Remove trailing whitespace
[csplainnat.git] / examples.tex
blobe3cfda0b478271af591d0c2c7ed891277bd32bdc
1 \documentclass[a4paper,12pt,notitlepage]{article}
2 \usepackage[latin2]{inputenc} % vstupni kodovani
3 \usepackage{czech} % ceske nazvy sekci
4 \usepackage{natbib} % sazba pouzite literatury
5 \usepackage{url} % sazba URL
6 \usepackage[pdftex]{graphicx} % podpora grafiky ve formatu PDF
8 \DeclareUrlCommand\url{\def\UrlLeft{<}\def\UrlRight{>}\urlstyle{tt}} %rm/sf/tt
9 \renewcommand{\emph}[1]{\textsl{#1}} % melo by byt kurziva nebo sklonene,
11 \author{David Mudrák}
12 \title{Ukázky citací generovaných Bib\TeX{} stylem csplainnat.bst}
14 \begin{document}
15 \csprimeson % `` '' se budou sazet jako ceske
16 \maketitle
18 \begin{abstract}
19 Dokument obsahuje nesouvislé vìty s ukázkami odkazù na rùzné typy citované
20 literatury a seznam pou¾ité literatury, jak jej generuje styl
21 csplainnat.bst\footnote{\url{http://repo.or.cz/w/csplainnat.git}}.
22 \end{abstract}
24 \section{Ukázky odkazování v textu}
26 Dovednost dekomponovat celek na systém dílèích strukturovaných elementù a jejich
27 následná reprezentace v syntaxi znaèkovacího jazyka lze pova¾ovat za jeden z
28 klíèových pøedpokladù pro tvorbu webových prezentací
29 \citep{stipekphd,prochazkaphd}.
31 Klíèové kompetence zahrnují schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty a dal¹í
32 charakteristiky osobnosti, které umo¾òují èlovìku jednat adekvátnì a efektivnì v
33 rùzných pracovních a ¾ivotních situacích.'' \citep[s.~13]{belz01}.
35 Národní program rozvoje vzdìlávání v Èeské republice \citep{bilakniha}
36 strukturuje kompetence ve vazbì na zprávu komisaøe J.~Delorse a jeho pojetí ètyø
37 pilíøù vzdìlávání v souèasném svìtì \citep{delors}. Jako klíèové kompetence jsou
38 v tomto smyslu jsou uvádìny: (1)~získávání, analýza a organizace informací,
39 (2)~pøedávání my¹lenek a informací, (3)~plánování a organizace pracovních
40 aktivit, (4)~spolupráce s ostatními a práce v týmu, (5)~pou¾ívání systémových
41 postupù a metod, (6)~zvládnutí logických úvah a strategií øe¹ení problémù a
42 (7)~schopnost vyu¾ívat technická zaøízení \citep[s.~50]{rambousek05a}.
44 Vùbec první pou¾ití anglického termínu \emph{``information literacy''} je
45 pøisuzováno Paulu Zurkowskému, prezidentu Information Industry Association
46 \citep{zurkowsky74}. Ve stejné dobì pùsobil u té¾e spoleènosti jako konzultant a
47 Zurkowského spolupracovník Forest W.~Horton, který koncept informaèní
48 gramotnosti (a zejména jeho vyhranìní vùèi gramotnosti poèítaèové) dále rozvíjel
49 \citep{horton75,horton85}.
51 Jsou to lidé pøipraveni na celo¾ivotní vzdìlávání, proto¾e umìjí v¾dy nalézt
52 po¾adovanou informaci k vyøe¹ení libovolného úkolu nebo k uèinìní rozhodnutí''
53 \citep[tøetí odst.]{ala89}. Pro úèely této práce je koncept informaèní
54 gramotnosti vymezen soustavou procesù, které se spolupodílejí na vzájemné
55 transformaci dat, informací a znalostí \citep{mudrak:zamer05}.
57 Sí»ová generace \emph{(net generation)} vyu¾ívá poèítaèové sítì pro komunikaci,
58 øe¹ení problémù èi vyhledávání po¾adovaných informací zcela pøirozenì
59 \citep{tapscot:growing98}. Podle výsledkù rozsáhlého prùzkumu \citep{pip05}
60 realizovaného mezi mláde¾í ve vìku 12 -- 17 let v USA se 57\,\% teenagerù s
61 mo¾ností pøipojení na Internet podílelo na tvorbì jeho obsahu.
63 Odborná èeská pedagogická literatura se problematice informaèní výchovy vìnuje
64 spí¹e okrajovì. Vyplývá tak z výsledkù, k nim¾ dospìl \citet{zounek04poskole},
65 kdy¾ analyzoval pomìrné zastoupení èlánkù zabývajících se ICT v prùbìhu let 1998
66 2002. Vycházíme z pøedstavy úèinného pøedávání poznání jako klíèové funkce
67 ¹kolního vzdìlávání \citep[s.~58]{stech04pedagogika1}.
69 Rozpracování a popularizace my¹lenky organizátorù postupu je pøisuzováno
70 D.\,P.\,Ausubelovi (\citeyear{ausubel60}). \ldots{} Tím se napomáhá dosa¾ení
71 celistvého souladu (\emph{integrative reconciliation}) jednotlivých subdomén
72 znalostí a schopnosti porozumìt vztahùm mezi základními koncepty celé domény
73 \citep{ausubel78,bruner56,wilson96}. \citet{hyerle96} rozdìluje tyto
74 vizualizaèní nástroje do tøí kategorií podle jejich primárního úèelu.
76 \def\refname{Pou¾itá literatura a prameny}
77 \bibliographystyle{csplainnat}
78 \bibliography{literatura}
80 \end{document}