Add missing export of fallocate64 on 32-bit platforms.
[glibc.git] / sysdeps / unix / sysv / linux / sparc / sparc32 / Versions
2009-05-16 Jakub JelinekAdd missing export of fallocate64 on 32-bit platforms.
2006-01-14 Roland McGrath* sysdeps/unix/sysv/linux/sparc/sparc32/nldbl-abi.h...
2006-01-14 Roland McGrath* math/math.h [__NO_LONG_DOUBLE_MATH] (__nldbl_nexttowa...
2003-08-22 Ulrich DrepperUpdate.
2003-08-17 Ulrich DrepperUpdate.
2002-08-23 Andreas JaegerUpdate.
2002-08-15 Andreas JaegerAdd *xattr syscalls with version 2.3.
2001-11-16 Ulrich DrepperUpdate.
2000-08-19 Ulrich DrepperUpdate.
2000-08-14 Ulrich DrepperUpdate.
2000-08-12 Ulrich DrepperUpdate.
2000-06-15 Ulrich DrepperUpdate.