stash: teach 'push' (and 'create_stash') to honor pathspec
[git.git] / po / bg.po
blobce75f39936a035deb5b7a8dcaedbb161df0531b9
1 # Bulgarian translation of git po-file.
2 # Copyright (C) 2014, 2015 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
3 # This file is distributed under the same license as the git package.
4 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015.
6 # ========================
7 # DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
8 # ------------------------
9 # range интервал
10 # unreachable object недостижим обект
11 # dangling objects обект извън клон
12 # fast-forward тривиално сливане
13 # stale remote старо хранилище
14 # rebase пребазирам
15 # force (push) принудително изтласквам
16 # stash/index индекс
17 # squash commits смачкване на подавания
18 # root commit начално подаване
19 # fixup вкарвам подаване в предното без следа
20 # remote-tracking branch следящ клон
21 # git bundle пратка на git
22 # bisect двоично търсене
23 # am прилагам поредица от кръпки
24 # working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
25 # switch to branch преминавам към клон
26 # sparse entry частично изтеглена директория/път
27 # revision range диапазон на версиите
28 # cover letter придружаващо писмо
29 # reference repository еталонно хранилище
30 # grafted repository хранилище с присаждане
31 # thin pack съкратен пакет
32 # stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
33 # mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
34 # soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
35 # hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
36 # merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
37 # keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
38 # commit-ish указател към подаване
39 # sequence последователност/поредица
40 # whitespace symbol знаци за интервали
41 # shortlog съкратения журнал
42 # backing store мястото за съхранение
43 # reject отхвърлено парче
44 # topic branch тематичен клон
45 # empty head връх без история
46 # tree-ish указател към дърво
47 # three-way merge тройно сливане
48 # dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
49 # fallback  резервен вариант
50 # pathspec magic опция за магически пътища
51 # bitmap index индекс на база битови маски
52 # mark маркер
53 # plumbing команди от системно ниво
54 # porcelain команди от потребителско ниво
55 # pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
56 # mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
57 # token лексема
58 # trailer епилог/завършек на съобщение
59 # cwd текуща работна директория
60 # untracked cache кеш за неследените файлове
61 # broken/corrupt повреден
62 # restore възстановявам
63 # precious objects repo хранилище с важни обекти
64 # linked checkout свързано изтегляне
65 # term управляваща дума (за git-bisect)
66 # mergetag етикет при сливане
67 # delta - разлика, делта, обект-разлика
68 # peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
69 # strip - премахвам (за компонент при филтриране)
70 # unrelated histories - независими истории
71 # ----
72 # „$var“ - може да не сработва за shell  има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
73 # ========================
74 # „“…— ●≫ѝ→
76 # consistency between stdout - standard output/ stdin - standard input/ stderr - standard error
79 # ========================
80 # RECHECK
81 # ------------------------
82 # FIXME
83 # HEAD as a reference vs head of a branch
84 # git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
85 # git fetch --al работи подобно на --all
86 # ========================
87 # GENERATE STATS
88 # ------------------------
89 # grep ^#: bg.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//'  -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' > OUT
90 # sort -u OUT > UNIQUE
91 # for i in `cat UNIQUE`; do echo   `grep "^$i$" OUT | wc -l` $i ; done | sort -nr > STATS
93 # ========================
94 # FIND NON FULLY TRANSLATED
95 # ------------------------
96 # msgattrib  --untranslated bg.po > untranslated.po
97 # msgattrib  --only-fuzzy bg.po > fuzzy.po
98 # msgcat.exe untranslated.po fuzzy.po > new.po
99 # grep ^#: new.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//'  -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' | sort -u
101 # ========================
102 # MOST IMPORTANT name asc ordering
103 # ------------------------
104 # add, blame, branch, checkout, clone, commit, common-cmds, config, diff, fetch, fsck, gc, git-rebase, git-stash, grep, log, mv, parse-options, push, reflog, remote, reset, revert, rm, wt-status
106 # ========================
107 # IMPORTANT strings, name asc ordering
108 # ------------------------
109 # apply, archive, check-ignore, clean, date, describe, git-am, git-bisect, git-submodule, hash-object, init-db, ls-tree, merge, merge-base, merge-file, merge-recursive, name-rev, pathspec, show-ref, tag
111 msgid ""
112 msgstr ""
113 "Project-Id-Version: git master\n"
114 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
115 "POT-Creation-Date: 2016-05-24 23:42+0800\n"
116 "PO-Revision-Date: 2016-05-29 15:23+0300\n"
117 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
118 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
119 "Language: bg\n"
120 "MIME-Version: 1.0\n"
121 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
122 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
123 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
125 #: advice.c:55
126 #, c-format
127 msgid "hint: %.*s\n"
128 msgstr "Подсказка: %.*s\n"
130 # TRANSFER
131 #: advice.c:88
132 msgid ""
133 "Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
134 "as appropriate to mark resolution and make a commit."
135 msgstr ""
136 "Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
137 "за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
139 #: advice.c:101 builtin/merge.c:1238
140 msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
141 msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
143 #: advice.c:103
144 msgid "Please, commit your changes before merging."
145 msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
147 #: advice.c:104
148 msgid "Exiting because of unfinished merge."
149 msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
151 #: archive.c:12
152 msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
153 msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
155 #: archive.c:13
156 msgid "git archive --list"
157 msgstr "git archive --list"
159 #: archive.c:14
160 msgid ""
161 "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
162 msgstr ""
163 "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
164 "[ПЪТ…]"
166 #: archive.c:15
167 msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
168 msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
170 #: archive.c:344 builtin/add.c:137 builtin/add.c:420 builtin/rm.c:327
171 #, c-format
172 msgid "pathspec '%s' did not match any files"
173 msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
175 #: archive.c:429
176 msgid "fmt"
177 msgstr "ФОРМАТ"
179 #: archive.c:429
180 msgid "archive format"
181 msgstr "ФОРМАТ на архива"
183 #: archive.c:430 builtin/log.c:1395
184 msgid "prefix"
185 msgstr "ПРЕФИКС"
187 #: archive.c:431
188 msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
189 msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
191 #: archive.c:432 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2548 builtin/blame.c:2549
192 #: builtin/config.c:60 builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989
193 #: builtin/grep.c:722 builtin/hash-object.c:100 builtin/ls-files.c:459
194 #: builtin/ls-files.c:462 builtin/notes.c:398 builtin/notes.c:561
195 #: builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:153
196 msgid "file"
197 msgstr "ФАЙЛ"
199 #: archive.c:433 builtin/archive.c:89
200 msgid "write the archive to this file"
201 msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
203 #: archive.c:435
204 msgid "read .gitattributes in working directory"
205 msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
207 #: archive.c:436
208 msgid "report archived files on stderr"
209 msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
211 #: archive.c:437
212 msgid "store only"
213 msgstr "само съхранение без компресиране"
215 #: archive.c:438
216 msgid "compress faster"
217 msgstr "бързо компресиране"
219 #: archive.c:446
220 msgid "compress better"
221 msgstr "добро компресиране"
223 #: archive.c:449
224 msgid "list supported archive formats"
225 msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
227 #: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:82
228 #: builtin/submodule--helper.c:776
229 msgid "repo"
230 msgstr "хранилище"
232 #: archive.c:452 builtin/archive.c:91
233 msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
234 msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
236 #: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:482
237 msgid "command"
238 msgstr "команда"
240 #: archive.c:454 builtin/archive.c:93
241 msgid "path to the remote git-upload-archive command"
242 msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
244 #: attr.c:263
245 msgid ""
246 "Negative patterns are ignored in git attributes\n"
247 "Use '\\!' for literal leading exclamation."
248 msgstr ""
249 "Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
250 "Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
252 #: branch.c:53
253 #, c-format
254 msgid ""
255 "\n"
256 "After fixing the error cause you may try to fix up\n"
257 "the remote tracking information by invoking\n"
258 "\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
259 msgstr ""
260 "\n"
261 "След корекция на грешката, можете да обновите\n"
262 "информацията за следения клон чрез:\n"
263 "git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
265 #: branch.c:67
266 #, c-format
267 msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
268 msgstr ""
269 "Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
271 #: branch.c:93
272 #, c-format
273 msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
274 msgstr ""
275 "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“ чрез "
276 "пребазиране."
278 #: branch.c:94
279 #, c-format
280 msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
281 msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“."
283 #: branch.c:98
284 #, c-format
285 msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
286 msgstr ""
287 "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище чрез пребазиране."
289 #: branch.c:99
290 #, c-format
291 msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
292 msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище."
294 #: branch.c:104
295 #, c-format
296 msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
297 msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
299 #: branch.c:105
300 #, c-format
301 msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
302 msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
304 #: branch.c:109
305 #, c-format
306 msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
307 msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
309 #: branch.c:110
310 #, c-format
311 msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
312 msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
314 #: branch.c:119
315 msgid "Unable to write upstream branch configuration"
316 msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
318 #: branch.c:156
319 #, c-format
320 msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
321 msgstr "Няма следене: двусмислена информация за указателя „%s“"
323 #: branch.c:185
324 #, c-format
325 msgid "'%s' is not a valid branch name."
326 msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
328 #: branch.c:190
329 #, c-format
330 msgid "A branch named '%s' already exists."
331 msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
333 #: branch.c:198
334 msgid "Cannot force update the current branch."
335 msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
337 #: branch.c:218
338 #, c-format
339 msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
340 msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
342 #: branch.c:220
343 #, c-format
344 msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
345 msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
347 #: branch.c:222
348 msgid ""
349 "\n"
350 "If you are planning on basing your work on an upstream\n"
351 "branch that already exists at the remote, you may need to\n"
352 "run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
353 "\n"
354 "If you are planning to push out a new local branch that\n"
355 "will track its remote counterpart, you may want to use\n"
356 "\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
357 msgstr ""
358 "\n"
359 "Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
360 "да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
361 "\n"
362 "Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
363 "може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
364 "изтласква."
366 #: branch.c:266
367 #, c-format
368 msgid "Not a valid object name: '%s'."
369 msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
371 #: branch.c:286
372 #, c-format
373 msgid "Ambiguous object name: '%s'."
374 msgstr "Двусмислено име на обект: „%s“"
376 #: branch.c:291
377 #, c-format
378 msgid "Not a valid branch point: '%s'."
379 msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
381 #: branch.c:345
382 #, c-format
383 msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
384 msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
386 #: branch.c:364
387 #, c-format
388 msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
389 msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
391 #: bundle.c:34
392 #, c-format
393 msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
394 msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
396 #: bundle.c:61
397 #, c-format
398 msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
399 msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
401 #: bundle.c:87 builtin/commit.c:777
402 #, c-format
403 msgid "could not open '%s'"
404 msgstr "„%s“ не може да се отвори"
406 #: bundle.c:139
407 msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
408 msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
410 #: bundle.c:163 ref-filter.c:1462 sequencer.c:627 sequencer.c:1073
411 #: builtin/blame.c:2755 builtin/commit.c:1056 builtin/log.c:340
412 #: builtin/log.c:863 builtin/log.c:1308 builtin/log.c:1633 builtin/log.c:1875
413 #: builtin/merge.c:361 builtin/shortlog.c:170
414 msgid "revision walk setup failed"
415 msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
417 #: bundle.c:185
418 #, c-format
419 msgid "The bundle contains this ref:"
420 msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
421 msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
422 msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
424 #: bundle.c:192
425 msgid "The bundle records a complete history."
426 msgstr "Пратката съдържа пълна история."
428 #: bundle.c:194
429 #, c-format
430 msgid "The bundle requires this ref:"
431 msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
432 msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
433 msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
435 #: bundle.c:253
436 msgid "Could not spawn pack-objects"
437 msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
439 #: bundle.c:264
440 msgid "pack-objects died"
441 msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
443 #: bundle.c:304
444 msgid "rev-list died"
445 msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
447 #: bundle.c:353
448 #, c-format
449 msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
450 msgstr ""
451 "указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
453 #: bundle.c:443 builtin/log.c:163 builtin/log.c:1538 builtin/shortlog.c:273
454 #, c-format
455 msgid "unrecognized argument: %s"
456 msgstr "непознат аргумент: %s"
458 #: bundle.c:451
459 msgid "Refusing to create empty bundle."
460 msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
462 #: bundle.c:463
463 #, c-format
464 msgid "cannot create '%s'"
465 msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
467 #: bundle.c:491
468 msgid "index-pack died"
469 msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
471 #: color.c:275
472 #, c-format
473 msgid "invalid color value: %.*s"
474 msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
476 #: commit.c:40 builtin/am.c:437 builtin/am.c:473 builtin/am.c:1504
477 #: builtin/am.c:2134
478 #, c-format
479 msgid "could not parse %s"
480 msgstr "„%s“ не може да се анализира"
482 #: commit.c:42
483 #, c-format
484 msgid "%s %s is not a commit!"
485 msgstr "%s %s не е подаване!"
487 #: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
488 msgid "memory exhausted"
489 msgstr "паметта свърши"
491 #: config.c:475 config.c:477
492 #, c-format
493 msgid "bad config line %d in %s %s"
494 msgstr "неправилен ред %d в настройката %s „%s“"
496 #: config.c:593
497 #, c-format
498 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s %s: %s"
499 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“ в %s „%s“: %s"
501 #: config.c:595
502 #, c-format
503 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
504 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“: %s"
506 #: config.c:680
507 #, c-format
508 msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
509 msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
511 #: config.c:761 config.c:772
512 #, c-format
513 msgid "bad zlib compression level %d"
514 msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
516 #: config.c:890
517 #, c-format
518 msgid "invalid mode for object creation: %s"
519 msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
521 #: config.c:1228
522 msgid "unable to parse command-line config"
523 msgstr "неправилни настройки от командния ред"
525 #: config.c:1284
526 msgid "unknown error occured while reading the configuration files"
527 msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
529 #: config.c:1629
530 #, c-format
531 msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
532 msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
534 #: config.c:1631
535 #, c-format
536 msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
537 msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
539 #: config.c:1690
540 #, c-format
541 msgid "%s has multiple values"
542 msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
544 #: config.c:2224
545 #, c-format
546 msgid "could not set '%s' to '%s'"
547 msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
549 #: config.c:2226
550 #, c-format
551 msgid "could not unset '%s'"
552 msgstr "„%s“ не може да се премахне"
554 #: connected.c:69
555 msgid "Could not run 'git rev-list'"
556 msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
558 #: connected.c:89
559 msgid "failed write to rev-list"
560 msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
562 #: connected.c:96
563 msgid "failed to close rev-list's stdin"
564 msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
566 #: date.c:95
567 msgid "in the future"
568 msgstr "в бъдещето"
570 #: date.c:101
571 #, c-format
572 msgid "%lu second ago"
573 msgid_plural "%lu seconds ago"
574 msgstr[0] "преди %lu секунда"
575 msgstr[1] "преди %lu секунди"
577 #: date.c:108
578 #, c-format
579 msgid "%lu minute ago"
580 msgid_plural "%lu minutes ago"
581 msgstr[0] "преди %lu минута"
582 msgstr[1] "преди %lu минути"
584 #: date.c:115
585 #, c-format
586 msgid "%lu hour ago"
587 msgid_plural "%lu hours ago"
588 msgstr[0] "преди %lu час"
589 msgstr[1] "преди %lu часа"
591 #: date.c:122
592 #, c-format
593 msgid "%lu day ago"
594 msgid_plural "%lu days ago"
595 msgstr[0] "преди %lu ден"
596 msgstr[1] "преди %lu дена"
598 #: date.c:128
599 #, c-format
600 msgid "%lu week ago"
601 msgid_plural "%lu weeks ago"
602 msgstr[0] "преди %lu седмица"
603 msgstr[1] "преди %lu седмици"
605 #: date.c:135
606 #, c-format
607 msgid "%lu month ago"
608 msgid_plural "%lu months ago"
609 msgstr[0] "преди %lu месец"
610 msgstr[1] "преди %lu месеца"
612 #: date.c:146
613 #, c-format
614 msgid "%lu year"
615 msgid_plural "%lu years"
616 msgstr[0] "%lu година"
617 msgstr[1] "%lu години"
619 #. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
620 #: date.c:149
621 #, c-format
622 msgid "%s, %lu month ago"
623 msgid_plural "%s, %lu months ago"
624 msgstr[0] "преди %s и %lu месец"
625 msgstr[1] "преди %s и %lu месеца"
627 #: date.c:154 date.c:159
628 #, c-format
629 msgid "%lu year ago"
630 msgid_plural "%lu years ago"
631 msgstr[0] "преди %lu година"
632 msgstr[1] "преди %lu години"
634 #: diffcore-order.c:24
635 #, c-format
636 msgid "failed to read orderfile '%s'"
637 msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
639 #: diffcore-rename.c:538
640 msgid "Performing inexact rename detection"
641 msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
643 #: diff.c:116
644 #, c-format
645 msgid "  Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
646 msgstr ""
647 "  Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
648 "директории\n"
650 #: diff.c:121
651 #, c-format
652 msgid "  Unknown dirstat parameter '%s'\n"
653 msgstr "  Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
655 #: diff.c:225
656 #, c-format
657 msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
658 msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
660 #: diff.c:277
661 #, c-format
662 msgid ""
663 "Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
664 "%s"
665 msgstr ""
666 "Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
667 "%s"
669 #: diff.c:3007
670 #, c-format
671 msgid "external diff died, stopping at %s"
672 msgstr ""
673 "външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
675 #: diff.c:3405
676 msgid "--follow requires exactly one pathspec"
677 msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
679 #: diff.c:3568
680 #, c-format
681 msgid ""
682 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
683 "%s"
684 msgstr ""
685 "Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
686 "%s"
688 #: diff.c:3582
689 #, c-format
690 msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
691 msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
693 #: dir.c:1823
694 msgid "failed to get kernel name and information"
695 msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
697 #: dir.c:1942
698 msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
699 msgstr ""
700 "Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
702 #: gpg-interface.c:166 gpg-interface.c:235
703 msgid "could not run gpg."
704 msgstr "Програмата „gpg“ не може да бъде стартирана."
706 #: gpg-interface.c:178
707 msgid "gpg did not accept the data"
708 msgstr "Програмата „gpg“ не прие подадените данни."
710 #: gpg-interface.c:189
711 msgid "gpg failed to sign the data"
712 msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
714 #: gpg-interface.c:222
715 #, c-format
716 msgid "could not create temporary file '%s'"
717 msgstr "Програмата не успя да създаде временния файл „%s“"
719 #: gpg-interface.c:224
720 #, c-format
721 msgid "failed writing detached signature to '%s'"
722 msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
724 #: grep.c:1718
725 #, c-format
726 msgid "'%s': unable to read %s"
727 msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
729 #: grep.c:1735 builtin/clone.c:382 builtin/diff.c:84 builtin/rm.c:155
730 #, c-format
731 msgid "failed to stat '%s'"
732 msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
734 #: grep.c:1746
735 #, c-format
736 msgid "'%s': short read"
737 msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от заявените"
739 #: help.c:205
740 #, c-format
741 msgid "available git commands in '%s'"
742 msgstr "налични команди на git от „%s“"
744 #: help.c:212
745 msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
746 msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
748 #: help.c:244
749 msgid "These are common Git commands used in various situations:"
750 msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
752 #: help.c:309
753 #, c-format
754 msgid ""
755 "'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
756 "able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
757 msgstr ""
758 "Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
759 "бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
761 #: help.c:366
762 msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
763 msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
765 #: help.c:388
766 #, c-format
767 msgid ""
768 "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
769 "Continuing under the assumption that you meant '%s'"
770 msgstr ""
771 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
772 "не\n"
773 "съществува. Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
774 "предвид „%s“"
776 #: help.c:393
777 #, c-format
778 msgid "in %0.1f seconds automatically..."
779 msgstr "след %0.1f секунди…"
781 #: help.c:400
782 #, c-format
783 msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
784 msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
786 #: help.c:404 help.c:464
787 msgid ""
788 "\n"
789 "Did you mean this?"
790 msgid_plural ""
791 "\n"
792 "Did you mean one of these?"
793 msgstr[0] ""
794 "\n"
795 "Команда с подобно име е:"
796 msgstr[1] ""
797 "\n"
798 "Команди с подобно име са:"
800 #: help.c:460
801 #, c-format
802 msgid "%s: %s - %s"
803 msgstr "%s: %s — %s"
805 #: lockfile.c:152
806 #, c-format
807 msgid ""
808 "Unable to create '%s.lock': %s.\n"
809 "\n"
810 "Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
811 "an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
812 "are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
813 "may have crashed in this repository earlier:\n"
814 "remove the file manually to continue."
815 msgstr ""
816 "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s\n"
817 "\n"
818 "Изглежда, че и друг процес на git е пуснат в това хранилище, напр.\n"
819 "редактор, стартиран с „git commit“. Уверете се, че всички подобни\n"
820 "процеси са спрени и опитайте отново. Ако това не помогне, вероятната\n"
821 "причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
822 "продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
824 #: lockfile.c:160
825 #, c-format
826 msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
827 msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
829 #: merge.c:41
830 msgid "failed to read the cache"
831 msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
833 #: merge.c:94 builtin/am.c:2007 builtin/am.c:2042 builtin/checkout.c:375
834 #: builtin/checkout.c:586 builtin/clone.c:732
835 msgid "unable to write new index file"
836 msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
838 #: merge-recursive.c:189
839 #, c-format
840 msgid "(bad commit)\n"
841 msgstr "(лошо подаване)\n"
843 #: merge-recursive.c:209
844 #, c-format
845 msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
846 msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
848 #: merge-recursive.c:270
849 msgid "error building trees"
850 msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
852 #: merge-recursive.c:689
853 #, c-format
854 msgid "failed to create path '%s'%s"
855 msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
857 #: merge-recursive.c:700
858 #, c-format
859 msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
860 msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
862 #: merge-recursive.c:714 merge-recursive.c:735
863 msgid ": perhaps a D/F conflict?"
864 msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
866 #: merge-recursive.c:725
867 #, c-format
868 msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
869 msgstr ""
870 "преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
872 #: merge-recursive.c:765
873 #, c-format
874 msgid "cannot read object %s '%s'"
875 msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
877 #: merge-recursive.c:767
878 #, c-format
879 msgid "blob expected for %s '%s'"
880 msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
882 #: merge-recursive.c:790 builtin/clone.c:376
883 #, c-format
884 msgid "failed to open '%s'"
885 msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
887 #: merge-recursive.c:798
888 #, c-format
889 msgid "failed to symlink '%s'"
890 msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“"
892 #: merge-recursive.c:801
893 #, c-format
894 msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
895 msgstr ""
896 "не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
898 #: merge-recursive.c:939
899 msgid "Failed to execute internal merge"
900 msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
902 #: merge-recursive.c:943
903 #, c-format
904 msgid "Unable to add %s to database"
905 msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
907 #: merge-recursive.c:959
908 msgid "unsupported object type in the tree"
909 msgstr "в дървото има неподдържан вид обект"
911 #: merge-recursive.c:1034 merge-recursive.c:1048
912 #, c-format
913 msgid ""
914 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
915 "in tree."
916 msgstr ""
917 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
918 "е оставена в дървото."
920 #: merge-recursive.c:1040 merge-recursive.c:1053
921 #, c-format
922 msgid ""
923 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
924 "in tree at %s."
925 msgstr ""
926 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
927 "е оставена в дървото: %s."
929 #: merge-recursive.c:1094
930 msgid "rename"
931 msgstr "преименуване"
933 #: merge-recursive.c:1094
934 msgid "renamed"
935 msgstr "преименуван"
937 #: merge-recursive.c:1150
938 #, c-format
939 msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
940 msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
942 #: merge-recursive.c:1172
943 #, c-format
944 msgid ""
945 "CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
946 "\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
947 msgstr ""
948 "КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
949 "„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
951 #: merge-recursive.c:1177
952 msgid " (left unresolved)"
953 msgstr " (некоригиран конфликт)"
955 #: merge-recursive.c:1231
956 #, c-format
957 msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
958 msgstr ""
959 "КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
960 "„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
962 #: merge-recursive.c:1261
963 #, c-format
964 msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
965 msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
967 #: merge-recursive.c:1460
968 #, c-format
969 msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
970 msgstr ""
971 "КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
972 "„%s“ е добавен в „%s“"
974 #: merge-recursive.c:1470
975 #, c-format
976 msgid "Adding merged %s"
977 msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
979 #: merge-recursive.c:1475 merge-recursive.c:1677
980 #, c-format
981 msgid "Adding as %s instead"
982 msgstr "Добавяне като „%s“"
984 #: merge-recursive.c:1526
985 #, c-format
986 msgid "cannot read object %s"
987 msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
989 #: merge-recursive.c:1529
990 #, c-format
991 msgid "object %s is not a blob"
992 msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
994 #: merge-recursive.c:1581
995 msgid "modify"
996 msgstr "промяна"
998 #: merge-recursive.c:1581
999 msgid "modified"
1000 msgstr "променен"
1002 #: merge-recursive.c:1591
1003 msgid "content"
1004 msgstr "съдържание"
1006 #: merge-recursive.c:1598
1007 msgid "add/add"
1008 msgstr "добавяне/добавяне"
1010 #: merge-recursive.c:1632
1011 #, c-format
1012 msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
1013 msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
1015 #: merge-recursive.c:1646
1016 #, c-format
1017 msgid "Auto-merging %s"
1018 msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
1020 #: merge-recursive.c:1650 git-submodule.sh:941
1021 msgid "submodule"
1022 msgstr "ПОДМОДУЛ"
1024 #: merge-recursive.c:1651
1025 #, c-format
1026 msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
1027 msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
1029 #: merge-recursive.c:1737
1030 #, c-format
1031 msgid "Removing %s"
1032 msgstr "Изтриване на „%s“"
1034 #: merge-recursive.c:1762
1035 msgid "file/directory"
1036 msgstr "файл/директория"
1038 #: merge-recursive.c:1768
1039 msgid "directory/file"
1040 msgstr "директория/файл"
1042 #: merge-recursive.c:1773
1043 #, c-format
1044 msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
1045 msgstr ""
1046 "КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
1047 "като „%s“"
1049 #: merge-recursive.c:1781
1050 #, c-format
1051 msgid "Adding %s"
1052 msgstr "Добавяне на „%s“"
1054 #: merge-recursive.c:1798
1055 msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
1056 msgstr "Фатална грешка при сливане, а такава не трябва да възниква!"
1058 #: merge-recursive.c:1817
1059 msgid "Already up-to-date!"
1060 msgstr "Вече е обновено!"
1062 #: merge-recursive.c:1826
1063 #, c-format
1064 msgid "merging of trees %s and %s failed"
1065 msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
1067 #: merge-recursive.c:1856
1068 #, c-format
1069 msgid "Unprocessed path??? %s"
1070 msgstr ""
1071 "Пътят „%s“ не е обработен, това е грешка в Git, докладвайте я на "
1072 "разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger.kernel.org“."
1074 #: merge-recursive.c:1904
1075 msgid "Merging:"
1076 msgstr "Сливане:"
1078 #: merge-recursive.c:1917
1079 #, c-format
1080 msgid "found %u common ancestor:"
1081 msgid_plural "found %u common ancestors:"
1082 msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
1083 msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
1085 #: merge-recursive.c:1954
1086 msgid "merge returned no commit"
1087 msgstr "сливането не върна подаване"
1089 #: merge-recursive.c:2011
1090 #, c-format
1091 msgid "Could not parse object '%s'"
1092 msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
1094 #: merge-recursive.c:2022 builtin/merge.c:649 builtin/merge.c:831
1095 msgid "Unable to write index."
1096 msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
1098 #: notes-utils.c:41
1099 msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
1100 msgstr ""
1101 "Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
1103 #: notes-utils.c:100
1104 #, c-format
1105 msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
1106 msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
1108 #: notes-utils.c:110
1109 #, c-format
1110 msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
1111 msgstr ""
1112 "Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
1114 #. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
1115 #. environment variable, the second %s is its value
1116 #: notes-utils.c:137
1117 #, c-format
1118 msgid "Bad %s value: '%s'"
1119 msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
1121 #: object.c:242
1122 #, c-format
1123 msgid "unable to parse object: %s"
1124 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
1126 #: parse-options.c:572
1127 msgid "..."
1128 msgstr "…"
1130 #: parse-options.c:590
1131 #, c-format
1132 msgid "usage: %s"
1133 msgstr "употреба: %s"
1135 #. TRANSLATORS: the colon here should align with the
1136 #. one in "usage: %s" translation
1137 #: parse-options.c:594
1138 #, c-format
1139 msgid "   or: %s"
1140 msgstr "     или: %s"
1142 #: parse-options.c:597
1143 #, c-format
1144 msgid "    %s"
1145 msgstr "    %s"
1147 #: parse-options.c:631
1148 msgid "-NUM"
1149 msgstr "-ЧИСЛО"
1151 #: parse-options-cb.c:108
1152 #, c-format
1153 msgid "malformed object name '%s'"
1154 msgstr "неправилно име на обект „%s“"
1156 #: path.c:796
1157 #, c-format
1158 msgid "Could not make %s writable by group"
1159 msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
1161 #: pathspec.c:133
1162 msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
1163 msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
1165 #: pathspec.c:143
1166 msgid ""
1167 "global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
1168 "pathspec settings"
1169 msgstr ""
1170 "глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
1171 "други глобални настройки за пътища"
1173 #: pathspec.c:177
1174 msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
1175 msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
1177 #: pathspec.c:183
1178 #, c-format
1179 msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
1180 msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
1182 #: pathspec.c:187
1183 #, c-format
1184 msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
1185 msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
1187 #: pathspec.c:205
1188 #, c-format
1189 msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
1190 msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
1192 #: pathspec.c:230
1193 #, c-format
1194 msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
1195 msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
1197 #: pathspec.c:241
1198 #, c-format
1199 msgid "%s: '%s' is outside repository"
1200 msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
1202 #: pathspec.c:291
1203 #, c-format
1204 msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
1205 msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
1207 #: pathspec.c:353
1208 #, c-format
1209 msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
1210 msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
1212 #: pathspec.c:433
1213 #, c-format
1214 msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
1215 msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
1217 #: pathspec.c:442
1218 msgid ""
1219 "There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
1220 "Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
1221 msgstr ""
1222 "Нищо не се изключва от шаблоните за изключване.\n"
1223 "Това често се случва, ако сте забравили да добавите „:/“ или „.“."
1225 #: pretty.c:971
1226 msgid "unable to parse --pretty format"
1227 msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
1229 #: progress.c:235
1230 msgid "done"
1231 msgstr "действието завърши"
1233 #: read-cache.c:1281
1234 #, c-format
1235 msgid ""
1236 "index.version set, but the value is invalid.\n"
1237 "Using version %i"
1238 msgstr ""
1239 "Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
1240 "Ще се ползва версия %i"
1242 #: read-cache.c:1291
1243 #, c-format
1244 msgid ""
1245 "GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
1246 "Using version %i"
1247 msgstr ""
1248 "Зададена е неправилна стойност на променливата на средата "
1249 "„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
1250 "Ще се ползва версия %i"
1252 #: refs.c:543 builtin/merge.c:764 builtin/merge.c:883 builtin/merge.c:985
1253 #: builtin/merge.c:995
1254 #, c-format
1255 msgid "Could not open '%s' for writing"
1256 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
1258 #: refs/files-backend.c:2243
1259 #, c-format
1260 msgid "could not delete reference %s: %s"
1261 msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
1263 #: refs/files-backend.c:2246
1264 #, c-format
1265 msgid "could not delete references: %s"
1266 msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
1268 #: refs/files-backend.c:2255
1269 #, c-format
1270 msgid "could not remove reference %s"
1271 msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
1273 #: ref-filter.c:55
1274 #, c-format
1275 msgid "expected format: %%(color:<color>)"
1276 msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
1278 #: ref-filter.c:57
1279 #, c-format
1280 msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
1281 msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
1283 #: ref-filter.c:71
1284 #, c-format
1285 msgid "unrecognized format: %%(%s)"
1286 msgstr "непознат формат: %%(%s)"
1288 #: ref-filter.c:77
1289 #, c-format
1290 msgid "%%(body) does not take arguments"
1291 msgstr "%%(body) не приема аргументи"
1293 #: ref-filter.c:84
1294 #, c-format
1295 msgid "%%(subject) does not take arguments"
1296 msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
1298 #: ref-filter.c:101
1299 #, c-format
1300 msgid "positive value expected contents:lines=%s"
1301 msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
1303 #: ref-filter.c:103
1304 #, c-format
1305 msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
1306 msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
1308 #: ref-filter.c:113
1309 #, c-format
1310 msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
1311 msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
1313 #: ref-filter.c:135
1314 #, c-format
1315 msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
1316 msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
1318 #: ref-filter.c:147
1319 #, c-format
1320 msgid "unrecognized position:%s"
1321 msgstr "непозната позиция: %s"
1323 #: ref-filter.c:151
1324 #, c-format
1325 msgid "unrecognized width:%s"
1326 msgstr "непозната широчина: %s"
1328 #: ref-filter.c:157
1329 #, c-format
1330 msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
1331 msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
1333 #: ref-filter.c:161
1334 #, c-format
1335 msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
1336 msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
1338 #: ref-filter.c:244
1339 #, c-format
1340 msgid "malformed field name: %.*s"
1341 msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
1343 #: ref-filter.c:270
1344 #, c-format
1345 msgid "unknown field name: %.*s"
1346 msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
1348 #: ref-filter.c:372
1349 #, c-format
1350 msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
1351 msgstr "грешка във форма̀та: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
1353 #: ref-filter.c:424
1354 #, c-format
1355 msgid "malformed format string %s"
1356 msgstr "неправилен низ за форматиране „%s“"
1358 #: ref-filter.c:878
1359 msgid ":strip= requires a positive integer argument"
1360 msgstr "„:strip=“ изисква аргумент цяло, положително число"
1362 #: ref-filter.c:883
1363 #, c-format
1364 msgid "ref '%s' does not have %ld components to :strip"
1365 msgstr "указателят „%s“ не разполага с %ld компоненти за премахване (:strip)"
1367 #: ref-filter.c:1046
1368 #, c-format
1369 msgid "unknown %.*s format %s"
1370 msgstr "непознато „%.*s“, формат „%s“"
1372 #: ref-filter.c:1066 ref-filter.c:1097
1373 #, c-format
1374 msgid "missing object %s for %s"
1375 msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
1377 #: ref-filter.c:1069 ref-filter.c:1100
1378 #, c-format
1379 msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
1380 msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
1382 #: ref-filter.c:1311
1383 #, c-format
1384 msgid "malformed object at '%s'"
1385 msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
1387 #: ref-filter.c:1373
1388 #, c-format
1389 msgid "ignoring ref with broken name %s"
1390 msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
1392 #: ref-filter.c:1378
1393 #, c-format
1394 msgid "ignoring broken ref %s"
1395 msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
1397 #: ref-filter.c:1651
1398 #, c-format
1399 msgid "format: %%(end) atom missing"
1400 msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
1402 #: ref-filter.c:1705
1403 #, c-format
1404 msgid "malformed object name %s"
1405 msgstr "неправилно име на обект „%s“"
1407 #: remote.c:746
1408 #, c-format
1409 msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
1410 msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
1412 #: remote.c:750
1413 #, c-format
1414 msgid "%s usually tracks %s, not %s"
1415 msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
1417 #: remote.c:754
1418 #, c-format
1419 msgid "%s tracks both %s and %s"
1420 msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
1422 #: remote.c:762
1423 msgid "Internal error"
1424 msgstr "Вътрешна грешка"
1426 #: remote.c:1678 remote.c:1721
1427 msgid "HEAD does not point to a branch"
1428 msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
1430 #: remote.c:1687
1431 #, c-format
1432 msgid "no such branch: '%s'"
1433 msgstr "няма клон на име „%s“"
1435 #: remote.c:1690
1436 #, c-format
1437 msgid "no upstream configured for branch '%s'"
1438 msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
1440 #: remote.c:1696
1441 #, c-format
1442 msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
1443 msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
1445 #: remote.c:1711
1446 #, c-format
1447 msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
1448 msgstr ""
1449 "липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
1450 "хранилището „%s“"
1452 #: remote.c:1726
1453 #, c-format
1454 msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
1455 msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
1457 #: remote.c:1737
1458 #, c-format
1459 msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
1460 msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
1462 #: remote.c:1750
1463 msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
1464 msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
1466 #: remote.c:1772
1467 msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
1468 msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
1470 #: remote.c:2074
1471 #, c-format
1472 msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
1473 msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
1475 #: remote.c:2078
1476 msgid "  (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
1477 msgstr "  (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
1479 #: remote.c:2081
1480 #, c-format
1481 msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
1482 msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
1484 #: remote.c:2085
1485 #, c-format
1486 msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
1487 msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
1488 msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
1489 msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
1491 #: remote.c:2091
1492 msgid "  (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
1493 msgstr "  (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
1495 #: remote.c:2094
1496 #, c-format
1497 msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
1498 msgid_plural ""
1499 "Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
1500 msgstr[0] ""
1501 "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
1502 msgstr[1] ""
1503 "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
1505 #: remote.c:2102
1506 msgid "  (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
1507 msgstr "  (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
1509 #: remote.c:2105
1510 #, c-format
1511 msgid ""
1512 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
1513 "and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
1514 msgid_plural ""
1515 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
1516 "and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
1517 msgstr[0] ""
1518 "Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
1519 "двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
1520 msgstr[1] ""
1521 "Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
1522 "двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
1524 #: remote.c:2115
1525 msgid "  (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
1526 msgstr "  (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
1528 #: revision.c:2142
1529 msgid "your current branch appears to be broken"
1530 msgstr "Текущият клон е повреден"
1532 #: revision.c:2145
1533 #, c-format
1534 msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
1535 msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
1537 #: revision.c:2339
1538 msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
1539 msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
1541 #: run-command.c:92
1542 msgid "open /dev/null failed"
1543 msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
1545 #: run-command.c:94
1546 #, c-format
1547 msgid "dup2(%d,%d) failed"
1548 msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
1550 #: send-pack.c:295
1551 msgid "failed to sign the push certificate"
1552 msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
1554 #: send-pack.c:404
1555 msgid "the receiving end does not support --signed push"
1556 msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
1558 #: send-pack.c:406
1559 msgid ""
1560 "not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
1561 "signed push"
1562 msgstr ""
1563 "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
1564 "използва сертификат"
1566 #: send-pack.c:418
1567 msgid "the receiving end does not support --atomic push"
1568 msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
1570 # FIXME git add <path…> for consistence
1571 #: sequencer.c:174
1572 msgid ""
1573 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
1574 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
1575 msgstr ""
1576 "след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
1577 "пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
1579 #: sequencer.c:177
1580 msgid ""
1581 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
1582 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
1583 "and commit the result with 'git commit'"
1584 msgstr ""
1585 "след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
1586 "пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
1587 "подайте резултата с командата „git commit'“."
1589 # FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
1590 #: sequencer.c:190 sequencer.c:833 sequencer.c:912
1591 #, c-format
1592 msgid "Could not write to %s"
1593 msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
1595 #: sequencer.c:193
1596 #, c-format
1597 msgid "Error wrapping up %s"
1598 msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
1600 #: sequencer.c:208
1601 msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
1602 msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отбирането на подавания."
1604 #: sequencer.c:210
1605 msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
1606 msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отмяната на подавания."
1608 #: sequencer.c:213
1609 msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
1610 msgstr "Подайте или скатайте промените, за да продължите"
1612 #. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
1613 #: sequencer.c:300
1614 #, c-format
1615 msgid "%s: Unable to write new index file"
1616 msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
1618 #: sequencer.c:318
1619 msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
1620 msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
1622 #: sequencer.c:338
1623 msgid "Unable to update cache tree\n"
1624 msgstr "Дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
1626 #: sequencer.c:390
1627 #, c-format
1628 msgid "Could not parse commit %s\n"
1629 msgstr "Подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
1631 #: sequencer.c:395
1632 #, c-format
1633 msgid "Could not parse parent commit %s\n"
1634 msgstr "Родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
1636 #: sequencer.c:460
1637 msgid "Your index file is unmerged."
1638 msgstr "Индексът не е слят."
1640 #: sequencer.c:479
1641 #, c-format
1642 msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
1643 msgstr "Подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
1645 #: sequencer.c:487
1646 #, c-format
1647 msgid "Commit %s does not have parent %d"
1648 msgstr "Подаването „%s“ няма родител %d"
1650 #: sequencer.c:491
1651 #, c-format
1652 msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
1653 msgstr "Указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
1655 #. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
1656 #. "cherry-pick", the second %s a SHA1
1657 #: sequencer.c:504
1658 #, c-format
1659 msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
1660 msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
1662 #: sequencer.c:508
1663 #, c-format
1664 msgid "Cannot get commit message for %s"
1665 msgstr "Неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
1667 #: sequencer.c:594
1668 #, c-format
1669 msgid "could not revert %s... %s"
1670 msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
1672 #: sequencer.c:595
1673 #, c-format
1674 msgid "could not apply %s... %s"
1675 msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
1677 #: sequencer.c:630
1678 msgid "empty commit set passed"
1679 msgstr "зададено е празно множество от подавания"
1681 #: sequencer.c:638
1682 #, c-format
1683 msgid "git %s: failed to read the index"
1684 msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
1686 #: sequencer.c:642
1687 #, c-format
1688 msgid "git %s: failed to refresh the index"
1689 msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
1691 #: sequencer.c:702
1692 #, c-format
1693 msgid "Cannot %s during a %s"
1694 msgstr "По време на „%1$s“ не може да се извърши „%2$s“"
1696 #: sequencer.c:724
1697 #, c-format
1698 msgid "Could not parse line %d."
1699 msgstr "%d-ят ред не може да се анализира."
1701 #: sequencer.c:729
1702 msgid "No commits parsed."
1703 msgstr "Никое от подаванията не може да се разпознае."
1705 # FIXME Could not open %s. - full stop for consistence with next message
1706 #: sequencer.c:741
1707 #, c-format
1708 msgid "Could not open %s"
1709 msgstr "„%s“ не може да се прочете."
1711 #: sequencer.c:745
1712 #, c-format
1713 msgid "Could not read %s."
1714 msgstr "„%s“ не може да се отвори."
1716 #: sequencer.c:752
1717 #, c-format
1718 msgid "Unusable instruction sheet: %s"
1719 msgstr "Файлът с описание на предстоящите действия — „%s“ не може да се ползва"
1721 #: sequencer.c:782
1722 #, c-format
1723 msgid "Invalid key: %s"
1724 msgstr "Неправилен ключ: „%s“"
1726 #: sequencer.c:785 builtin/pull.c:50 builtin/pull.c:52
1727 #, c-format
1728 msgid "Invalid value for %s: %s"
1729 msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
1731 #: sequencer.c:795
1732 #, c-format
1733 msgid "Malformed options sheet: %s"
1734 msgstr "Неправилно съдържание на файла с опции: „%s“"
1736 #: sequencer.c:814
1737 msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
1738 msgstr ""
1739 "в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
1741 #: sequencer.c:815
1742 msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
1743 msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
1745 #: sequencer.c:819
1746 #, c-format
1747 msgid "Could not create sequencer directory %s"
1748 msgstr "Директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
1750 #: sequencer.c:835 sequencer.c:916
1751 #, c-format
1752 msgid "Error wrapping up %s."
1753 msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
1755 #: sequencer.c:854 sequencer.c:986
1756 msgid "no cherry-pick or revert in progress"
1757 msgstr ""
1758 "в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
1760 #: sequencer.c:856
1761 msgid "cannot resolve HEAD"
1762 msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
1764 #: sequencer.c:858
1765 msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
1766 msgstr ""
1767 "действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
1768 "предстои да бъде създаден"
1770 #: sequencer.c:878 builtin/fetch.c:610 builtin/fetch.c:851
1771 #, c-format
1772 msgid "cannot open %s"
1773 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
1775 #: sequencer.c:880
1776 #, c-format
1777 msgid "cannot read %s: %s"
1778 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен: %s"
1780 #: sequencer.c:881
1781 msgid "unexpected end of file"
1782 msgstr "неочакван край на файл"
1784 #: sequencer.c:887
1785 #, c-format
1786 msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
1787 msgstr ""
1788 "запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
1789 "повреден"
1791 #: sequencer.c:909
1792 #, c-format
1793 msgid "Could not format %s."
1794 msgstr "Файлът „%s“ не може да се форматира по подходящия начин."
1796 #: sequencer.c:1054
1797 #, c-format
1798 msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
1799 msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
1801 #: sequencer.c:1057
1802 #, c-format
1803 msgid "%s: bad revision"
1804 msgstr "%s: неправилна версия"
1806 #: sequencer.c:1091
1807 msgid "Can't revert as initial commit"
1808 msgstr "Първоначалното подаване не може да бъде отменено"
1810 #: sequencer.c:1092
1811 msgid "Can't cherry-pick into empty head"
1812 msgstr "При празен връх не могат да се отбират подавания"
1814 #: setup.c:248
1815 #, c-format
1816 msgid "failed to read %s"
1817 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
1819 #: setup.c:468
1820 #, c-format
1821 msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
1822 msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
1824 #: setup.c:476
1825 msgid "unknown repository extensions found:"
1826 msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
1828 #: sha1_file.c:1080
1829 msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
1830 msgstr ""
1831 "отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
1833 #: sha1_file.c:2458
1834 #, c-format
1835 msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
1836 msgstr ""
1837 "отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
1838 "индексът да е повреден)"
1840 #: sha1_file.c:2462
1841 #, c-format
1842 msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
1843 msgstr ""
1844 "отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
1845 "да е отрязан)"
1847 #: sha1_name.c:462
1848 msgid ""
1849 "Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
1850 "because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
1851 "may be created by mistake. For example,\n"
1852 "\n"
1853 "  git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
1854 "\n"
1855 "where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
1856 "examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
1857 "running \"git config advice.objectNameWarning false\""
1858 msgstr ""
1859 "При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват с 40\n"
1860 "шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
1861 "Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
1862 "\n"
1863 "  git checkout -b $BRANCH $(git rev-parse…)\n"
1864 "\n"
1865 "където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което се\n"
1866 "създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте. Можете "
1867 "да\n"
1868 "спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
1869 "„git config advice.objectNameWarning false“"
1871 #: submodule.c:64 submodule.c:98
1872 msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
1873 msgstr ""
1874 "Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
1875 "коригирайте конфликтите"
1877 #: submodule.c:68 submodule.c:102
1878 #, c-format
1879 msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
1880 msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
1882 #: submodule.c:76
1883 #, c-format
1884 msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
1885 msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
1887 #: submodule.c:109
1888 #, c-format
1889 msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
1890 msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
1892 #: submodule.c:120
1893 msgid "staging updated .gitmodules failed"
1894 msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
1896 #: submodule.c:177
1897 msgid "negative values not allowed for submodule.fetchJobs"
1898 msgstr "Настройката „submodule.fetchJobs“ не приема отрицателни стойности"
1900 #: submodule-config.c:355
1901 #, c-format
1902 msgid "invalid value for %s"
1903 msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
1905 #: trailer.c:237
1906 #, c-format
1907 msgid "running trailer command '%s' failed"
1908 msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата команда „%s“"
1910 #: trailer.c:492 trailer.c:496 trailer.c:500 trailer.c:554 trailer.c:558
1911 #: trailer.c:562
1912 #, c-format
1913 msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
1914 msgstr "неправилна стойност „%s“ за настройката „%s“"
1916 #: trailer.c:544 trailer.c:549 builtin/remote.c:289
1917 #, c-format
1918 msgid "more than one %s"
1919 msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
1921 #: trailer.c:582
1922 #, c-format
1923 msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
1924 msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.*s“"
1926 #: trailer.c:702
1927 #, c-format
1928 msgid "could not read input file '%s'"
1929 msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
1931 #: trailer.c:705
1932 msgid "could not read from stdin"
1933 msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
1935 #: trailer.c:857 builtin/am.c:42
1936 #, c-format
1937 msgid "could not stat %s"
1938 msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
1940 #: trailer.c:859
1941 #, c-format
1942 msgid "file %s is not a regular file"
1943 msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
1945 #: trailer.c:861
1946 #, c-format
1947 msgid "file %s is not writable by user"
1948 msgstr "„%s“: няма права за записване на файла"
1950 #: trailer.c:873
1951 msgid "could not open temporary file"
1952 msgstr "временният файл не може да се отвори"
1954 #: trailer.c:912
1955 #, c-format
1956 msgid "could not rename temporary file to %s"
1957 msgstr "временният файл не може да се преименува на „%s“"
1959 #: transport-helper.c:1041
1960 #, c-format
1961 msgid "Could not read ref %s"
1962 msgstr "Указателят „%s“ не може да се прочете."
1964 #: unpack-trees.c:64
1965 #, c-format
1966 msgid ""
1967 "Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
1968 "%%sPlease commit your changes or stash them before you can switch branches."
1969 msgstr ""
1970 "Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
1971 "%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
1973 #: unpack-trees.c:66
1974 #, c-format
1975 msgid ""
1976 "Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
1977 "%%s"
1978 msgstr ""
1979 "Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
1980 "%%s"
1982 #: unpack-trees.c:69
1983 #, c-format
1984 msgid ""
1985 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
1986 "%%sPlease commit your changes or stash them before you can merge."
1987 msgstr ""
1988 "Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
1989 "%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
1991 #: unpack-trees.c:71
1992 #, c-format
1993 msgid ""
1994 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
1995 "%%s"
1996 msgstr ""
1997 "Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
1998 "%%s"
2000 #: unpack-trees.c:74
2001 #, c-format
2002 msgid ""
2003 "Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
2004 "%%sPlease commit your changes or stash them before you can %s."
2005 msgstr ""
2006 "„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
2007 "%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
2009 #: unpack-trees.c:76
2010 #, c-format
2011 msgid ""
2012 "Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
2013 "%%s"
2014 msgstr ""
2015 "„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
2016 "%%s"
2018 #: unpack-trees.c:81
2019 #, c-format
2020 msgid ""
2021 "Updating the following directories would lose untracked files in it:\n"
2022 "%s"
2023 msgstr ""
2024 "Обновяването на тези директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
2025 "%s"
2027 #: unpack-trees.c:85
2028 #, c-format
2029 msgid ""
2030 "The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
2031 "%%sPlease move or remove them before you can switch branches."
2032 msgstr ""
2033 "Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2034 "%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
2036 #: unpack-trees.c:87
2037 #, c-format
2038 msgid ""
2039 "The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
2040 "%%s"
2041 msgstr ""
2042 "Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2043 "%%s"
2045 #: unpack-trees.c:90
2046 #, c-format
2047 msgid ""
2048 "The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
2049 "%%sPlease move or remove them before you can merge."
2050 msgstr ""
2051 "Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2052 "%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
2054 #: unpack-trees.c:92
2055 #, c-format
2056 msgid ""
2057 "The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
2058 "%%s"
2059 msgstr ""
2060 "Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2061 "%%s"
2063 #: unpack-trees.c:95
2064 #, c-format
2065 msgid ""
2066 "The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
2067 "%%sPlease move or remove them before you can %s."
2068 msgstr ""
2069 "„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2070 "%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
2072 #: unpack-trees.c:97
2073 #, c-format
2074 msgid ""
2075 "The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
2076 "%%s"
2077 msgstr ""
2078 "„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2079 "%%s"
2081 #: unpack-trees.c:102
2082 #, c-format
2083 msgid ""
2084 "The following untracked working tree files would be overwritten by "
2085 "checkout:\n"
2086 "%%sPlease move or remove them before you can switch branches."
2087 msgstr ""
2088 "Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2089 "%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
2091 #: unpack-trees.c:104
2092 #, c-format
2093 msgid ""
2094 "The following untracked working tree files would be overwritten by "
2095 "checkout:\n"
2096 "%%s"
2097 msgstr ""
2098 "Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2099 "%%s"
2101 #: unpack-trees.c:107
2102 #, c-format
2103 msgid ""
2104 "The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
2105 "%%sPlease move or remove them before you can merge."
2106 msgstr ""
2107 "Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2108 "%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
2110 #: unpack-trees.c:109
2111 #, c-format
2112 msgid ""
2113 "The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
2114 "%%s"
2115 msgstr ""
2116 "Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2117 "%%s"
2119 #: unpack-trees.c:112
2120 #, c-format
2121 msgid ""
2122 "The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
2123 "%%sPlease move or remove them before you can %s."
2124 msgstr ""
2125 "„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2126 "%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
2128 #: unpack-trees.c:114
2129 #, c-format
2130 msgid ""
2131 "The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
2132 "%%s"
2133 msgstr ""
2134 "„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2135 "%%s"
2137 #: unpack-trees.c:121
2138 #, c-format
2139 msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'.  Cannot bind."
2140 msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“. Не може да се присвои."
2142 #: unpack-trees.c:124
2143 #, c-format
2144 msgid ""
2145 "Cannot update sparse checkout: the following entries are not up-to-date:\n"
2146 "%s"
2147 msgstr ""
2148 "Частичното изтегляне не може да бъде обновено: следните записи не са "
2149 "актуални:\n"
2150 "%s"
2152 #: unpack-trees.c:126
2153 #, c-format
2154 msgid ""
2155 "The following Working tree files would be overwritten by sparse checkout "
2156 "update:\n"
2157 "%s"
2158 msgstr ""
2159 "Обновяването на частичното изтегляне ще презапише тези файлове в работното "
2160 "дърво:\n"
2161 "%s"
2163 #: unpack-trees.c:128
2164 #, c-format
2165 msgid ""
2166 "The following Working tree files would be removed by sparse checkout "
2167 "update:\n"
2168 "%s"
2169 msgstr ""
2170 "Обновяването на частичното изтегляне ще изтрие тези файлове в работното "
2171 "дърво:\n"
2172 "%s"
2174 #: unpack-trees.c:205
2175 #, c-format
2176 msgid "Aborting\n"
2177 msgstr "Преустановяване на действието\n"
2179 #: unpack-trees.c:237
2180 msgid "Checking out files"
2181 msgstr "Изтегляне на файлове"
2183 #: urlmatch.c:120
2184 msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
2185 msgstr "неправилна схема за адрес или суфиксът „://“ липсва"
2187 #: urlmatch.c:144 urlmatch.c:297 urlmatch.c:356
2188 #, c-format
2189 msgid "invalid %XX escape sequence"
2190 msgstr "неправилна екранираща последователност „%XX“"
2192 #: urlmatch.c:172
2193 msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
2194 msgstr "не е указана машина, а схемата не е „file:“"
2196 #: urlmatch.c:189
2197 msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
2198 msgstr "при схема „file:“ не можете да указвате номер на порт"
2200 #: urlmatch.c:199
2201 msgid "invalid characters in host name"
2202 msgstr "неправилни знаци в името на машина"
2204 #: urlmatch.c:244 urlmatch.c:255
2205 msgid "invalid port number"
2206 msgstr "неправилен номер на порт"
2208 #: urlmatch.c:322
2209 msgid "invalid '..' path segment"
2210 msgstr "неправилна част от пътя „..“"
2212 #: wrapper.c:222 wrapper.c:381
2213 #, c-format
2214 msgid "could not open '%s' for reading and writing"
2215 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
2217 #: wrapper.c:224 wrapper.c:383 builtin/am.c:779
2218 #, c-format
2219 msgid "could not open '%s' for writing"
2220 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
2222 #: wrapper.c:226 wrapper.c:385 builtin/am.c:323 builtin/am.c:772
2223 #: builtin/am.c:860 builtin/commit.c:1711 builtin/merge.c:1086
2224 #: builtin/pull.c:407
2225 #, c-format
2226 msgid "could not open '%s' for reading"
2227 msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
2229 #: wrapper.c:594 wrapper.c:615
2230 #, c-format
2231 msgid "unable to access '%s'"
2232 msgstr "няма достъп до „%s“"
2234 #: wrapper.c:623
2235 msgid "unable to get current working directory"
2236 msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
2238 #: wrapper.c:650
2239 #, c-format
2240 msgid "could not open %s for writing"
2241 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
2243 # FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
2244 #: wrapper.c:661 builtin/am.c:410
2245 #, c-format
2246 msgid "could not write to %s"
2247 msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
2249 #: wrapper.c:667
2250 #, c-format
2251 msgid "could not close %s"
2252 msgstr "„%s“ не може да се затвори"
2254 #: wt-status.c:150
2255 msgid "Unmerged paths:"
2256 msgstr "Неслети пътища:"
2258 #: wt-status.c:177 wt-status.c:204
2259 #, c-format
2260 msgid "  (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
2261 msgstr "  (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
2263 #: wt-status.c:179 wt-status.c:206
2264 msgid "  (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
2265 msgstr ""
2266 "  (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
2268 #: wt-status.c:183
2269 msgid "  (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
2270 msgstr ""
2271 "  (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
2273 #: wt-status.c:185 wt-status.c:189
2274 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
2275 msgstr ""
2276 "  (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
2277 "конфликта)"
2279 #: wt-status.c:187
2280 msgid "  (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
2281 msgstr ""
2282 "  (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
2284 #: wt-status.c:198 wt-status.c:881
2285 msgid "Changes to be committed:"
2286 msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
2288 #: wt-status.c:216 wt-status.c:890
2289 msgid "Changes not staged for commit:"
2290 msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
2292 #: wt-status.c:220
2293 msgid "  (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
2294 msgstr ""
2295 "  (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
2297 #: wt-status.c:222
2298 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
2299 msgstr ""
2300 "  (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
2302 #: wt-status.c:223
2303 msgid ""
2304 "  (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
2305 msgstr ""
2306 "  (използвайте „git checkout -- ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в "
2307 "работното дърво)"
2309 #: wt-status.c:225
2310 msgid "  (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
2311 msgstr ""
2312 "  (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
2313 "подмодулите)"
2315 #: wt-status.c:237
2316 #, c-format
2317 msgid "  (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
2318 msgstr ""
2319 "  (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
2321 #: wt-status.c:252
2322 msgid "both deleted:"
2323 msgstr "изтрити в двата случая:"
2325 #: wt-status.c:254
2326 msgid "added by us:"
2327 msgstr "добавени от вас:"
2329 #: wt-status.c:256
2330 msgid "deleted by them:"
2331 msgstr "изтрити от тях:"
2333 #: wt-status.c:258
2334 msgid "added by them:"
2335 msgstr "добавени от тях:"
2337 #: wt-status.c:260
2338 msgid "deleted by us:"
2339 msgstr "изтрити от вас:"
2341 #: wt-status.c:262
2342 msgid "both added:"
2343 msgstr "добавени и в двата случая:"
2345 #: wt-status.c:264
2346 msgid "both modified:"
2347 msgstr "променени и в двата случая:"
2349 #: wt-status.c:266
2350 #, c-format
2351 msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
2352 msgstr "грешка: състоянието на промяната „%x“ не може да бъде обработено"
2354 #: wt-status.c:274
2355 msgid "new file:"
2356 msgstr "нов файл:"
2358 #: wt-status.c:276
2359 msgid "copied:"
2360 msgstr "копиран:"
2362 #: wt-status.c:278
2363 msgid "deleted:"
2364 msgstr "изтрит:"
2366 #: wt-status.c:280
2367 msgid "modified:"
2368 msgstr "променен:"
2370 #: wt-status.c:282
2371 msgid "renamed:"
2372 msgstr "преименуван:"
2374 #: wt-status.c:284
2375 msgid "typechange:"
2376 msgstr "смяна на вида:"
2378 #: wt-status.c:286
2379 msgid "unknown:"
2380 msgstr "непозната промяна:"
2382 #: wt-status.c:288
2383 msgid "unmerged:"
2384 msgstr "неслят:"
2386 #: wt-status.c:370
2387 msgid "new commits, "
2388 msgstr "нови подавания, "
2390 #: wt-status.c:372
2391 msgid "modified content, "
2392 msgstr "променено съдържание, "
2394 #: wt-status.c:374
2395 msgid "untracked content, "
2396 msgstr "неследено съдържание, "
2398 #: wt-status.c:391
2399 #, c-format
2400 msgid "bug: unhandled diff status %c"
2401 msgstr "грешка: състоянието на промяната „%c“ не може да бъде обработено"
2403 #: wt-status.c:755
2404 msgid "Submodules changed but not updated:"
2405 msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
2407 #: wt-status.c:757
2408 msgid "Submodule changes to be committed:"
2409 msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
2411 #: wt-status.c:838
2412 msgid ""
2413 "Do not touch the line above.\n"
2414 "Everything below will be removed."
2415 msgstr ""
2416 "Не променяйте горния ред.\n"
2417 "Всичко отдолу ще бъде изтрито."
2419 #: wt-status.c:949
2420 msgid "You have unmerged paths."
2421 msgstr "Някои пътища не са слети."
2423 #: wt-status.c:952
2424 msgid "  (fix conflicts and run \"git commit\")"
2425 msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
2427 #: wt-status.c:956
2428 msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
2429 msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
2431 #: wt-status.c:959
2432 msgid "  (use \"git commit\" to conclude merge)"
2433 msgstr "  (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
2435 #: wt-status.c:969
2436 msgid "You are in the middle of an am session."
2437 msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
2439 #: wt-status.c:972
2440 msgid "The current patch is empty."
2441 msgstr "Текущата кръпка е празна."
2443 #: wt-status.c:976
2444 msgid "  (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
2445 msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
2447 #: wt-status.c:978
2448 msgid "  (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
2449 msgstr "  (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
2451 #: wt-status.c:980
2452 msgid "  (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
2453 msgstr ""
2454 "  (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
2456 #: wt-status.c:1105
2457 msgid "No commands done."
2458 msgstr "Не са изпълнени команди."
2460 #: wt-status.c:1108
2461 #, c-format
2462 msgid "Last command done (%d command done):"
2463 msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
2464 msgstr[0] "Последна изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
2465 msgstr[1] "Последна изпълнена команда (изпълнени са общо %d команди):"
2467 #: wt-status.c:1119
2468 #, c-format
2469 msgid "  (see more in file %s)"
2470 msgstr "  повече информация има във файла „%s“)"
2472 #: wt-status.c:1124
2473 msgid "No commands remaining."
2474 msgstr "Не остават повече команди."
2476 #: wt-status.c:1127
2477 #, c-format
2478 msgid "Next command to do (%d remaining command):"
2479 msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
2480 msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
2481 msgstr[1] "Следваща команда за изпълнение (остават още %d команди):"
2483 #: wt-status.c:1135
2484 msgid "  (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
2485 msgstr ""
2486 "  (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
2488 #: wt-status.c:1148
2489 #, c-format
2490 msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
2491 msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
2493 #: wt-status.c:1153
2494 msgid "You are currently rebasing."
2495 msgstr "В момента пребазирате."
2497 #: wt-status.c:1167
2498 msgid "  (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
2499 msgstr "  (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
2501 #: wt-status.c:1169
2502 msgid "  (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
2503 msgstr "  (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
2505 #: wt-status.c:1171
2506 msgid "  (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
2507 msgstr ""
2508 "  (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
2510 #: wt-status.c:1177
2511 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
2512 msgstr "  (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
2514 #: wt-status.c:1181
2515 #, c-format
2516 msgid ""
2517 "You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
2518 msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
2520 #: wt-status.c:1186
2521 msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
2522 msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
2524 #: wt-status.c:1189
2525 msgid "  (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
2526 msgstr ""
2527 "  (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
2528 "continue“)"
2530 #: wt-status.c:1193
2531 #, c-format
2532 msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
2533 msgstr ""
2534 "В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
2536 #: wt-status.c:1198
2537 msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
2538 msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
2540 #: wt-status.c:1201
2541 msgid "  (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
2542 msgstr ""
2543 "  (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
2545 #: wt-status.c:1203
2546 msgid ""
2547 "  (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
2548 msgstr ""
2549 "  (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
2551 #: wt-status.c:1213
2552 #, c-format
2553 msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
2554 msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
2556 #: wt-status.c:1218
2557 msgid "  (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
2558 msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
2560 #: wt-status.c:1221
2561 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
2562 msgstr ""
2563 "  (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
2565 #: wt-status.c:1223
2566 msgid "  (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
2567 msgstr ""
2568 "  (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
2569 "отбиране)"
2571 #: wt-status.c:1232
2572 #, c-format
2573 msgid "You are currently reverting commit %s."
2574 msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
2576 #: wt-status.c:1237
2577 msgid "  (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
2578 msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
2580 #: wt-status.c:1240
2581 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
2582 msgstr "  (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
2584 #: wt-status.c:1242
2585 msgid "  (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
2586 msgstr ""
2587 "  (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
2588 "подаване)"
2590 #: wt-status.c:1253
2591 #, c-format
2592 msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
2593 msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
2595 #: wt-status.c:1257
2596 msgid "You are currently bisecting."
2597 msgstr "В момента търсите двоично."
2599 #: wt-status.c:1260
2600 msgid "  (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
2601 msgstr ""
2602 "  (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
2603 "състояние и клон)"
2605 #: wt-status.c:1460
2606 msgid "On branch "
2607 msgstr "На клон "
2609 #: wt-status.c:1466
2610 msgid "interactive rebase in progress; onto "
2611 msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
2613 #: wt-status.c:1468
2614 msgid "rebase in progress; onto "
2615 msgstr "извършвате пребазиране върху "
2617 #: wt-status.c:1473
2618 msgid "HEAD detached at "
2619 msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
2621 #: wt-status.c:1475
2622 msgid "HEAD detached from "
2623 msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
2625 #: wt-status.c:1478
2626 msgid "Not currently on any branch."
2627 msgstr "Извън всички клони."
2629 #: wt-status.c:1496
2630 msgid "Initial commit"
2631 msgstr "Първоначално подаване"
2633 #: wt-status.c:1510
2634 msgid "Untracked files"
2635 msgstr "Неследени файлове"
2637 #: wt-status.c:1512
2638 msgid "Ignored files"
2639 msgstr "Игнорирани файлове"
2641 #: wt-status.c:1516
2642 #, c-format
2643 msgid ""
2644 "It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
2645 "may speed it up, but you have to be careful not to forget to add\n"
2646 "new files yourself (see 'git help status')."
2647 msgstr ""
2648 "Бяха необходими %.2f секунди за изброяването на неследените файлове.\n"
2649 "Добавянето на опцията „-uno“ към командата „git status“, ще ускори\n"
2650 "изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
2651 "За повече подробности погледнете „git status help“."
2653 #: wt-status.c:1522
2654 #, c-format
2655 msgid "Untracked files not listed%s"
2656 msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
2658 #: wt-status.c:1524
2659 msgid " (use -u option to show untracked files)"
2660 msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
2662 #: wt-status.c:1530
2663 msgid "No changes"
2664 msgstr "Няма промени"
2666 #: wt-status.c:1535
2667 #, c-format
2668 msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
2669 msgstr ""
2670 "към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
2671 "„git commit -a“)\n"
2673 #: wt-status.c:1538
2674 #, c-format
2675 msgid "no changes added to commit\n"
2676 msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
2678 #: wt-status.c:1541
2679 #, c-format
2680 msgid ""
2681 "nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
2682 "track)\n"
2683 msgstr ""
2684 "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
2685 "(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
2687 #: wt-status.c:1544
2688 #, c-format
2689 msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
2690 msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
2692 #: wt-status.c:1547
2693 #, c-format
2694 msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
2695 msgstr ""
2696 "липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
2697 "„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
2699 #: wt-status.c:1550 wt-status.c:1555
2700 #, c-format
2701 msgid "nothing to commit\n"
2702 msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
2704 #: wt-status.c:1553
2705 #, c-format
2706 msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
2707 msgstr ""
2708 "липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
2709 "неследените файлове)\n"
2711 #: wt-status.c:1557
2712 #, c-format
2713 msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
2714 msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
2716 #: wt-status.c:1664
2717 msgid "Initial commit on "
2718 msgstr "Първоначално подаване на клон"
2720 #: wt-status.c:1668
2721 msgid "HEAD (no branch)"
2722 msgstr "HEAD (извън клон)"
2724 #: wt-status.c:1697
2725 msgid "gone"
2726 msgstr "изтрит"
2728 #: wt-status.c:1699 wt-status.c:1707
2729 msgid "behind "
2730 msgstr "назад с "
2732 #: wt-status.c:1702 wt-status.c:1705
2733 msgid "ahead "
2734 msgstr "напред с "
2736 #: compat/precompose_utf8.c:57 builtin/clone.c:415
2737 #, c-format
2738 msgid "failed to unlink '%s'"
2739 msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
2741 #: builtin/add.c:22
2742 msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
2743 msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
2745 #: builtin/add.c:65
2746 #, c-format
2747 msgid "unexpected diff status %c"
2748 msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
2750 #: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:280
2751 msgid "updating files failed"
2752 msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
2754 #: builtin/add.c:80
2755 #, c-format
2756 msgid "remove '%s'\n"
2757 msgstr "изтриване на „%s“\n"
2759 #: builtin/add.c:134
2760 msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
2761 msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
2763 #: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:811
2764 msgid "Could not read the index"
2765 msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
2767 #: builtin/add.c:205
2768 #, c-format
2769 msgid "Could not open '%s' for writing."
2770 msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
2772 #: builtin/add.c:209
2773 msgid "Could not write patch"
2774 msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
2776 #: builtin/add.c:212
2777 msgid "editing patch failed"
2778 msgstr "неуспешно редактиране на кръпка"
2780 #: builtin/add.c:215
2781 #, c-format
2782 msgid "Could not stat '%s'"
2783 msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
2785 #: builtin/add.c:217
2786 msgid "Empty patch. Aborted."
2787 msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
2789 #: builtin/add.c:222
2790 #, c-format
2791 msgid "Could not apply '%s'"
2792 msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
2794 #: builtin/add.c:232
2795 msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
2796 msgstr ""
2797 "Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
2799 #: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:870 builtin/fetch.c:112 builtin/mv.c:111
2800 #: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:197 builtin/push.c:511
2801 #: builtin/remote.c:1332 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
2802 msgid "dry run"
2803 msgstr "пробно изпълнeние"
2805 #: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4563 builtin/check-ignore.c:19
2806 #: builtin/commit.c:1333 builtin/count-objects.c:85 builtin/fsck.c:557
2807 #: builtin/log.c:1826 builtin/mv.c:110 builtin/read-tree.c:114
2808 msgid "be verbose"
2809 msgstr "повече подробности"
2811 #: builtin/add.c:252
2812 msgid "interactive picking"
2813 msgstr "интерактивно отбиране на промени"
2815 #: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1154 builtin/reset.c:286
2816 msgid "select hunks interactively"
2817 msgstr "интерактивен избор на парчета код"
2819 #: builtin/add.c:254
2820 msgid "edit current diff and apply"
2821 msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
2823 #: builtin/add.c:255
2824 msgid "allow adding otherwise ignored files"
2825 msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
2827 #: builtin/add.c:256
2828 msgid "update tracked files"
2829 msgstr "обновяване на следените файлове"
2831 #: builtin/add.c:257
2832 msgid "record only the fact that the path will be added later"
2833 msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
2835 #: builtin/add.c:258
2836 msgid "add changes from all tracked and untracked files"
2837 msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
2839 #: builtin/add.c:261
2840 msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
2841 msgstr ""
2842 "игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
2843 "no-all“)"
2845 #: builtin/add.c:263
2846 msgid "don't add, only refresh the index"
2847 msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
2849 #: builtin/add.c:264
2850 msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
2851 msgstr ""
2852 "прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
2854 #: builtin/add.c:265
2855 msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
2856 msgstr ""
2857 "проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
2858 "игнорират"
2860 #: builtin/add.c:287
2861 #, c-format
2862 msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
2863 msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
2865 #: builtin/add.c:294
2866 msgid "adding files failed"
2867 msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
2869 #: builtin/add.c:330
2870 msgid "-A and -u are mutually incompatible"
2871 msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
2873 #: builtin/add.c:337
2874 msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
2875 msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
2877 #: builtin/add.c:352
2878 #, c-format
2879 msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
2880 msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
2882 #: builtin/add.c:353
2883 #, c-format
2884 msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
2885 msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
2887 #: builtin/add.c:358 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:914
2888 #: builtin/commit.c:339 builtin/mv.c:131 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
2889 #: builtin/submodule--helper.c:240
2890 msgid "index file corrupt"
2891 msgstr "файлът с индекса е повреден"
2893 #: builtin/add.c:439 builtin/apply.c:4661 builtin/mv.c:283 builtin/rm.c:430
2894 msgid "Unable to write new index file"
2895 msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
2897 #: builtin/am.c:256 builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1089
2898 #, c-format
2899 msgid "could not read '%s'"
2900 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
2902 #: builtin/am.c:430
2903 msgid "could not parse author script"
2904 msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
2906 #: builtin/am.c:507
2907 #, c-format
2908 msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
2909 msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
2911 #: builtin/am.c:548 builtin/notes.c:300
2912 #, c-format
2913 msgid "Malformed input line: '%s'."
2914 msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
2916 #: builtin/am.c:585 builtin/notes.c:315
2917 #, c-format
2918 msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
2919 msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
2921 #: builtin/am.c:611
2922 msgid "fseek failed"
2923 msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
2925 #: builtin/am.c:788
2926 #, c-format
2927 msgid "could not parse patch '%s'"
2928 msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
2930 #: builtin/am.c:853
2931 msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
2932 msgstr ""
2933 "Само една серия кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
2935 #: builtin/am.c:900
2936 msgid "invalid timestamp"
2937 msgstr "неправилна стойност за време"
2939 #: builtin/am.c:903 builtin/am.c:911
2940 msgid "invalid Date line"
2941 msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
2943 #: builtin/am.c:908
2944 msgid "invalid timezone offset"
2945 msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
2947 #: builtin/am.c:995
2948 msgid "Patch format detection failed."
2949 msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
2951 #: builtin/am.c:1000 builtin/clone.c:380
2952 #, c-format
2953 msgid "failed to create directory '%s'"
2954 msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
2956 #: builtin/am.c:1004
2957 msgid "Failed to split patches."
2958 msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
2960 #: builtin/am.c:1136 builtin/commit.c:365
2961 msgid "unable to write index file"
2962 msgstr "индексът не може да бъде записан"
2964 #: builtin/am.c:1187
2965 #, c-format
2966 msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
2967 msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
2969 #: builtin/am.c:1188
2970 #, c-format
2971 msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
2972 msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
2974 #: builtin/am.c:1189
2975 #, c-format
2976 msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
2977 msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
2979 #: builtin/am.c:1327
2980 msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
2981 msgstr "Празна кръпка. Дали не е разделена погрешно?"
2983 #: builtin/am.c:1401 builtin/log.c:1516
2984 #, c-format
2985 msgid "invalid ident line: %s"
2986 msgstr "грешна идентичност: %s"
2988 #: builtin/am.c:1428
2989 #, c-format
2990 msgid "unable to parse commit %s"
2991 msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
2993 #: builtin/am.c:1630
2994 msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
2995 msgstr ""
2996 "В хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
2997 "сливане."
2999 #: builtin/am.c:1632
3000 msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
3001 msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
3003 #: builtin/am.c:1651
3004 msgid ""
3005 "Did you hand edit your patch?\n"
3006 "It does not apply to blobs recorded in its index."
3007 msgstr ""
3008 "Кръпката не може да се приложи към обектите BLOB в индекса.\n"
3009 "Да не би да сте я редактирали на ръка?"
3011 #: builtin/am.c:1657
3012 msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
3013 msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
3015 #: builtin/am.c:1672
3016 msgid "Failed to merge in the changes."
3017 msgstr "Неуспешно сливане на промените."
3019 #: builtin/am.c:1696 builtin/merge.c:636
3020 msgid "git write-tree failed to write a tree"
3021 msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
3023 #: builtin/am.c:1703
3024 msgid "applying to an empty history"
3025 msgstr "прилагане върху празна история"
3027 #: builtin/am.c:1716 builtin/commit.c:1775 builtin/merge.c:841
3028 #: builtin/merge.c:866
3029 msgid "failed to write commit object"
3030 msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
3032 #: builtin/am.c:1748 builtin/am.c:1752
3033 #, c-format
3034 msgid "cannot resume: %s does not exist."
3035 msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
3037 #: builtin/am.c:1768
3038 msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
3039 msgstr ""
3040 "За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
3041 "изход да е свързан с терминал, а в момента не е."
3043 #: builtin/am.c:1773
3044 msgid "Commit Body is:"
3045 msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
3047 #. TRANSLATORS: Make sure to include [y], [n], [e], [v] and [a]
3048 #. in your translation. The program will only accept English
3049 #. input at this point.
3051 #: builtin/am.c:1783
3052 msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
3053 msgstr ""
3054 "Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
3055 "на всичко:"
3057 #: builtin/am.c:1833
3058 #, c-format
3059 msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
3060 msgstr ""
3061 "Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
3063 #: builtin/am.c:1868 builtin/am.c:1940
3064 #, c-format
3065 msgid "Applying: %.*s"
3066 msgstr "Прилагане: %.*s"
3068 #: builtin/am.c:1884
3069 msgid "No changes -- Patch already applied."
3070 msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
3072 #: builtin/am.c:1892
3073 #, c-format
3074 msgid "Patch failed at %s %.*s"
3075 msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
3077 #: builtin/am.c:1898
3078 #, c-format
3079 msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
3080 msgstr "Дубликат на проблемната кръпка се намира в: %s"
3082 #: builtin/am.c:1943
3083 msgid ""
3084 "No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
3085 "If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
3086 "already introduced the same changes; you might want to skip this patch."
3087 msgstr ""
3088 "Без промени — възможно е да не сте изпълнили „git add“.\n"
3089 "Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
3090 "кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
3092 #: builtin/am.c:1950
3093 msgid ""
3094 "You still have unmerged paths in your index.\n"
3095 "Did you forget to use 'git add'?"
3096 msgstr ""
3097 "Индексът все още съдържа неслети промени.\n"
3098 "Възможно е да не сте изпълнили „git add“."
3100 #: builtin/am.c:2058 builtin/am.c:2062 builtin/am.c:2074 builtin/reset.c:308
3101 #: builtin/reset.c:316
3102 #, c-format
3103 msgid "Could not parse object '%s'."
3104 msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
3106 #: builtin/am.c:2110
3107 msgid "failed to clean index"
3108 msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
3110 #: builtin/am.c:2144
3111 msgid ""
3112 "You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
3113 "Not rewinding to ORIG_HEAD"
3114 msgstr ""
3115 "Изглежда указателят „HEAD“ е променен и не сочи към същия обект както по "
3116 "времето\n"
3117 "на последното неуспешно изпълнение на „git am“. Указателят се задава да сочи "
3118 "към\n"
3119 "„ORIG_HEAD“"
3121 #: builtin/am.c:2205
3122 #, c-format
3123 msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
3124 msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
3126 #: builtin/am.c:2238
3127 msgid "git am [<options>] [(<mbox>|<Maildir>)...]"
3128 msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА]…"
3130 #: builtin/am.c:2239
3131 msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
3132 msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
3134 #: builtin/am.c:2245
3135 msgid "run interactively"
3136 msgstr "интерактивна работа"
3138 #: builtin/am.c:2247
3139 msgid "historical option -- no-op"
3140 msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
3142 #: builtin/am.c:2249
3143 msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
3144 msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
3146 #: builtin/am.c:2250 builtin/init-db.c:478 builtin/prune-packed.c:57
3147 #: builtin/repack.c:171
3148 msgid "be quiet"
3149 msgstr "без извеждане на информация"
3151 #: builtin/am.c:2252
3152 msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
3153 msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
3155 #: builtin/am.c:2255
3156 msgid "recode into utf8 (default)"
3157 msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
3159 #: builtin/am.c:2257
3160 msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
3161 msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
3163 #: builtin/am.c:2259
3164 msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
3165 msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
3167 #: builtin/am.c:2261
3168 msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
3169 msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
3171 #: builtin/am.c:2263
3172 msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
3173 msgstr ""
3174 "подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
3176 #: builtin/am.c:2266
3177 msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
3178 msgstr ""
3179 "без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
3180 "от „am.keepcr“"
3182 #: builtin/am.c:2269
3183 msgid "strip everything before a scissors line"
3184 msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
3186 #: builtin/am.c:2270 builtin/apply.c:4546
3187 msgid "action"
3188 msgstr "действие"
3190 #: builtin/am.c:2271 builtin/am.c:2274 builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280
3191 #: builtin/am.c:2283 builtin/am.c:2286 builtin/am.c:2289 builtin/am.c:2292
3192 #: builtin/am.c:2298
3193 msgid "pass it through git-apply"
3194 msgstr "прекарване през „git-apply“"
3196 #: builtin/am.c:2279 builtin/apply.c:4570
3197 msgid "root"
3198 msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
3200 #: builtin/am.c:2282 builtin/am.c:2285 builtin/apply.c:4508
3201 #: builtin/apply.c:4511 builtin/clone.c:90 builtin/fetch.c:95
3202 #: builtin/pull.c:179 builtin/submodule--helper.c:277
3203 #: builtin/submodule--helper.c:404 builtin/submodule--helper.c:485
3204 #: builtin/submodule--helper.c:488 builtin/submodule--helper.c:767
3205 #: builtin/submodule--helper.c:770
3206 msgid "path"
3207 msgstr "път"
3209 #: builtin/am.c:2288 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/fmt-merge-msg.c:669
3210 #: builtin/grep.c:706 builtin/merge.c:199 builtin/pull.c:134 builtin/pull.c:193
3211 #: builtin/repack.c:178 builtin/repack.c:182 builtin/show-branch.c:645
3212 #: builtin/show-ref.c:175 builtin/tag.c:340 parse-options.h:132
3213 #: parse-options.h:134 parse-options.h:244
3214 msgid "n"
3215 msgstr "БРОЙ"
3217 #: builtin/am.c:2291 builtin/apply.c:4514
3218 msgid "num"
3219 msgstr "БРОЙ"
3221 #: builtin/am.c:2294 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:438
3222 #: builtin/tag.c:372
3223 msgid "format"
3224 msgstr "ФОРМАТ"
3226 #: builtin/am.c:2295
3227 msgid "format the patch(es) are in"
3228 msgstr "формат на кръпките"
3230 #: builtin/am.c:2301
3231 msgid "override error message when patch failure occurs"
3232 msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
3234 #: builtin/am.c:2303
3235 msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
3236 msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
3238 #: builtin/am.c:2306
3239 msgid "synonyms for --continue"
3240 msgstr "синоними на „--continue“"
3242 #: builtin/am.c:2309
3243 msgid "skip the current patch"
3244 msgstr "прескачане на текущата кръпка"
3246 #: builtin/am.c:2312
3247 msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
3248 msgstr ""
3249 "възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
3250 "прилагането на кръпката."
3252 #: builtin/am.c:2316
3253 msgid "lie about committer date"
3254 msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
3256 #: builtin/am.c:2318
3257 msgid "use current timestamp for author date"
3258 msgstr "използване на текущото време като това за автор"
3260 #: builtin/am.c:2320 builtin/commit.c:1609 builtin/merge.c:228
3261 #: builtin/pull.c:164 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:355
3262 msgid "key-id"
3263 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
3265 #: builtin/am.c:2321
3266 msgid "GPG-sign commits"
3267 msgstr "подписване на подаванията с GPG"
3269 #: builtin/am.c:2324
3270 msgid "(internal use for git-rebase)"
3271 msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
3273 #: builtin/am.c:2339
3274 msgid ""
3275 "The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
3276 "it will be removed. Please do not use it anymore."
3277 msgstr ""
3278 "Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
3279 "ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
3281 #: builtin/am.c:2346
3282 msgid "failed to read the index"
3283 msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
3285 #: builtin/am.c:2361
3286 #, c-format
3287 msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
3288 msgstr ""
3289 "предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
3290 "файл „mbox“."
3292 #: builtin/am.c:2385
3293 #, c-format
3294 msgid ""
3295 "Stray %s directory found.\n"
3296 "Use \"git am --abort\" to remove it."
3297 msgstr ""
3298 "Открита е излишна директория „%s“.\n"
3299 "Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
3301 #: builtin/am.c:2391
3302 msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
3303 msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
3305 #: builtin/apply.c:59
3306 msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
3307 msgstr "git apply [ОПЦИЯ…] [КРЪПКА…]"
3309 #: builtin/apply.c:111
3310 #, c-format
3311 msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
3312 msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
3314 #: builtin/apply.c:126
3315 #, c-format
3316 msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
3317 msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
3319 #: builtin/apply.c:818
3320 #, c-format
3321 msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
3322 msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
3324 #: builtin/apply.c:827
3325 #, c-format
3326 msgid "regexec returned %d for input: %s"
3327 msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
3329 #: builtin/apply.c:908
3330 #, c-format
3331 msgid "unable to find filename in patch at line %d"
3332 msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
3334 #: builtin/apply.c:937
3335 #, c-format
3336 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
3337 msgstr ""
3338 "git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
3339 "null“, а бе получен „%1$s“"
3341 #: builtin/apply.c:942
3342 #, c-format
3343 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
3344 msgstr ""
3345 "git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
3346 "неправилно име на нов файл"
3348 #: builtin/apply.c:943
3349 #, c-format
3350 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
3351 msgstr ""
3352 "git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
3353 "неправилно име на стар файл"
3355 #: builtin/apply.c:949
3356 #, c-format
3357 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
3358 msgstr ""
3359 "git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
3360 "null“"
3362 #: builtin/apply.c:1406
3363 #, c-format
3364 msgid "recount: unexpected line: %.*s"
3365 msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
3367 #: builtin/apply.c:1463
3368 #, c-format
3369 msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
3370 msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
3372 #: builtin/apply.c:1480
3373 #, c-format
3374 msgid ""
3375 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
3376 "component (line %d)"
3377 msgid_plural ""
3378 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
3379 "components (line %d)"
3380 msgstr[0] ""
3381 "След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
3382 "на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
3383 msgstr[1] ""
3384 "След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
3385 "част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
3387 #: builtin/apply.c:1646
3388 msgid "new file depends on old contents"
3389 msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
3391 #: builtin/apply.c:1648
3392 msgid "deleted file still has contents"
3393 msgstr "изтритият файл не е празен"
3395 #: builtin/apply.c:1674
3396 #, c-format
3397 msgid "corrupt patch at line %d"
3398 msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
3400 #: builtin/apply.c:1710
3401 #, c-format
3402 msgid "new file %s depends on old contents"
3403 msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
3405 #: builtin/apply.c:1712
3406 #, c-format
3407 msgid "deleted file %s still has contents"
3408 msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
3410 #: builtin/apply.c:1715
3411 #, c-format
3412 msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
3413 msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
3415 #: builtin/apply.c:1861
3416 #, c-format
3417 msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
3418 msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
3420 #: builtin/apply.c:1895
3421 #, c-format
3422 msgid "unrecognized binary patch at line %d"
3423 msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
3425 #: builtin/apply.c:2048
3426 #, c-format
3427 msgid "patch with only garbage at line %d"
3428 msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
3430 #: builtin/apply.c:2138
3431 #, c-format
3432 msgid "unable to read symlink %s"
3433 msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
3435 #: builtin/apply.c:2142
3436 #, c-format
3437 msgid "unable to open or read %s"
3438 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
3440 #: builtin/apply.c:2775
3441 #, c-format
3442 msgid "invalid start of line: '%c'"
3443 msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
3445 #: builtin/apply.c:2894
3446 #, c-format
3447 msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
3448 msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
3449 msgstr[0] ""
3450 "%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
3451 msgstr[1] ""
3452 "%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
3454 #: builtin/apply.c:2906
3455 #, c-format
3456 msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
3457 msgstr ""
3458 "Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
3460 #: builtin/apply.c:2912
3461 #, c-format
3462 msgid ""
3463 "while searching for:\n"
3464 "%.*s"
3465 msgstr ""
3466 "при търсене за:\n"
3467 "%.*s"
3469 #: builtin/apply.c:2932
3470 #, c-format
3471 msgid "missing binary patch data for '%s'"
3472 msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
3474 #: builtin/apply.c:3033
3475 #, c-format
3476 msgid "binary patch does not apply to '%s'"
3477 msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
3479 #: builtin/apply.c:3039
3480 #, c-format
3481 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
3482 msgstr ""
3483 "двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се SHA1: "
3484 "„%s“, а бе получено: „%s“)"
3486 #: builtin/apply.c:3060
3487 #, c-format
3488 msgid "patch failed: %s:%ld"
3489 msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
3491 #: builtin/apply.c:3184
3492 #, c-format
3493 msgid "cannot checkout %s"
3494 msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
3496 #: builtin/apply.c:3229 builtin/apply.c:3240 builtin/apply.c:3285
3497 #, c-format
3498 msgid "read of %s failed"
3499 msgstr "неуспешно прочитане на „%s“"
3501 #: builtin/apply.c:3237
3502 #, c-format
3503 msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
3504 msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
3506 #: builtin/apply.c:3265 builtin/apply.c:3487
3507 #, c-format
3508 msgid "path %s has been renamed/deleted"
3509 msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
3511 #: builtin/apply.c:3346 builtin/apply.c:3501
3512 #, c-format
3513 msgid "%s: does not exist in index"
3514 msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
3516 #: builtin/apply.c:3350 builtin/apply.c:3493 builtin/apply.c:3515
3517 #, c-format
3518 msgid "%s: %s"
3519 msgstr "„%s“: %s"
3521 #: builtin/apply.c:3355 builtin/apply.c:3509
3522 #, c-format
3523 msgid "%s: does not match index"
3524 msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
3526 #: builtin/apply.c:3457
3527 msgid "removal patch leaves file contents"
3528 msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
3530 #: builtin/apply.c:3526
3531 #, c-format
3532 msgid "%s: wrong type"
3533 msgstr "„%s“: неправилен вид"
3535 #: builtin/apply.c:3528
3536 #, c-format
3537 msgid "%s has type %o, expected %o"
3538 msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
3540 #: builtin/apply.c:3687 builtin/apply.c:3689
3541 #, c-format
3542 msgid "invalid path '%s'"
3543 msgstr "неправилен път: „%s“"
3545 #: builtin/apply.c:3744
3546 #, c-format
3547 msgid "%s: already exists in index"
3548 msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
3550 #: builtin/apply.c:3747
3551 #, c-format
3552 msgid "%s: already exists in working directory"
3553 msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
3555 #: builtin/apply.c:3767
3556 #, c-format
3557 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
3558 msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
3560 #: builtin/apply.c:3772
3561 #, c-format
3562 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
3563 msgstr ""
3564 "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
3566 #: builtin/apply.c:3792
3567 #, c-format
3568 msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
3569 msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
3571 #: builtin/apply.c:3796
3572 #, c-format
3573 msgid "%s: patch does not apply"
3574 msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
3576 #: builtin/apply.c:3810
3577 #, c-format
3578 msgid "Checking patch %s..."
3579 msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
3581 #: builtin/apply.c:3903 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
3582 #, c-format
3583 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
3584 msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
3586 #: builtin/apply.c:4046
3587 #, c-format
3588 msgid "unable to remove %s from index"
3589 msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
3591 #: builtin/apply.c:4075
3592 #, c-format
3593 msgid "corrupt patch for submodule %s"
3594 msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
3596 #: builtin/apply.c:4079
3597 #, c-format
3598 msgid "unable to stat newly created file '%s'"
3599 msgstr ""
3600 "не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
3602 #: builtin/apply.c:4084
3603 #, c-format
3604 msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
3605 msgstr ""
3606 "не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
3608 #: builtin/apply.c:4087 builtin/apply.c:4195
3609 #, c-format
3610 msgid "unable to add cache entry for %s"
3611 msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
3613 #: builtin/apply.c:4120
3614 #, c-format
3615 msgid "closing file '%s'"
3616 msgstr "затваряне на файла „%s“"
3618 #: builtin/apply.c:4169
3619 #, c-format
3620 msgid "unable to write file '%s' mode %o"
3621 msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
3623 #: builtin/apply.c:4256
3624 #, c-format
3625 msgid "Applied patch %s cleanly."
3626 msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
3628 #: builtin/apply.c:4264
3629 msgid "internal error"
3630 msgstr "вътрешна грешка"
3632 #: builtin/apply.c:4267
3633 #, c-format
3634 msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
3635 msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
3636 msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
3637 msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
3639 #: builtin/apply.c:4277
3640 #, c-format
3641 msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
3642 msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
3644 #: builtin/apply.c:4285
3645 #, c-format
3646 msgid "cannot open %s: %s"
3647 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s"
3649 #: builtin/apply.c:4298
3650 #, c-format
3651 msgid "Hunk #%d applied cleanly."
3652 msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
3654 #: builtin/apply.c:4301
3655 #, c-format
3656 msgid "Rejected hunk #%d."
3657 msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
3659 #: builtin/apply.c:4387
3660 #, c-format
3661 msgid "Skipped patch '%s'."
3662 msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
3664 #: builtin/apply.c:4395
3665 msgid "unrecognized input"
3666 msgstr "непознат вход"
3668 #: builtin/apply.c:4406
3669 msgid "unable to read index file"
3670 msgstr "индексът не може да бъде записан"
3672 #: builtin/apply.c:4509
3673 msgid "don't apply changes matching the given path"
3674 msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
3676 #: builtin/apply.c:4512
3677 msgid "apply changes matching the given path"
3678 msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
3680 #: builtin/apply.c:4515
3681 msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
3682 msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
3684 #: builtin/apply.c:4518
3685 msgid "ignore additions made by the patch"
3686 msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
3688 #: builtin/apply.c:4520
3689 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
3690 msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
3692 #: builtin/apply.c:4524
3693 msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
3694 msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
3696 #: builtin/apply.c:4526
3697 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
3698 msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
3700 #: builtin/apply.c:4528
3701 msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
3702 msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
3704 #: builtin/apply.c:4530
3705 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
3706 msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
3708 #: builtin/apply.c:4532
3709 msgid "apply a patch without touching the working tree"
3710 msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
3712 #: builtin/apply.c:4534
3713 msgid "accept a patch that touches outside the working area"
3714 msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
3716 #: builtin/apply.c:4536
3717 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
3718 msgstr ""
3719 "кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
3720 "summary“"
3722 #: builtin/apply.c:4538
3723 msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
3724 msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
3726 #: builtin/apply.c:4540
3727 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
3728 msgstr ""
3729 "създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
3731 #: builtin/apply.c:4543 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:425
3732 msgid "paths are separated with NUL character"
3733 msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
3735 #: builtin/apply.c:4545
3736 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
3737 msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
3739 #: builtin/apply.c:4547
3740 msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
3741 msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
3743 #: builtin/apply.c:4550 builtin/apply.c:4553
3744 msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
3745 msgstr ""
3746 "игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
3748 #: builtin/apply.c:4556
3749 msgid "apply the patch in reverse"
3750 msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
3752 #: builtin/apply.c:4558
3753 msgid "don't expect at least one line of context"
3754 msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
3756 #: builtin/apply.c:4560
3757 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
3758 msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
3760 #: builtin/apply.c:4562
3761 msgid "allow overlapping hunks"
3762 msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
3764 #: builtin/apply.c:4565
3765 msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
3766 msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
3768 #: builtin/apply.c:4568
3769 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
3770 msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
3772 #: builtin/apply.c:4571
3773 msgid "prepend <root> to all filenames"
3774 msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
3776 #: builtin/apply.c:4593
3777 msgid "--3way outside a repository"
3778 msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
3780 #: builtin/apply.c:4601
3781 msgid "--index outside a repository"
3782 msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
3784 #: builtin/apply.c:4604
3785 msgid "--cached outside a repository"
3786 msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
3788 #: builtin/apply.c:4623
3789 #, c-format
3790 msgid "can't open patch '%s'"
3791 msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена"
3793 #: builtin/apply.c:4637
3794 #, c-format
3795 msgid "squelched %d whitespace error"
3796 msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
3797 msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
3798 msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
3800 #: builtin/apply.c:4643 builtin/apply.c:4653
3801 #, c-format
3802 msgid "%d line adds whitespace errors."
3803 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
3804 msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
3805 msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
3807 #: builtin/archive.c:17
3808 #, c-format
3809 msgid "could not create archive file '%s'"
3810 msgstr "архивният файл „%s“ не може да бъде създаден"
3812 #: builtin/archive.c:20
3813 msgid "could not redirect output"
3814 msgstr "изходът не може да бъде пренасочен"
3816 #: builtin/archive.c:37
3817 msgid "git archive: Remote with no URL"
3818 msgstr "git archive: Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
3820 #: builtin/archive.c:58
3821 msgid "git archive: expected ACK/NAK, got EOF"
3822 msgstr "git archive: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
3824 #: builtin/archive.c:61
3825 #, c-format
3826 msgid "git archive: NACK %s"
3827 msgstr "git archive: получен е „NACK“ — %s"
3829 #: builtin/archive.c:63
3830 #, c-format
3831 msgid "remote error: %s"
3832 msgstr "отдалечена грешка: %s"
3834 #: builtin/archive.c:64
3835 msgid "git archive: protocol error"
3836 msgstr "git archive: протоколна грешка"
3838 #: builtin/archive.c:68
3839 msgid "git archive: expected a flush"
3840 msgstr "git archive: очакваше се изчистване на буферите чрез „flush“"
3842 #: builtin/bisect--helper.c:7
3843 msgid "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
3844 msgstr "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
3846 #: builtin/bisect--helper.c:17
3847 msgid "perform 'git bisect next'"
3848 msgstr "извършване на „git bisect next“"
3850 #: builtin/bisect--helper.c:19
3851 msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
3852 msgstr ""
3853 "обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
3855 #: builtin/blame.c:33
3856 msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
3857 msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
3859 #: builtin/blame.c:38
3860 msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
3861 msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
3863 #: builtin/blame.c:1782
3864 msgid "Blaming lines"
3865 msgstr "Анотирани редове"
3867 #: builtin/blame.c:2531
3868 msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
3869 msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
3871 # FIXME SHA-1 -> SHA1
3872 #: builtin/blame.c:2532
3873 msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
3874 msgstr ""
3875 "Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
3876 "е изключена)"
3878 #: builtin/blame.c:2533
3879 msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
3880 msgstr ""
3881 "Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
3882 "изключена)"
3884 #: builtin/blame.c:2534
3885 msgid "Show work cost statistics"
3886 msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
3888 #: builtin/blame.c:2535
3889 msgid "Force progress reporting"
3890 msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
3892 #: builtin/blame.c:2536
3893 msgid "Show output score for blame entries"
3894 msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
3896 #: builtin/blame.c:2537
3897 msgid "Show original filename (Default: auto)"
3898 msgstr ""
3899 "Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
3901 #: builtin/blame.c:2538
3902 msgid "Show original linenumber (Default: off)"
3903 msgstr ""
3904 "Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
3906 #: builtin/blame.c:2539
3907 msgid "Show in a format designed for machine consumption"
3908 msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
3910 #: builtin/blame.c:2540
3911 msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
3912 msgstr ""
3913 "Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
3914 "ред"
3916 #: builtin/blame.c:2541
3917 msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
3918 msgstr ""
3919 "Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
3920 "изключена)"
3922 #: builtin/blame.c:2542
3923 msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
3924 msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
3926 #: builtin/blame.c:2543
3927 msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
3928 msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
3930 #: builtin/blame.c:2544
3931 msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
3932 msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
3934 #: builtin/blame.c:2545
3935 msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
3936 msgstr ""
3937 "Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
3938 "изключена)"
3940 #: builtin/blame.c:2546
3941 msgid "Ignore whitespace differences"
3942 msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
3944 #: builtin/blame.c:2547
3945 msgid "Spend extra cycles to find better match"
3946 msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
3948 #: builtin/blame.c:2548
3949 msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
3950 msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
3952 #: builtin/blame.c:2549
3953 msgid "Use <file>'s contents as the final image"
3954 msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
3956 #: builtin/blame.c:2550 builtin/blame.c:2551
3957 msgid "score"
3958 msgstr "напасване на редовете"
3960 #: builtin/blame.c:2550
3961 msgid "Find line copies within and across files"
3962 msgstr ""
3963 "Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
3964 "към друг"
3966 #: builtin/blame.c:2551
3967 msgid "Find line movements within and across files"
3968 msgstr ""
3969 "Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
3970 "файл към друг"
3972 #: builtin/blame.c:2552
3973 msgid "n,m"
3974 msgstr "n,m"
3976 #: builtin/blame.c:2552
3977 msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
3978 msgstr ""
3979 "Информация само за редовете в интервала от n до m включително. Броенето "
3980 "започва от 1"
3982 #. TRANSLATORS: This string is used to tell us the maximum
3983 #. display width for a relative timestamp in "git blame"
3984 #. output.  For C locale, "4 years, 11 months ago", which
3985 #. takes 22 places, is the longest among various forms of
3986 #. relative timestamps, but your language may need more or
3987 #. fewer display columns.
3988 #: builtin/blame.c:2641
3989 msgid "4 years, 11 months ago"
3990 msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
3992 #: builtin/branch.c:26
3993 msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
3994 msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
3996 #: builtin/branch.c:27
3997 msgid "git branch [<options>] [-l] [-f] <branch-name> [<start-point>]"
3998 msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-l] [-f] ИМЕ_НА_КЛОН [НАЧАЛО]"
4000 #: builtin/branch.c:28
4001 msgid "git branch [<options>] [-r] (-d | -D) <branch-name>..."
4002 msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r] (-d | -D) ИМЕ_НА_КЛОН…"
4004 #: builtin/branch.c:29
4005 msgid "git branch [<options>] (-m | -M) [<old-branch>] <new-branch>"
4006 msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] (-m | -M) [СТАР_КЛОН] НОВ_КЛОН"
4008 #: builtin/branch.c:30
4009 msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--points-at]"
4010 msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--points-at]"
4012 #: builtin/branch.c:143
4013 #, c-format
4014 msgid ""
4015 "deleting branch '%s' that has been merged to\n"
4016 "         '%s', but not yet merged to HEAD."
4017 msgstr ""
4018 "изтриване на клона „%s“, който е слят към „%s“,\n"
4019 "         но още не е слят към върха „HEAD“."
4021 #: builtin/branch.c:147
4022 #, c-format
4023 msgid ""
4024 "not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
4025 "         '%s', even though it is merged to HEAD."
4026 msgstr ""
4027 "отказване на изтриване на клона „%s“, който не е слят към\n"
4028 "         „%s“, но е слят към върха „HEAD“."
4030 #: builtin/branch.c:161
4031 #, c-format
4032 msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
4033 msgstr "Обектът-подаване за „%s“ не може да бъде открит"
4035 #: builtin/branch.c:165
4036 #, c-format
4037 msgid ""
4038 "The branch '%s' is not fully merged.\n"
4039 "If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D %s'."
4040 msgstr ""
4041 "Клонът „%s“ не е слят напълно. Ако сте сигурни, че искате\n"
4042 "да го изтриете, изпълнете „git branch -D %s“."
4044 #: builtin/branch.c:178
4045 msgid "Update of config-file failed"
4046 msgstr "Неуспешно обновяване на конфигурационния файл"
4048 #: builtin/branch.c:206
4049 msgid "cannot use -a with -d"
4050 msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима с опцията „-d“"
4052 #: builtin/branch.c:212
4053 msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
4054 msgstr "Обектът-подаване, сочен от указателя „HEAD“, не може да бъде открит"
4056 #: builtin/branch.c:226
4057 #, c-format
4058 msgid "Cannot delete branch '%s' checked out at '%s'"
4059 msgstr "Не можете да изтриете клона „%s“, който е изтеглен в пътя „%s“"
4061 #: builtin/branch.c:241
4062 #, c-format
4063 msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
4064 msgstr "следящият клон „%s“ не може да бъде открит."
4066 #: builtin/branch.c:242
4067 #, c-format
4068 msgid "branch '%s' not found."
4069 msgstr "клонът „%s“ не може да бъде открит."
4071 #: builtin/branch.c:257
4072 #, c-format
4073 msgid "Error deleting remote-tracking branch '%s'"
4074 msgstr "Грешка при изтриването на следящия клон „%s“"
4076 #: builtin/branch.c:258
4077 #, c-format
4078 msgid "Error deleting branch '%s'"
4079 msgstr "Грешка при изтриването на клона „%s“"
4081 #: builtin/branch.c:265
4082 #, c-format
4083 msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
4084 msgstr "Изтрит следящ клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
4086 #: builtin/branch.c:266
4087 #, c-format
4088 msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
4089 msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
4091 #: builtin/branch.c:309
4092 #, c-format
4093 msgid "[%s: gone]"
4094 msgstr "[%s: изтрит]"
4096 #: builtin/branch.c:314
4097 #, c-format
4098 msgid "[%s]"
4099 msgstr "[%s]"
4101 #: builtin/branch.c:319
4102 #, c-format
4103 msgid "[%s: behind %d]"
4104 msgstr "[%s: назад с %d]"
4106 #: builtin/branch.c:321
4107 #, c-format
4108 msgid "[behind %d]"
4109 msgstr "[назад с %d]"
4111 #: builtin/branch.c:325
4112 #, c-format
4113 msgid "[%s: ahead %d]"
4114 msgstr "[%s: напред с %d]"
4116 #: builtin/branch.c:327
4117 #, c-format
4118 msgid "[ahead %d]"
4119 msgstr "[напред с %d]"
4121 #: builtin/branch.c:330
4122 #, c-format
4123 msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
4124 msgstr "[%s: напред с %d, назад с %d]"
4126 #: builtin/branch.c:333
4127 #, c-format
4128 msgid "[ahead %d, behind %d]"
4129 msgstr "[напред с %d, назад с %d]"
4131 #: builtin/branch.c:346
4132 msgid " **** invalid ref ****"
4133 msgstr " ●●● неправилен указател ●●●"
4135 #: builtin/branch.c:372
4136 #, c-format
4137 msgid "(no branch, rebasing %s)"
4138 msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
4140 #: builtin/branch.c:375
4141 #, c-format
4142 msgid "(no branch, bisect started on %s)"
4143 msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
4145 #. TRANSLATORS: make sure this matches
4146 #. "HEAD detached at " in wt-status.c
4147 #: builtin/branch.c:381
4148 #, c-format
4149 msgid "(HEAD detached at %s)"
4150 msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
4152 #. TRANSLATORS: make sure this matches
4153 #. "HEAD detached from " in wt-status.c
4154 #: builtin/branch.c:386
4155 #, c-format
4156 msgid "(HEAD detached from %s)"
4157 msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
4159 #: builtin/branch.c:390
4160 msgid "(no branch)"
4161 msgstr "(извън клон)"
4163 #: builtin/branch.c:541
4164 #, c-format
4165 msgid "Branch %s is being rebased at %s"
4166 msgstr "Клонът „%s“ се пребазира върху „%s“"
4168 #: builtin/branch.c:545
4169 #, c-format
4170 msgid "Branch %s is being bisected at %s"
4171 msgstr "Търси се двоично в клона „%s“ при „%s“"
4173 #: builtin/branch.c:560
4174 msgid "cannot rename the current branch while not on any."
4175 msgstr ""
4176 "не можете да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
4178 #: builtin/branch.c:570
4179 #, c-format
4180 msgid "Invalid branch name: '%s'"
4181 msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
4183 #: builtin/branch.c:587
4184 msgid "Branch rename failed"
4185 msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
4187 #: builtin/branch.c:591
4188 #, c-format
4189 msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
4190 msgstr "На клона с неправилно име „%s“ е дадено служебно име"
4192 #: builtin/branch.c:594
4193 #, c-format
4194 msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
4195 msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
4197 #: builtin/branch.c:601
4198 msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
4199 msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
4201 #: builtin/branch.c:623
4202 msgid "could not write branch description template"
4203 msgstr "шаблонът за описание на клон не бе записан"
4205 #: builtin/branch.c:651
4206 msgid "Generic options"
4207 msgstr "Общи настройки"
4209 #: builtin/branch.c:653
4210 msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
4211 msgstr ""
4212 "извеждане на хеша и темата. Повтарянето на опцията прибавя отдалечените клони"
4214 #: builtin/branch.c:654
4215 msgid "suppress informational messages"
4216 msgstr "без информационни съобщения"
4218 #: builtin/branch.c:655
4219 msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
4220 msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
4222 #: builtin/branch.c:657
4223 msgid "change upstream info"
4224 msgstr "смяна на следения клон"
4226 #: builtin/branch.c:659
4227 msgid "upstream"
4228 msgstr "клон-източник"
4230 #: builtin/branch.c:659
4231 msgid "change the upstream info"
4232 msgstr "смяна на клона-източник"
4234 #: builtin/branch.c:661
4235 msgid "use colored output"
4236 msgstr "цветен изход"
4238 #: builtin/branch.c:662
4239 msgid "act on remote-tracking branches"
4240 msgstr "действие върху следящите клони"
4242 #: builtin/branch.c:664 builtin/branch.c:665
4243 msgid "print only branches that contain the commit"
4244 msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
4246 #: builtin/branch.c:668
4247 msgid "Specific git-branch actions:"
4248 msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
4250 #: builtin/branch.c:669
4251 msgid "list both remote-tracking and local branches"
4252 msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
4254 #: builtin/branch.c:671
4255 msgid "delete fully merged branch"
4256 msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
4258 #: builtin/branch.c:672
4259 msgid "delete branch (even if not merged)"
4260 msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
4262 #: builtin/branch.c:673
4263 msgid "move/rename a branch and its reflog"
4264 msgstr ""
4265 "преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
4267 #: builtin/branch.c:674
4268 msgid "move/rename a branch, even if target exists"
4269 msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
4271 #: builtin/branch.c:675
4272 msgid "list branch names"
4273 msgstr "извеждане на имената на клоните"
4275 #: builtin/branch.c:676
4276 msgid "create the branch's reflog"
4277 msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
4279 #: builtin/branch.c:678
4280 msgid "edit the description for the branch"
4281 msgstr "редактиране на описанието на клона"
4283 #: builtin/branch.c:679
4284 msgid "force creation, move/rename, deletion"
4285 msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
4287 #: builtin/branch.c:680
4288 msgid "print only branches that are merged"
4289 msgstr "извеждане само на слетите клони"
4291 #: builtin/branch.c:681
4292 msgid "print only branches that are not merged"
4293 msgstr "извеждане само на неслетите клони"
4295 #: builtin/branch.c:682
4296 msgid "list branches in columns"
4297 msgstr "извеждане по колони"
4299 #: builtin/branch.c:683 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:366
4300 msgid "key"
4301 msgstr "КЛЮЧ"
4303 #: builtin/branch.c:684 builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:367
4304 msgid "field name to sort on"
4305 msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
4307 #: builtin/branch.c:686 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:401
4308 #: builtin/notes.c:404 builtin/notes.c:564 builtin/notes.c:567
4309 #: builtin/tag.c:369
4310 msgid "object"
4311 msgstr "ОБЕКТ"
4313 #: builtin/branch.c:687
4314 msgid "print only branches of the object"
4315 msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
4317 #: builtin/branch.c:705
4318 msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
4319 msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
4321 #: builtin/branch.c:709 builtin/clone.c:707
4322 msgid "HEAD not found below refs/heads!"
4323 msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
4325 #: builtin/branch.c:729
4326 msgid "--column and --verbose are incompatible"
4327 msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
4329 #: builtin/branch.c:740 builtin/branch.c:782
4330 msgid "branch name required"
4331 msgstr "Необходимо е име на клон"
4333 #: builtin/branch.c:758
4334 msgid "Cannot give description to detached HEAD"
4335 msgstr "Не може да зададете описание на „HEAD“ извън клон"
4337 #: builtin/branch.c:763
4338 msgid "cannot edit description of more than one branch"
4339 msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
4341 #: builtin/branch.c:770
4342 #, c-format
4343 msgid "No commit on branch '%s' yet."
4344 msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
4346 #: builtin/branch.c:773
4347 #, c-format
4348 msgid "No branch named '%s'."
4349 msgstr "Липсва клон на име „%s“."
4351 #: builtin/branch.c:788
4352 msgid "too many branches for a rename operation"
4353 msgstr "Прекалено много клони за преименуване"
4355 #: builtin/branch.c:793
4356 msgid "too many branches to set new upstream"
4357 msgstr "Зададени са прекалено много клони за следене"
4359 #: builtin/branch.c:797
4360 #, c-format
4361 msgid ""
4362 "could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
4363 msgstr ""
4364 "Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
4365 "никой клон."
4367 #: builtin/branch.c:800 builtin/branch.c:822 builtin/branch.c:843
4368 #, c-format
4369 msgid "no such branch '%s'"
4370 msgstr "Няма клон на име „%s“."
4372 #: builtin/branch.c:804
4373 #, c-format
4374 msgid "branch '%s' does not exist"
4375 msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
4377 #: builtin/branch.c:816
4378 msgid "too many branches to unset upstream"
4379 msgstr "Прекалено много клони за махане на следене"
4381 #: builtin/branch.c:820
4382 msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
4383 msgstr ""
4384 "Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
4386 #: builtin/branch.c:826
4387 #, c-format
4388 msgid "Branch '%s' has no upstream information"
4389 msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
4391 #: builtin/branch.c:840
4392 msgid "it does not make sense to create 'HEAD' manually"
4393 msgstr "Няма никакъв смисъл ръчно да създавате „HEAD“."
4395 #: builtin/branch.c:846
4396 msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
4397 msgstr "Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон"
4399 #: builtin/branch.c:849
4400 #, c-format
4401 msgid ""
4402 "The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --"
4403 "track or --set-upstream-to\n"
4404 msgstr ""
4405 "Опцията „--set-upstream“ вече е остаряла и предстои да бъде махната. "
4406 "Използвайте „--track“ или „--set-upstream-to“\n"
4408 #: builtin/branch.c:866
4409 #, c-format
4410 msgid ""
4411 "\n"
4412 "If you wanted to make '%s' track '%s', do this:\n"
4413 "\n"
4414 msgstr ""
4415 "\n"
4416 "За да накарате „%s“ да следи „%s“, изпълнете следната команда:\n"
4417 "\n"
4419 #: builtin/bundle.c:51
4420 #, c-format
4421 msgid "%s is okay\n"
4422 msgstr "Пратката „%s“ е наред\n"
4424 #: builtin/bundle.c:64
4425 msgid "Need a repository to create a bundle."
4426 msgstr "За създаването на пратка е необходимо хранилище."
4428 #: builtin/bundle.c:68
4429 msgid "Need a repository to unbundle."
4430 msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
4432 #: builtin/cat-file.c:428
4433 msgid ""
4434 "git cat-file (-t [--allow-unknown-type]|-s [--allow-unknown-type]|-e|-p|"
4435 "<type>|--textconv) <object>"
4436 msgstr ""
4437 "git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
4438 "p | ВИД | --textconv) ОБЕКТ"
4440 #: builtin/cat-file.c:429
4441 msgid "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks]"
4442 msgstr "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks]"
4444 #: builtin/cat-file.c:466
4445 msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
4446 msgstr ""
4447 "ВИДът може да е: „blob“ (обект BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
4448 "„tag“ (етикет)"
4450 #: builtin/cat-file.c:467
4451 msgid "show object type"
4452 msgstr "извеждане на вида на обект"
4454 #: builtin/cat-file.c:468
4455 msgid "show object size"
4456 msgstr "извеждане на размера на обект"
4458 #: builtin/cat-file.c:470
4459 msgid "exit with zero when there's no error"
4460 msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
4462 #: builtin/cat-file.c:471
4463 msgid "pretty-print object's content"
4464 msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
4466 #: builtin/cat-file.c:473
4467 msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
4468 msgstr ""
4469 "да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
4470 "на съдържанието на обекта BLOB"
4472 #: builtin/cat-file.c:475
4473 msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
4474 msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
4476 #: builtin/cat-file.c:476
4477 msgid "buffer --batch output"
4478 msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
4480 #: builtin/cat-file.c:478
4481 msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
4482 msgstr ""
4483 "извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
4485 #: builtin/cat-file.c:481
4486 msgid "show info about objects fed from the standard input"
4487 msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
4489 #: builtin/cat-file.c:484
4490 msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
4491 msgstr ""
4492 "следване на символните връзки сочещи в дървото (ползва се с „--batch“ или „--"
4493 "batch-check“)"
4495 #: builtin/cat-file.c:486
4496 msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
4497 msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
4499 #: builtin/check-attr.c:11
4500 msgid "git check-attr [-a | --all | <attr>...] [--] <pathname>..."
4501 msgstr "git check-attr [-a | --all | АТРИБУТ…] [--] ПЪТ…"
4503 #: builtin/check-attr.c:12
4504 msgid "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <attr>...]"
4505 msgstr "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | АТРИБУТ…]"
4507 #: builtin/check-attr.c:19
4508 msgid "report all attributes set on file"
4509 msgstr "извеждане на всички атрибути, зададени върху файл"
4511 #: builtin/check-attr.c:20
4512 msgid "use .gitattributes only from the index"
4513 msgstr "използване на файла „.gitattributes“ само от индекса"
4515 #: builtin/check-attr.c:21 builtin/check-ignore.c:22 builtin/hash-object.c:97
4516 msgid "read file names from stdin"
4517 msgstr "изчитане на имената на файловете от стандартния вход"
4519 #: builtin/check-attr.c:23 builtin/check-ignore.c:24
4520 msgid "terminate input and output records by a NUL character"
4521 msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
4523 #: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1135 builtin/gc.c:325
4524 msgid "suppress progress reporting"
4525 msgstr "без показване на напредъка"
4527 #: builtin/check-ignore.c:26
4528 msgid "show non-matching input paths"
4529 msgstr "извеждане на несъвпадащите пътища"
4531 #: builtin/check-ignore.c:28
4532 msgid "ignore index when checking"
4533 msgstr "прескачане на индекса при проверката"
4535 #: builtin/check-ignore.c:154
4536 msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
4537 msgstr "опцията „--stdin“ е несъвместима с имена на пътища"
4539 #: builtin/check-ignore.c:157
4540 msgid "-z only makes sense with --stdin"
4541 msgstr "опцията „-z“ изисква „--stdin“"
4543 #: builtin/check-ignore.c:159
4544 msgid "no path specified"
4545 msgstr "не е зададен път"
4547 #: builtin/check-ignore.c:163
4548 msgid "--quiet is only valid with a single pathname"
4549 msgstr "опцията „--quiet“ изисква да е подаден точно един път"
4551 #: builtin/check-ignore.c:165
4552 msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
4553 msgstr "опциите „--quiet“ и „--verbose“ са несъвместими"
4555 #: builtin/check-ignore.c:168
4556 msgid "--non-matching is only valid with --verbose"
4557 msgstr "опцията „--non-matching“ изисква „--verbose“"
4559 #: builtin/check-mailmap.c:8
4560 msgid "git check-mailmap [<options>] <contact>..."
4561 msgstr "git check-mailmap [ОПЦИЯ…] КОНТАКТ…"
4563 #: builtin/check-mailmap.c:13
4564 msgid "also read contacts from stdin"
4565 msgstr "четене на контакти и от стандартния вход"
4567 #: builtin/check-mailmap.c:24
4568 #, c-format
4569 msgid "unable to parse contact: %s"
4570 msgstr "контактът не може да бъде анализиран: %s"
4572 #: builtin/check-mailmap.c:47
4573 msgid "no contacts specified"
4574 msgstr "не са указани контакти"
4576 #: builtin/checkout-index.c:127
4577 msgid "git checkout-index [<options>] [--] [<file>...]"
4578 msgstr "git checkout-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
4580 #: builtin/checkout-index.c:144
4581 msgid "stage should be between 1 and 3 or all"
4582 msgstr "етапът трябва да е „1“, „2“, „3“ или „all“ (всички)"
4584 #: builtin/checkout-index.c:160
4585 msgid "check out all files in the index"
4586 msgstr "изтегляне на всички файлове в индекса"
4588 #: builtin/checkout-index.c:161
4589 msgid "force overwrite of existing files"
4590 msgstr "презаписване на файловете, дори и да съществуват"
4592 #: builtin/checkout-index.c:163
4593 msgid "no warning for existing files and files not in index"
4594 msgstr "без предупреждения при липсващи файлове и файлове не в индекса"
4596 #: builtin/checkout-index.c:165
4597 msgid "don't checkout new files"
4598 msgstr "без изтегляне на нови файлове"
4600 #: builtin/checkout-index.c:167
4601 msgid "update stat information in the index file"
4602 msgstr "обновяване на информацията получена чрез „stat“ за файловете в индекса"
4604 #: builtin/checkout-index.c:171
4605 msgid "read list of paths from the standard input"
4606 msgstr "изчитане на пътищата от стандартния вход"
4608 #: builtin/checkout-index.c:173
4609 msgid "write the content to temporary files"
4610 msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
4612 #: builtin/checkout-index.c:174 builtin/column.c:30
4613 #: builtin/submodule--helper.c:491 builtin/submodule--helper.c:494
4614 #: builtin/submodule--helper.c:497 builtin/submodule--helper.c:500
4615 #: builtin/submodule--helper.c:774
4616 msgid "string"
4617 msgstr "НИЗ"
4619 #: builtin/checkout-index.c:175
4620 msgid "when creating files, prepend <string>"
4621 msgstr "при създаването на нови файлове да се добавя префикса НИЗ"
4623 #: builtin/checkout-index.c:177
4624 msgid "copy out the files from named stage"
4625 msgstr "копиране на файловете от това състояние на сливане"
4627 #: builtin/checkout.c:25
4628 msgid "git checkout [<options>] <branch>"
4629 msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] КЛОН"
4631 #: builtin/checkout.c:26
4632 msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
4633 msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] [КЛОН] -- ФАЙЛ…"
4635 #: builtin/checkout.c:134 builtin/checkout.c:167
4636 #, c-format
4637 msgid "path '%s' does not have our version"
4638 msgstr "вашата версия липсва в пътя „%s“"
4640 #: builtin/checkout.c:136 builtin/checkout.c:169
4641 #, c-format
4642 msgid "path '%s' does not have their version"
4643 msgstr "чуждата версия липсва в пътя „%s“"
4645 #: builtin/checkout.c:152
4646 #, c-format
4647 msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
4648 msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
4650 #: builtin/checkout.c:196
4651 #, c-format
4652 msgid "path '%s' does not have necessary versions"
4653 msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
4655 #: builtin/checkout.c:213
4656 #, c-format
4657 msgid "path '%s': cannot merge"
4658 msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
4660 #: builtin/checkout.c:230
4661 #, c-format
4662 msgid "Unable to add merge result for '%s'"
4663 msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
4665 #: builtin/checkout.c:250 builtin/checkout.c:253 builtin/checkout.c:256
4666 #: builtin/checkout.c:259
4667 #, c-format
4668 msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
4669 msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
4671 #: builtin/checkout.c:262 builtin/checkout.c:265
4672 #, c-format
4673 msgid "'%s' cannot be used with %s"
4674 msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
4676 #: builtin/checkout.c:268
4677 #, c-format
4678 msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
4679 msgstr ""
4680 "Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
4682 #: builtin/checkout.c:279 builtin/checkout.c:473
4683 msgid "corrupt index file"
4684 msgstr "повреден файл на индекса"
4686 #: builtin/checkout.c:339 builtin/checkout.c:346
4687 #, c-format
4688 msgid "path '%s' is unmerged"
4689 msgstr "пътят „%s“ не е слят"
4691 #: builtin/checkout.c:495
4692 msgid "you need to resolve your current index first"
4693 msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
4695 #: builtin/checkout.c:622
4696 #, c-format
4697 msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
4698 msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
4700 #: builtin/checkout.c:660
4701 msgid "HEAD is now at"
4702 msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
4704 #: builtin/checkout.c:664 builtin/clone.c:661
4705 msgid "unable to update HEAD"
4706 msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
4708 #: builtin/checkout.c:668
4709 #, c-format
4710 msgid "Reset branch '%s'\n"
4711 msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
4713 #: builtin/checkout.c:671
4714 #, c-format
4715 msgid "Already on '%s'\n"
4716 msgstr "Вече сте на „%s“\n"
4718 #: builtin/checkout.c:675
4719 #, c-format
4720 msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
4721 msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
4723 #: builtin/checkout.c:677 builtin/checkout.c:1067
4724 #, c-format
4725 msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
4726 msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
4728 #: builtin/checkout.c:679
4729 #, c-format
4730 msgid "Switched to branch '%s'\n"
4731 msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
4733 #: builtin/checkout.c:731
4734 #, c-format
4735 msgid " ... and %d more.\n"
4736 msgstr "… и още %d.\n"
4738 #: builtin/checkout.c:737
4739 #, c-format
4740 msgid ""
4741 "Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
4742 "any of your branches:\n"
4743 "\n"
4744 "%s\n"
4745 msgid_plural ""
4746 "Warning: you are leaving %d commits behind, not connected to\n"
4747 "any of your branches:\n"
4748 "\n"
4749 "%s\n"
4750 msgstr[0] ""
4751 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: изоставяте %d подаване, което не е свързано към никой клон:\n"
4752 "\n"
4753 "%s\n"
4754 msgstr[1] ""
4755 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: изоставяте %d подавания, които не са свързани към никой "
4756 "клон:\n"
4757 "\n"
4758 "%s\n"
4760 #: builtin/checkout.c:756
4761 #, c-format
4762 msgid ""
4763 "If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
4764 "to do so with:\n"
4765 "\n"
4766 " git branch <new-branch-name> %s\n"
4767 "\n"
4768 msgid_plural ""
4769 "If you want to keep them by creating a new branch, this may be a good time\n"
4770 "to do so with:\n"
4771 "\n"
4772 " git branch <new-branch-name> %s\n"
4773 "\n"
4774 msgstr[0] ""
4775 "Ако все пак искате да запазите тази промяна чрез създаване на клон,\n"
4776 "сега е най-подходящият за това чрез командата:\n"
4777 "\n"
4778 " git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
4779 "\n"
4780 msgstr[1] ""
4781 "Ако все пак искате да запазите тези промени чрез създаване на клон,\n"
4782 "сега е най-подходящият за това чрез командата:\n"
4783 "\n"
4784 " git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
4785 "\n"
4787 #: builtin/checkout.c:792
4788 msgid "internal error in revision walk"
4789 msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
4791 #: builtin/checkout.c:796
4792 msgid "Previous HEAD position was"
4793 msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
4795 #: builtin/checkout.c:823 builtin/checkout.c:1062
4796 msgid "You are on a branch yet to be born"
4797 msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
4799 #: builtin/checkout.c:968
4800 #, c-format
4801 msgid "only one reference expected, %d given."
4802 msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
4804 #: builtin/checkout.c:1008 builtin/worktree.c:212
4805 #, c-format
4806 msgid "invalid reference: %s"
4807 msgstr "неправилен указател: %s"
4809 #: builtin/checkout.c:1037
4810 #, c-format
4811 msgid "reference is not a tree: %s"
4812 msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
4814 #: builtin/checkout.c:1076
4815 msgid "paths cannot be used with switching branches"
4816 msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
4818 #: builtin/checkout.c:1079 builtin/checkout.c:1083
4819 #, c-format
4820 msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
4821 msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
4823 #: builtin/checkout.c:1087 builtin/checkout.c:1090 builtin/checkout.c:1095
4824 #: builtin/checkout.c:1098
4825 #, c-format
4826 msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
4827 msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
4829 #: builtin/checkout.c:1103
4830 #, c-format
4831 msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
4832 msgstr ""
4833 "За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ не "
4834 "е такъв"
4836 #: builtin/checkout.c:1136 builtin/checkout.c:1138 builtin/clone.c:88
4837 #: builtin/remote.c:165 builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:323
4838 #: builtin/worktree.c:325
4839 msgid "branch"
4840 msgstr "клон"
4842 #: builtin/checkout.c:1137
4843 msgid "create and checkout a new branch"
4844 msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
4846 #: builtin/checkout.c:1139
4847 msgid "create/reset and checkout a branch"
4848 msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
4850 #: builtin/checkout.c:1140
4851 msgid "create reflog for new branch"
4852 msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
4854 #: builtin/checkout.c:1141
4855 msgid "detach the HEAD at named commit"
4856 msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
4858 #: builtin/checkout.c:1142
4859 msgid "set upstream info for new branch"
4860 msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
4862 #: builtin/checkout.c:1144
4863 msgid "new-branch"
4864 msgstr "НОВ_КЛОН"
4866 #: builtin/checkout.c:1144
4867 msgid "new unparented branch"
4868 msgstr "нов клон без родител"
4870 #: builtin/checkout.c:1145
4871 msgid "checkout our version for unmerged files"
4872 msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
4874 #: builtin/checkout.c:1147
4875 msgid "checkout their version for unmerged files"
4876 msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
4878 #: builtin/checkout.c:1149
4879 msgid "force checkout (throw away local modifications)"
4880 msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
4882 #: builtin/checkout.c:1150
4883 msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
4884 msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
4886 #: builtin/checkout.c:1151 builtin/merge.c:230
4887 msgid "update ignored files (default)"
4888 msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
4890 #: builtin/checkout.c:1152 builtin/log.c:1432 parse-options.h:250
4891 msgid "style"
4892 msgstr "СТИЛ"
4894 #: builtin/checkout.c:1153
4895 msgid "conflict style (merge or diff3)"
4896 msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
4898 #: builtin/checkout.c:1156
4899 msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
4900 msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
4902 #: builtin/checkout.c:1158
4903 msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
4904 msgstr ""
4905 "опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
4906 "НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
4908 #: builtin/checkout.c:1160
4909 msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
4910 msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
4912 #: builtin/checkout.c:1161 builtin/clone.c:60 builtin/fetch.c:116
4913 #: builtin/merge.c:227 builtin/pull.c:116 builtin/push.c:526
4914 #: builtin/send-pack.c:168
4915 msgid "force progress reporting"
4916 msgstr "извеждане на напредъка"
4918 #: builtin/checkout.c:1192
4919 msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
4920 msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
4922 #: builtin/checkout.c:1209
4923 msgid "--track needs a branch name"
4924 msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
4926 #: builtin/checkout.c:1214
4927 msgid "Missing branch name; try -b"
4928 msgstr "Липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
4930 #: builtin/checkout.c:1250
4931 msgid "invalid path specification"
4932 msgstr "указан е неправилен път"
4934 #: builtin/checkout.c:1257
4935 #, c-format
4936 msgid ""
4937 "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time.\n"
4938 "Did you intend to checkout '%s' which can not be resolved as commit?"
4939 msgstr ""
4940 "Не можете едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“.\n"
4941 "Дали не искате да изтеглите „%s“, който не сочи към подаване?"
4943 #: builtin/checkout.c:1262
4944 #, c-format
4945 msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
4946 msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
4948 #: builtin/checkout.c:1266
4949 msgid ""
4950 "git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
4951 "checking out of the index."
4952 msgstr ""
4953 "git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
4954 "са несъвместими с изтегляне от индекса."
4956 #: builtin/clean.c:25
4957 msgid ""
4958 "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
4959 msgstr "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e ШАБЛОН] [-x | -X] [--] ПЪТ…"
4961 #: builtin/clean.c:29
4962 #, c-format
4963 msgid "Removing %s\n"
4964 msgstr "Изтриване на „%s“\n"
4966 #: builtin/clean.c:30
4967 #, c-format
4968 msgid "Would remove %s\n"
4969 msgstr "Файлът „%s“ ще бъде изтрит\n"
4971 #: builtin/clean.c:31
4972 #, c-format
4973 msgid "Skipping repository %s\n"
4974 msgstr "Прескачане на хранилището „%s“\n"
4976 #: builtin/clean.c:32
4977 #, c-format
4978 msgid "Would skip repository %s\n"
4979 msgstr "Хранилището „%s“ ще бъде прескочено\n"
4981 #: builtin/clean.c:33
4982 #, c-format
4983 msgid "failed to remove %s"
4984 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
4986 #: builtin/clean.c:291
4987 msgid ""
4988 "Prompt help:\n"
4989 "1          - select a numbered item\n"
4990 "foo        - select item based on unique prefix\n"
4991 "           - (empty) select nothing"
4992 msgstr ""
4993 "Подсказка:\n"
4994 "1          — избор на обект според реда\n"
4995 "ПРЕФИКС    — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
4996 "           — (празно) нищо да не се избира"
4998 #: builtin/clean.c:295
4999 msgid ""
5000 "Prompt help:\n"
5001 "1          - select a single item\n"
5002 "3-5        - select a range of items\n"
5003 "2-3,6-9    - select multiple ranges\n"
5004 "foo        - select item based on unique prefix\n"
5005 "-...       - unselect specified items\n"
5006 "*          - choose all items\n"
5007 "           - (empty) finish selecting"
5008 msgstr ""
5009 "Подсказка:\n"
5010 "1          — избор на един обект\n"
5011 "3-5        — интервал за избор на обекти\n"
5012 "2-3,6-9    — множество интервали за избор на обекти\n"
5013 "ПРЕФИКС    — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
5014 "-…         — отмяна на избора на обекти\n"
5015 "*          — избиране на всички обекти\n"
5016 "           — (празно) завършване на избирането"
5018 #: builtin/clean.c:511
5019 #, c-format
5020 msgid "Huh (%s)?"
5021 msgstr "Неправилен избор (%s). Изберете отново."
5023 # FIXME - should we use >> or sth else
5024 #: builtin/clean.c:653
5025 #, c-format
5026 msgid "Input ignore patterns>> "
5027 msgstr "Шаблони за игнорирани елементи≫ "
5029 #: builtin/clean.c:690
5030 #, c-format
5031 msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
5032 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никой обект не напасва на „%s“"
5034 #: builtin/clean.c:711
5035 msgid "Select items to delete"
5036 msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
5038 #. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
5039 #: builtin/clean.c:752
5040 #, c-format
5041 msgid "Remove %s [y/N]? "
5042 msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ —  да, „N“ — НЕ"
5044 # FIXME improve message
5045 #: builtin/clean.c:777
5046 msgid "Bye."
5047 msgstr "Изход."
5049 #: builtin/clean.c:785
5050 msgid ""
5051 "clean               - start cleaning\n"
5052 "filter by pattern   - exclude items from deletion\n"
5053 "select by numbers   - select items to be deleted by numbers\n"
5054 "ask each            - confirm each deletion (like \"rm -i\")\n"
5055 "quit                - stop cleaning\n"
5056 "help                - this screen\n"
5057 "?                   - help for prompt selection"
5058 msgstr ""
5059 "clean               — начало на изчистването\n"
5060 "filter by pattern   — шаблон за обекти, които да не се трият\n"
5061 "select by numbers   — номера на обекти, които да се трият\n"
5062 "ask each            — потвърждаване на всяко изтриване (подобно на „rm -i“)\n"
5063 "quit                — край на изчистването\n"
5064 "help                — този край\n"
5065 "?                   — подсказка за шаблоните"
5067 #: builtin/clean.c:812
5068 msgid "*** Commands ***"
5069 msgstr "●●● Команди ●●●"
5071 # FIXME improve message
5072 #: builtin/clean.c:813
5073 msgid "What now"
5074 msgstr "Избор на следващо действие"
5076 #: builtin/clean.c:821
5077 msgid "Would remove the following item:"
5078 msgid_plural "Would remove the following items:"
5079 msgstr[0] "Следният обект ще бъде изтрит:"
5080 msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
5082 #: builtin/clean.c:838
5083 msgid "No more files to clean, exiting."
5084 msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
5086 #: builtin/clean.c:869
5087 msgid "do not print names of files removed"
5088 msgstr "без извеждане на имената на файловете, които ще бъдат изтрити"
5090 #: builtin/clean.c:871
5091 msgid "force"
5092 msgstr "принудително изтриване"
5094 #: builtin/clean.c:872
5095 msgid "interactive cleaning"
5096 msgstr "интерактивно изтриване"
5098 #: builtin/clean.c:874
5099 msgid "remove whole directories"
5100 msgstr "изтриване на цели директории"
5102 #: builtin/clean.c:875 builtin/describe.c:407 builtin/grep.c:724
5103 #: builtin/ls-files.c:456 builtin/name-rev.c:314 builtin/show-ref.c:182
5104 msgid "pattern"
5105 msgstr "ШАБЛОН"
5107 #: builtin/clean.c:876
5108 msgid "add <pattern> to ignore rules"
5109 msgstr "добавяне на ШАБЛОН от файлове, които да не се трият"
5111 #: builtin/clean.c:877
5112 msgid "remove ignored files, too"
5113 msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
5115 #: builtin/clean.c:879
5116 msgid "remove only ignored files"
5117 msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
5119 #: builtin/clean.c:897
5120 msgid "-x and -X cannot be used together"
5121 msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
5123 #: builtin/clean.c:901
5124 msgid ""
5125 "clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
5126 "clean"
5127 msgstr ""
5128 "Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
5129 "от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
5131 #: builtin/clean.c:904
5132 msgid ""
5133 "clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
5134 "refusing to clean"
5135 msgstr ""
5136 "Настройката „clean.requireForce“ не е зададена, но стандартно е истина, "
5137 "което изисква някоя от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши "
5138 "изчистване"
5140 #: builtin/clone.c:37
5141 msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
5142 msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
5144 #: builtin/clone.c:62
5145 msgid "don't create a checkout"
5146 msgstr "без създаване на работно дърво"
5148 #: builtin/clone.c:63 builtin/clone.c:65 builtin/init-db.c:473
5149 msgid "create a bare repository"
5150 msgstr "създаване на голо хранилище"
5152 #: builtin/clone.c:67
5153 msgid "create a mirror repository (implies bare)"
5154 msgstr ""
5155 "създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
5157 #: builtin/clone.c:69
5158 msgid "to clone from a local repository"
5159 msgstr "клониране от локално хранилище"
5161 #: builtin/clone.c:71
5162 msgid "don't use local hardlinks, always copy"
5163 msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
5165 #: builtin/clone.c:73
5166 msgid "setup as shared repository"
5167 msgstr "настройване за споделено хранилище"
5169 #: builtin/clone.c:75 builtin/clone.c:77
5170 msgid "initialize submodules in the clone"
5171 msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
5173 #: builtin/clone.c:79
5174 msgid "number of submodules cloned in parallel"
5175 msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
5177 #: builtin/clone.c:80 builtin/init-db.c:470
5178 msgid "template-directory"
5179 msgstr "директория с шаблони"
5181 #: builtin/clone.c:81 builtin/init-db.c:471
5182 msgid "directory from which templates will be used"
5183 msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
5185 #: builtin/clone.c:83 builtin/submodule--helper.c:498
5186 #: builtin/submodule--helper.c:777
5187 msgid "reference repository"
5188 msgstr "еталонно хранилище"
5190 #: builtin/clone.c:85
5191 msgid "use --reference only while cloning"
5192 msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
5194 #: builtin/clone.c:86 builtin/column.c:26 builtin/merge-file.c:44
5195 msgid "name"
5196 msgstr "ИМЕ"
5198 #: builtin/clone.c:87
5199 msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
5200 msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
5202 #: builtin/clone.c:89
5203 msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
5204 msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
5206 #: builtin/clone.c:91
5207 msgid "path to git-upload-pack on the remote"
5208 msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
5210 #: builtin/clone.c:92 builtin/fetch.c:117 builtin/grep.c:667 builtin/pull.c:201
5211 msgid "depth"
5212 msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
5214 #: builtin/clone.c:93
5215 msgid "create a shallow clone of that depth"
5216 msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
5218 #: builtin/clone.c:95
5219 msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
5220 msgstr ""
5221 "клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
5222 "зададения с „--branch“"
5224 #: builtin/clone.c:97
5225 msgid "any cloned submodules will be shallow"
5226 msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
5228 #: builtin/clone.c:98 builtin/init-db.c:479
5229 msgid "gitdir"
5230 msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
5232 #: builtin/clone.c:99 builtin/init-db.c:480
5233 msgid "separate git dir from working tree"
5234 msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
5236 #: builtin/clone.c:100
5237 msgid "key=value"
5238 msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
5240 #: builtin/clone.c:101
5241 msgid "set config inside the new repository"
5242 msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
5244 #: builtin/clone.c:102 builtin/fetch.c:131 builtin/push.c:536
5245 msgid "use IPv4 addresses only"
5246 msgstr "само адреси IPv4"
5248 #: builtin/clone.c:104 builtin/fetch.c:133 builtin/push.c:538
5249 msgid "use IPv6 addresses only"
5250 msgstr "само адреси IPv6"
5252 #: builtin/clone.c:241
5253 msgid ""
5254 "No directory name could be guessed.\n"
5255 "Please specify a directory on the command line"
5256 msgstr ""
5257 "Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
5258 "Задайте директорията изрично на командния ред"
5260 #: builtin/clone.c:307
5261 #, c-format
5262 msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
5263 msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
5265 #: builtin/clone.c:309
5266 #, c-format
5267 msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
5268 msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
5270 #: builtin/clone.c:314
5271 #, c-format
5272 msgid "reference repository '%s' is shallow"
5273 msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
5275 #: builtin/clone.c:317
5276 #, c-format
5277 msgid "reference repository '%s' is grafted"
5278 msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
5280 #: builtin/clone.c:384
5281 #, c-format
5282 msgid "%s exists and is not a directory"
5283 msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
5285 #: builtin/clone.c:398
5286 #, c-format
5287 msgid "failed to stat %s\n"
5288 msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
5290 #: builtin/clone.c:420
5291 #, c-format
5292 msgid "failed to create link '%s'"
5293 msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"