696 #: fetch-pack.c:1199
2697 #, c-format
2698 msgid "error reading section header '%s'"
2699 msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
2701 #: fetch-pack.c:1205
2702 #, c-format
2703 msgid "expected '%s', received '%s'"
2704 msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
2706 #: fetch-pack.c:1244
2707 #, c-format
2708 msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
2709 msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
2711 #: fetch-pack.c:1249
2712 #, c-format
2713 msgid "error processing acks: %d"
2714 msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
2716 #: fetch-pack.c:1259
2717 msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
2718 msgstr ""
2719 "очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
2721 #: fetch-pack.c:1261
2722 msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
2723 msgstr ""
2724 "очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
2725 "други раздели"
2727 #: fetch-pack.c:1298
2728 #, c-format
2729 msgid "error processing shallow info: %d"
2730 msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
2732 #: fetch-pack.c:1314
2733 #, c-format
2734 msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
2735 msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
2737 #: fetch-pack.c:1324
2738 #, c-format
2739 msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
2740 msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
2742 #: fetch-pack.c:1328
2743 #, c-format
2744 msgid "error processing wanted refs: %d"
2745 msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
2747 #: fetch-pack.c:1642
2748 msgid "no matching remote head"
2749 msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
2751 #: fetch-pack.c:1660 builtin/clone.c:664
2752 msgid "remote did not send all necessary objects"
2753 msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
2755 #: fetch-pack.c:1686
2756 #, c-format
2757 msgid "no such remote ref %s"
2758 msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
2760 #: fetch-pack.c:1689
2761 #, c-format
2762 msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
2763 msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
2765 #: gpg-interface.c:318
2766 msgid "gpg failed to sign the data"
2767 msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
2769 #: gpg-interface.c:344
2770 msgid "could not create temporary file"
2771 msgstr "не може да се създаде временен файл"
2773 #: gpg-interface.c:347
2774 #, c-format
2775 msgid "failed writing detached signature to '%s'"
2776 msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
2778 #: graph.c:97
2779 #, c-format
2780 msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
2781 msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
2783 #: grep.c:2113
2784 #, c-format
2785 msgid "'%s': unable to read %s"
2786 msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
2788 #: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:410 builtin/diff.c:81
2789 #: builtin/rm.c:134
2790 #, c-format
2791 msgid "failed to stat '%s'"
2792 msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
2794 #: grep.c:2141
2795 #, c-format
2796 msgid "'%s': short read"
2797 msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
2799 #: help.c:23
2800 msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
2801 msgstr "създаване на работно дърво (погледнете: „git help tutorial“)"
2803 #: help.c:24
2804 msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
2805 msgstr "работа по текущата промяна (погледнете: „git help everyday“)"
2807 #: help.c:25
2808 msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
2809 msgstr "преглед на историята и състоянието (погледнете: „git help revisions“)"
2811 #: help.c:26
2812 msgid "grow, mark and tweak your common history"
2813 msgstr "увеличаване, отбелязване и промяна на общата история"
2815 #: help.c:27
2816 msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
2817 msgstr "съвместна работа (погледнете: „git help workflows“)"
2819 #: help.c:31
2820 msgid "Main Porcelain Commands"
2821 msgstr "Основни команди от потребителско ниво"
2823 #: help.c:32
2824 msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
2825 msgstr "Помощни команди/Променящи"
2827 #: help.c:33
2828 msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
2829 msgstr "Помощни команди/Запитващи"
2831 #: help.c:34
2832 msgid "Interacting with Others"
2833 msgstr "Съвместна работа с други хора"
2835 #: help.c:35
2836 msgid "Low-level Commands / Manipulators"
2837 msgstr "Команди от ниско ниво/Променящи"
2839 #: help.c:36
2840 msgid "Low-level Commands / Interrogators"
2841 msgstr "Команди от ниско ниво/Запитващи"
2843 #: help.c:37
2844 msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
2845 msgstr "Команди от ниско ниво/Синхронизация на хранилища"
2847 #: help.c:38
2848 msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
2849 msgstr "Команди от ниско ниво/Допълнителни инструменти"
2851 #: help.c:296
2852 #, c-format
2853 msgid "available git commands in '%s'"
2854 msgstr "налични команди на git от „%s“"
2856 #: help.c:303
2857 msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
2858 msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
2860 #: help.c:312
2861 msgid "These are common Git commands used in various situations:"
2862 msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
2864 #: help.c:361 git.c:90
2865 #, c-format
2866 msgid "unsupported command listing type '%s'"
2867 msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
2869 #: help.c:408
2870 msgid "The common Git guides are:"
2871 msgstr "Популярните въведения в Git са:"
2873 #: help.c:517
2874 msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
2875 msgstr "За повече информация за КОМАНДА изпълнете „git help КОМАНДА“"
2877 #: help.c:522
2878 msgid "External commands"
2879 msgstr "Външни команди"
2881 #: help.c:530
2882 msgid "Command aliases"
2883 msgstr "Псевдоними на командите"
2885 #: help.c:594
2886 #, c-format
2887 msgid ""
2888 "'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
2889 "able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
2890 msgstr ""
2891 "Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
2892 "бъде изпълнена.  Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
2894 #: help.c:653
2895 msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
2896 msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
2898 #: help.c:675
2899 #, c-format
2900 msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
2901 msgstr ""
2902 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
2903 "не съществува."
2905 #: help.c:680
2906 #, c-format
2907 msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
2908 msgstr ""
2909 "Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
2911 #: help.c:685
2912 #, c-format
2913 msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
2914 msgstr ""
2915 "Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
2916 "имате предвид „%s“."
2918 #: help.c:693
2919 #, c-format
2920 msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
2921 msgstr "git: „%s“ не е команда на git.  Погледнете изхода от „git --help“."
2923 #: help.c:697
2924 msgid ""
2925 "\n"
2926 "The most similar command is"
2927 msgid_plural ""
2928 "\n"
2929 "The most similar commands are"
2930 msgstr[0] ""
2931 "\n"
2932 "Най-близката команда е"
2933 msgstr[1] ""
2934 "\n"
2935 "Най-близките команди са"
2937 #: help.c:712
2938 msgid "git version [<options>]"
2939 msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
2941 #: help.c:780
2942 #, c-format
2943 msgid "%s: %s - %s"
2944 msgstr "%s: %s — %s"
2946 #: help.c:784
2947 msgid ""
2948 "\n"
2949 "Did you mean this?"
2950 msgid_plural ""
2951 "\n"
2952 "Did you mean one of these?"
2953 msgstr[0] ""
2954 "\n"
2955 "Команда с подобно име е:"
2956 msgstr[1] ""
2957 "\n"
2958 "Команди с подобно име са:"
2960 #: ident.c:345
2961 msgid ""
2962 "\n"
2963 "*** Please tell me who you are.\n"
2964 "\n"
2965 "Run\n"
2966 "\n"
2967 "  git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
2968 "  git config --global user.name \"Your Name\"\n"
2969 "\n"
2970 "to set your account's default identity.\n"
2971 "Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
2972 "\n"
2973 msgstr ""
2974 "\n"
2975 "●●● Въведете самоличност.\n"
2976 "\n"
2977 "Изпълнете:\n"
2978 "\n"
2979 "  git config --global user.email \"ИМЕ@example.com\"\n"
2980 "  git config --global user.name \"ВАШЕТО ИМЕ\"\n"
2981 "\n"
2982 "и въведете данни за себе си.\n"
2983 "Ако пропуснете опцията „--global“, самоличността е само за текущото "
2984 "хранилище.\n"
2985 "\n"
2987 #: ident.c:369
2988 msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
2989 msgstr "липсва адрес за е-поща, а автоматичното отгатване е изключено"
2991 #: ident.c:374
2992 #, c-format
2993 msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
2994 msgstr ""
2995 "адресът за е-поща не може да бъде отгатнат (най-доброто предположение бе "
2996 "„%s“)"
2998 #: ident.c:384
2999 msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
3000 msgstr "липсва име, а автоматичното отгатване е изключено"
3002 #: ident.c:390
3003 #, c-format
3004 msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
3005 msgstr "името не може да бъде отгатнато (най-доброто предположение бе „%s“)"
3007 #: ident.c:398
3008 #, c-format
3009 msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
3010 msgstr "не може да се ползва празно име като идентификатор (за <%s>)"
3012 #: ident.c:404
3013 #, c-format
3014 msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
3015 msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
3017 #: ident.c:419 builtin/commit.c:606
3018 #, c-format
3019 msgid "invalid date format: %s"
3020 msgstr "неправилен формат на дата: %s"
3022 #: list-objects-filter-options.c:35
3023 msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
3024 msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
3026 #: list-objects-filter-options.c:58
3027 msgid "only 'tree:0' is supported"
3028 msgstr "поддържа се единствено „tree:0“"
3030 #: list-objects-filter-options.c:137
3031 msgid "cannot change partial clone promisor remote"
3032 msgstr "не може да промените хранилището-гарант на непълно хранилище"
3034 #: lockfile.c:151
3035 #, c-format
3036 msgid ""
3037 "Unable to create '%s.lock': %s.\n"
3038 "\n"
3039 "Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
3040 "an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
3041 "are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
3042 "may have crashed in this repository earlier:\n"
3043 "remove the file manually to continue."
3044 msgstr ""
3045 "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s\n"
3046 "\n"
3047 "Изглежда, че и друг процес на git е пуснат в това хранилище, напр.\n"
3048 "редактор, стартиран с „git commit“.  Уверете се, че всички подобни\n"
3049 "процеси са спрени и опитайте отново.  Ако това не помогне, вероятната\n"
3050 "причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил.  За да\n"
3051 "продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
3053 #: lockfile.c:159
3054 #, c-format
3055 msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
3056 msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
3058 #: merge.c:41
3059 msgid "failed to read the cache"
3060 msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
3062 #: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1899 builtin/am.c:1933
3063 #: builtin/checkout.c:387 builtin/checkout.c:708 builtin/clone.c:764
3064 msgid "unable to write new index file"
3065 msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
3067 #: merge-recursive.c:323
3068 msgid "(bad commit)\n"
3069 msgstr "(лошо подаване)\n"
3071 #: merge-recursive.c:345
3072 #, c-format
3073 msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
3074 msgstr ""
3075 "неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за пътя „%s“.  Сливането е "
3076 "преустановено."
3078 #: merge-recursive.c:353
3079 #, c-format
3080 msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
3081 msgstr ""
3082 "неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за обновяването на пътя „%s“.  "
3083 "Сливането е преустановено."
3085 #: merge-recursive.c:435
3086 msgid "error building trees"
3087 msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
3089 #: merge-recursive.c:906
3090 #, c-format
3091 msgid "failed to create path '%s'%s"
3092 msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
3094 #: merge-recursive.c:917
3095 #, c-format
3096 msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
3097 msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
3099 #: merge-recursive.c:931 merge-recursive.c:950
3100 msgid ": perhaps a D/F conflict?"
3101 msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
3103 #: merge-recursive.c:940
3104 #, c-format
3105 msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
3106 msgstr ""
3107 "преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
3109 #: merge-recursive.c:982 builtin/cat-file.c:39
3110 #, c-format
3111 msgid "cannot read object %s '%s'"
3112 msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
3114 #: merge-recursive.c:984
3115 #, c-format
3116 msgid "blob expected for %s '%s'"
3117 msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
3119 #: merge-recursive.c:1008
3120 #, c-format
3121 msgid "failed to open '%s': %s"
3122 msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
3124 #: merge-recursive.c:1019
3125 #, c-format
3126 msgid "failed to symlink '%s': %s"
3127 msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
3129 #: merge-recursive.c:1024
3130 #, c-format
3131 msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
3132 msgstr ""
3133 "не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
3135 #: merge-recursive.c:1212
3136 #, c-format
3137 msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
3138 msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
3140 #: merge-recursive.c:1219
3141 #, c-format
3142 msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
3143 msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
3145 #: merge-recursive.c:1226
3146 #, c-format
3147 msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
3148 msgstr ""
3149 "Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
3150 "подаванията)"
3152 #: merge-recursive.c:1234 merge-recursive.c:1246
3153 #, c-format
3154 msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
3155 msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
3157 #: merge-recursive.c:1237 merge-recursive.c:1249
3158 #, c-format
3159 msgid "Fast-forwarding submodule %s"
3160 msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
3162 #: merge-recursive.c:1271
3163 #, c-format
3164 msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
3165 msgstr ""
3166 "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
3167 "от подаванията)"
3169 #: merge-recursive.c:1275
3170 #, c-format
3171 msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
3172 msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
3174 #: merge-recursive.c:1276
3175 msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
3176 msgstr ""
3177 "Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
3178 "подмодула:\n"
3180 #: merge-recursive.c:1279
3181 #, c-format
3182 msgid ""
3183 "If this is correct simply add it to the index for example\n"
3184 "by using:\n"
3185 "\n"
3186 "  git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
3187 "\n"
3188 "which will accept this suggestion.\n"
3189 msgstr ""
3190 "Ако това е така, добавете го към индекса с команда като следната:\n"
3191 "\n"
3192 "    git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
3193 "\n"
3194 "Това приема предложеното.\n"
3196 #: merge-recursive.c:1288
3197 #, c-format
3198 msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
3199 msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
3201 #: merge-recursive.c:1358
3202 msgid "Failed to execute internal merge"
3203 msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
3205 #: merge-recursive.c:1363
3206 #, c-format
3207 msgid "Unable to add %s to database"
3208 msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
3210 #: merge-recursive.c:1395
3211 #, c-format
3212 msgid "Auto-merging %s"
3213 msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
3215 #: merge-recursive.c:1416
3216 #, c-format
3217 msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
3218 msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
3220 #: merge-recursive.c:1483
3221 #, c-format
3222 msgid ""
3223 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
3224 "in tree."
3225 msgstr ""
3226 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s.  Версия %s на „%s“ "
3227 "е оставена в дървото."
3229 #: merge-recursive.c:1488
3230 #, c-format
3231 msgid ""
3232 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
3233 "left in tree."
3234 msgstr ""
3235 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
3236 "%s.  Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
3238 #: merge-recursive.c:1495
3239 #, c-format
3240 msgid ""
3241 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
3242 "in tree at %s."
3243 msgstr ""
3244 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s.  Версия %s на „%s“ "
3245 "е оставена в дървото: %s."
3247 #: merge-recursive.c:1500
3248 #, c-format
3249 msgid ""
3250 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
3251 "left in tree at %s."
3252 msgstr ""
3253 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
3254 "%s.  Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
3256 #: merge-recursive.c:1534
3257 msgid "rename"
3258 msgstr "преименуване"
3260 #: merge-recursive.c:1534
3261 msgid "renamed"
3262 msgstr "преименуван"
3264 #: merge-recursive.c:1588 merge-recursive.c:1737 merge-recursive.c:2369
3265 #: merge-recursive.c:3124
3266 #, c-format
3267 msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
3268 msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
3270 #: merge-recursive.c:1602
3271 #, c-format
3272 msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
3273 msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
3275 #: merge-recursive.c:1607
3276 #, c-format
3277 msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
3278 msgstr ""
3279 "Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“.  "
3280 "Вместо него се добавя „%s“"
3282 #: merge-recursive.c:1633
3283 #, c-format
3284 msgid ""
3285 "CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
3286 "\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
3287 msgstr ""
3288 "КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
3289 "„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
3291 #: merge-recursive.c:1638
3292 msgid " (left unresolved)"
3293 msgstr " (некоригиран конфликт)"
3295 #: merge-recursive.c:1699
3296 #, c-format
3297 msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
3298 msgstr ""
3299 "КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
3300 "„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
3302 #: merge-recursive.c:1734
3303 #, c-format
3304 msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
3305 msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
3307 #: merge-recursive.c:1746
3308 #, c-format
3309 msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
3310 msgstr ""
3311 "Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
3313 #: merge-recursive.c:1952
3314 #, c-format
3315 msgid ""
3316 "CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
3317 "directory %s was renamed to multiple other directories, with no destination "
3318 "getting a majority of the files."
3319 msgstr ""
3320 "КОНФЛИКТ (раздвояване при преименуване на директория): Не е ясно къде да се "
3321 "постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
3322 "директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
3324 #: merge-recursive.c:1984
3325 #, c-format
3326 msgid ""
3327 "CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
3328 "implicit directory rename(s) putting the following path(s) there: %s."
3329 msgstr ""
3330 "КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
3331 "„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
3333 #: merge-recursive.c:1994
3334 #, c-format
3335 msgid ""
3336 "CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
3337 "implicit directory renames tried to put these paths there: %s"
3338 msgstr ""
3339 "КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): повече от един път "
3340 "съответства на „%s“.  Косвено преименуване на директория води до поставянето "
3341 "на тези пътища там: %s."
3343 #: merge-recursive.c:2086
3344 #, c-format
3345 msgid ""
3346 "CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
3347 ">%s in %s"
3348 msgstr ""
3349 "КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
3350 "„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
3352 #: merge-recursive.c:2331
3353 #, c-format
3354 msgid ""
3355 "WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
3356 "renamed."
3357 msgstr ""
3358 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
3359 "„%s“ също е с променено име."
3361 #: merge-recursive.c:2737
3362 #, c-format
3363 msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
3364 msgstr ""
3365 "КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
3366 "„%s“ е добавен в „%s“"
3368 #: merge-recursive.c:2763
3369 #, c-format
3370 msgid "Adding merged %s"
3371 msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
3373 #: merge-recursive.c:2770 merge-recursive.c:3127
3374 #, c-format
3375 msgid "Adding as %s instead"
3376 msgstr "Добавяне като „%s“"
3378 #: merge-recursive.c:2934
3379 #, c-format
3380 msgid "cannot read object %s"
3381 msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
3383 #: merge-recursive.c:2937
3384 #, c-format
3385 msgid "object %s is not a blob"
3386 msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
3388 #: merge-recursive.c:3006
3389 msgid "modify"
3390 msgstr "промяна"
3392 #: merge-recursive.c:3006
3393 msgid "modified"
3394 msgstr "променен"
3396 #: merge-recursive.c:3017
3397 msgid "content"
3398 msgstr "съдържание"
3400 #: merge-recursive.c:3024
3401 msgid "add/add"
3402 msgstr "добавяне/добавяне"
3404 #: merge-recursive.c:3071
3405 #, c-format
3406 msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
3407 msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
3409 #: merge-recursive.c:3093 git-submodule.sh:858
3410 msgid "submodule"
3411 msgstr "ПОДМОДУЛ"
3413 #: merge-recursive.c:3094
3414 #, c-format
3415 msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
3416 msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
3418 #: merge-recursive.c:3216
3419 #, c-format
3420 msgid "Removing %s"
3421 msgstr "Изтриване на „%s“"
3423 #: merge-recursive.c:3242
3424 msgid "file/directory"
3425 msgstr "файл/директория"
3427 #: merge-recursive.c:3248
3428 msgid "directory/file"
3429 msgstr "директория/файл"
3431 #: merge-recursive.c:3255
3432 #, c-format
3433 msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
3434 msgstr ""
3435 "КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“.  Добавяне на „%s“ "
3436 "като „%s“"
3438 #: merge-recursive.c:3264
3439 #, c-format
3440 msgid "Adding %s"
3441 msgstr "Добавяне на „%s“"
3443 #: merge-recursive.c:3300
3444 #, c-format
3445 msgid ""
3446 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
3447 "  %s"
3448 msgstr ""
3449 "Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
3450 "    %s"
3452 #: merge-recursive.c:3311
3453 msgid "Already up to date!"
3454 msgstr "Вече е обновено!"
3456 #: merge-recursive.c:3320
3457 #, c-format
3458 msgid "merging of trees %s and %s failed"
3459 msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
3461 #: merge-recursive.c:3419
3462 msgid "Merging:"
3463 msgstr "Сливане:"
3465 #: merge-recursive.c:3432
3466 #, c-format
3467 msgid "found %u common ancestor:"
3468 msgid_plural "found %u common ancestors:"
3469 msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
3470 msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
3472 #: merge-recursive.c:3471
3473 msgid "merge returned no commit"
3474 msgstr "сливането не върна подаване"
3476 #: merge-recursive.c:3537
3477 #, c-format
3478 msgid "Could not parse object '%s'"
3479 msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
3481 #: merge-recursive.c:3553 builtin/merge.c:691 builtin/merge.c:849
3482 msgid "Unable to write index."
3483 msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
3485 #: midx.c:65
3486 #, c-format
3487 msgid "multi-pack-index file %s is too small"
3488 msgstr "файлът с индекса за множество пакети „%s“ е твърде малък"
3490 #: midx.c:81
3491 #, c-format
3492 msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
3493 msgstr "отпечатъкът на индекса за множество пакети 0x%08x не съвпада с 0x%08x"
3495 #: midx.c:86
3496 #, c-format
3497 msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
3498 msgstr "непозната версия на индекс за множество пакети — %d"
3500 #: midx.c:91
3501 #, c-format
3502 msgid "hash version %u does not match"
3503 msgstr "версията на отпечатъка %u не съвпада"
3505 #: midx.c:105
3506 msgid "invalid chunk offset (too large)"
3507 msgstr "неправилно (прекалено голямо) отместване на откъс"
3509 #: midx.c:129
3510 msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
3511 msgstr ""
3512 "идентификаторът за краен откъс на индекс за множество пакети се явява по-"
3513 "рано от очакваното"
3515 #: midx.c:142
3516 msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
3517 msgstr "липсва откъс (pack-name) от индекс за множество пакети"
3519 #: midx.c:144
3520 msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
3521 msgstr "липсва откъс (OID fanout) от индекс за множество пакети"
3523 #: midx.c:146
3524 msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
3525 msgstr "липсва откъс (OID lookup) от индекс за множество пакети"
3527 #: midx.c:148
3528 msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
3529 msgstr "липсва откъс за отместванията на обекти от индекс за множество пакети"
3531 #: midx.c:162
3532 #, c-format
3533 msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
3534 msgstr ""
3535 "неправилна подредба на имената в индекс за множество пакети: „%s“ се появи "
3536 "преди „%s“"
3538 #: midx.c:205
3539 #, c-format
3540 msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
3541 msgstr ""
3542 "неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
3544 #: midx.c:246
3545 msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
3546 msgstr ""
3547 "индексът за множество пакети съдържа 64-битови отмествания, но размерът на "
3548 "„off_t“ е недостатъчен"
3550 #: midx.c:271
3551 msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
3552 msgstr ""
3553 "грешка при създаването на пакетен файл на базата на индекс за множество "
3554 "пакети"
3556 #: midx.c:407
3557 #, c-format
3558 msgid "failed to add packfile '%s'"
3559 msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
3561 #: midx.c:413
3562 #, c-format
3563 msgid "failed to open pack-index '%s'"
3564 msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
3566 #: midx.c:507
3567 #, c-format
3568 msgid "failed to locate object %d in packfile"
3569 msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
3571 #: midx.c:943
3572 #, c-format
3573 msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
3574 msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
3576 #: midx.c:981
3577 #, c-format
3578 msgid ""
3579 "oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
3580 msgstr ""
3581 "неправилна подредба на откъси (OID fanout): fanout[%d] = %<PRIx32> > "
3582 "%<PRIx32> = fanout[%d]"
3584 #: midx.c:992
3585 #, c-format
3586 msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
3587 msgstr ""
3588 "неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
3590 #: midx.c:996
3591 msgid "Verifying object offsets"
3592 msgstr "Проверка на отместването на обекти"
3594 #: midx.c:1004
3595 #, c-format
3596 msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
3597 msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
3599 #: midx.c:1010
3600 #, c-format
3601 msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
3602 msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
3604 #: midx.c:1019
3605 #, c-format
3606 msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
3607 msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
3609 #: name-hash.c:532
3610 #, c-format
3611 msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
3612 msgstr "не може да се създаде нишка за директории: %s"
3614 #: name-hash.c:554
3615 #, c-format
3616 msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
3617 msgstr "не може да се създаде нишка за имена: %s"
3619 #: name-hash.c:560
3620 #, c-format
3621 msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
3622 msgstr "не може да се изчака нишка за имена: %s"
3624 #: notes-merge.c:275
3625 #, c-format
3626 msgid ""
3627 "You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
3628 "Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
3629 "commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
3630 msgstr ""
3631 "Не сте завършили предишното сливане на бележки.  (Указателят „%s“ "
3632 "съществува).\n"
3633 "За да завършите предишното сливане, изпълнете:\n"
3634 "\n"
3635 "    git notes merge --commit\n"
3636 "\n"
3637 "За да отмените предишното сливане, изпълнете:\n"
3638 "\n"
3639 "    git notes merge --abort"
3641 #: notes-merge.c:282
3642 #, c-format
3643 msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
3644 msgstr ""
3645 "Не сте завършили сливането на бележките.  (Указателят „%s“ съществува)."
3647 #: notes-utils.c:45
3648 msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
3649 msgstr ""
3650 "Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
3652 #: notes-utils.c:104
3653 #, c-format
3654 msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
3655 msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
3657 #: notes-utils.c:114
3658 #, c-format
3659 msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
3660 msgstr ""
3661 "Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
3663 #. TRANSLATORS: The first %s is the name of
3664 #. the environment variable, the second %s is
3665 #. its value.
3667 #: notes-utils.c:144
3668 #, c-format
3669 msgid "Bad %s value: '%s'"
3670 msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
3672 #: object.c:54
3673 #, c-format
3674 msgid "invalid object type \"%s\""
3675 msgstr "неправилен вид обект: „%s“"
3677 #: object.c:173
3678 #, c-format
3679 msgid "object %s is a %s, not a %s"
3680 msgstr "обектът „%s“ е %s, а не %s"
3682 #: object.c:233
3683 #, c-format
3684 msgid "object %s has unknown type id %d"
3685 msgstr "обектът „%s“ е непознат вид: %d"
3687 #: object.c:246
3688 #, c-format
3689 msgid "unable to parse object: %s"
3690 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
3692 #: object.c:266 object.c:277
3693 #, c-format
3694 msgid "sha1 mismatch %s"
3695 msgstr "разлика в SHA1: „%s“"
3697 #: packfile.c:607
3698 msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
3699 msgstr ""
3700 "отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
3702 #: packfile.c:1864
3703 #, c-format
3704 msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
3705 msgstr ""
3706 "отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
3707 "индексът да е повреден)"
3709 #: packfile.c:1868
3710 #, c-format
3711 msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
3712 msgstr ""
3713 "отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
3714 "да е отрязан)"
3716 #: parse-options.c:672
3717 msgid "..."
3718 msgstr "…"
3720 #: parse-options.c:691
3721 #, c-format
3722 msgid "usage: %s"
3723 msgstr "употреба: %s"
3725 #. TRANSLATORS: the colon here should align with the
3726 #. one in "usage: %s" translation.
3728 #: parse-options.c:697
3729 #, c-format
3730 msgid "   or: %s"
3731 msgstr "     или: %s"
3733 #: parse-options.c:700
3734 #, c-format
3735 msgid "    %s"
3736 msgstr "    %s"
3738 #: parse-options.c:739
3739 msgid "-NUM"
3740 msgstr "-ЧИСЛО"
3742 #: parse-options-cb.c:37
3743 #, c-format
3744 msgid "malformed expiration date '%s'"
3745 msgstr "неправилна дата на срок: „%s“"
3747 #: parse-options-cb.c:109
3748 #, c-format
3749 msgid "malformed object name '%s'"
3750 msgstr "неправилно име на обект „%s“"
3752 #: path.c:894
3753 #, c-format
3754 msgid "Could not make %s writable by group"
3755 msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
3757 #: pathspec.c:129
3758 msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
3759 msgstr ""
3760 "Екраниращият знак „\\“не може да е последен знак в стойността на атрибут"
3762 #: pathspec.c:147
3763 msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
3764 msgstr "Позволено е само едно указване на „attr:“."
3766 #: pathspec.c:150
3767 msgid "attr spec must not be empty"
3768 msgstr "„attr:“ трябва да указва стойност"
3770 #: pathspec.c:193
3771 #, c-format
3772 msgid "invalid attribute name %s"
3773 msgstr "неправилно име на атрибут: „%s“"
3775 #: pathspec.c:258
3776 msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
3777 msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
3779 #: pathspec.c:265
3780 msgid ""
3781 "global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
3782 "pathspec settings"
3783 msgstr ""
3784 "глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
3785 "други глобални настройки за пътища"
3787 #: pathspec.c:305
3788 msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
3789 msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
3791 #: pathspec.c:326
3792 #, c-format
3793 msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
3794 msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
3796 #: pathspec.c:331
3797 #, c-format
3798 msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
3799 msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
3801 #: pathspec.c:369
3802 #, c-format
3803 msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
3804 msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
3806 #: pathspec.c:428
3807 #, c-format
3808 msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
3809 msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
3811 #: pathspec.c:441
3812 #, c-format
3813 msgid "%s: '%s' is outside repository"
3814 msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
3816 #: pathspec.c:515
3817 #, c-format
3818 msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
3819 msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
3821 #: pathspec.c:525
3822 #, c-format
3823 msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
3824 msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
3826 #: pathspec.c:592
3827 #, c-format
3828 msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
3829 msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
3831 #: pkt-line.c:104
3832 msgid "flush packet write failed"
3833 msgstr "неуспешно изчистване на буферите при запис на пакет"
3835 #: pkt-line.c:142 pkt-line.c:228
3836 msgid "protocol error: impossibly long line"
3837 msgstr "протоколна грешка: прекалено дълъг ред"
3839 #: pkt-line.c:158 pkt-line.c:160
3840 msgid "packet write with format failed"
3841 msgstr "неуспешен запис на пакет с формат"
3843 #: pkt-line.c:192
3844 msgid "packet write failed - data exceeds max packet size"
3845 msgstr ""
3846 "неуспешен запис на пакетен файл — данните надвишават максималният размер на "
3847 "пакет"
3849 #: pkt-line.c:199 pkt-line.c:206
3850 msgid "packet write failed"
3851 msgstr "неуспешен запис на пакет"
3853 #: pkt-line.c:291
3854 msgid "read error"
3855 msgstr "грешка при четене"
3857 #: pkt-line.c:299
3858 msgid "the remote end hung up unexpectedly"
3859 msgstr "отдалеченото хранилище неочаквано прекъсна връзката"
3861 #: pkt-line.c:327
3862 #, c-format
3863 msgid "protocol error: bad line length character: %.4s"
3864 msgstr "протоколна грешка: неправилeн знак за дължина на ред: %.4s"
3866 #: pkt-line.c:337 pkt-line.c:342
3867 #, c-format
3868 msgid "protocol error: bad line length %d"
3869 msgstr "протоколна грешка: неправилна дължина на ред: %d"
3871 #: preload-index.c:118
3872 msgid "Refreshing index"
3873 msgstr "Обновяване на индекса"
3875 #: preload-index.c:137
3876 #, c-format
3877 msgid "unable to create threaded lstat: %s"
3878 msgstr "не може да се създаде нишка за изпълнението на „lstat“: %s"
3880 #: pretty.c:962
3881 msgid "unable to parse --pretty format"
3882 msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
3884 #: range-diff.c:56
3885 msgid "could not start `log`"
3886 msgstr "командата за журнала с подавания „log“ не може да се стартира"
3888 #: range-diff.c:59
3889 msgid "could not read `log` output"
3890 msgstr ""
3891 "изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
3893 #: range-diff.c:74 sequencer.c:4764
3894 #, c-format
3895 msgid "could not parse commit '%s'"
3896 msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
3898 #: range-diff.c:224
3899 msgid "failed to generate diff"
3900 msgstr "неуспешно търсене на разлика"
3902 #: range-diff.c:455 range-diff.c:457
3903 #, c-format
3904 msgid "could not parse log for '%s'"
3905 msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
3907 #: read-cache.c:1490
3908 msgid "Refresh index"
3909 msgstr "Обновяване на индекса"
3911 #: read-cache.c:1604
3912 #, c-format
3913 msgid ""
3914 "index.version set, but the value is invalid.\n"
3915 "Using version %i"
3916 msgstr ""
3917 "Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
3918 "Ще се ползва версия %i"
3920 #: read-cache.c:1614
3921 #, c-format
3922 msgid ""
3923 "GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
3924 "Using version %i"
3925 msgstr ""
3926 "Зададена е неправилна стойност на променливата на средата "
3927 "„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
3928 "Ще се ползва версия %i"
3930 #: read-cache.c:1792
3931 #, c-format
3932 msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
3933 msgstr "неправилно име на поле в индекса, близо до пътя „%s“"
3935 #: read-cache.c:1960 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111 builtin/add.c:458
3936 #: builtin/check-ignore.c:177 builtin/checkout.c:289 builtin/checkout.c:585
3937 #: builtin/checkout.c:953 builtin/clean.c:954 builtin/commit.c:343
3938 #: builtin/diff-tree.c:115 builtin/grep.c:489 builtin/mv.c:144
3939 #: builtin/reset.c:244 builtin/rm.c:270 builtin/submodule--helper.c:329
3940 msgid "index file corrupt"
3941 msgstr "файлът с индекса е повреден"
3943 #: read-cache.c:2101
3944 #, c-format
3945 msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
3946 msgstr "не може да се създаде нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
3948 #: read-cache.c:2114
3949 #, c-format
3950 msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
3951 msgstr "не може да се изчака нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
3953 #: read-cache.c:2201
3954 #, c-format
3955 msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
3956 msgstr ""
3957 "не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
3959 #: read-cache.c:2228
3960 #, c-format
3961 msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
3962 msgstr ""
3963 "не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
3965 #: read-cache.c:2982 sequencer.c:4727 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1086
3966 #, c-format
3967 msgid "could not close '%s'"
3968 msgstr "„%s“ не може да се затвори"
3970 #: read-cache.c:3055 sequencer.c:2203 sequencer.c:3592
3971 #, c-format
3972 msgid "could not stat '%s'"
3973 msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
3975 #: read-cache.c:3068
3976 #, c-format
3977 msgid "unable to open git dir: %s"
3978 msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
3980 #: read-cache.c:3080
3981 #, c-format
3982 msgid "unable to unlink: %s"
3983 msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
3985 #: rebase-interactive.c:10
3986 msgid ""
3987 "\n"
3988 "Commands:\n"
3989 "p, pick <commit> = use commit\n"
3990 "r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message\n"
3991 "e, edit <commit> = use commit, but stop for amending\n"
3992 "s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit\n"
3993 "f, fixup <commit> = like \"squash\", but discard this commit's log message\n"
3994 "x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell\n"
3995 "b, break = stop here (continue rebase later with 'git rebase --continue')\n"
3996 "d, drop <commit> = remove commit\n"
3997 "l, label <label> = label current HEAD with a name\n"
3998 "t, reset <label> = reset HEAD to a label\n"
3999 "m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]\n"
4000 ".       create a merge commit using the original merge commit's\n"
4001 ".       message (or the oneline, if no original merge commit was\n"
4002 ".       specified). Use -c <commit> to reword the commit message.\n"
4003 "\n"
4004 "These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.\n"
4005 msgstr ""
4006 "\n"
4007 "Команди:\n"
4008 " p, pick ПОДАВАНЕ   — прилагане на подаването\n"
4009 " r, reword ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването, но смяна на съобщението му\n"
4010 " e, edit ПОДАВАНЕ   — прилагане на подаването и спиране при него за още "
4011 "промени\n"
4012 " s, squash ПОДАВАНЕ — вкарване на подаването в предходното му\n"
4013 " f, fixup ПОДАВАНЕ  — вкарване на подаването в предходното му, без смяна на\n"
4014 "                      съобщението\n"
4015 " x, exec ПОДАВАНЕ   — изпълнение на команда към обвивката: останалата част "
4016 "на\n"
4017 "                      реда\n"
4018 " b, break           — спиране (може да продължите пребазирането с командата\n"
4019 "                      „git rebase --continue“)\n"
4020 " d, drop ПОДАВАНЕ   — прескачане на подаването\n"
4021 " l, label ЕТИКЕТ    — задаване на етикет на указаното от HEAD\n"
4022 " t, reset ЕТИКЕТ    — зануляване на HEAD към ЕТИКЕТа\n"
4023 " m, merge [-C ПОДАВАНЕ | -c ПОДАВАНЕ] ЕТИКЕТ [# ЕДИН_РЕД]\n"
4024 "                    — създаване на подаване със сливане със съобщението от\n"
4025 "                      първоначалното подаване (или съобщението от ЕДИН_РЕД,\n"
4026 "                      ако не е зададено подаване със сливане.  С опцията\n"
4027 "                      „-c ПОДАВАНЕ“, може да смените съобщението.\n"
4028 "\n"
4029 "Може да променяте последователността на редовете — те се изпълняват\n"
4030 "последователно отгоре-надолу.\n"
4032 #: rebase-interactive.c:31 git-rebase--preserve-merges.sh:173
4033 msgid ""
4034 "\n"
4035 "Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
4036 msgstr ""
4037 "\n"
4038 "Не изтривайте редове.  Подаванията могат да се прескачат с командата "
4039 "„drop“.\n"
4041 #: rebase-interactive.c:34 git-rebase--preserve-merges.sh:177
4042 msgid ""
4043 "\n"
4044 "If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
4045 msgstr ""
4046 "\n"
4047 "Ако изтриете ред, съответстващото му подаване ще бъде ИЗТРИТО.\n"
4049 #: rebase-interactive.c:40 git-rebase--preserve-merges.sh:816
4050 msgid ""
4051 "\n"
4052 "You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
4053 "To continue rebase after editing, run:\n"
4054 "    git rebase --continue\n"
4055 "\n"
4056 msgstr ""
4057 "\n"
4058 "В момента редактирате файла с командите на текущото интерактивно "
4059 "пребазиране.\n"
4060 "За да продължите пребазирането след това, изпълнете:\n"
4061 "    git rebase --continue\n"
4062 "\n"
4064 #: rebase-interactive.c:45 git-rebase--preserve-merges.sh:893
4065 msgid ""
4066 "\n"
4067 "However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
4068 "\n"
4069 msgstr ""
4070 "\n"
4071 "Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
4072 "\n"
4074 #: rebase-interactive.c:51 git-rebase--preserve-merges.sh:900
4075 msgid "Note that empty commits are commented out"
4076 msgstr "Празните подавания са коментирани"
4078 #: rebase-interactive.c:62 rebase-interactive.c:75 sequencer.c:2186
4079 #: sequencer.c:4505 sequencer.c:4561 sequencer.c:4836
4080 #, c-format
4081 msgid "could not read '%s'."
4082 msgstr "от „%s“ не може да се чете."
4084 #: refs.c:192
4085 #, c-format
4086 msgid "%s does not point to a valid object!"
4087 msgstr "„%s“ не сочи към позволен обект!"
4089 #: refs.c:583
4090 #, c-format
4091 msgid "ignoring dangling symref %s"
4092 msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
4094 #: refs.c:585 ref-filter.c:1951
4095 #, c-format
4096 msgid "ignoring broken ref %s"
4097 msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
4099 #: refs.c:711
4100 #, c-format
4101 msgid "could not open '%s' for writing: %s"
4102 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
4104 #: refs.c:721 refs.c:772
4105 #, c-format
4106 msgid "could not read ref '%s'"
4107 msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
4109 #: refs.c:727
4110 #, c-format
4111 msgid "ref '%s' already exists"
4112 msgstr "указателят „%s“ вече съществува"
4114 #: refs.c:732
4115 #, c-format
4116 msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
4117 msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
4119 #: refs.c:740 sequencer.c:394 sequencer.c:2510 sequencer.c:2636
4120 #: sequencer.c:2650 sequencer.c:2877 sequencer.c:4725 sequencer.c:4788
4121 #: wrapper.c:656
4122 #, c-format
4123 msgid "could not write to '%s'"
4124 msgstr "в „%s“ не може да се пише"
4126 #: refs.c:767 sequencer.c:4723 sequencer.c:4782 wrapper.c:225 wrapper.c:395
4127 #: builtin/am.c:728
4128 #, c-format
4129 msgid "could not open '%s' for writing"
4130 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
4132 #: refs.c:774
4133 #, c-format
4134 msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
4135 msgstr "неочакван идентификатор на обект при изтриването на „%s“"
4137 #: refs.c:905
4138 #, c-format
4139 msgid "log for ref %s has gap after %s"
4140 msgstr "има пропуски в журнала с подаванията за указателя „%s“ след „%s“"
4142 #: refs.c:911
4143 #, c-format
4144 msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
4145 msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ свършва неочаквано след „%s“"
4147 #: refs.c:969
4148 #, c-format
4149 msgid "log for %s is empty"
4150 msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ е празен"
4152 #: refs.c:1061
4153 #, c-format
4154 msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
4155 msgstr "указател не може да се обнови с грешно име „%s“"
4157 #: refs.c:1137
4158 #, c-format
4159 msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
4160 msgstr "неуспешно обновяване на указателя „%s“: %s"
4162 #: refs.c:1911
4163 #, c-format
4164 msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
4165 msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
4167 #: refs.c:1943
4168 msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
4169 msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
4171 #: refs.c:2039 refs.c:2069
4172 #, c-format
4173 msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
4174 msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
4176 #: refs.c:2045 refs.c:2080
4177 #, c-format
4178 msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
4179 msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
4181 #: refs/files-backend.c:1228
4182 #, c-format
4183 msgid "could not remove reference %s"
4184 msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
4186 #: refs/files-backend.c:1242 refs/packed-backend.c:1532
4187 #: refs/packed-backend.c:1542
4188 #, c-format
4189 msgid "could not delete reference %s: %s"
4190 msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
4192 #: refs/files-backend.c:1245 refs/packed-backend.c:1545
4193 #, c-format
4194 msgid "could not delete references: %s"
4195 msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
4197 #: refspec.c:137
4198 #, c-format
4199 msgid "invalid refspec '%s'"
4200 msgstr "неправилен указател: „%s“"
4202 #: ref-filter.c:39 wt-status.c:1855
4203 msgid "gone"
4204 msgstr "изтрит"
4206 #: ref-filter.c:40
4207 #, c-format
4208 msgid "ahead %d"
4209 msgstr "напред с %d"
4211 #: ref-filter.c:41
4212 #, c-format
4213 msgid "behind %d"
4214 msgstr "назад с %d"
4216 #: ref-filter.c:42
4217 #, c-format
4218 msgid "ahead %d, behind %d"
4219 msgstr "напред с %d, назад с %d"
4221 #: ref-filter.c:138
4222 #, c-format
4223 msgid "expected format: %%(color:<color>)"
4224 msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
4226 #: ref-filter.c:140
4227 #, c-format
4228 msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
4229 msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
4231 #: ref-filter.c:162
4232 #, c-format
4233 msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
4234 msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
4236 #: ref-filter.c:166
4237 #, c-format
4238 msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
4239 msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
4241 #: ref-filter.c:168
4242 #, c-format
4243 msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
4244 msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
4246 #: ref-filter.c:223
4247 #, c-format
4248 msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
4249 msgstr "%%(objecttype) не приема аргументи"
4251 #: ref-filter.c:235
4252 #, c-format
4253 msgid "%%(objectsize) does not take arguments"
4254 msgstr "%%(objectsize) не приема аргументи"
4256 #: ref-filter.c:247
4257 #, c-format
4258 msgid "%%(body) does not take arguments"
4259 msgstr "%%(body) не приема аргументи"
4261 #: ref-filter.c:256
4262 #, c-format
4263 msgid "%%(subject) does not take arguments"
4264 msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
4266 #: ref-filter.c:278
4267 #, c-format
4268 msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
4269 msgstr "непознат аргумент „%%(trailers)“: %s"
4271 #: ref-filter.c:307
4272 #, c-format
4273 msgid "positive value expected contents:lines=%s"
4274 msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
4276 #: ref-filter.c:309
4277 #, c-format
4278 msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
4279 msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
4281 #: ref-filter.c:324
4282 #, c-format
4283 msgid "positive value expected objectname:short=%s"
4284 msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
4286 #: ref-filter.c:328
4287 #, c-format
4288 msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
4289 msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
4291 #: ref-filter.c:358
4292 #, c-format
4293 msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
4294 msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
4296 #: ref-filter.c:370
4297 #, c-format
4298 msgid "unrecognized position:%s"
4299 msgstr "непозната позиция: %s"
4301 #: ref-filter.c:377
4302 #, c-format
4303 msgid "unrecognized width:%s"
4304 msgstr "непозната широчина: %s"
4306 #: ref-filter.c:386
4307 #, c-format
4308 msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
4309 msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
4311 #: ref-filter.c:394
4312 #, c-format
4313 msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
4314 msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
4316 #: ref-filter.c:412
4317 #, c-format
4318 msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
4319 msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
4321 #: ref-filter.c:508
4322 #, c-format
4323 msgid "malformed field name: %.*s"
4324 msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
4326 #: ref-filter.c:535
4327 #, c-format
4328 msgid "unknown field name: %.*s"
4329 msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
4331 #: ref-filter.c:539
4332 #, c-format
4333 msgid ""
4334 "not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
4335 msgstr "не е хранилище на git, а полето „%.*s“ изисква достъп данни на обектни"
4337 #: ref-filter.c:663
4338 #, c-format
4339 msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
4340 msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
4342 #: ref-filter.c:726
4343 #, c-format
4344 msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
4345 msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
4347 #: ref-filter.c:728
4348 #, c-format
4349 msgid "format: %%(then) atom used more than once"
4350 msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
4352 #: ref-filter.c:730
4353 #, c-format
4354 msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
4355 msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
4357 #: ref-filter.c:758
4358 #, c-format
4359 msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
4360 msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
4362 #: ref-filter.c:760
4363 #, c-format
4364 msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
4365 msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
4367 #: ref-filter.c:762
4368 #, c-format
4369 msgid "format: %%(else) atom used more than once"
4370 msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
4372 #: ref-filter.c:777
4373 #, c-format
4374 msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
4375 msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
4377 #: ref-filter.c:834
4378 #, c-format
4379 msgid "malformed format string %s"
4380 msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
4382 #: ref-filter.c:1424
4383 #, c-format
4384 msgid "(no branch, rebasing %s)"
4385 msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
4387 #: ref-filter.c:1427
4388 #, c-format
4389 msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
4390 msgstr "(извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“)"
4392 #: ref-filter.c:1430
4393 #, c-format
4394 msgid "(no branch, bisect started on %s)"
4395 msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
4397 #. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
4398 #. detached at " in wt-status.c
4400 #: ref-filter.c:1438
4401 #, c-format
4402 msgid "(HEAD detached at %s)"
4403 msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
4405 #. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
4406 #. detached from " in wt-status.c
4408 #: ref-filter.c:1445
4409 #, c-format
4410 msgid "(HEAD detached from %s)"
4411 msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
4413 #: ref-filter.c:1449
4414 msgid "(no branch)"
4415 msgstr "(извън клон)"
4417 #: ref-filter.c:1483 ref-filter.c:1638
4418 #, c-format
4419 msgid "missing object %s for %s"
4420 msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
4422 #: ref-filter.c:1491
4423 #, c-format
4424 msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
4425 msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
4427 #: ref-filter.c:1857
4428 #, c-format
4429 msgid "malformed object at '%s'"
4430 msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
4432 #: ref-filter.c:1946
4433 #, c-format
4434 msgid "ignoring ref with broken name %s"
4435 msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
4437 #: ref-filter.c:2232
4438 #, c-format
4439 msgid "format: %%(end) atom missing"
4440 msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
4442 #: ref-filter.c:2338
4443 #, c-format
4444 msgid "malformed object name %s"
4445 msgstr "неправилно име на обект „%s“"
4447 #: remote.c:607
4448 #, c-format
4449 msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
4450 msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
4452 #: remote.c:611
4453 #, c-format
4454 msgid "%s usually tracks %s, not %s"
4455 msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
4457 #: remote.c:615
4458 #, c-format
4459 msgid "%s tracks both %s and %s"
4460 msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
4462 #: remote.c:623
4463 msgid "Internal error"
4464 msgstr "Вътрешна грешка"
4466 #: remote.c:1569 remote.c:1670
4467 msgid "HEAD does not point to a branch"
4468 msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
4470 #: remote.c:1578
4471 #, c-format
4472 msgid "no such branch: '%s'"
4473 msgstr "няма клон на име „%s“"
4475 #: remote.c:1581
4476 #, c-format
4477 msgid "no upstream configured for branch '%s'"
4478 msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
4480 #: remote.c:1587
4481 #, c-format
4482 msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
4483 msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
4485 #: remote.c:1602
4486 #, c-format
4487 msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
4488 msgstr ""
4489 "липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
4490 "хранилището „%s“"
4492 #: remote.c:1614
4493 #, c-format
4494 msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
4495 msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
4497 #: remote.c:1624
4498 #, c-format
4499 msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
4500 msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
4502 #: remote.c:1637
4503 msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
4504 msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
4506 #: remote.c:1659
4507 msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
4508 msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
4510 #: remote.c:1935
4511 #, c-format
4512 msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
4513 msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
4515 #: remote.c:1939
4516 msgid "  (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
4517 msgstr "  (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
4519 #: remote.c:1942
4520 #, c-format
4521 msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
4522 msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
4524 #: remote.c:1946
4525 #, c-format
4526 msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
4527 msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
4529 #: remote.c:1949
4530 #, c-format
4531 msgid "  (use \"%s\" for details)\n"
4532 msgstr "  (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
4534 #: remote.c:1953
4535 #, c-format
4536 msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
4537 msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
4538 msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
4539 msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
4541 #: remote.c:1959
4542 msgid "  (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
4543 msgstr "  (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
4545 #: remote.c:1962
4546 #, c-format
4547 msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
4548 msgid_plural ""
4549 "Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
4550 msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
4551 msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
4553 #: remote.c:1970
4554 msgid "  (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
4555 msgstr "  (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
4557 #: remote.c:1973
4558 #, c-format
4559 msgid ""
4560 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
4561 "and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
4562 msgid_plural ""
4563 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
4564 "and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
4565 msgstr[0] ""
4566 "Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
4567 "двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
4568 msgstr[1] ""
4569 "Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
4570 "двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
4572 #: remote.c:1983
4573 msgid "  (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
4574 msgstr "  (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
4576 #: replace-object.c:21
4577 #, c-format
4578 msgid "bad replace ref name: %s"
4579 msgstr "неправилно име на указател за замяна: „%s“"
4581 #: replace-object.c:30
4582 #, c-format
4583 msgid "duplicate replace ref: %s"
4584 msgstr "повтарящ се указател за замяна: „%s“"
4586 #: replace-object.c:73
4587 #, c-format
4588 msgid "replace depth too high for object %s"
4589 msgstr "дълбочината на замяна е прекалено голяма за обекта: „%s“"
4591 #: rerere.c:217 rerere.c:226 rerere.c:229
4592 msgid "corrupt MERGE_RR"
4593 msgstr "повреден „MERGE_RR“ (запис за коригиране на конфликт)"
4595 #: rerere.c:264 rerere.c:269
4596 msgid "unable to write rerere record"
4597 msgstr "приложеното коригиране на конфликт не може да бъде записано"
4599 #: rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3136 sequencer.c:3162
4600 #, c-format
4601 msgid "could not write '%s'"
4602 msgstr "„%s“ не може да се запише"
4604 #: rerere.c:495
4605 #, c-format
4606 msgid "there were errors while writing '%s' (%s)"
4607 msgstr "грешки при записването на „%s“ (%s)"
4609 #: rerere.c:498
4610 #, c-format
4611 msgid "failed to flush '%s'"
4612 msgstr "грешка при изчистването на буферите при записването на „%s“"
4614 #: rerere.c:503 rerere.c:1039
4615 #, c-format
4616 msgid "could not parse conflict hunks in '%s'"
4617 msgstr "парчетата с конфликти в „%s“ не може да се анализират"
4619 #: rerere.c:684
4620 #, c-format
4621 msgid "failed utime() on '%s'"
4622 msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
4624 #: rerere.c:694
4625 #, c-format
4626 msgid "writing '%s' failed"
4627 msgstr "неуспешен запис на „%s“"
4629 #: rerere.c:714
4630 #, c-format
4631 msgid "Staged '%s' using previous resolution."
4632 msgstr ""
4633 "„%s“ е добавен към индекса с преизползване на запазена корекция при сливане"
4635 #: rerere.c:753
4636 #, c-format
4637 msgid "Recorded resolution for '%s'."
4638 msgstr "Корекцията на конфликта при сливане на „%s“ е запазена."
4640 #: rerere.c:788
4641 #, c-format
4642 msgid "Resolved '%s' using previous resolution."
4643 msgstr ""
4644 "Конфликтът при сливане на „%s“ е коригиран с преизползване на предишна "
4645 "корекция."
4647 #: rerere.c:803
4648 #, c-format
4649 msgid "cannot unlink stray '%s'"
4650 msgstr "излишният обект „%s“ не може да се изтрие"
4652 #: rerere.c:807
4653 #, c-format
4654 msgid "Recorded preimage for '%s'"
4655 msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
4657 #: rerere.c:881 submodule.c:1763 builtin/submodule--helper.c:1413
4658 #: builtin/submodule--helper.c:1423
4659 #, c-format
4660 msgid "could not create directory '%s'"
4661 msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
4663 #: rerere.c:1057
4664 #, c-format
4665 msgid "failed to update conflicted state in '%s'"
4666 msgstr "конфликтът в „%s“ не може да се обнови"
4668 #: rerere.c:1068 rerere.c:1075
4669 #, c-format
4670 msgid "no remembered resolution for '%s'"
4671 msgstr "липсва запазена корекция на конфликт при „%s“"
4673 #: rerere.c:1077
4674 #, c-format
4675 msgid "cannot unlink '%s'"
4676 msgstr "„%s“ не може да се изтрие"
4678 #: rerere.c:1087
4679 #, c-format
4680 msgid "Updated preimage for '%s'"
4681 msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е обновен"
4683 #: rerere.c:1096
4684 #, c-format
4685 msgid "Forgot resolution for '%s'\n"
4686 msgstr "Запазената корекция на конфликт при „%s“ е премахната\n"
4688 #: rerere.c:1199
4689 msgid "unable to open rr-cache directory"
4690 msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отвори"
4692 #: revision.c:2324
4693 msgid "your current branch appears to be broken"
4694 msgstr "Текущият клон е повреден"
4696 #: revision.c:2327
4697 #, c-format
4698 msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
4699 msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
4701 #: revision.c:2523
4702 msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
4703 msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
4705 #: run-command.c:740
4706 msgid "open /dev/null failed"
4707 msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
4709 #: run-command.c:1229
4710 #, c-format
4711 msgid "cannot create async thread: %s"
4712 msgstr "не може да се създаде асинхронна нишка: %s"
4714 #: run-command.c:1293
4715 #, c-format
4716 msgid ""
4717 "The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
4718 "You can disable this warning with `git config advice.ignoredHook false`."
4719 msgstr ""
4720 "Куката „%s“ се прескача, защото липсват права за изпълнение.\n"
4721 "За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
4722 "    git config advice.ignoredHook false"
4724 #: send-pack.c:142
4725 msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
4726 msgstr ""
4727 "неочакван изчистващ пакет „flush“ при изчитане на състоянието от "
4728 "отдалеченото разпакетиране"
4730 #: send-pack.c:144
4731 #, c-format
4732 msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
4733 msgstr ""
4734 "състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
4736 #: send-pack.c:146
4737 #, c-format
4738 msgid "remote unpack failed: %s"
4739 msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
4741 #: send-pack.c:308
4742 msgid "failed to sign the push certificate"
4743 msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
4745 #: send-pack.c:421
4746 msgid "the receiving end does not support --signed push"
4747 msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
4749 #: send-pack.c:423
4750 msgid ""
4751 "not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
4752 "signed push"
4753 msgstr ""
4754 "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
4755 "използва сертификат"
4757 #: send-pack.c:435
4758 msgid "the receiving end does not support --atomic push"
4759 msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
4761 #: send-pack.c:440
4762 msgid "the receiving end does not support push options"
4763 msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
4765 #: sequencer.c:183
4766 #, c-format
4767 msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
4768 msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“ на съобщение при подаване"
4770 #: sequencer.c:287
4771 #, c-format
4772 msgid "could not delete '%s'"
4773 msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
4775 #: sequencer.c:313
4776 msgid "revert"
4777 msgstr "отмяна"
4779 #: sequencer.c:315
4780 msgid "cherry-pick"
4781 msgstr "отбиране"
4783 #: sequencer.c:317
4784 msgid "rebase -i"
4785 msgstr "rebase -i"
4787 #: sequencer.c:319
4788 #, c-format
4789 msgid "unknown action: %d"
4790 msgstr "неизвестно действие: %d"
4792 #: sequencer.c:376
4793 msgid ""
4794 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
4795 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
4796 msgstr ""
4797 "след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
4798 "пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
4800 #: sequencer.c:379
4801 msgid ""
4802 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
4803 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
4804 "and commit the result with 'git commit'"
4805 msgstr ""
4806 "след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
4807 "пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
4808 "подайте резултата с командата „git commit'“."
4810 #: sequencer.c:392 sequencer.c:2632
4811 #, c-format
4812 msgid "could not lock '%s'"
4813 msgstr "„%s“ не може да се заключи"
4815 #: sequencer.c:399
4816 #, c-format
4817 msgid "could not write eol to '%s'"
4818 msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
4820 #: sequencer.c:404 sequencer.c:2515 sequencer.c:2638 sequencer.c:2652
4821 #: sequencer.c:2885
4822 #, c-format
4823 msgid "failed to finalize '%s'"
4824 msgstr "„%s“ не може да се завърши"
4826 #: sequencer.c:427 sequencer.c:921 sequencer.c:1594 sequencer.c:2535
4827 #: sequencer.c:2867 sequencer.c:2974 builtin/am.c:260 builtin/commit.c:746
4828 #: builtin/merge.c:1084 builtin/rebase.c:152
4829 #, c-format
4830 msgid "could not read '%s'"
4831 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
4833 #: sequencer.c:453
4834 #, c-format
4835 msgid "your local changes would be overwritten by %s."
4836 msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
4838 #: sequencer.c:457
4839 msgid "commit your changes or stash them to proceed."
4840 msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
4842 #: sequencer.c:486
4843 #, c-format
4844 msgid "%s: fast-forward"
4845 msgstr "%s: превъртане"
4847 #. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
4848 #. "rebase -i".
4850 #: sequencer.c:575
4851 #, c-format
4852 msgid "%s: Unable to write new index file"
4853 msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
4855 #: sequencer.c:591
4856 msgid "unable to update cache tree"
4857 msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
4859 #: sequencer.c:604
4860 msgid "could not resolve HEAD commit"
4861 msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
4863 #: sequencer.c:684
4864 #, c-format
4865 msgid "no key present in '%.*s'"
4866 msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
4868 #: sequencer.c:695
4869 #, c-format
4870 msgid "unable to dequote value of '%s'"
4871 msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
4873 #: sequencer.c:732 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:719
4874 #: builtin/am.c:811 builtin/merge.c:1081
4875 #, c-format
4876 msgid "could not open '%s' for reading"
4877 msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
4879 #: sequencer.c:742
4880 msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
4881 msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
4883 #: sequencer.c:747
4884 msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
4885 msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
4887 #: sequencer.c:752
4888 msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
4889 msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
4891 #: sequencer.c:756
4892 #, c-format
4893 msgid "unknown variable '%s'"
4894 msgstr "непозната променлива „%s“"
4896 #: sequencer.c:761
4897 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
4898 msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
4900 #: sequencer.c:763
4901 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
4902 msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
4904 #: sequencer.c:765
4905 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
4906 msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
4908 #: sequencer.c:825
4909 #, c-format
4910 msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
4911 msgstr "неправилен формат на дата „%s“ в „%s“"
4913 #: sequencer.c:842
4914 #, c-format
4915 msgid ""
4916 "you have staged changes in your working tree\n"
4917 "If these changes are meant to be squashed into the previous commit, run:\n"
4918 "\n"
4919 "  git commit --amend %s\n"
4920 "\n"
4921 "If they are meant to go into a new commit, run:\n"
4922 "\n"
4923 "  git commit %s\n"
4924 "\n"
4925 "In both cases, once you're done, continue with:\n"
4926 "\n"
4927 "  git rebase --continue\n"
4928 msgstr ""
4929 "в това работно дърво има скатани промени.\n"
4930 "Ако искате да ги вкарате в предишното подаване, изпълнете:\n"
4931 "\n"
4932 "    git commit --amend %s\n"
4933 "\n"
4934 "Ако искате да създадете ново подаване, изпълнете:\n"
4935 "\n"
4936 "    git commit %s\n"
4937 "\n"
4938 "И в двата случая продължавате след това с командата:\n"
4939 "\n"
4940 "    git rebase --continue\n"
4942 #: sequencer.c:935
4943 msgid "writing root commit"
4944 msgstr "запазване на начално подаване"
4946 #: sequencer.c:1142
4947 msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
4948 msgstr ""
4949 "неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
4950 "(prepare-commit-msg)"
4952 #: sequencer.c:1149
4953 msgid ""
4954 "Your name and email address were configured automatically based\n"
4955 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
4956 "You can suppress this message by setting them explicitly. Run the\n"
4957 "following command and follow the instructions in your editor to edit\n"
4958 "your configuration file:\n"
4959 "\n"
4960 "    git config --global --edit\n"
4961 "\n"
4962 "After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
4963 "\n"
4964 "    git commit --amend --reset-author\n"
4965 msgstr ""
4966 "Името и адресът за е-поща са настроени автоматично на базата на името на\n"
4967 "потребителя и името на машината.  Проверете дали са верни.  Можете да "
4968 "спрете\n"
4969 "това съобщение като изрично зададете стойностите.  Изпълнете следната "
4970 "команда\n"
4971 "и следвайте инструкциите в текстовия ви редактор, за да редактирате\n"
4972 "конфигурационния файл:\n"
4973 "\n"
4974 "    git config --global --edit\n"
4975 "\n"
4976 "След като направите това, можете да коригирате информацията за автора на\n"
4977 "текущото подаване чрез:\n"
4978 "\n"
4979 "    git commit --amend --reset-author\n"
4981 #: sequencer.c:1162
4982 msgid ""
4983 "Your name and email address were configured automatically based\n"
4984 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
4985 "You can suppress this message by setting them explicitly:\n"
4986 "\n"
4987 "    git config --global user.name \"Your Name\"\n"
4988 "    git config --global user.email you@example.com\n"
4989 "\n"
4990 "After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
4991 "\n"
4992 "    git commit --amend --reset-author\n"
4993 msgstr ""
4994 "Името и адресът за е-поща са настроени автоматично на базата на името на\n"
4995 "потребителя и името на машината.  Проверете дали са верни.  Можете да "
4996 "спрете\n"
4997 "това съобщение като изрично зададете стойностите:\n"
4998 "\n"
4999 "    git config --global user.name \"Вашето Име\"\n"
5000 "    git config --global user.email пенчо@example.com\n"
5001 "\n"
5002 "След като направите това, можете да коригирате информацията за автора на\n"
5003 "текущото подаване чрез:\n"
5004 "\n"
5005 "    git commit --amend --reset-author\n"
5007 #: sequencer.c:1202
5008 msgid "couldn't look up newly created commit"
5009 msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
5011 #: sequencer.c:1204
5012 msgid "could not parse newly created commit"
5013 msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
5015 #: sequencer.c:1250
5016 msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
5017 msgstr ""
5018 "състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
5019 "подаването"
5021 #: sequencer.c:1252
5022 msgid "detached HEAD"
5023 msgstr "несвързан връх „HEAD“"
5025 #: sequencer.c:1256
5026 msgid " (root-commit)"
5027 msgstr " (начално подаване)"
5029 #: sequencer.c:1277
5030 msgid "could not parse HEAD"
5031 msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
5033 #: sequencer.c:1279
5034 #, c-format
5035 msgid "HEAD %s is not a commit!"
5036 msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
5038 #: sequencer.c:1283 builtin/commit.c:1543
5039 msgid "could not parse HEAD commit"
5040 msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
5042 #: sequencer.c:1334 sequencer.c:1934
5043 msgid "unable to parse commit author"
5044 msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
5046 #: sequencer.c:1344 builtin/am.c:1585 builtin/merge.c:677
5047 msgid "git write-tree failed to write a tree"
5048 msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
5050 #: sequencer.c:1361 sequencer.c:1416
5051 #, c-format
5052 msgid "unable to read commit message from '%s'"
5053 msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
5055 #: sequencer.c:1383 builtin/am.c:1606 builtin/commit.c:1646 builtin/merge.c:858
5056 #: builtin/merge.c:883
5057 msgid "failed to write commit object"
5058 msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
5060 #: sequencer.c:1443
5061 #, c-format
5062 msgid "could not parse commit %s"
5063 msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
5065 #: sequencer.c:1448
5066 #, c-format
5067 msgid "could not parse parent commit %s"
5068 msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
5070 #: sequencer.c:1546 sequencer.c:1654
5071 #, c-format
5072 msgid "unknown command: %d"
5073 msgstr "непозната команда: %d"
5075 #: sequencer.c:1601 sequencer.c:1626
5076 #, c-format
5077 msgid "This is a combination of %d commits."
5078 msgstr "Това е обединение от %d подавания"
5080 #: sequencer.c:1611 sequencer.c:4744
5081 msgid "need a HEAD to fixup"
5082 msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
5084 #: sequencer.c:1613 sequencer.c:2912
5085 msgid "could not read HEAD"
5086 msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
5088 #: sequencer.c:1615
5089 msgid "could not read HEAD's commit message"
5090 msgstr ""
5091 "съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
5093 #: sequencer.c:1621
5094 #, c-format
5095 msgid "cannot write '%s'"
5096 msgstr "„%s“ не може да се запази"
5098 #: sequencer.c:1628 git-rebase--preserve-merges.sh:441
5099 msgid "This is the 1st commit message:"
5100 msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
5102 #: sequencer.c:1636
5103 #, c-format
5104 msgid "could not read commit message of %s"
5105 msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
5107 #: sequencer.c:1643
5108 #, c-format
5109 msgid "This is the commit message #%d:"
5110 msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
5112 #: sequencer.c:1649
5113 #, c-format
5114 msgid "The commit message #%d will be skipped:"
5115 msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
5117 #: sequencer.c:1732
5118 msgid "your index file is unmerged."
5119 msgstr "индексът не е слят."
5121 #: sequencer.c:1739
5122 msgid "cannot fixup root commit"
5123 msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
5125 #: sequencer.c:1758
5126 #, c-format
5127 msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
5128 msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
5130 #: sequencer.c:1766
5131 #, c-format
5132 msgid "commit %s does not have parent %d"
5133 msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
5135 #: sequencer.c:1770
5136 #, c-format
5137 msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
5138 msgstr "указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
5140 #: sequencer.c:1776
5141 #, c-format
5142 msgid "cannot get commit message for %s"
5143 msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
5145 #. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
5146 #. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
5147 #: sequencer.c:1795
5148 #, c-format
5149 msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
5150 msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
5152 #: sequencer.c:1860
5153 #, c-format
5154 msgid "could not rename '%s' to '%s'"
5155 msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
5157 #: sequencer.c:1915
5158 #, c-format
5159 msgid "could not revert %s... %s"
5160 msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
5162 #: sequencer.c:1916
5163 #, c-format
5164 msgid "could not apply %s... %s"
5165 msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
5167 #: sequencer.c:1974
5168 #, c-format
5169 msgid "git %s: failed to read the index"
5170 msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
5172 #: sequencer.c:1981
5173 #, c-format
5174 msgid "git %s: failed to refresh the index"
5175 msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
5177 #: sequencer.c:2062
5178 #, c-format
5179 msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
5180 msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
5182 #: sequencer.c:2071
5183 #, c-format
5184 msgid "missing arguments for %s"
5185 msgstr "„%s“ изисква аргументи"
5187 #: sequencer.c:2130
5188 #, c-format
5189 msgid "invalid line %d: %.*s"
5190 msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
5192 #: sequencer.c:2138
5193 #, c-format
5194 msgid "cannot '%s' without a previous commit"
5195 msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
5197 #: sequencer.c:2209
5198 msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
5199 msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
5201 #: sequencer.c:2211
5202 #, c-format
5203 msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
5204 msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
5206 #: sequencer.c:2216
5207 msgid "no commits parsed."
5208 msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
5210 #: sequencer.c:2227
5211 msgid "cannot cherry-pick during a revert."
5212 msgstr ""
5213 "по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
5215 #: sequencer.c:2229
5216 msgid "cannot revert during a cherry-pick."
5217 msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
5219 #: sequencer.c:2299
5220 #, c-format
5221 msgid "invalid value for %s: %s"
5222 msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
5224 #: sequencer.c:2380
5225 msgid "unusable squash-onto"
5226 msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
5228 #: sequencer.c:2396
5229 #, c-format
5230 msgid "malformed options sheet: '%s'"
5231 msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
5233 #: sequencer.c:2479 sequencer.c:4005
5234 msgid "empty commit set passed"
5235 msgstr "зададено е празно множество от подавания"
5237 #: sequencer.c:2487
5238 msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
5239 msgstr ""
5240 "в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
5242 #: sequencer.c:2488
5243 msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
5244 msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
5246 #: sequencer.c:2491
5247 #, c-format
5248 msgid "could not create sequencer directory '%s'"
5249 msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
5251 #: sequencer.c:2505
5252 msgid "could not lock HEAD"
5253 msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
5255 #: sequencer.c:2560 sequencer.c:3761
5256 msgid "no cherry-pick or revert in progress"
5257 msgstr ""
5258 "в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
5260 #: sequencer.c:2562
5261 msgid "cannot resolve HEAD"
5262 msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
5264 #: sequencer.c:2564 sequencer.c:2599
5265 msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
5266 msgstr ""
5267 "действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
5268 "предстои да бъде създаден"
5270 #: sequencer.c:2585 builtin/grep.c:721
5271 #, c-format
5272 msgid "cannot open '%s'"
5273 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
5275 #: sequencer.c:2587
5276 #, c-format
5277 msgid "cannot read '%s': %s"
5278 msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
5280 #: sequencer.c:2588
5281 msgid "unexpected end of file"
5282 msgstr "неочакван край на файл"
5284 #: sequencer.c:2594
5285 #, c-format
5286 msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
5287 msgstr ""
5288 "запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
5289 "повреден"
5291 #: sequencer.c:2605
5292 msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
5293 msgstr ""
5294 "Изглежда указателят „HEAD“ е променен.  Проверете към какво сочи.\n"
5295 "Не се правят промени."
5297 #: sequencer.c:2709 sequencer.c:3679
5298 #, c-format
5299 msgid "could not update %s"
5300 msgstr "„%s“ не може да се обнови"
5302 #: sequencer.c:2747 sequencer.c:3659
5303 msgid "cannot read HEAD"
5304 msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
5306 #: sequencer.c:2762
5307 #, c-format