descriptionAnti Tower Defense
owneranton.johansson@gmail.com
last changeThu, 22 Jan 2009 21:20:12 +0000 (22 22:20 +0100)
content tags
add:
README.org
#+TITLE:   Spec/plan laboration 4, apjava
#+AUTHOR:  Anton Johansson, Andreas Jacobsson
#+EMAIL:   anton.johansson@gmail.com
#+DATE:   2008-12-08 Mon

* Plan / Tankar
 Se [[file:report/timplan.xsl][timplan.xsl]]
 - Trådosäkert att lägga till torn från en anan tråd.
 - repaint() är trådsäker.
 - Synkronisera gemensam variabel? agents?
 - Synkronisera HashMap i PrototypeFactory?
 - Systembeskrivningen är extra viktig i denna labb. Hur kan
  programmet utökas och vidareutvecklas.
* Frågor
** DONE Trådar
  Vad skulle fördelen kunna vara med att försöka sätta varje Unit i
  en separat tråd? Vad blir mest beräkningstungt, att göra massa
  saker i samma tråd mot att hantera varje enhets logik separat?

*** Svar: Vi väljer inte separata trådar för varje enhet, detta eftersom det verkar bli mer problem.
  
** DONE Statiska metoder vs andra
  Hur ska man på ett bra sätt implementerar Builder/Factory klasser?
  Vad är fördelen/nackdelen med att dessa enbart innehåller statiska
  metoder om så är möjligt.

** DONE Interface som extendar annat interface, se UML.
  Svar: Detta är okej, nyckelordet är extends men det betyder exakt
  samma sak som implements.
** DONE Protected attribut
  Känns farligt att använda men när ska man göra det? Om det inte
  krävs någon koll för get och set kan det väl lika gärna vara
  protected?

  Svar: Kör inte med det! Bra för framtiden att kunna lägga till
  kontroller, t ex positioner ska inte kunna vara negativa.
** TODO ImageObserver?
  Hur är det tänkt att det ska användas, t ex om man vill kolla
  getWidth(ImageObserver) på en BufferedImage.
** TODO Decorator at runtime för att dekorera Agents?
** DONE Observer, observerar den automatiskt sig själv?
  Eftersom objekten klonas så kommer de ha referenser till samma
  listor, d v s sista Observern lägger till Observers för alla
  föregående.
* Planeringsmöten
** Första
  CLOCK: [2008-12-10 Wed 20:30]--[2008-12-11 Thu 00:36] => 4:06
  
*** Klasser
  - Item <|- Health, Teleport, SpeedBoost, Guns 'n' ammo.
  - Square <|- Stone, Savanna, Road. Idé, varje Square har en
   instans av Javas Rectangle för att kunna använda dess intersects
   metod.
  - Road <|- Sand, Ice.
  - Intersection en Item? Ett sätt att välja väg vid
   flervalskorsningar.
  - Map, JComponent?
  - Model håller koll på alla enheter.
  - Controller, The allseeing eye, säger till varje enhet att
   uppdatera sig själv.
  - View, ritas upp för varje fram. Kontroller meddelar när det är
   dags, data hämtas från Model.
  - Poängräkning skulle kunna ske i separat tråd som sover
   specificerat antal millisekunder för att sedan vakna upp och
   räkna av antalet enheter på plan.
  - Player, synchronized score!
   
*** Interface
  - Ett interface för att se till att allt som behöver det har en
   =intersects()= metod för att testa om den överlappar annan klass
   som implementerar samma interface. Främst för Unit.
   
*** Logik
  Squares extends JComponent, Observable (Towers ska vara Observers),
  Units meddelar rutor att de befinner sig i dem. Towers får då en
  referns till aktuell Unit och lägger denna i en lista för
  beskjutning.
  
  Anledningen till något typ av arv av JComponent är att
  vi vill ha metoden getComponentAt(Point) från en högre nivå (Map av
  typ JComponent?) för att Units ska kunna veta vilken ruta de
  befinner sig på.

*** Kartor XML
  : <map>
  : <row>
  :  <square type="stone"/>
  :  <square type="road">
  :   <item type="health"/>
  :  </square>
  : </row>
  : </map>
  
*** Collision detection
  Varje Unit kollar om den intersectar med någon annan Unit innan
  den rör sig. Om den gör det så minskar den flytten tills den
  hittar en flytt som inte intersectar med någon Unit.

*** Flytt av Unit
  1) Unit leter upp rutan den befinner sig i: Frågar map (JComponent
    getComponentAt(Point?))
  2) Fråga ruta om aktuell speedFactor, för att modifiera sin
    hastighet. 1 är standard, 1 * UnitSpeed.
  3) Unit meddelar sin ruta att den befinner sig där, Obervable
    ruta. Rutan meddelar Tower, Tower sparar Unit i kö. Se [[*Logik]]
  4) Unit har en tidsenhet som intervall på hur ofta den får göra
   förflyttningar, detta representerar hastighet. Unit tidstämplas
   vid varje flytt med aktuell tid i millisekunder. Vid nästa flytt
   kollar den så att satt tidsintervall har förflutit.
  5) Enumeration håller koll på riktning.
  6) Se [[*Collision%20detection][*Collision detection]]
 
 - Vi använder XMLSchema.
  
*** TODO Till nästa gång
**** TODO Ta reda på hur vi svänger i kurvor.
**** TODO Metoderna intersects och contains.
**** TODO Easter eggs?
   
** Andra
  CLOCK: [2008-12-11 Thu 16:07]--[2008-12-11 Thu 19:06] => 2:59
  
*** Path <|- Turnpath
  Hela Canvas har en mouseListener som lyssnar på musklick, dessa
  koordinater kollas mot matris för spelplanen och objekt som finns
  där returneras, Object instanceof Turnpath ger ändring i sväng.
*** Flyweight pattern för rutor?
*** En matris för spelplanen
  Spelplanen vet koordinater för varje ruta, Units kan fråga
  spelplanen efter ruta för aktuell koordinat!
  
*** DoubleBuffering
  Skapa en instans av bakgrundsbild att rita hämtas till en instans
  av BufferedImage för att rita upp gubbar på för varje
  uppritning. Clear Canvas, rita upp BufferedImage och vipps så är
  där DoubleBuffering.
  
*** Animationtråd
  Tården kan se ut så här:
  : while(running) {
  :   for (Unit unit : units) {
  :     unit.update();
  :   }
  :   for (Unit unit : units) {
  :     unit.paint(Graphics g);
  :   }
  : }
*** Gränssnitt
  Tänk på att knappar kan vara bilder.
*** Ett Game
  - Nytt game startas, spelare finns redan.
  - Karta skapas
  - Pengar ges
  - Poäng är noll
  - Torn placeras
  - Game on!
   
*** Levels.xml
  - Levevels.xml Innerhåller information om hur banan ska byggas
  upp.
  - LevelStyle.xml innerhåller information om vilka bilder som hör
   ihop med vilka ban-element.
  - UnitStyles.xml innehåller information om vilka bilder som hör
   ihop med vilka Units.
   
** Tredje
  CLOCK: [2008-12-18 Thu 14:45]--[2008-12-18 Thu 16:10] => 1:25
*** DONE Plan för framtida arbeta uppgjord se, [[*Plan][Plan]]

* Implementeringstillfällen
** Första
  CLOCK: [2008-12-14 Sun 14:00]--[2008-12-14 Sun 20:36] => 6:36
*** DONE Animerade Units
  Units förflyttar sig över skärmen, statisk bakgrundsbild ligger
  kvar, är detta dubbelbuffrat?
*** DONE Början på hela programmets struktur.
  
** Andra
  CLOCK: [2008-12-15 Mon 14:15]--[2008-12-15 Mon ?]
*** DONE Kartan ritas upp med bilder
*** DONE Tower implementerad och utsatt på karta!
*** DONE MouseListener på GameComponent
*** DONE Plan för framtida arbeta initierad se, [[*Plan][Plan]]
** Tredje
  CLOCK: [2008-12-16 Tue 18:30]--[2008-12-16 Tue 23:37] => 5:07
*** DONE GoalSquare
*** DONE Register Observer, Observable Tower observs PathSquares.

* Om spelet
 Ett Tower Defence-spel är ett spel i vilket användarens uppgift är att
 skydda sig mot fiender genom att sätta upp torn. Dessa torn ska sedan
 skjuta ner fienden innan de når ett givet mål, och tornen måste
 således placeras ut strategiskt.
 
 För att göra spelet intressantare brukar det krävas att en viss mängd
 fienden tar sig i mål för att man ska förlora, och det kan finnas
 flera sorters fiender och torn (flygande och markgående fienden etc.).
 
* Spelets regler
 - Att släppa ut trupper ska kosta valuta (nedan kallat kredit), och
  spelaren får ett antal krediter tilldelade varje bana. När dessa
  är slut kan inga trupper köpas, och spelaren förlorar om de
  trupper på banan inte tar sig i mål och ger upphov till vinst.
 - Vinst är när ett visst antal "målkrediter" tjänats. Detta brukar
  bara vara ett antal truppmedlemmar, men kan mycket väl viktas med
  deras hälsa när de kommer in i mål.
 - Krediter tjänas på något sätt under banans gång, förslagsvis en
  viss krediter/sekund för varje truppmedlem, samt en viss mängd
  krediter vid målgång.
 - Fienden behöver inte vara smarta. Det räcker med att de väljer en
  varelse inom räckhåll och skjuter på den.
 - Fienden får ha endast laser (ljusstråle som träffar direkt så ni
  slipper beräkna en projektils bana).
 - Utplacering av tornen som skjuter på trupperna behöver endast
  placeras ut slumpmässigt i tillåtna zoner.

* Laborationen
 Laborationen ska lösas i grupper om 2 (två) personer. Det ses från vår
 sida som en näst intill omöjlig uppgift att göra laborationen enskilt
 under kursens gång, därför finns det inga undantag. Parindelningen är
 upp till er att fixa, men alla grupper ska anmäla sig på denna
 sida. Vet ni inte om någon att jobba med så skriv in er i en ny grupp
 , eller om det redan finns en grupp med bara en person så skriv in er
 i den och kontakta så snart som möjligt personen som redan stod där om
 att du vill jobba med honnom/henne.

 Målet med spelet är att skapa en bas för utbyggnad av
 funktionaliteten. Därför är det väldigt viktigt att ni lägger stor
 möda på spelets interna struktur för att få en lättnavigerad kodbas
 med logisk uppbyggnad. Dokumentationen är väldigt viktig den med,
 vilket innebär att samtliga klasser, samtliga metoder samt
 medlemsvariabler ska kommenteras med utförliga
 JavaDoc-kommentarer. JavaDoc är dock inte den enda typen av grundlig
 dokumentation som krävs, se nedan. Syfte

* Syftet med laborationen är att få pröva på och använda:
 - Trådar
 - XML / DTD / XMLSchema
 - GUI (Swing)
 - Grafik
 - Öva färdigheten i rapportskrivning med en specifik målgrupp
 - Följa en given kodkonvention

* Er uppgift
 Er uppgift är inte att implementera ett Tower Defence-spel, utan ett
 Anti-Tower Defence-spel. Ni ska alltså låta användaren skicka ut
 fienden som sedan datorn ska skjuta ner. Ett exempel på ett sådant
 spel är: [[http://www.sugar-free-games.com/playgame.php%3Fgame%3D1127][Anti-TD]] på Sugar Free Games.
** Kravlista
  För att göra spelet mer intressant ut laborationssynpunkt finns det
  en del krav på er lösning:
  
*** I alla nivåer gäller:
**** TODO Implementera spelet AntiTD i Java
**** DONE Följa SUN:s kodkonvention: http://java.sun.com/docs/codeconv/index.html
**** TODO Följa god OO- och MDI-stil.
**** DONE Källkoden skall ligga i katalogen
   : ~/edu/apjava/lab4/src/
**** DONE En komplierad version i katalogen
   : ~/edu/apjava/lab4/bin/
**** DONE Rapporten skall ligga i katalogen
   : ~/edu/apjava/lab4/report/
**** TODO JavaDoc-sidorna skall ligga i katalogen
   : ~/edu/apjava/lab4/doc/
  
*** TODO Nivå 1 (grundnivå)
**** DONE Klassen "AntiTD"
   Startar ett Anti Tower Defence-spel utan att ta emot några argument från användaren.
**** DONE Trådar
   Spelet ska använda sig av flera trådar för att låta flera delar jobba parallellt.
**** DONE Uppdateringsintervall
   Spelets uppdateringsintervall skall vara tidsberoende och inte
   beroende av datorns hastighet.
**** DONE Banor
   Det ska finnas minst en bana längs vilken man kan skicka ut
   trupper.
**** TODO Vinst/Förlust
   Vid "vinst" eller "förlust" så ska användaren presenteras med
   valet om att spela igen eller avsluta spelet. Medans detta val
   pågår så ska inte användaren kunna göra nåt annat, men objekt på
   spelplanen ska fortsätta röra sig.
**** DONE GUI:t skall använda sig av Swing-biblioteket.
**** DONE Rendering
   All rendering skall ske dubbelbuffrat för att undvika flimmer.
**** TODO Det ska finnas minst två huvudmenyer:
   - En meny med valen:
    + DONE New Game/Restart
     + Om inget spel har startats så heter menypunkten tex. "New
      Game" och vid klick så startar den ett nytt spel. Om spelet
      redan är igång så ska menypunkten heta tex. "Restart" och
      spelet börjar om från början.
    + DONE Pause/Resume
     + Menypunkten kan tex. heta "Pause" om spelet är igång och
      när man klickar på menypunkten så ska alla trupper och torn
      stanna och inga knappar ska gå att klicka på. Om spelet är
      i "Pause"-läge så ska menypunkten byta namn till
      tex. "Resume" och vid klick så ska spelet återupptas där
      det sist var, dvs. fordonen skall fortsätta röra på sig
      samt att användaren kan skicka ut fler trupper.
    + TODO Mute
     + Sluta spela upp ljud. Då den här menyn väljs ska
      menyalternativet bytas till "Unmute" och vice versa.
    + DONE Quit
     + Avsluta spelet.
   - DONE Den andra menyn ska innehålla:
    + About: Berättar i en dialogruta vem som gjort spelet och när.
    + Help: Berättar i en dialogruta hur man spelar.
**** DONE Zoner i banor
   Varje bana skall innehålla zoner där datorn kan placera ut torn,
   vägar längs vilka trupper kan röra sig.
**** DONE Grupptyper
   Minst två typer av trupper ska implementeras med olika förmågor
   (klarar olika antal träffar, kostar olika mycket, har olika
   hastighet, etc.).

*** TODO Nivå 2 (multipla banor/XML)
**** DONE Flera banor
   Spelet ska klara av flera banor. Banorna ska se olika ut,
   exempelvis hur trupperna kan röra sig.
**** DONE Spara banor i fil levels.xml
   Flera banor skall lagras i en fil som heter
   "levels.xml". XML-formatet skall följa en DTD som ni själva
   specificerar. XML-filen skall valideras mot den DTD (eller XML
   Schema) ni skriver.
**** DONE Banzoner
   Varje bana skall innehålla zoner där datorn kan placera ut torn,
   vägar längs vilka trupper kan röra sig, samt regler för banan,
   exempelvis hur många trupper som måste komma igenom för att
   användaren ska vinna. Allt detta ska stå i XML-filen under varje
   bana.
**** DONE Vinst/förlust
   När användaren "vinner" en bana så skall spelet fråga användaren
   om den vill spela samma bana en gång till eller fortsätta till
   nästa bana.
**** DONE Restart level
   Den första menyn ska byggas ut med alternativet "restart level".
**** DONE Flera vägsträckor per bana
   Det ska finnas (möjlighet till, samt exempel på) flera möjliga
   vägsträckor per bana för trupperna.
**** DONE Spara resultat till Highscoreservice
   Alla resultat ska sparas med hjälp av det ni gjorde i
   lab 3. Highscores ska kunna visas (baserat på tid, poäng, nivå,
   etc.).
**** DONE Parameter som anger levels.xml vid start
   Ges ett argument vid körning ska detta tolkas som ett filnamn och
   läsas in istället för levels.xml och på så vis kan fler banor
   göras och köras utan att modifiera i spelets katalog.

*** TODO Nivå 3 (triggers / jar)
**** DONE Triggers, vägpekare i vägskäl?
   Banor ska kunna innehålla (och det ska finnas exempel på banor
   som innehåller) "växlar" som gör att en väg kan mynna ut i en
   T-korsning där spelaren klickar på ex. en knapp för att välja åt
   vilket håll trupperna ska gå.
**** DONE Skapa ett interface som har en metod "landOn".
**** DONE Banklasser implements landOn
   De olika områdena på en bana skall finnas i egna klasser. Varje
   sådan klass kan implementera interfacet beskrivet ovan.
**** DONE Läsa in class-filer från XML?
   Vid start av en ny bana så skall programmet läsa in de
   class-filer som XML-filen har deklarerat som sina områden och när
   truppmedlemmarna går på ett visst område så ska denna
   områdesklass funktion "landOn" anropas och någonting skall hända,
   förutsatt att den implementerat ovan nämnda interface.
**** TODO Områden, ex Teleporters
   Ett speciellt område utöver de beskrivna hittills skall
   finnas. Tex: Teleporters, när en truppmedlem går på en viss ruta
   så flyttas den till en annan på vägen.
**** TODO Teleportertrupper
   Teleportertrupper ska implementeras som kostar mer, men ska kunna
   lägga ner teleporterplattor när användaren väljer, och på så vis
   kommer trupperna att kunna slippa förflytta sig lika långt.
**** DONE Spelet sparas i AntiTD.jar 
   Spelet samt de filer som behövs för grundspelet skall finnas i en
   JAR-fil som heter "AntiTD.jar". Spelet ska startas med kommandot:
   java -jar AntiTD.jar

* Redovisning
 Den här laborationen har inte bara ett fungerande system som mål, utan
 den ska även vara en bas för vidareutveckling. Därför ska den visas
 upp för en fiktiv kund som ska köpa spelet av er för en stor hög
 pengar. Därför är det viktigt att ni gör bra ifrån er på både spelets
 uppvisning, och dokumentationen som ska lämnas in.
 
** Milestone DEADLINE: <2008-12-18 Thu 15:00>
  Innan jul ska ni boka in er för ett tillfälle hos handledarna för
  att redovisa projektets framskridande. Vid detta möte bör delar av
  programmet vara implementerat och ni bör kunna redovisa en plan (i
  form av följande dokument) för hur arbetet ska fortskrida fram till
  de olika redovisningstillfällena. Ni kommer att kunna boka in er
  för denna redovisning 18/12 mellan 15-17. Bokning av tid kommer att
  kunna ske senast veckan innan (info om detta kommer via mail). Om
  ni av någon anledning vet att ni ej kan delta vid detta tillfälle
  så hör av er till handledarna i förväg så kan redovisningen
  genomföras vid något tidigare tillfälle.
  
** Uppvisning (promotion) DEADLINE: <2009-01-13 Tue>
 Samtliga lösningar ska visas på gruppövningen den 13e
 januari. Ungefär 10 minuter per grupp ges. Tar uppvisningen för
 lång, eller för kort tid, minskar intresset från kunden. Hjälpmedel
 ni har att tillgå är: OH-apparat, ... Mer info kommer senare.
 
** Fysisk inlämning av dokumentation
  Det som i normala fall brukar vara en rapport om själva utvecklandet
  kommer på den här laborationen ha en annan uppgift.

  Utöver dokumentationen av programmet så ska ni även lämna in en
  detaljerad beskrivning av vem som gjort vad i projektet. Detta för att
  individuell poängbedömning ska kunna göras (var nogrann med
  denna). Denna del ska ges som en bilaga till rapporten. Till exempel
  kan en uppdaterad version av dokumentet från milestone tillfället
  ingpå. Observera att det inte räcker med en mening där ni säger att ni
  båda varit inblandade i allt och gjort lika mkt (lite mer detaljnivå
  krävs).

* Programdokumentation DEADLINE: <2009-01-13 Tue 15:15>
 Dokumentation av arbetet ska vara inlämnad senast Tisdag 13/1-09
 15:15 Den största vikten i rapporten ligger på hur systemet är
 uppbyggt. Vilka delar ska modifieras för att olika effekter ska
 uppnås. Här hör ett eller flera UML-diagram hemma,
 algoritmbeskrivningar i grafisk form, etc.
 
 Tänk på att den här delen ska fungera som referenslitteratur. Det
 ska alltså inte vara uppsatser, utan listor, bilder, grafer,
 tabeller, träd, etc. Små textstycken behövs med, men en
 beskrivningar i uppsatsform är inget alternativ.

* Bedömning
 Rapporten kommer betygsättas utifrån dels utseende (teckensnittsval,
 marginalbredd, sidnumrering), innehåll (styckeuppdelning, förlopp, hur
 lätt det är att slå upp saker i den), informationsförmedling (vad
 berättas i rapporten), och slutligen kommer även stavfel,
 särskrivningar, meningsbyggnadsfel och språkblandningar in i bilden.

 JavaDoc-sidorna kommer gås igenom och deras innehåll kommer bedömas.

 Javakoden kommer synas så den följer konventioner och "bra"
 programmeringsstil. Ex. på mindre bra programmeringsstil är:
 
 : if (a.getP() < 4)
 :  return false;
 : else
 :  return true;
 
 En helhetsbedömning av bl.a. ovanstående kommer poängsätta rapporten,
 kodens dokumentation, redovisning och källkoden. Resultatet kommer
 bli: Nivå Poäng 1 0 - 7 2 0 - 14 3 0 - 20
 
 Dokumentationen kommer stå för runt 1/3 av den totala poängen, så glöm
 inte att lägga ner tid på den.
 
 OBS: Poängsättningen av labben kommer att ske på den först inlämnade
 versionen. Fel som ger O på labben kommer givetvis att bidra till att
 minska poängtalet rätt rejält.
 
* Ev otydligheter i specifikationen
 Är något otydligt i specifikationen så är det upp till er att klargöra
 vad som gäller. Redovisa även sådana klargörande i rapporten.
shortlog
2009-01-22 Anton JohanssonJavadoc, small bugfix in levels.xmlmaster
2009-01-22 Anton Johanssoncleanup
2009-01-13 Anton JohanssonSystem.out.reset
2009-01-13 Anton Johanssonstufv1.0
2009-01-13 Anton JohanssonReport, linebreak
2009-01-13 Anton JohanssonturnProblem
2009-01-13 Anton JohanssonReport work
2009-01-13 Anton JohanssonAnvändarhandledning
2009-01-13 Anton JohanssonAnvändarhandledning move test
2009-01-13 Anton JohanssonMade contains method to all Clickable
2009-01-13 Anton JohanssonFix
2009-01-13 Anton JohanssonMerge branch 'master' of ssh://blastura@repo.or.cz...
2009-01-13 Anton JohanssonJarrrsss
2009-01-13 Andreas JakobssonAdded to avsnitt Kreditcounting maaan
2009-01-13 Andreas JakobssonMerge branch 'master' of ssh://repo.or.cz/srv/git/AntiTD
2009-01-13 Andreas JakobssonAlgoritmbeskrivning AnimationThread och CreditThread
...
tags
9 years ago v1.0 Första inlämning
heads
9 years ago master