Ticket #2980: Add missing doc/hints french translation
authorSlava Zanko <slavazanko@gmail.com>
Tue, 26 Mar 2013 20:22:17 +0000 (26 23:22 +0300)
committerSlava Zanko <slavazanko@gmail.com>
Tue, 2 Apr 2013 08:07:42 +0000 (2 11:07 +0300)
Hints was split by paragraph (by double new line symbol instead of single newline symbol)

Signed-off-by: Slava Zanko <slavazanko@gmail.com>
15 files changed:
doc/hints/mc.hint
doc/hints/mc.hint.cs
doc/hints/mc.hint.es
doc/hints/mc.hint.hu
doc/hints/mc.hint.it
doc/hints/mc.hint.nl
doc/hints/mc.hint.pl
doc/hints/mc.hint.ru
doc/hints/mc.hint.sr
doc/hints/mc.hint.uk
doc/hints/mc.hint.zh
src/filemanager/cmd.c
tests/src/filemanager/Makefile.am
tests/src/filemanager/cmd__get_random_hint.c [new file with mode: 0644]
tests/src/filemanager/hints/mc.hint [new file with mode: 0644]

index c034543..f80c053 100644 (file)
@@ -1,44 +1,88 @@
 Hint: Use C-x t to copy tagged file names to the command line.
+
 Hint: Use C-x p to copy the current pathname to the command line.
+
 Hint: Completion: use M-Tab (or Esc+Tab).  Type it twice to get a list.
+
 Hint: Use M-p and M-n to access the command history.
+
 Hint: Need to quote a character?  Use Control-q and the character.
+
 Hint: Tired of these messages?  Turn them off from the Options/Layout menu.
+
 Hint: Selecting directories: add a slash to the end of the matching pattern.
+
 Hint: If your terminal lacks functions keys, use the ESC+number sequence.
+
 Hint: The homepage of GNU Midnight Commander: http://www.midnight-commander.org/
+
 Hint: Please send any bug reports to mc-devel@gnome.org
+
 Hint: Tab changes your current panel.
+
 Hint: VFS coolness: tap enter on a tar file to examine its contents.
+
 Hint: We also have a nice manual page.
+
 Hint: Do you want lynx-style navigation? Set it in the Configuration dialog.
+
 Hint: % macros work even on the command line.
+
 Hint: M-! will allow you to execute programs and see the output in the viewer.
+
 Hint: The file listing format can be customized; do "man mc" for details.
+
 Hint: %D/%T expands to the tagged files in the opposite directory.
+
 Hint: Want your plain shell? Press C-o, and get back to MC with C-o again.
+
 Hint: Setting the CDPATH variable can save you keystrokes in cd commands.
+
 Hint: If you want to see your .* files, say so in the Configuration dialog.
+
 Hint: Want to see your *~ backup files? Set it in the Configuration dialog.
+
 Hint: Completion works on all input lines in all dialogs. Just press M-Tab.
+
 Hint: On slow terminals the -s flag may help.
+
 Hint: Find File: you can work on the files found using the Panelize button.
+
 Hint: Want to do complex searches? Use the External Panelize command.
+
 Hint: To change directory halfway through typing a command, use M-c (quick cd).
+
 Note: Shell commands will not work when you are on a non-local file system.
+
 Hint: Bring text back from the dead with C-y.
+
 Hint: Are some of your keys not working? Look at Options/Learn keys.
+
 Hint: To look at the output of a command in the viewer, use M-!
+
 Hint: F13 (or Shift-F3) invokes the viewer in raw mode.
+
 Hint: You may specify the editor for F4 with the shell variable EDITOR.
+
 Hint: You may specify the external viewer with the shell vars VIEWER or PAGER.
+
 Hint: You can disable all requests for confirmation in Options/Confirmation.
+
 Hint: Leap to frequently used directories in a single bound with C-\.
+
 Hint: You can do anonymous FTP with mc by typing 'cd ftp://machine.edu'
+
 Hint: FTP is built in the Midnight Commander, check the File/FTP link menu.
+
 Hint: M-t changes quickly the listing mode.
+
 Hint: You can specify the username when doing ftps: 'cd ftp://user@machine.edu'
+
 Hint: You can browse RPM files by tapping enter on top of an rpm file.
+
 Hint: To mark directories on the select dialog box, append a slash.
+
 Hint: To use the mouse cut and paste may require holding the shift key
+
 Hint: Key frequently visited ftp sites in the hotlist: type C-\.
+
index 836a216..c30d49c 100644 (file)
@@ -1,42 +1,84 @@
 Tip: C-x t vloží na příkazovou řádku označené soubory.
+
 Tip: C-x p vloží na příkazovou řádku jméno aktuálního adresáře.
+
 Tip: Doplňování: použijte M-Tab (nebo Esc+Tab). Dvojitým zadáním získáte seznam.
+
 Tip: Použitím M-p nebo M-n se pohybujete v historii příkazů.
+
 Tip: Chcete zadat speciální znak (např. tabulátor)? Použijte Ctrl-q a daný znak.
+
 Tip: Nechcete již vidět tipy? Vypněte je v Nastavení/Zobrazení/Další nastavení.
+
 Tip: Adresáře vyberete přidáním lomítka na konec vzorku.
+
 Tip: Pokud Váš terminál nezná nebo nemá funkční klávesy, použijte Esc+číslo.
+
 Tip: Stránka GNU Midnight Commanderu je http://www.midnight-commander.org/
+
 Tip: Zprávy o chybách posílejte na mc-devel@gnome.org (anglicky).
+
 Tip: Pomocí klávesy Tab změníte aktuální panel.
+
 Tip: Stiskem Enter na souboru .tar nebo .tar.gz si prohlédnete obsah.
+
 Tip: Existuje také manuálová stránka [mc(1)].
+
 Tip: Přejete si klávesy stejně jako v lynxu? Nastavte to v Nastavení.
+
 Tip: Makra uvozená % pracují na příkazové řádce.
+
 Tip: Pomocí M-! můžete spustit příkaz a prohlédnout si výstup v okně.
+
 Tip: Zobrazení v panelech může být upraveno. Z „man mc“ se dozvíte více.
+
 Tip: %D/%T se rozvine na soubory označené v druhém panelu.
+
 Tip: Chcete opět váš shell? Stiskněte C-o. Do MC se vrátíte opět přes C-o.
+
 Tip: Nastavením proměnné CDPATH můžete šetřit klávesnici.
+
 Tip: Pokud chcete vidět soubory začínající tečkou, řekněte to v Nastavení.
+
 Tip: Chcete vidět zálohy svých souborů (končí ~). Použijte Nastavení.
+
 Tip: Doplňování funguje ve vstupních řádkách všech dialogů. Použijte M-Tab.
+
 Tip: Na terminálech s pomalou odezvou zkuste parametr -s (mc -s).
+
 Tip: S nalezenými soubory můžete pracovat. Stiskněte tlačítko Panelizace.
+
 Tip: Pro opravdu složité operace zkuste příkaz Příkaz/Externí panelizace.
+
 Tip: Pokud chcete změnit adresář při práci na příkazové řádce, zkuste M-c.
+
 Pozn.: Příkazy shellu nefungují, pokud nepracujete na lokálním systému souborů.
+
 Tip: Smazaný text obnovíte C-y.
+
 Tip: Pokud některé klávesy nefungují, použijte menu Nastavení/Učení kláves.
+
 Tip: F13 (nebo Shift-F3) vyvolá prohlížení bez zpracování obsahu souboru.
+
 Tip: Editor pro klávesu F4 určíte pomocí proměnné prostředí EDITOR.
+
 Tip: Externí prohlížeč určíte proměnnými VIEWER nebo PAGER.
+
 Tip: Všechny žádosti o potvrzení můžete zakázat v Nastavení/Potvrzování.
+
 Tip: K seznamu často používaných adresářů se můžete dostat i přes C-\.
+
 Tip: Na anonymní FTP se připojíte pomocí „cd ftp://stroj.domena.cz“.
+
 Tip: MC má vestavěný FTP. Podívejte se do menu Levý/FTP spojení na počítač.
+
 Tip: M-t rychle mění formát zobrazení panelů.
+
 Tip: Při FTP spojení můžete zadat i jméno: „cd ftp://jmeno@stroj.domena.cz“.
+
 Tip: RPM soubory si prohlédnete stiskem Enter.
+
 Tip: Chcete-li použít myš pro zkopírování nebo vložení textu, stiskněte Shift.
+
 Tip: V seznamu adresářů můžete mít i často navštěvované FTP servery. Zkuste C-\.
+
index 4a81937..c391fdb 100644 (file)
@@ -1,45 +1,90 @@
 Ayudita: C-x t pone los archivos marcados en la línea de órdenes.
+
 Ayudita: C-x p copia la trayectoria completa en la línea de órdenes.
+
 Ayudita: C-x C-p copia la trayectoria del panel opuesto en la línea de órdenes.
+
 Ayudita: M-Tab (o Esc+Tab) completa nombres; dos veces y muestra una lista.
+
 Ayudita: M-p y M-n permiten acceder a la historia de órdenes.
+
 Ayudita: Para introducir un carácter especial: C-q y el caracter.
+
 Ayudita: ¿Harto de mensajitos? Se quitan en el menú Opciones/Presentación.
+
 Ayudita: Para seleccionar directorios añadir "/" tras el patrón a buscar.
+
 Ayudita: Si no funcionan las teclas de función, ESC+número sirve.
+
 Ayudita: El web del Midnight Commander está en http://www.midnight-commander.org/
+
 Ayudita: El sitio oficial del Midnight Commander es http://www.midnight-commander.org/
+
 Ayudita: Comunique cualquier defecto a mc-devel@gnome.org
+
 Ayudita: El tabulador cambia de panel.
+
 Ayudita: ¡El mejor VFS! Al <entrar> en un archivo comprimido se ve su contenido.
+
 Ayudita: El Midnight Commander tiene manual: "man mc"
+
 Ayudita: ¿Desea navegar con las flechas al estilo lynx? Está en Configuración.
+
 Ayudita: Las macros con % funcionan incluso en la línea de órdenes.
+
 Ayudita: Con M-! puede ejecutar programas y ver la salida en el visor.
+
 Ayudita: El formato del listado se puede personalizar; "man mc" para ver pistas.
+
 Ayudita: %D/%T representa los archivos seleccionados en el panel opuesto.
+
 Ayudita: Con C-o se puede ir y volver a la shell de siempre.
+
 Ayudita: La variable CDPATH ahorra teclas al cambiar de directorios.
+
 Ayudita: Para ver los archivos .* basta indicarlo en Configuración.
+
 Ayudita: Para ver los archivos de seguridad tipo *~ ir a Configuración.
+
 Ayudita: Se puede auto-completar nombres también en los diálogos con M-Tab.
+
 Ayudita: En terminales lentos la opción -s puede ayudar.
+
 Ayudita: Puede "Llevar al panel" los resultados de "Buscar archivos" y usarlos.
+
 Ayudita: Puede hacer y guardar búsquedas complejas con "Búsquedas externas".
+
 Ayudita: Con M-c cambiar de directorio es un poco más cómodo.
+
 Nota: Las instrucciones de la Shell no funcionan fuera del sistema local.
+
 Ayudita: Con C-y puede recuperar texto eliminado.
+
 Ayudita: ¿Alguna tecla rebelde? Puede educarla con "Redefinir teclas".
+
 Ayudita: Para ver la salida de una orden por el visor M-!
+
 Ayudita: F13 (o Mayúsculas-F3) invoca el visor en modo primitivo, sin formatos.
+
 Ayudita: F4 puede usar cualquier editor que indiquemos en la variable EDITOR.
+
 Ayudita: Se puede usar un visor externo indicado en la variable PAGER.
+
 Ayudita: Para deshabilitar los mensajes de Confirmación vaya al menú Opciones.
+
 Ayudita: Apunte los directorios y sitios más usados en "Favoritos".
+
 Ayudita: Para hacer un FTP anónimo con mc: 'cd ftp://maquina.dominio'
+
 Ayudita: FTP está integrado en Midnight Commander, en "conexión por FTP..."
+
 Ayudita: M-t permite cambiar rápidamente entre varios modos de listado.
+
 Ayudita: Para hacer un FTP no-anónimo: 'cd ftp://usuario@maquina.dominio'
+
 Ayudita: Para examinar un archivo RPM basta pulsar <intro> sobre él.
+
 Ayudita: Para copiar y pegar con ratón mantener presionada la tecla MAYÚSCULAS.
+
 Ayudita: Los ftp habituales se pueden guardar en "Favoritos".
+
index 4b2e74a..af547ec 100644 (file)
@@ -1,44 +1,88 @@
 Tipp: A kijelölt fájlnevek parancssorba való másolása: C-x t
+
 Tipp: Az aktuális elérési út parancssorba való másolása: C-x p
+
 Tipp: Kiegészítés: M-Tab (vagy Esc Tab). Kétszer lenyomva listát ad.
+
 Tipp: Korábbi parancsok előhozása: M-p illetve M-n
+
 Tipp: Speciális karakter beírásához használja ezt: Control-q <karakter>
+
 Tipp: Az itt megjelenő üzenetek kikapcsolhatók a "Beállítások/Megjelenés"-nél.
+
 Tipp: Könyvtárak kijelölése a minta végére / jelet írva lehetséges.
+
 Tipp: Ha a terminálon nincsenek funkcióbillentyűk, használja ezt: Esc <szám>
+
 Tipp: A Midnight Commander honlapja: http://www.midnight-commander.org/
+
 Tipp: Hibabejelentéseket a következő címre lehet küldeni: mc-devel@gnome.org
+
 Tipp: A Tab billentyűvel lehet panelt váltani.
+
 Tipp: VFS-funkció: egy Tar-fájlon Entert nyomva megjelenik annak tartalma.
+
 Tipp: A Midnight Commandernek van "man" (kézikönyv) lapja is.
+
 Tipp: Szeretne Lynx-stílusú navigációt? Be lehet állítani az Alapbeállításoknál.
+
 Tipp: A % makrók még a parancssorban is használhatók.
+
 Tipp: Program végrehajtása a kimenetnek a fájlmegjelenítőbe való küldésével: M-!
+
 Tipp: A fájlok listázási módja beállítható; részletek a "man mc" paranccsal.
+
 Tipp: A %D/%T sztring a másik panel kijelölt fájljaival lesz helyettesítve.
+
 Tipp: A sima shell-t szeretné? Használja ezt: C-o (visszatérés MC-be: ugyanígy).
+
 Tipp: A CDPATH változó beállításával egyszerűbbé tehető a "cd" parancsok kiadása.
+
 Tipp: Ha látni szeretné a .* rejtett fájlokat, állítsa be az Alapbeállításoknál.
+
 Tipp: Ha látni szeretné a *~ másolatfájlokat, állítsa be az Alapbeállításoknál.
+
 Tipp: A kiegészítés minden ablak összes beviteli mezőjében működik: M-Tab
+
 Tipp: Lassú terminálokon a -s opció hasznos lehet.
+
 Tipp: Fájlkeresés: műveletek végzése a megtalált fájlokkal: "Listát a panelra".
+
 Tipp: Komplex keresések végzéséhez a "Külső panel-parancs" funkció javasolt.
+
 Tipp: Könyvtárváltás egy parancs begépelése közben: M-c (gyors könyvtárváltás).
+
 Megjegyzés: A shell-parancsok távoli fájlrendszereken nem használhatók.
+
 Tipp: A pufferben levő (például "C-k"-val oda tett) szöveg visszahozása: C-y
+
 Tipp: Ha nem működnek bizonyos billentyűk: "Beállítások/Billentyűk".
+
 Tipp: Egy parancs kimenetének megjelenítése a fájlmegjelenítőben: M-!
+
 Tipp: Az F13 (vagy Shift-F3) a fájlmegjelenítőt "nyers" módban indítja el.
+
 Tipp: Az F4-re használandó szerkesztőt az EDITOR shell-változóval lehet megadni.
+
 Tipp: A külső fájlmegjelenítőt a PAGER shell-változóval lehet megadni.
+
 Tipp: Az összes megerősítéskérés kikapcsolható: "Beállítások/Megerősítések".
+
 Tipp: Egyszerű módon elérhetők a gyakran használt könyvtárak: C-\
+
 Tipp: "Anonymous" FTP-zés végezhető ezzel a paranccsal: "cd ftp://gépnév.edu".
+
 Tipp: Az FTP be van építve a Midnight Commanderbe: "FTP-kapcsolat" menüpontok.
+
 Tipp: A listázási mód gyorsan váltható a következő billentyűkombinációval: M-t
+
 Tipp: FTP-zésnél felhasználónév is megadható: "cd ftp://felhasználó@gépnév.edu".
+
 Tipp: Az RPM-csomagfájlok böngészhetők, ehhez Entert kell nyomni az adott fájlon.
+
 Tipp: Könyvtárak kijelölése a "Kijelölés" ablakban: / jel hozzáfűzésével.
+
 Tipp: Az egérrel való szövegkimásoláshoz szükség lehet a Shift lenyomására.
+
 Tipp: A gyakran látogatott FTP-helyek betehetők a gyorslistába: C-\
+
index b8a8227..c57b09c 100644 (file)
@@ -1,45 +1,90 @@
 Dritta: usa C-x t per copiare i file selezionati sulla linea di comando.
+
 Dritta: usa C-x p per copiare il percorso corrente sulla linea di comando.
+
 Dritta: completamento: usa M-Tab (o Esc+Tab).  Due volte per la lista.
+
 Dritta: usa M-p e M-n per accedere alla storia dei comandi.
+
 Dritta: devi inserire un carattere speciale? Usa C-q e il carattere.
+
 Dritta: stanco di questi messaggi? Disattivali dal menu Opzioni/Aspetto.
+
 Dritta: selezione directory: inserisci uno slash alla fine della selezione.
+
 Dritta: se al tuo terminale mancano i tasti funzione usa ESC+numero tasto.
+
 Dritta: l'URL del Midnight Commander è: http://www.midnight-commander.org/
+
 Dritta: la home page del Midnight Commander: http://www.midnight-commander.org/
+
 Dritta: prego spedire i bug report a mc-devel@gnome.org
+
 Dritta: tab cambia il pannello corrente.
+
 Dritta: magico VFS; premi invio su un file tar per esaminarne il contenuto.
+
 Dritta: c'è anche un bel manuale.
+
 Dritta: navigazione stile lynx? Impostala in finestra di configurazione.
+
 Dritta: le macro % funzionano anche sulla linea di comando!
+
 Dritta: M-! permette di eseguire programmi e vedere il risultato nel viewer.
+
 Dritta: il formato della lista file è impostabile; "man mc" per i dettagli.
+
 Dritta: %D/%T espande i file selezionati nella directory opposta.
+
 Dritta: vuoi la tua shell? Premi C-o e torna nuovamente a MC con C-o.
+
 Dritta: impostare la variabile CDPATH può far risparmiare tasti nei comandi cd.
+
 Dritta: se vuoi vedere i tuoi file .* impostalo nella Configurazione.
+
 Dritta: vuoi vedere i tuoi *~ file di backup? Impostalo nella Configurazione.
+
 Dritta: il completamento funziona su tutti gli input. Basta premere M-Tab.
+
 Dritta: con terminali lenti può aiutare la flag -s.
+
 Dritta: trova file: puoi elaborare i file trovati usando il bottone Pannellizza.
+
 Dritta: vuoi fare ricerche complesse? Usa il comando Pannellizza.
+
 Dritta: per cambiare directory mentre batti un comando, usa M-c (cd rapido).
+
 Nota: i comandi di shell non funzionano se non sei in un file system locale.
+
 Dritta: riesuma il testo nell'editor integrato con C-u.
+
 Dritta: non ti funzionano alcuni tasti? Guarda in Opzioni/Impara tasti.
+
 Dritta: per vedere il risultato di un comando nel visualizzatore, usa M-!
+
 Dritta: F13 (o Shift-F3) invoca il visualizzatore in modo 'raw'.
+
 Dritta: puoi specificare l'editor per F4 con la variabile shell EDITOR.
+
 Dritta: puoi specificare il visualizzatore esterno con la variabile shell PAGER.
+
 Dritta: puoi disabilitare tutte le richieste di conferma in Opzioni/Conferme.
+
 Dritta: salta nelle directory usate frequentemente in un colpo con C-\.
+
 Dritta: puoi fare FTP anonimo con mc battendo 'cd ftp://macchina.edu'
+
 Dritta: l'FTP è integrato nel Midnight Commander, controlla il menu FTP.
+
 Dritta: M-t cambia velocemente il modo listato.
+
 Dritta: puoi dare il nome utente facendo ftp: 'cd ftp://utente@macchina.edu'
+
 Dritta: puoi navigare attraverso i file RPM battendo invio su di essi.
+
 Dritta: per selezionare directory in Seleziona, aggiungere uno slash in fondo.
+
 Dritta: per usare il taglia incolla del mouse devi tener premuto il tasto shift.
+
 Dritta: tasto siti ftp visitati recentemente: batti C-\.
+
index 3ad8803..13e6d43 100644 (file)
@@ -1,45 +1,90 @@
 Hint: C-x t zet de geselecteerde filenamen in de commando lijn.
+
 Hint: Gebruik C-x p om de huidige padnaam naar de commando lijn te kopieren.
+
 Hint: Completeren: gebruik M-Tab (of Esc+Tab). Herhaal voor een lijst.
+
 Hint: Gebruik M-p en M-n voor de commando lijn historie.
+
 Hint: Een character quoten?  Gebruik Control-q en dan het character.
+
 Hint: Moe van deze hints?  Zet ze uit in het Opties/Vormgeving menu.
+
 Hint: Directories selecteren: zet een slash aan het eind van het zoekpatroon.
+
 Hint: Als je terminal geen functietoetsen ondersteunt, gebruik dan ESC+nummer.
+
 Hint: Er is een Midnight Commander URL: http://www.midnight-commander.org/
+
 Hint: Midnight Commander home page: http://www.midnight-commander.org/
+
 Hint: Stuur bug rapporten naar mc-devel@gnome.org
+
 Hint: Tab verandert huidig paneel.
+
 Hint: VFS coolheid: druk op enter op een tar file om zijn inhoud te onderzoeken.
+
 Hint: We hebben ook een aardige handleiding.
+
 Hint: Wil je lynx-achtige navigatie? Stel het in in de Configuratie dialoog.
+
 Hint: % macros werken zelf op de commando lijn.
+
 Hint: Met M-! kun je programmas draaien en de uitvoer in de viewer bekijken.
+
 Hint: Het bestandslijst formaat kan aangepast worden; doe "man mc" voor details.
+
 Hint: %D/%T expandeert naar de geselcterde bestanden in de andere directory.
+
 Hint: Wil je een gewone shell? Druk C-o, en ga terug naar MC met nogmaals C-o.
+
 Hint: De CDPATH variabele kan je een hoop typewerk met cd commandos besparen.
+
 Hint: Als je .* bestanden wilt zien, stel dat dan in in het Configuratie scherm.
+
 Hint: Wil je *~ backup bestanden zien? Ga naar het Configuratie scherm.
+
 Hint: Completering met M-Tab werkt op alle invoer regels in alle dialogen.
+
 Hint: Op trage terminals zou de -s vlag weleens kunnen helpen.
+
 Hint: Vind bestanden: gebruik de gevonden bestanden met de Extern Venster optie.
+
 Hint: Wil je complexe zoekopdrachten? Gebruik het Externe Venster commando.
+
 Hint: M-c (snelle cd) is om middenin een commando van directorie te wisselen.
+
 NB: Shell commandos werken niet in niet-locale bestandssystemen.
+
 Hint: Laat tekst herleven met C-y.
+
 Hint: Werken sommige toetsen niet? Kijk naar Opties/Leer toetsen.
+
 Hint: Om naar de uitvoer van een commando in d viewer te kijken, drukke men M-!
+
 Hint: F13 (of Shift-F3) roept de viewer aan in ruwe modus.
+
 Hint: Je kunt een editor onder F4 specificeren met de shell variabele EDITOR.
+
 Hint: Je kunt een externe viewer specificeren met de shell variabele PAGER.
+
 Hint: Je kunt alle aanvragen voor bevestiging instellen in Opties/Bevestiging.
+
 Hint: Spring naar veel gebruikte directories in een keer met C-\.
+
 Hint: Je kunt anonieme FTP draaien met mc door middel van 'cd ftp://machine.edu'
+
 Hint: FTP is in de Midnight Commander gebouwd, check het Bestand/FTP link menu.
+
 Hint: M-t verandert snel van lijst modus.
+
 Hint: Geef als volgt je gebruikersnaam op met ftps: 'cd ftp://naam@machine.edu'
+
 Hint: Je kunt RPM bestanden bekijken door er op te enteren.
+
 Hint: Om directories toe te voegen aan de selectie, moet je een slash toevoegen.
+
 Hint: Voor de normale cut and paste muisfuncties moet je de shift key inhouden.
+
 Hint: Voer frequent bezochte ftp sites toe aan je hotlist: type C-\.
+
index 9458a48..61eb46e 100644 (file)
@@ -1,44 +1,88 @@
 Porada: C-x t skopiuje nazwy zaznaczonych plików do wiersza poleceń.
+
 Porada: C-x p skopiuje nazwę bieżącej ścieżki do wiersza poleceń.
+
 Porada: uzupełnianie: M-Tab (lub Esc+Tab). Dwukrotne naciśnięcie wywołuje listę.
+
 Porada: M-p i M-n udostępni historię poleceń.
+
 Porada: cytowanie znaku można uzyskać przez Ctrl-q i odpowiedni znak.
+
 Porada: te komunikaty można wyłączyć w menu Opcje/Układ.
+
 Porada: zaznaczanie katalogów: należy dodać ukośnik na końcu wzorca dopasowania.
+
 Porada: jeśli w terminalu nie ma klawiszy funkcyjnych, można użyć Esc+numer.
+
 Porada: strona domowa GNU Midnight Commander: http://www.midnight-commander.org
+
 Porada: raporty błędów (w języku angielskim) proszę wysłać na mc-devel@gnome.org
+
 Porada: klawisz Tab zmienia bieżący panel.
+
 Porada: VFS: naciśnięcie klawisza Enter na pliku tar wyświetli jego zawartość.
+
 Porada: warto zajrzeć także na stronę podręcznika.
+
 Porada: nawigację w stylu programu Lynx można ustawić w oknie konfiguracji.
+
 Porada: makra % działają także w wierszu poleceń.
+
 Porada: M-! umożliwia wyświetlenie wyjścia wykonywanych programów w podglądzie.
+
 Porada: format wyświetlania listy plików można dostosować (więcej w "man mc").
+
 Porada: %D/%T oznacza zaznaczone pliki w drugim panelu.
+
 Porada: dostęp do zwykłej powłoki można uzyskać przez C-o, a powrót tak samo.
+
 Porada: ustawienie zmiennej CDPATH może zaoszczędzić pisania przy cd.
+
 Porada: wyświetlanie plików .* można wybrać w oknie konfiguracji.
+
 Porada: wyświetlanie plików zapasowych *~ można ustawić w oknie konfiguracji.
+
 Porada: uzupełnianie działa wszędzie. Wystarczy nacisnąć M-Tab.
+
 Porada: na powolnych terminalach może pomóc flaga -s.
+
 Porada: wyszukanie plików: można pracować na znalezionych plikach przez Filtruj.
+
 Porada: złożone wyszukiwanie można wykonać używając polecenia Filtr zewnętrzny.
+
 Porada: można zmienić katalog w połowie podawania polecenia, używając M-c.
+
 Uwaga: polecenia powłoki działają tylko na lokalnych systemach plików.
+
 Porada: można przywrócić usunięty tekst za pomocą C-y.
+
 Porada: jeśli jakiś klawisz nie działa, należy zobaczyć Opcje/Określ klawisze.
+
 Porada: aby zobaczyć wyjście polecenia w podglądzie, należy użyć M-!.
+
 Porada: F13 (lub Shift-F3) wywołuje podgląd w trybie oryginalnym.
+
 Porada: można określić edytor dla klawisza F4 za pomocą zmiennej powłoki EDITOR.
+
 Porada: można określić zewnętrzny podgląd za pomocą zmiennych VIEWER lub PAGER.
+
 Porada: można wyłączyć wszystkie żądania potwierdzenia w Opcje/Potwierdzenia.
+
 Porada: do listy często używanych katalogów można przejść za pomocą C-\.
+
 Porada: można połączyć się z anonimowym FTP wpisując "cd ftp://komputer.edu".
+
 Porada: FTP jest wbudowane w mc, proszę zobaczyć menu Plik/Połączenie FTP.
+
 Porada: M-t szybko zmienia tryb wyświetlania.
+
 Porada: można podać użytkownika dla ftps: "cd ftp://użytkownik@komputer.edu".
+
 Porada: można przeglądać pakiety RPM naciskając na nich klawisz Enter.
+
 Porada: aby zaznaczyć katalogi w oknie zaznaczania, należy dodać ukośnik.
+
 Porada: użycie wycinania i wklejania za pomocą myszy wymaga klawisza Shift.
+
 Porada: wpisując C-\ można dodać często używane zasoby FTP do listy podręcznej.
+
index d7faaca..9930a93 100644 (file)
@@ -1,44 +1,88 @@
 Совет: Используйте C-x t для копирования помеченных файлов в командную строку.
+
 Совет: Используйте C-x p для копирования текущего пути в командную строку.
+
 Совет: Автодополнение: M-Tab (или Esc+Tab). Для получения списка нажать дважды.
+
 Совет: Используйте M-p и M-n для доступа к истории команд.
+
 Совет: Требуется вставить литерал?  Нажмите Control-q и литерал.
+
 Совет: Устали от этих сообщений?  Отключите их в меню Настройки/Внешний вид.
+
 Совет: Отметка каталогов: добавьте косую черту в конец соответствующего шаблона.
+
 Совет: Если ваш терминал без функц. клавиш, вам поможет ESC + цифра.
+
 Совет: Домашняя страница Midnight Commander:  http://www.midnight-commander.org/
+
 Совет: Пожалуйста, шлите любые сообщения об ошибках на mc-devel@gnome.org
+
 Совет: Tab сменяет текущую панель.
+
 Совет: Удобство ВФС: нажать Enter на файле TAR для получения его содержимого.
+
 Совет: У нас также имеется толковая страница руководства.
+
 Совет: Вы хотите навигацию в стиле lynx? Установите это в диалоге Конфигурация.
+
 Совет: Макросы % работают даже в командной строке.
+
 Совет: M-! позволит вам выполнять программы и видеть вывод в просмотрщике.
+
 Совет: Формат списка файлов может быть изменен; наберите "man mc" для деталей.
+
 Совет: %D/%T expands to the tagged files in the opposite directory.
+
 Совет: Хотите простую оболочку? Нажмите C-o, и снова C-o для возврата в МС.
+
 Совет: Установив переменную CDPATH, вы сбережете усилия при наборе команды cd.
+
 Совет: Вы сможете видеть скрытые файлы .*, установив опцию в меню Конфигурация.
+
 Совет: Хотите видеть резервные файлы .~ - установите опцию в меню Конфигурация.
+
 Совет: Автодополнение работает во всех строках ввода. Просто нажмите M-Tab.
+
 Совет: На медленных терминалах может помочь флаг -s.
+
 Совет: Поиск файла: вы можете работать с найденными файлами при Панелизации.
+
 Совет: Want to do complex searches? Use the External Panelize command.
+
 Совет: Для смены каталога во время набора команды, нажмите M-c (быстрая смена).
+
 Заметка: Команды оболочки не выполняются, если вы не в локальной файл. системе.
+
 Совет: Удаленный текст можно вернуть с помощью C-y.
+
 Совет: Некоторые клавиши не работают? Зайдите в Настройки/Распознавание клавиш.
+
 Совет: Для получения вывода команды в окне просмотра, наберите M-!
+
 Совет: F13 (или Shift-F3) вызывают просмотрщик в режиме необработанных данных.
+
 Совет: Вы можете выбрать редактор для F4 с помощью переменной оболочки EDITOR.
+
 Совет: Внешний просмотрщик можно выбрать с помощью переменной оболочки PAGER.
+
 Совет: Вы можете отменить запросы на подтверждение в Настройки/Подтверждение.
+
 Совет: Переходите к часто используемым каталогам из справочника, набрав C-\.
+
 Совет: Вы можете использовать анонимный FTP с mc набрав 'cd ftp://machine.edu'
+
 Совет: FTP встроен в Midnight Commander, меню Панель/FTP-соединение.
+
 Совет: M-t быстро изменяет формат списка панели.
+
 Совет: Вы можете задать имя пользователя в команде: 'cd ftp://user@machine.edu'.
+
 Совет: Вы можете просматривать файлы RPM нажав Enter на файле RPM.
+
 Совет: Для отметки каталогов в диалоге выбора, добавьте косую черту.
+
 Совет: Вырезание и вставка с помощью мыши может требовать держать клавишу Shift.
+
 Совет: Храните список часто посещаемых FTP в справочнике каталогов: нажмите C-\.
+
index a47d737..2b86dde 100644 (file)
@@ -1,44 +1,88 @@
 Савет: Користите C-x t да бисте пренели изабране називе датотека у наредбени ред.
+
 Савет: Користите C-x p да бисте пренели текућу путању у наредбени ред.
+
 Савет: Допуна: користите M-Tab (или Esc+Tab). Притисните ово двапут да бисте добили списак.
+
 Савет: Користите M-p и M-n да бисте добили историју наредби.
+
 Савет: Хоћете да наведете знак? Користите Control-q и дотични знак.
+
 Савет: Сити сте ових порука? Искључите их из менија Избори/Поглед.
+
 Савет: Означавање директоријума: додајте косу црту на крај обрасца за претрагу.
+
 Савет: Ако ваш терминал не поседује функцијске тастере, користите комбинацију ESC+број.
+
 Савет: Домаћа страница ГНУ-овог Поноћног наредника: http://www.midnight-commander.org/
+
 Савет: Молимо да пошаљете пријаве грешака на mc-devel@gnome.org
+
 Савет: Тастер `Tab' мења текуће окно.
+
 Савет: Фазон ВСД-а: куцните `enter' над датотеком врсте tar да бисте прегледали њен садржај.
+
 Савет: Имамо и пристојну страницу упутства.
+
 Савет: Желите ли lynx-олико кретање? Подесите га у дијалогу Подешавања.
+
 Савет: Макрои `%' функционишу чак и у наредбеном реду.
+
 Савет: M-! ће вам омогућити да извршавате програме и прегледате излаз у прегледачу.
+
 Савет: Формат списка датотека се може подесити; извршите `man mc' за детаље.
+
 Савет: %D/%T се замењује списком означених датотека у супротном директоријуму.
+
 Савет: Желите ли вашу обичну љуску? Притисните C-o, а вратите се назад опет преко C-o.
+
 Савет: Постављање променљиве CDPATH вам може уштедети куцање у наредбама `cd'.
+
 Савет: Ако желите да видите ваше датотеке врсте `.*', реците то у дијалогу `Подешавање'.
+
 Савет: Желите ли да видите ваше резервне датотеке (*~)? Поставите ово у дијалогу `Подешавање'.
+
 Савет: Допуна функционише у свим редовима за унос у свим дијалозима. Само притисните M-Tab.
+
 Савет: на спорим терминалима може вам помоћи прекидач -s.
+
 Савет: Тражење датотека: можете радити са нађеним датотекама преко дугмета `Претвори у окно'.
+
 Савет: Желите ли сложене претраге? Користите наредбу `Критеријум попуне окна'.
+
 Савет: Да бисте променили директоријум у сред куцања наредбе, користите M-c (брза пром.дир.).
+
 Пажња: Наредбе љуске неће функционисати на не-локалном систему датотека.
+
 Савет: Васкрсните текст преко C-y.
+
 Савет: Неки од ваших тастера не функционишу? Погледајте Избори/Научи тастере.
+
 Савет: Да бисте погледали излаз наредбе у прегледачу, користите M-!
+
 Савет: F13 (или Shift-F3) покреће прегледач у сировом режиму.
+
 Савет: Можете задати уређивач за F4 преко променљиве љуске EDITOR.
+
 Савет: Можете задати спољашњи уређивач преко променљиве љуске PAGER.
+
 Савет: Можете искључити све захтеве за потврду преко ставке Избори/Потврда.
+
 Савет: Скочите на често коришћене директоријуме једним кораком преко C-\.
+
 Савет: Можете се анонимно пријавити на FTP куцајући `cd ftp://machine.edu'
+
 Савет: FTP је уграђен у Поноћног наредника, погледајте мени Лево/Повезивање FTP-а.
+
 Савет: M-t брзо мења режим списка.
+
 Савет: Можете задати корисничко име за ftps: `cd ftp://user@machine.edu'
+
 Савет: Можете прегледати датотеке врсте RPM куцнувши `enter' над датотеком врсте `rpm'.
+
 Савет: Да бисте означили директоријуме у дијалогу за избор, додајте косу црту.
+
 Савет: Да бисте исецали и лепили помоћу миша, можда ће бити потребно да држите тастер `shift'
+
 Савет: Укуцајте често посећивана места ftp-а у брзи списак: притисните C-\.
+
index 4eb02f9..3101b49 100644 (file)
@@ -1,45 +1,90 @@
 Порада: Користуйтесь C-x t для копіювання позначених файлів у командний рядок.
+
 Порада: Користуйтесь C-x p для копіювання поточного шляху в командний рядок.
+
 Порада: Автодоповнення: M-Tab (Esc+Tab). Для одержання списку натисніть двічі.
+
 Порада: Користуйтесь M-p і M-n для доступу до історії команд.
+
 Порада: Потрібно вставити літерал?  Натисніть Control-q та літерал.
+
 Порада: Набридли ці поради?  Відключіть їх у меню Options|Layout.
+
 Порада: Відмітка каталогів: додайте похилу риску в кінець відповідного шаблону.
+
 Порада: Якщо вашому терміналу бракує функц. клавіш, використовуйте ESC+цифра.
+
 Порада: Сайт Midnight Commander в Інтернеті: http://www.midnight-commander.org/
+
 Порада: Домашня сторінка Midnight Commander: http://www.midnight-commander.org/
+
 Порада: Будь ласка, шліть повідомлення про помилки на mc-devel@gnome.org
+
 Порада: Tab змінює поточну панель.
+
 Порада: Зручність ВФС: натисніть Enter на файлі TAR для одержання його змісту.
+
 Порада: У нас також є непогана сторінка підручника.
+
 Порада: Ви хочете навігацію в стилі lynx? Встановіть це в Options|Configuration.
+
 Порада: Макроси % працюють навіть у командному рядку.
+
 Порада: M-! дозволить виконати програму і бачити результат у вікні перегляду.
+
 Порада: Формат списку файлів може бути змінений; наберіть "man mc" для деталей.
+
 Порада: %D/%T означає позначені файли на протилежній панелі.
+
 Порада: Бажаєте звичайний shell? Натисніть C-o, і знову C-o для повернення в МС.
+
 Порада: Встановивши змінну CDPATH, ви збережете зусилля при наборі команди cd.
+
 Порада: Щоб бачити приховані файли .*, встановіть опцію в Options|Configuration.
+
 Порада: Щоб бачити резервні файли .*~, встановіть опцію в Options|Configuration.
+
 Порада: Автодоповнення працює у всіх рядках уведення. Просто натисніть M-Tab.
+
 Порада: На повільних терміналах може допомогти опція -s.
+
 Порада: Пошук файлу: щоб працювати із знайденими файлами, натисніть Panelize.
+
 Порада: Бажаєте виконати складний пошук? Скористайтеся Extermal Panelize.
+
 Порада: Для зміни каталогу під час набору команди, натисніть M-c (швидка зміна).
+
 Порада: Команди shell не виконуються, якщо ви не в локальній файловій системі.
+
 Порада: Вилучений текст можна повернути за допомогою C-u.
+
 Порада: Деякі клавіші не працюють? Скористайтесь меню Options|Learn keys.
+
 Порада: Для одержання результату команди у вікні перегляду, наберіть M-!
+
 Порада: F13 (або Shift-F3) викликають переглядач у режимі необроблених даних.
+
 Порада: Ви можете вибрати редактор для F4 за допомогою змінної оболонки EDITOR.
+
 Порада: Зовнішній переглядач можна вибрати за допомогою змінної оболонки PAGER.
+
 Порада: Ви можете скасувати запити на підтвердження в Options|Confirmation.
+
 Порада: Переходьте до часто використовуваних каталогів набравши C-\.
+
 Порада: Анонімний FTP можна виконати з mc набравши 'cd ftp://machine.edu'
+
 Порада: FTP вбудований у Midnight Commander, меню Панель/FTP-з'єднання.
+
 Порада: M-t швидко змінює формат списку панелі.
+
 Порада: Ви можете задати ім'я користувача ftpfs: 'cd ftp://user@machine.edu'.
+
 Порада: Файли RPM можна переглядати натиснувши Enter на файлі RPM.
+
 Порада: Для відмітки каталогів у діалоговому вікні вибору, додайте похилу риску.
+
 Порада: Для вирізання і вставки за допомогою миші тримайте клавішу Shift.
+
 Порада: Зберігайте часто відвідувані FTP у списку каталогів: натисніть C-\.
+
index c92589e..486440e 100644 (file)
@@ -1,45 +1,90 @@
 提示:使用 C-x t 來複製已選擇的檔案名稱到指令列。
+
 提示:使用 C-x p 來將目前的路徑名稱複製到指令列。
+
 提示:補齊:使用 M-Tab(或 Esc+Tab)。按兩次看整個列表。
+
 提示:使用 M-p 和 M-n 來存取指令使用紀錄。
+
 提示:要使用跳出字元(escape cahracter)?可使用 Control-q 再加上要輸入的字元。
+
 提示:是否對這些訊息厭倦了?可在「選項/配置」選單中關閉它。
+
 提示:選擇目錄:在要找尋的樣式後加入 "/"。
+
 提示:如果你的終端機沒有功能鍵,可以使用 ESC + 數字按鍵。
+
 提示:Midnight Commander URL:http://www.midnight-commander.org/
+
 提示:Midnight Commander 網頁:http://www.midnight-commander.org/
+
 提示:請送出錯誤報告到 mc-devel@gnome.org
+
 提示:Tab 會切換使用中的面板。
+
 提示:VFS 的好處:在 tar 檔案上按 enter 可查看它的內容。
+
 提示:我們有一個不錯的手冊頁。
+
 提示:你是否想使用 lynx 的瀏覽方式?請到設定對話窗中設定。
+
 提示:% 巨集在指令列也可使用。
+
 提示:M-! 可讓你執行指令並在檢視器看到它的輸出。
+
 提示:你可自訂檔案列表的格式;輸入 "man mc" 可獲得更多細節。
+
 提示:%D/%T 會擴展成另一邊面板中已標記的檔案。
+
 提示:想使用平常的命令殼?可按 C-o,再按一次就會返回 MC。
+
 提示:設定 CDPATH 環境變數可以令使用 cd 指令時省卻一點按鍵。
+
 提示:若想看你的 .* 檔案,請到設定對話窗中設定。
+
 提示:想看你的 *~ 備份檔?請到設定對話窗中設定。
+
 提示:補齊可在任何對話窗中的任何輸入欄位中使用。只要按下 M-Tab 就可以了。
+
 提示:在緩慢的終端機裡使用 -s 選項或會有幫助。
+
 提示:搜尋檔案:你可以使用「面板化」選項來處理搜尋到的檔案。
+
 提示:想處理較複雜的檔案搜尋?可使用「外部面板化」指令。
+
 提示:要在輸入指令途早改變目錄,可使用 M-c(快速切換目錄)。
+
 注意:在非本機的檔案系統裡無法使用命令殼指令。
+
 提示:可用 C-y 將已刪除的文字重新顯示出來。
+
 提示:是否有些按鍵無法使用?可看看「選項/認識按鍵」中的按鍵。
+
 提示:要在檢視器裡看到指令的輸出,使用 M-!
+
 提示:F13(或 Shift-F3)會使用原始模式開啟檢視器。
+
 提示:你可以使用環境變數 EDITOR 來指定按下 F4 後開啟的編輯器。
+
 提示:你可以使用環境變數 PAGER 來指定外部的檢視器。
+
 提示:你可以在「選項/確認」裡關閉所有確認的要求。
+
 提示:使用 C-\ 可以即時跳到經常使用的目錄。
+
 提示:你可以在 mc 使用無名氏模式 FTP,方法是輸入 'cd ftp://machine.edu'
+
 提示:FTP 是 Midnight Commander 的內建功能,請檢查「檔案/FTP 連線」選單。
+
 提示:M-t 可快速地切換列表模式。
+
 提示:你可以在使用 ftp 時指定使用者名稱,例如:'cd ftp://user@machine.edu'
+
 提示:你可以在 rpm 檔上按 enter 來瀏覽 rpm 裡的檔案。
+
 提示:在選擇對話盒中選取目錄時,要在後面加一 "/"。
+
 提示:要使用滑鼠剪貼功能需要你按下 shift 鍵
+
 提示:要將常到的網站輸入常用列表裡:鍵入 C-\。
+
index 3a25513..5daa895 100644 (file)
@@ -1454,7 +1454,7 @@ user_file_menu_cmd (void)
 char *
 get_random_hint (int force)
 {
-    char *data, *result = NULL, *eol;
+    char *data, *result = NULL, *eop;
     int len;
     int start;
     static int last_sec;
@@ -1474,18 +1474,27 @@ get_random_hint (int force)
     /* get a random entry */
     srand (tv.tv_sec);
     len = strlen (data);
-    start = rand () % len;
+    start = rand () % (len - 1);
 
+    /* Search the start of paragraph */
     for (; start != 0; start--)
-        if (data[start] == '\n')
+        if (data[start] == '\n' && data[start + 1] == '\n')
         {
-            start++;
+            start += 2;
             break;
         }
 
-    eol = strchr (data + start, '\n');
-    if (eol != NULL)
-        *eol = '\0';
+    /* Search the end of paragraph */
+    for (eop = data + start; *eop != '\0'; eop++)
+    {
+        if (*eop == '\n' && *(eop + 1) == '\n')
+        {
+            *eop = '\0';
+            break;
+        }
+        if (*eop == '\n')
+            *eop = ' ';
+    }
 
     /* hint files are stored in utf-8 */
     /* try convert hint file from utf-8 to terminal encoding */
@@ -1501,6 +1510,8 @@ get_random_hint (int force)
             g_string_free (buffer, TRUE);
         str_close_conv (conv);
     }
+    else
+        result = g_strdup (&data[start]);
 
     g_free (data);
     return result;
index f276ba2..0629d39 100644 (file)
@@ -1,8 +1,8 @@
-
 AM_CPPFLAGS = \
        $(GLIB_CFLAGS) \
        -I$(top_srcdir) \
        -I$(top_srcdir)/lib/vfs \
+       -DTEST_SHARE_DIR=\"$(abs_srcdir)\" \
        @CHECK_CFLAGS@
 
 AM_LDFLAGS = @TESTS_LDFLAGS@
@@ -16,11 +16,13 @@ if ENABLE_VFS_SMB
 LIBS += $(top_builddir)/src/vfs/smbfs/helpers/libsamba.a
 endif
 
+EXTRA_DIST = hints/mc.hint
 
 TESTS = \
        do_cd_command \
        examine_cd \
-       exec_get_export_variables_ext
+       exec_get_export_variables_ext \
+       cmd__get_random_hint
 
 check_PROGRAMS = $(TESTS)
 
@@ -32,3 +34,6 @@ examine_cd_SOURCES = \
 
 exec_get_export_variables_ext_SOURCES = \
        exec_get_export_variables_ext.c
+
+cmd__get_random_hint_SOURCES = \
+       cmd__get_random_hint.c
diff --git a/tests/src/filemanager/cmd__get_random_hint.c b/tests/src/filemanager/cmd__get_random_hint.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5213ed9
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,189 @@
+/*
+   src/filemanager - filemanager functions.
+   Tests for getting random hints.
+
+   Copyright (C) 2013
+   The Free Software Foundation, Inc.
+
+   Written by:
+   Slava Zanko <slavazanko@gmail.com>, 2013
+
+   This file is part of the Midnight Commander.
+
+   The Midnight Commander is free software: you can redistribute it
+   and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as
+   published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License,
+   or (at your option) any later version.
+
+   The Midnight Commander is distributed in the hope that it will be useful,
+   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
+   GNU General Public License for more details.
+
+   You should have received a copy of the GNU General Public License
+   along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
+ */
+
+#define TEST_SUITE_NAME "/src/filemanager"
+
+#include "tests/mctest.h"
+
+#include "lib/strutil.h"
+#include "lib/util.h"
+
+#include "src/filemanager/cmd.h"
+
+
+/* --------------------------------------------------------------------------------------------- */
+/* mocked functions */
+
+/* @Mock */
+char *
+guess_message_value (void)
+{
+    return g_strdup ("not_exists");
+}
+
+/* --------------------------------------------------------------------------------------------- */
+int rand (void);
+
+/* @ThenReturnValue */
+static gboolean rand__return_value = 0;
+
+/* @Mock */
+int
+rand (void)
+{
+    return rand__return_value;
+}
+
+/* --------------------------------------------------------------------------------------------- */
+
+static void
+setup (void)
+{
+    mc_global.share_data_dir = (char *) TEST_SHARE_DIR;
+    str_init_strings (NULL);
+}
+
+static void
+teardown (void)
+{
+    str_uninit_strings ();
+}
+
+/* --------------------------------------------------------------------------------------------- */
+
+/* *INDENT-OFF* */
+START_TEST (test_not_force)
+/* *INDENT-ON* */
+{
+    // given
+    char *first_hint_for_ignore;
+    char *actual_hint1;
+    char *actual_hint2;
+    char *actual_hint3;
+
+    // when
+    first_hint_for_ignore = get_random_hint (FALSE);
+    actual_hint1 = get_random_hint (FALSE);
+    actual_hint2 = get_random_hint (FALSE);
+    actual_hint3 = get_random_hint (FALSE);
+
+    // then
+    mctest_assert_ptr_ne (first_hint_for_ignore, NULL);
+    mctest_assert_str_eq (actual_hint1, "");
+    mctest_assert_str_eq (actual_hint2, "");
+    mctest_assert_str_eq (actual_hint3, "");
+
+    g_free (actual_hint3);
+    g_free (actual_hint2);
+    g_free (actual_hint1);
+    g_free (first_hint_for_ignore);
+}
+/* *INDENT-OFF* */
+END_TEST
+/* *INDENT-ON* */
+
+/* --------------------------------------------------------------------------------------------- */
+#define MC_HINT_FILE_SIZE 58
+/* @DataSource("get_random_ds") */
+/* *INDENT-OFF* */
+static const struct get_random_ds
+{
+    int input_random_value;
+
+    const char *expected_value;
+} get_random_ds[] =
+{
+    { /* 0. */
+        MC_HINT_FILE_SIZE + 2,
+        "Para_1",
+    },
+    { /* 1. */
+        MC_HINT_FILE_SIZE + 10,
+        "Para_2_line_1 Para_2_line_2",
+    },
+    { /* 2. */
+        MC_HINT_FILE_SIZE + 25,
+        "Para_2_line_1 Para_2_line_2",
+    },
+    { /* 3. */
+        MC_HINT_FILE_SIZE + 40,
+        "Para_3",
+    },
+    { /* 4. */
+        MC_HINT_FILE_SIZE + 50,
+        "P A R A _ 4 ", /* the trailing space it's a bug, but not critical and may be ommited */
+    },
+};
+/* *INDENT-ON* */
+    /* @Test(dataSource = "get_random_ds") */
+/* *INDENT-OFF* */
+START_PARAMETRIZED_TEST (get_random, get_random_ds)
+/* *INDENT-ON* */
+{
+    /* given */
+    char *actual_value;
+
+    rand__return_value = data->input_random_value;
+
+    /* when */
+    actual_value = get_random_hint (TRUE);
+
+    /* then */
+    mctest_assert_str_eq (actual_value, data->expected_value);
+    g_free (actual_value);
+}
+/* *INDENT-OFF* */
+END_PARAMETRIZED_TEST
+/* *INDENT-ON* */
+
+/* --------------------------------------------------------------------------------------------- */
+
+int
+main (void)
+{
+    int number_failed;
+
+    Suite *s = suite_create (TEST_SUITE_NAME);
+    TCase *tc_core = tcase_create ("Core");
+    SRunner *sr;
+
+    tcase_add_checked_fixture (tc_core, setup, teardown);
+
+    /* Add new tests here: *************** */
+    tcase_add_test (tc_core, test_not_force);
+    mctest_add_parameterized_test (tc_core, get_random, get_random_ds);
+    /* *********************************** */
+
+    suite_add_tcase (s, tc_core);
+    sr = srunner_create (s);
+    srunner_set_log (sr, "cmd__get_random_hint.log");
+    srunner_run_all (sr, CK_NORMAL);
+    number_failed = srunner_ntests_failed (sr);
+    srunner_free (sr);
+    return (number_failed == 0) ? 0 : 1;
+}
+
+/* --------------------------------------------------------------------------------------------- */
diff --git a/tests/src/filemanager/hints/mc.hint b/tests/src/filemanager/hints/mc.hint
new file mode 100644 (file)
index 0000000..cbc0a57
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,14 @@
+Para_1
+
+Para_2_line_1
+Para_2_line_2
+
+
+Para_3
+
+P
+A
+R
+A
+_
+4