unicorn.git
4 months ago v5.4.0 unicorn 5.4.0
6 months ago v5.3.1 unicorn 5.3.1
12 months ago v5.3.0 unicorn 5.3.0
13 months ago v5.3.0.pre1 unicorn 5.3.0.pre1
17 months ago v5.2.0 unicorn 5.2.0
2 years ago v5.1.0 unicorn 5.1.0 - rack is optional...
2 years ago v5.1.0.pre1 unicorn 5.1.0.pre1 - rack is option...
2 years ago v5.0.1 unicorn 5.0.1 - continuing to viola...
2 years ago v5.0.0 unicorn 5.0.0 - most boring major...
2 years ago v5.0.0.pre2 unicorn 5.0.0.pre2 - another prerel...
2 years ago v5.0.0.pre1 unicorn 5.0.0.pre1 - incompatible...
3 years ago v4.9.0 unicorn 4.9.0 - TempfileReaper...
3 years ago v4.8.3 unicorn 4.8.3 - the end of an era
4 years ago v4.8.2 unicorn 4.8.2 - avoid race conditio...
4 years ago v4.8.1 unicorn 4.8.1
4 years ago v4.8.0 unicorn 4.8.0 - big internal change...
4 years ago v4.8.0.pre1 unicorn 4.8.0pre1
4 years ago v4.7.0 unicorn 4.7.0 - minor updates,...
4 years ago v4.6.3 unicorn 4.6.3 - fix --no-default...
5 years ago v4.6.2 unicorn 4.6.2 - HTTP parser fix...
5 years ago v4.6.1 unicorn 4.6.1 - minor cleanups
5 years ago v4.6.0 unicorn 4.6.0 - hijacking support
5 years ago v4.6.0pre1 unicorn 4.6.0pre1 - hijacking support
5 years ago v4.5.0 unicorn 4.5.0 - check_client_connec...
5 years ago v4.5.0pre1 unicorn 4.5.0pre1 - check_client_co...
5 years ago v4.4.0 unicorn 4.4.0 - minor updates
5 years ago v4.3.1 unicorn 4.3.1 - shutdown() fixes
6 years ago v4.3.0 unicorn 4.3.0 - minor fixes and...
6 years ago v4.2.1 unicorn 4.2.1 - minor fix and doc...
6 years ago v4.2.0 unicorn 4.2.0
6 years ago v4.1.1 unicorn 4.1.1 - fix last-resort...
6 years ago v4.1.0 unicorn 4.1.0 - small updates and...
6 years ago v4.0.1 unicorn 4.0.1 - regression bugfixes
6 years ago v4.0.0 unicorn 4.0.0 - for mythical hardware!
6 years ago v3.7.0 unicorn 3.7.0 - minor feature update
6 years ago v3.6.2 unicorn 3.6.2 - fix Unicorn::OobGC...
6 years ago v1.1.7 unicorn 1.1.7 - major fixes to...
7 years ago v3.6.1 unicorn 3.6.1 - fix OpenSSL PRNG...
7 years ago v3.6.0 unicorn 3.6.0 - small fixes, PRNG...
7 years ago v3.5.0 unicorn 3.5.0 - very minor improvements
7 years ago v3.4.0 unicorn 3.4.0 - for people with...
7 years ago v3.3.1 unicorn 3.3.1 - one minor, esoteric...
7 years ago v1.1.6 unicorn 1.1.6 - one minor, esoteric...
7 years ago v3.3.0 unicorn 3.3.0 - minor optimizations
7 years ago v3.2.1 unicorn 3.2.1 - parser improvements...
7 years ago v3.2.0 unicorn 3.2.0 - parser improvements...
7 years ago v3.1.0 unicorn 3.1.0 - client_buffer_body_...
7 years ago v3.0.1 unicorn 3.0.1 - one bugfix for...
7 years ago v3.0.0 unicorn 3.0.0 - disable rewindable...
7 years ago v3.0.0pre2 unicorn 3.0.0pre2 - less bad than...
7 years ago v2.0.1 unicorn 2.0.1 - fix errors in error...
7 years ago v3.0.0pre1 unicorn 3.0.0pre1
7 years ago v2.0.0 unicorn 2.0.0 - mostly internal...
7 years ago v1.1.5 unicorn 1.1.5
7 years ago v1.0.2 unicorn 1.0.2
7 years ago v2.0.0pre3 unicorn 2.0.0pre3 - more small...
7 years ago v2.0.0pre2 unicorn 2.0.0pre2 - releases are...
7 years ago v2.0.0pre1 unicorn 2.0.0pre1 - a boring "major...
7 years ago v1.1.4 unicorn 1.1.4 - small bug fix and...
7 years ago v1.1.3 unicorn 1.1.3 - small bug fixes
7 years ago v1.1.2 unicorn 1.1.2 - fixing upgrade...
7 years ago v1.0.1 unicorn 1.0.1 - bugfixes only
7 years ago v1.1.1 unicorn 1.1.1 - fixing cleanups...
7 years ago v1.1.0 unicorn 1.1.0 - small changes and...
7 years ago v1.0.0 unicorn 1.0.0 - yes, this is a...
7 years ago v0.991.0 unicorn 0.991.0 - startup improvements
7 years ago v0.990.0 unicorn 0.990.0 - inching towards 1.0
7 years ago v0.99.0 unicorn 0.99.0 - simplicity wins
7 years ago v0.98.0 unicorn 0.98.0
8 years ago v0.97.1 unicorn 0.97.1 - fix HTTP parser...
8 years ago v0.97.0 unicorn 0.97.0 - polishing and...
8 years ago v0.96.1 unicorn 0.96.1 - fix leak in Rainbo...
8 years ago v0.96.0 unicorn 0.96.0 - Rack 1.1 bump
8 years ago v0.95.3 unicorn 0.95.3
8 years ago v0.95.2 unicorn 0.95.2
8 years ago v0.95.1 unicorn 0.95.1
8 years ago v0.95.0 unicorn 0.95.0
8 years ago v0.94.0 unicorn 0.94.0
8 years ago v0.93.5 unicorn 0.93.5
8 years ago v0.93.4 unicorn 0.93.4
8 years ago v0.93.3 unicorn 0.93.3
8 years ago v0.93.2 unicorn 0.93.2
8 years ago v0.93.1 unicorn 0.93.1
8 years ago v0.93.0 unicorn 0.93.0
8 years ago v0.92.0 unicorn 0.92.0
8 years ago v0.10.3r unicorn 0.10.3r
8 years ago v0.91.0 unicorn 0.91.0
8 years ago v0.10.2r unicorn v0.10.2r --rainbows
8 years ago v0.10.1r unicorn 0.10.1r --rainbows
8 years ago v0.10.0r unicorn 0.10.0r -- rainbows!
8 years ago v0.90.0 unicorn 0.90.0
8 years ago v0.8.4 unicorn 0.8.4
8 years ago v0.9.2 unicorn 0.9.2
8 years ago v0.8.3 unicorn 0.8.3
8 years ago v0.8.2 unicorn 0.8.2
8 years ago v0.9.1 unicorn 0.9.1
8 years ago v0.9.0 unicorn 0.9.0
8 years ago v0.8.1 unicorn 0.8.1
8 years ago v0.8.0 unicorn 0.8.0
8 years ago v0.7.1 unicorn 0.7.1
9 years ago v0.7.0 unicorn 0.7.0
9 years ago v0.6.0 unicorn 0.6.0
9 years ago v0.5.4 unicorn 0.5.4
9 years ago v0.5.3 unicorn 0.5.3
9 years ago v0.5.2 unicorn 0.5.2
9 years ago v0.5.1 unicorn 0.5.1
9 years ago v0.5.0 unicorn 0.5.0
9 years ago v0.4.2 unicorn 0.4.2
9 years ago v0.4.1 unicorn v0.4.1
9 years ago v0.2.3 unicorn v0.2.3
9 years ago v0.2.2 unicorn v0.2.2
9 years ago v0.0.0 v0.0.0 - forked off from Mongrel
9 years ago v0.2.1 unicorn v0.2.1
9 years ago v0.2.0 unicorn v0.2.0
9 years ago v0.1.0 unicorn v0.1.0