alt-git.git
2 days ago v2.12.2 Git 2.12.2
6 days ago v2.12.1 Git 2.12.1
4 weeks ago v2.12.0 Git 2.12
5 weeks ago v2.12.0-rc2 Git 2.12-rc2
6 weeks ago v2.12.0-rc1 Git 2.12-rc1
7 weeks ago v2.12.0-rc0 Git 2.12-rc0
7 weeks ago v2.11.1 Git 2.11.1
3 months ago v2.11.0 Git 2.11
4 months ago v2.11.0-rc3 Git 2.11-rc3
4 months ago v2.11.0-rc2 Git 2.11-rc2
4 months ago v2.11.0-rc1 Git 2.11.0-rc1
4 months ago v2.11.0-rc0 Git 2.11-rc0
4 months ago v2.10.2 Git 2.10.2
5 months ago v2.10.1 Git 2.10.1
6 months ago v2.10.0 Git 2.10
6 months ago v2.10.0-rc2 Git 2.10-rc2
7 months ago v2.10.0-rc1 Git 2.10-rc1
7 months ago v2.10.0-rc0 Git 2.10-rc0
7 months ago v2.9.3 Git 2.9.3
8 months ago v2.9.2 Git 2.9.2
8 months ago v2.9.1 Git 2.9.1
9 months ago v2.9.0 Git 2.9
9 months ago v2.9.0-rc2 Git 2.9-rc2
9 months ago v2.8.4 Git 2.8.4
9 months ago v2.9.0-rc1 Git 2.9-rc1
10 months ago v2.9.0-rc0 Git 2.9-rc0
10 months ago v2.8.3 Git 2.8.3
10 months ago v2.8.2 Git 2.8.2
11 months ago v2.8.1 Git 2.8.1
11 months ago v2.8.0 Git 2.8
12 months ago v2.8.0-rc4 Git 2.8-rc4
12 months ago v2.7.4 Git 2.7.4
12 months ago v2.6.6 Git 2.6.6
12 months ago v2.5.5 Git 2.5.5
12 months ago v2.4.11 Git 2.4.11
12 months ago v2.8.0-rc3 Git 2.8-rc3
12 months ago v2.8.0-rc2 Git 2.8-rc2
12 months ago v2.7.3 Git 2.7.3
12 months ago v2.8.0-rc1 Git 2.8-rc1
12 months ago v2.8.0-rc0 Git 2.8-rc0
13 months ago v2.7.2 Git 2.7.2
13 months ago v2.7.1 Git 2.7.1
14 months ago v2.7.0 Git 2.7
14 months ago v2.6.5 Git 2.6.5
14 months ago v2.7.0-rc3 Git 2.7-rc3
15 months ago v2.7.0-rc2 Git 2.7-rc2
15 months ago v2.7.0-rc1 Git 2.7-rc1
15 months ago v2.7.0-rc0 Git 2.7-rc0
15 months ago v2.6.4 Git 2.6.4
16 months ago v2.6.3 Git 2.6.3
17 months ago v2.6.2 Git 2.6.2
17 months ago v2.6.1 Git 2.6.1
17 months ago v2.3.10 Git 2.3.10
17 months ago v2.5.4 Git 2.5.4
17 months ago v2.4.10 Git 2.4.10
17 months ago v2.6.0 Git 2.6
18 months ago v2.6.0-rc3 Git 2.6-rc3
18 months ago v2.5.3 Git 2.5.3
18 months ago v2.6.0-rc2 Git 2.6-rc2
18 months ago v2.6.0-rc1 Git 2.6-rc1
18 months ago v2.5.2 Git 2.5.2
18 months ago v2.4.9 Git 2.4.9
18 months ago v2.3.9 Git 2.3.9
18 months ago v2.2.3 Git 2.2.3
18 months ago v2.6.0-rc0 Git 2.6-rc0
18 months ago v2.5.1 Git 2.5.1
19 months ago v2.4.8 Git 2.4.8
20 months ago v2.5.0 Git 2.5
20 months ago v2.4.7 Git 2.4.7
20 months ago v2.5.0-rc3 Git 2.5.0-rc3
20 months ago v2.4.6 Git 2.4.6
20 months ago v2.5.0-rc2 Git 2.5.0-rc2
20 months ago v2.5.0-rc1 Git 2.5.0-rc1
21 months ago v2.5.0-rc0 Git 2.5.0-rc0
21 months ago v2.4.5 Git 2.4.5
21 months ago v2.4.4 Git 2.4.4
21 months ago v2.4.3 Git 2.4.3
22 months ago v2.4.2 Git 2.4.2
22 months ago v2.4.1 Git 2.4.1
22 months ago v2.3.8 Git 2.3.8
22 months ago v2.4.0 Git 2.4
23 months ago v2.3.7 Git 2.3.7
23 months ago v2.4.0-rc3 Git 2.4.0-rc3
23 months ago v2.3.6 Git 2.3.6
23 months ago gitgui-0.20.0 git-gui 0.20.0
23 months ago v2.4.0-rc2 Git 2.4.0-rc2
23 months ago v2.4.0-rc1 Git 2.4.0-rc1
23 months ago v2.3.5 Git 2.3.5
2 years ago v2.4.0-rc0 Git 2.4.0-rc0
2 years ago v2.3.4 Git 2.3.4
2 years ago v2.3.3 Git 2.3.3
2 years ago v2.3.2 Git 2.3.2
2 years ago v2.3.1 Git 2.3.1
2 years ago v2.3.0 Git 2.3
2 years ago v2.3.0-rc2 Git 2.3.0-rc2
2 years ago v2.3.0-rc1 Git 2.3.0-rc1
2 years ago v2.3.0-rc0 Git 2.3.0-rc0
2 years ago v2.2.2 Git 2.2.2
2 years ago v1.8.5.6 Git 1.8.5.6
2 years ago v1.9.5 Git 1.9.5
2 years ago v2.0.5 Git 2.0.5
2 years ago v2.1.4 Git 2.1.4
2 years ago v2.2.1 Git 2.2.1
2 years ago v2.2.0 Git 2.2
2 years ago v2.2.0-rc3 Git 2.2.0-rc3
2 years ago junio-gpg-pub GPG key to sign git.git archive
2 years ago v2.2.0-rc2 Git 2.2.0-rc2
2 years ago v2.2.0-rc1 Git 2.2.0-rc1
2 years ago v2.2.0-rc0 Git 2.2.0-rc0
2 years ago v2.1.3 Git 2.1.3
2 years ago v2.1.2 Git 2.1.2
2 years ago v2.1.1 Git 2.1.1
2 years ago v2.1.0 Git 2.1
2 years ago v2.1.0-rc2 Git 2.1-rc2
2 years ago v2.1.0-rc1 Git 2.1.0-rc1
2 years ago v2.0.4 Git 2.0.4
2 years ago v2.1.0-rc0 Git 2.1.0-rc0
2 years ago v2.0.3 Git 2.0.3
2 years ago v2.0.2 Git 2.0.2
2 years ago v2.0.1 Git 2.0.1
2 years ago v1.9.4 Git 1.9.4
2 years ago v2.0.0 Git 2.0
2 years ago v2.0.0-rc4 Git 2.0-rc4
2 years ago v2.0.0-rc3 Git 2.0-rc3
2 years ago v1.9.3 Git 1.9.3
2 years ago v2.0.0-rc2 Git 2.0-rc2
2 years ago v2.0.0-rc1 Git 2.0-rc1
2 years ago v2.0.0-rc0 Git 2.0-rc0
2 years ago v1.9.2 Git 1.9.2
3 years ago v1.9.1 Git 1.9.1
3 years ago v1.9.0 Git 1.9.0
3 years ago v1.8.5.5 Git 1.8.5.5
3 years ago v1.9.0-rc3 Git 1.9.0-rc3
3 years ago v1.8.5.4 Git 1.8.5.4
3 years ago v1.9-rc2 Git 1.9-rc2
3 years ago v1.9-rc1 Git 1.9-rc1
3 years ago gitgui-0.19.0 git-gui 0.19.0
3 years ago v1.9-rc0 Git 1.9-rc0
3 years ago v1.8.5.3 Git 1.8.5.3
3 years ago v1.8.5.2 Git 1.8.5.2
3 years ago v1.8.5.1 Git 1.8.5.1
3 years ago v1.8.4.5 Git 1.8.4.5
3 years ago v1.8.5 Git 1.8.5
3 years ago v1.8.5-rc3 Git 1.8.5-rc3
3 years ago v1.8.4.4 Git 1.8.4.4
3 years ago v1.8.5-rc2 Git 1.8.5-rc2
3 years ago v1.8.4.3 Git 1.8.4.3
3 years ago v1.8.5-rc1 Git 1.8.5-rc1
3 years ago v1.8.5-rc0 Git 1.8.5-rc0
3 years ago v1.8.4.2 Git 1.8.4.2
3 years ago v1.8.4.1 Git 1.8.4.1
3 years ago v1.8.4 Git 1.8.4
3 years ago v1.8.4-rc4 Git 1.8.4-rc4
3 years ago v1.8.4-rc3 Git 1.8.4-rc3
3 years ago v1.8.4-rc2 Git 1.8.4-rc2
3 years ago v1.8.4-rc1 Git 1.8.4-rc1
3 years ago v1.8.4-rc0 Git 1.8.4-rc0
3 years ago v1.8.3.4 Git 1.8.3.4
3 years ago v1.8.3.3 Git 1.8.3.3
3 years ago v1.8.3.2 Git 1.8.3.2
3 years ago gitgui-0.18.0 git-gui 0.18.0
3 years ago v1.8.3.1 Git 1.8.3.1
3 years ago v1.8.3 Git 1.8.3
3 years ago v1.8.3-rc3 Git 1.8.3-rc3
3 years ago v1.8.3-rc2 Git 1.8.3-rc2
3 years ago v1.8.2.3 Git 1.8.2.3
3 years ago v1.8.3-rc1 Git 1.8.3-rc1
3 years ago v1.8.3-rc0 Git 1.8.3-rc0
3 years ago v1.8.2.2 Git 1.8.2.2
3 years ago v1.8.2.1 Git 1.8.2.1
3 years ago v1.8.1.6 Git 1.8.1.6
4 years ago v1.8.2 Git 1.8.2
4 years ago v1.8.2-rc3 Git 1.8.2-rc3
4 years ago v1.8.2-rc2 Git 1.8.2-rc2
4 years ago v1.8.1.5 Git 1.8.1.5
4 years ago v1.8.2-rc1 Git 1.8.2-rc1
4 years ago v1.8.1.4 Git 1.8.1.4
4 years ago v1.8.2-rc0 Git 1.8.2-rc0
4 years ago v1.8.1.3 Git 1.8.1.3
4 years ago v1.8.1.2 Git 1.8.1.2
4 years ago v1.8.1.1 Git 1.8.1.1
4 years ago v1.8.1 Git 1.8.1
4 years ago v1.8.0.3 Git 1.8.0.3
4 years ago v1.8.1-rc3 Git 1.8.1-rc3
4 years ago v1.8.1-rc2 v1.8.1-rc2
4 years ago v1.8.0.2 Git 1.8.0.2
4 years ago v1.8.1-rc1 Git 1.8.1-rc1
4 years ago v1.8.1-rc0 Git 1.8.1-rc0
4 years ago v1.8.0.1 Git 1.8.0.1
4 years ago v1.8.0 Git 1.8.0
4 years ago gitgui-0.17.0 git-gui 0.17.0
4 years ago v1.8.0-rc3 Git 1.8.0-rc3
4 years ago v1.7.12.4 Git 1.7.12.4
4 years ago v1.8.0-rc2 Git 1.8.0-rc2
4 years ago v1.8.0-rc1 Git 1.8.0-rc1
4 years ago v1.7.12.3 Git 1.7.12.3
4 years ago v1.8.0-rc0 Git 1.8.0-rc0
4 years ago v1.7.12.2 Git 1.7.12.2
4 years ago v1.7.12.1 Git 1.7.12.1
4 years ago v1.7.11.7 Git 1.7.11.7
4 years ago v1.7.11.6 Git 1.7.11.6
4 years ago v1.7.12 Git 1.7.12
4 years ago v1.7.12-rc3 Git 1.7.12-rc3
4 years ago v1.7.11.5 Git 1.7.11.5
4 years ago v1.7.12-rc2 Git 1.7.12-rc2
4 years ago v1.7.12-rc1 Git 1.7.12-rc1
4 years ago v1.7.11.4 Git 1.7.11.4
4 years ago v1.7.12-rc0 Git 1.7.12-rc0
4 years ago v1.7.11.3 Git 1.7.11.3
4 years ago v1.7.11.2 Git 1.7.11.2
4 years ago v1.7.11.1 Git 1.7.11.1
4 years ago v1.7.11 Git 1.7.11
4 years ago v1.7.10.5 Git 1.7.10.5
4 years ago v1.7.11-rc3 Git 1.7.11-rc3
4 years ago v1.7.11-rc2 Git 1.7.11-rc2
4 years ago v1.7.11-rc1 Git 1.7.11-rc1
4 years ago v1.7.10.4 Git 1.7.10.4
4 years ago v1.7.11-rc0 Git 1.7.11-rc0
4 years ago v1.7.10.3 Git 1.7.10.3
4 years ago v1.7.10.2 Git 1.7.10.2
4 years ago v1.7.10.1 Git 1.7.10.1
4 years ago v1.7.9.7 Git 1.7.9.7
4 years ago v1.7.8.6 Git 1.7.8.6
4 years ago v1.7.7.7 Git 1.7.7.7
4 years ago v1.7.10 Git 1.7.10
4 years ago v1.7.10-rc4 Git 1.7.10-rc4
4 years ago v1.7.9.6 Git 1.7.9.6
4 years ago v1.7.10-rc3 Git 1.7.10-rc3
5 years ago v1.7.9.5 Git 1.7.9.5
5 years ago v1.7.10-rc2 Git 1.7.10-rc2
5 years ago v1.7.10-rc1 Git 1.7.10-rc1
5 years ago v1.7.9.4 Git 1.7.9.4
5 years ago v1.7.10-rc0 Git 1.7.10-rc0
5 years ago v1.7.9.3 Git 1.7.9.3
5 years ago v1.7.8.5 Git 1.7.8.5
5 years ago v1.7.9.2 Git 1.7.9.2
5 years ago v1.7.9.1 Git 1.7.9.1
5 years ago v1.7.6.6 Git 1.7.6.6
5 years ago v1.7.9 Git 1.7.9
5 years ago v1.7.9-rc2 Git 1.7.9-rc2
5 years ago v1.7.8.4 Git 1.7.8.4
5 years ago v1.7.7.6 Git 1.7.7.6
5 years ago v1.7.9-rc1 Git 1.7.9-rc1
5 years ago v1.7.9-rc0 Git 1.7.9-rc0
5 years ago v1.7.8.3 Git 1.7.8.3
5 years ago v1.7.8.2 Git 1.7.8.2
5 years ago v1.7.8.1 Git 1.7.8.1
5 years ago v1.7.7.5 Git 1.7.7.5
5 years ago v1.7.6.5 Git 1.7.6.5
5 years ago gitgui-0.16.0 git-gui 0.16.0
5 years ago v1.7.8 Git 1.7.8
5 years ago v1.7.8-rc4 Git 1.7.8-rc4
5 years ago v1.7.7.4 Git 1.7.7.4
5 years ago v1.7.8-rc3 Git 1.7.8-rc3
5 years ago v1.7.8-rc2 Git 1.7.8-rc2
5 years ago v1.7.7.3 Git 1.7.7.3
5 years ago v1.7.8-rc1 Git 1.7.8-rc1
5 years ago v1.7.7.2 Git 1.7.7.2
5 years ago v1.7.8-rc0 Git 1.7.8-rc0
5 years ago v1.7.7.1 Git 1.7.7.1
5 years ago gitgui-0.15.0 git-gui 0.15
5 years ago v1.7.7 Git 1.7.7
5 years ago v1.7.7-rc3 Git 1.7.7-rc3
5 years ago v1.7.6.4 Git 1.7.6.4
5 years ago v1.7.7-rc2 Git 1.7.7-rc2
5 years ago v1.7.7-rc1 Git 1.7.7-rc1
5 years ago v1.7.6.3 Git 1.7.6.3
5 years ago v1.7.6.2 Git 1.7.6.2
5 years ago v1.7.7-rc0 Git 1.7.7-rc0
5 years ago v1.7.6.1 Git 1.7.6.1
5 years ago v1.7.6 Git 1.7.6
5 years ago v1.7.6-rc3 Git 1.7.6-rc3
5 years ago v1.7.6-rc2 Git 1.7.6-rc2
5 years ago v1.7.6-rc1 Git 1.7.6-rc1
5 years ago v1.7.6-rc0 Git 1.7.6-rc0
5 years ago v1.7.5.4 Git 1.7.5.4
5 years ago v1.7.5.3 Git 1.7.5.3
5 years ago v1.7.5.2 Git 1.7.5.2
5 years ago v1.7.5.1 Git 1.7.5.1
5 years ago v1.7.5 Git 1.7.5
5 years ago v1.7.5-rc3 Git 1.7.5-rc3
5 years ago v1.7.4.5 Git 1.7.4.5
5 years ago v1.7.5-rc2 Git 1.7.5-rc2
5 years ago v1.7.5-rc1 Git 1.7.5-rc1
5 years ago v1.7.4.4 Git 1.7.4.4
5 years ago v1.7.4.3 Git 1.7.4.3
5 years ago v1.7.5-rc0 Git 1.7.5-rc0
6 years ago v1.7.4.2 Git 1.7.4.2
6 years ago gitgui-0.14.0 git-gui 0.14
6 years ago v1.7.4.1 Git 1.7.4.1
6 years ago v1.7.4 Git 1.7.4
6 years ago v1.7.4-rc3 Git 1.7.4-rc3
6 years ago v1.7.4-rc2 Git 1.7.4-rc2
6 years ago v1.7.4-rc1 Git 1.7.4-rc1
6 years ago v1.7.3.5 Git 1.7.3.5
6 years ago v1.7.4-rc0 Git 1.7.4-rc0
6 years ago v1.7.3.4 Git 1.7.3.4
6 years ago v1.7.2.5 Git 1.7.2.5
6 years ago v1.7.1.4 Git 1.7.1.4
6 years ago v1.7.0.9 Git 1.7.0.9
6 years ago v1.6.6.3 Git 1.6.6.3
6 years ago v1.6.5.9 Git 1.6.5.9
6 years ago v1.6.4.5 Git 1.6.4.5
6 years ago v1.7.3.3 Git 1.7.3.3
6 years ago v1.7.2.4 Git 1.7.2.4
6 years ago v1.7.1.3 Git 1.7.1.3
6 years ago v1.7.0.8 Git 1.7.0.8
6 years ago v1.7.3.2 Git 1.7.3.2
6 years ago v1.7.3.1 Git 1.7.3.1
6 years ago v1.7.3 Git 1.7.3
6 years ago v1.7.3-rc2 Git 1.7.3-rc2
6 years ago gitgui-0.13.0 git-gui 0.13.0
6 years ago v1.7.3-rc1 Git 1.7.3-rc1
6 years ago v1.7.3-rc0 Git 1.7.3-rc0
6 years ago v1.7.2.3 Git 1.7.2.3
6 years ago v1.7.2.2 Git 1.7.2.2
6 years ago v1.7.2.1 Git 1.7.2.1
6 years ago v1.7.1.2 Git 1.7.1.2
6 years ago v1.7.0.7 Git 1.7.0.7
6 years ago v1.7.2 Git 1.7.2
6 years ago v1.7.2-rc3 Git 1.7.2-rc3
6 years ago v1.7.2-rc2 Git 1.7.2-rc2
6 years ago v1.7.2-rc1 Git 1.7.2-rc1
6 years ago v1.7.1.1 Git 1.7.1.1
6 years ago v1.7.2-rc0 Git 1.7.2-rc0
6 years ago v1.7.1 Git 1.7.1
6 years ago v1.7.0.6 Git 1.7.0.6
6 years ago v1.7.1-rc2 Git 1.7.1-rc2
6 years ago v1.7.0.5 Git 1.7.0.5
6 years ago v1.7.1-rc1 Git 1.7.1-rc1
6 years ago v1.7.1-rc0 Git 1.7.1-rc0
6 years ago v1.7.0.4 Git 1.7.0.4
7 years ago v1.7.0.3 Git 1.7.0.3
7 years ago v1.7.0.2 Git 1.7.0.2
7 years ago v1.7.0.1 Git 1.7.0.1
7 years ago v1.7.0 Git 1.7.0
7 years ago v1.6.6.2 Git 1.6.6.2
7 years ago v1.7.0-rc2 Git 1.7.0-rc2
7 years ago v1.7.0-rc1 Git 1.7.0-rc1
7 years ago v1.7.0-rc0 Git 1.7.0-rc0
7 years ago v1.6.6.1 Git 1.6.6.1
7 years ago v1.6.5.8 Git 1.6.5.8
7 years ago v1.6.6 Git 1.6.6
7 years ago v1.6.6-rc4 Git 1.6.6-rc4
7 years ago v1.6.6-rc3 Git 1.6.6-rc3
7 years ago v1.6.5.7 Git 1.6.5.7
7 years ago v1.6.5.6 Git 1.6.5.6
7 years ago v1.6.6-rc2 Git 1.6.6-rc2
7 years ago v1.6.5.5 Git 1.6.5.5
7 years ago v1.6.5.4 Git 1.6.5.4
7 years ago v1.6.6-rc1 Git 1.6.6-rc1
7 years ago v1.6.6-rc0 Git 1.6.6-rc0
7 years ago v1.6.5.3 Git 1.6.5.3
7 years ago v1.6.5.2 GIT 1.6.5.2
7 years ago v1.6.5.1 GIT 1.6.5.1
7 years ago v1.6.5 GIT 1.6.5
7 years ago v1.6.5-rc3 GIT 1.6.5-rc3
7 years ago v1.6.5-rc2 GIT 1.6.5-rc2
7 years ago v1.6.4.4 GIT 1.6.4.4
7 years ago v1.6.5-rc1 GIT 1.6.5-rc1
7 years ago v1.6.4.3 GIT 1.6.4.3
7 years ago v1.6.5-rc0 GIT 1.6.5-rc0
7 years ago v1.6.4.2 GIT 1.6.4.2
7 years ago v1.6.4.1 GIT 1.6.4.1
7 years ago v1.6.4 GIT 1.6.4
7 years ago v1.6.3.4 GIT 1.6.3.4
7 years ago v1.6.4-rc3 GIT 1.6.4-rc3
7 years ago v1.6.4-rc2 GIT 1.6.4-rc2
7 years ago v1.6.4-rc1 GIT v1.6.4-rc1
7 years ago v1.6.4-rc0 GIT v1.6.4-rc0
7 years ago v1.6.3.3 GIT 1.6.3.3
7 years ago v1.6.3.2 GIT 1.6.3.2
7 years ago v1.6.3.1 GIT 1.6.3.1
7 years ago v1.6.3 GIT 1.6.3
7 years ago v1.6.2.5 GIT 1.6.2.5
7 years ago v1.6.1.4 GIT 1.6.1.4
7 years ago v1.6.3-rc4 GIT 1.6.3-rc4
7 years ago v1.6.3-rc3 GIT 1.6.3-rc3
7 years ago v1.6.3-rc2 GIT 1.6.3-rc2
7 years ago v1.6.2.4 GIT 1.6.2.4
7 years ago v1.6.3-rc1 GIT 1.6.3 rc1
7 years ago v1.6.3-rc0 GIT 1.6.3-rc0
7 years ago v1.6.2.3 GIT 1.6.2.3
7 years ago v1.6.2.2 GIT 1.6.2.2
8 years ago v1.6.2.1 GIT 1.6.2.1
8 years ago v1.6.2 GIT 1.6.2
8 years ago v1.6.2-rc2 GIT 1.6.2-rc2
8 years ago v1.6.2-rc1 GIT 1.6.2-rc1
8 years ago v1.6.2-rc0 GIT 1.6.2-rc0
8 years ago v1.6.1.3 GIT 1.6.1.3
8 years ago v1.6.1.2 GIT 1.6.1.2
8 years ago v1.6.1.1 GIT 1.6.1.1
8 years ago v1.6.1 GIT 1.6.1
8 years ago v1.6.1-rc4 GIT 1.6.1-rc4
8 years ago v1.6.0.6 GIT 1.6.0.6
8 years ago gitgui-0.12.0 git-gui 0.12.0
8 years ago v1.5.6.6 GIT 1.5.6.6
8 years ago v1.5.5.6 GIT 1.5.5.6
8 years ago v1.5.4.7 GIT 1.5.4.7
8 years ago v1.6.1-rc3 GIT 1.6.1-rc3
8 years ago v1.6.1-rc2 GIT 1.6.1-rc2
8 years ago v1.6.0.5 GIT 1.6.0.5
8 years ago v1.6.1-rc1 GIT 1.6.1-rc1
8 years ago v1.6.0.4 GIT 1.6.0.4
8 years ago v1.6.0.3 GIT 1.6.0.3
8 years ago v1.6.0.2 GIT 1.6.0.2
8 years ago v1.6.0.1 GIT 1.6.0.1
8 years ago v1.6.0 GIT 1.6.0
8 years ago v1.6.0-rc3 GIT 1.6.0-rc3
8 years ago gitgui-0.11.0 git-gui 0.11.0
8 years ago v1.6.0-rc2 GIT 1.6.0-rc2
8 years ago v1.5.6.5 GIT 1.5.6.5
8 years ago v1.6.0-rc1 GIT 1.6.0-rc1
8 years ago v1.6.0-rc0 GIT 1.6.0-rc0
8 years ago v1.5.6.4 GIT 1.5.6.4
8 years ago v1.4.4.5 GIT 1.4.4.5
8 years ago v1.5.6.3 GIT 1.5.6.3
8 years ago v1.5.6.2 GIT 1.5.6.2
8 years ago v1.5.5.5 GIT 1.5.5.5
8 years ago v1.5.4.6 GIT 1.5.4.6
8 years ago v1.5.6.1 GIT 1.5.6.1
8 years ago v1.5.6 GIT 1.5.6
8 years ago v1.5.6-rc3 GIT 1.5.6-rc3
8 years ago v1.5.6-rc2 GIT 1.5.6-rc2
8 years ago v1.5.5.4 GIT 1.5.5.4
8 years ago v1.5.6-rc1 GIT v1.5.6-rc1
8 years ago v1.5.5.3 GIT 1.5.5.3
8 years ago gitgui-0.10.2 git-gui 0.10.2
8 years ago v1.5.6-rc0 GIT 1.5.6-rc0
8 years ago v1.5.5.2 GIT 1.5.5.2
8 years ago v1.5.5.1 GIT 1.5.5.1
8 years ago v1.5.5 GIT 1.5.5
8 years ago gitgui-0.10.1 git-gui 0.10.1
8 years ago v1.5.5-rc3 GIT 1.5.5-rc3
8 years ago gitgui-0.10.0 git-gui 0.10.0
9 years ago v1.5.5-rc2 GIT 1.5.5-rc2
9 years ago v1.5.4.5 GIT 1.5.4.5
9 years ago v1.5.5-rc1 GIT 1.5.5-rc1
9 years ago v1.5.5-rc0 GIT 1.5.5-rc0
9 years ago v1.5.4.4 GIT 1.5.4.4
9 years ago gitgui-0.9.3 git-gui 0.9.3
9 years ago v1.5.4.3 GIT 1.5.4.3
9 years ago v1.5.4.2 GIT 1.5.4.2
9 years ago v1.5.4.1 GIT 1.5.4.1
9 years ago v1.5.4 GIT 1.5.4
9 years ago v1.5.4-rc5 GIT 1.5.4-rc5
9 years ago gitgui-0.9.2 git-gui 0.9.2
9 years ago v1.5.4-rc4 GIT 1.5.4-rc4
9 years ago v1.5.4-rc3 GIT 1.5.4-rc3
9 years ago v1.5.3.8 GIT 1.5.3.8
9 years ago gitgui-0.9.1 git-gui 0.9.1
9 years ago v1.5.4-rc2 GIT 1.5.4-rc2
9 years ago v1.5.4-rc1 GIT 1.5.4-rc1
9 years ago v1.5.4-rc0 GIT 1.5.4-rc0
9 years ago v1.5.3.7 GIT 1.5.3.7
9 years ago gitgui-0.9.0 git-gui 0.9.0
9 years ago v1.5.3.6 GIT 1.5.3.6
9 years ago v1.5.3.5 GIT 1.5.3.5
9 years ago gitgui-0.8.4 git-gui 0.8.4
9 years ago v1.5.3.4 GIT 1.5.3.4
9 years ago v1.5.3.3 GIT 1.5.3.3
9 years ago v1.5.3.2 GIT 1.5.3.2
9 years ago gitgui-0.8.3 git-gui 0.8.3
9 years ago v1.5.3.1 GIT 1.5.3.1
9 years ago v1.5.3 GIT 1.5.3
9 years ago v1.5.3-rc7 GIT 1.5.3-rc7
9 years ago gitgui-0.8.2 git-gui 0.8.2
9 years ago v1.5.3-rc6 GIT 1.5.3-rc6
9 years ago gitgui-0.8.1 git-gui 0.8.1
9 years ago v1.5.2.5 GIT 1.5.2.5
9 years ago v1.5.3-rc5 GIT 1.5.3-rc5
9 years ago v1.5.3-rc4 GIT 1.5.3-rc4
9 years ago gitgui-0.8.0 git-gui 0.8.0
9 years ago v1.5.3-rc3 GIT 1.5.3-rc3
9 years ago v1.5.3-rc2 GIT 1.5.3-rc2
9 years ago v1.5.3-rc1 GIT 1.5.3-rc1
9 years ago v1.5.2.4 GIT 1.5.2.4
9 years ago gitgui-0.7.5 git-gui 0.7.5
9 years ago v1.5.3-rc0 GIT 1.5.3-rc0
9 years ago v1.5.2.3 GIT 1.5.2.3
9 years ago gitgui-0.7.4 git-gui 0.7.4
9 years ago v1.5.2.2 GIT 1.5.2.2
9 years ago gitgui-0.7.3 git-gui 0.7.3
9 years ago v1.5.2.1 GIT 1.5.2.1
9 years ago gitgui-0.7.2 git-gui 0.7.2
9 years ago v1.5.2 GIT v1.5.2
9 years ago v1.5.1.6 GIT v1.5.1.6
9 years ago v1.5.1.5 GIT v1.5.1.5
9 years ago gitgui-0.7.1 git-gui 0.7.1
9 years ago v1.5.2-rc3 GIT v1.5.2-rc3
9 years ago gitgui-0.7.0 git-gui 0.7.0
9 years ago v1.5.1.4 GIT v1.5.1.4
9 years ago gitgui-0.7.0-rc1 git-gui 0.7.0-rc1
9 years ago v1.5.2-rc2 GIT v1.5.2-rc2
9 years ago v1.5.2-rc1 GIT v1.5.2-rc1
9 years ago v1.5.1.3 GIT v1.5.1.3
9 years ago v1.5.2-rc0 GIT v1.5.2-rc0
9 years ago v1.5.1.2 GIT 1.5.1.2
9 years ago v1.5.1.1 GIT 1.5.1.1
9 years ago v1.5.1 GIT 1.5.1
9 years ago v1.5.0.7 GIT 1.5.0.7
9 years ago gitgui-0.6.5 git-gui 0.6.5
10 years ago v1.5.1-rc3 GIT 1.5.1-rc3
10 years ago v1.5.0.6 GIT 1.5.0.6
10 years ago v1.5.1-rc2 GIT 1.5.1-rc2
10 years ago v1.5.1-rc1 GIT 1.5.1-rc1
10 years ago v1.5.0.5 GIT 1.5.0.5
10 years ago v1.5.0.4 GIT 1.5.0.4
10 years ago gitgui-0.6.4 git-gui 0.6.4
10 years ago gitgui-0.6.3 git-gui 0.6.3
10 years ago v1.5.0.3 GIT 1.5.0.3
10 years ago gitgui-0.6.2 git-gui 0.6.2
10 years ago v1.5.0.2 GIT 1.5.0.2
10 years ago gitgui-0.6.1 git-gui 0.6.1
10 years ago v1.5.0.1 GIT 1.5.0.1
10 years ago v1.5.0 GIT 1.5.0
10 years ago gitgui-0.6.0 git-gui 0.6.0
10 years ago v1.5.0-rc4 GIT 1.5.0-rc4
10 years ago v1.5.0-rc3 GIT 1.5.0-rc3
10 years ago v1.5.0-rc2 GIT 1.5.0-rc2
10 years ago v1.5.0-rc1 GIT 1.5.0-rc1
10 years ago v1.4.4.4 GIT 1.4.4.4
10 years ago v1.5.0-rc0 GIT 1.5.0 preview
10 years ago v1.4.4.3 GIT 1.4.4.3
10 years ago v1.4.4.2 GIT 1.4.4.2
10 years ago v1.4.4.1 GIT 1.4.4.1
10 years ago v1.4.4 GIT 1.4.4
10 years ago v1.4.4-rc2 GIT 1.4.4-rc2
10 years ago v1.4.3.5 GIT 1.4.3.5
10 years ago v1.4.4-rc1 GIT 1.4.4-rc1
10 years ago v1.4.3.4 GIT 1.4.3.4
10 years ago v1.4.3.3 GIT 1.4.3.3
10 years ago v1.4.3.2 GIT 1.4.3.2
10 years ago v1.4.3.1 GIT 1.4.3.1
10 years ago v1.4.3 GIT 1.4.3
10 years ago v1.4.2.4 GIT 1.4.2.4
10 years ago v1.4.3-rc3 GIT 1.4.3-rc3
10 years ago v1.4.3-rc2 GIT 1.4.3-rc2
10 years ago v1.4.2.3 GIT 1.4.2.3
10 years ago v1.4.3-rc1 GIT 1.4.3-rc1
10 years ago v1.4.2.2 GIT 1.4.2.2
10 years ago v1.4.2.1 GIT 1.4.2.1
10 years ago v1.4.2 GIT 1.4.2
10 years ago v1.4.2-rc4 GIT 1.4.2-rc4
10 years ago v1.4.2-rc3 GIT 1.4.2-rc3
10 years ago v1.4.2-rc2 GIT 1.4.2-rc2
10 years ago v1.4.1.1 GIT 1.4.1.1
10 years ago v1.4.2-rc1 GIT 1.4.2-rc1
10 years ago v1.4.1 GIT 1.4.1
10 years ago v1.4.1-rc2 GIT 1.4.1-rc2
10 years ago v1.4.1-rc1 GIT 1.4.1-rc1
10 years ago v1.4.0 GIT 1.4.0
10 years ago v1.4.0-rc2 GIT 1.4.0-rc2
10 years ago v1.4.0-rc1 GIT 1.4.0-rc1
10 years ago v1.3.3 GIT 1.3.3
10 years ago v1.3.2 GIT 1.3.2
10 years ago v1.3.1 GIT 1.3.1
10 years ago v1.3.0 GIT 1.3.0
10 years ago v1.3.0-rc4 GIT 1.3.0-rc4
10 years ago v1.3.0-rc3 GIT 1.3.0-rc3
10 years ago v1.2.6 GIT 1.2.6
10 years ago v1.3.0-rc2 GIT 1.3.0-rc2
10 years ago v1.2.5 GIT 1.2.5
11 years ago v1.3.0-rc1 GIT 1.3.0-rc1
11 years ago v1.2.4 GIT 1.2.4
11 years ago v1.2.3 GIT 1.2.3
11 years ago v1.2.2 GIT 1.2.2
11 years ago v1.2.1 GIT 1.2.1
11 years ago v1.2.0 GIT 1.2.0
11 years ago v1.1.6 GIT 1.1.6
11 years ago v1.1.5 GIT 1.1.5
11 years ago v1.0.13 GIT 1.0.13
11 years ago v1.1.4 GIT 1.1.4
11 years ago v1.0.12 GIT 1.0.12
11 years ago v1.0.11 GIT 1.0.11
11 years ago v1.1.3 GIT 1.1.3
11 years ago v1.1.2 GIT 1.1.2
11 years ago v1.0.10 GIT 1.0.10
11 years ago v1.0.9 GIT 1.0.9
11 years ago v1.1.1 GIT 1.1.1
11 years ago v1.1.0 GIT 1.1.0
11 years ago v1.0.8 GIT 1.0.8
11 years ago v1.0.7 GIT 1.0.7
11 years ago v1.0.6 GIT 1.0.6
11 years ago v1.0.5 GIT 1.0.5
11 years ago v1.0.4 GIT 1.0.4
11 years ago v1.0.3 GIT 1.0.3
11 years ago v1.0.2 GIT 1.0.0b
11 years ago v1.0.0b GIT 1.0.0b
11 years ago v1.0.1 GIT 1.0.0a
11 years ago v1.0.0a GIT 1.0.0a
11 years ago v1.0.0 GIT 1.0.0
11 years ago v1.0rc6 GIT 0.99.9n is 1.0rc6 in disguise
11 years ago v0.99.9n GIT 0.99.9n
11 years ago v1.0rc5 GIT 0.99.9m is 1.0rc5 in disguise
11 years ago v0.99.9m GIT 0.99.9m
11 years ago v1.0rc4 GIT 0.99.9l is 1.0rc4 in disguise
11 years ago v0.99.9l GIT 0.99.9l
11 years ago v0.99.9k GIT 0.99.9k
11 years ago v1.0rc3 GIT 0.99.9j is 1.0rc3 in disguise
11 years ago v0.99.9j GIT 0.99.9j
11 years ago v1.0rc2 GIT 0.99.9i is 1.0rc2 in disguise
11 years ago v0.99.9i GIT 0.99.9i
11 years ago v1.0rc1 GIT 0.99.9h is 1.0rc1 in disguise
11 years ago v0.99.9h GIT 0.99.9h
11 years ago v0.99.9g GIT 0.99.9g
11 years ago v0.99.9f GIT 0.99.9f
11 years ago v0.99.9e GIT 0.99.9e
11 years ago v0.99.9d GIT 0.99.9d
11 years ago v0.99.9c GIT 0.99.9c
11 years ago v0.99.9b GIT 0.99.9b
11 years ago v0.99.9a GIT 0.99.9a
11 years ago v0.99.9 GIT 0.99.9
11 years ago v0.99.8g GIT 0.99.8g
11 years ago v0.99.8f GIT 0.99.8f
11 years ago v0.99.8e GIT 0.99.8e
11 years ago v0.99.8d GIT 0.99.8d
11 years ago v0.99.8c GIT 0.99.8c
11 years ago v0.99.8b GIT 0.99.8b
11 years ago v0.99.8a GIT 0.99.8a
11 years ago v0.99.8 GIT 0.99.8
11 years ago v0.99.7d GIT v0.99.7d
11 years ago v0.99.7c GIT 0.99.7c
11 years ago v0.99.7b GIT 0.99.7b
11 years ago v0.99.7a GIT v0.99.7a
11 years ago v0.99.7 GIT v0.99.7
11 years ago v0.99.6 GIT v0.99.6
11 years ago v0.99.5 GIT v0.99.5
11 years ago v0.99.4 GIT v0.99.4
11 years ago v0.99.3 GIT v0.99.3
11 years ago v0.99.2 Wooops. I tagged a wrong version...
11 years ago v0.99.1 The snail-paced race towards 1...
unknown v0.99 Test-release for wider distribution.